PLAN DELA 2012 - zdravstveni dom lendava

Comments

Transcription

PLAN DELA 2012 - zdravstveni dom lendava
JAVNI ZAVOD
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVAEGÉSZSÉGHÁZ LENDVA
POSLOVNI NAČRT
ZA LETO 2012
Kazalo
1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU
1.1. PODATKI O ZAVODU
1.2 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI IN ORGANIZACIJA ZAVODA
1.3 ORGANIGRAM
3
3
4
5
2. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN PROGRAMA DELA
6
3. POSEBNI DEL POSLOVNEGA PLANA
8
3.1 CILJI ZAVODA
8
3.2 CILJI ZAVODA V LETU 2012, KI IMAJO OSNOVO V DOLGOROČNIH CILJIH
9
3.3 PLAN IN REALIZACIJA DOGOVORJENEGA PROGRAMA Z ZZZS V LETU 2011 IN PLAN ZA LETO 2012 11
4. PLAN ZAPOSLOVANJA V LETU 2012
4.1. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2009, PLANIRANO IN REALIZIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
V LETIH 2010 IN 2011 TER PLAN ZA LETO 2012
12
13
13
5. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012
14
5.1. FINANČNI PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO NAČELU NASTANKA DOGODKA 15
5.2. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO NAČELU DENARNEGA TOKA
16
6. PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2012
6.1. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ V LETU 2011
6.2 PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2012
Poslovni načrt za leto 2012
18
18
19
2
1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU
1.1. PODATKI O ZAVODU
Naziv zavoda
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA – EGÉSZSÉGHÁZ LENDVA
Skrajšan naziv
ZD LENDAVA – EH LENDVA
Sedež zavoda
KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA
Telefon
02 5789210
Telefax
02 5789259
e-pošta
[email protected]
Davčna številka
36612235
Matična številka
5801923
Šifra dejavnosti
86.210
Podračun pri UJP, urad MURSKA SOBOTA
01259-6030921555
Institucionalni sektor po standardni klasifikaciji
S130120
Zdravstveni dom Lendava je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo.
Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Lendavi in v
zdravstvenih postajah Dobrovnik, Turnišče in Črenšovci. Ustanovljen je bil leta 1997 z
Odlokom Občine Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci in Občine Kobilje. Z nastankom novih
občin sta postali soustanoviteljici zavoda še Občini Velika Polana in Dobrovnik.
Temeljno poslanstvo ZD Lendava je nuditi prebivalcem čim boljše zdravstvene storitve v
primeru poškodb in bolezni, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki leto potrebujejo in vzgajati ter motivirati ljudi za zdrav način življenja, kakor tudi zagotavljati
učinkovito, neprekinjeno službo nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in
dežurstev.
Poslovni načrt za leto 2012
3
1.2 KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI IN ORGANIZACIJA ZAVODA
Javni zavod Zdravstveni dom Lendava je temeljni nosilec primarnega zdravstvenega varstva
za območje občin ustanoviteljic: Občine Lendava, Občine Dobrovnik, Občine Kobilje, Občine
Turnišče, Občine Odranci, Občine Črenšovci in Občine Velika Polana.
Osnovna zdravstvena dejavnost se izvaja na sedežu v zdravstvenem domu v Lendavi in v
zdravstvenih postajah v Dobrovniku, Turnišču in Črenšovcih in obsega:
• spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje,
krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo
bolnikov in poškodovancev;
• preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s
programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
• zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
• preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
• zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju;
• patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter
oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
• nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolnišnici;
• zdravstvene preglede športnikov;
• ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
• diagnostične in terapevtske storitve.
Naloga zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavnosti na posameznem območju je
tudi povezovanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojnoizobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki za oblikovanje in
izvajanje programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.
Zavod na sedežu v Lendavi zagotavlja poleg splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti
še posamezne specialistične zdravstvene storitve in 24 urno neprekinjeno službo nujne
medicinske pomoči.
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti od:
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve,
- Zavarovalnic na osnovi dodatnega zavarovanja za opravljene storitve,
- iz sredstev proračuna občine,
- iz pogodbenih razmerij,
- s prodajo storitev na trgu,
- z donacijami, darili in iz drugih virov.
