LDN vrtca za šol. leto 2014/2015 - Vrtec Fram

Comments

Transcription

LDN vrtca za šol. leto 2014/2015 - Vrtec Fram
LETNI DELOVNI
NAČRT
ENOTE VRTCA PRI OŠ FRAM
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Fram, september 2014
KAZALO
1 UVOD
2 CILJI VRTCA
2.1 Cilji v šolskem letu 2014/2015
3 ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA
3.1 Razpored otrok in strokovnih delavcev po oddelkih oddelkih
3.2 Ostali delavci vrtca
3.3 Poslovni čas
3.3.1 Združevanje otrok
3.3.2 Okvirni dnevni red oddelkov
3.3.3 Delovni čas zaposlenih zaposlenih
3.4 Vpis in sprejem otrok otrok
4 PROGRAMI VRTCA
4.1 Dnevni programi
4.2 Obogatitveni program
4.2.1 Dejavnosti znotraj vrtca
4.3 Projekti
4.4 Programi za OPP.
4.5 Dodatni programi
5
SODELOVANJE S STARŠI
6
SODELOVANJE Z OKOLJEM
7 PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
7.1 Izobraževanje
7.2 Mentorstvo za opravljanje strokovnih izpitov
7.3 Mentorstvo dijakom in študentom pedagoških zavodov
7.4 Študij ob delu
8 STROKOVNI ORGANI VRTCA
8.1 Strokovni aktivi
8.1.1 Strokovni aktivi vzgojiteljev
8.1.2 Razvojni aktivi (timi obogatitvenih dejavnosti)
8.1.3 Delovni sestanki
8.2 Vzgojiteljski zbor
8.3 Svet staršev
9
ORGANI VRTCA
9.1 V.d ravnateljica
9.2 Svet zavoda
10 KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI
10.1 Spremljanje in vrednotenje delovnega načrta
10.2 Predvidene izboljšave
1 UVOD
Letni delovni načrt (LDN) opredeljuje obseg, vsebino in izvajanje posameznih nalog
s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, ki jih bomo realizirali v
šolskem letu 2014/2015.
LDN vrtca je dokument, s katerim zagotavljamo načrtno, organizirano in sistematično
uresničevanje temeljnih ciljev, načel in nalog predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v
veljavni šolski zakonodaji. Pri pripravi letnega delovnega načrta Enote vrtca pri OŠ
Fram so nam bili v pomoč:
- evalvacija letnega delovnega načrta 2013/2014,
- rezultati vprašalnikov za starše,
- ugotovitve hospitacij,
- razvoj zaposlenih,
- ugotovitve notranje in zunanje presoje,
- izvedeni ukrepi za izboljšanje.
Zavedanje o nenehnem izboljševanju, razvoju in rasti nam je vodilo pri načrtovanju
vzgojno izobraževalnega dela. Kakovostno delo je zagotovilo za obstoj in razvoj
dejavnosti. Pri tem nam je v pomoč procesni pristop, ki omogoča prilagajanje
različnim oblikam procesov in povezavam med njimi.
POSLANSTVO VRTCA FRAM
Z zagotavljanjem strokovnosti in nenehnim razvojem ustvarjamo vzpodbudno in
ustvarjalno okolje, ki omogoča sprejemanje in razvijanje vseh otrokovih zmožnosti, s
poudarkom na igri, učenju in socializaciji, hkrati pa staršem nudimo podporo in
pomoč pri ustvarjanju zdravega in spodbudnega predšolskega obdobja. S pomočjo
Kurikuluma za vrtce določamo vsebine, dejavnosti in organizacijo vzgoje in varstva.
Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen strokovnemu kadru vrtca
za pomoč pri načrtovanju vzgojnega dela in kvalitetne vzgoje.
VIZIJA VRTCA FRAM
Vrtec je ustvarjalna hiša, v kateri drug drugega bogatimo z medsebojnim
sodelovanjem in spoštovanjem.
SKUPNE VREDNOTE VRTCA FRAM:
- strpnost,
- spoštovanje,
- iskrenost,
- sodelovanje,
- vseživljenjsko učenje.
