letni delovni načrt 2013/2014 - Srednja ekonomska in trgovska šola

Comments

Transcription

letni delovni načrt 2013/2014 - Srednja ekonomska in trgovska šola
LETNI
DELOVNI
NAČRT
2013/2014
KAZALO VSEBINE
UVOD .........................................................................................4
1.
VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO ŠOLE .................5
1.1.
1.2.
2.
PREDSTAVITEV ŠOLE .....................................................6
2.1.
2.2.
3.
KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI ....................................................................... 13
STATISTIČNI PODATKI ..................................................14
4.1.
4.2.
5.
KRATKA ZGODOVINA ŠOLE ...................................................................................... 6
REDNO IN IZREDNO IZOBRAŽEVANJE..................................................................... 7
2.2.1 EKONOMSKA GIMNAZIJA .............................................................................. 7
2.2.2 EKONOMSKI TEHNIK ...................................................................................... 8
2.2.3 EKONOMSKI TEHNIK PTI ................................................................................ 9
2.2.4 TRGOVEC ....................................................................................................... 10
2.2.5 ADMINISTRATOR ........................................................................................... 11
2.2.6 ODPRTI KURIKUL .......................................................................................... 11
USMERITVE IN CILJI ŠOLE ...........................................13
3.1.
4.
VIZIJA IN VREDNOTE .................................................................................................. 5
POSLANSTVO .............................................................................................................. 5
DIJAKI ......................................................................................................................... 14
RAZPOREDITVE UR POUČEVANJA ........................................................................ 14
4.2.1 Razporeditev ur poučevanja po strokovnih aktivih in zaposlenih ........... 14
LETNI NAČRT DELA .......................................................17
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
ORGANI V SESTAVI ŠOLE ........................................................................................ 17
5.1.1 Svet staršev .................................................................................................... 17
5.1.2 Skupnost dijakov ........................................................................................... 17
5.1.3 Ravnatelj šole ................................................................................................. 17
5.1.4 Učiteljski zbor................................................................................................. 18
5.1.5 Oddelčni učiteljski zbor ................................................................................ 18
5.1.6 Razredniki ....................................................................................................... 18
5.1.7 Strokovni aktivi .............................................................................................. 19
5.1.8 Šolska svetovalna služba ............................................................................. 20
5.1.9 Šolska knjižnica ............................................................................................. 20
ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH AKTIVNOSTI ................................................. 21
5.2.1 Organizacija pouka ........................................................................................ 21
5.2.2 Izpitni roki ....................................................................................................... 22
5.2.3 Govorilne ure.................................................................................................. 23
5.2.4 Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti ....................................... 23
5.2.5 Praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu ....................................... 26
5.2.6 Druge aktivnosti na šoli ................................................................................ 27
PROGRAM VPISA V ŠOLSKO LETO 2014/2015 ...................................................... 27
SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PEDAGOŠKEGA DELA ................................. 27
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH .............................................................................. 28
MENTORSTVO............................................................................................................ 28
TIMSKO DELO ............................................................................................................ 28
PRETOK INFORMACIJ............................................................................................... 28
ŠOLSKA PREHRANA................................................................................................. 29
POMOČ DIJAKOM ...................................................................................................... 29
5.10.1 Dijaki s težavami .......................................................................................... 29
5.10.2 Dijaki iz tujine ............................................................................................... 29
5.10.3 Nadarjeni dijaki ............................................................................................ 29
5.10.4 Dijaki s posebnimi potrebami ..................................................................... 30
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
2
5.11.
5.12.
5.13.
6.
SPREMLJANJE KAKOVOSTI ........................................31
6.1.
7.
UČBENIŠKI SKLAD .................................................................................................... 30
PROJEKTI IN TEKMOVANJA .................................................................................... 30
PROJEKTNI DNEVI .................................................................................................... 31
KOMISIJA ZA KAKOVOST ........................................................................................ 32
SODELOVANJE Z OKOLJEM ........................................32
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
3
UVOD
Vodilna misel letnega delovnega načrta 2013/2014 je:
S SPREMEMBAMI DO IZBOLJŠAV!
V šolskem letu 2013/2014 smo si zadali nove cilje, ki izhajajo iz opravljene
samoevalvacije in izkušenj preteklih let, ko smo šli skozi faze uvajanja sprememb.
Winston Churchill je nekoč izjavil, da izboljšave pomenijo spremembe, odličnost pa
pomeni pogoste spremembe. Naš cilj je odličnost in zato je naše delo povezano s
spremembami, ki smo jih strnili v tri sklope:
1. razvijanje pristopov za situacijsko, problemsko in sodelovalno učenje
2. personalizacija učenja in razvijanje individualnih pristopov
3. dvig socialnih in kulturnih kompetenc
4. obogateno učenje tujega jezika
V skladu z Evropskim referenčnim okvirom, bomo z doseganjem zastavljenih ciljev
dosegali tudi nekatere ključne kompetence za vseživljenjsko učenje: sporazumevanje
v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, digitalno pismenost, učenje
učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter
kulturno zavest in izražanje.
Pomembno se nam zdi, da krepimo močna področja, ki smo jih zaznali pri dijakih in
razvijamo tista, ki so potrebna za uspešno soočanje z družbenimi spremembami.
Posebno pozornost bomo posvetili razvijanju proaktivnosti, ustvarjalnosti,
osredotočenosti in odločenosti doseganja ciljev, tako osebnih kot tistih, ki so skupni s
cilji drugih.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
4
1. VIZIJA, VREDNOTE IN POSLANSTVO ŠOLE
1.1. VIZIJA IN VREDNOTE
Z dobrimi medsebojnimi odnosi, ustvarjalnostjo in sodelovanjem med vsemi
udeleženci, ustvarjamo pogoje za kvalitetno izobraževanje.
V to vizijo vsi verjamemo, ker nas usmerjajo naše skupne vrednote:
 poštenost in dostojanstvo
 samostojnost in medsebojno sodelovanje
 dobri medsebojni odnosi, ki temeljijo na kulturi komunikacije in zaupanju
 spoštovanje posameznika, njegove drugačnosti in enkratnosti
 dobri učni uspehi in kvalitetno znanje v rednem in izrednem izobraževanju
 razvijanje sposobnosti in potencialov posameznika, kar mu bo omogočilo postati
odgovorna in zadovoljna oseba.
1.2. POSLANSTVO
Poslanstvo naše šole je:
 kvalitetno redno in izredno izobraževanje na področju programov srednjega
poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega programa v skladu s cilji
izobraževanja Republike Slovenije
 regijskemu in lokalnemu prostoru zagotoviti ustrezno izobražene kadre, ki bodo
pripravljeni na izzive hitro spreminjajoče se družbe
 udeležencem srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in srednjega poklicno
tehniškega izobraževanja potrditi poklicno odločitev in negovati poklicno
motivacijo
 razviti situacijsko, problemsko in sodelovalno učenje ter krepiti medsebojno
komunikacijo
 vključevati se v lokalne, nacionalne in mednarodne projekte z namenom
spoznavanja in razumevanja različnih načinov dela in življenja ter sprejemanja
izobraževalne, kulturne in gospodarske raznolikosti
 lokalnemu okolju ponuditi različne oblike vseživljenjskega učenja, s kvalitetno
organiziranimi programi izobraževanj iz različnih področij.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
5
2. PREDSTAVITEV ŠOLE
2.1. KRATKA ZGODOVINA ŠOLE
V skladu s spremenjeno zakonodajo, je Sklep o ustanovitvi javnega izobraževalnega
zavoda SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA, sprejela
Vlada republike Slovenije na svoji seji 31. julija 1997. Skrajšano ime je SETŠ Nova
Gorica. Vlada republike Slovenije je 2. septembra 2008 sprejela nov Sklep o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda SREDNJA EKNOMSKA IN
TRGOVSKA ŠOLA NOVA GORICA, št. 01403-100/2008/4, ki je nadomestil sklep iz
leta 1997. Vlada republike Slovenije je 2. oktobra 2012 sprejela Sklep o ustanovitvi
javno vzgojno-izobraževalnega zavoda ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, kamor je
pripojila Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo Nova Gorica, ki je 1. 1. 2013 postala
organizacijska enota Srednja ekonomska in trgovska šola v sklopu Šolskega centra
Nova Gorica.
