LETNO POROČILO 2011 - SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

Comments

Transcription

LETNO POROČILO 2011 - SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL
LETNO POROČILO 2011
Celje, februar 2012
Letno poročilo za 2011
VSEBINA
I. SPLOŠNI DEL ............................................................................................................................ 4
Predstavitev Skupnosti VSŠ ........................................................................................................ 4
Geografski prikaz razmestitve višjih strokovnih šol po Sloveniji........................................ 4
1.
Poslanstvo ....................................................................................................................... 5
2.
Delovanje......................................................................................................................... 5
3.
Ustanovitev ..................................................................................................................... 5
4.
Članice Skupnosti VSŠ oz. članice Skupščine VSŠ ............................................................ 5
Razpisani višješolski programi v letu 2011 ....................................................................... 10
5.
Upravni odbor ............................................................................................................... 11
6.
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ .............................................................................. 12
7.
Komisija za mednarodno dejavnost Skupnosti VSŠ ...................................................... 13
8.
Projektna pisarna Skupnosti VSŠ ................................................................................... 14
9.
Predstavniki višjih strokovnih šol in Skupnosti VSŠ v drugih organih ........................... 14
DEJAVNOSTI 2011..................................................................................................................... 15
1.
Delovanje Skupnosti VSŠ in sodelovanje pri pripravi Predloga sprememb ZVSI .......... 15
Upravni odbor .................................................................................................................. 15
Peta Skupščina.................................................................................................................. 15
Tretje srečanje referentov................................................................................................ 16
Prvo srečanje Erasmus koordinatorjev ............................................................................ 16
Letna konferenca.............................................................................................................. 17
Druga strokovna srečanja ................................................................................................. 18
2.
Delovanje na področju zagotavljanja kakovosti dela na višjih strokovnih šolah .......... 18
Sodelovanje pri aktivnostih Impletuma na področju kakovosti....................................... 18
Sodelovanje z NAKVIS-om ................................................................................................ 18
3.
Delovanje na mednarodnem področju ......................................................................... 19
EURASHE........................................................................................................................... 19
Delovanje v mednarodnih delovnih skupinah ................................................................. 19
Projekt L5 Missing ............................................................................................................ 20
Erasmus konzorcij............................................................................................................. 20
Druge mednarodne dejavnosti ........................................................................................ 20
Stran 2
Letno poročilo za 2011
4.
Krepitev prepoznavnosti in promocije višješolskih strokovnih programov .................. 21
Sejmi in predstavitve ........................................................................................................ 21
Svetovalne službe na področju poklicnega usmerjanja ................................................... 21
Oglasi in mediji ................................................................................................................. 21
Spletna stran Skupnosti VSŠ ............................................................................................. 22
5.
Sodelovanje z ostalimi socialnimi partnerji v slovenskem prostoru ............................. 22
FINANCIRANJE DELOVANJA SKUPNOSTI VSŠ ........................................................................... 23
1.
SPLOŠNO........................................................................................................................ 23
2.
BILANCA STANJA ........................................................................................................... 23
Sredstva ............................................................................................................................ 23
Obveznosti ........................................................................................................................ 24
Izvenbilančne postavke .................................................................................................... 24
3.
POSLOVNI IZID ............................................................................................................... 25
Prihodki ............................................................................................................................ 25
Stroški ............................................................................................................................... 25
Poslovni rezultat ............................................................................................................... 26
Stran 3
Letno poročilo za 2011
I. SPLOŠNI DEL
Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila, izdelano je na
podlagi zakonov, predpisov in internih aktov. Upoštevani so:
 Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/2011 (ZJF-UPB4),
 Zakon o računovodstvu, Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002,
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava, Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004,
120/2007, 124/2008, 58/2010, 104/2010, 104/2011,
 Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava Uradni list RS,
št. 109/2010,
 Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna, Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 8/2007,
102/2010,
 Slovenski računovodski standardi, Uradni list RS, št. 118/2005 (z dopolnitvami,
čistopis na www.rfr.si),
 Akt o ustanovitvi Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 20. april 2005.
PREDSTAVITEV SKUPNOSTI VSŠ
Višje strokovne šole izvajajo različne strokovne programe na področju terciarnega
izobraževanja in se ukvarjajo z aplikativnimi in strokovno usmerjenimi raziskavami znotraj
prve bolonjske stopnje. Za koordinacijo in uveljavljanja stališč in interesov članov je bila
ustanovljena Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (v nadaljevanju Skupnost
VSŠ). Trenutno je včlanjenih 48 (od 52-ih) višješolskih zavodov, 29 javnih in 19 zasebnih, ki
svoje programe (27) izvajajo v kar 33 krajih po vsej Sloveniji.
Geografski prikaz razmestitve višjih strokovnih šol po Sloveniji
Stran 4
Letno poročilo za 2011
1. Poslanstvo
Poslanstvo »Skupnosti VSŠ« je zastopanje skupnih stališč in interesov višjih strokovnih šol in
višješolskih strokovnih programov, ki delujejo kot javni ali zasebni zavodi, kot organizacijska
enota večjih zavodov ali samostojen zavod, v nacionalnem in mednarodnem visokošolskem
prostoru.
Poslanstvo Skupnosti VSŠ je promovirati interese višjega strokovnega šolstva tako v Sloveniji
kot izven njenih meja ter prispevati k progresivnemu razvoju visokošolskega in strokovnega
raziskovalnega področja. Člani Skupnosti VSŠ ne ponujajo le strokovnih višješolskih
programov, temveč s svojim prispevkom na področju aplikativnih in strokovnih raziskav tudi
neposredno prispevajo k razvoju lokalne skupnosti in regije.
2. Delovanje
Skupnost VSŠ je predvsem osredotočena na razvoj politike in projektov na področju
višješolskega strokovnega izobraževanja in na razvoj raziskav s poudarkom na aplikativnih in
strokovnih segmentih. Prav tako organizira letne konference, tematske seminarje in posvete
ter druge dogodke za svoje članice. Zbira in posreduje relevantne informacije za svoje
članice. Deluje kot skupno raziskovalno telo in izvaja analitično delo. Skupnost VSŠ deluje kot
vezni člen med višjimi strokovnimi šoli ter kot njihov predstavnik in glas v nacionalnem in
mednarodnem merilu.
