Sklic 17. skupscine.pdf - Avtobusna postaja Ljubljana dd

Comments

Transcription

Sklic 17. skupscine.pdf - Avtobusna postaja Ljubljana dd
AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA d.d.
Na podlagi 295. clena Zakona o gospodarskih družbah in 21. clena Statuta družbe uprava sklicuje
17. SEJO SKUPŠCINE
ki bo v petek, dne 10.06.2011 ob 10. uri
v poslovnih prostorih družbe, Cigaletova 8, Ljubljana.
DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupšcine, ugotovitev sklepcnosti, imenovanje dveh preštevalcev glasov in
notarja
Predloq sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta skupšcina imenuje dva preštevaica glasov in notarja g. Bojana
Podgorška za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega porocila družbe za poslovno leto 2010, pisnega porocila
nadzornega sveta k letnemu porocilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih uprave in nadzornega sveta
Predloq sklepa:
Skupšcina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje
razrešnico.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilancnega dobicka za leto 2010
Predloq sklepa št. 3. a:
Bilancni dobicek na dan 31.12.2010 znaša 282.278,90 EUR.
Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta se izplacajo dividende delnicarjem iz cistega dobicka
poslovnega leta 2008 v višini 82.985,39 EUR.
Upravicenci do dividend so delnicarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 10.06.2011. Izplacilo
dividend bo najkasneje do 31.08.2011.
Predloq sklepa št. 3. b: :
.
Po predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta razlika bilancnega dobicka v višini 199.293,51 EUR
ostane nerazporejena.
4. Imenovanje clanov nadzornega sveta
Predloq sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep:
Zaradi prenehanja mandata clanom nadzornega sveta Jecnik Marijanu, Domitrovic Jožetu in Plankar
Antonu, dne 19.12.2011, se za clane nadzornega sveta, predstavnike delnicarjev, za naslednji štiriletni
mandat, ki pricne teci dne 19.12.2011, imenujejo: Domitrovic Jože, Plankar Anton in Smrekar Branka.
Gradivo za sejo skupšcine s predlogi sklepov, obrazložitvami, letnim porocilom, porocilom nadzornega
sveta, je na vpogled vsem delnicarjem v tajništvu družbe na Cigaletovi 8, v Ljubljani in sicer vsak
delovni dan od 8. do 12. ure in na spletni strani družbe www.ap-liubliana.si
Skupšcine se lahko udeležijo vsi delnicarji, imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so kot
imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec cetrtega
dne pred zasedanjem skupšcine (presecni dan) in sicer dne 06.06.2011, in sicer sami ali po svojih
pooblašcencih oziroma zakonitih zastopnikih, ce svojo prisotnost na skupšcini prijavijo najmanj tri dni
pred skupšcino upravi družbe. Pooblašcenci pa morajo v istem roku oddati tudi pisna pooblastila, ki jih
družba shrani.
Delnicarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajseti no osnovnega kapitala, lahko po sklicu skupšcine
pisno zahtevajo dodatno tocko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o
katerem naj skupšcina odloca, ali ce skupšcina pri posamezni tocki dnevnega reda ne sprejme sklepa,
obrazložitev tocke dnevnega reda. Zadošca, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po sklicu
skupšcine.
Delnicarji lahko k vsaki tocki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog
se objavi in sporoci na nacin iz 296. clena ZGD-1 le, ce je delnicar v sedmih dneh po sklicu
poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporocil, da bo na skupšcini ugovarjal
organa vodenja ali nadzora in da bo druge delnicarje pripravil do tega, da bodo glasovali
predlog.
delnicarja
skupšcine
predlogu
za njegov
Delnicar lahko na skupšcini uresnicuje svojo pravico do obvešcenosti iz prvega odstavka 305. clena
ZGD-1 in mora poslovodstvo na skupšcini dati delnicarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, ce so
potrebni za presojo tock dnevnega reda.
Ce skupšcina ob napovedani uri ne bo sklepcna, bo ponovno zasedanje skupšcine istega dne ob 11.
uri z istim dnevnim redom. Na tem zasedanju se veljavno odloca ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
V Ljubljani, dne 14.04.2011
I
'VJ'OPUSNA
,U.
POSTAJA I.!!!"
TROOF4,1000L!U
•
••
,;'.\

Similar documents