Začetki šole segajo v leto 1958, ko je na zahtevo takratne trgovinske zbornice
nastala Vajenska šola trgovinske stroke v Novi Gorici. Prvi vajenci trgovinske stroke
so prišli iz Brežic, kjer so se izobraževali trgovci s celotne Primorske. Z njeno
ustanovitvijo se je začela pisati zgodovina današnje Srednje ekonomske in trgovske
šole Nova Gorica.
Leta 1961 se je šola preimenovala v Trgovski izobraževalni center, leta 1962 v Šolski
center za blagovni promet in leta 1981 v Srednjo družboslovno in ekonomsko šolo,
saj se je takrat pričelo uveljavljati usmerjeno izobraževanje. Naziv Srednja
ekonomska in trgovska šola Nova Gorica je dobila 28. 05. 1992. Sedanji naziv
Srednja ekonomska in trgovska šola, kot organizacijska enota Šolskega centra Nova
Gorica je dobila s 1. 9. 2012. Ime šole se je spreminjalo, vendar je ostala njena
usmeritev v izobraževanje kadrov, za trgovino, upravo, komercialo in druga
ekonomska področja, njen zaščitni znak. Poleg izobraževanja za poklice je potekala
uspešna priprava dijakov na študij.
Izvajanje programov se je spreminjalo in prilagajalo potrebam gospodarstva, nastajali
so novi programi, stari so se iztekali. Ponudba izobraževalnih programov je bila
raznolika, saj je izobraževanje potekalo za ekonomskega tehnika, komercialnega
tehnika, prodajalca, gostinca, administratorja, upravnega tehnika, trgovinskega
poslovodjo, družboslovca, jezikoslovca, poslovnega tajnika, poslovnega tehnika in
program ekonomske gimnazije. Vseskozi se je uspešno ohranjalo tudi tradicijo
izobraževanja odraslih na vseh ekonomskih področjih srednjega izobraževanja.
Pomagali smo izobraževati kadre za potrebe gospodarstva, z dislociranimi enotami
za izobraževanje odraslih v Tolminu, Idriji, Ilirski Bistrici, Postojni, Sežani. V sedanjih
razmerah so prevzele organizacijo izobraževanja, v nekdanjih dislociranih enotah,
ljudske univerze.
V šolskem letu 1998/1999 smo prvič vpisali dijake v program Ekonomska gimnazija.
V šolskem letu 2003/2004 smo prvič vpisali dijake v nov program Administrator, ki
omogoča pridobitev poklica administrator/administratorka. Program je nadomestil
iztekajoči se program Poslovnega tajnika. V istem šolskem letu se je iztekel program
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
6
Poslovni tehnik. V šolskem letu 2004/2005 smo prvič vpisovali v program Ekonomski
tehnik PTI, ki je nadomestil program Ekonomsko komercialni tehnik PTI. V šolskem
letu 2008/2009 smo uvedli prenovljene programe Ekonomski tehnik, Ekonomski
tehnik PTI, Administrator in Trgovec v prvi letnik, postopoma pa se bodo uvajali v
višje letnike. Istočasno se bodo iztekali stari programi. V šolskem letu 2013/2014
nam je bil odvzet vpis v program Ekonomska gimnazija. Vsi programi, ki jih izvajamo,
razen programa Ekonomska gimnazija, omogočajo pridobitev poklica.
Šola je organizirana kot organizacijska enota znotraj Šolskega centra Nova Gorica, ki
izvaja programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega
izobraževanja, srednjega poklicno tehniškega izobraževanja in gimnazijskega
izobraževanja.
Šolski center ima spletno stran www.scng.si. Srednja ekonomska in trgovska ima
svojo spletno stran www.setsng.si.
2.2. REDNO IN IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
V rednem izobraževanju izvaja šola naslednje programe:
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje strokovno izobraževanje
Srednje poklicno tehniško izobraževanje
Gimnazija (strokovna gimnazija)
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija
V oddelke za mladino je vključenih 392 dijakinj in dijakov.
V izrednem izobraževanju izvaja šola naslednje programe:
VRSTA IZOBRAŽEVANJA
Srednje poklicno izobraževanje
Srednje strokovno izobraževanje
Srednje poklicno tehniško izobraževanje
Gimnazija (strokovna gimnazija)
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Trgovec
Administrator
Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik
Ekonomska gimnazija
Izobraževanje se izvaja v okviru organiziranih predavanj in tečajev ter v okviru
vodenega samoizobraževanja.
2.2.1 EKONOMSKA GIMNAZIJA
PREDMETI
SPLOŠNI DEL
01 Slovenščina
02 Matematika
3. letnik
4
4
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
4. letnik
4
4
Letni delovni načrt 2013/2014
7
03 Angleščina
04 Italijanščina / Nemščina
05 Ekonomija
06 Zgodovina
07 Športna vzgoja
08 Likovna umetnost
09 Geografija
10 Biologija
12 Kemija
13 Psihologija
15 Sociologija
16 Informatika
17 Podjetništvo
Izbirni predmeti
Obvezne izbirne vsebine
SKUPAJ UR
3
3
3
2
3
3
3
4
3
2
2
3
2-4
90
31-33
4
4-8
30
29-33
2.2.2 EKONOMSKI TEHNIK
PREDMETI
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
SPLOŠNI DEL
01 Slovenščina
4
3
3
4
02 Umetnost
2
03 Angleščina
3
3
3
3
04 Italijanščina
2
2
2
05 Matematika
3
3
2
3
06 Zgodovina
3
07 Geografija
2
08 Sociologija
2
09 Psihologija
2
10 Kemija
3
11 Biologija
3
12 Športna vzgoja
3
3
2
2
Interesne dejavnosti - letno
96
96
96
64
število ur
STROKOVNI DEL
M1 Projektno delo
3
M1 IKT
2
2
M2 Trženje, menedžment
4
4
M3 Poslovno rač. in statistična
2
2
obdelava podatkov
M3 Ekonomika podjetja
M3 Temeljne raču. informacije
2
M4 Razvoj in delov. gospodar.
M4 Gospodarske dejavnosti
3
1
M4 Temelji pravne kulture
2
M4 Pravnoor. vidiki poslovanja
2
2
M5 Finančni trgi in ustanove
M5 Plačilni promet in poslov. s
tujino
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
8
M5 Prodaja finančnih storitev
M6 Denarno poslovanje
M6 Evident. blaga in storitev
M6 Računovodenje proizvod.
M7 Nabava in prodaja
M7 Tržno komuniciranje
M7 Razvrščanje blaga
M10 Bančno poslovanje
M12 Finančno knjigovodstvo
M1 Projektno delo – dodatek
M1 IKT - dodatek
M14 Poslov. komun. in poslov.
bonton
M15Poslovno
rač.
in
statistična obdelava podatkov
M16 Ekonomska geografija in
poslovanje v turizmu
M17 Psihologija prodaje
M18 Italijanščina strokovni
jezik
M21 Zdravstvena vzgoja
M22 Gospodarstvo
M23 Matematika priprava PM
M24 Slovenščina priprava PM
M25 Angleščina priprava PM
M26 Italijanščina priprava PM
M27 CLIL
Praktično izobraževanje pri
delodajalcu
2
1
1,5
1
1
2,5
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
152
2.2.3 EKONOMSKI TEHNIK PTI
PREDMETI
SPLOŠNI DEL
01 Slovenščina
02 Angleščina
03 Umetnost
04 Matematika
05 Zgodovina
06 Geografija
07 Psihologija ali sociologija
08 Kemija
09 Biologija
10 Športna vzgoja
11 Italijanščina
STROKOVNI DEL
M1 Projektno delo
M1 Menedžment
M1 IKT
M2 Razvoj in delovanje gospodarstva
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
1. letnik
4
4
1
3
1
1
2. letnik
4
4
3
1
2
2
2
2
2
2
4
2
2
Letni delovni načrt 2013/2014
9
M2 Posl. raču. in stat. analiza pojavov
M2 Ekonomika podjetja
M5 Nabava in prodaja
M5 Tržno komuniciranje
M5 Razvrščanje blaga
M6 Upravno poslovanje
M6 Administrativno poslovanje
M11 Neposredno trženje
M1 IKT dodatek
M2 Posl. raču. in stat. analiza pojavov
M12 Gospodarstvo
M13 Italijanščina strokovni jezik
M14 Slovenščina priprava na PM
M15 Matematika priprava na PM
M16 Angleščina priprava na PM
M17 Timsko delo in predstavitve
Praktično usposabljanje z delom
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2,5
0,5
0,5
0,5
1
76
2.2.4 TRGOVEC
PREDMETI
1. letnik 2. letnik 3. letnik
SPLOŠNI DEL
01 Slovenščina
3
2
3
02 Umetnost
1
03 Matematika
3
2
3
04 Angleščina
2
2
2
05 Naravoslovje
2
2
06 Družboslovje
2
2
07 Športna vzgoja
2
2
2
STROKOVNI DEL
M1 Gospodarske dejavnosti
1
M1 Temelji pravne kulture
1
M1 Pravnoorgan. vidiki poslovanja
1
M2 Poslovno računstvo
3,5
M2 Poslovanje trgovskega podjetja
4
M2 IKT
1,5
2
M3 Poznavanje blaga
4
4
2
M3 Prodajni proces
2
3
2
M3 Psihologija prodaje
2
M4 Upravljanje z blagovno skupino
6
tehnika
Slovenščina sodelovalno učenje
1
1
3
Matematika sodelovalno učenje
1
1
1
Angleščina sodelovalno učenje
1
1
1
M2 IKT dodatek
0,5
M11 Zdravstvena vzgoja
2
M12 Italijanščina strokovni jezik
3
M13 Poslovni bonton
2
M13 Aranžerstvo
3
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
10
M14 Predstavitve
M15 CLIL
Praktično izobraževanje pri delodajal.