3. Ustanovitev
Skupnost VSŠ, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, v skladu s slovensko
zakonodajo deluje kot strokovno združenje višjih strokovnih šol. Ustanovljena je bila kot
javni zavod 20. aprila 2005, ko je bil tudi potrjen Akt o ustanovitvi Skupnosti VSŠ. V
sodni/poslovni register je bila vpisana 5. decembra 2006. Svečano listino o ustanovitvi je
podpisalo 37 od skupno 43 višjih strokovnih šol. S sprejetjem aktov Skupščine so bile sprejete
tudi naloge ter nato formirani organi Skupščine (upravni odbor in komisije) ter registracija
Skupnosti VSŠ. Organi Skupnosti VSŠ so skupščina, upravni odbor, predsednik,
podpredsednik ter strokovni odbori in komisije.
4. Članice Skupnosti VSŠ oz. članice Skupščine VSŠ
V Skupnost VSŠ je 31. 12. 2011 včlanjenih 48 višjih strokovnih šol (od skupaj 52 višjih
strokovnih šol), kar pomeni 92,3 %, od tega 29 javnih (100 %) in 19 zasebnih in
koncesioniranih – brez podružnic (od skupno 23-ih, tj. 82,6 %). Na višje strokovne šole se je v
študijskem letu 2011/12 vpisalo 14.818 študentov, od tega jih je 14.636 (98,8 %) vpisanih v
višje strokovne šole, ki so članice Skupnosti VSŠ.
Stran 5
Letno poročilo za 2011
Vseh 48 članic sestavlja Skupščino Skupnosti VSŠ. Vsaka ima en volilni glas ne glede na število
podružnic oz. organizacijskih enot. Glasujejo zakoniti zastopniki članic Skupnosti VSŠ oz.
njihovi pooblaščenci.
Seznam vseh višjih strokovnih šol članic Skupnosti VSŠ
Članica in povezava
Logotip članice
ABITURA, PODJETJE ZA
IZOBRAŽEVANJE, D. O. O.,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA,
CELJE
B&B, IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE, D.O.O.,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA V
KRANJU
B2 D. O. O., VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
LJUBLJANA
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI
CENTER LJUBLJANA, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
CENTER ZA POSLOVNO
USPOSABLJANJE, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
LJUBLJANA
DOBA EVROPSKO POSLOVNO
IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE
MARIBOR, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA MARIBOR
EDUKACIJSKI CENTER EDC
KRANJ, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
EKONOMSKA IN TRGOVSKA
ŠOLA BREŽICE, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
Stran 6
Letno poročilo za 2011
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA
SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
EKONOMSKA ŠOLA NOVO
MESTO, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
EKONOMSKO-STORITVENI
IZOBRAŽEVALNI CENTER
KRANJ, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
EURO ŠOLA LJUBLJANA,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
GEA COLLEGE, DRUŽBA ZA
VIŠJEŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE – CENTER
VIŠJIH ŠOL, D.O.O.,
LJUBLJANA
GRM NOVO MESTO –
CENTER BIOTEHNIKE IN
TURIZMA, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
IZOBRAŽEVALNI CENTER
PIRAMIDA MARIBOR, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA
MULTIMEDIJE, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA ZA
MULTIMEDIJE LJUBLJANA
IZOBRAŽEVALNI CENTER
ENERGETSKEGA SISTEMA,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA,
LJUBLJANA
IZOBRAŽEVALNI CENTER
GEOSS D.O.O., VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA, LITIJA
IZOBRAŽEVALNI CENTER
MEMORY, D.O.O., DUTOVLJE
Stran 7
Letno poročilo za 2011
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD
HERA LJUBLJANA, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
IZOBRAŽEVALNO-RAZVOJNI
ZAVOD IZRAZ LJUBLJANA,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
LAMPRET CONSULTING, D. O.
O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA,
NOVA GORICA
LESARSKA ŠOLA MARIBOR,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
MUCH, IZOBRAŽEVANJE, D.
O. O., VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA, LJUBLJANA
POLICIJSKA AKADEMIJA,
VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA
POSLOVNO-KOMERCIALNA
ŠOLA CELJE, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
PROMETNA ŠOLA MARIBOR,
VIŠJA PROMETNA ŠOLA
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN
VIZUALNE UMETNOSTI CELJE,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER CELJE, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER NOVO
MESTO, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
Stran 8
Letno poročilo za 2011
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER PTUJ, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER RAVNE NA
KOROŠKEM, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ
GRADEC, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER SREČKA
KOSOVELA SEŽANA, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA
LOKA, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
ŠOLSKI CENTER VELENJE,
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO,
EKONOMIJO IN
TELEKOMUNIKACIJE
LJUBLJANA, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER
KRANJ, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER
MARIBOR, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
Stran 9
Letno poročilo za 2011
TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER
NOVA GORICA, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ACADEMIA, MARIBOR
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM
BLED
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM
MARIBOR
ZARIS, VIŠJA STROKOVNA
ŠOLA, LJUBLJANA
ZAVOD IZOBRAŽEVALNO
RAZVOJNI CENTER, VIŠJA
STROKOVNA ŠOLA,
LJUBLJANA
Seznam članic je objavljen na spletni strani Skupnosti VSŠ (www.skupnost-vss.si).