2 CILJI VRTCA
2.1 Cilji v šolskem letu 2014/2015
Razvojni cilji za šololsko leto 2014/15 so izvajanje različnih dejavnosti za učenje
na prostem iz kurikularnih področij. Tedensko vsak oddelek izvaja na prostem
aktivnosti iz vseh kurikularnih področij dejavnosti z namenom učenja.
Dnevno vsak oddelek izvaja gibanje na prostem po sistemu rotiranja na petih
dejavnostih in sicer daljši sprehod, krajši sprehod, igre na terasi, športne igre na
asfaltni ploščadi in igre na igralih. S sodelovanjem in doslednostjo v tandemih bomo
zagotavljali zdravo in spodbudno okolje za otroke in zaposlene.
Načrtovanje za daljše časovno obdobje izhaja iz opazovanja otrok ( razvoj, dogodki,
odnosi v oddelku). Sodelovali bomo z aktivom učiteljic I.triade OŠ Fram.
Pripravili bomo mrežo kolegialnih hospitacij, ki bo skozi celo šolsko leto. Spodbujali
bomo profesionalni in osebni razvoj posameznika v učeči se organizaciji.
Vsak udeleženec izobraževanja poroča oz prenaša nova znanja iz izobraževanj na
strokovnih aktivih. Vsak zaposleni aktivno sodeluje pri organizaciji, izvajanju in
spremljanju različnih nalog. Približno 50% oddelkov starše obvešča preko e – pošte.
Uvajali bomo načrtovanje in obveščanje staršev preko portala E-asistent za vrtce.
Timsko delo, medseboj- no sodelovanje za uspešno in učinkovito komuniciranje in
povezovanje vseh nivojev organizacije. Izboljšali bomo medsebojno sodelovanje,
komuniciranje in odnose. Gospodarno bomo ravnali s sredstvi. Uporabljali bomo
odpadni in naravni material za igro in učenje. Vsak oddelek si s pomočjo staršev na
delavnicah izdela didaktični pripomoček.
3 ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA
3.1 Razpored otrok in strokovnih delavcev po oddelkih oddelkih
Otroci so razporejeni v oddelke v skladu z Zakonom o vrtcih in pravilnikom o
normativih in kadrovskih pogojih.
Oddelek
St.
obd.
Št.
otrok
ŽOGICE
I.
14
*Vanja Fišer
Sabina Zrimšek
BALONI
I.
14
Albina Ajd
Vojka Klasan
18
Zdenka Brodej Kurbus
Mitja Kapun
DEŽNIKI
I.in II.
Vzgojiteljica
Pomočnica/ik
vzgojiteljice
LUNICE
II.
19
Zlatka Hedžet
Jože Jug
SONČKI
II.
22
Ines Germ Mohorko
Vesna Brezik
ZVEZDICE
II.
24
Mirela Jurič
Martina Lačić
Mojzer
OBLAČKI
II.
24
Branka Pečovnik
Marina Mom
*Nadomeščanje strokovne delavke na porodniškem dopustu do marca 2015.
Realizacijo pogoja sočasnosti v oddelkih zagotavlja Mojca Lešnik.
3.2 Ostali delavci vrtca
Naziv delovnega mesta
Zaposleni
v.d. ravnateljica
Ema Maver
Pedagoško in organizacijsko vodenje
Mojca Lešnik
svetovalna delavka
Nina Kramer
organizator prehrane in zdravstveno
higienskega režima
Jasna Belas
računovodja
r.servis Loris
tajnica
Valerija Galič
kuharica
Branka Lunežnik
kuhar
Dejan Veber
hišnik-vzdrževalec
Boštjan Rose
perica,čistilka
Dušanka Mom
čistilka
Dragica Cehtel
porodniški dopust
Marina Sagadin
3.3 Poslovni čas
V skladu z odločbo ustanovitelja in potreb staršev bo vrtec posloval od ponedeljka do
petka od 6.00 do 16.30. Ob sobotah vrtec ne posluje.
Staršem, ki ne upoštevajo poslovnega časa vrtca, zaračunavamo skladno s sklepom
ustanovitelja zamudno uro in bo obračunana pri oskrbnini na računu.
3.3.1 Združevanje otrok
Zaradi racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila prisotnih otrok organizira
delo v združenih skupinah.
