LDN - ŠOLA

Comments

Transcription

LDN - ŠOLA
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
LETNI DELOVNI NAČRT
Vrtci Osnovne šole Miren
Šolsko leto 2014/2015
Vrtec Kostanjevica, Kostanjevica 66, 5296 Kostanjevica
Oddelki:
Žogice, Zajci, Ježi
Vrtec Opatje selo, Opatje selo 9, 5291 Miren
Oddelek: Medvedi
Vrtec Bilje, Bilje 185, 5292 Renče
Oddelki:
Muce, Pikapolonice, Žabe
Vrtec Miren, Miren 140, 5291 Miren
Oddelki:
Polži, Račke, Pikapolonice, Metulji
Pripravila Majda Škarabot,
Danijela Kosovelj,
pomočnica ravnateljice za vrtce
ravnateljica
Stran 1 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
KAZALO VSEBINE
PREDNOSTNE NALOGE NAŠIH VRTCEV .........................................................................4
1
1.1
SAMOEVALVACIJA ..........................................................................................................4
1.2
NA OTROKA OSREDOTOČENA METODOLOGIJA IN TOY ............................................4
1.3
E-ASISTENT V VRTCIH ...................................................................................................5
1.4
EKO VRTEC .....................................................................................................................5
1.5
ČASOVNICA ZA LETO 2014/15........................................................................................6
ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCEV ....................................................................7
2
2.1
POSLOVNI ČAS VRTCEV ................................................................................................7
2.2
URNIK DEJAVNOSTI........................................................................................................7
2.3
POSLOVNI ČAS ENOT .....................................................................................................8
2.4
POSEBNOSTI POSLOVANJA VRTCEV ...........................................................................8
3
PROGRAMI VRTCA .............................................................................................................9
3.1
4
ODDELKI VRTCA Z METODOLOGIJO KORAK ZA KORAKOM .......................................9
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI........................................................................................ 10
4.1
A SKRB ZA ZDRAVE ZOBE – VSAKODNEVNO UMIVANJE. ........................................ 10
4.2
A LUTKOVNE IGRE, OBISKI, NASTOPI, OGLEDI, ŠPORTNI DOPOLDNEVI IN
POPOLDNEVI, NASTOPI GLASBENE MLADINE, KONCERTI …, ............................................ 10
4.3
A MALI SONČEK ............................................................................................................ 10
4.4
A BRALNA ZNAČKA, KNJIGA PRAVLJIC IN NAHRBTNIK............................................. 11
4.5
B BIVANJE V NARAVI .................................................................................................... 12
4.6
C DODATNE DEJAVNOSTI SO: ..................................................................................... 12
4.7
D VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC ................... 12
5
RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE ............................................................................ 12
5.1
VRTEC OPATJE SELO – POSLOVNI ČAS 6.30 OZ. 6.45 – 15.45 .............................. 13
5.2
VRTEC BILJE – POSLOVNI ČAS 6.30–16.30................................................................. 13
5.3
VRTEC KOSTANJEVICA – POSLOVNI ČAS 6.30–16.30 ............................................... 13
ŠTEVILO OTROK V ŠOLSKEM LETU 2014/15 PO VRTCIH ............................................. 14
6
6.1
7
VSI OTROCI PO PROGRAMIH....................................................................................... 14
ZAPOSLENI V ODDELKIH IN ENOTAH ............................................................................ 14
7.1
DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH ......................................................................................... 14
VRTEC MIREN (6.30 – 16.30) ................................................................................................... 15
VRTEC BILJE 6.30 – 16.30 ....................................................................................................... 15
VRTEC KOSTANJEVICA (6.30 – 16.30).................................................................................... 16
7.2
8
OSTALI ZAPOSLENI ...................................................................................................... 18
DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV ................................................................. 18
Stran 2 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
SODELOVANJE S STARŠI ............................................................................................... 19
9
9.1
SVET ZAVODA ............................................................................................................... 19
9.2
NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI ................................................ 20
10
SODELOVANJE Z VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI ....................................................................................................................... 22
10.1
VRTEC – ŠOLA .............................................................................................................. 22
10.2
VZGOJITELJICE – DELAVCI ŠOLE: .............................................................................. 22
10.3
VRTEC IN ZDRAVSTVENE USTANOVE ........................................................................ 22
10.4
V VRTCU SKRBIMO ZA ZDRAVJE OTROK ................................................................... 23
10.5
SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI ........................................................... 23
11
AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE ................................................... 24
12
SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE
VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK ............................................................................................... 24
13
PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA ........................ 25
PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA ................................................................ 26
13.1 SEJE STROKOVNIH DELAVK VRTCEV OŠ MIREN (VZGOJITELJICE,
SVETOVALNA SLUŽBA, POMOČNICE VZGOJITELJIC), NA KATERIH SE: ............................ 26
13.2
STROKOVNI AKTIV ........................................................................................................ 27
13.3 ODDELČNI TANDEM TVORITA VZGOJITELJICA IN POMOČNICA ENEGA
ODDELKA. ................................................................................................................................ 28
13.4
KOLEGIJ RAVNATELJA OŠ MIREN ............................................................................... 28
13.5
AKTIV VODIJ VRTCEV ................................................................................................... 28
13.6
NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA VZGOJNEGA DELA ...................... 28
14
DRUGA STROKOVNA SREČANJA .................................................................................. 30
15
MATERIALNI IN DRUGI POGOJI, POTREBNI ZA URESNIČITEV VZGOJNEGA
PROCESA .................................................................................................................................... 30
16
PROSTORSKI POGOJI ..................................................................................................... 30
Stran 3 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
September 2014
Letni delovni načrt je dokument, ki nam služi kot vodilo delovanja vrtca za celo šolsko leto. V njem so
zastavljene naloge, opredeljeni so programi in dejavnosti,organizacija in ustvarjanje pogojev za
celoletno delo in življenje v vrtcu.
1
PREDNOSTNE NALOGE NAŠIH VRTCEV
1.1
SAMOEVALVACIJA
Vrtec naj bi bil prostor, v katerem bi rekli otroci, starši in sodelavci: radi prihajamo sem, ker
nam je tu lepo.
Izboljšati in nadgraditi želimo GIBANJE pri otrocih:

Globalni cilj: USVAJANJE OSNOVNIH NAČINOV GIBANJA Z ŽOGO

Cilj: OTROK RAZVIJE KOORDINACIJO OZ. SKLADNOST GIBANJA
V opazovanje in čekiranje bomo vključili samo otroke, ki bojo v času obeh čekiranj v vrtcu. Letnika
2014 v opazovanje in čekiranje ne bomo vključili. Letnik 2008 spada v skupino otrok 5-6 let.
Tim za samoevalvacijo: Jana Žorž, Majda Škarabot, Sara Murovec, Doris Vuk, Vesna Gregorič in
Jerica M. Vukoje. Junija 2014 smo si izbrali temo oz. področje, septembra 2014 jo predstavimo na
roditeljskem, priprava meril – september in prvo opazovanje – november. Drugo opazovanje naj bi
potekalo aprila 2015 kot tudi anketa za starše na temo družinskega gibanja. V septembra 2015
predstavimo samoevalvacijsko nalogo na svetu zavoda.
1.2
NA OTROKA OSREDOTOČENA METODOLOGIJA IN TOY
Izbrali smo si za prednostno področje INTERAKCIJA, na katerem bi delali, zato bomo namenili
strokovna srečanja, na katerih bomo poglabljali znanja na to vsebino.
TOY - medgeneracijsko učenje in sodelovanje.
V delo bomo vpeljali sodelovanje otrok in vrtca s starejšimi krajani, starimi starši ….
Dejavnosti:

vrtec Kost. – pomoč starejšim prinesti drva, iti v trgovino, odnesti voščilo ob novem letu…

vrtec Miren delavnice s starejšimi v novem centru po novem letu,

vrtec Bilje – domovinska vzgoja pri Žabah – predstavitev plakatov naših krajev

vrtec Opatje selo – povabilo starih staršev v Tednu otroka, da nas naučijo iger, iz njihovega
otroštva
Stran 4 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren

1.3
VSI – v novembru bomo izvedli v dopoldanskem času delavnico za stare starše na kateri
bomo izdelovali voščilnice; v decembru pa jim bomo nastopali na popoldanskem nastopu za
sklad.
E-ASISTENT V VRTCIH
V vrtcih OŠ Miren smo zaposlene odgovorne za uporabo oglasne deske, za popravljanje in
obnavljanje dogodkov in galerije na spletnih straneh vrtca. Starši bodo dobili geslo za ogled fotografij
na naši spletni strani. Strokovne delavke pripravljajo videoposnetke pri VIZ za delo v vrtcu in delo s
starši. Pri delu uporabljajo IKT tako pri sodelovanju s starši kot pri načrtovanju VIZ dela. Pri delu jim
svetuje računalničarka.
V letu 2014/15 bomo vstopili postopoma v eAsistent za vrtce z namenom vzgojiteljicam olajšati delo
dokumentacije in opazovanje otrok, izboljšati sodelovanje s starši, da bodo na tekočem o dogajanju v
vrtcu. Kljub uvajanju nove tehnologije želimo ohraniti uspešno, učinkovito in razumljivo komunikacijo.
1.4
EKO VRTEC
EKO VODJA ZA VRTCE – Metka Istenič
ZELENI NAHRBTNIK – tema: Otroške igre in neformalna otroška druženja – včeraj in danes
Zdrav način življenja obsega: umivanje rok in vzgajanje higienskih navad; vsakodnevno gibanje na
prostem; Varno s soncem in uživanje raznovrstnih živil in navajanje na kulturno obnašanje in
prehranjevanje; Dan gibanja 10.5. 2015 /Varno s soncem
1. Zgodnje naravoslovje: področje, ki ga bodo izvedli v vseh vrtcih:

Zdrav življenjski slog – Slovenska hrana - Tradicionalni slovenski zajtrk - dan medu z
obiskom čebelarja – 21. november 2014 (župan je vabljen v KOSTANJEVICA)
2. Dva obvezna tematska sklopa, ki ju izvajajo vsi vrtci:

Odpadki – poudarek je na navajanju ločevanju odpadkov, prispevanju koristne izrabe
odpadkov,odlaganju odpadkov na ekološke otoke, sodelovanju v humanitarnih zbiralnih
akcijah... EKO DELAVNICA s starši 23. aprila na Dan zemlje.

Voda - vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo.
3. SODELOVANJE pri enem projektu: Vsi vrtci - Bodi prijatelj okolja
Stran 5 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
1.5
ČASOVNICA ZA LETO 2014/15
SEPTEMBER
OKTOBER

20. 9. - dobrodelni klavirski koncert Alexandra Gadžijeva in nastop najstarejših
otrok vrtcev OŠ Miren ob 19.00 v Domu krajanov Negovan Nemec Bilje

Teden otroka od 6. do 12. 10. – ZA RAZIGRANO IN USTVARJALNO
OTROŠTVO

7. 10. – izobraževanje za starše ( Zdenka Zalokar Divjak – Družina in vrtec v
skupni nalogi za odgovorno odraščanje otroka – za vrtec)

zbiralna akcija starega papirja za vrtec in RS – OD 27.10. DO 30.10.

Jesenske počitnice – ponedeljek 27.10. do četrtka, 30.10. 2014

21 . november 2014: En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev. Povabilo
županu na medeni zajtrk v novembru v vrtec KOSTANJEVICA.

delavnica s starimi starši v dopoldanskem času

2. ali 3. december – Izobraževanje za starše – (logopedinja Simona Levc –
Kako otroku pomagamo do boljšega govora za vrtec in RS)

Nastop za stare starše oz. za sklad

Slavnostno kosilo v vrtcu – petek,19.12.

Obisk dedka Mraza po vrtcih v dopoldanskem času npr. 22. in 23.12.

Novoletne počitnice – ponedeljka, 29.12. do srede, 31.12.2014 in 2.1.2015 – V
MIRNU ZA VSE!

14.1. – izobraževanje za starše (Tina Bregant – Med učenjem in igro –
pokukajmo v glave naših otrok)

V GLEDALIŠČE S STARŠI – (5. 2. ob 18.00) - SNG Nova Gorica–

Modro pišče

Zimske počitnice – ponedeljek, 23.2. do petek, 27.2.2015

Zbiralna akcija starega papirja za vrtec in RS od 16. do 20.3.

Plavalni tečaj (2009) od 9.3. do 13.3.2015

Pomladni nastop za starše

Bivanje CŠOD 7.4. – 10.4.2015

Popoldanska EKO delavnica s starši 23. aprila – Dan zemlje

Prvomajske počitnice – torek, 28.4. do četrtka, 30.4.2015

Dan gibanja 10. maj 2014 – dopoldanske aktivnosti po vrtcih

Zaključek Zelenega nahrbtnika – za najstarejše otroke – 15.5.

MINI OLIMPIJSKE IGRE z različnimi gibalnimi igrami zaključek Malega sončka
na prireditvi v Opatjem selu 21. maja 2015

Zaključek šolskega leta s starši.
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
Stran 6 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
2
ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCEV
Vrtci delujejo v sklopu OŠ Miren.
2.1
POSLOVNI ČAS VRTCEV
Programi in dejavnosti so jedro dogajanja v vseh naših vrtcih. Vrtci poslujejo celo leto vsak dan razen
ob sobotah, nedeljah in praznikih. Dnevni in poldnevni programi se pričnejo vsako leto 1. septembra in
se zaključijo 31. avgusta. V te programe so zajeti vsi otroci, ki jih starši vpišejo v vrtec in ga potem
obiskujejo do izpisa oziroma do vstopa v šolo.
Poslovni čas prilagajamo in spreminjamo glede na potrebe staršev. Zaradi racionalizacije poslovanja
lahko v dogovoru s starši in ustanoviteljem enoto vrtca tudi zapremo. Zavod v tem primeru določi
dežurni vrtec.
2.2
URNIK DEJAVNOSTI
od 6.30 do 8.15
prihajanje v vrtec in dejavnosti po želji otrok
od 8.15 do 9.15
malica, sprostitev in gibanje na prostem
od 9.15 do 10.30
vzgojne dejavnosti otrok v igralnici in na prostem
od 10.30
sadje, napitek
od 11.30 do 12.00
kosilo 1. starostno obdobje
od 12.00 do 12.30
kosilo 2. starostno obdobje
od 12.30 do 13.00
poslušanje pravljic
od 13.00 do 14.00
počitek ali umirjene dejavnosti
od 14.00 do 15.45
nadaljevanje dejavnosti in odhajanje otrok domov
do 16.30
Stran 7 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
2.3
POSLOVNI ČAS ENOT
Poslovni čas se spreminja glede na frekvenco prihodov in odhodov otrok. Pred spreminjanjem
poslovnega časa je potrebno pridobiti soglasje lokalne skupnosti.
Poslovni čas enot vrtca:

Miren (6.30–16.30),

Bilje (6.30–16.30),

Opatje selo (6.30 –15.45),

Kostanjevica (6.30–16.30).
2.4
POSEBNOSTI POSLOVANJA VRTCEV
Orientacija pri oblikovanju poslovanja vrtcev je šolski koledar. V času šolskih počitnic je v vrtcu manj
otrok, zaposleni v vrtcu koristijo redni letni dopust. Tedaj vrtec na podlagi prijavljenih otrok (najmanj 10
otrok, vrtec Opatje selo najmanj 7 otrok) določi dežurne enote z različnim, lahko tudi krajšim delovnim
časom. Prav tako bomo izvedli anketo prisotnosti otrok v mesecu juliju in avgustu 2015. Glede na
letne dopuste bomo zaradi ekonomičnosti združevali oddelke. V času združevanj oddelkov bodo
delavci vrtca koristili svoje letne dopuste.
ŠOLSKE POČITNICE V LETU 2013/14, KO BOMO ZBIRALI V VRTCIH PRIJAVE:
Dnevi ko bomo zbirali prijave:

jesenske od 27. do 30. oktobra 2014,

novoletne od 29.12. do 31.12.2014 in 2.1.2015,

zimske od 23. do 27. februar 2015,

prvomajske 28. do 30. aprila 2014.
DNEVI KO BO ZA VSE VRTCE DEŽUREN SAMO VRTEC MIREN:
Novoletne počitnice (od 29. 12. do 31. 12. 201) in petek, 2.1.2015.
Stran 8 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
3
PROGRAMI VRTCA
A. DNEVNI PROGRAM
B. POLDNEVNI PROGRAM S KOSILOM
C. POLDNEVNI PROGRAM BREZ KOSILA
Programi so namenjeni vsem predšolskim otrokom v starosti od 1 do 6 let in zajemajo vzgojo, varstvo
in nekateri tudi prehrano (samo malico ali malico, kosilo in popoldansko malico).
Cene programov sprejema občina Miren – Kostanjevica na predlog Osnovne šole Miren. Občina
določi prispevek staršev na podlagi Pravilnika o plačilih staršev. Ceno programov krijejo starši
(oziroma zakoniti zastopniki otroka) in občina.
Programi vrtcev so usklajeni s cilji, predpisanimi z Zakonom o vrtcih, in so namenjeni vsem
predšolskim otrokom.
Z našimi programi naj bi otroci pridobivali mnoge izkušnje in potrebno znanje za vključevanje v okolje
ter za uspešno nadaljevanje v šolanje. Otrokom v vrtcu dajemo možnost pridobivanja najrazličnejših
znanj, izkušenj in spretnosti, ki jih uveljavljajo z igro.
Vzgojno delo načrtujemo na podlagi Kurikuluma za vrtce in na otroka osredotočeno metodologijo
Korak za korakom.
Vzgojno delo temelji na poznavanju in upoštevanju otrokovega razvoja. Pri dejavnostih samih
"izhajamo iz otroka" le, če otroka spoznamo in vemo kaj se z njim dogaja. Otrokom bomo dali
možnosti zadovoljevanja ne le osnovnih razvojnih potreb, temveč tudi trenutnih želja, interesov, idej. V
predšolskem obdobju je igra zelo intenzivna, otrok potrebuje družbo svojih sovrstnikov, s katerimi
navezuje prijateljstva. Raziskuje svet okrog sebe in spoznava raznolikost medsebojnih odnosov.
Namen vzgoje v vrtcu je spodbujanje različnih področij otrokovega razvoja.
V okviru dnevnega programa lahko vaš otrok biva v vrtcu 9 ur v času poslovanja vrtca in se v celoti
prehranjuje (dopoldanska in popoldanska malica, kosilo).
3.1
ODDELKI VRTCA Z METODOLOGIJO KORAK ZA KORAKOM
Metodologija KORAK ZA KORAKOM je zasnovana na tezi, da otrok najbolje raste in se razvija, če je
notranje vpleten v lastno učenje. Pazljivo načrtovano okolje spodbuja otroka, da raziskuje, se uči in
kreira. KORAK ZA KORAKOM temelji na konceptu, da se otroci uče skozi igro. Tak način življenja v
vrtcu dosežemo z raznovrstnimi sredstvi, aktivnostmi in opremo, razporejeno v igralne kotičke; ti so:
dom – družina, kotiček za opismenjevanje, igra s peskom/vodo, umetniški kotiček, gradnja s kockami,
namizne igre. Metodologija zagotavlja, da imajo otroci dovolj časa za raziskovanje okolja, možnost
učenja z igro, s kuhanjem, pisanjem, gradnjo, dramatizacijo, rokodelstvom, igro s peskom in vodo,
umetniškimi dejavnostmi in naravoslovjem. Otroci imajo možnost izbire aktivnosti in varen prostor, kjer
uporabljajo svoja čutila, delajo napake in rešujejo konflikte. Zelo poudarjena je individualizacija otroka,
pomoč otroku in sodelovanje družine z vrtcem.
Stran 9 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
4
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so občasne aktivnosti, ki jih v vrtcu izvajamo v okviru izvedbenega kurikula vrtca. Izvajajo jih
strokovne delavke vrtcev v času predpisane obveznosti dela z otroki. Po potrebi vključimo v
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo teh aktivnosti tudi zunanje strokovnjake, vendar je nosilec
dejavnosti vzgojiteljica in ne zunanji strokovnjak.
4.1
A SKRB ZA ZDRAVE ZOBE – VSAKODNEVNO UMIVANJE.

Starši otrokom priskrbijo zobno ščetko, ki jo bo otrok uporabljal v vrtcu pri vsakodnevnem
umivanju zob po malici (zob si ne umivajo v oddelkih od 1 do 3 let). Starši v dogovoru z
vzgojiteljico v oddelku kupijo zobno pasto. Zobe si umivajo: Metulji, Pike (Miren) in Medvedi (
Opatje selo).

ZD Nova Gorica izvaja predavanje z diapozitivi o pravilnem umivanju, nadzoruje umivanje s
testnimi tabletami za zobe 1x mesečno in otrokom podeli pohval (samo za petletne otroke).
4.2
A LUTKOVNE IGRE, OBISKI, NASTOPI, OGLEDI, ŠPORTNI DOPOLDNEVI IN
POPOLDNEVI, NASTOPI GLASBENE MLADINE, KONCERTI …,
s katerimi obogatimo naše delo. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe vrtca,
plačajo starši, saj niso všteti v ceno programa vrtca.
Glasbena mladina – trije predvideni Koncerti po vrtcih (za otroke 2. starostnega obdobja – oddelki
Žabe, Pike Bilje, Medvedi Opatje selo, Ježi in Zajci Kostanjevica, Metulji in Pike Miren): Hijacinta,
Pojemo in igramo Mozarta, Zvenim kot pesem in donim kot gora.
4.3
A MALI SONČEK
Namen gibalnega/športnega programa Mali sonček:

Obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu z raznovrstnimi dejavnostmi, ki
vključujejo sodobne športne pripomočke.

Spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa.

Spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih
obdobjih.
Gibalni/športni program Mali sonček bomo izvajali po vseh vrtcih in je namenjen otrokom od drugega
do šestega leta starosti.
Stran 10 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
Vsebuje 4 stopnje:

Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta); vsebuje 8 nalog. Za vsako uspešno
opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico na ustrezno mesto. Otroci morajo
opraviti vsaj 5 nalog in prejmejo kot nagrado športni pripomoček in priznanje.

Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta); vsebuje 8 nalog. Za vsako uspešno
opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico na ustrezno mesto. Otroci morajo
opraviti vsaj 5 nalog in prejmejo kot nagrado športni pripomoček in priznanje.

Mali sonček – oranžni (za otroke od 4. do 5. leta); vsebuje 8 nalog. Za vsako uspešno
opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico na ustrezno mesto. Otroci morajo
opraviti vsaj 5 nalog in prejmejo kot nagrado športni pripomoček in priznanje.

Mali sonček – rumeni (za otroke od 5. do 6. leta); vsebuje 11 nalog. Za vsako uspešno
opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico na ustrezno mesto. Otroci morajo
opraviti vsaj 7 nalog in prejmejo kot nagrado športni pripomoček in priznanje.
PLAVALNI TEČAJ – enotedenski tečaj za petletnike (rojeni 2009) v mesecu marcu 2015 (od 9. do 13.
3. 2015) v bazenu v Novi Gorici.
Dodatne stroške, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe vrtca, plačajo starši, saj niso vračunani v
ceno programa vrtca.
4.4
A BRALNA ZNAČKA, KNJIGA PRAVLJIC IN NAHRBTNIK
Petletniki enkrat tedensko obiščejo šolsko knjižnico in si izposodijo knjige. Izposojo vodi šolska
knjižničarka, v oddelku v vrtcu Opatje selo in za oddelek Zajci iz Kostanjevice pa vzgojiteljica oz.
pomočnica vzgojiteljice. Za Bralno značko starši pravljico otrokom preberejo doma, otroci pa vsebino
s svojimi besedami pripovedujejo v vrtcu. Za pripoved vsebine štirih pravljic in deklamiranje ene
pesmice dobi otrok bralno značko na podelitvi ob koncu šolskega leta. Tako se otroci navajajo na
primerno ravnanje s knjigo in vsakodnevno poslušanje različnih vsebin. Starši poskrbijo, da doma
pravilno ravnajo s knjigo in jo vrnejo v vrtec. Bralno značko izvajamo z otroki 2009, ki se bodo
naslednje šol. leto všolali.
Metulji Miren
Bralna značka
Kar se Janezek nauči, to Janezek zna (slov. pregovor)
Pike Miren
Knjiga za pravljice in ustvarjanje
Žoge Kostanjevica
Maskota potuje na dom
Zajci Kostanjevica
Izposoja knjig v vrtčevski knjižnici
Ježi Kostanjevica
Bralna značka
Medvedi
Opatje selo
Žabe Bilje
Bralna značka
Medvedek se igra z rimo
Bralna značka
Ustvarjamo pravljico
Stran 11 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
4.5
B BIVANJE V NARAVI
Bivanje v naravi obsega:

ZIMOVANJE z možnostjo smučanja – Pokljuka v sodelovanju z Planet otrok (2 otroka iz
Mirna in 8 otrok iz Kostanjevice).