2
1
1
304
608
2.2.5 ADMINISTRATOR
PREDMETI
1. letnik 2. letnik 3. letnik
SPLOŠNI DEL
01 Slovenski jezik in književnost
3
2
3
02 Umetnost
1
03 Matematika
3
2
3
04 Angleščina
2
2
2
05 Naravoslovje
2
2
06 Družboslovje
2
2
07 Športna vzgoja
2
2
2
Interesne dejavnosti - letno število ur
96
32
32
STROKOVNI DEL
M1 Gospodarske dejavnosti
1
M1 Temelji pravne kulture
1
M1 Pravnoorgan. vidiki poslovanja
1
M2 Pisarniško poslovanje
4
M2 Knjigovodstvo
3
M3 Osnove računalništva
2
2,5
2
M3 Strojepisje in obdelava besedil
2
M4 Priprava dok. spl. upravnega post.
3
5
M4 Uporaba poslovnega bontona
1
2
M7 Trženje
2
M7 Trženje na spletnih straneh
1
3
M8 Priprava stat. in rač. podatkov
2
M8 Obdelava podatkov z rač. program
1
3
Slovenščina sodelovalno učenje
1
1
3
Matematika sodelovalno učenje
1
1
1
Angleščina sodelovalno učenje
1
1
1
M11 Zdravstvena vzgoja
2
M13 Italijanščina strokovni jezik
3
M14 Poslovn komuniciranje in
1
poslovni bonton
M14 Dekoraterstvo
3
M3 Strojepisje in obdelava besedil
1
2
2
M15 CLIL
1
1
Praktično izobraževanje pri delodaj.
304
608
2.2.6 ODPRTI KURIKUL
Predstavljen je zbirnik odprtega kurikula za programe Ekonomski tehnik, Ekonomski
tehnik PTI, Trgovec in Administrator, glede na izvedbeni kurikul programa.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
11
PROGRAM
Ekonomski
tehnik
MODUL - SKLOP
Projektno delo – dodatne kompetence
IKT – dodatne kompetence
Ekonomski
tehnik PTI
Trgovec
Administrator
Poslovno komuniciranje in poslovni
bonton
Poslovno
računstvo
in
statistična
obdelava
podatkov
dodatne
kompetence
Ekonomska geografija in poslovanje v
turizmu
Psihologija prodaje
Italijanščina strokovni jezik
Zdravstvena vzgoja
Gospodarstvo
Matematika priprava na PM
Slovenščina priprava na PM
Angleščina priprava na PM
Italijanščina priprava na PM
CLIL Content and Language Integrated
Learning
IKT – dodatne kompetence
Poslovno
računstvo
in
statistična
obdelava
podatkov
dodatne
kompetence
Gospodarstvo
Slovenščina priprava na PM
Matematika priprava na PM
Angleščina priprava na PM
Timsko delo in predstavitve
Sodelovalno učenje SLO
Sodelovalno učenje MAT
Sodelovalno učenje ANG
IKT – dodatne kompetence
Zdravstvena vzgoja
Italijanščina strokovni jezik
Poslovni bonton
Aranžerstvo
Predstavitve
CLIL Content and Language Integrated
Learning
Sodelovalno učenje SLO
Sodelovalno učenje MAT
Sodelovalno učenje ANG
Zdravstvena vzgoja
Italijanščina strokovni jezik
Strojepisje in obdelava besedil –
dodatne kompetence
Dekoraterstvo
CLIL Content and Language Integrated
Learning
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
12
3. USMERITVE IN CILJI ŠOLE
Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica ima opredeljene dolgoročne,
razvojne cilje v Razvojnem načrtu 2013/2016.
Na podlagi razvojnih usmeritev ima šola postavljene cilje Letnega delovnega načrta.
3.1. KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI
Zastavljene cilje bomo v šolskem letu 2013/2014 dosegali v skladu z Razvojnim
načrtom 2013/2016, z vodilno mislijo
S SPREMEMBAMI DO IZBOLJŠAV!
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI PROCES
Zap. št. cilja
1.1.
1.5.
1.6.
Cilj
Izboljšati prehodnost dijakov med letniki v programih SSI
Zmanjšati generacijski osip
Opolnomočenje dijakov za situacijsko, problemsko in sodelovalno učenje
2013/2014
95%
91%
50%
ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Zap. št. cilja
2.1.
2.2.
2.3.
Cilj
Povečati zadovoljstvo dijakov na parametrih komunikacije in sodelovanja
Povečati zadovoljstvo staršev na parametrih sodelovanja z delavci šole
Povečati zadovoljstvo strokovnih delavcev na parametrih komunikacije in
sodelovanja
2013/2014
ocena 3,7
ocena 3,7
ocena 3,5
MATERIALNI POGOJI
Zap. št. cilja
3.1.
Cilj
Povečati opremljenost z IKT
2013/2014
4 dijakov
RAZVOJ ZAPOSLENIH
Zap. št. cilja
4.1.
4.2.
Cilj
Povečati prenos znanja z medpredmetnim povezovanjem
Povečati prenos znanja, pridobljenega na usposabljanjih v kolektiv
2013/2014
45 povezav
50
predstavitev
Opis kazalnikov in metodologija izračuna sta opredeljena v Razvojnem načrtu
2013/2016.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
13
4. STATISTIČNI PODATKI
4.1. DIJAKI
Razred in program
Število dijakov Število dijakinj Število skupaj
3.a EKONOMSKA GIMNAZIJA
3.b EKONOMSKA GIMNAZIJA
4.a EKONOMSKA GIMNAZIJA
SKUPAJ
EKONOMSKA
GIMNAZIJA
1.a EKONOMSKI TEHNIK
1.b EKONOMSKI TEHNIK
2.a EKONOMSKI TEHNIK
2.b EKONOMSKI TEHNIK
3.a EKONOMSKI TEHNIK
3.b EKONOMSKI TEHNIK
4.a EKONOMSKI TEHNIK
SKUPAJ
EKONOMSKI
TEHNIK
1.d EKONOMSKI TEHNIK PTI
2.d EKONOMSKI TEHNIK PTI
SKUPAJ
EKONOMSKI
TEHNIK PTI
1.a ADMINISTRATOR
2.a ADMINISTRATOR
3.a ADMINISTRATOR
SKUPAJ ADMINISTRATOR
8
4
7
12
11
19
20
15
26
19
42
61
13
11
15
5
6
7
8
14
14
14
24
12
9
21
27
24
29
29
18
16
29
65
107
172
5
8
20
10
25
18
13
30
43
5
2
6
14
21
16
19
23
22
13
51
64
1.a TRGOVEC
2.a TRGOVEC
3.a TRGOVEC
SKUPAJ TRGOVEC
8
3
9
12
16
4
20
19
13
20
32
52
SKUPAJ VSI
130
262
392
Vseh vpisanih dijakov je 392, od tega 67% dijakinj in 33% dijakov. 30% dijakov je
vpisanih v srednje poklicno izobraževanje, 44% v srednje strokovno izobraževanje,
11% v poklicno tehniško izobraževanje in 15% v gimnazijsko izobraževanje.
