Obrazec predmeta (pdf)

Comments

Transcription

Obrazec predmeta (pdf)
Predmet:
Course title:
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 2014/2015
Smerni projekt – Računovodstvo, revizija in davščine
Project work – Accounting, Auditing and Taxation
Študijski program in stopnja
Study programme and level
Študijska smer
Study field
Letnik
Academic year
Semester
Semester
UNI-Ekonomske in poslovne vede
UNI-Economic and business sciences
Vse usmeritve
3.
6.
obvezni
Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
Seminar
Seminar
Sem. vaje
Tutorial
15
Teren. vaje
Field work
Samost. delo
Individ. work
ECTS
180
7
15
Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:
Lab. vaje
Laboratory
work
Vsi ustrezno habilitirani učitelji
Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Prerequisits:
Vsebina:
Content (Syllabus outline):
Namen smernega projekta je, da se študent seznani z
izbranimi vidiki izvajanja aktivnosti, ki potekajo v
okviru gospodarske, negospodarske, državne ali druge
organizacije ali društva ter spozna značilnosti temeljnih
in podpornih poslovnih procesov in delovnih postopkov,
zlasti tistih, ki so povezani z vsebinami študijske
usmeritve, v katero je vpisan, oziroma se v njih izuri ter
pridobi praktična znanja, izkušnje, veščine, spretnosti,…
The purpose of the project work, that is associated with
the student's study field is to get acquainted with selected
viewpoints of business activities, that take place within
public or private organizations from different sectors, as
well as other organizations and associations, to get
acquainted with business processes and working
procedures, especially of those, that are associated with
the study field of student – student gets practical
knowledge, skills, experiences,…
Študent v okviru smernega projekta sodeluje pri
reševanju problemov in izvajanju aktivnosti, ki so vezane
na dela in naloge s področja študijske usmeritve, v katero
je vpisan, ter jih izvaja na realnih ali virtualnih praktičnih
primerih. Pridobljena znanja, praktične izkušnje, veščine
in spretnosti pa lahko uporabi tudi med študijem, pri
pisanju dela diplomskega projekta, seminarskih del pri
izbranih predmetih študijske usmeritve ipd.
Načrt in obliko izvedbe smernega projekta v
posameznem študijskem letu pripravi usmeritev vsako
leto sproti in upošteva okoliščine, zlasti število študentov
in možne oblike sodelovanja z organizacijami, ki so
partnerji usmeritve oziroma z njo sodelujejo.
Temeljni literatura in viri / Readings:
Within this project work of the study field, student
participates in process of solving business problems and
participates in business activities that are associated with
student’s study field; on real or virtual cases. Student is
encouraged to use the knowledge, practice, skills and
experiences obtained within the project work, also in
diploma project and/or seminar work at other courses.
Plan for project work is prepared at the beginning of the
study year and it takes into account different
circumstances, especially the number of students and
possibilities of cooperation with organizations, that are
partners with particular study field or that are participating
in its activities.
- strokovna literatura;
- sekundarni in primarni informacijski viri in baze
podatkov;
- lastno raziskovanje in zbiranje podatkov.
- professional literature;
- secondary and primary data sources and data bases;
- own research and data gathering.
Cilji in kompetence:
Študenti:
1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na
področju računovodstva revizije ali davščin
2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v
konkretnih kompleksnih primerih iz področja
računovodstva, revizije oziroma davščin.
3. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih
teoretičnih osnovah.
Objectives and competences:
Students:

1. Systematically enhance their theoretical
knowledge in the field of accounting, auditing or
taxation and are able to apply it.
2. Gain the ability to apply their theoretical
knowledge in complex practical problems in the
field of accounting, auditing or taxation.
3. Make critical judgements based on a sound
theoretical base.
Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Študenti:
1. Celovito obvladajo specifično znanje s
področja specializacije (računovodstva, revizije
ali davščin).
2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju
specializacije (računovodstva, revizije ali
davščin).
3. Razvijejo sposobnost kritične presoje dobljene
rešitve na področju specializacije projekta.
4. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje
proučevanja na področju specializacije
projekta…
5. Se zavedajo lastne etične in profesionalne
odgovornosti na področju specializacije
projekta…
6. Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega
razmišljanja.
Intended learning outcomes:
Development

of knowledge and understanding:
Students:
1. Acquire comprehensive knowledge in the area of
specialization (accounting, auditing or taxation).
2. Have a detailed knowledge of theories in the area of
specialization (accounting, auditing or taxation).
3. Develop skills to review the gained results in the field
of project specialization
4. Are able to upgrade and design further analysis
regarding …
5. Are aware of personal and professional responsibility
in the field of project specialization…
6. Are able to demonstrate a critical ethical dimension in
their work.
Kognitivne/Intelektualne veščine
Študenti
1. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev
rešitve kompleksnega problema ter znajo presoditi
o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti
dobljenih rezultatov.
2. Znajo identificirati problem iz različnih zornih
kotov ter iskati ustrezne rešitve.
3. Znajo preučiti nasprotujoče si informacije in
presoditi vzroke za to.
Cognitive/Intellectual

skills:
Students:
1. Can select appropriate techniques for complex
problem solving and are able to evaluate the
reliability, validity and significance of results gained.
2. Can identify key aspects of problem from different
view points and are able to find solutions.
3. Can investigate contradictory information and
reasons for this.
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti
Študenti:
1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi
znanja na svojem konkretnem strokovnem
delovnem področju.
2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja.
3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske
tehnologije.
4. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in
sposobnosti za vodenje tima.
5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za
učinkovito reševanje konfliktov.
6. Znajo identificirati problem iz različnih zornih
kotov ter iskati ustrezne rešitve.
7. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi
informacijami ob minimalnem vodenju.
Praktične veščine:
Študent:
1. pridobi praktične izkušnje na področju
računovodenja, revidiranja ali davščin.
2. lahko deluje samostojno, ob minimalnih
navodilih in nadzoru.
Key/Transferable skills
Students:
1. Further develop skills and expertise in the use of
knowledge in a specific working area.
2. Upgrade the ability to become an autonomous
learner.
3. Upgrade the ability to apply information
technology.
4. Upgrade the ability for team-work and team
leadership.
5. Further develop their communication skills in an
effective manner to effectively solve conflicts.
6. Can identify key aspects of problem from different
view points and are able to find solutions.
7. Can select and manage information with minimal
guidelines.
Practical skills:
Student:
1. Get practical experience in the field of
accounting, auditing or taxation.
2. Is able to act autonomously with minimal
guidelines and supervision.
Metode poučevanja in učenja:
- seminarska predavanja in vaje;
- mentorska podpora;
- lastno (skupinsko/individualno) raziskovanje;
- razprave.
Learning and teaching methods:
- seminar lectures and exercises;
- tutorial;
- group or individual own research;
- discussions.
Načini ocenjevanja:
Delež (v %) /
Weight (in %)
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge,
projekt)
- ocena pisnega izpita ali poročila o smernem
projektu in predstavitve in zagovora (v
odvisnosti od oblike izvedbe projekta,
določene v načrtu projekta za posamezno leto
Reference nosilca / Lecturer's references:
Assessment:
Type (examination, oral, coursework, project):
100 %
- evaluation of the written work – written exam
or study field project report (regarding the type
of the project defined in the project plan of the
year), evaluation of presentation and defence.

Similar documents