BIVANJA V NARAVI V CŠOD od 7.4. do 10.4.2014 – si želijo starši otrok Žabe Bilje - 10
otrok, Metulji Miren- 7 otrok, Medvedi iz Opatjega sela – 4 otroci in Ježi Kostanjevica – 9
otrok.
4.6
C DODATNE DEJAVNOSTI SO:
Dodatne dejavnosti bodo potekale, ko se konča program vrtca, če bo zanje interes. Stroške za
izvedbo dodatnih dejavnosti v celoti krijejo starši. Nosilec dejavnosti je zunanji izvajalec.
4.7
D VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
Te dejavnosti zajemajo:
5

obdaritev s prihodom dedka Mraza 22. in 23. 12. 2014.

kulturne in druge prireditve vrtca.
RAZPOREDITEV OTROK V ODDELKE
VRTEC MIREN – poslovni čas 6.30 –16.30
Oddelek
Polži
Račke
Pikapolonice
Metulji
Oddelek/
Prosta mesta
Heterogen 1.st0 prostih
Kombiniran 2-4
3 prosta za starost 3-6
Heterogen 3-4
2.st – 0 prostih
Heterogen 4-6-OPP
2.st – 0 prostih
Vzgojiteljica
Pomočnica
Število
vzgojiteljice
otrok
Almira Batistič
Mary Otilija Mrhar
Sara Murovec
Snežana Kavčič
Doris Vuk
Nevenka Zorič
Jana Žorž
Irena Srebot
Skupaj otrok
Stran 12 od 33
12
16
19
20
67
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
5.1
VRTEC OPATJE SELO – POSLOVNI ČAS 6.30 OZ. 6.45 – 15.45
Oddelek
Medvedi
Oddelek/
Prosta mesta
Kombiniran oddelek
Vzgojiteljica
Pomočnica
vzgojiteljice
Vesna Gregorič
Andreja Faganeli
/Martina Pušnar
0 prostih mest
Skupaj otrok
Število
otrok
19
19
Lea Ličen - spremljevalka.
5.2
VRTEC BILJE – POSLOVNI ČAS 6.30–16.30
Oddelek
Oddelek/
Prosta mesta
Heterogen 1.st
Muce
5 prostih
Pikapolonice
Metka Istenič
Kombiniran
Amelija Tribušon
4 prosta za starost 1-6
Mojca Ivanc ½
Heterogen 4-6
Žabe
Vzgojiteljica
2.st – 0 prostih
Tatjana Mozetič
Pomočnica
vzgojiteljice
Število
Jožica Trampuž
7
Iduna Bernardis
Janja Toroš
Skupaj otrok
5.3
otrok
15
21
43
VRTEC KOSTANJEVICA – POSLOVNI ČAS 6.30–16.30
Oddelek
Oddelek/
Prosta mesta
Vzgojiteljica
Pomočnica
vzgojiteljice
Heterogen 1.stŽogice
Zajci
3 prosta
Kombiniran 2-4
2 prosti za starost 1-6
Heterogen 2.st 4-6
Ježi
– 5 prostih
Odd. na šoli
Lea Ličen,
Število
otrok
9
Adrijana Kodre
Marjana Furlan
Marija Vergolini
Valentina Kavčič
16
Majda Janjevski½
Mojca Šinigoj ½
17
Mojca Šinigoj ½
Karmen Kržič ½
Pomočnicasočasnost!
Skupaj otrok
Stran 13 od 33
42
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
ŠTEVILO OTROK V ŠOLSKEM LETU 2014/15 PO VRTCIH
6
V oddelkih so otroci razporejeni v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih in Zakonom
o vrtcih. Kjer število presega zakonski normativ za 1 ali 2 otroka, je urejeno s soglasjem ustanovitelja
za fleksibilni normativ. Sestava in število oddelkov je bila predhodno usklajena z ustanoviteljem.
Miren
Bilje
Opatje selo
Kostanjevica
Skupaj
67
43
19
42
171
6.1
VSI OTROCI PO PROGRAMIH
PROGRAM
MIREN
BILJE
OPATJE S.
KOST.
SKUPAJ
9 urni prog.
56
32
16
36
142
6 urni
8
9
2
2
19
4 urni
3
2
1
4
10
SKUPAJ
67
43
19
42
171
Odmor pom. oz.
62.čl.
7
ZAPOSLENI V ODDELKIH IN ENOTAH
7.1
DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH
VRTEC OPATJE SELO (6.30 oz. 6.45 – 15.45)
Vesna Gregorič
Andreja Faganeli/
Martina Pušnar
Urnik
Sočasnost
Odmor vzg.
8.00 – 14.30
8 – 14.30 = 6,5 – 0,5 = 6
12.30 – 13.00
8.15 – 15.45
/10.45– 11.15
6.30/6.45 –
11.15/11.45
Lea Ličen
11.15 – 11.45
14.00 – 16.30
8.45 – 9.15
Kost./Miren
Opatje

Odmor se koristi v času počitka od 12.30 do 13.30, če drugače ni zapisano!

Marjana Mozetič – kuharska pomočnica in perica od 6.30/6.45 do 14.45 ure (odmor od 9.00 –
9.30).

Čiščenje vrtca opravi Kristina Mrevlje od 18.00 do 20.00.
Stran 14 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
VRTEC MIREN (6.30 – 16.30)
Urnik
Sočasnost: od
8.15 – 14.45
8.15 – 14.45 = 6,5 – 1 12.45 – 13.15
=5,5 ZDRUŽ
7.30 – 14.00
9 – 14.00 =5 – 1,5 = 13.00 – 13.30
3,5 ZDRUŽ
13.30 – 14.00
8.15 – 14.45
8.15 – 14.45 = 6,5 – 1 12.30 – 13.00
=5,5 ZDRUŽ
13.30 – 14.00
8.00 – 14.30
8.00 – 14.30=
13.30 – 14.00
Sara Murovec
Jana Žorž
Almira Batistič
Doris Vuk
do
Odmor vzg.
13.00 – 13.30
Odmor
62.čl.
pom.
oz.
6,5-1,5 = 5
Mary O. Mrhar
8.15 – 15.45
13.00 – 13.30
Snežana Kavčič
8.00 – 15.30
13.15 – 13.45
Irena Srebot
8.30 – 16.00
Izmenjava!
Nevenka Zorič
6.30 – 14.00
Izmenjava!
Lea Ličen
14.00 – 16.30
12.30 – 13.00
12.30 – 13.00

Otroke se zbira in oddaja pri Račkah - Združevanje Polžev k Račkam, Metuljev k Pikam od
15.00 do 15.30! - Polži od 8.00 do 8.15 in od 14,45 do 15.30 pri Račkah Metulji in Pike
združeni pri Metuljih od 7.30 do 8.00 in od 15.30 do 15.45 se združuje Metulje k Pikam

Odmor se koristi v času počitka od 12.30 do 13.30, če drugače ni zapisano! Izmenjava med
vzgojiteljicami, pomočnicami!

Sanela Husejnagić / Elizabeta Frančeškin – čistilka vrtca – (čiščenje jedilnice in vrtca) od
14.30 do 18.30.
VRTEC BILJE 6.30 – 16.30
Tatjana Mozetič
Urnik
Sočasnost: od
7.30 – 14.00
8.30 – 14 = 5,5 – 1,5 = 4
8.00 – 14.30
8.15 – 14.45 = 6,5 –1= 12.30 – 13.00
5,5 + ½ ZDRUŽ.
7.30 – 14.00
7.30 – 14.00 = 6,5 – 0,5 12.30 – 13.00 9.00 – 9.30
=6
Metka Istenič
Amelija Tribušon
do
Odmor vzg.
Odmor pom. oz.
62.čl.
12.30 – 13.00 8.30 – 9.00
Mojca Ivanc
6.30 – 9.45
8.15 – 8.30
Jožica Trampuž
8.15 – 15.45
Izmenjava!
13.00 – 13.30
Iduna Bernardis
8.15 – 15.45
Izmenjava!
13.00 – 13.30
Janja Toroš
9.00 – 16.30
Izmenjava!
13.00 – 13.30
Stran 15 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren

Otroke zbiramo pri Mucah, oddaja se jih pri Pikah - Združevanje Muc k Pikam od 15.00 do
15.30!

Mozetič T. je z Žabami od 7.30 in Toroš J. do 15.30 na šoli, potem gredo k Pikam.

Mojca: 3 ure nep.dela,1/4 odmor, ¾ drugo delo; Amelija je do 8.00 pri Mucah

Janja, Jožica in Iduna izmenično zapirajo

Odmor se koristi v času počitka od 12.30 do 13.30, če drugače ni zapisano! Izmenjava med
vzgojiteljicami, pomočnicami!