Zdravstveni dom Lendava (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za
približno 25.240 prebivalcev sedmih občin: občine Lendava (47,14%), občine Črenšovci
(17,33%), občine Turnišče (14,12%), občine Odranci (6,94%), občine Velika Polana (6,25%),
občine Dobrovnik (5,75%), in občine Kobilje (2,47%).
Omenjeno območje se razprostira na 256 km2 površine, na kvadratnem kilometru živi
približno 90 prebivalcev, v 41 naseljih.
Poslovni načrt za leto 2012
4
1.3 ORGANIGRAM
VODJA UPRAVE
VODJA FRS
DIREKTOR
-strokovni sodelavec za
ekonomsko področjeVII/1
STROKOVNI DIREKTOR
POMOČNICA DIREKTORJA ZA
PODROČJE ZDRAVSVENE NEGE
- čistilke
-finančno računovodski
delavec
-višji strokovni sodelavec v
splošnih službah VI
VODJA SPLOŠNE
MEDICINE
VODJA
DEJAVNOSTI NMP
VODJA
PATRONAŽE
Zdravnik-vodja tima
Vodja reševalne službe
-diplomirana med.
sestra
-kadrovski referent
- hišnik
-hišnik
VODJA ZOBOZDRAVST.
DEJAVNOSTI
Zobozdravnik
Vodja
zobotehnike
zobotehnik
Vodja srednjega in
višjega zdravstveno
negovalnega kadra
-srednja med.sestra v
urgentnem vozilu
-voznik reševalecI,II,
-diplomirana med.
sestra v urgenci
-srednja med.sestra
Poslovni načrt za leto 2012
Zdravnik
-Srednja med. sestra
-oskrbnik
Zobozdravstven
i asistent
VODJA
DISPANZERSKE
DEJAVNOSTI
Srednja med. sestra
VODJA
LABORATORIJA
-inž.laboratorijske
biomedicine
-laborat.tehnik
5
2. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA IN
PROGRAMA DELA
Pravne podlage za izdelavo finančnega načrta in programa dela so splošni zakonski in drugi
predpisi, ki veljajo za vse posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov med
katere spada tudi javni zavod, kakor tudi posebni pravni predpisi in podlage, ki veljajo za
javne zdravstvene zavode.
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
‒ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96),
‒ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
‒ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
‒ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Ur. list. RS št. 72/06 –
UPB3, 91/2007, 76/2008),
‒ Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ( Ur. list RS, štev. 35/2003, 78/2003,
84/2004,44/2005, 86/2006, 90/2006, 64/2007, 33/2008, 7/2009, 88/2009),
‒ Določila Splošnega dogovora za leto 2011, 2012 z aneksi,
‒ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011, 2012 z
ZZZS.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
‒ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
‒ Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10),
‒ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
‒ Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ( Ur.list RS št.40/04, 54/04, 17/05, 108/05,
90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 95/09),
‒ Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.list RS št.5/96, 34/96, 87/97, 3/98, 81/00,
97/01),
‒ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l.RS 95/07-UPB, 17/08, 58, 69, 80/08,
120/08, 20/09, 48/09, 91/09, 98/09, 108/09, 59/2010, 85/2010, 107/2010),
‒ Zakon o revidiranju (Ur.list RS št.11/01,118/05),
‒ Slovenski računovodski standardi (Ur.list RS št.118/05, 9/2006, 20/2006, 70/2006,
75/2006, 1/2010) s pojasnili,
‒ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
‒ Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
‒ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
‒ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
‒ Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10),
Poslovni načrt za leto 2012
6
‒ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
‒ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
‒ Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
‒ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list
RS, št. 97/09),
‒ Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS,
št. 7/10),
‒ Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo
in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).
c) Interni akti zavoda (statut, interni akti…)
‒ Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 z ZZZS,
‒ Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda in statut javnega zdravstvenega
zavoda.
Poslovni načrt za leto 2012
7
3. POSEBNI DEL POSLOVNEGA PLANA
3.1 CILJI ZAVODA
DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Dolgoročni cilj zavoda je, da se Zdravstveni dom ohrani kot temeljni izvajalec javne
zdravstvene službe na primarni ravni, ki pa zahteva nenehno prilagajanje organizacije,
programov in opreme novo nastalim izzivom, s katerimi se sooča sodobna družba in stroka.