4.2. RAZPOREDITVE UR POUČEVANJA
4.2.1 Razporeditev ur poučevanja po strokovnih aktivih in zaposlenih
AKTIV
NARAVOSLOVJE
ZAPOSLENI
Aldžić Matiš Teja
Ožbot Anuška
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
PREDMET
Kemija
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Zdravstvena vzgoja M11
Biologija
Naravoslovje
Letni delovni načrt 2013/2014
14
Šfiligoj Zdenka
DRUŽBOSLOVJE
Kurinčič Anita
De Brea Gigo
Kovač
(nadomešča
Gabrijelčič)
Stane
Teja
Andreja Močnik
Ferfolja Vidič Erika
EKONOMIJA
Berke Nada
Borišek Ada
Jerončič Janja
Kodermac Amedea
Levpušček Elda
Munih Tatjana
Mervič Tanja
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Zdravstvena vzgoja M11
Razvrščanje blaga M7
Kemija
Razvrščanje blaga M5
Poznavanje blaga M3
Upravljanje z blag. skup. tehn. M5
laborantka
Umetnost
Geografija
Družboslovje
Psihologija
Sociologija
Italijanščina
Italijanščina kot strok. jezik M13
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Temelji pravne kulture M1
Temelji pravne kulture M4
Priprava dok. spl. upor. postopka
Upravno poslovanje M6
Pravnoorganizacijski vidiki posl.
Gospodarske dejavnosti M4
Gospodarske dejavnosti M1
Pravnoorganizacijski vidiki posl.
Upravljanje z blag. skup. živila M5
Razvoj in delovanje gospod.
Gospodarstvo
Projektno delo M1
Ekonomija
Nabava in prodaja M7
Prodajni proces M3
Knjigovodstvo M2
Ekonomika podjetja M3
Finančno knjigovodstvo M12
Temeljne računovod. informacije
Denarno poslovanje M6
Evidentiranje blaga in stor. M6
Računovodenje proizvodnje M6
Nabava in prodaja M5
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Podjetništvo
Predstavitve
Trženje M2
Administrativno poslovanje M6
Poslovanje trg. podjetja M2
Matematika
Poslovno računstvo M2
Poslov. raču. in stat. anal. podat.
Obdelava podatkov z rač. prog.
Priprava stat. in rač. podatkov
Projektno delo M1
Poslovni bonton M13
Poslov. kom. in pos. bonton v pr.
Strojepisje in obdelava besedila
Uporaba poslovnega bontona
Aranžerstvo M13
Dekoraterstvo M14
Letni delovni načrt 2013/2014
15
Turk Sandra
Ušaj Hvalič Tanja
Valetninčič Al Bukhari
Nastja
Rijavec Dorica
Krusič Lamut Inga
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ŠPORTNA
VZGOJA
TUJI JEZIKI
INFORMATIKA
Arčon Majda
Božič Zoran
Malik Majda
Reščič Neva
Kobal Valentina
Jericijo Oskar
Lavrenčič
Elizabeta
Prinčič Davis
Grbac Dražen
Žigon
Soban Irena
Ščuka Elizabeta
Kabaj Bavdaž Nataša
Čotar Nives
Makuc Sonja
Polanc Andreja
Beltram Denise
Pelicon Silva
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Poslov. račun. in stat. analiza pod.
Obdelava podatkov z rač. prog.
Knjigovodstvo M2
Menedžment M1
Matematika
Tržno komuniciranje M7
Tržno komuniciranje M5
Trženje na spletn. straneh M7
Neposredno trženje M11
Trženje M2
Trženje M7
Podjetništvo
Ekonomska
geografija
in
poslovanje v turizmu
CLIL – Content and Language
Integrated Learning
Prodajni proces M3
Trženje M2
Pisarniško poslovanje M2
Strojepisje in obdelava bes. M3
Prodajni proces M3
Priprava dok. spl. up. postopka
Timsko delo in predstavitve
Poslov. komun. in poslov. bonton
Psihologija prodaje
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Zgodovina
Slovenščina
Slovenščina
Matematika
Matematika
Matematika
Športna vzgoja
Športna vzgoja
Športna vzgoja
Italijanščina
Angleščina
Italijanščina
Angleščina
Angleščina
Poslovna informatika
Informacijski
komunikacijska
tehnologija
Osnove računalništva M3
Poslovna informatika
Informacijski
komunikacijska
tehnologija M1
Osnove računalništva M3
Letni delovni načrt 2013/2014
16
5. LETNI NAČRT DELA
5.1. ORGANI V SESTAVI ŠOLE
5.1.1 Svet staršev
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov. Pristojnosti sveta
staršev so opredeljene v 66. členu ZOFVI. Predsednica sveta staršev je Suzana
Rondič. Predstavnik staršev v svetu zavoda Šolskega centra je Andrej Rondič.
Plan dela v šolskem letu 2013/2014:
september 2013:
 letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014, poročilo ravnatelja za šolsko leto
2012/2013, samoevalvacijsko poročilo, razvojni načrt 2013/2016, Šolska pravila in
Šolska pravila ocenjevanja znanja ter drugo glede na aktualno problematiko
januar 2014:
 obravnava učnega uspeha in druge teme.
marec 2014:
 obravnava učnega uspeha in druge teme.
5.1.2 Skupnost dijakov
Skupnost dijakov ima naslednje pristojnosti:
 organizira obšolsko življenje in delo
 obravnava vprašanja, povezana z vzgojno izobraževalnim delom in upravljanjem
 daje organom šole svoje predloge
 določi svoje predstavnike, ki sodelujejo na svetu šole pri obravnavi zadev, ki se
nanašajo na položaj dijakov ali jih skupnost dijakov predloži v obravnavo
 določi pravila delovanja skupnosti in njenih organov
Skupnost dijakov vodi odbor, ki ga sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti.
Deluje na ravni šole in v oddelkih. Predsednica šolske skupnosti je Gaja Lesiza.
Mentorica šolske skupnosti je Tatjana Munih. Skupnost dijakov se bo sestajala glede
na interes in aktivnost dijakov. Oblikovali in sprejeli bodo pravila delovanja ter se
aktivno vključili v delovanje šole.
5.1.3 Ravnatelj šole
Ravnatelj opravlja naloge v skladu s 24. členom Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Nova Gorica.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
17
5.1.4 Učiteljski zbor
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Pristojnosti učiteljskega zbora
opredeljuje 61. člen ZOFVI. Ker se na SETŠ Nova Gorica program ekonomska
gimnazija ne izvaja v okviru samostojne organizacijske enote, o zadevah, ki se
nanašajo na program gimnazije, odločajo le tisti člani učiteljskega zbora, ki ga
izvajajo.
5.1.5 Oddelčni učiteljski zbor
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji posameznega oddelka. Pristojnosti
oddelčnega učiteljskega zbora opredeljuje 62. člen ZOFVI.
5.1.6 Razredniki
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne
rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih
dijakov, sodeluje s starši in svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja
druge naloge v skladu z zakonom.
Naloge razrednika so:
 seznanjanje dijakov s Šolskimi pravili na začetku šolskega leta
 spremljanje uspeha posameznikov in oddelka,
 individualno delo s posameznim dijakom pri usmerjanju in svetovanju,
 preprečevanje kršenja hišnega reda,
 obveščanje ravnatelja o nezakonitostih pri izvajanju pouka,
 vzgajanje dijakov k medsebojni pomoči in aktivno sodelovanje pri reševanju vseh
vprašanj na šoli,
 vestno izpolnjevanje šolske dokumentacije,
 sodelovanje s starši in njihovo sprotno in podrobno obveščanje o napredku
posameznega dijaka,
 sodelovanje z vzgojitelji v domu,
 tesno sodelovanje s svetovalno službo,
 opravljanje drugih del po navodilu ravnatelja in pomočnikov ravnatelja.