Snježana Zupan – gospodinjec, ki čisti eno igralnico vrtca, pripravi malice in razdeli kosilo za
šolo in vrtec ter pomije posodo v vrtcu od 6.00 do 14.00 z odmorom med 10.30 in 11.00.
Drugo igralnico očisti Alenka Lukežič, kot tudi igralnico na šoli.
VRTEC KOSTANJEVICA (6.30 – 16.30)
Marija Vergolini
Urnik
Sočasnost: od
do
7.30 – 14.00
8.15 – 14.00 = 5 ¾
Odmor vzg.
Odmor pom. oz.
62.čl.
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
8.15 – 11.30
8.45 – 9.00
9.00 – 9.15
6.30 – 13.30
8.15 – 9.15 in 9.15 – 11 – 11.30
11 in 11.30 – 13.30 = 4
¼
8.15 – 14.45
8.15 – 14.45 = 6,5 – 1 = 12.30 – 13.00
5,5 ZDRUŽ
9.00 – 16.30
od 9.00 – 11 pri Žogah
- 1,5 = 4 ¼ ZDRUŽ
Majda Janjevski
Mojca Šinigoj /
Karmen Kržič 1/2
Adrijana Kodre
13.00 – 13.30
od 11 -16.30
pri Ježih
Marjana Furlan
Valentina Kavčič
8.15 – 15.45
13.00 – 13.30

Otroke se zbira in oddaja pri Žogah. Združevanje Zajcev k Žogam od 15.00 do 15.30!

Vergolini Marija je od 7.30 do 8.00 pri Žogah kot tudi Zajci v popoldanskem času od 15.00 do
15.30

Karmen Kržič: 3 ure nep.dela,1/4 odmor, ¾ drugo delo - razen TSČP 2 in ¾ nep.dela, ¼ dela
izven oddelka, 1/4 odmor, ¾ drugo delo

Majda Janjevski: 3 ure nep.dela,1/4 odmor, ¾ drugo delo - razen TSČP 2 in ¾ nep.dela, ¼
dela izven oddelka, 1/4 odmor, ¾ drugo delo

Mojca Šinigoj: 6,5 ur nep. dela, ½ odmor, 1 drugo delo
Stran 16 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren

Odmor se koristi v času počitka od 12.30 do 13.30, če drugače ni zapisano! Izmenjava med
vzgojiteljicami, pomočnicami!

Anica Mozetič – kuharica in Anica Pahor pomočnica kuharice od 7.00 do 15.00 ure, Harij
Nemec od 7.00 do 9.00 (v Mirnu)in potem v Kostanjevici do 11.00 odpelje kosilo v Opatje selo
in nadaljuje svoje delo v kuhinji v Mirnu do 15.00 (odmor od 9.30 do 10.00). Pri delitvi kosil
pomaga tudi Kristina Mrevlje od 12.00 do 14.00 ure in nadaljuje s čiščenjem v vrtcu
Kostanjevica in Opatje selo do 20.00 ure.
DRUGO DELO STROKOVNIH DELAVK
Strokovne delavke opravijo:

vzgojiteljice še 1,5 ur drugega dela

pomočnice vzgojiteljic še 0,5 ur drugega dela.

strokovna delavka, ki je zadolžena za posamezni kabinet ali zbirko did. pripomočkov ima
naslednje naloge: skrbi za urejenost nahajališča,ima pregled nad izposojo in vračanjem,
predlaga dopolnjevanje (nabava, izdelava), seznanja z novostmi in načinom - pravili uporabe.
Zbirke ali prostore urjajo delavke med delom izven oddelka po 62. čl. KP, ali ko upade število
otrok v oddelku zaradi bolezni.
ZADOLŽITVE
OPATJE
SELO
MIREN
BILJE
KNJIGE – 1. star.obd.
Vesna
Gregorič
Mary Mrhar
Metka Istenič
KNJIGE – 2. star.obd.
Vesna
Gregorič
Irena Srebot
Mojca Ivanc
KNJIGE –Strokovna l.
Vesna
Gregorič
Jerica
Vukoje
TELOVADNI R.
Vesna
Gregorič
Doris Vuk
Iduna Bernardis
LIKOVNI MATERIAL
Andreja
Faganeli
Jana Žorž
Mojca Ivanc
Marjana Furlan
ODPADNI N. M.
Andreja
Faganeli
Sara Murovec
Amelija
Tribušon
Mojca Šinigoj
OGLASNA DESKA
Vzgojiteljica
vrtca
Vzgojiteljice
vrtca
Vzgojiteljice
vrtca
Vzgojiteljice vrtca
ZAMAŠKI
Andreja
Faganeli
Almira Batistič
Jožica Trampuž
Marjana Furlan
KARTUŠE
Andreja
Faganeli
Nevenka Zorič
Jožica Trampuž
Kavčič Valentina
Dvorišče/sredstva
Andreja
Vse zaposlene
Janja Toroš
Kavčič Valentina
M.
Stran 17 od 33
Mojca Ivanc
KOSTANJEVICA
Marija Vergolini
Mojca Šinigoj
Marija Vergolini
Mojca Šinigoj
Marija Vergolini
Mojca Šinigoj
Marija Vergolini
Mojca Šinigoj
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
7.2
OSTALI ZAPOSLENI
Pedagoginja: Jerica M. Vukoje od 8.15 do 12.15 ure.
Kuharsko osebje je v službi v različnih časovnih mejah, in sicer od 7.00 do 15.00 ure:

Herta Brisko – kuharica, vodja kuhinje

Silva Boštjančič – kuharica

Borut Šajina – kuhar

Andreja Vidmar – kuharica

Harij Nemec – kuharski pomočnik
Hišniška dela opravljata David Olivo od 7.30 do 15.30 in Lavro Gimpelj od 6.20 do 14.20.
8
DELO STROKOVNIH IN DRUGIH DELAVCEV
Pomočnica ravnateljice: vodi delo vrtca s pedagoškega, organizacijskega vidika; vodi delo
vzgojiteljskega zbora; pripravlja publikacijo vrtca in letni delovni načrt; skrbi za sodelovanje vrtca s
starši; prisostvuje pri vzgojnem delu v oddelkih in spremlja delo strokovnih delavk;v letošnjem letu vodi
aktive vzgojiteljic. Pomočnic oz. vseh strokovnih delavk; skrbi za sodelovanje s pedagoginjo vrtca s
šolsko svetovalno službo, z učiteljicami prvega triletja; skrbi za izvajanje metodologije Korak za
korakom in je koordinator; spodbuja, organizira in spremlja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev; kot pedagoški vodja je odgovorna za uresničevanje vzgojnih ciljev in za
organizacijo vzgojno varstvenega dela v vrtcih ; spremljala bo področje prehrane ter zdravstveno
higienski režim v vrtcu, področje varnosti, področje zdravja; sodelovala bo z različnimi institucijami:
ministrstvom, Zavodom za šolstvo, Občino Miren-Kostanjevica, Srednjo vzg. šolo Ajdovščina, LUNG,
PU na UP Koper, Pedagoškim inštitutom …
Vodja enote vrtca: organizira in vodi delo enote; skrbi za sodelovanje z ostalimi enotami in šolo;
obvešča starše o delu enote; daje predloge za razvoj enote.
Pedagoginja: Svetovalna delavka v vrtcu pomaga otrokom, staršem in strokovnim delavkam z
namenom, da bi bili vsem otrokom v vrtcu zagotovljeni pogoji za optimalni razvoj. Z otroki izvaja
individualno pomoč tako skupinsko kot individualno. Staršem svetuje pri razvojnih in vzgojnih
težavah, ki spremljajo vsak otroški razvoj ter jim nudi oporo pri opravljanju starševske vloge.
Svetovalno delo s strokovnimi delavkami vključuje predvsem spremljanje in evalvacijo vsakdanjega
življenja in dela v oddelčni skupnosti. Svetovalna delavka prav tako tesno sodeluje z vodstvom vrtca.
Svetovalna delavka in pomočnica ravnateljice za vrtce sodelujeta pri spremljanju in evalvaciji
vsakdanjega življenja in dela v vrtcu. Glede na izkazano potrebo svetovalna delavka sodeluje s
strokovnimi delavci iz ustreznih zunanjih ustanov (šolsko svetovalno službo, mobilnimi pedagogi,
CSD, ministrstvom za šolstvo, Zavodom RS za šolstvo, AMR jem...).
Stran 18 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
Vzgojiteljica se pripravlja na vzgojno delo, s pomočnico načrtuje in izvaja vzgojno delo v oddelku, ga
evalvira, vodi dokumentacijo oddelka, vodi in organizira sodelovanje s starši, se udeležuje strokovnih
aktivov, vzgojiteljskih zborov vrtca in timskih srečanj; se strokovno izobražuje.
Pomočnica vzgojiteljice: sodeluje z vzgojiteljico pri načrtovanju, pripravi in evalvaciji vzgojnega dela,
skrbi za estetsko in funkcionalno ureditev igralnice oz. vrtca, samostojno izvaja posamezne elemente
dela v dogovoru z vzgojiteljico, skrbi za izvajanje dnevnih opravil (prehrana, higiena, počitek), sodeluje
pri srečanjih s starši, sodeluje na strokovnih aktivih, timskih srečanjih; se strokovno izpopolnjuje.
9
SODELOVANJE S STARŠI
9.1
SVET ZAVODA
Svet zavoda je organ OŠ Miren, ki odloča o najpomembnejših odločitvah, spremembah dela in
življenja v vrtcu in šoli. V svetu zavoda Osnovne šole Miren je predstavnica staršev vrtcev Valter
Povšič iz vrtca Miren.
SVET STARŠEV VRTCA
Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov vrtca. To so:
MIREN
Polži:
Jana Šturm
Račke:
Mateja Devetak
Pikapolonice:
Sandra Intihar
Metulji:
Valter Povšič
BILJE
Muce
Marjetka Vončina
Pikapolonice:
Nina Ušaj
Žabe:
Tea Milanič
OPATJE SELO
Medvedi:
Urban Novak
Stran 19 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
KOSTANJEVICA
Žoge:
Martina Srnjak
Zajci:
Srečko Trogar
Ježi:
Nataša Kolenc