Zaradi naglega razvoja medicinskih znanosti in demografskih sprememb, bomo sproti skušali
obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah občanom občin ustanoviteljic.
Kakovostna in varna obravnava bolnika je naša zaveza.
Tudi v bodoče želimo:
• zagotoviti celovito in varno osnovno zdravstveno varstvo ter maksimalno dobro
dostopnost do kakovostnih primarnih zdravstvenih storitev tako s strokovnega kot
tudi z organizacijskega vidika v korist posamezniku in skupnosti;
• pridobiti največje zaupanje uporabnikov zdravstvenih storitev in bolnikov, plačnika
storitev in izvajalcev zdravstvenih in drugih storitev v zavodu;
• izboljšati ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih
programov, katerih plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
• vodilne delavce v zavodu bo potrebno dodatno usposobiti za timsko vodenje
zaposlenih po sistemu vodenja z zgledom in izbranimi veščinami ter izboljšati njihovo
znanje za opravljanje procesov znanja, učinkovitosti in ekonomičnosti ter s tem
izboljšati razmerja med rezultatom zdravljenja, stroški in viri financiranja;
• omogočiti stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih z namenom pridobivanja
dodatnih znanj;
• vlagati v posodabljanje aparatur in drugih delovnih sredstev, tudi s pomočjo iskanja
dodatnih finančnih virov;
• pozitivno sodelovati z ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in
Ministrstvom za zdravje;
• konstruktivno sodelovati s koncesionarji;
• poiskati skupne točke za krepitev sodelovanja s SB MS in ostalimi zdravstvenimi
zavodi v regiji;
• pozitivno poslovanje zavoda;
• ohraniti dobro ime in ugled zavoda;
• s svojim delovanjem čim bolj ohraniti zdravo okolje;
• voditi sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda
ISO 9001 in ga nadgraditi v sistem celovitega upravljanja kakovosti (TQM).
Poslovni načrt za leto 2012
8
3.2 CILJI ZAVODA V LETU 2012, KI IMAJO OSNOVO V DOLGOROČNIH CILJIH
1. Izpolniti programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovorimo z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Načrtujemo, da se bo program dela opravil v obsegu kot je to planirano. Zaradi
kadrovske stiske nosilcev zdravstvene dejavnosti, zdravnikov in zobozdravnikov, je
nujno, da v letu 2012 zaposlimo vsaj še 1 zdravnika družinske medicine in dva
zdravnika dentalne medicine.
Še moramo izboljšati indeks glavarine v splošnih ambulantah, otroških in šolskih
dispanzerji ter dispanzerju za ženske, saj navedene ambulante pridobivajo prihodek
na dva načina: z glavarino ( predstavlja približno polovico prihodka) in s storitvami.
Z namenom, da bi preventiva postala zares izbira posameznika, skrb za zdravje pa del
življenja, želimo v letu 2012 izvesti čim več preventivnih delavnic.
V skladu z 19. členom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009
ZZZS od 1. 10. 2009 dalje financira dejavnost zobozdravstva za odrasle in dejavnost
zobozdravstva za mladino tudi v odvisnosti od števila opredeljenih oseb. Zato si
moramo, tudi v tej dejavnosti, še dodatno prizadevati za čim višji indeks glavarine.
Približati se želimo dogovorjenemu razmerju med nego in protetiko v zobozdravstvu,
ki je sedaj dogovorjeno v razmerju 50 % protetike in 50 % nege.
V letu 2012 planiramo zaposlitev 2 zobozdravnikov, saj je služba močno kadrovsko
podhranjena in smo že v letu 2011 večino storitev opravili z zobozdravniki po
podjemnih pogodbah.
Osnovna naloga ostaja: zagotoviti zadostno število zdravnikov družinske medicine za
delo v splošnih ambulantah in zobozdravnikov za delo v zobozdravstvenih
ambulantah.
2. Organizirati varno, visoko kakovostno delo učinkovito, v finančnih okvirih z
optimalnimi stroški poslovanja
V letošnjem letu želimo vzpostaviti sistem vodenja kakovosti, ki je skladen z
zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001 in pridobiti mednarodni certifikat
kakovosti. Zavedali smo se pomena kakovosti svojega poslovanja in potrebe po
stalnem izboljševanju naših storitev, da bi uspešno poslovali in ob tem lahko sledili
vse večjim zahtevam svojih odjemalcev tako ZZZS kot samih bolnikov, zaposlenih,
dobaviteljev in ustanoviteljev. Kakovost je: preglednost, primerljivost, sledljivost in
ponovljivost, je korak s časom.
