ZAPISNIK SKUPNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VELIKA DOLINA

Comments

Transcription

ZAPISNIK SKUPNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VELIKA DOLINA
ZAPISNIK SKUPNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VELIKA DOLINA TER
UČITELJSKEGA IN VZGOJITELJSKEGA ZBORA OŠ VELIKA DOLINA,
ki je bila v torek, 2. novembra 2010, ob 17. uri na OŠ Velika Dolina v
matematični učilnici
Prisotni člani sveta staršev:
Dušan Petelinc, Andreja Ţokalj, Bernarda Škrlec, Gordana Komočar, Vesna
Zobarič, Stanislava Tomše, Sonja Povh, Marija Tomše, Mira Budič, Martina
Frigelj
Prisotni strokovni delavci:
Florijan Bergant, Mojca Bregar Goričar, Danijel Bukovinski, Barbara Čerin,
Darinka Jamnik, Zvonka Jarkovič, Nataša Jenuš, Irena Komočar, Milena
Kostrevc, Edita Krošl, Matea Kuničić, Renata Mavrek, Andreja Ninković,
Irena Novosel, Nataša Povh, Teja Poţgaj, Irena Rimc Voglar, Valerija Sodič,
Tatjana Špan, Vlastica Štampek, Darja Turšič,
Ostali prisotni:
Marjan Ţibert – svet šole, Suzana Gerjevič
Odsotni vabljeni:
Iztok Kršlin - svet staršev, Anja Zevnik – strokovni delavci, Darko Leskovec
in Mladen Strniša – svet šole
Skupni sestanek je vodil Florijan Bergant, ravnatelj šole.
Dnevni red:
1. Določitev zapisnikarja in overiteljev
2. Predstavitev kandidatov za ravnatelja, ravnateljico OŠ Velika Dolina
Po predstavitvi kandidatov za ravnatelja oziroma ravnateljico OŠ Velika
Dolina, oba organa zasedata ločeno po naslednjem dnevnem redu:
3 a.
Oblikovanje mnenja učiteljskega in vzgojiteljskega zbora o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje po razpravi in tajnem glasovanju
3b.
Oblikovanje obrazloţenega mnenja sveta staršev o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje
4.
Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Vabilo je poslano tudi predstavnikom ustanovitelja v svetu šole, udeleţil se
ga je le Marjan Ţibert, ki je po skupnem delu sejo zapustil.
K 1. točki:
Soglasno je bil sprejet sklep, da zapisnik skupne seje piše Florijan Bergant,
ki v nadaljevanju zapiše tudi zapisnik sestanka učiteljskega in vzgojiteljskega
zbora, zapisnik sestanka sveta staršev pa napiše Suzana Gerjevič.
1
Overiteljici zapisnika učiteljskega zbora sta Edita Krošl in Mojca Bregar
Goričar, zapisnika sveta staršev pa Vesna Zobarič in Mira Budič.
K 2. točki:
Na uvodu k predstavitvam kandidatov je ravnatelj podal naslednjo
obrazloţitev:
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico OŠ Velika Dolina, ki je bil
objavljen v Šolskih razgledih 17.9.2010, sta se prijavili dve kandidatki in en
kandidat, in sicer:
Biserka Čančer, prof. socialne pedagogike,
Iztok Rosič, univ. dipl. pedagog in
Andreja Ninković, univ. dipl. socialna delavka.
Vsi trije so predloţili vso zahtevano dokumentacijo in izpolnjujejo razpisne
pogoje.
Zakon o financiranju vzgoje in izobraţevanja v 53.a členu določa, da
ravnatelja imenuje svet javnega zavoda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri
kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in
mnenje sveta staršev
Lokalna skupnost in svet staršev predloţijo obrazloţeno mnenje o vseh
kandidatih, učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju glasujejo tajno.
V nadaljevanju so se vsi trije kandidati ločeno predstavili in pojasnili svoj
