Predlog zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev ŠCRS

Comments

Transcription

Predlog zapisnika 1. dopisne seje Sveta staršev ŠCRS
ŠOLSKICENTER
ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250 Rogaška Slatina
 03 818 20 79
 03 818 20 10
www.scrs.si
Rogaška Slatina, 17. 10. 2014
ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV ŠOLSKEGA CENTRA
ROGAŠKA SLATINA z dne 17. 10. 2014
Na 1. redni seji Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina, ki je potekala v torek, 30. 9.
2014, je bil sprejet sklep, da bo v roku 10 dni od sprejetega sklepa izpeljana dopisna seja, in
sicer z naslednjima točkama obravnave:
1. Poslovnik Sveta staršev – potrditev in sprejem
2. Imenovanje Upravnega odbora Šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina (UO
ŠS ŠCRS)
Ravnateljica Dubravka Berc Prah je predlagala še, da bi se v obliki dopisne seje glasovalo
tudi o Pravilih ŠCRS o šolski prehrani. S soglasjem predsednice Sveta staršev je članom
Sveta staršev bil posredovan en izvod pravil, tako da so jih lahko natančno prebrali, preden so
glasovali o sprejemu pravil. Predlog Pravil ŠCRS o šolski prehrani je bil obravnavan pod
tretjo (3.) točko dopisne seje.
Na poziv predsednice Sveta staršev Andreje Zupan k sodelovanju na dopisni seji se je v
dogovorjenem roku deset (10) dni odzvalo deset (10) od skupno štirinajst (14) članov Sveta
staršev, in sicer: Mateja Čebular, Tamara Tepeš, Bogomir Poharc, Irena Horvat, Andreja
Zupan, Biserka Kobula, Frida Burkelc, Klara Anžel, Vesna Kodrič in Mirjam Smole.
K1
Vsem članom Sveta staršev je bil predhodno posredovan Poslovnik Sveta staršev (člani so ga
prejeli na 1. redni seji). Na dopisni seji se je vseh deset (10) članov opredelilo »ZA«
potrditev in sprejem. Iz tega sledi
SKLEP št. 1
Poslovnik Sveta staršev Šolskega centra Rogaška Slatina je potrjen in sprejet.
K2
Šolski sklad je ustanovljen v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja. V skladu z 8. členom Pravil delovanja ŠS ŠCRS Svet staršev v UO
imenuje 4 predstavnike zaposlenih (na predlog Sveta zavoda), 2 predstavnika staršev (na
ŠOLSKICENTER
ROGAŠKA SLATINA
Steklarska ulica 1
3250 Rogaška Slatina
 03 818 20 79
 03 818 20 10
www.scrs.si
predlog Sveta staršev) in 1 predstavnika dijakov (na predlog Dijaške skupnosti). Vsi trije
organi so podali svoje predloge, in sicer:
-
Svet zavoda v UO ŠS ŠCRS predlaga Branko Kovačič, Natašo Šafranko, Metko
Leljak in Gabrijelo Fürlinger.
Svet staršev v UO ŠS ŠCRS predlaga Biserko Kobula in Matejo Čebular.
Dijaška skupnost v UO ŠS ŠCRS predlaga Tejo Boršič.
Na dopisni seji se je vseh deset (10) članov opredelilo »ZA« potrditev in sprejem. Iz tega
sledi
SKLEP št. 2
V Upravni odbor šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina so imenovani naslednji
člani: Branka Kovačič, Nataša Šafranko, Metka Leljak, Gabrijela Fürlinger, Biserka Kobula,
Mateja Čebular in Teja Boršič.
K3
Vsem članom Sveta staršev so bila v elektronski obliki posredovana Pravila šolske prehrane.
Na dopisni seji se je vseh deset (10) članov opredelilo »ZA« potrditev in sprejem. Iz tega
sledi
SKLEP št. 3
Pravila šolske prehrane so potrjena in sprejeta.
Zapisala Irma Ducman
Predsednica Sveta staršev
Andreja Zupan

Similar documents