Tudi v letu 2012 bomo izvajali interne strokovne nadzore kot obvezno obliko
zagotavljanja kakovosti. Na vseh delih poslovanja moramo ohraniti oz. ustrezno
vzpostaviti sistem notranjega nadzora.
Poslovni načrt za leto 2012
9
3. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih
Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja predvideva kontinuirano
izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v Zdravstvenem domu. Le stalno
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje nam bo omogočilo kakovostno sledenje
stroke. Razvoj kadrov in izobraževanje na vseh ravneh je temeljni pogoj za uspešno
izvajanje politike kakovosti.
Zaposlenim bo omogočena udeležba na strokovnih seminarjih, tečajih in simpozijih v
skladu s kolektivnimi pogodbami in Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki določa minimum strokovnega
izpopolnjevanja, in sicer:
• zaposleni z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto
oz. najmanj 30 dni na vsaka 3 leta;
• zaposleni z višjo strokovno izobrazbo najmanj 7 dni na leto oz. najmanj 21 dni
na vsaka 3 leta;
• zaposleni s srednjo strokovno izobrazbo najmanj 5 dni na leto oz. najmanj 15
dni na vsaka 3 leta.
• Ker se zavedamo pomena odkrite in jasne komunikacije med zaposlenimi, da
bo komuniciranje čim bolj neposredno in obojestransko, želimo izvesti oz.
vodje usposobili za vodenje rednih letni razgovorov.
Ker se zavedamo pomena odkrite in jasne komunikacije med zaposlenimi, da bo
komuniciranje čim bolj neposredno in obojestransko, želimo izvesti oz. vodje
usposobiti za vodenje rednih letni razgovorov.
Zavod bo pa upošteval finančne zmožnosti, delovni proces, strokovne utemeljitve in
temu ustrezno prilagodil program izobraževanja za vse profile.
4. Na področju investicij, investicijskega vzdrževanja in nabavi osnovnih sredstev bo
zavod poskušal realizirati planirane aktivnosti, ki so natančneje prikazane pod tč. 6.
Tudi v letu 2012 bomo načrtovane letne cilje sproti spremljali in jih obravnavali na strokovnih
sestankih in se, po potrebi, osredotočili tudi na obvladovanje stroškov.
Poslovni načrt za leto 2012
10
3.3 PLAN IN REALIZACIJA DOGOVORJENEGA PROGRAMA Z ZZZS V LETU 2011 IN PLAN ZA
LETO 2012
Dejavnost
ENOTE
Realizacija
PLAN
Realizacija INDEX INDEX
PLAN
2010
2011
2011
(5:3)
(5:4)
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
Splošna dejavnost
količniki
243278
210283
238548
98
113
210283
Domska oskrba
količniki
27354
20249
29221
107
144
21165
270632
230532
267769
99
116
*
Skupaj:
Otroški - kurativa
količniki
21032
15715
23894
114
152
Šolski - kurativa
količniki
34498
31955
34835
101
100
Otroški - preventiva
količniki
9774
9731
8800
90
90
Šolski - preventiva
količniki
11490
10682
10179
89
95
76794
68083
77708
101
114
*
Skupaj:
50423
20513
Ženski dispanzer
količniki
30063
29194
29451
98
101
29194
Dispanzer za MZ
točke
31999
30719
31001
97
101
30718
Pulmologija
točke
18296
23753
23247
127
98
18589
Diabetologija
točke
16319
19771
19568
120
99
16324
Kardiologija
točke
0
0
0
0
0
14416
Rentgen
točke
16362
19634
19811
121
101
13002
Ultrazvok
točke
4535
3332
1882
41
56
4443
116770
126403
124960
107
99
*
131247
123500
127886
97
104
107404
131247
123500
127886
97
104
*
Skupaj:
Patronaža
točke
Skupaj:
Zobna ODRASLI
točke
216441
198525
200948
93
101
240008
Zobna MLADINA
točke
64452
52105
52846
82
101
60272
280893
250630
253794
90
101
*
točke
114873
95482
135942
118
118
95482
točke
147582
131964
133204
90
101
131965
točke
475113
241010
519185
109
215
241010
točke
27323
16000
17969
66
112
16000
Skupaj:
Nenujni
reševalni
prevozi
s
spremljevalcem
Sanitetni prevozi na/z
dialize
Sanitetni prevozi ostali
Dispanzer DMD
Poslovni načrt za leto 2012
11
4. PLAN ZAPOSLOVANJA V LETU 2012
Na dan 31.12.2011 je bilo v zavodu zaposlenih 91 delavcev, število zaposlenih se je večji del
leta 2011 gibalo med 91 in 93 zaposlenimi. V lanskem letu sta se upokojila dva delavca.
