Financial Report - Avtobusna postaja Ljubljana dd

Comments

Transcription

Financial Report - Avtobusna postaja Ljubljana dd
Letno poročilo
AP LJUBLJANA D.D.
od 1.1. 2012 do 31.12.2012
Pripravljeno za:
Nadzorni svet
AP Ljubljana d.d.
Pripravil:
AP Ljubljana d.d.
Marjan Kotar, direktor
Februar 2013
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
KAZALO
1. UVODNA PREDSTAVITEV DRUŽBE ..................................................................................... 3
1.1.
Ustanovitev in lastništvo............................................................................................. 3
1.2.
Narava poslovanja in dejavnosti .................................................................................. 3
1.3.
Osnovni Kapital ......................................................................................................... 3
1.4.
Lastniška struktura .................................................................................................... 3
1.5.
Zastopniki družbe ...................................................................................................... 3
1.6.
Nadzorni svet družbe ................................................................................................. 3
1.7.
Organi družbe ........................................................................................................... 4
1.8.
Podatki o zaposlenih v letu 2012 ................................................................................. 4
2. RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI ......................................................................... 5
2.1.
Bilanca stanja na dan 31.12. s pojasnili ....................................................................... 5
2.2.
Izkaz poslovnega izida s pojasnili ............................................................................... 9
2.2.1. Prikaz prihodkov po stroškovnih skupinah v primerjavi s planom in preteklim letom ... 10
2.2.2. Prikaz stroškov in odhodkov po vrstah v primerjavi s planom in preteklim letom ........ 11
2.2.3. Izračun bilančnega dobička ................................................................................... 12
2.2.4. Poslovni rezultat in predlog delitve bilančnega dobička ............................................ 13
2.2.4.1. Poslovni rezultat v primerjavi z letom 2011 in planom .......................................... 13
2.2.4.2. Predlog delitve bilančnega dobička: .................................................................... 13
2
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
1.
UVODNA PREDSTAVITEV DRUŽBE
1.1.
Ustanovitev in lastništvo
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Pravno organizacijska oblika:
Registracija:
Matična številka:
Davčna številka:
1.2.

1.3.
Avtobusna postaja Ljubljana d.d.
AP Ljubljana d.d.
Trg OF 4, 1000 Ljubljana
delniška družba
29.09.1995; Okrožno sodišče v Ljubljani, pod št. vložka
1/01676/00 in št. Srg 95/04396
5107776
53393350
Narava poslovanja in dejavnosti
Pretežna dejavnost AP Ljubljana d.d. je opravljanje storitev za potnike in prevoznike v
cestnem avtobusnem potniškem prometu. Poleg glavne dejavnosti podjetje opravlja vse
vzporedne dejavnosti v zvezi s poslovanjem ter druge dejavnosti v prometno komercialni
službi ter finančno računovodski službi.
Osnovni Kapital
Registriran osnovni kapital družbe sestavlja 41.876 kosovnih delnic v vrednosti 174.745,45 EUR, ki
je bil zmanjšan na podlagi 381. Člena ZGD-1 z umikom 3.669 lastnih delnic družbe, ki so bile
pridobljene v breme dobička. Osnovni kapital družbe od 21.5.2012 dalje sestavlja 38.207 kosovnih
delnic v vrednosti 159.434,98 EUR.
1.4.
Lastniška struktura
Struktura osnovnega kapitala:
Delničarji
Notranji lastniki in ostali
Capita, Investicije d.d.- v likvidaciji
Ostale družbe
Lastne delnice
Skupaj
1.5.
2012
Str.% 2011
Str.%
38.207
100
35.852
86
38.207
Zastopniki družbe
Družbo AP Ljubljana d.d. polnopravno zastopa:
 Direktor družbe Marjan Kotar
1.6.
Nadzorni svet družbe
Nadzorni svet družbe sestavljajo:
 Jože Domitrovič – predsednik nadzornega sveta
 Branka Smrekar – član
 Žika Brankov – član
 Anton Plankar – član
 Suzana Šinkovec – član (predstavnica sveta delavcev)
 Boštjan Podlogar – član (predstavnik sveta delavcev )
3
100
2.355
3.669
41.876
6
8
100
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
1.7.