V času pred:
- jesenskimi (27.10.2014 – 30.10.2014),
- novoletnimi (24.12.2014 - 2.1.2015),
- zimskimi (16.2.2015 – 20.2.2015)
- prvomajskimi počitnicami (27.4.2015 – 2.5.2015)
- julij in avgust 2015
bomo izvajali anketo o prisotnosti otrok.
Anketa je potrebna zaradi organizacije in naročila hrane.
3.3.2 Okvirni dnevni red oddelkov
I.st. Obd. Komb. odd. II. st. obd. DEJAVNOSTI
6.00-8.00
6.00-8.00
6.00-8.00
Prihod otrok, sprejem,individualna igra,igra v kotičkih
8.00-9.00
8.00-8.45
8.00-8.45
Priprava na zajtrk, zajtrk, umivanje zob,nega
9.00-9.30
8.45-9.45
8.45-9.45
Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, bivanje na prostem
9.30-10.00 9.45.-10.00
9.45-10.00
Sadno-zelenjavna malica, čaj
10.00-11.00 10.00-11.15
10.00-11.45
Bivanje na prostem, sprehodi,projekti, obogatitvene d.,
11.00-11.45 11.15-12.00
11.45-12.30
Priprava na kosilo, kosilo, priprava na počitek,nega
11.45-13.45 12.00-14.00
12.30-14.00
Počitek, nega, mirne individualne dejavnosti
13.45-14.30 14.00-14.30
14.00-14.30
Popoldanska malica,igra v manjših skupinah, odhod domov
14.30-16.30 14.30-16.30
14.30-16.30
Dejavnosti v kotičkih, igra na terasah,dejavnosti po želji
otrok, odhod domov
3.3.3 Delovni čas zaposlenih zaposlenih
Delovna obveznost zaposlenih, ki imajo sklenjeno razmerje za polni delovni čas, je
40 ur na teden.
Vzgojitelji del delovne obveznosti opravijo izven oddelka ( načrtovanje programa,
izobraževanje, sodelovanje s starši, strokovni aktivi, pedagoške konference, ipd.)
Urnik dela vzgojiteljic in pomočnic/kov je prilagojen glede na sočasno prisotnost
obeh v oddelku ter prisotnost otrok v vrtcu.
Delovni čas vodstvenih in administrativnih delavcev je med 7.00 in 15.00 uro.
Svetovalna delavka, organizatorka prehrane in hišnik imajo fleksibilen delovnik
glede na delovne naloge.
Delovni čas kuharice/ja je od 6.00 do 14.00 in od 6.30 do 14.30 ter perice in čistilke
med 12.00 in 20.00 uro.
3.4 Vpis in sprejem otrok
Vrtec vpisuje in sprejema otroke vse leto na podlagi pisne vloge za sprejem otroka v
vrtec in prostih mest. V mesecu marcu 2015 bo objavljen javni razpis za srejem otrok
za naslednje šolsko leto. Če bo v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest,
odloča o tem Komisija za sprejem in vpis otrok na podlagi Pravilnika o postopku
vpisa in kriterijih za vključitev ter sprejem otrok v javna vrtca na območju občine
Rače-Fram.
Ob sprejemu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo o medsebojni obveznostih in
pravicah ter predložijo zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka.
4 PROGRAMI VRTCA
4.1 Dnevni programi
V Vrtcu pri OŠ Fram izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur .Strokovno
podlago za načrtovanje in izvajanje dnevnega programa predstavlja Kurikulum za
vrtce, ki je podlaga za izvedbene kurikule vrtca in oddelkov.
Soustvarjalci življenja in igre v vrtcu so otroci. Njihove razvojne potrebe, interesi,
veščine in sposobnosti so temelj za strokovno in kvalitetno delo v vrtcu.Skozi
vzgojno-izobraževalno delo se spontano prepleta igra otrok s strokovno
pripravljenimi dejavnostmi v vrtcu in zunaj njega.
Pri izvajanju dejavnosti so pomembna vzgojna načela, ki strokovnim delavcem
narekujejo strokovni pristop pri vzgojnem delu. V vsakdanjem vzgojnem procesu se
vzgojna načela in vsebine iz posameznih področij dejavnosti medsebojno prepletajo,
s čimer se zagotavljajo ustrezni pogoji za optimalni razvoj otroka.