Daljše bolniške odsotnosti in porodniške smo nadomestili z zaposlitvami za določen čas.
V letu 2011 smo zaposlili dve zdravnici in diplomiranega zdravstvenega tehnika. Obe
zdravnici sta takoj pričeli s specializacijo iz družinske medicine, ki traja 4 leta.
Zaradi upokojitev smo, za določen čas, zaposlili še dva zdravstvena tehnika.
Kljub stalnim razpisom in aktivnemu iskanju tudi pri predstvanikih Zdravniške zbornice in
Ministrstva za zdravje, zobozdravnikov nismo upeli pridobiti. Težave s kadri smo reševali s
podjemnimi pogodbami.
Na javni razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2011/2012 smo prijavili 4 nove potrebe, za
dva zdravnika in dva zobozdravnika. Prijavila se je le ena študentka IV. letnika na Medicinski
fakulteti v Ljubljani, smer-DENTALNA MEDICINA is katero smo sklenili pogodbo.
Naša štipendistka za študij dentalne medicine je v študijskem letu 2011/2012 absolventka.
V letu 2012 bomo torej štipendirali dve študentki na Medicinski fakulteti v Ljubljani, smer:
dentalna medicina.
V letu 2012 Zdravstveni dom Lendava planira zaposlitev enega zdravstvenega tehnika, dva
zobozdravnika, enega zdravnika specialista družinske medicine in enega zdravnika specialista
medicine dela, prometa in športa.
Pri zaposlovanju ostalega profila bomo v letu 2012 sledili podatkom o številu priznanih in
plačanih zaposlenih s strani ZZZS.
Poslovni načrt za leto 2012
12
4.1. ŠTEVILO ZAPOSLENIH V LETU 2009, PLANIRANO IN REALIZIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
V LETIH 2010 IN 2011 TER PLAN ZA LETO 2012
PROFIL
Št. zap.
2009
Plan za Št. zap. Plan
2010
2010
2011
Št.zap.
2011
Plan
2012
Zdravnik specialist
Zdravnik
Specializant
Zobozdravnik
Spec. klinič.psihologije
Skupaj visoka fakul. izobr.
7
5
0
4
1
17
6
7
0
6
1
20
5
5
1
2
1
14
5+1
5
0+2
2+2
1
13+5
5
5
3
3
1
17
7
5
3
5
1
21
Dipl. medicinska sestra
Dipl. ing. lab. biokem.
Dipl. ekon.
Skupaj visoka izobrazba
5
2
2
9
5
1
2
8
5
3
2
10
5+2
2
2
9+2
6
2
2
10
6
2
2
10
Višji radiološki tehnik
Med.lab. inženir
Ekonomist
Višja medicinska sestra
Skupaj višja izobrazba
1
1
2
2
6
1
1
2
2
6
1
1
2
2
6
1
1
2
2
6
1
1
2
2
6
1
1
2
2
6
Med. tehnik spremljevalec 5
Med. teh–voznik reš. voz. 3
28
Laboratorijski tehnik
2
Zobotehnik
4
Med. sestra babica
1
Ekonomski tehnik
1
Ostala sred. tehn. izobraz. 2
Skupaj srednja tehn.izob. 46
5
4
28
2
4
1
1
1
46
5
5
26
2
4
1
1
1
45
5
5
26
2
4
1
1
1
45
5
7
27
2
4
1
1
1
48
5
7
28
2
4
1
1
1
49
Poklicne šole in KV delavci
NKV delavci
Skupaj KV in NKV
Skupaj vseh delavcev
6
6
12
92
6
6
12
87
6
6
12
92
4
6
10
91
4
6
10
96
Poslovni načrt za leto 2012
6
6
12
90
13
5. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012
Pri finančnem načrtu za leto 2012 smo upoštevali naslednje kriterije in izhodišča:
• upoštevano je število delavcev po delovnih urah;
• izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij po Aneksu št.4 h KPJS se v letu 2012 ne
predvidi;
• vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 30.6. 2012 ne uskladi;
• v letu 2012 ni izplačevanja sredstev redne delovne uspešnosti v višini 2 %;
• k plači so upoštevani vsi dodatki v skladu s kolektivnimi pogodbami;
• regres za letni dopust 2012 se izplača predvidoma v mesecu maju v znesku 692,00
EUR;
• materialni stroški in stroški storitev so planirani v skladu z rastjo cen oz. predvidene
inflacije v višini 1,8 %
• pri načrtovanju programa zdravstvenih storitev smo izhajali iz predpostavke, da bo
obseg dela enak kot v letu 2011, z vključitvijo 0,3 tima kardiološke ambulante..