Za šolski leti 2014/15 in 2015/16 je v Komisijo za sprejem otrok v vrtce imenovana Jerneja
Tomsič iz vrtca Bilje.

V Šolski sklad je za vrtce imenovana Jana Šturm (september 2014).
9.2
NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJA S STARŠI
Sodelovanje vrtca s starši je nujno za dopolnjevanje družinske in vrtčevske vzgoje, zato imajo starši
pravico:

do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora z vzgojiteljico o otroku,

sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu in skupini,

v dogovoru z vzgojiteljico lahko aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu.
INFORMATIVNA SREČANJA:

uvodni roditeljski sestanek v vrtcu Miren za starše novosprejetih otrok,

individualni pogovori s starši novincev,

roditeljski sestanki, ki so namenjeni staršem (2 x letno),

pogovorne ure za vse oddelke vsako PRVO SREDO popoldan od 15.30 do 17.00 ure,

vsakodnevne informacije preko oglasnih desk (ob prihodu in odhodu) ter nujne telefonske
informacije,

svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki vseh oddelkov vrtca in šole,

svet zavoda, ki odloča o najpomembnejših odločitvah, spremembah dela in življenja v vrtcu in
šoli.
DRUŽABNA SREČANJA:

delavnica s starimi starši v dopoldanskem času v vrtcih, NOVEMBER,

nastop starim staršem v vrtcih, DECEMBER,

EKO delavnica s starši in otroki, 23. april,
Stran 20 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
KULTURNA SREČANJA:

nastop otrok staršem – dobrodelni klavirski koncert Bilje (september 2014),

razne prireditve in nastopi otrok na prireditvah (Opajski semenj in kulturni praznik, 8. marec ali
Materinski dan v Opatjem selu, Materinski dan v Kostanjevici, praznik špargljev v Orehovljah),

obisk gledališke predstave Modro pišče v Novi Gorici skupaj s starši –– 16. 2. 2015

nastop staršem v vrtcu (marec 2015),

starši nastopajo otrokom: v vrtcu Kostanjevica, v vrtcu Bilje, v vrtcu Miren,

strokovne delavke nastopajo otrokom v vrtcih.
IZOBRAŽEVALNA SREČANJA:
Predavanje za vse starše, otrok vseh naših vrtcev :
1. srečanje
Zdenka Zalokar Divjak, univ.dipl.psih.,specialist logoterapije: Družina in vrtec v skupni nalogi za
odgovorno odraščanje otroka – 7.10.2014.
2. srečanje
Simona Levc, logopedinja: Kako lahko starši otroku pomagate do boljšega govora in poslušanja, ter
kakšen je pomen branja – 2. ali 3.12.2014.
3. srečanje
dr. Tina Bregant, pediatrinja: Med učenjem in igro – pokukajmo v glave naših otrok – 14.1.2015.
Stran 21 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
10 SODELOVANJE Z VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIMI, ZDRAVSTVENIMI IN
DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
10.1 VRTEC – ŠOLA

Otroci si izposojajo knjige v šolski knjižnici 1 x tedensko (v vrtcu Opatje selo in v oddelku Zajci
Kostanjevica izposoja vzgojiteljica).

Nudimo jutranje in popoldansko varstvo šolarjem, dokler je vrtec odprt (vsi vrtci).

Šolarji nastopajo otrokom v vrtcu ali imajo skupno delavnico: Teden otroka in veseli december
Kostanjevica, Bilje.
10.2 VZGOJITELJICE – DELAVCI ŠOLE:

Danijela Kosovelj – ravnateljica OŠ Miren,

Borut Vodopivec – pomočnik ravnateljice OŠ Miren,

Elvira Brumat Medvešček – knjižničarka: nabavlja knjige, kasete, zgoščenke za vrtce,
pomaga in svetuje otrokom pri izbiri in izposoji knjig, organizira ure pravljic po vrtcih in v
knjižnici, vodi Bralno značko za petletnike,

Tatjana Bavdaž – poslovna sekretarka OŠ Miren,

Damijana Ukmar – knjigovodkinja OŠ Miren,

Majda Obreza – računovodkinja na OŠ Miren,

Mojca Stariha – računalničarka.
10.3 VRTEC IN ZDRAVSTVENE USTANOVE

Otroci vstopajo v vrtec z obveznim zdravniškim spričevalom lečečega zdravnika.

Skrbimo za zobno preventivo z vsakodnevnim umivanjem zob in preverjanjem pravilnega
umivanja,kar izvede ZD Nova Gorica.
Stran 22 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
10.4 V VRTCU SKRBIMO ZA ZDRAVJE OTROK

Upoštevamo osnovne potrebe otrok po gibanju, igri, prehrani, počitku, bivanju na svežem
zraku in spoštujemo njihov bioritem.

Zagotavljamo dobre medsebojne odnose med vsemi delavci vrtca in otroki ter otroki samimi, ki
zagotavljajo zdravo življenje in varno ter prijetno počutje otrok.

Navajamo otroke na pravilno vedenje pri prehranjevanju in na uživanje raznovrstne hrane.

V vsaki igralnici imajo otroci vsakodnevno na razpolago dopoldanski napitek in košarico
sezonskega sadja.

Malice se pripravlja po vseh enotah (samopostrežen način pri mizi).

Vse kuhinje izvajajo HACCP sistem.
10.5 SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

Občina Miren – Kostanjevica omogoča:
o
izvedbo Malega sončka - V marcu 2015 bomo organizirali plavalni tečaj za petletnike
v bazenu v Novi Gorici. Stroške prevoza nam bo krila občina Miren – Kostanjevica;
o
obisk župana po vrtcih ob novem letu;
o
brezplačen avtobusni prevoz na zaključno prireditev Zelenega nahrbtnika za starejše
otroke vrtcev.

MIKA šport rekreacija – pomaga pri izvedbi plavalnega tečaja in organizaciji malih OI ter
prireditvi Malega sončka v maju na prireditvenem prostoru v Opatjem selu.

Donacije, sponzorstvo, finančna pomoč obrtnikov, Rdečega križa in drugih organizacij
vrtcem.

Krajevne skupnosti v katerih delujejo vrtci.

MDZPM Nova Gorica – nam pomaga pri organizaciji Tedna otroka, novoletnem obdarovanju
v vrtcu, različnih delavnic v vrtcih.

Glasbena mladina Slovenije – bogati naš program z nastopi po vrtcih.
Stran 23 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
11 AKTIVNOSTI ZA VKLJUČEVANJE VRTCA V OKOLJE
Da bi se vrtec vključil v okolje,

pripravljamo božično-novoletno praznovanje vseh otrok iz KS z obdaritvijo. Darila za otroke
pripravi MDZPM N.G. za katere prispeva Občina Miren-Kostanjevica;

z otroki sodelujemo na krajevnih prireditvah kamor nas povabijo:
o
vsi oddelki vrtcev bomo nastopali 20. septembra 2014 na dobrodelnem klavirskem
koncertu Aleksandra Gadžijeva v Domu krajanov Negovan Nemec v Biljah,
o
vrtec Opatje selo - Opajski semenj, Kulturni dan, 8. marec ali Materinski dan,
o
vrtec Miren - praznik špargljev v Orehovljah,
o
vrtec Kostanjevica – KS Temnica praznuje, KS Kostanjevica Materinski dan.
12 SODELOVANJE S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO DELAVCE ZA POTREBE
VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK
V ta namen:

ŠTUDENTKE napotene v vrtec s strani Pedagoške fakultete, seznanjamo z načinom dela v
vrtcu: študentke 3 letnika - 2. starostno obdobje, študentke 2. letnika – 2. starostno obdobje in
Projektno delo.