Organi družbe
Organi družbe so:
 uprava družbe
 nadzorni svet družbe ter
 skupščina družbe
1.8.
Podatki o zaposlenih v letu 2012
V letu 2012 smo sklenili delovno razmerje z dvema delavcema na delovnem mestu blagajnik.
Delovno razmerje je prenehalo trem delavkam, dvema zaradi upokojitve (starostne in invalidske)
ter eni delavki zaradi sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2012 je bilo 26 delavcev, stanje zaposlenih na osnovi ur pa je bilo
26,91 delavca.
Povprečna starost zaposlenih je bila 43 let.
4
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.
RAČUNOVODSKO POROČILO S POJASNILI
2.1.
Bilanca stanja na dan 31.12. s pojasnili
Bilanca stanja - aktiva
v EUR
SREDSTVA
*
Re
Re
509.855
499.662
Opredmetena osnovna sredstva
496.417
488.856
424.170
414.271
69.452
69.407
2.795
5.178
Druga opredmetena osnovna sredstva
0
0
Osnovna sredstva v pridobivanju
0
0
Neopredmetena dolgoročna sredstva
11.052
7.812
Zemljišča in zgradbe
Druge naprave in oprema
Dobro ime
0
0
11.052
7.812
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
0
0
Druga neopredmetena sredstva
0
0
Neopredmetena sredstva v pridobivanju
0
0
Naložbene nepremičnine
0
0
Naložbe vodene po kapitalski metodi
0
0
*
Dolgoročne premoženjske pravice
*
* Druge dolgoročne finančne naložbe
2.387
2.994
Odložene terjatve za davek
0
0
Druga stalna sredstva
0
0
700.190
498.593
Gibljiva sredstva
Zaloge
1.030
1.260
147.008
159.083
130.041
145.393
127.308
143.738
2.733
1.655
Dani predujmi
0
0
Terjatve do povezanih oseb
0
0
Terjatve za davke razen za davek iz dobička
0
0
Dana posojila
0
0
Izvedeni finančni inštrumenti
0
0
16.967
13.690
0
0
19.465
9.088
2.452
338
Terjatve do kupcev in druge terjatve
Terjatve do kupcev
Terjatve bruto
Popravek vrednosti
Druge kratkoročne terjatve
Terjatve za davek iz dobička
Aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne finančne naložbe
* Denarna sredstva in ustrezniki
530.236
328.824
Druga gibljiva sredstva
0
0
Sredstva namenjena prodaji
0
0
1.210.046
998.255
SKUPAJ SREDSTVA
5
dec 12
Stalna sredstva
Proizvajalne naprave in stroji
*
dec 11
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
Zemljišča in zgradbe
Neodpisana vrednost poslovne zgradbe konec leta 2012 je 47.903,58 EUR, vrednost počitniške
enote na Lošinju je 13.043,23 EUR, vrednost zemljišča pa je 353.323,76 EUR.
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročne premoženjske pravice se nanašajo na razvijanje programske opreme v višini 7.811,71
EUR.
Druge dolgoročne finančne naložbe
V drugih dolgoročnih finančnih naložbah so sredstva vplačana v rezervni sklad.
Terjatve do kupcev
Družba je zaradi neizterljivosti odpisala terjatve v višini 2.909,70 EUR.
Denarna sredstva in ustrezniki
Družba med denarnimi sredstvi in ustrezniki prikazuje kratkoročne depozite v bankah v višini
314.118,36 EUR, ter sredstva na transakcijskih računih in blagajni v višini 14.705,74 EUR.
6
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
Bilanca stanja - pasiva
v EUR
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Celotni kapital
* Kapital lastnikov podjetja
dec 11
dec 12
Re
Re
830.512
675.178
830.512
675.178
*
Vpoklicani kapital
174.745
159.435
*
Kapitalske rezerve
278.016
293.326
*
Lastne delnice
*
Preneseni čisti poslovni izid
*
Rezerve
(0)
(0)
337.251
177.358
40.500
45.059
0
0
14.390
0
0
0
14.390
0
Pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti
0
0
Odložene obveznosti za davek
0
0
Druge dolgoročne obveznosti
0
0
365.144
323.077
Manjšinski deleži
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
* Dolgoročne rezervacije
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
0
0
353.878
304.992
Obveznosti za davek iz dobička
7.446
10.531
Pasivne časovne razmejitve
2.273
5.084
Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti
Kratkoročne rezervacije
0
0
Druge kratkoročne obveznosti
1.547
2.470
Obveznosti namenjene prodaji
0
0
1.210.046
998.255
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
23.2.2013
Kapital lastnikov podjetja
Čista dobičkovnost lastniškega kapitala je 26,3% odstotka. Izračunana je iz razmerja med čistim
poslovnim izidom obračunskega obdobja in povprečnim stanjem lastniškega kapitala.