Razpisani višješolski programi v letu 2011















EKONOMIST
ELEKTROENERGETIKA
ELEKTRONIKA
FOTOGRAFIJA
GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO
GOSTINSTVO IN TURIZEM
GOZDARSTVO IN LOVSTVO
GRADBENIŠTVO
HORTIKULTURA
INFORMATIKA
KOZMETIKA
LESARSTVO
LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
MEDIJSKA PRODUKCIJA
MEHATRONIKA
 NARAVOVARSTVO
 OBLIKOVANJE MATERIALOV
 ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
 POSLOVNI SEKRETAR
 STROJNIŠTVO
 TELEKOMUNIKACIJE
 UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
 VAROVANJE
 VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA
 VELNES
 VIŠJI POLICIST
 ŽIVILSTVO IN PREHRANA
Razpisana programa nečlanic Skupnosti VSŠ
 BALET
 USTNI HIGIENIK
Stran 10
Letno poročilo za 2011
5. Upravni odbor
Upravni odbor Skupnosti VSŠ ima v skladu z Aktom o ustanovitvi sedem predstavnikov, ki jih
predlagajo in izvolijo člani Skupščine Skupnosti VSŠ. Člani Upravnega odbora imajo 3-letni
mandat. Tako je junija 2011 potekel 3-letni mandat članom Upravnega odbora v naslednji
sestavi: predsednica gospa Zdenka Steblovnik Župan, podpredsednik gospod Alojz Razpet in
člani gospa Darinka Rakovec, mag. Majda Kralj, gospod Miran Lampret, gospod Drago
Zupančič in gospod Anton Pepevnik (ki mu je članstvo v Upravnem odboru prenehalo zaradi
zamenjave pravnega zastopnika na matični instituciji). 1. junija je potekal primopredajni
sestanek Upravnega odbora, kjer so predstavniki odhajajočega Upravnega odbora predali
delovanje predstavnikom novega Upravnega odbora. Novi člani Upravnega odbora so:
predsednik mag. Marijan Pogačnik, podpredsednik gospod Drago Simončič ter člani gospa
Darinka Rakovec, gospod Drago Zupančič, gospa Irena Amič Ravnik, gospod Miran Lampret in
mag. Majda Kralj. Upravni odbor Skupnosti VSŠ se je v letu 2011 sestal sedemkrat, dvakrat v
prejšnji zasedbi, na primopredajnem sestanku in štirikrat v novi zasedbi.
Člani Upravnega odbora v letu 2011
Upravni odbor Skupnosti VSŠ
Do junija 2011
Od junija 2011
Predsednik
gospa Zdenka Steblovnik Župan
mag. Marijan Pogačnik
Podpredsednik
gospod Alojz Razpet
gospod Drago Simončič
Člani
gospa Darinka Rakovec,
gospa Darinka Rakovec,
mag. Majda Kralj,
gospod Drago Zupančič,
gospod Miran Lampret,
gospa Irena Amič Ravnik,
gospod Drago Zupančič,
gospod Miran Lampret,
gospod Anton Pepevnik
mag. Majda Kralj
Stran 11
Letno poročilo za 2011
Člani Upravnega odbora 2011 do 2014
mag. Marijan Pogačnik, predsednik
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
SI-4202 Naklo
Slovenija
[email protected]
Majda Kralj, članica
Višja strokovna šola ACADEMIA
Glavni trg 17b
SI-2000 Maribor
SLOVENIJA
[email protected]
Drago Simončič, podpredsednik
Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
SI-8000 Novo mesto
Slovenija
[email protected]
Miran Lampret, član
Lampret Consulting, d.o.o.
Ulica tolminskih puntarjev 4
SI-5000 Nova Gorica
SLOVENIJA
[email protected]
Irena Amič Ravnik, članica
Doba EPIS
Prešernova ulica 1
SI-2000 Maribor
SLOVENIJA
[email protected]
Drago Zupančič, član
Šolski center PET
Celjska ulica 16
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
[email protected]
Darinka Rakovec, članica
Edukacijski center EDC Kranj
Gorenjesavska cesta 9
SI-4000 Kranj
SLOVENIJA
[email protected]
Stran 12
Letno poročilo za 2011
6. Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ že več let uspešno deluje pod vodstvom mag. Gabrijele
Kotnik. Delovanje komisije je predvsem usmerjeno v vzpostavljanje in vzdrževanje sistema
kakovosti v višjih strokovnih šolah. V povezavi s Projektom IMPLETUM in NAKVIS-om je
komisija delovala s poudarkom na usposabljanju v zvezi s pripravo in izvajanjem tako
notranjih kot zunanjih evalvacij, vrednotenjem rezultatov in sprejemanjem ustreznih
odločitev za prihodnost. K zvišanju kakovosti pripomorejo tudi posveti predsednikov komisij
za kakovost, posveti ravnateljev in letna konferenca kakovosti v višjem strokovnem šolstvu.
Predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ
mag.Gabrijela Kotnik
Koroška ulica 11
SI-2380 Slovenj Gradec
SLOVENIJA
Tel.: +386 (0)2 ¸884 6520
Faks: +386 (0)2 884 6521
[email protected]
7. Komisija za mednarodno dejavnost Skupnosti VSŠ
Komisija za mednarodno dejavnost Skupnosti VSŠ je v zadnjih letih dosegla izjemne uspehe.
Poleg polnopravnega članstva v EURASHE (Evropska skupnost visokošolskih ustanov) je bila
takratna predsednica Skupnosti VSŠ in sedanja predsednica Komisije za mednarodno
dejavnost Skupnosti VSŠ gospa Zdenka Steblovnik Župan izvoljena v Upravni odbor EURASHE.
Komisija svoje delo usmerja predvsem v širjenje mednarodne mreže in pridobivanje
mednarodnih partnerjev za nadaljnje sodelovanje na področju mobilnosti študentov in
osebja, priprave skupnih mednarodnih programov, razvoja, raziskav, inovacij ter promocije in
prepoznavnosti slovenskega višjega šolstva.
Predsednica Komisije za mednarodno dejavnost Skupnosti VSŠ
Zdenka Steblovnik Župan
Lesarska ulica 2
SI-2000 Maribor
SLOVENIJA
Tel.: +386 (0)2 421 6650
Faks: +386 (0)2 421 6675
[email protected]
Stran 13
Letno poročilo za 2011
8. Projektna pisarna Skupnosti VSŠ
Skupnost VSŠ ima projektno pisarno na Lesarski šoli v Mariboru, od koder poteka večina
poslovanja. Je neposredna povezava z vsemi članicami, Upravnim odborom in drugimi
socialnimi partnerji. Pisarna ima vlogo koordinacije in povezovanja med posameznimi
partnerji v obliki projektnega vodenja. Pisarna ima uradne ure vsak dan od 10. do 14. ure.
Vodja projektne pisarne je Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič.