DIJAKINJE V NAŠIH VRTCIH:
dijakinjam in dijakom vzgojiteljske šole omogočamo spoznavanje našega dela in načina dela v
vrtcu: v 4. letniku opravljajo dijakinje praktično usposabljanje vsak ponedeljek, opravijo tudi tri
praktične nastope za maturo do februarja; dijaki 3. letnik in 2. letnik (maj 2015).

PREKVALIFIKANTI LUNG- a – opravijo delovno prakso 155 ur in tri nastope za maturo.
Stran 24 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
13 PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV VRTCA
Živimo v času, ko je stalno strokovno izobraževanje nujno in je tesno povezano s strokovno
avtonomijo in profesionalno odgovornostjo. Pravica in dolžnost strokovnih delavk je, da se
izobražujejo 40 ur letno. V vrtcu bomo organizirali:
NASLOV SEMINARJA,
PROGRAMA
IZVAJALEC
ŠTEVILO
UR
DATUM
IZVEDBE
Od
Opismenjevanje in
sporočanje
Marta Pavlin, prof.
2 uri
16.oktober
16.30 –18.00
Šolska zakonodaja
Ksenija Globokar
Mihovar,
2 uri
25.
september
18.00
dr. Ranko Rajović,
internist,
nevroendokrinolog
2 delavnici
po 5 ur
jesen
15.30 – 20.00
Pedagoški etos in eros –
Strokovni delavci vrtca
Zdenka Zalokar Divjak,
univ.dipl.psih.,
2 uri
(1.skup)
7. oktober
Starši vrtec - Družina in
vrtec v skupni nalogi za
odgovorno odraščanje
otroka
specialist logoterapije
2 uri
(2.skup)
16.30 – 18.00
vrtec
strokovne
delavke
Roditeljski sestanki in starši
– možnosti pri izboljševanju
sodelovanja s starši
Bogdan Polajner,
Glasba – poslušanje glasbe
do
univer. dipl. pravnica
Nevrološka spoznanja v
procesu izobraževanja
(NTC)
za Vesno G., Metko I., in
Jerico M. Vukoje
18.30 – 20.00
starši
2 uri
14. oktober
14.30 – 17.00
dr. Inge Breznik,
muzikolog
4 ure
11. marec
4 ure
MOBING – med otroki,
zaposlenimi
dr. Zdenka Čebašek
Travnik, specialistka
psihiatrije
2 uri
6. november
16.30 – 18.00
Komuniciranje v
najzahtevnejših situacijah
(starši, učenci, novinarji)
Damjana Pondelek,
strateška svetovalka,
krizna komunikatorka
2 uri
24.
november
16.30 – 18.00
Simona Levc,
logopedinja
2 uri
2. ali 3.
december
16.30 – 18.00
dr. Tina Bregant,
pediatrinja
2 uri
14. januar
16.30 – 18.00
Za strokovne delavke vrtca
Kako lahko starši otroku
pomagate do boljšega
govora in poslušanja, ter
kakšen je pomen branja
Razvoj in organizacija
nevrostriktur v odvisnosti
od vzgoje
dr. psih. znanosti
2 uri
Stran 25 od 33
18.00 – 20.00
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
NASLOV SEMINARJA,
PROGRAMA
IZVAJALEC
ŠTEVILO
UR
DATUM
IZVEDBE
Od
Med učenjem in igro –
pokukajmo v glave naših
otrok
dr. Tina Bregant,
pediatrinja
2 uri
14. januar
18.30 – 20.00
Pozitivna naravnanost v
šoli, vrtcu (uporaba NLP
tehnik v šolskem sistemu)
dr. Aleksander Šinigoj,
NLP trener in
svetovalec
3 ure – 1.
del
sreda,
16.00 – 18.30
5 ur – 2.
del
četrtek,
18. februar
Herta Brisko
1
Marec 2015
Delavnice KZK
Majda Škarabot
2x 2 uri
Oktober
Samoevalvacija – vrtec
16.00 – 21.00
19. februar
Haccp
Za strokovne delavke vrtca
do
1 ura
maj
Tim: Jana, Majda,
Jerica, Sara, Doris,
Vesna
2 x 2 uri
November,
april
Eko šola
Metka Istenič
29.9.2014
Srečanje ravnateljev vrtcev
Majda Škarabot
6 in 7.okt.
PROGRAM DELA STROKOVNIH ORGANOV VRTCA
13.1 SEJE STROKOVNIH DELAVK VRTCEV OŠ MIREN (VZGOJITELJICE,
SVETOVALNA SLUŽBA, POMOČNICE VZGOJITELJIC), NA KATERIH SE:

obravnava in odloča o vprašanjih, povezanih z vzgojno izobraževalnim delom,,

daje mnenje o letnem delovnem načrtu vrtca,

predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

odloča o posodobitvah programov vzgoje in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

daje pobude za napredovanja strokovnih delavcev, mnenje o predlogu za
ravnatelja,

odloča o vzgojnih ukrepih.
Stran 26 od 33
imenovanje
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
Na sejah ( ČETRTEK) bomo razpravljali o:
1. organizaciji dela v novem šolskem letu (27.8.2014),
2. letnem delovnem načrtu (LDN), samoevalvaciji in interakciji (24.9.2014),
3. kaj delamo dobro, kje imamo težave, (12.2.2015),
4. informacije v zvezi z vpisom, samoevalvacija (16.4.2015),
5. analiza LDN (2.6.2015).
13.2 STROKOVNI AKTIV
Aktive strokovnih delavk bo vodila pomočnica ravnateljice in bodo organizirani kot aktiv
vzgojiteljic, aktiv pomočnic, aktiv posameznega vrtca ali skupni aktiv vseh strokovnih delavk.
NALOGE strokovnega aktiva:

obravnava vzgojno delo,

vzgojiteljskemu zboru daje predloge za izboljšanje vzgojnega dela,

obravnava pripombe staršev,

sprejema in obravnava Letni delovni načrt vrtca,

na aktivu se posreduje strokovna spoznanja iz seminarjev, s srečanj in dogovarja o vnašanju
novih spoznanj v prakso,

dogovori, planiranje in izvedba akcij na ravni vrtca (teden otroka, novo leto, pust, družinski
dan, zaključek šolskega leta …).
Strokovne delavke se bodo srečevale 1x kot aktiv vzgojiteljic/pomočnic, drugič kot aktiv vrtca. Vsebina
srečanj je poleg načrtovanja in priprav na akcije v vrtcih lahko tudi izmenjava izkušenj, metodičnih
postopkov vzgojnega dela ali predstavitev zanimivih uspelih zaposlitev ali nalog, načrtovanje skupnih
oblik sodelovanja...
SREČANJA AKTIVA:

27.8.2014 - aktiv vzgojiteljic /28.8. – aktiv pomočnic (organizacija dela, sklad, pomembni dnevi
v letu),

12.11.2014 – aktiv - skupni ( kakovost, eko sredstvo za eno vajo za poligon OI – vsak oddelek
svoj poligon, delavnice s starimi starši, krasitev, nastop, dedek Mraz, darila…),