Razred in program
Razrednik
3.a EKONOMSKA GIMNAZIJA
3.b EKONOMSKA GIMNAZIJA
4.a EKONOMSKA GIMNAZIJA
1.a EKONOMSKI TEHNIK
1.b EKONOMSKI TEHNIK
2.a EKONOMSKI TEHNIK
2.b EKONOMSKI TEHNIK
3.a EKONOMSKI TEHNIK
3.b EKONOMSKI TEHNIK
4.a EKONOMSKI TEHNIK
1.d EKONOMSKI TEHNIK PTI
2.d EKONOMSKI TEHNIK PTI
1.a ADMINISTRATOR
2.a ADMINISTRATOR
Janja Jerončič
Anuška Ožbot
Oskar Jericijo
Silva Pelicon
Majda Malik
Erika Ferfolja Vidič
Nastja Valentinčič Al Bukhari
Andreja Polanc
Elda Levpušček
Tea Aldžić Matiš
Sandra Turk
Tanja Mevrič
Valentina Kobal
Majda Arčon
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
18
3.a ADMINISTRATOR
1.a TRGOVEC
2.a TRGOVEC
3.a TRGOVEC
Nada Berke
Dorica Rijavec
Zdenka Šfiligoj
Denise Beltram
5.1.7 Strokovni aktivi
Okvirni program dela strokovnih aktivov v letošnjem šolskem letu:














priprava letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014
priprava poročila dela aktiva za šolsko leto 2012/2013
analiza uspeha pri poklicni maturi, zaključnem izpitu in maturi,
poenotenje kriterijev ocenjevanja in priprava enotnih meril ocenjevanja,
obravnavanje problematike predmetnega področja,
priprava na medpredmetno sodelovanje, sodelovalno učenje in poučevanje,
obravnavanje pripomb staršev in dijakov,
izdelava plana strokovnega spopolnjevanja učiteljev in udeležba na strokovnem
spopolnjevanju,
kratka poročila obiskanih seminarjev,
priprava dijakov na tekmovanja iz znanja,
priprava poenotenega seznama učbenikov in delovnih zvezkov za pouk
posameznega predmeta ter uskladitev z aktivnostmi knjižnice,
izvajanje medpredmetnih povezav v povezavi s knjižnico in ostalimi strokovnimi
aktivi,
sodelovanje z vodstvom šole pri uresničevanju cilja izboljšanja komunikacije med
predmetnimi področji,
sodelovanje v šolskih in drugih projektih.
AKTIV
NARAVOSLOVJE
EKONOMIJA
SLOVENŠČINA
ZAPOSLENI
Aldžić Matiš Tea
Ožbot Anuška
Šfiligoj Zdenka – predsednica aktiva
Kurinčič Anita
Berke Nada
Borišek Ada
Jerončič Janja
Kodermac Amedea
Inga Krusič Lamut
Levpušček Elda
Munih Tatjana – predsednica aktiva
Mervič Tanja
Rijavec Dorica
Turk Sandra
Ušaj Hvalič Tanja
Valetninčič Al Bukhari Nastja
Arčon Majda
Božič Zoran
Kobal Valentina
Malik Majda
Reščič Neva - predsednica aktiva
Kovač Stanko (nadomešča Tjaša Gabrijelčič)
Gigo De Brea
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
19
MATEMATIKA
ŠPORTNA VZGOJA
TUJI JEZIKI
INFORMATIKA
Davis Prinčič
Jericijo Oskar
Lavrenčič Žigon Elizabeta – predsednica aktiva
Grbac Dražen – predsednik aktiva
Soban Irena
Ščuka Elizabeta
Čotar Nives
Erika Ferfolja Vidič
Kabaj Bavdaž Nataša
Makuc Sonja – predsednica aktiva
Polanc Andreja
Beltram Denise - predsednica aktiva
Pelicon Silva
5.1.8 Šolska svetovalna služba
V svetovalni službi je zaposlena svetovalna delavka Ester Šuligoj. Svetovalna
delavka se z dijaki sreča že ob vpisu. Kasneje se srečuje z dijaki, ki imajo različne
probleme ali vprašanja, sodeluje pri šolski projektih in pri razgovorih ob izrekanju
vzgojnih ukrepov.
Glavna področja delovanja v šolskem letu 2013/2014 so:
 vpisni postopek in oblikovanje oddelkov,
 spremljanje dela dijakov in učiteljev,
 svetovanje ob poteku šolanja in ob odločanju za nadaljevanje šolanja,
 sodelovanje v šolskih projektih,
 koordinacija izvajanja individualiziranih programov izobraževanja za dijake s
posebnimi potrebami,
 delo z nadarjenimi dijaki
 vodenje aktiva razrednikov
 vodenje projekta Učenje učenja
 posodabljanje dela šolske svetovalne službe.
5.1.9 Šolska knjižnica
Knjižničarka Alenka Makuc Zagožen izvaja posamezne dele letnega načrta dela
skozi vse leto samostojno in pri določenih vsebinah skupaj z učitelji.

Interno strokovno bibliotekarsko delo
- sistematična nabava knjižničnega gradiva
- strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva
- oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva
- vodenje vsakodnevne statistike in druge pomembne dokumentacije o
uporabi in izposoji knjižničnega gradiva
- oblikovanje letnega načrta dela
 pedagoško delo
Po standardih in normativih je to v knjižnici z urejenim knjižničnim gradivom 75 %
delovnega časa knjižničarja tedensko.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
20




- individualno bibliopedagoško delo pri izposoji.
- drugo bibliopedagoško delo
sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole
- posvet z dijaki, profesorji in z vodji aktivov o nakupu novosti za knjižnico
- sodelovanje na pedagoških konferencah in na srečanjih aktivov
posameznih predmetnih skupin
- seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici
- izdelava in predstavitev letne delovne priprave na poučevanje KIZ v vseh
oddelkih programov šole
strokovno izpopolnjevanje
učbeniški sklad
druge naloge
5.2. ORGANIZACIJA POUKA IN DRUGIH AKTIVNOSTI
5.2.1 Organizacija pouka
URA
PREDURA
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura
ŠOLSKA MALICA
TRAJANJE
7.00 – 7.45
7.45 – 8.30
8.35 – 9.20
9.25 – 10.10
10.10 – 11.00
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
12.40 – 13.25
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
Za dijake vseh programov
Od 10.10 do 11.00 je odmor za dijake vseh programov, namenjen šolski prehrani.
Pouk se v šolskem letu 2013/2014 prične v ponedeljek, 2. septembra 2013.
OCENJEVALNO OBDOBJE
TRAJANJE
PRVO
DRUGO za dijake zaključnih letnikov
DRUGO za dijake ostalih letnikov
2.9.2013 – 15.1.2014
16.1.2014 – 23.5.2014
16.1.2014 – 23.6.2014
PROSTI DNEVI
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
JESENSKE POČITNICE
BOŽIČ
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
DATUM
KONFERENCE
21.1.2014
23.5.2014
23.6.2014
DATUM
četrtek, 31.10.2013
petek, 1.11.2013
ponedeljek, 28.10.2013, torek,
29.10.2013 in sreda, 30.10.2013
sreda, 25.12.2013
Letni delovni načrt 2013/2014
21
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
ZIMSKE POČITNICE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
DAN DRŽAVNOSTI
POLETNE POČITNICE
četrtek, 26.12.2013
petek, 27.12.2013, ponedeljek,
30.12.2013 in torek, 31.12.2013
sreda, 1.1.2014
ponedeljek, 17.2.2014 – petek,
21.2.2014
ponedeljek, 21.4.2014
ponedeljek, 28.4.2014 , torek,
29.4.2014 in sreda, 30.4.2014
četrtek, 1.5.2014, petek, 2.5.2014
sreda, 25.6.2014
četrtek, 26.6.2014 – petek, 29.8.2014
5.2.2 Izpitni roki
SPLOŠNA IN POKLICNA MATURA
AKTIVNOST
ZAČETEK PM V ZIMSKEM IZPITNEM ROKU
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM
SPLOŠNA MATURA – SLOVENŠČINA
ZAČETEK SM IN PM V SPOMLADANSKEM IZPITNEM
ROKU
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI SM
ZAČETEK SM IN PM V JESENSKEM IZPITNEM ROKU
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI PM
SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PTI SM
ZAKLJUČNI IZPIT
AKTIVNOST
ZAČETEK ZI V ZIMSKEM IZPITNEM ROKU - PISNI IZPIT
IZ SLOVENŠČINE
ZAČETEK ZI V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU –
PISNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE
ZAČETEK ZI V JESENSKEM IZPITNEM ROKU – PISNI
IZPIT IZ SLOVENŠČINE
OSTALI IZPITI
AKTIVNOST
IZBOLJŠEVANJE OCEN ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH
LETNIKOV
ZAČETEK PREDČASNEGA IZPITNEGA ROKA ZA
DIJAKE 3.a A ter 3.a T
ZAČETEK IZPITOV V SPOMLADANSKEM IZPITNEM
ROKU
ZAČETEK IZPITOV V JESENSKEM IZPITNEM ROKU
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
DATUM
ponedeljek, 3.2.2014
sreda, 5.3.2014
torek, 6.5.2014
sobota, 31.5.2014
ponedeljek, 7.7.2014
ponedeljek, 14.7.2014
sobota, 23.8.2014
ponedeljek, 8.9.2014
ponedeljek, 15.9.2014
DATUM
ponedeljek, 10.2.2014
ponedeljek, 9.6.2014
ponedeljek, 25.8.2014
DATUM
sreda, 28.5.2014
ponedeljek, 2.6.2014
ponedeljek, 30.6.2014
ponedeljek, 18.8.2014
Letni delovni načrt 2013/2014
22
5.2.3 Govorilne ure
Govorilne ure določi razrednik za določen razred in vsak učitelj zase, s čimer
razrednik seznani dijake in starše. Skupne govorilne ure so vsak drugi torek v
mesecu ob 16.00 po razporedu, ki je objavljen pri vhodu v šolo. Letošnje skupne
govorilne ure bodo na naslednje datume:
MESEC
OKTOBER 2013
NOVEMBER 2013
DECEMBER 2013
JANUAR 2014
FEBRUAR 2014
MAREC 2014
APRIL 2014
MAJ 2014
DATUM
torek, 8.10.2013
torek, 12.11.2013
torek, 10.12.2013
torek, 14.1.2014
torek, 11.2.2014
torek, 11.3.2014
torek, 8.4.2014
torek, 13.5.2014
5.2.4 Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE ZA ŠOLSKO LETO 2012/13
Obvezne izbirne vsebine so sestavni del predmetnikov splošnih in strokovnih
gimnazij. Delijo se na vsebine, obvezne za vse dijake in vsebine, povezane z
dijakovo prosto izbiro.