Uradne ure sekretariata Skupnosti VSŠ
Vsak delovnik
Uradne ure
10:00 – 14:00
Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, sekretariata
Lesarska ulica 2
SI-2000 Maribor
SLOVENIJA
Tel.: +386 (0)40 727 229
Faks: +386 (0)2 421 6675
[email protected]vss.si
9. Predstavniki višjih strokovnih šol in Skupnosti VSŠ v drugih organih
 Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (mag. Beno
Klemenčič, gospod Robert Harb)
 Komisija za imenovanje predavateljev (predsednik mag. Marjan Velej, dr. Vlasta
Črčinovič, dr. Blanka Vombergar, gospod Miran Saksida, gospod Robert Harb)
 Komisija za akreditacijo višješolskih strokovnih programov (predsednik gospod Alojz
Razpet, mag. Majda Kralj, mag. Aleš Tankosić)
 Programski svet za pripravo Kataloga stalnega strokovnega spopolnjevanja delavcev v
VIZ (gospod Alojz Razpet)
 Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije (gospa Zdenka Steblovnik Župan)
 Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS (dr. Anita Goltnik
Urnaut)
 Slovenski Bolonjski eksperti 2011–2013 (mag. Majda Kralj)
 Študentska organizacija Slovenije (gospa Zlatka Keček – predstavnica ŠOS-a za višje
šolstvo)
Stran 14
Letno poročilo za 2011
DEJAVNOSTI 2011
Glavne dejavnosti Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije v letu 2011 so bile
predvsem naslednje:
1. Delovanje Skupnosti VSŠ in sodelovanje pri pripravi Predloga sprememb ZVSI.
2. Delovanje na področju zagotavljanja kakovosti dela na višjih strokovnih šolah.
3. Delovanje na mednarodnem področju.
4. Krepitev prepoznavnosti in promocije višješolskih strokovnih programov.
5. Sodelovanje z ostalimi socialnimi partnerji v slovenskem prostoru.
1. Delovanje Skupnosti VSŠ in sodelovanje pri pripravi Predloga
sprememb ZVSI
Upravni odbor
Upravni odbor Skupnosti VSŠ se je v letu 2011 sestal sedemkrat: dvakrat v prejšnji zasedbi,
na primopredajnem sestanku in štirikrat v novi
zasedbi. V letu 2011 je bila večina aktivnosti
usmerjena v Predlog sprememb Zakona o višjem
strokovnem izobraževanju. Upravni odbor se je
udeležil usklajevanj z ministrstvom, posredoval
osnutek, zbral pripombe nanj in jih posredoval
ministrstvu. Zbirala in pripravljala so se mnenja
Skupnosti VSŠ v zvezi z ocenjevalnimi listi
ravnateljev višjih strokovnih šol.
Peta Skupščina
5. Skupščina Skupnosti VSŠ je v letu 2011 zasedala v marcu v prostorih nove članice – v
Tehniškem šolskem centru Maribor. Na Skupščini so bila predstavljena poročila dela za leto
2010 in letni načrt za leto 2011. Izpostavljeno je bilo pereče stanje na področju pedagoškoandragoškega izobraževanja za predavatelje višjih šol, ki se že nekaj let ne izvaja, predavatelji
pa jo potrebujejo za ponovno imenovanje. Zaradi tega je Skupnost VSŠ v sodelovanju s
strokovnjaki s področja pedagogike in andragogike za te predavatelje višjih strokovnih šol
začela pripravljati pedagoško-andragoško usposabljanje. Prav tako pa je bilo izpostavljeno
neurejeno financiranje Skupnosti VSŠ in vsakoletno podpisovanje pogodbe z Ministrstvom za
šolstvo in šport v drugi polovici koledarskega leta, kar je onemogočalo učinkovitejše
načrtovanje in izvajanje nalog Skupnosti VSŠ.
Stran 15
Letno poročilo za 2011
Ker se je junija iztekel mandat članom Upravnega odbora, so le-ti predstavili tudi poročilo
svojega dela, dosežkov in še odprtih dejavnosti od 2008 do 2011. Skupščina je veljala tudi za
volilno skupščino, saj so bile v skladu s pravilnikom in aktom o ustanovitvi izvedene tudi
volitve novih članov Upravnega odbora.
Tretje srečanje referentov
Referenti višjih strokovnih šol so se tokrat zbrali v prostorih Hotela Astoria Bled. Študentska
organizacija Slovenije je predstavila svojo dejavnost in poudarila pomen referentov, ki so
neposredno v stiku s študenti, katere
naj bi jih spodbudili k aktivnejšemu
delovanju Študentskih skupnosti na
višjih strokovnih šolah in tudi v
Študentski
organizaciji
Slovenije.
Predvsem je bil ponovno izdan poziv za
prijavo višješolskih študentov na
priprave za eksperte zunanjih evalvacij.
Sledili sta strokovni delavnici Karizma
kot naravna danost in Poslovna podoba
referentov VSŠ.
Prvo srečanje Erasmus koordinatorjev
Novembra smo prvič organizirali srečanje Erasmus koordinatorjev višjih strokovnih šol.
Srečanja so se udeležili tudi predstavnik Erasmus mobilnosti pri CMEPIUS-u in predstavniki
medijev. Predstavili smo izkušnje vseh vrst mobilnosti.
Študentki sta predstavili izkušnjo mobilnosti za namen
študija v Španiji, študent svoje videnje in navdušenje
nad mobilnostjo za namen prakse v Litvi. Predavatelji
so predstavili mobilnost za namen poučevanja na
Škotskem in mobilnost za namen usposabljanja v
Španiji (ki je bil rezultat predloga študentk, ki sta že
bili tam na študiju). Za zaključek je vodja projektne
pisarne Skupnosti VSŠ izpostavila še specifične
probleme, s katerimi se srečujejo koordinatorji
mobilnost na višjih šolah, in predstavila prvi Erasmus
konzorcij za mobilnost za namen prakse v Sloveniji, ki
ga je Skupnost VSŠ prijavila in tudi dobila. Na srečanju
sta bila ustanovljena Erasmus Alumni Club in Erasmus Staff Club, ki sta namenjena predvsem
izmenjavi izkušenj med tistimi, ki so že bili vključeni v mobilnost, in med tistimi, ki se
odločajo za mobilnost.
Stran 16
Letno poročilo za 2011
Letna konferenca
Decembra 2011 je Skupnost VSŠ v
sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in
šport pripravila letno konferenco pod
naslovom Višje strokovne šole 2020.