Na podlagi navedenih izhodišč je izdelan tudi finančni načrt za leto 2012. V kolikor bi med
letom prišlo do bistvenih sprememb poslovnih izhodišč, bi sprejeti finančni načrt spremenili
oziroma prilagodili novim izhodiščem.
Poslovni načrt za leto 2012
14
5.1. FINANČNI PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO NAČELU NASTANKA
DOGODKA
ČLENITEV
PODSKUPIN
NAZIV PODSKUPINE KONTOV
KONTOV
1
2
3
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
3
(861+862-863+864)
760
762
763
460
461
del 464
del 464
del 464
462
del 465
467
468
ZNESEK v evrih
Oznaka
za AOP
PLAN
2011
4
REAL.2011
5
INDEX
6
PLAN 2012
7
4.010.305
4.077.323
PRIHODKI
OD
PRODAJE
860
PROIZVODOV IN STORITEV
4.010.305
4.077.323 101,68
3.930.000
861
865
1.500
57.170
1.311
87,4
89.056 155,78
1.300
89.500
866
300
5951
867
4.069.275
4.173.641
870
950.963
1.107.425
871
873
428.572
522.391
874
2.943.120
2.760.425
875
2.315.683
2.146.099
876
369.068
346.786
877
878
879
882
883
258.369
165.000
5.000
150
500
884
2.300
11.764
885
4.067.033
4.047.341
888
2.242
126.300
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č)
PREVREDNOT.POSLOVNI
PRIHODKI (868+869)
D)
CELOTNI
PRIHODKI
(860+865+866+867)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA
IN STORITEV (872+873+874)
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
F)
STROŠKI
DELA
(876+877+878)
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI
ZA
SOCIALNO
VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVRED. POSL.ODHODKI
(886+887)
N)
CELOTNI
ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+8
83+884+885)
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870888)
P) PRESEŽEK ODHODKOV (888870)
889
101,68
1983
102,57
116,46
457.121 106,67
650.304 124,49
93,8
92,68
93,97
267.540 103,55
161.823 98,08
5.286 105,72
4
614 122,8
511,48
99,52
3.930.000
5.200
4.026.000
1.069.000
438.000
631.000
2.790.000
2.170.000
350.000
270.000
160.000
5.000
0
0
2.000
4.026.000
0
0
890
Poslovni načrt za leto 2012
15
5.2. PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012 PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Oznaka ZNESEK
za AOP
Leto 2011
ČLENITEV
NAZIV KONTA
KONTOV
1
2
3
I.
(402+431)
SKUPAJ
1.
PRIHODKI
(403+420)
IZVAJANJE
JAVNE
SLUŽBE
A.
Prihodki
iz
sredstev
(404+407+410+413+418+419)
javnih
financ
a.
Prejeta
(405+406)
ZA
PRIHODKI
sredstva
iz
državnega
proračuna
401
402
403
404
Plan 2012
4
4.128.387
3.974.000
4.034.846
3.874.000
2.967.881
2.811.000
0
Del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
405
0
Del 7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
406
0
b.