Čista donosnost delnice izračunane iz razmerja med doseženim čistim poslovnim izidom
obračunskega obdobja in številom delnic znaša 4,64 EUR.
Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2012 je 17,67 EUR.
Kapitalske rezerve
Kapitalske rezerve zajemajo vplačan presežek kapitala v višini 10.123,77 EUR, splošni
prevrednotovalni popravek kapitala v višini 267.891,91 EUR in vrednost poenostavljenega
zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 15.310,47 EUR.
Lastne delnice
V obračunskem obdobju od 1. januarja do 21. maja 2012 je družba imela 3.669 lastnih delnic v
višini 28.328,74 EUR, katere je s sklepom 18. Seje skupščine podjetja umaknila z zmanjšanjem
osnovnega kapitala družbe.
Preneseni čisti poslovni izid
Preneseni čisti poslovni izid je čisti dobiček leta 2012 v višini 177.357,60 EUR.
7
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
Rezerve
V postavki rezerve so vključene zakonske rezerve v višini 17.474,55 EUR, druge rezerve iz dobička
v višini 27.584,34 EUR.
Dolgoročne rezervacije
Na podlagi 75. člena zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in 8. člena
Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, pripada podjetju nagrada za preseganje kvote
nad zakonsko predpisano kvoto .Na koncu poslovnega leta podjetje zaposluje enega invalida nad
predpisano kvoto. Vsa denarna sredstva, ki smo jih pridobili, smo porabili v okviru zakonskih
določil.
8
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.2.
Izkaz poslovnega izida s pojasnili
v EUR
Čisti prihodki od prodaje
2011
2012
Re
Re
1.536.859
1.606.876
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
0
0
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve
0
0
72.418
97.781
Prodaja osnovnih sredstev
0
67
Prodaja in pripisi vrednosti gibljivih sredstev
0
0
Ukinitev rezervacij
0
0
Pozitivne tečajne razlike
0
0
69.985
76.681
Prihodki od intelektualne lastnine
0
0
Prihodki od zavarovalnin
0
0
Drugi poslovni prihodki
Prihodki od najemnin
Drugi prihodki
Kosmati donos iz poslovanja
Nabavna vrednost prodanega blaga
Stroški materiala
Stroški storitev
Strošek transportnih storitev
Strošek vzdrževanja
Strošek najemnin
Strošek povračil zaposlencem v zvezi z delom
2.433
21.034
1.609.277
1.704.656
0
0
49.228
48.593
354.258
350.326
17.928
18.146
108.944
124.297
54.499
53.550
5.752
4.906
Strošek bank in zavarovanj
32.943
34.961
Strošek intelektualnih storitev
47.134
69.581
Strošek reklame in reprezentance
12.473
12.516
Strošek fizičnih oseb in stroški drugih storitev
74.584
32.368
959.774
1.009.948
Stroški plač
738.673
770.645
Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
139.085
145.563
82.016
93.740
Amortizacija in odpisi vrednosti
52.269
46.749
Drugi poslovni odhodki
33.277
30.399
2.520
565
Stroški dela
Drugi stroški dela
Prodaja osnovnih sredstev
Prodaja in odpisi vrednosti gibljivih sredstev
Drugi stroški
Poslovni izid iz poslovanja
Dobiček od naložb vodenih po kapitalski metodi
Finančni prihodki
Prihodki iz obresti
Prihodki od dividend
Drugi finančni prihodki
Finančni odhodki
Drugi prihodki (stroški)
300
2.910
30.458
26.925
160.470
218.642
0
0
8.673
9.590
8.651
9.552
21
38
1
1
479
6.764
6.762
768
175.426
222.235