Konferenca je potekala dva dni (6. in 7.
decembra). Prvi dan je bil namenjen
predstavitvam sedanjega stanja na področju
zakonodaje, mednarodnega sodelovanja,
kakovosti, novih pristopov izobraževanja
(različne izvedbe e-izobraževanja), evalvacij
in akreditacij. Drugi dan je bil namenjen razpravi o strategiji in viziji višjega strokovnega
šolstva do 2020. Uvod v razpravo je z nacionalnega vidika pripravil predsednik Skupnosti VSŠ
mag. Marijan Pogačnik in z mednarodnega vidika predstavnik Evropske komisije za visoko
šolstvo gospod Luca Pirozzi. Razprava in delo sta se nadaljevala v tematskih delavnicah, in
sicer:
– mednarodno sodelovanje in kakovost višjega šolstva pod vodstvom mag. Gabrijele Kotnik
in gospe Zdenke Steblovnik Župan ter
– financiranje, promocija, zakonodajna ureditev in umestitev višjega šolstva pod vodstvom
gospe Darinke Rakovec, gospoda Draga Simončiča in gospoda Mirana Lampreta.
Konference se je udeležilo 81 ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol, direktorjev
šolskih centrov, predstavnikov Ministrstva za šolstvo in šport, Centra RS za poklicno
izobraževanje, Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, Sindikata
ravnateljev in direktorjev Slovenije, Evropske komisije, CMEPIUS-a, Inšpektorata RS za
šolstvo in šport, Študentske organizacije Slovenije, Komisije za imenovanje predavateljev,
Univerze v Ljubljani, Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, Strokovnega
sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje in
Komisije za akreditacijo višješolskih študijskih programov.
Konferenca in odprte teme na konferenci so pokazale
nujo po več tovrstnih srečanjih letno zaradi veliko odprtih
vprašanj na različnih področjih, ki jih je potrebno reševati.
Zato se predlaga izpostavitev odprtih in reševanja
potrebnih področij, za katere se nato povabi strokovnjake
s področja višjega strokovnega šolstva (ravnatelje,
direktorje, predavatelje, gospodarstvenike, študente itd.)
k oblikovanju delovnih skupin za analizo stanja in pripravo
strategije za rešitev posameznega področja.
Stran 17
Letno poročilo za 2011
Druga strokovna srečanja
Skupnost VSŠ je v letu 2011 organizirala in izvedla več strokovnih sestankov, srečanj,
posvetov in seminarjev z namenom izmenjave dobrih praks, pridobivanja novih znanj in
veščin, usposabljanja in izpopolnjevanja. Po vseh dogodkih je bil odziv enak – tovrstna
srečanja so nujno potrebna in zelo dobrodošla, saj na njih udeleženci izvedo ogromno iz
samih predstavitev, neprecenljivo pa je mreženje udeležencev, ki se na svojih delovnih
mestih (večinoma kot edini na instituciji) srečujejo z določenimi dilemami, katerih naravna
posledica so tudi izmenjave dobrih praks udeležencev, ki si jih izmenjajo izven uradnih
predstavitev seminarjev in tudi po seminarjih in posvetih ter med njimi. To spodbuja tudi
reševanje nekaterih specifičnih problemov in dilem kar znotraj deležnikov, ki se s
problematiko dnevno srečujejo in ubadajo (referenti, koordinatorji, vodje komisij, knjižničarji
itd.). Pri izbiri strokovnih predstavitev in tem seminarjev ter posvetov se vsakič posvetujemo
tako s ciljno skupino kakor tudi z ravnatelji in direktorji.
2. Delovanje na področju zagotavljanja kakovosti dela na višjih strokovnih
šolah
Komisija za kakovost je v letu 2011 delovala z vključevanjem v Projekt Impletum – aktivnost
9. V tem letu se je projekt tudi zaključil. Obdržali smo dobro prakso srečanj predsednikov
komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Za prihodnje leto smo v okviru Komisije za
kakovost začeli pripravljati nov program.
Sodelovanje pri aktivnostih Impletuma na področju kakovosti
Aktivno smo sodelovali pri vseh aktivnostih na področju
kakovosti, in sicer evalvacije samoevalvacijskih poročil,
priznanja za vzpostavljen sistem kakovosti, konference o
kakovosti, izobraževanja na področju kakovosti, zaključnih
evalvacijah za področje kakovosti. Na letošnji konferenci o
kakovosti je bila ključna govornica raziskovalka Magda Kirsch,
ki je pripravila predstavitev pravkar zaključene raziskave o
stanju višjega šolstva v evropskem prostoru.
Sodelovanje z NAKVIS-om
Spodbujali smo šole k prijavi za zunanje evalvacije in pripravi informativnega seznama za
izvedbo zunanjih evalvacij NAKVIS-a, pomagali pri pripravi podatkov za zunanjo evalvacijo ter
podali prve izkušnje po izvedeni zunanji evalvaciji z vseh treh vidikov: evalvatorja (NAKVIS),
evalviranega (ravnatelja oz. direktorja višje strokovne šole) in vodje komisije za kakovost
višje strokovne šole. Dr. Gašperšič je predstavil prilagoditev programa Evidenca kot ključnega
orodja za lažje pridobivanje potrebnih podatkov pri zunanjih evalvacijah.
Stran 18
Letno poročilo za 2011
3. Delovanje na mednarodnem področju
Skupnost VSŠ zastopa višje strokovne šole tudi izven državnih meja, kar omogoča vsem
članicam večjo možnost pridobitve novih strokovnih partnerjev v tujini in sodelovanje na
področjih razvoja, raziskav in inovacij.
EURASHE
Skupnost VSŠ se je oktobra 2007 vključila v organizacijo
EURASHE kot polnopravna članica in v organizaciji
predstavlja višje strokovne šole v Sloveniji. EURASHE je
evropska organizacija, ki združuje nacionalne zveze in
posamezne šole na področju terciarnega, predvsem
strokovnega izobraževanja v Evropi. EURASHE ima pomembno mesto in vpliv na evropsko
politiko izobraževanja, saj je tudi ena izmed E4 organizacij – ključnih za bolonjski proces.
Skupnost VSŠ je edina predstavnica slovenskega strokovnega visokošolskega izobraževanja,
je pomembna in aktivna polnopravna članica organizacije EURASHE ter aktivno sodeluje v
Svetu EURASHE, v Upravnem odboru EURASHE ter v delovnih skupinah, na konferencah in v
komisijah EURASHE, predvsem v Komisiji za SCHE (kratko visokošolsko izobraževanje).
V letu 2011 ima Skupnost
VSŠ dva predstavnika v
Svetu EURASHE, pet glasov
v Skupščini EURASHE, smo
aktiven
partner
pri
izvajanju projektov in
študij, aktivno sodelujemo
v štirih od šestih delovnih
skupinah znotraj EURASHE.