program dela šole za naslednje mandatno obdobje. (prijave z dokazili,
ţivljenjepisi in programi dela se nahajajo v arhivu šole).
Na predstavitev Biserke Čančer so se odzvali Gordana Komočar, Nataša
Jenuš, Bernarda Škrlec, Marjan Ţibert, Vesna Zobarič ter Martina Frigelj.
Ker je bila Čančarjeva pred leti ravnateljica na OŠ Dobova in za tekoči
mandat tam ni dobila podpore, so bila vprašanja usmerjena na njeno
dosedanje delo ravnateljice, oziroma v čem je pripravljena spremeniti svoje
dosedanje delo, predvsem s pogledom na gospodarjenje in kako vidi
sodelovanje s krajem. Čančarjeva je v odgovorih povedala, da se uči celo
ţivljenje, da je bilo njeno prejšnje ravnateljevanje dobra šola zanjo, ker sedaj
ve, v čem bo morala spremeniti svoj dosedanji način vodenja. Povezovanje s
krajem se ji ne zdi sporno, saj je bila tega dela navajena ţe sedaj v okviru
šolskega okoliša OŠ Dobova in Kapele.
Na predstavitev Iztoka Rosiča so s pripombami in vprašanji reagirali
Gordana Komočar. Marjan Ţibert, Vesna Zobarič in Mojca Bregar Goričar.
Rosič je večkrat poudaril, da bo kot ravnatelj skrbel za tisto, za kar šola je, to
je za učenje in da bo moralo biti vse ostalo temu podrejeno. Prizadeval pa se
bo tudi za duhovni razvoj učencev. Ker pa je svoj ţivljenjepis nekoliko
skrajšal in ga, kot učitelja na OŠ Velika Dolina v preteklosti, poznajo, jih je
zanimal njegov odnos oziroma pripadnost kraju, ker se je zaradi osebnih
razlogov velikokrat selil iz kraja v kraj in ob tem je tudi velikokrat menjal
zaposlitve. Trenutno je prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. Vprašanja so se
nanašala tudi na področja dela kot ravnatelja, predvsem na njegova močna
področja, na vsebino dopolnjevanja njegove obveznosti.
2
Tudi Andreja Ninković je imela dovolj časa za predstavitev sebe, svojega
dela in vizije za delo kot ravnateljice. Z mnenji in vprašanji so sodelovali
Andreja Ţokalj, Bernarda Škrlec, Nataša Jenuš, Mojca Bregar Goričar, Mira
Budič, Marjan Ţibert in Irena Novosel. Vsebinsko so se pripombe nanašale
predvsem na to, da kolektiva ni obvestila o njeni odločitvi o kandidaturi, o
njenem videnju vodenja dosedanjih sodelavcev, o njeni primerjavi med
šolama v Cerkljah ob Krki in Veliki Dolini, kjer dela, in o načinu povezovanja
s krajem.
Predstavitev je bila zaključena ob 19. uri. Strokovni delavci so nadaljevani
delo v zbornici, člani sveta staršev pa so z delom nadaljevali v učilnici
matematike.
Z a p i s n i k 3. seje Sveta staršev,
ki je bila nadaljevanje skupne seje v matematični učilnici
K 3b.:
V nadaljevanju 3b. točke dnevnega reda skupne seje je sejo sveta staršev vodil predsednik
sveta staršev Dušan Petelinc.
Na osnovi krajše razprave o osebnih predstavitvah kandidatov za ravnatelja OŠ Velika
Dolina so člani sveta staršev enoglasno sprejeli
SKLEP oz. so mnenja,
da nihče od prijavljenih kandidatov ni ustrezen za ravnatelja OŠ Velika Dolina.
Razpis za ravnatelja je potrebno ponoviti in ga objaviti ne samo v Šolskih razgledih, temveč
tudi v drugih medijih.
Na osnovi tega sklepa je oblikovano pisno Mnenje sveta staršev, ki je posredovano Svetu šole
OŠ Velika Dolina in je priloga temu zapisniku.
K 4. t.:
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 19,45 uri.
Zapisala
Suzana Gerjevič
Predsednik sveta staršev
Dušan Petelinc
Overiteljici zapisnika
1. Marija Budič
2. Vesna Zobarič
3