37.469
44.878
Poslovni izid po davkih iz tekočega poslovanja
137.957
177.358
Poslovni izid po davkih
137.957
177.358
Čisti poslovni izid
137.957
Poslovni izid pred davki
Davek iz dobička
177.358
23.2.2013
9
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.2.1. Prikaz prihodkov po stroškovnih skupinah v primerjavi s planom in preteklim
letom
Stroškovna skupina
Promet
Plan 2012
Str
Realizacija 2012
Str
Index
Realizacija 2011
Str
Index
913.921,00
57
927.891,91
54
102
907.307,01
56
102
51.106,00
3
62.737,23
4
123
56.136,04
3
112
487.078,00
31
547.136,62
32
112
499.314,88
31
110
46.273,00
3
52.061,94
3
113
45.178,30
3
115
4.500,00
0
4.396,45
0
98
4.838,34
0
91
Režija
90.225,00
6
117.522,73
7
130
108.079,05
7
109
Lošinj
3.500,00
3.220,00
0
92
3.540,00
0
91
320,00
47,15
0
15
317,49
0
15
1.715.014,06
100
107
1.624.711,11
100
106
Informacije
Blagajne
Prometna operativa
WC
Internetni kotiček
Skupaj
1.596.923,00
100
Družba je ustvarila 1.715.014,06 EUR prihodkov, kar predstavlja 7 odstotkov več prihodkov v
primerjavi s planom in 6 odstotke več kot preteklo leto.
Na stroškovni skupini Promet, katere prihodek so zaračunane pristojbine za avtobuse, je bilo
doseženo
2% povečanje prihodka v primerjavi s preteklim letom in 2% povečanje v primerjavi s planom.
Povečanje se odraža v povečanju števila mednarodnih pristojbin.
Prihodki na stroškovni skupini Informacije so za 12% višji od preteklega leta in 23% višji od
planiranih. Razlog povečanja je povečanje števila telefonskih klicev in števila posredovanih cen.
Na stroškovni skupini Blagajne smo prodali enako število vozovnic in ustvarili 10% več prihodka v
primerjavi s preteklim letom, ter 12% več od planiranih prihodkov. Po posameznih kategorijah
vozovnic smo prodali 108% več mesečnih vozovnic, zmanjšanje števila prodaje vozovnic pa smo
dosegli pri primestnih vozovnicah za 23%, medkrajevnih vozovnicah za 17%, kuponskih
vozovnicah za 8% in mednarodnih vozovnicah za 4%.
Prihodek stroškovne skupine Prometna operativa je porastel v primerjavi s planom za 13% in za
15% v primerjavi s preteklim letom.
10
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.2.2. Prikaz stroškov in odhodkov po vrstah v primerjavi s planom in preteklim letom
Plan 2012
Str
Realizacija 2012
Str
Index
Realizacija 2011
Str
Index
Material
17.500,00
1
17.011,23
1
97
16.331,23
1
104
Energija
36.000,00
2
31.581,34
2
88
32.896,67
2
96
Transportne storitve
Vzdrževanje
Najemnine
Povračila Str. zaposlencem
18.286,85
1
18.146,10
1
99
17.928,28
1
101
111.122,74
8
124.297,12
8
112
108.943,86
8
114
55.000,00
4
53.550,35
4
97
54.499,38
4
98
5.867,51
0
4.906,26
0
84
5.752,46
0
85
Stroški bank in zavarovalne stor.
33.601,76
2
34.960,75
2
104
32.942,90
2
106
Intelektualne in osebne storitve
49.000,00
3
69.581,18
5
142
47.134,04
3
148
Sejmi, reklame in reprezentance
12.900,00
1
12.515,82
1
97
12.473,41
1
100
Stroški storitev fizičnih oseb
26.300,00
2
25.798,10
2
98
27.802,76
2
0
Druge storitve
20.000,00
1
6.570,37
0
33
46.781,36
3
14
Amortizacija
45.000,00
3
46.749,26
3
104
52.268,60
4
89
Stroški plač
749.682,10
52
770.645,17
52
103
738.672,83
51
104
18.400,00
1
19.823,862
1
108
18.488,01
1
107
Stroški dodat. pokojn. zavar.