EKONOMSKA GIMNAZIJA
VSEBINE OBVEZNE ZA VSE DIJAKE
Letnik
3.,4.
Knjižnično informacijska znanja
Kulturno umetniške vsebine
Športni dnevi – sept. 2013, feb. 2014
Projektno delo – Benetke (italijanščina, podjetništvo, geografija,
zgodovina)
Projektno delo – strok. ekskurzija – Munchen
Poslovno komuniciranje
Projektno delo – strok. ekskurzija - Padova
VSEBINE POVEZANE Z DIJAKOVO PROSTO IZBIRO
Kulturni dan
Metodologija raziskovalnega dela in medpredmetne vsebine –
strok. ekskurzija
Celodnevna ekskurzija s terenskim delom po Sloveniji –
Geografija – priprave na maturo
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
3.,4.
3.,4.
3.
3.
3.
4.
3., 4.
3., 4.
4.
Letni delovni načrt 2013/2014
23
INTERESNE DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega
poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja,
srednjega
strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja.
EKONOMSKI TEHNIK
OBVEZNI ENOTNI DEL IN VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
Vsebine
Kulturno umetniške vsebine
Športni dnevi – september 2013, februar 2014
Ogled študijske knjižnice
Strokovna ekskurzija - Redipuglia, Gradež, Oglej, Čedad
Šola v naravi - Rakov Škocjan
Strokovna ekskurzija - Rezija
Projektni dnevi- Spoznajmo novo okolje in nove prijatelje – sept.
2013, Ekološki dan- april, maj 2014
Strokovna ekskurzija - Boromejski otoki, Insbruck
Ogled srednjeveške Ljubljane in kulturni dogodek
Strokovna ekskurzija – Munchen
Benetke
Ogled Plečnikove Ljubljane in kulturni dogodek – februar 2013
(slovenščina, zgodovina)
Strokovna ekskurzija – Padova, Ferrara, Modena
Kulturni dan – ogled opere ali baleta
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja
Letnik
1.,2.,3.,4.
1.,2.,3.,4.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
Vsebine
- Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor,
dramska skupian, plesni in športni treningi
- Tečaj cestnoprometnih predpisov
- Mladinska raziskovalna dejavnost
- Tekmovalna dejavnost v znanju
- Socialno delo
- Mentorstvo in pomoč drugim
- Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.
EKONOMSKI TEHNIK – poklicno tehniško izobraževanje
OBVEZNI ENOTNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM:
Vsebine
Kulturno umetniške vsebine
Športni dnevi – september 2012, februar 2013
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letnik
1.,2
1.,2
Letni delovni načrt 2013/2014
24
Ogled študijske knjižnice
1.
Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja februar do april 2013 2.
VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
Vsebine
- Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor,
dramska skupian, plesni in športni treningi
- Tečaj cestnoprometnih predpisov
- Mladinska raziskovalna dejavnost
- Tekmovalna dejavnost v znanju
- Socialno delo
- Mentorstvo in pomoč drugim
- Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.
TRGOVEC
OBVEZNI ENOTNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM
Ime programa
Kulturno umetniške vsebine
Športni dan – september 2012, februar 2013
Ogled študijske knjižnice, šol.l.
Šola v naravi
Strokovna ekskurzija
Projektni dan (strokovni predmeti)
Strokovna ekskurzija
Strokovna ekskurzija
Letnik
1., 2., 3.
1.,2., 3.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
Vsebine
- Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor,
dramska skupian, plesni in športni treningi
- Tečaj cestnoprometnih predpisov
- Mladinska raziskovalna dejavnost
- Tekmovalna dejavnost v znanju
- Socialno delo
- Mentorstvo in pomoč drugim
- Tečaj prve pomoči
- Vzgoja za družino, mir in nenasilje
- Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.
ADMINISTRATOR
OBVEZNI ENOTNI DEL IN VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
25
Ime programa
Kulturno umetniške vsebine
Športni dan – september 2013, februar 2014
Ogled študijske knjižnice
Šola v naravi
Strokovna ekskurzija
Projektni dan – Dan arhiva
Letnik
1., 2., 3.
1.,2., 3.
1.
1.
1., 2.
1., 2.
VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
Vsebine
- Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor,
dramska skupian, plesni in športni treningi
- Tečaj cestnoprometnih predpisov
- Mladinska raziskovalna dejavnost
- Tekmovalna dejavnost v znanju
- Socialno delo
- Mentorstvo in pomoč drugim
- Tečaj prve pomoči
- Vzgoja za družino, mir in nenasilje
- Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.
5.2.5 Praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu
Praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu organizira in nadzira organizatorka
praktičnega izobraževanja, Dorica Rijavec.
V šolskem letu 2013/2014 je določen naslednji razpored praktičnega izobraževanja:
RAZRED
3.a,b ET
2.d ET PTI
2.a T
3.a T
2.a A
3.a A
DATUM
26.5.2014 – 23.6.2014
3.9.2013 – 17.9.2013
18.11.2013 – 15.1.2014
22.1.2014 – 21.5.2014
15.1.2014 – 14.3.2014
3.9.2013 – 31.12 2013
Naloge organizatorja praktičnega izobraževanja pri delodajalcu:
 organizira opravljanje delovne prakse za dijake,
 išče mesta za delovno prakso za tiste dijake, ki si jih sami niso uspeli zagotoviti,
 vodi evidenco dijakov na praksi,
 obiskuje in nadzira dijake na delovni praksi,
 komunicira z poslovodji trgovin ali drugimi zaposlenimi v podjetjih, ki skrbijo za
dijake na delovni praksi,
 obvešča ravnatelja o morebitnih problemih v zvezi z opravljanjem delovne prakse,
 daje navodila za izdelavo dnevnika delovne prakse in dnevnike kasneje zbira,
 analizira poteke delovne prakse za dijake različnih programov in predlaga
izboljšave,
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
26
 izdela poročilo opravljene delovne prakse po programih in ga odda ravnatelju.
5.2.6 Druge aktivnosti na šoli
Dijakom bo omogočena udeležba na športnih tekmovanjih, glede na dosežene
rezultate. Dijakom, ki imajo status športnika, bodo omogočene aktivnosti, ki jo
predvidevajo dogovori o prilagajanju šolskih obveznosti.
Kjer je bilo mogoče, smo s trenerji dijakov športnikov dogovorili termine za treninge,
ki bodo dijakom omogočili redno opravljanje šolskih in športnih obveznosti.
Preventivne dejavnosti šole se bodo osredotočile na ozaveščanje dijakov o varstvu
okolja, zdravem načinu življenja in izrabo prostega časa, varovanju pred različnimi
nevarnostmi in tveganji, različnih vrstah nasilja in tveganem spolnem vedenju. Ostala
preventivna dejavnost se bo odvijala v okviru določenih vsebin pri pouka, obveznih
izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti ter v okviru šolskih projektov in projektov v
sodelovanju z Mladinskim centrom.