4.2 Obogatitveni program
4.2.1 Dejavnosti znotraj vrtca
Dnevni program bogatimo z obgatitvenimi dejavnostmi, ki potekajo v okviru rednega
programa in so namenjene nadgradnji in popestritvi Kurikula v izvedbeni obliki.
Izvajajo ga strokovni delavci in so namenjeni vsem otrokom. Vsebina programa je
zapisana v načrtih oddelkov in akcijskih načrtih nosilcev.
PALČEK BRALČEK
Cilji:-spodbuditi branje v družinskem krogu
- seznaniti otroke s knjižnico v nihovem neposrednem okolju,njenimi pravili
- bogatiti otrokov besedni zaklad,
-praznujmo rojstni dan s knjigo in se veselimo ob poslušanju
Aktivnosti: beremo z malčki,eko bralna značka, potujoči nahrbtnik, knjižni kotički,pravljične urice,
beremo skupaj, obisk knjižnice, praznovanje rojstnih dni s knjigo
LUTKOVNI ABONMA
Cilji: - spoznati različne vrste lutk in izdelovanje iz različnih materialov
- spodbujati in razvijati čutno doživljanje,
- lutka otroke popelje v svet domišljije in ustvarjanja
Aktivnosti: lutkovni kotiček,izdelovanje lutk, igra z lutkami, uporaba lutke kot didaktično in izrazno
sredstvo, lutkovne predstave vzgojiteljev in otrok, obisk LGM, izmenjava lutkovnih skupin
ROJSTNI DNEVI OTROK
TEDEN OTROKA
PRAZNOVANJE JESENI
VESELI DECEMBER
PUSTOVANJE
POMLADNA SREČANJA
Cilji: -vzbujati veselje in prijetna čustva pri otroku ob druženju z vrtstniki
- povezovanje in sodelovanje med vrstniki
-spoznavanje kulturne dediščine, običajev in navad na slovenskem
ŠPORTNI DOPOLDNEVI S ŠPORTNO PEDAGOGINJO IN POPOLDNEVI S STARŠI
Cilji: - obogatiti program gibanja
-gibanje na prostem v vseh vremenskih razmerah
-spodbuditi starše in otroke k aktivnemu preživljanju prostega časa
-osvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti
- razvijanje občutka za sodelovanje v skupini in medsebojna pomoč
Aktivnosti: športni program Mali sonček, športno dopoldne, igre brez meja, gibalne minutke,
orientacijski pohod, iskanje skritega zaklada, hoja za zdravje, gibalne igre, vadba v
telovadnici,pohod s starši, nočni pohod
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
Cilji: - doživljanje javnega nastopanja s skupino
- spoznavanje kulture
4.3 Projekti
Projekti, ki jih izvajamo so vsebinsko zaokrožene in časovno omejene dejavnosti, ki
nas privedejo do vnaprej zastavljenih ciljev. Izvajamo jih v posameznih oddelkih in
potekajo v različnih časovnih intervalih skozi vse šolsko leto. V letošnjem šolskem
letu bomo izvajali naslednje skupne projekte v sodelovanju z zunanjimi institucijami:
DEDIŠČINA GRE V VRTEC
Približati otrokom kulturo in naravno dediščino.
SOBIVANJE- SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO
Spodujanje otrok k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu ter razvijanju
dorih odnosov z vrstniki.
PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC
Približati razumevanje in razvijanje sonaravnega bivanja in delovanja v vseh porah življenja
In projekte v oddelkih:
Kolesarčki- varno v prometu
Mali sonček – gibanje je naše zdravje
Palček Bralček
Jaz fotograf
Obleka naredi človeka
Naša pesem
4.4 Programi za OPP.
Usmerjanje otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu
o vrtcih otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni oz otroci z okvaro
vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in čustvovanja, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo.
Postopke usmerjanja spremlja svetovalna delavka.
4.5 Dodatni programi
Namenjeni so otrokom po 3.letu starosti, ki so vključeni v vrtec.Niso del rednega
programa, ampak jih vrtec izvaja oz. organizira predvsem na željo staršev. Dejavnosti
niso vključene v ekonomsko ceno programa in jih izvajajo zunanji izvajalci.
Potekajo v popoldanskem času in ne motijo izvajanja rednega programa. Otroci po
zaključeni dejavnosti oddidejo domov.