Delodajalčevi prispevki od plač
121.348,82
8
125.738,84
8
104
120.596,81
8
104
Regres za dopust, povrač. zaposl.
92.544,58
6
93.740,07
6
101
82.016,27
6
114
Drugi stroški
31.000,00
2
26.924,58
2
87
30.457,63
2
88
2.000,00
0
3.474,45
0
174
2.819,74
0
123
0
0
6.696,11
0
60,79
0
100,00
0
67,81
0
68
417,88
0
16
1.445.654,35
100
1.492.778,77
100
103
1.449.284,91
100
103
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Finančni odhodki
Izredni odhodki- drugi odhodki
Skupaj
Stroški in odhodki v letu 2012 so bili 3 odstotkov večji od planiranih in 3 odstotkov večji od
preteklega poslovnega leta.
Stroški vzdrževanja
V okviru teh stroškov so večji stroški čiščenje in pleskanje peronov, stroški vzdrževanja
računalniških programov ter vzdrževanje računalniške opreme.
Intelektualne in osebne storitve
V to skupino stroškov spadajo odvetniške storitve in cenitev podjetja (KPMG) v višini 31.837,38
EUR, stroški varovanja v višini 26.229,24 EUR, ter ostali stroški, ki pa niso odstopali od planiranih
(seminarji, delo preko študentskega servisa).
11
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
Amortizacija
Družba uporablja za obračun amortizacije neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih
sredstev stopnje navedene v spodnji tabeli:
Amortizacijske stopnje
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Zgradbe
Naložbena nepremičnina
Oprema za opravljanje osnovne dejavnosti
Računalniška oprema
Transportna oprema
Druga oprema
v%
33 %
5%
2,5%
10-20%
25 %
12,5-15,5%
20 %
Drugi stroški
Drugi stroški zajemajo stavbno zemljišče, donacije, športne, kulturne in družabne aktivnosti.
Prevrednotovalni poslovni odhodki
V letu 2012 smo odpisali neizterljive terjatve do kupcev v višini 2.909,70 EUR in odpis preostale
vrednosti osnovnih sredstev v višini 564,75 EUR.
Izredni odhodki
Med izrednimi odhodki je prikazano zmanjšanje vrednosti delnic Nove KBM v višini 6.672,86 EUR.
2.2.3. Izračun bilančnega dobička
Čisti dobiček poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček
Povečanje rezerv za lastne deleže
Zmanjšanje kapitalskih rezerv
Povečanje drugih rezerv iz dobička
Bilančni dobiček
2012
177.358
2011
137.957
199.293
177.358
337.250
Bilančni dobiček leta 2012 je 177.357,60 EUR.
12
AP LJUBLJANA D.D. – Letno poročilo
2.2.4. Poslovni rezultat in predlog delitve bilančnega dobička
2.2.4.1. Poslovni rezultat v primerjavi z letom 2011 in planom
Plan 2012
Str
Realizacija 2012 Str
Prihodki
1.596.923,00
100
Stroški in odhodki
1.445.654,35
91
Dobiček pred obdavčenjem
Davek
Čisti dobiček
Index
Realizacija 2011
Str
Index
1.715.014,06 100
107
1.624.711,11
100
106
1.492.778,77
103
1.449.284,91
89
103
147
175.426,20
151.268,65
87
222.235,29
127
33.425,73
2
44.877,69
3
134
37.469,19
2
120
117.842,92
7
177,357,60
10
151
137.957,01
9
129
Družba AP Ljubljana je poslovno leto zaključila s čistim dobičkom v višini 177.357,60 EUR.
V primerjavi s čistim dobičkom preteklega leta je dobiček večji za 29 odstotkov, v primerjavi s
planom pa je 51 odstotkov večji kot načrtovanega.
Bilančni dobiček družbe za leto 2012 je 177.358 EUR.
Poslovni rezultat izračunan ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin (2,7% ) je 159.127,80
EUR.
2.2.4.2. Predlog delitve bilančnega dobička:
Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2012 je 177.357,60 EUR.
Uprava predlaga, da naj celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen.
Ljubljana, 26.02.2013.
Direktor družbe
Marjan Kotar
13

Similar documents