5.3. PROGRAM VPISA V ŠOLSKO LETO 2014/2015
Informativni dan bo v šolskem letu 2013/2014 14. 2. in 15. 2. 2014. Šola bo pripravila
v novembru 2013 tudi dan odprtih vrat in s tem zagotovila dobro obveščanje
osnovnošolcev o možnostih šolanja in vsebini programov. Poleg tega se bo šolska
svetovalna služba udeležila sestanka s svetovalnimi delavci v osnovnih šolah in
predstavila programe in smeri, ter za to priložnost pripravila informativno gradivo.
Na Ministrstvo za šolstvo in šport bomo, v sklopu Šolskega centra Nova Gorica,
poslali predlog razpisa za šolsko leto 2014/2015. Načrtujemo vpis enega oddelka
programa administrator, trgovec in ekonomski tehnik PTI in dva oddelka programa
Ekonomski tehnik. V primeru možnosti, se bomo potegovali tudi za ponoven vpis v
prvi letnik programa Ekonomska gimnazija. Ministrstvo bo pripravilo zbirni predlog in
ga poslalo šolam v usklajevanje. V marcu 2014 bo potekalo sprejemanje prijav za
vpis, analiza prijav in svetovanje dijakom glede prenosov prijav. V juniju 2014 bo
potekalo vpisovanje v prvi letnik vseh programov.
Dijake zaključnih letnikov bo šolska svetovalna služba informirala o možnostih
nadaljnjega šolanja od oktobra 2013 do februarja 2014. V tem času bo potekalo tudi
svetovanje in ugotavljanje specifičnih sposobnosti in interesov, glede na želje
dijakov. V marcu 2014 bo potekal vpis na visokošolske zavode in univerze.
5.4. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE PEDAGOŠKEGA DELA
Spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela strokovnih delavcev se bo izvajalo
skozi spremljanje in vrednotenje pouka in letnega razgovora z zaposlenimi.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
27
Spremljanje in vrednotenje pouka s pomočjo hospitacij se bo izvajalo pri pouku
posameznih predmetov. Hospitiral bo ravnatelj ali član strokovnega aktiva
posameznega predmeta.
5.5. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH
Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje pedagoških delavcev bo potekalo,
glede na finančne zmožnosti, po letnem delovnem načrtu posameznih aktivov skozi
celotno šolsko leto. Strokovni aktivi so načrtovali izobraževanja glede na potrebe
stroke. Šola bo poskrbela za pedagoško andragoško izobraževanja, izobraževanja
za izboljšanje komunikacijskih kompetenc in druga splošna izobraževanja tako, da bo
organizirala interna izobraževanja za pedagoške delavce. Nadaljevali bomo z
izobraževanjem na področju Nevrolingvističnega programiranja (NLP) in sicer kot
skupinske delavnice. Udeleženci strokovnih izobraževanj bodo oddali poročilo, na
podlagi katerega se bo opravilo analizo izobraževanja in predstavili pridobljena
znanja kolektivu, kar bo zagotavljalo boljši prenos znanja znotraj in med strokami.
Ostali zaposleni se bodo izobraževali v skladu s potrebami delovnega področja in
finančnimi možnostmi tekočega šolskega leta.
5.6. MENTORSTVO
Do zaključka priprave Letnega delovnega načrta za 2013/2014 nismo prejeli nobene
prošnje za opravljanje pripravništva.
5.7. TIMSKO DELO
V šolskem letu 2013/2014 bodo delovali naslednji timi:
 tim za kakovost
 razvojni tim za posodobitev gimnazije
 tim za poskus v gimnaziji
 tim Zdrava šola
 aktiv razrednikov
Timsko delo pri izvajanju pouka oz. sodelovalno učenje in poučevanje, se izvaja v
vseh izobraževalnih programih v skladu z letnimi pripravami učiteljev.
5.8. PRETOK INFORMACIJ
Za aktualno obveščanje zaposlenih je vzpostavljen sistem intranetne povezave, ki
omogoča posameznikom in strokovnim aktivom, da izmenjujejo informacije med
seboj. Dodatno je vzpostavljen sistem spletnih učilnic, ki je namenjen dijakom in
zaposlenim pri izmenjavi gradiv in izkušenj. Vsak zaposleni ima elektronski naslov, ki
omogoča uporabo elektronske pošte. Obveščanje poteka tudi preko oglasnih desk.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
28
Aktivno se osvežuje spletna stran šole, ki je namenjena informiranju dijakov in
staršev, vzpostavljen pa je tudi facebook stran šole.
Obveščanje poteka tudi preko programa E-asistent. Sistem omogoča elektronsko
vodenje dnevnika pedagoškega dela in redovalnice ter obveščanje tako dijakov kot
tudi staršev, ki se za to odločijo.
Dijake se obvešča še preko razrednikov, predsednikov oddelčnih skupnosti in preko
okrožnic ter na oglasnih deskah za dijake.
5.9. ŠOLSKA PREHRANA
Prehrana je organizirana v sklopu Šolskega centra Nova Gorica, tako za dijake, kot
za zaposlene. Vzpostavljen je računalniški sistem, ki omogoča prijavo, odjavo in
evidentiranje obrokov. V ta namen je organiziran odmor in sicer od 10.10 do 11.00 za
vse dijake šole.
5.10. POMOČ DIJAKOM
V šolskem letu 2013/2014 bomo organizirali pomoč dijakom za izboljšanje uspeha. V
ta namen je, v programu Trgovec in Administrator, uvedena programska enota
Sodelovalno učenje predmeta. Pri tem načinu dela učitelj samo s polovico razreda in
na ta način omogoča dijakom bolj individualen in diferenciran pristop.
Poleg tega bodo potekale individualne pomoči, glede na oceno razrednikov po prvem
ocenjevalnem obdobju.
5.10.1
Dijaki s težavami
Dijaki z učnimi težavami bodo deležni dopolnilnega pouka in razgovorov z učitelji
posameznega predmeta, v skladu z rezultati, ki se bodo pokazali med šolskim letom.
V ta namen bomo z dijaki s težavami sklepali tudi pedagoške pogodbe, ki bomo
dijakom omogočale lažje izpolnjevanje šolskih obveznosti
5.10.2
Dijaki iz tujine
V šolskem letu 2013/2014 imamo na šoli osem dijakov iz tujine. Dijakom bo ponujena
pomoč v obliki projekta slovenščina za tujce.
5.10.3
Nadarjeni dijaki
V šolskem letu 2013/2014 imamo na šoli trinajst registriranih nadarjenih dijakov.
Glede na navodila za delo z nadarjenimi dijaki, se bo izvedla anketa o željah dijakov
za pripravo individualiziranega programa. Delo koordinira svetovalna delavka.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
29
5.10.4
Dijaki s posebnimi potrebami
Dijakov s posebnimi potrebami, ki obiskujejo različne izobraževalne programe, je v
šolskem letu 2013/2014 sedemnajst.
Za dijake s posebnimi potrebami se pripravi individualizirane programe po katerih
poteka njihovo izobraževanje. Ti vsebujejo način dela, posebnosti pri delu in način
individualizirane pomoči posameznim dijakom, glede na njihove odločbe. Razredni
učiteljski zbori so seznanjeni s posebnostmi, za kar poskrbita svetovalna delavka in
razredniki. Individualizirano pomoč praviloma izvajajo učitelji posameznega predmeta
in svetovalni delavec.
5.11. UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad oskrbuje z učbeniki skoraj vse dijake šole. Izbor učbenikov za šolsko
leto predlaga ravnatelju strokovni aktiv učiteljev. Ravnatelj o izboru odloči do konca
marca tekočega šolskega leta. Strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju tudi
seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv do junija tekočega šolskega leta.
Oblikovani komplet učbenikov dobijo dijaki ob začetku šolskega leta, za kar plačajo
tretjino vrednosti učbenikov oz. manj, glede na višino sredstev učbeniškega sklada.
Na podlagi posameznih utemeljenih prošenj, se dijakom lahko oprosti plačilo
izposojevalnine za učbenike.