Dejavnost
Izvajalec
Čas
Št.otrok
TELOVADBA
HOBO
2 x tedensko
22
PLESNI MINI
KLUB
ZAPLEŠI.SI
1 x tedensko
7
TEČAJ TUJEGA
JEZIKA
BABEL
JEZIKOVNA
ŠOLA
1 x tedensko
prijave še niso
zaključene
TEČAJ ROLANJA LUCKY LUKA
MAJ
SMUČARSKI
TEČAJ
JANUAR
SŠ POHORJE
PLAVALNI TEČAJ ŠD RUŠE
TEČAJ DRSANJA
26.1.201530.1.2015
5
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s straši in vrtcem je večdimenzionalen proces, ki temelji na obojestranski komunikaciji
in pripravljenosti za sodelovanje, ki poteka na dveh nivojih:
- sodelovanje staršev za celoten vrtec ( v organih, komisijah,akcijah,...)
- sodelovanje staršev s posameznim oddelkom
DEJAVNOST
ČAS
NOSILCI
Svet staršev
po potrebi
Predsednik SS
Roditeljski sestanki
najmanj 2x letno
v.d.ravnateljica, pomočnica
ravnateljice, vzgojiteljice
Pogovorne ure
vsak drugi četrtek v mesecu
tandem v skupini
Individualni pogovori o otroku
vsakodnevno
vzgojiteljice
Srečanja s starši
(delavnice,izleti,prikaz
vzgojnega dela, skupna
praznovanja)
celo leto
vzgojiteljice in pomočnice/ki
Srečanje z dedki in babicami
najmanj 1 x v letu
vzgojiteljice in pomočnice/ki
Individualni pogovori ob vpisu marec 2015
v vrtec
Nina Kramer, Mojca Lešnik
Indiv. pogovori s starši o
zdr.posebnostih, dieti
Jasna Belas
celo leto
Prvič v vrtec-sestanek za starše Junij 2015
Nina Kramer, Mojca Lešnik
Individualni pogovori ob vstopu po 15.8.2015
v vrtec
vzgojiteljice
Postopno uvajanje otrok v vrtec september oz celo leto
vzgojiteljice
Svetovanje in pomoč staršem in celo leto po predhodnem
strokovnim delavcem
dogovoru
Nina Kramer, Mojca Lešnik
Pisno obveščanje
celo leto
vzgojiteljice, vodstvo
Sklad vrtca
3 x letno
predsednica sklada
Komisija za sprejem otrok v
vrtec
April 2015 in po potrebi
Nina Kramer, Mojca Lešnik,
Nataša M.Jambrovič,
predstavnik SS
Vključevanje v vzgojno delo
celo leto
(predstavitev poklicev,
organizacija ogledov, spremstvo
pri dejavnostih izven
vrtca,zbiranje materiala,..)
vzgojitelji
Šola za starše
Svetovalni ceneter
6
Tematska predavanja
SODELOVANJE Z OKOLJEM
Namen:
- izkoristiti možnosti dejavnikov v okolju za bogatitev dela z otroki in bogatitev
življenja in dela v vrtcu
- aktivno vključevanje v širšo družbeno okolje
Sodelovali bomo z naslednjimi institucijami:
Ustanova
Vsebina
MŠŠ
Strokovno povezovanje in sodelovanje na različnih področjih, obveščanje
o novostih in programih
Zavod RS za šolstvo
Študijske skupine, sodelovanje s pedagoškimi svetovalkami,usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami, izobraževanja
Osnovna šola Fram
Povezovanje in prijateljska druženja,prehod iz vrtca v šolo, obisk
knjižnice v šoli, igra na šolskem igrišču, sodelovanje na šolskih
prireditvah
III. Gimnazija Maribor Hospitacije, nastopi, praksa dijakov
Srednja Zdravstvena
šola MB
Delavnica za otroke
Pedagoška
Hospitacije, nastopi, praksa študentk
fakulteta UM
Občina Rače-Fram Financiranje, kadrovanje, investicije, vpis otrok, obogatitvene
dejavnosti,
CSD, Svetovalni
Sodelovanje s strokovnjaki pri reševanju razvojne, socialne in
center za otroke in zdravstvene problematike, posvetovanje pri reševanju
mladostnike, PP
problemov
Rače,
ZD dr. Adolfa
Drolca MB
Zobna preventiva, predavanje za starše
Zavod za
zdravstveno
varstvo
Svetovanje, nadzor pitne vode, obveščanje o nalezljivih
boleznih
Svet za preventivo Projekt Kolesarčki, donatorstvo odsevnikov
in vzgojo v
cestnem prometu
ZPM
Palček Bralček, letovanje otrok
Društva,
organizacije in
zavodi v Framu
Medgeneracijsko sodelovanje, nastopi otrok,tematski ogledi
Vrtec pri Oš Rače
Usklajevanje CČS otrok, izmenjava izkušenj
Vrtec Otona
Župančiča Slov.
