Davčne novice - april 2014

Comments

Transcription

Davčne novice - april 2014
Davčne novice
Slovenija - št. 2/14
April 2014
OECD Akcijski načrt glede erozije davčne osnove ter
preusmeritve dobička (BEPS)
Ozadje
Učinek Akcijskega načrta BEPS na vaše podjetje
Soupadanje posameznih nacionalnih davčnih določb, ki
jih uveljavljajo suverene države, ustvarja trenja, kot je
potencialna dvojna obdavčitev korporacij, ki delujejo v
več različnih državah. Takšno soupadanje ustvarja vrzeli,
zaradi katerih dohodek pravnih oseb sploh ni obdavčen
ali pa je obdavčen zgolj po nominalnih stopnjah.
Akcijski načrt BEPS lahko v igra pomembno vlogo pri
davčnih izzivih v prihodnosti.
1. Davčni izzivi digitalne ekonomije
Akcijski načrt BEPS obravnava (1) sposobnost podjetij,
da so znatno digitalno prisotni v gospodarstvu druge
države, pa zaradi pomanjkanja naveznih okoliščin (t.i.
neksusa) po mednarodnih pravilih niso davčni zavezanci
Akcijski načrt glede erozije davčne osnove ter v tej državi, (2) karakterizacijo dohodka iz novih
poslovnih modelov, (3) uporabo pravil o viru plačila
preusmeritve dobička (BEPS)
davka, (4) zagotavljanje učinkovitega pobiranje davka na
Julija 2013 je OECD predstavil Akcijski načrt BEPS, ki se dodano vrednost v zvezi z dobavo čezmejnega digitalnega
osredotoča na davčno načrtovanje, ki izkorišča vrzeli ter
blaga in storitev.
neskladja v davčnih pravilih, ter posledično privede do
zmanjšanja ali izostanka davčnih obveznosti od dohodka 2. Status stalne poslovne enote (PE)
pravnih oseb.
Akcijski načrt BEPS predlaga spremembo definicije
Akcijski načrt BEPS opredeljuje 15 ukrepov,
stalne poslovne enote glede uporabe pogodb o agenciji
namenjenih:
(zastopanju) ter oprostitev za posebne aktivnosti.
- obravnavi davčnih izzivov na področju digitalne
Sprememba definicije stalne poslovne enote bi imela
ekonomije;
lahko velik vpliv na davčne zavezance v Sloveniji.
- vzpostavljanju skladnosti obdavčitve davka od
dohodka pravnih oseb na mednarodnem nivoju;
3. Spremembe pravil o transfernih cenah
- obnovitvi prvotno ciljanih učinkov in koristi
mednarodnih standardov;
Akcijski načrt BEPS bo poskušal spremeniti smernice
- zagotovljanju transparentnost, medtem ko spodbujajo transfernih cen v smeri preprečevanja erozije davčne
gotovost in predvidljivost za podjetja;
osnove z uporabo stroškov obresti, s prenosi
- prehodu od dogovorjenih politik do davčnih pravil:
neopredmetenih sredstev in drugih premičnin za manj
potreba po hitri implementaciji ukrepov.
kot njihovo dejansko vrednost, prenosi tveganj ali delitve
presežnega kapitala družbam v skupini za doseganje
nerealnih donosov ter z obravnavo transakcij, ki se ne
pojavijo ali pa se redko pojavijo med tretjimi osebami.
Z mednarodnimi standardi so se ta trenja delno
odpravila, vendar pomanjkljivosti ostajajo.
Akcijski načrt bo prav tako poskušal razviti pravila glede
dokumentacije o transfernih cenah ter pri tem upošteval
stroške zagotavljanja skladnosti s predpisi in tako
povečati transparentnost davčne administracije.
Predlagana roka za navedene ukrepe sta september 2014
in december 2015.
V kolikor želite prejeti podrobni pregled vseh
predlogov Akcijskega načrta BEPS, nas prosim
kontaktirajte.
PwC
2
Napovednik PwC dogodkov za mesec maj
V sredo, 7. maja 2014 bomo s praktičnimi primeri in
ob sodelovanju gospe Danuške Bobek Gospodarič,
inšpektorice svetnice na Ministrstvu za finance
obravnavali aktualno tematiko transfernih cen.
V četrtek, 22. maja 2014 bo potekalo predavanje prof.
dr. Andreja Vizjaka, ki je razvil Formule Uspeha za štiri
zmagovalne tipe podjetij – Lokalni specialist, Regionalni
heroj, Mednarodni zmagovalec in Panožni globalisti. Z
njegovimi formulami uspeha je analiziral 80 največjih
podjetij v Sloveniji.
V sredo, 21. maja 2014 bomo z gospo davčno inšpektorico
preiskovalko Majdo Kerec z Ministrstva za finance
predstavili predlagane spremembe, kakor tudi aktualna
dogajanja na področju davka na dodano vrednost.
Čas:
Srečanja potekajo med 9 in 12:30
Kotizacija: 80 EUR na udeleženca,
60 EUR za vsakega naslednjega udeleženca
iz posameznega podjetja
Cena ne vključuje DDV
Prijave:
[email protected]
Telefonska številka (01) 5836 053
Vsebina:
Podrobnejše informacije o vsebini in
poteku srečanj so objavljene na naši
spletni strani
www.pwc.com/si
Vljudno vabljeni,
pwc
PwC
3
Smo tam, kjer nas potrebujete
Vodja davčnega oddelka
Lana Brlek
+386 1 5836 058
[email protected]
Vodje projektov
Marijana Ristevski
+386 1 5836 019
[email protected]
Aleksander Ferk
+386 1 5836 069
[email protected]
Nana Šumrada Slavnić
+386 1 5836 031
[email protected]
Davčne Novice so proizvedene s strani PricewaterhouseCoopers Davčnega oddelka.
Pravno opozorilo: Vsebina, objavljena v tem tekstu, je namenjena le za namen splošnega razumevanja davčne problematike in ne
vsebuje poglobljene analize navedenih davčnih in drugih predpisov. Bralce opozarjamo, da vsako ravnanje, ki bi bilo posledica
objavljenih tekstov, zahteva posvet z davčnim svetovalcem. Izdajatelj ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi neupoštevanja omenjenih dejstev.
© 2014 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.
"PricewaterhouseCoopers" in "PwC" se nanašata na mrežo podjetij, ki so povezana skozi članstvo v podjetju PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL). Vsako podjetje v mreži je samostojna in neodvisna pravna oseba in ne deluje kot zastopnik PwCIL ali
katerekoli druge članice mreže. PwCIL ne nudi nobenih storitev strankam. PwCIL ni odgovoren za dejanje ali opustitev dejanja
katerekoli članice, prav tako ne nadzira njihove strokovne presoje ali kakorkoli drugače vpliva nanje. Nobena članica ni odgovorna za
dejanje ali opustitev dejanja katerekoli druge članice, prav tako pa ne nadzira strokovnih presoj ostalih članic ali kakorkoli drugače
vpliva nanje.
PwC
4