Informacijska brošura

Comments

Transcription

Informacijska brošura
Opravljanje
storitev
v Avstriji
Splošne smernice
Stanje: 1. 5. 2011
Če želite začasno opravljati storitve v Avstriji,
morate upoštevati naslednje:
stalno delovanje na avstrijskem trgu
začasno opravljanje storitev
začasno opravljanje dejavnosti, ki
v Avstriji predstavlja regulirano ali
delno regulirano dejavnost
pod­jetnik
sam
pod­jetje
z delavci
pod­jetje:
priglasitev dejavnosti
v Avstriji
1. pod­jetje:
priglasitev dejavnosti
v Avstriji
2. priglasitev
napotenih
delavcev
začasno opravljanje
neregulirane dejavnosti
v Avstriji
pod­jetnik
sam
ustanovitev podružnice/
hčerinskega podjetja
v Avstriji
pod­jetje
z delavci
priglasitev
napotenih
delavcev
Storitve so obrtniške, trgovske in rokodelske storitve ter storitve prostih
poklicev, ki jih državljan članice ES/EGP ali pravna oseba s sedežem v
državi članici ES/EGP opravlja začasno in proti plačilu v drugi državi
članici.
Če slovensko podjetje v zadnjih 10-ih letih pred priglasitvijo dejavnosti
v Avstriji ni najmanj 2 leti delovalo v Sloveniji, je pred priglasitvijo regulirane dejavnosti v Avstriji treba izvesti priznanje poklicne kvalifikacije.
Začasna narava: Ali je dejavnost začasna, se določa na podlagi pogostosti, rednega ponavljanja in stalnosti dejavnosti za vsak posamezen
primer posebej. Trajanje začasnega obdobja ni določeno z zakonom in
se v vsakem primeru določa posebej, ob vsebinskem gledanju, in ne
npr. po formalnih kriterijih. Če dejavnost ni začasne narave, je v Avstriji
treba ustanoviti podružnico/podjetje.
2. Napotitev delavcev
Z davčnega vidika pa je lahko tudi v primeru začasnega opravljanja
storitev izpolnjen pogoj »stalne poslovne enote« v Avstriji. Poslovna
enota je zavezana, da v kraju, v katerem se nahaja, obdavči dohodek iz
dejavnosti poslovne enote.
1. Priglasitev opravljanja storitev
Pred začetkom izvajanja storitev je treba priglasiti opravljanje storitev
(Dienstleistungsanzeige), če sodijo storitve v skladu z avstrijsko zakonodajo med regulirane obrti/dejavnosti* (skoraj vse obrtniške dejavnosti) ali delno regulirane dejavnosti. Možno je priglasiti tudi več dejavnosti hkrati.
Pristojni organ:
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abteilung I/9,
e-mail: [email protected], faks: +43-1-71100 12205
Priloge:
· EU-potrdilo v skladu s točko b, 2. odstavka, 7. člena direktive 2005/36/
ES (članom ga izstavi OZS, nečlanom pristojno ministrstvo),
· izpisek AJPES,
· potrdilo o dosedanjem delovanju v obrti, ki se priglaša,
· za zakonitega zastopnika: potrdilo o državljanstvu, potrdilo o poklicni
izobrazbi
Taksa je odvisna od števila dejavnosti/obrti, ki se priglasijo, in števila prilog.
Podjetje lahko začasno napoti redno zaposlene sodelavce v Sloveniji v
Avstrijo. Priglasitev se opravi na obrazcu KIAB 3 en teden pred začetkom
del (priloga E 101). Z napotenimi delavci mora slovenski delodajalec
skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi, v katerem so določene pravice delavca za čas napotitve.
Delavce iz tretjih držav, ki so redno zaposleni in imajo urejene dokumente v Sloveniji, je mogoče napotiti.
Pristojni organ:
Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen und
die Kontrolle illegaler Beschäftigung,
e-mail: [email protected] | faks: +43-1-51433/5910069.
Plača, prejemki in druge pravice napotenim delavcem pripadajo v
skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za določeno dejavnost v Avstriji.
Na področju gradbeništva pa je treba plačati tudi prispevke v avstrijski
Sklad za dopuste in odpravnine gradbenih delavcev (BUAK). Prispevki se
izračunajo po formuli: (urna postavka + 25 %) x faktor.** Prispevke lahko
koristi le delavec.
Dr. Maria Škof je odvetnica,
strokovnjakinja na področju
čezmejnega opravljanja storitev, podpredsednica SGZ
in partnerica v odvetniški
pisarni Grilc & Partner
Prispevki za socialno zavarovanje in pokojnino se plačujejo za napotene delavce v Sloveniji. Če slovensko podjetje redno opravlja storitve
za določenega avstrijskega naročnika, se šteje, da je sklenjeno delovno
razmerje z avstrijskim naročnikom in se prispevki plačujejo v Avstriji.
Kontakt: Lagergasse 57a,
8020 Graz/Gradec
tel.: +43-316-722220
e-pošta: [email protected]
Dohodnina se plača v Sloveniji, če delavec ni napoten v Avstrijo v koledarskem letu za več kot 183 dni.
Napoteni delavci morajo razpolagati z vso zahtevano dokumentacijo o
napotitivi (npr. prijava KIAB, E 101 itd.) Izbor obrazcev najdete na spletni
strani www.sgz.at.