Bistrica
Študijske skupine za vzgojiteljice,
IKT povezovanje otrok,
Vrtec Miklavž na
Dravskem polju
Študijske skupine pomočnic/kov vzgojiteljic
Vsa ostala sodelovanja so neposredno vezana na vsebino življenja in dela v vrtcu in
so opredeljena v letnih delovnih načrtih vzgojiteljic.
7 PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
7.1 Izobraževanje
Z izobraževanjem zaposlenih se dopolnjuje znanje, pridobljeno v sistemu
izobraževanja.
VSEBINA
ČAS
UDELEŽENCI
Študijske skupine: Gibanje November 2014
otrok
vsi strokovni delavci
Higiena živil
september 2014
vsi strokovni delavci
Mala šola zborovskega
petja
26.9.2014-27.9.2014
Ines G.Mohorko
Umetnost gibanja
Termin še ni določen
Zdenka B.Kurbos
Glasbila v vrtcu
Termin še ni določen
Albina Ajd
Naravoslovje v vrtcu
Termin še ni določen
Vojka Klasan
Aktiv strokovnih delavce
Termin še ni določen
vsi strokovni delavci
7.2 Mentorstvo za opravljanje strokovnih izpitov
Dne 7.9.2014 so bile potrjene mentorice trem kandidatkam za opravljanje
volonterskega pripravništva za pomočnico vzgojiteljice. Začetek pripravništva bo v
oktobru 2014.
7.3 Mentorstvo dijakom in študentom pedagoških zavodov
Pedagoško prakso bodo v letošnjem letu izvajale dijakinje III:Gimnazije, smeri
predšolska vzgoja.
7.4 Študij ob delu
Za pridobitev visoke izobrazbe v svojem poklicu se izobražujejo Martina L.Mojzer,
Marina Mom in Ines G. Mohorko.
8 STROKOVNI ORGANI VRTCA
8.1 Strokovni aktivi
Delo strokovnega aktiva je razvidno iz Načrta dela strokovnega aktiva Vrtca Fram za
šolsko leto 2014/2015.
Vsebina le tega je : dogovori o izvajanju skupnih projektov, izdelava varnortnega
načrta, delo v tandemu,izdelovanje izvirne didaktične igrače, izmenjava izkušenj,
sestavljanje mape »dobre prakse« iz več področij, legialni hospitacijski
nastopi,priprave na prireditve.
8.1.1 Razvojni aktivi (timi obogatitvenih dejavnosti)
DEJAVNOST
ČAS
IZVAJANJE
IZVAJALKE
KOSTUMI IN
PRIPOMOČKI
Po potrebi
oktober - maj
Sabina Z., Vesna B.
Vanja F.
PLESNI TIM
1 x tedensko
oktober - junij
Zdenka B.K.,
Branka P.,Olivera I.
GLASBENI TIM
1 x tedensko
oktober - junij
Ines G.M., Mirela
J.,Mitja K.
PRAVLJIČNI TIM 5 x letno
oktober - maj
Martina L.M.,Vesna
B., Marina M.
ANGLEŠKE
URICE
2-3 x mesečno
oktober - april
Vojka K., Ines G.
M., Vanja F.
GIBANJE
1 X tedensko
oktober - junij
Vojka K., Mirela J.
8.1.2 Delovni sestanki
Delovne sestanke sklicuje pomočnica ravnateljice in sicer vsak ponedeljek ob 12.20
za vzgojiteljice in vsaki torek ob 12.20 za pomočnice/ke vzgojiteljic. Na sestankih
bomo spremljali izvedbo akcijskih načrtov in LDN vrtca, obravnavali aktualno
problematiko, se dogovarjali za skupne dejavnosti, izmenjali izkušnje, analizirali
dejavnosti, poglabljali znanja, predstavljali novosti.