5.12. PROJEKTI IN TEKMOVANJA
Projekti in druge dejavnosti na nivoju šole:
 projekt Dan odprtih vrat in Informativni dan
 pomoč pri organizaciji maturantskega plesa dijakov šole
 projekt vključevanja varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje v okviru OIV in
interesnih dejavnosti
Lokalni projekti:
 partnerstvo v projektu POPRI
Nacionalni projekti:
 sodelovanje v projektu ESS »Posodobitev gimnazijskih programov«, ki ga vodi
Srednja šola za računalništvo Ljubljana, na šoli pa koordinira Nastja Valentinčič Al
Bukhari in Nataša Kabaj Bavdaž
 sodelovanje v projektu »Usposabljanje šolskih razvojnih timov«, ki ga vodi Zavod
RS za šolstvo, na šoli pa koordinira šolski razvojni tim
 projekt ESS uvedba poskusa »Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega
programa«, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo, na šoli pa koordinira ravnateljica
 projekt »Zdrava šola«, ki ga vodi Zavod za zdravstveno varstvo, na šoli pa
koordinira Tea Aldžič Matiš
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
30





projekt »Učenje učenja«, ki ga vodi Šola za ravnatelje, koordinira za Ester Šuligoj
projekt »Rastem s knjigo«, ki ga bo na šoli koordinirala Alenka Makuc Zagožen
projekt »O2 za vsakega«, ki ga vodi Brez izgovora Slovenija
projekt »Ustvarjalnik«, ki ga vodi Spirit Slovenija, koordinira za Elda Levpušček
sodelovanje v projektu »Simbioza«, ki ga na šoli koordinira Silva Pelicon
Projekt ESS »Posodobitev gimnazijskih programov«, ima izdelan akcijski načrt v
sklopu izvajanja projekta. Koordinatorica vodi tudi vso dokumentacijo v tej zvezi.
Aktivnosti projekta so dodatek LDN šole.
Projekt ESS uvedba poskusa »Preverjanje nekaterih elementov gimnazijskega
programa«, vsebuje vsakoletno analizo in načrt dela za šolsko leto. Koordinatorica
vodi tudi vso dokumentacijo v tej zvezi. Aktivnosti so dodatek LDN šole.
Tekmovanja:
 tekmovanje iz angleščine, ki ga koordinira Nives Čotar
 tekmovanje iz italijanščine, ki ga koordinira Nataša Kabaj Bavdaž
 tekmovanje iz slovenščine (Cankarjevo tekmovanje), ki ga koordinira aktiv
slavistov
 tekmovanja iz strokovnih predmetov, ki ga koordinira aktiv ekonomistov
 tekmovanje učnih podjetij, ki ga koordinirajo učiteljice v učnih podjetjih
 tekmovanja iz športa, ki ga koordinira aktiv športnih pedagogov.
5.13. PROJEKTNI DNEVI
V šolskem letu 2013/2014 bodo organizirani trije projektni dnevi in sicer:
 2. in 3. 9. 2013 projektni dan »Spoznavam nove prijatelje in novo okolje« za vse
prve letnike vseh programov. Namen je prostorsko spoznavanje šole,
spoznavanje zaposlenih, učiteljev in organizacijske kulture šole.
 april 2014 projektni dan »Zdravo živim v zdravem okolju« za vse dijake prvih
letnikov vseh programov. Namen je dijake ozaveščati o zdravem življenjskem
slogu, zdrav prehrani, kulturi prehranjevanja in varovanju okolja.
 maj 2014 projektni dan »Alkohol in varnost v prometu« za vse dijake drugih
letnikov vseh programov. Namen je dijake ozaveščati o škodljivih posledicah
uživanja alkohola, o nedopustnosti vožnje pod vplivom alkohola in o drugih
elementih varnosti v prometu.
 pomlad 2014 projektni dan »Šola in poklic« za vse dijake tretjih letnikov vseh
programov. Namen je dijakom pokazati možnosti različnih poklicev, ozaveščati o
vseživljenjskem izobraževanju in nastopanju na trgu dela.
6. SPREMLJANJE KAKOVOSTI
Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je uvedla
obveznost ugotavljanja oz. zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju oz.
samoevalvacije šol. Samoevalvacija se bo v šolskem letu 2013/2014 izvajala v
skladu s postavljenimi razvojnimi cilji šole. Kot vsako leto bomo opravili anketiranje
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
31
dijakov, staršev in zaposlenih ter pridobivali podatke iz obstoječih evidenc, kar bo
predstavljalo osnovo za postavljanje ciljev naslednjega šolskega leta.
Samoevalvacijo opravljajo tudi učitelji pri svojem predmetu in sicer za izboljšanje
lastnega dela. O ugotovitvah samoevalvacije se bo izdelalo samoevalvacijsko
poročilo.
6.1. KOMISIJA ZA KAKOVOST
Komisijo za kakovost enote Srednja ekonomska in trgovska šola, znotraj Šolskega
centra Nova Gorica, imenuje svet zavoda. Sestavljajo osem članov in sicer: štirje
strokovni delavci, dva predstavnika delodajalcev in dva predstavnika staršev dijakov
in dijakov. Člane in predsednika predlaga ravnatelj šole. Komisija je bila imenovana
septembra 2012. V šolskem letu 2013/2014 bo razvijala kazalnike kakovosti in merila
za vrednotenje, sodelovala bo s komisijo za kakovost zavoda, sodelovala bo s
pristojnimi organi pri spremljanju kakovosti ter izvedla vse potrebne aktivnosti za
vsakoletno anketiranje. Komisija za kakovost bo pripravila letno poročilo.
7. SODELOVANJE Z OKOLJEM
Sodelovanje z okoljem se najbolj kaže v sodelovanju z delodajalci v ožjem in širšem
okolju, posebno pri organizaciji in izvedbi delovne prakse. Praktično izobraževanje pri
delodajalcu je sestavni del predmetnika programov srednjega strokovnega in
srednjega poklicnega izobraževanja. Pomen praktičnega izobraževanja pri
delodajalcu se z uvedbo prenovljenih programov še povečuje. Organizatorka
praktičnega izobraževanja pri delodajalcu poišče mesta za izvajanje prakse, razen za
tiste dijake, ki se sami dogovorijo o mestu opravljanja prakse. Uspešno opravljena
praksa je pogoj za napredovanje v višji letnik oziroma za dokončanje programa,
pomeni pa tudi pomembno nadgradnjo šolskega dela v programih, ki izobražujejo za
pridobitev poklica.
Z lokalno skupnostjo sodelovanje poteka v zmanjšanem obsegu glede na pretekla
leta, saj je zaznati vse manj interesa iz lokalne skupnosti. Kljub temu nam Mestna
občina Nova Gorica vsako leto odstopi v uporabo veliko dvorano, za organizacijo
slovesne podelitve spričeval splošne in poklicne mature.
Sodelujemo s Filozofsko fakulteto iz Maribora, s katero imamo podpisan Sporazum
o sodelovanju na študijskih področjih.
Sodelujemo z Trgovinsko zbornico Slovenije, s katero smo podpisali dogovor o
poslovnem sodelovanju pri promociji poklica prodajalec.
Sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije na področju izobraževanja odraslih in
spopolnjevanja ekspertnih zunanjih evalvatorjev na področju izobraževanja odraslih.
Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica se v slovenskem prostoru združuje
v Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije in sodeluje v Skupnosti ekonomskih,
trgovskih in upravnih šol Slovenije. Učitelji so člani posameznih strokovnih študijskih
skupin, ki združujejo učitelje sorodnih predmetov na nacionalnem nivoju. Sodelujemo
v aktivu ravnateljev Posočja in v Društvu ravnatelj. Na področju izrednega
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
32
izobraževanja sodelujemo v Društvu organizacij za izobraževanje odraslih v srednjih
šolah in v Skupnosti izobraževanja odraslih, v katero smo se včlanili v letu 2006.
Posamezni učitelji so tudi člani posameznih stanovskih združenj.
Sodelujemo s Centrom za poklicno izobraževanje pri strokovnem usposabljanju.
Sodelujemo z Zavodom za šolstvo pri projektih posodabljanja gimnazij in
usposabljanja.
Sodelujemo s Šolo za ravnatelje pri izvajanju projektov in uspodabljanju zunanjih
evalvatorjev za kakovost.
Z Mladinskim centrom Nova Gorica sodelujemo v delavnicah za mlade.
Vsako šolsko leto izvajamo Dan odprtih vrat Srednje ekonomske in trgovske šole
Nova Gorica V pripravo in izvedbo obeh prireditev se vključujejo vsi zaposleni v šoli
in veliko dijakov. Obiskovalcem predstavimo način delovanja in življenja na šoli in
različne aktivnosti v posameznih izobraževalnih programih.
Sodelujemo s Centrom za poklicno usposabljanje Ljubljana pri izvajanju projektov
Usposabljanja mentorjev.
Nova Gorica, 25. 9. 2013
Letni delovni načrt so pripravili ravnateljica Inga Krusič Lamut in sodelavci.
Šolski center Nova Gorica Srednja ekonomska in trgovska šola
Letni delovni načrt 2013/2014
33