Gospa Zdenka Steblovnik Župan je bila (kot prva ženska) izvoljena v Upravni odbor EURASHE.
Marca smo se udeležili 21. letne konference EURASHE, ki je bila v prvem delu predvsem
posvečena strokovnim programom v različnih nacionalnih okoljih. Udeležili smo se tudi
volilne Skupščine in dveh Svetov EURASHE.
Delovanje v mednarodnih delovnih skupinah
Predstavniki Skupnosti VSŠ sodelujejo v različnih
mednarodnih delovnih skupinah. Gospa Zdenka
Steblovnik Župan vodi delovno skupino Nacionalno
ogrodje kvalifikacij in v študenta usmerjeno učenje,
aktivno sodeluje v delovni skupini Visoko strokovno
Stran 19
Letno poročilo za 2011
šolstvo in Strokovno usmerjene raziskave. Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič pa aktivno sodeluje v
delovnih skupinah za Mobilnost in Mednarodno odprtost, Vseživljenjsko učenje in
Zaposljivost ter delovni skupini za Komunikacijo.
Projekt L5 Missing
Januarja smo zaključili projekt L5 Missing, ki je raziskoval stanja
kratkega visokega šolstva na področju Evrope. V projektu smo
sodelovali kot ključni partner, januarja v Budimpešti smo uspešno
predstavili končno poročilo raziskave v publikaciji. Predstavitve
zaključkov raziskave se je pod vodstvom Skupnosti VSŠ udeležila
skupina ravnateljev in direktorjev ter predstavnikov Ministrstva za
šolstvo in šport, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
ter Študentske organizacije. Predstavitve izsledkov raziskave so se
udeležili predstavniki evropskih držav kakor tudi Kanade in ZDA.
Projekt je bil s strani Evropske komisije ocenjen kot
šampionski projekt, študija pa v veliko državah služi
kot osnova za urejanje, umeščanje in/ali uvajanje
kratkega visokošolskega izobraževanja. Zato smo bili
s strani Evropske komisije povabljeni, da
predstavimo priprave in organizacijo projekta L5 Missing na mednarodnem Informativnem
dnevu in seminarju VŽU za pripravo prijav Erasmus centraliziranih akcij in aktivnosti Jean
Monnet decembra lani.
Erasmus konzorcij
Za izboljšanje mobilnosti študentov za namene prakse je Skupnost VSŠ pripravila prijavo za
Erasmus konzorcij za prakse, ki omogoča članicam Konzorcija koriščenje storitev Skupnosti
VSŠ za spodbujanje mobilnosti študentov, organizacijo namestitev za prakso, urejanje
dokumentacije in vzpostavljanje mednarodnih stikov. Kot prvi in edini v Sloveniji smo
Erasmus certifikat za konzorcij za prakse tudi prejeli (CMEPIUS, sklep št. SI-5213/2011 z dne
1. 6. 2011) in začeli z izvajanjem aktivnosti. Novembra je predstavnik CMEPIUS-a opravil tudi
spremljevalni obisk. Mednarodno mrežo smo širili v Francijo, Španijo, Belgijo, Avstrijo, na
Češko, Škotsko in Madžarsko.
Druge mednarodne dejavnosti
Prijavili smo se kot partner v novem projektu EURASHE HAPHEE (Harmonizacija visokega
strokovnega šolstva v Evropi). V soorganizaciji s CMEPIUS-om pripravljamo mednarodno
bolonjsko konferenco pod naslovom Učni izidi. Navezali smo tesne stike s predstavniki
Telesio – Galilei Academy of Science, s katerimi načrtujemo nekaj skupnih dogodkov.
Stran 20
Letno poročilo za 2011
Decembra smo imeli tudi sestanek s predstavnikom Evropske komisije (Luca Pirozzi) za
predstavitev ovir Skupnosti VSŠ na področju skupne organizacije in izvedbe mobilnosti
študentov in osebja višjih strokovnih šol.
4. Krepitev prepoznavnosti
programov
in
promocije
višješolskih
strokovnih
Ena pomembnejših dejavnosti Skupnosti VSŠ je promoviranje višjih strokovnih šol v
slovenskem visokošolskem prostoru, medijska prepoznavnost in uveljavitev višješolskih
programov ob drugih visokošolskih programih. V letu 2011 je bil opazen napredek na tem
področju. Vedno pogosteje nas mediji in drugi sogovorniki uvrščajo v svoj program ob bok
tradicionalno veliko bolj znanim in prepoznavnim univerzitetnim predstavnikom visokega
šolstva.
Sejmi in predstavitve
Višje strokovne šole smo predstavljali na vseh izobraževalnih
sejmih po državi. Predstavili smo se na najpomembnejšem
izobraževalnem sejmu v državi (INFORMATIVA '11). Na osrednjem
skupnem prostoru so se predstavljale tudi posamezne članice s
praktičnimi predstavitvami, ki so učinkovito promovirali svoje
programe. Prav tako smo se predstavili na zamejskih srednjih šolah
na avstrijskem Koroškem.
Svetovalne službe na področju poklicnega usmerjanja
Kot prejšnje leto smo tudi to leto namenili posebno pozornost svetovalnim službam na
srednjih šolah in drugim ustanovam za poklicno usmerjanje. Kar nekaj je bilo tudi
povpraševanja po informativnem gradivu s strani večjih splošnih knjižnic in mladinskih
klubov. Vsem smo posredovali informativno gradivo in jim nudili vse dodatne informacije.
Oglasi in mediji
Skupnost VSŠ je višješolske programe oglaševala v posebnih izdajah
tiskanih medijev, ki so izhajale v času pred informativnimi dnevi na
šolah in v avgustovskem času pred drugim vpisnim rokom. Oglas je
bil objavljen tudi na več spletnih straneh (s podatki o visokošolskih
institucijah). Predstavniki Skupnosti VSŠ so v letu 2011 bili večkrat
pozvani k intervjujem in izjavam v tiskanih kakor tudi drugih medijih.
Stran 21
Letno poročilo za 2011
Spletna stran Skupnosti VSŠ
Konec leta 2011 je spletna stran Skupnosti VSŠ doživela celovito prenovo. Najpomembnejše
so predvsem kratke predstavitve šol in programov, ki jih le-te izvajajo, in povezave na
njihove spletne strani. Tudi dogodki in novosti ter drugi podatki so ažurirani. Spletna stran
Skupnosti VSŠ tako nudi članicam možnost objavljanja in informiranja o lastnih dogodkih in
novicah.