8.2 Vzgojiteljski zbor
Sestavljajo vzgojiteljice, pomočnice/ki vzgojiteljic, svetovalna delavka,organizatorka
prehrane, pomočnica ravnateljice in v.d.ravnateljica.
Sklicuje in vodi ga pomočnica ravnateljice.Zbor se bo sestal v mesecu
avgustu/septembru na uvodnem srečanju, v mesecu januarju in juniju.
8.4 Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se oblikuje Svet staršev
vrtca.Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši
izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.
V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 SO PREDSTAVNIKI STARŠEV NASLEDNJI
JANJA SVENŠEK
ŽOGICE
namestnik
MAJA ČOLNIK
BALONI
MATIC PERC
namestnik
VALENTINA ZIDAR
DEŽNIKI
BOJANA BAJEC
namestnik
KATJA KREMZER
LUNICE
POLONA Č. KOZODERC
namestnik
NINA LIČEN GORIČAN
SONČKI
DORIS SATLER
namestnik
MAJA FRAS
ZVEZDICE
BARBARA BEZJAK
namestnik
LARA PLAJH ŠTRMAN
OBLAČKI
PETRA PARTLIČ
namestnik
BOŠTJAN IVANČIČ
9
ORGANI VRTCA
9.1 V.d ravnateljica, ga. Ema Maver je poslovodni organ vrtca,ki:
-organizira, načrtuje in vodi delo vrtca
-pripravlja program razvoja vrtca
-pripravlja predlog LDN in je odgovorna za izvedbo
-spremlja in vodi delo vzgojiteljskega zbora
-oblikuje predlog nadstndardnih programov
-spodbuja strokovno izobraževanje
-zastopa in predstavlja vrtec in je odgovorna za zakonitost dela
- določa sistemizacijo delovnih mest
-odloča o sklepanju delovnih razmerij
-sodeluje z zunanjimi institucijami in partnerji
-opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi
Ravnateljica lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za
nadomeščanje v času njene odsotnosti pisno pooblasti delavca vrtca.
9.2 Svet zavoda
Svet zavoda sprejema programe dela in razvoja vrtca, spremlja njihovo
uresničevanje in obravnava poročilo o njegovi uresničitvi.Obravnava in potrjuje
finančni načrt in zaključni račun.Odloča o pritožbah o sprejemu otrok v vrtec,
sprejema načrt in poročilo o delovanju sklada, imenuje in razrešuje ravnatelja,odloča
o uvedbi nadstandardnih in drugih prigramov, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v
zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu, opravlja druge naloge določene z
zakonom in aktom o ustanovitvi.
10 KADROVSKI, MATERIALNI IN DRUGI POGOJI
10.1 Spremljanje in vrednotenje delovnega načrta
LDN je osnova za delo na področju vzgoje in izobraževanja v vrtcu ter za
zagotavljanje materialnih pogojev za delo. Med letom se bodo naloge delavcev
dopolnjevali s sklepi strokovnih organov vrtca, z navodili in okrožnicami Ministrstva
za šolstvo in šport RS in Zavoda RS za šolstvo ter sklepi ustanovitelja.
Letni delovni načrt je obvezujoč za vse delavce. Vsi zaposleni so odgovorni za
njegovo realizacijo. Nadzor nad izvajanjem je v pristojnosti v.d. ravnateljice.Celovit
pregled in analiza bosta opravljena ob zaključku šolskega leta v poročilu vrtca.
10.2 Predvidene izboljšave
V šolskem letu 2014/2015 načrtujemo dopolnitev didaktičnih sredstev v vseh
oddelkih ter didaktična sredstva za šport in gibanje.
Dopolniti želimo zunanjo zasaditev in igrala na igrišču ter lesene gredice za namen
naravoslovja. Gledališko lutkovne predstave in prireditve bodo kvalitetnejše z
klaviaturo, kitaro, reflektorji in zmoglivejšim glasbenim predvajalnikom.
Za vzdrževanje in čiščenje predvidevamo puhalnik/sesalnika listja in manjšo snežno
frezo.
Pripravila:
Mojca Lešnik
V.d.ravnateljica:
Ema Maver

Similar documents