12.3.2015 – aktiv vzgojiteljic, aktiv pomočnic,

7.5.2015 – skupni aktiv – (KZK in Mini OI).
Stran 27 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
13.3 ODDELČNI TANDEM TVORITA VZGOJITELJICA IN POMOČNICA ENEGA
ODDELKA.
Vzgojno delo izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. V 1. starostnem obdobju upoštevamo
hkratno prisotnost obeh delavk v oddelku 6 ur, v kombiniranem je 5 urna sočasnost, v 2. starostnem
obdobju pa 4 ure.
Načrtovanje vzgojno – izobraževalnega dela v tandemu izvajata vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice. Načrtujeta in se dogovarjata za delo, zadolžitve ter naloge na ravni oddelka in vrtca.
Hkrati tudi delo planirata za daljše časovno obdobje, si sprotno dnevno pripravita sredstva za vzgojno
delo, skrbita za sodelovanje s starši, pravilen odnos do otrok in med otroki. Delo tudi evalvirata.
Otroke načrtno tudi opazujeta, opažanja zapisujeta in spremljata razvoj otrok.
13.4 KOLEGIJ RAVNATELJA OŠ MIREN
Sestavljajo ga ravnateljica, vodje podružnic ter RS in PS Miren, oba pomočnika in ŠSS. Obravnava
organizacijo dela zavoda in tekočo problematiko. Vodijo se zapisniki.
13.5 AKTIV VODIJ VRTCEV
Srečanja bodo potekala po potrebi v zvezi z usklajevanjem in organizacijo del in nalog iz Letnega
delovnega načrta.
13.6 NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA VZGOJNEGA DELA
NAČRTOVANJE
Strokovne delavke načrtujejo delo na osnovi Kurikula za vrtce in Metodologije KZK oddelkov,
osredotočenih na otroke. Vse delavke načrtujejo letni delovni načrt oddelka na začetku šolskega leta
ter v letnem poročilu poročajo o vzgojnem delu v oddelku ob koncu šolskega leta. Pri načrtovanju
strokovne delavke upoštevajo prednostne naloge vrtcev. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic
praviloma načrtujejo vzgojno delo enkrat tedensko. Skupaj se dogovarjajo, planirajo za daljše časovno
obdobje, si sprotno dnevno pripravijo sredstva za vzgojno delo, skrbijo za sodelovanje s starši, skrbijo
za pravilen odnos do otrok in med otroki. Po realizaciji načrtovanega opravijo strokovne delavke
analizo, refleksijo in evalvacijo vzgojnega dela.
SPREMLJANJE IN EVALVACIJA
Stran 28 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
STROKOVNE DELAVKE
Vzgojno delo v oddelku spremljata, reflektirata in evalvirata obe delavki oddelka. V tandemu oddelka
delavki izvajata:

podrobnejšo analizo načrtovanega dela, reflektirata in evalvirata vzgojno-izobraževalno delo
oddelka,

izmenjata opažanja o otrokovih odzivih pri dejavnostih, spremljata razvoj otrok in zapisujeta
otrokove odzive v mapo opazovanj,

si poročata o temah na seminarjih, sestankih, aktivih,

zapisujeta komentarje k otroškim izdelkom.
POMOČNICA RAVNATELJICE IN PEDAGOGINJA:

pomočnica ravnateljice spremlja nastope dijakinj SVŠ, prekvalifikantk LUNG-a

pregled vodenja DNEVNIKA oz. dokumentacije, usklajenost pisnih priprav in vodenih
dejavnosti. Pregled izpolnjevanja predpisanih rubrik v skladu z navodili in pregled
OPAZOVANJ OTROK ( DECEMBER 2014) opravi pomočnica ravnateljice.

nastope strokovnih delavk za opravljanje strokovnega izpita opravi pomočnica ravnateljice,

pedagoginja vsaj enkrat mesečno spremlja delo v vseh oddelkih; kjer so vključeni otroci s
posebnimi potrebami tudi večkrat mesečno.
Pri spremljanju vzgojnega dela v oddelku bosta pomočnica ravnateljice in pedagoginja v letošnjem
letu pozorni na INTERAKCIJA:

ali vzgojitelj spoštljivo vstopa v interakcije z otroki ter spodbuja razvoj pozitivne
samopodobe, oblikovanje identitete ter pozitivnega odnosa do učenja

ali vzgojitelj spodbuja oblikovanje skupnosti znotraj katere vsak posameznik čuti
pripadnost ter podporo pri doseganju optimalnega razvoja svojih potencialov.

ali vzgojitelj otroke načrtno vključuje v smiselne, recipročne interakcije z odraslimi in
»Pomembnimi drugimi« ter tako omogoča razvoj in učenje otrok.
Hospitacije bodo izvedene v vsakem oddelku po enkrat, in sicer od decembra 2014 do maja 2015.
Hospitacija bo tudi za pomočnice vzgojiteljic v jutranjem ali v popoldanskem času.
Stran 29 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
14 DRUGA STROKOVNA SREČANJA

AKTIVI ravnateljev, pomočnikov ali vodij VRTCEV PRIMORSKE – vodja Majda Škarabot do
1.10.2014. Vodenje s 1.10.2014 je prevzela Radica Slavkovič – srečanja naj bi potekala 3-krat
letno ( oktober, januar, april) oz. po potrebi, kjer naj bi se pogovarjali o aktualnih temah in
problemih v zvezi z delom. Srečanja naj bi potekala tudi s članico Skupnosti vrtcev – Alenka
Močnik, Leonora Drgan in Radica Slavkovič.

SREČANJA RAVNATELJEV IN POMOČNIKOV RAVNATELJEV VRTCEV NA ZAVODU ZA
ŠOLSTVO NOVA GORICA.

SREČANJA RAVNATELJEV IN POMOČNIKOV RAVNATELJEV VRTCEV –– 2-krat letno
(jeseni in pomladi), ki izvajajo na otroke osredotočeno metodologijo Korak za korakom.

Srečanja za koordinatorstvo KZK – 17. in 18. oktober 2014.

SREČANJA ZHR DELAVK – srečanja organizira Martina Kumer iz vrtca Nova Gorica.

STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJEV VRTCEV V PORTOROŽU – 6. in 7. oktober
2014).
15 MATERIALNI IN DRUGI POGOJI, POTREBNI ZA URESNIČITEV
VZGOJNEGA PROCESA
Delovna obutev za strokovne delavke vrtcev – nakup junij 2015 (vsaki dve leti).
Delovna obleka za strokovne delavke vrtcev – nakup september 2015 (vsaka tri leta).
16 PROSTORSKI POGOJI
Vsak oddelek ima svojo igralnico opremljeno z igralnimi kotički in garderobo ter atrij za izvajanje
vzgojnega dela skozi celo šolsko leto. V igralnici so organizirani stalni kotički in priložnostni kotički, ki
se spreminjajo glede na vsebino dejavnosti. Igralni kotički so lahko organizirani tudi v garderobah pred
igralnico, da se s tem poveča igralni prostor posameznega oddelka. Otroci imajo možnost izbire
dejavnosti in sredstev, ki so na dosegu otrok.
Poleg zgoraj navedenih prostorov bodo oddelki za svoje dejavnosti koristili tudi prostore izven vrtca –
bazen, kulturne institucije ter druge zunanje površine.
Stran 30 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
VRTEC MIREN PROSTORSKI POGOJI
POVRŠINA v m
3 igralnice
133,00
1 igralnica z WC in vhodom
83,40
jaslični vhod
32,92
1 garderoba s skupnim prostorom
107,80
1 umivalnica z WC
13,73
1 shramba za čiščenje
6,71
1 pisarna
16,03
1 WC za osebje
7,07
1 atrij pred igralnicami
84,00
1 igrišče
1050,00
2
1 peskovnik 4.20 x 4.20 m
1 peskovnik 4.10 x 4.10 m
VRTEC BILJE
PROSTORSKI POGOJI
POVRŠINA v m2
2 igralnici z umivalnico, WC – otroci
107,93
1 garderoba
22,00
1 vetrolov
7,43
1 pedagoška soba (za starše)
8,77
1 mala soba za material
3,96
1 garderoba, umivalnica z WC-osebje
8,68
1 čajna kuhinja s shrambo
10,68
hodnik 1 in hodnik 2
23,46
razdelilna postaja
2,34
shramba ob kuhinji
0,78
čistila
0,44
skupaj
196,47
skupaj kuhinja s shrambo
6,05
1 atrij
104,00
1 dvorišče
470,00
1 peskovnik 2.74 x 2.74 m
Stran 31 od 33
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
VRTEC OPATJE SELO
PROSTORSKI POGOJI
POVRŠINA v m
1 igralnica
57,30
1 garderoba
13,20
1 vetrolov
5,60
1 umivalnica z WC – otroci, WC osebje
11,00
1 čajna kuhinja s shrambo
16,89
1 pralnica
22,80
1 pisarna
11,80
1 asfaltirana ploščad (parkirišče)
85,00
1 igrišče
1554,00
2
pralnica
1 peskovnik 5.80 x 4.00 m
VRTEC KOSTANJEVICA
PROSTORSKI POGOJI
POVRŠINA v m
2 igralnici z umivalnico, WC – otroci
102,46
1 garderoba
29,00
1 kuhinja
43,92
1 shramba
7,68
1 garderoba z WC odrasli
11,01
1 vetrolov
1,55
1 previjalnica
4,50
1 shramba za material
6,45
1 stopnišče s hodnikom
18,66
vrtec skupaj
143,96
kuhinja s stopniščem
70,00
igrišče
600,00
1 peskovnik 5.60 x 5.00 m
Stran 32 od 33
2
Vrtci OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren
LDN za šolsko leto 2014/2015 je bil sprejet na redni seji sveta zavoda, ki je bila 30. 9. 2014.
Predsednica Sveta zavoda
Ravnateljica
Marta Petrović, prof.
Danijela Kosovelj, prof.
Stran 33 od 33

Similar documents