* Seznam reguliranih poklicev po 94. členu Uredbe o obrti iz leta 1994
** Faktor znaša 11,85 (40 ur/teden), 11,55 (39 ur/teden) oz 11,41 (manj kot 39 ur/teden).
Opis predstavlja splošen pregled o
potrebnih postopkih, ne upošteva pa
morebitne posebnosti konkretnega
primera.
Stanje: 1. 5. 2011
Seznam reguliranih poklicev | obrti v skladu z 94. čl. avstrijskega zakona o obrti (GewO)
1. posredovanje delovne sile
2. očesna optika
3. pek
4. bandažist
5. gradbeni mojster
6. fotografska dejavnost
7. pogrebna dejavnost
8. kipar
9. sodarstvo
10. izdelovalec pihal iz pločevine
11. cvetličar
12. polagalec talnih oblog
13. proizvodnja čolnov
14. studenčar
15. knjigovezništvo
16. dejavnost kemičnih laboratorijev
17. krovec
18. izdelovalec ženskih oblačil
19. čiščenje spomenikov, fasad in
objektov
20. strugar
21. drogist
22. tiskarstvo, izdelava stavkov za natis
23. elektrotehnik
24. proizvodnja kozmetičnih izdelkov
25. proizvodnja pirotehničnih izdelkov
in netil ter drugih razstreliv, za
katere ne velja Zakon o strelivih in
razstrelivih, trgovina s temi izdelki
(podjetje za pirotehniko)
26. izdelava etuijev in kaset
27. mesar
28. turistični vodja
29. frizerska dejavnost in izdelava
lasulj (stilist)
30. pedikerska dejavnost
31. vrtnar
32. plinska in sanitarna tehnika
33. gostinstvo
34. mlinarstvo
35. obrtno premoženjsko svetovanje
36. steklopihač in izdelava
inštrumentov iz stekla
37. steklar, poslikava in brušenje stekla
38. zlatar in srebrar
39. ploščivec zlata, srebra in kovin
40. pečar
41. izdelava harmonik
42. ogrevalna tehnika
43. izdelovalec moških oblačil
44. proizvodnja, priprava in dajanje
v najem medicinskih izdelkov, če
ta dejavnost ne spada v področje
drugega reguliranega poklica,
trgovina in dajanje v najem
medicinskih izdelkov
45. proizvodnja zdravil in strupov ter
veletrgovina z zdravili in strupi
46. brušenje in obdelava votlega
stekla
47. izdelava pihal iz lesa
48. prilagajanje slušnih aparatov
(akustika)
49. z aupniško poslovanje z
nepremičninami (nepremičninsko
posredovanje, upravljanje z
nepremičninami, nepremičninski
projekti)
50. inštituti za inkaso
51. hladilna tehnika in klimatehnika
52. izdelava karoserije vključno z
avtokleparstvom in avtoličarstvom
53. proizvodnja kartonaže
54. oblikovanje keramike
55. izdelovanje klavirjev
56. komunikacijska elektronika
57. d ejavnost slaščičarn vključno z
medičarstvom in proizvodnjo
sladkarij, sladoleda in čokoladnih
izdelkov
58. očesna optika – kontaktne leče
59. kozmetična dejavnost
60. avtomobilska tehnika
61. predelava umetnih snovi
62. kotlarstvo, krznarstvo
63. ličarstvo
64. s vetovanje v življenjskih in
socialnih zadevah
65. izdelava usnjene galanterije in
torbarstvo
66. prezračevalna tehnika
67. slikopleskarstvo
68. maser/maserka
69. m
ehatronik/mehatroničarka s
področja elektro-strojništva in
avtomatizacije
70. mehatronik/mehatroničarka za
elektroniko, pisarniško tehniko in
sistemsko tehniko EOP
71. mehatronik/mehatroničarka za
strojno in producijsko tehniko
72. mehatronik/mehatroničarka za
tehniko medicinskih izdelkov
73. kovinski dizajn
74. kovinska tehnika za poljedelske in
gradbene stroje
75. kovinska tehnika za kovinske
konstrukcije in strojništvo
76. kovinska tehnika za kovače in
proizvodnjo vozil
77. izdelava steznikov
78. mlekarska tehnologija
79. modelni mizar
80. površinska tehnika
81. izdelovalec orgel
82. proizvajalec ortopedske obutve
83. ortopedska tehnika
84. polaganje kamnitih izdelkov
85. polaganje keramičnih oblog
86. dimnikar
87. potovalne agencije
88. izdelovalec usnjenih oblačil
89. sedlarstvo in jermenarstvo
90. zatiranje škodljivcev
91. izdelava reklamnih napisov
92. čevljar
93. varstvo pri delu/center za varstvo
pri delu
94. v arnostne službe (poklicni
detektivi, varovanje)
95. š pediterstvo vključno s transportnimi agenti
96. kleparstvo
97. podjetja za miniranje
98. k amnosek vključno s proizvodnjo
umetnega kamna in izdelava
teraca
99. izdelovalec godal
100. štukaterska dela in zaključna dela
101. tapetnik in dekorater
102. inženirski biroji (svetovalni
inženirji)
103. d ejavnost kemičnih čistilnic,
pralnic in likalnic
104. mizarstvo
105. z agotavljanje dela delavcev
drugim uporabnikom
106. urar
107. p odjetniško svetovanje vključno s
podjetniško organizacijo
118. pozlatarstvo
109. vulkanizer
110. p uškarstvo vključno s trgovino
z orožjem
111. t oplotna, zvočna in požarna
izolacija
112. proizvodnja perila
113. zobni tehnik
114. tesar
Avtorica: Dr. Maria Škof
Izdajatelj: Slovenska gospodarska zveza, Spengergasse 8, 9020 Klagenfurt/Celovec, www.sgz.at
1. 5. 2011

Similar documents