NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Comments

Transcription

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
.
NAVODILA ZA LO ENO ZBIRANJE ODPADKOV
OZNAKE NA ZABOJNIKIH
V zabojnik modre barve in rde o nalepko z napisom papir in
kartonska embalaža odlagamo: asopise, revije, prospekte, listine,
kataloge, brošure, šolske zvezke, pisma, kuverte, ovojni papir,
papirnate nakupovalne vre ke, zme kan papir, manjše kartonske škatle
in embalaža prehrambenih artiklov (riža, soli, testenin, otroške
hrane,..),kartonske embalaže pralnih praškov in raznih manjših
aparatov,papirnate serviete, prti ke in valovito lepenko ter kartonaste
podstavke.
V zabojnik modre barve in rumeno nalepko z napisom plasti na in
kovinska embalaža odlagamo: folije in vre ke, plastenke za pija o,
plastenke za istila in pralna sredstva, lon ki za jogurt in druge mle ne
proizvode, margarine, plastenke za majonezo, ketchap, stiropor za
manjše
embaliranje
gospodinjskih
aparatov,
zabavne
elektronike,ra unalnikov, tetrapak embalaža za teko a živila npr. mleka
in sokov.
V zabojnik modre barve in belo nalepko z napisom steklena
embalaža odlagamo: kozarce za vlaganje, prazne steklenice,
stekleni ke živil in steklene repinje.
V zabojnik rjave barve in belo/rjavo nalepko z napisom bio odpadki
odlagamo samo odpadke, ki so primerni za kompostiranje:
Kuhinjski odpadki: zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jaj ne lupine,
kavna usedlina, filter vre ke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani
ostanki hrane, papirnati rob ki, brisa e in papirnate vre ke.
Zeleni vrtni odpad:, trava, listje, stara zemlja lon nic, rože, plevel,
gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali in lesni pepel.
V zabojnik zelene barve za ostale odpadke odlagamo samo
nekoristne odpadke kot so: higienski artikli (vložki, plenice, ušesne
pal ke, ..) vre ke za sesalec, zobne š etke , umazane vre ke, umazan
ovojni papir, onesnažen papir, ohlajen pepel, lepilni trakovi, porcelan,
šiviljski izdelki ter tapete.
.
ZBIRNI CENTER
Na odlagališ u nenevarnih odpadkov obratuje zbirni center, kjer ob ani (z zadnjim
odrezkom potrdila pla ila komunalnih storitev) lahko skozi celo leto brezpla no pripeljejo
lo eno zbrane odpadke. Na zbirnem centru sprejemamo:
papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vklju no z odpadno embalažo iz papirja in
lepenke,
steklo vseh velikosti in oblik, vklju no z odpadno embalažo iz stekla,
plastiko, vklju no z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
odpadke iz kovin, vklju no z odpadno embalažo iz kovin,
les, vklju no z odpadno embalažo iz lesa,
obla ila,
tekstil,
jedilno olje in maš obe,
barve, rnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
baterije in akumulatorje
elektri no in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
kosovne odpadke,
zeleni rez (trava, listje, vejevje),
avtomobilske gume ter
manjše koli ine gradbenega materiala (cca. 1 m3 ) in azbestno cementne odpadke (pla ilo
po zadnjem veljavnem ceniku).
OBRATOVALNI AS ODLAGALIŠ A IN ZBIRNEGA CENTRA
Poletni urnik (1. april – 31. oktober)
Ponedeljek – petek
od 8. do 19. ure
Sobota
od 8. do 12. ure
Nedelja in prazniki
zaprto
Zimski urnik (1. november – 31. marec)
Ponedeljek – petek
od 8. do 17. ure
Sobota
od 8. do 12. ure
Nedelja in prazniki
zaprto
Za dodatne informacije smo vam na razpolago vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 7. do
15. ure ali na telefonski številki 05/66 34 950 ali preko spletne strani www.komunala-izola.com.
OHRANIMO NAŠO OB INO
ISTO DANES ZA BOLJŠI JUTRI!
Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o.

Similar documents