Prejeta
(408+409)
407
sredstva
iz
občinskih
proračunov
48.581
61000
Del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
408
14.725
15000
Del 7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
409
33.856
46000
2.919.300
2.750.000
2.919.300
2.750.000
Del 7141
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo
porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za
investicije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
službe
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
72
730
Del 7402
Del 7402
Del 7130
Del 7102
Del 7100
410
411
412
420
421
422
423
0
1.066.965
1.063.000
0
0
483
0
0
0
424
1.054.272
1.056.000
Kapitalski prihodki
425
0
0
Prejete donacije iz domačih virov
426
12.210
7.000
731
Prejete donacije iz tujine
427
0
0
732
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
428
0
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
429
0
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
430
0
0
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
431
(432+433+434+435+436)
93.541
100.000
Del 7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
432
93.541
100.000
Del 7102
Prejete obresti
433
0
Del 7103
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov
435
prihodkov nad odhodki
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe
436
0
Del 7100
Del 7141
II.
(438+481)
SKUPAJ
ODHODKI
1.
ODHODKI
ZA
IZVAJANJE
JAVNE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A.
Plače
in
drugi
(440+441+442+443+444+445+446)
izdatki
SLUŽBE
zaposlenim
437
438
439
0
0
3.890.959
3.965.000
3.806.532
3.865.000
2.198.405
2.220.000
Del 4000
Plače in dodatki
440
1.791.924
1.810.000
Del 4001
Regres za letni dopust
441
58.532
58.000
Poslovni načrt za leto 2012
16
Del 4002
Povračila in nadomestila
442
198.138
Del 4003
Sredstva za delovno uspešnost
443
0
Del 4004
Sredstva za nadurno delo
444
134.968
Del 4005
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
445
0
Del 4009
Drugi izdatki zaposlenim
446
14.843
16.000
B.
Prispevki
delodajalcev
(448+449+450+451+452)
za
socialno
varnost
447
200.000
136.000
370.338
375.000
Del 4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
448
189.308
192.000
Del 4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
449
140.124
142.000
Del 4012
Prispevek za zaposlovanje
450
1.283
1.500
Del 4013
Prispevek za starševsko varstvo
451
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
452
podlagi ZKDPZJU
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
453
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
2.139
2.000
37.484
37.500
1.084.601
1.105.000
Del 4015
Del 4020
Pisarniški in splošni material in storitve
454
42.632
43.000
Del 4021
Posebni material in storitve
455
499.259
508.000
Del 4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
456
157.157
162.000
Del 4023
Prevozni stroški in storitve
457
0
Del 4024
Izdatki za službena potovanja
458
15.274
16.000
Del 4025
Tekoče vzdrževanje
459
132.110
135.000
Del 4026
Poslovne najemnine in zakupnine
460
604
Del 4027
Kazni in odškodnine
461
0
0
Del 4029
Drugi operativni odhodki
463
237.565
241.000
403
D. Plačila domačih obresti
464
0
J.
Investicijski
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
odhodki
470
153.188
165.000
4200
Nakup zgradb in prostorov
471
0
4201
Nakup prevoznih sredstev
472
22.299
4202
Nakup opreme
473
95.251
75500
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
474
7.598
10.000
4204
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
475
0
40.000
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
476
28.040
13.500
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
477
0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV
481
NA TRGU (482+483+484)
84.427
100.000
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje
482
blaga in storitev na trgu
50.966
60.500
8.586
10.000
24.875
29.500
del 400
del 401
del 402
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
483
prodaje blaga in storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
484
storitev na trgu
III/1
PRESEŽEK
PRIHODKOV
NAD
ODHODKI
485
(401-437)
III/2
PRESEŽEK
(437-401)
Poslovni načrt za leto 2012
ODHODKOV
NAD
PRIHODKI
486
26.000
237.428
0
17
6. PLAN INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NABAVE OSNOVNIH
SREDSTEV ZA LETO 2012
6.1. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ V LETU 2011
Zdravstveni dom Lendava je v letu 2011 v celoti realiziral plana nabave osnovnih sredstev.