5. Sodelovanje z ostalimi socialnimi partnerji v slovenskem prostoru
Skupnost VSŠ pri izvajanju svojih nalog sodeluje tudi s socialnimi
partnerji s področja gospodarstva, visokega šolstva, zbornicami,
strokovnimi združenji in združenji delodajalcev ter zavodi za
zaposlovanje.
V letu 2011 je bilo sodelovanje Skupnosti VSŠ v tej točki
usmerjeno na pripravo Slovenskega ogrodja kvalifikacij, na
predlog Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020.
Udeležili smo se tudi Valorizacijske konference Krepitev
učinkov mednarodne učne mobilnosti, Nacionalnega posveta o
visokem šolstvu 2011 pod naslovom Internacionalizacija
visokega šolstva, letne konference Študentske organizacije Slovenije z naslovom Študij –
presečišče med teorijo in prakso?, kjer je mag. Majda Kralj predstavila svoj prispevek, gospa
Zdenka Steblovnik Župan pa je bila sogovornica v zaključni diskusiji. Udeležili smo se letnega
posveta o izobraževanju odraslih z naslovom Razmislek o vrednotah v globalni družbi na
Ptuju, 9. srečanja Erasmus koordinatorjev v Mariboru in seminarja Kakovost poučevanja v
visokem šolstvu. Udeležili smo se Kariernega sejma in Foruma inovativnosti v Ljubljani.
Sodelovali smo s Centrom RS za poklicno izobraževanje, z Andragoškim centrom Slovenije, z
zbornicami in strokovnimi združenji, z Združenjem delodajalcev Slovenije, s Kadrovsko zvezo
Slovenije in z Zavodom za zaposlovanje RS.
Posredovali smo pri problematiki nepriznavanja diplomantov programa Organizator socialne
mreže s strani potencialnih delodajalcev. Sestali smo se s predstavniki ŠOS-a za spodbudo
večjega vključevanja in aktivnosti študentov višjih strokovnih šol.
Pripravila:
Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, vodja projektne pisarne Skupnosti VSŠ, dne 27. 2. 2012
Pregledal in potrdil:
mag. Marijan Pogačnik, predsednik Skupnosti VSŠ, dne 27. 2. 2012
Stran 22
Letno poročilo za 2011
FINANCIRANJE DELOVANJA SKUPNOSTI VSŠ
POJASNILA K LETNEMU POROČILU SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE
SLOVENIJE V LETU 2011
1. SPLOŠNO
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (v nadaljevanju Skupnost VSŠ) je delovala
vse leto 2011. Poslovne knjige so bile vodene po načelu dvostavnega knjigovodstva. Pri
vodenju knjig in sestavi računovodskih izkazov so bili upoštevani Slovenski računovodski
standardi, Zakon o računovodstvu.
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije je v letu 2011 opravljala le javno službo.
V obračunskem letu ni bilo normativnih sprememb in sprememb posameznih računovodskih
usmeritev.
2. BILANCA STANJA
Sredstva
Na dan 31. 12. 2011 sredstva Skupnosti VSŠ znašajo 67.108,23 EUR in so sestavljena iz:
VRSTA SREDSTVA
OSNOVNA SREDSTVA
DENARNA SREDSTVA
KRATK. TERJATVE
KRATK. TERJATVE
KRATK. TERJATVE
OPIS SREDSTVA
OSNOVNA OPREMA
SREDSTVA NA PODRAČUNU
ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA
RAČUNA
KRATKOROČNE TERJATVE DO
ČLANOV IN KUPCEV
KRATKOROČNE TERJATVE DO
NEPOSR. UPOR. PRORAČUNA
KRATK. TERJATVE ZA OBRESTI
ZNESEK V € LETO ZNESEK V € INDEKS
2011
LETO 2010
233,52
305,37
76,47
36.891,28
41.527,66
88,84
19.599,00
11.892,70
164,80
10.377,00
8,62
7,43
67.108,23
53.734,35
124,89
Naložb prostih denarnih sredstev v letu 2011 ni bilo. Zalog Skupnost VSŠ nima. Kratkoročne
terjatve do kupcev v skupnem znesku 19.599,00 EUR so terjatve za članarine ter zaračunane
kotizacije. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo
terjatev do MŠŠ za sredstva za leto 2011 v znesku 5.737,00 EUR ter terjatev do CMEPIUS-a za
sredstva iz naslova projekta po pogodbi 2011-7690. Projekt se bo izvajal v letu 2012.
Kratkoročne obresti za obresti znašajo 7,43 EUR.
Stran 23
Letno poročilo za 2011
Obveznosti
Na dan 31. 12. 2011 znašajo kratkoročne obveznosti 67.108,23 € in so sestavljene iz:
VRSTA OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA ČISTE PLAČE IN NADOMESTILA
PLAČ
OBVEZNOST ZA PRISPEVKE IZ KOSMATIH PLAČ IN
NADOMESTIL PLAČ
ZNESEK V € LETO ZNESEK V € LETO INDEKS
2011
2010
1.353,71
1.335,60
101,36
OBVEZNOST ZA PRISPEVKE NA PLAČO
OBVEZNOST ZA DAVKE IZ KOSMATIH PLAČ IN
NADOMESTIL PLAČ
NADOMESTILO ZA PREHRANO
NADOMESTILO ZA PREVOZ NA DELO IN Z NJEGA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREMIJE ZA KDPZ
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
(POTNI NALOGI, MAT. STROŠKI)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI
ZA
BANČNE
PROVIZIJE
KRATKORORČNE OBVEZNOSTI PZ IZPLAČILO PO
PODJEMNI POGODBI
KRATKOROČNO
ODLOŽENI
PRIHODKI
IZVAJANJE PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA
STROŠKOV NOVEGA PROGRAMA
ZA
SREDSTVA,
PREJETA
471,26
100,87
346,30
343,32
100,87
321,86
325,56
98,86
73,80
26,49
77,49
26,49
95,24
100,00
26,10
25,12
103,90
784,64
419,41
187,08
5.311,24
6,82
6.729,03
6,04
78,93
112,91
135,53
0,00
11.600,00
43.669,66
46.412,87
0,00
233,52
305,37
76,47
67.108,23
53.734,35
124,89
ZA
IN
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
OBVEZNOSTI
UPRAVLJANJE
475,35
V
Vse na 31. 12. 2011 neporavnane obveznosti so poravnane v začetku let 2012. Dolgoročnih
rezervacij Skupnost VSŠ nima oblikovanih. V letu 2011 smo popravili nepravilno knjiženje
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, tako da je le-ta prikazan na dolgoročnih
obveznostih in ne na kratkoročno odloženih prihodkih.
