Pravila in ugodnosti za kupce

Comments

Transcription

Pravila in ugodnosti za kupce
PRAVILA PRIDOBITVE UGODNOSTI ZA KUPCE
V STORITVI »PLINDOM - DOSTAVA JEKLENK NA DOM«
 Pravico do pridobitve ugodnosti nakupa plina v 11. (enajsti) dostavljeni jeklenki za znesek
0,10 € pridobi vsaka fizična oseba, ki je opravila 10 (deset) nakupov plina v jeklenki v storitvi
»Plindom – dostava jeklenk na dom«.
 Kupec pridobi ugodnost nakupa plina v 11. (enajsti) dostavljeni jeklenki za vrednost
0,10 € v kolikor je opravil 10 (deset) nakupov v obdobju največ 3 (treh) let od prvega
opravljenega nakupa plina v jeklenki v storitvi »Plindom – dostava jeklenk na dom«.
 Od 5. septembra 2011 dalje se kupcu, za vsako dostavljeno/plačano jeklenko, ne izda več žig
na kartonček zvestobe s strani dostavljalca.
 Vsi nakupi kupca se evidentirajo v informacijskem sistemu podjetja Istrabenz plini.
 Predhodno opravljeni nakupi dostavljenih/plačanih jeklenk, zabeleženi z žigi na kartončku
zvestobe, se upoštevajo pri možnosti pridobitve ugodnosti nakupa plina v 11. (enajsti)
dobavljeni jeklenki za znesek 0,10 €.
 Kupec lahko preveri evidenco svojih nakupov plina v jeklenki v storitvi »Plindom – dostava
jeklenk na dom« s klicem na brezplačno telefonsko številko: 080 1228 s posredovanjem
podatkov o svojem imenu, priimku, naslovu in naročniški številki.
 V primeru neskladja, kupec dokazuje število nakupov s prejetimi računi.
 Vse informacije v zvezi s pravili pridobitve ugodnosti za kupce v storitvi » Plindom – dostava
jeklenk na dom« prejme kupec na brezplačni telefonski številki 080 1228.
 Pravila pridobitve ugodnosti za kupce v storitvi » Plindom – dostava jeklenk na dom« so
objavljena na:
 sedežu podjetja Istrabenz plini, d.o.o., Sermin 8/a, 6000 Koper
 spletnih straneh: www.istrabenzplini.si in www.plindom.si.
 Izdajatelj pravil, Istrabenz plini si pridržuje pravico spreminjanja pravil ugodnosti. Vse
spremembe so javno objavljene.