Nabavil je naslednja osnovna sredstva:
- ultrazvok
- vozilo za nenujne reševalne prevoze
- računalnike 9 kom
- strežnik
- tiskalnike 2 kom
- oprema v zobozdrav. (kompresor,separat)
- medicinska oprema (spirometer, lutka)
- oprema manjše vrednosti
- remont starega vozila
- obnova starega ultrazvoka
- polaganje kablov za telefonijo
- projektna dokumentacija
SKUPAJ
56.358,17 EUR
22.299,00 EUR
7.589,00 EUR
6.343,00 EUR
1.602,20 EUR
6.534,00 EUR
4.494,00 EUR
10.706,70 EUR
10.125,54 EUR
6.144,00 EUR
4.913,40 EUR
12.600,00 EUR
149.709,00 EUR
Za nakup osnovnih sredstev je Zdravstveni dom pridobil sledeče donacije:
- Podjetje Planika Turnišče je sofinanciralo nakup novega UZ v višini 2.500,00 EUR,
- Podjetje Sanolabor Ljubljana je sofinanciralo nakup novega UZ v višini 500,00 EUR
- Podjetje Lek Ljubljana je sofinanciralo nakup novega UZ v višini 5.000,00 EUR
Tudi soustanovitelj, Občina Lendava je v letu 2011 sofinancirala nakup osnovnih sredstev v
višini 30.000,00 EUR. Omenjena sredstva je Zdravstveni dom porabil za:
- nakup novega UZ za potrebe ginekologije v višini
11.890,62 EUR
- nakup dodatne sonde na UZ za kardiološke preiskave v višini 6.955,00 EUR
- nakup vakuumske elektrode za EKG
5.480,00 EUR
- nakup 3 kom 24 urni merilec krvnega tlaka
5.673,00 EUR
Občina Odranci je v letu 2011 sofinancirala nakup nujnega reševalnega vozila v višini
3.856,00 EUR.
Poslovni načrt za leto 2012
18
Občina Lendava se je julija 2010 prijavila na javni razpis za Sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2011 in 2012. V prijavi je
bilo predvideno, da bo v letu 2011 realizirana rekonstrukcija ambulante NMP in v letu 2012
pa realiziran nakup reševalnega vozila. Zaradi daljših rokov pri postopkih pridobivanja
gradbenega dovoljenja za prizidek in izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca del, je
Občina Lendava, v imenu vseh občin ustanoviteljic, v mesecu novembru na MZ predlagala
spremembo poteka investicije, da bi v letu 2012 izvedli obnovo-rekonstrukcijo ambulante
NMP.
Nerealizirana je ostala tudi investicija – delna zamenjava oken.
6.2 PLAN INVESTICIJ ZA LETO 2012
1. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA GRADBENIH OBJEKTOV
- ureditev arhiviranja
10.000,00 EUR
- obnova sprejemne pisarne
7.000,00 EUR
- instalacija novih kablov za namene telefonije 6.500,00 EUR
Vir financiranja investicije: Zdravstveni dom Lendava
2. PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV OZ. MEDICINSKE IN DRUGE OPREME V EVRIH
- avto za prevoze onkoloških bolnikov
- računalniška oprema:
12 kom računalnikov
5 kom laserski tiskalniki
1 kom strežnik
- delovne mize za zobno tehniko
- računalniška evidenca in registracija
delovnega časa
- mikromotor (zobna tehnika)
- avtoklav 2 kom (DŽ, zobna)
- digitalni rentgen za zobno službo
- dodatna sonda na UZ za kardiološko ambulanto
- vakuumske elektrode za EKG
- 3 kom 24 urni merilec krvnega pritiska
- kompresor za zobno službo
- oprema manjše vrednosti
SKUPAJ:
Poslovni načrt za leto 2012
18.000,00
16.000,00
15.000,00
10.000,00
9.000,00
8.000,00
8.000,00
6.955,00
5.480,00
5.674,00
3.500,00
26.000,00
131.609,00
19
Vir financiranja:
- amortizacijska sredstva ZD Lendava
- sofinanciranje občine Lendava
- donacije
113 .500,00 EUR
18.109,00 EUR
7.000,00 EUR
V letu 2012 planiramo obnovo – rekonstrukcijo ambulante NMP. Finančno se bo investicija
pokrivala iz sredstev Ministrstva za zdravje (59.604,00 EUR), Zdravstvenega doma Lendava
(40.000,00 EUR), preostanek pa bi naj pokrile občine ustanoviteljice.
ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN
FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012:
Olga Požgai Horvat, dr. med. spec, direktorica
Poslovni načrt za leto 2012
20

Similar documents