Izvenbilančne postavke
Izvenbilančne evidence Skupnost VSŠ nima.
Stran 24
Letno poročilo za 2011
3. POSLOVNI IZID
Prihodki
Prihodki obdobja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 znašajo 120.989,52 EUR in so sestavljeni iz:
PRIHODKI PO VRSTAH
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH
NAMENJENIH POKRIVANJU STROŠKOV
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH
PRETEKLIH LET (POPRAVEK NAPAKE)
PRIHODKI
IZ
ORGANIZACIJE
SEMINARJEV
PRIHODKI EURASHE
FINANC,
FINANC
ZNESEK V € LETO ZNESEK V € LETO INDEKS
2011
2010
45.000,00
47.000,00
95,74
IZ
43.669,66
STROKOVNIH
5.278,40
2.407,20
219,28
16.918,00
55,89
17.342,00
57,39
97,56
97,39
120.989,52
66.806,59
181,10
10.067,57
PRIHODKI IZ ČLANARIN
PRIHODKI OD OBRESTI
V letu 2011 smo med prihodke uvrstili tudi nepravilno vodene prihodke iz leta 2007 in 2008 v
znesku 43.669,66, ki so bili nepravilno evidentirani kot kratkoročno odloženi prihodki.
Dejanski prihodki leta 2011 zato predstavljajo (ob neupoštevanju napake) le 77.319,56 EUR.
Stroški
Stroški obdobja od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 znašajo 74.576,35 EUR in so glede na naravne
vrste sestavljeni iz:
STROŠKI PO NARAVNIH VRSTAH
STROŠKI MATERIALA
ZNESEK V € LETO ZNESEK V € LETO INDEKS
2011
2010
0,00
1.340,24
0,00
STROŠKI STORITEV
42.611,47
42.311,46
100,71
STROŠKI DELA
31.964,88
31.649,75
101,00
74.576,35
75.301,45
99,04
Stroški se glede na delovne procese in nosilce procesov delijo na:
OSNOVNI STROŠKI DELOVANJA
PISARNIŠKI MATERIAL
VZDRŽEVANJE SPLETNIH STRANI
ZNESEK V € LETO ZNESEK V € LETO
2011
2010
INDEKS
0,00
1.340,24
0,00
38,28
382,07
10,02
PLAČILNI PROMET – PROVIZIJA UJP
25,48
59,71
42,67
POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE
75,66
85,59
88,40
0
401,27
0,00
139,42
2.268,88
6,14
DRUGE STORITVE – FOTOKOPIRANJE
Stran 25
Letno poročilo za 2011
ZUNANJI ČLOVEŠKI VIRI
ZNESEK V € LETO
2011
ZNESEK V € LETO
2010
INDEKS
SVETOVALNE STORITVE
1.992,00
2.880,00
69,17
RAČUNOVODSKE STORITVE
1.564,20
1.980,00
79,00
532,99
0
0
144,5
4.089,19
5.004,50
PODJEMNE POGODBE
ŠTUDENTSKI SERVIS
ZNESEK V € LETO
2011
81,71
ZNESEK V € LETO
2010
INDEKS
NOTRANJI ČLOVEŠKI VIRI
PLAČE ZAPOSLENIH
25.756,92
25.448,91
101,21
POVRAČILA – PREHRANA
738,00
793,35
93,02
POVRAČILA – PREVOZ NA DELO
317,88
317,88
100,00
DODATNO ZAVAROVANJE KDPZ
313,20
300,35
104,28
REGRES ZA LETNI DOPUST
692,00
692,00
100,00
4.146,88
4.097,26
101,21
31.964,88
31.649,75
101,00
PRISPEVKI NA DOHODEK
ZNESEK V € LETO
2011
ZNESEK V € LETO
2010
INDEKS
STROŠKI OSNOVNE DEJAVNOSTI
UDELEŽBA NA SEMINARJIH
1.320,00
5.290,40
24,95
POTNI STROŠKI
7.772,12
4.654,38
166,99
ORGANIZACIJA SEMINARJEV
6.357,50
10.517,93
60,44
ČLANARINE
3.000,00
3.000,00
100,00
STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV
9.626,88
12.915,60
74,54
29,88
0,00
9.518,70
0,00
757,78
0,00
38.382,86
36.378,31
STROŠKI REPREZENTANCE
STROŠKI NAJEMNIN SEJEMSKIH PROSTOROV
STROŠKI NAJEMNIN AVTOMOBILA
105,51
Poslovni rezultat
Skupnost VSŠ je v letu 2011 izkazala presežek prihodkov nad odhodki v znesku 2.743,21 EUR.
Glede na to, da smo upoštevali tudi popravek napake, je končni poslovni izid presežek
prihodkov nad odhodki v znesku 46.412,87 EUR. Presežek prihodkov ostaja nerazporejen.
Stran 26
Letno poročilo za 2011
ZNESEK V € LETO
2011
ZNESEK V € LETO INDEKS
2010
PRIHODKI
77.319,56
66.806,59
115,74
STROŠKI
74.576,35
75.301,45
99,04
POSLOVNI IZID 2011
2.743,21
-8.494,86
-32,29
POPRAVKI NAPAKE
43.669,66
0,00
KONČNI POSLOVNI IZID
46.412,87
-8.854,12
Pripravila: Roksanda Kostić, dne 21. 2. 2011
Stran 27
-524,20
Letno poročilo za 2011
Letno poročilo za 2011
Sedež Skupnosti VSŠ
Pot na Lavo 22
SI-3000 Celje
SLOVENIJA
Projektna pisarna Skupnosti VSŠ
Lesarska ulica 2
SI-2000 Maribor
SLOVENIJA
Tel.: 040/727-229
Faks: 02/421 6675
[email protected]
www.skupnost-vss.si
Pripravili:
Roksanda Kostić, računovodkinja
Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, vodja projektne pisarne
mag. Marijan Pogačnik, predsednik Skupnosti VSŠ
Milena Jerala, lektorica
Celje, februar 2012
Stran 28