letno poročilo za leto 2013 - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Comments

Transcription

letno poročilo za leto 2013 - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
LETNO POROČILO ZA LETO
2013
-1-
UVOD ................................................................................................................................................................ 1
1.1
UVODNA BESEDA DIREKTORICE ................................................................................................... 1
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA ..................................................................................................................... 1
1.3. USTANOVITELJI ...................................................................................................................................... 2
1.4. DEJAVNOST ZAVODA............................................................................................................................ 2
1.5. ORGANIZACIJA ZAVODA ..................................................................................................................... 2
1.6. VODSTVO ZAVODA................................................................................................................................ 3
1.7. ORGANIGRAM ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA ............................................ 4
2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013 ................................................................................................... 5
2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ...................................................................................... 5
2.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .............................................................................................................. 5
2.3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV IN REALIZACIJA ...................... 6
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ............................................................. 7
3.1. REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI .................................................................................................... 7
3.2. REALIZACIJA NOTRANJIH, ZUNANJIH STROKOVNIH NADZOROV IN PRESOJ ....................... 8
3.3. PRITOŽBE, POHVALE IN NASILJE NA DELOVNEM MESTU .......................................................... 9
3.4. INŠPEKCIJSKI PREGLEDI ................................................................................................................... 10
3.5. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA........................................................................................ 10
3.5.1. Splošna ambulantna dejavnost ............................................................................................................... 12
3.5.2. Referenčne ambulante ............................................................................................................................ 13
3.5.3. Otroški in šolski dispanzer ..................................................................................................................... 13
3.5.4. Dispanzer za ženske ............................................................................................................................... 14
3.5.5. Dispanzer za mentalno zdravje .............................................................................................................. 14
3.5.7. Dispanzer medicine dela, prometa in športa .......................................................................................... 15
3.5.8. Specialistična ambulantna dejavnost .................................................................................................... 15
3.5.9. Laboratorij.............................................................................................................................................. 16
3.5.10. Fizioterapija ......................................................................................................................................... 16
3.5.11. Patronaža in nega na domu .................................................................................................................. 16
3.5.12. Reševalna in dežurna služba ................................................................................................................ 17
3.5.13. Zdravstvena vzgoja .............................................................................................................................. 18
3.5.14. Zobozdravstvena dejavnost ................................................................................................................. 19
3.6. POSLOVNI IZID ...................................................................................................................................... 20
4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI
IZVAJANJU PROGRAMA DELA ................................................................................................................. 20
5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ..................................................... 20
5.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.............................................................................................. 20
6. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ........................................................................ 22
6.1. NOTRANJA REVIZIJA ........................................................................................................................... 22
6.2. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF) ....................................... 22
6.3. REGISTER TVEGANJ ........................................................................................................................... 23
7. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .............................................................. 23
8. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE..................................................................... 23
8.1. ZAPOSLOVANJE .................................................................................................................................... 23
8.2. ANALIZA IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA .................................... 24
9. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH....................................................................................... 25
9.1. INVESTICIJSKA VLAGANJA ............................................................................................................... 25
9.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ........................................................................................................ 27
10. DRUGA POJASNILA ............................................................................................................................... 28
10.1. JAVNA NAROČILA .............................................................................................................................. 28
10.2. NAČRT INTEGRITE ............................................................................................................................. 28
10.3. SODELOVANJE Z ZASEBNIKI........................................................................................................... 28
-2-
11. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013 .................................................................................. 29
11.1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA ........................................................................... 29
11.1.1. Sredstva: ............................................................................................................................................... 29
11.1.2. Obveznosti do virov sredstev: .............................................................................................................. 31
11.1.3. Lastni viri in dolgoročne obveznosti.................................................................................................... 32
11.2. POJASNILA K STANJU IN GIBANJU NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH
OSNOVNIH ..................................................................................................................................................... 32
11.3. POJASNILA K STANJU IN GIBANJU DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL .... 32
11.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ........... 33
11.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA ................................................................................................................... 40
11.7. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV ................. 41
11.8. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI ................................................................................................................................ 41
12. POROČILO O POPISU ............................................................................................................................. 42
13. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB ...................................................................... 42
14. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE .................................................................................................................... 43
-3-
UVOD
1.1 UVODNA BESEDA DIREKTORICE
Naše temeljno poslanstvo: zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin ustanoviteljic, čim bolj kakovostno
zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za
izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja, smo v letu 2013 dobro
izpolnjevali. Večino ciljev, ki smo si jih zastavili, smo dosegli. Točke in količniki niso bili problem. Denarja ni
bilo v izobilju, vendar smo tudi letos nabavljali sredstva, ki jih potrebujemo za nemoteno delovanje.
Celo leto smo izvajali aktivnosti, da smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v Poslovnem načrtu in so bili
sprejeti na Svetu zavoda. Z veseljem in ponosom ugotavljamo, da smo večino zastavljenih ciljev dosegli. Imamo
visok indeks glavarine, v vseh dejavnostih smo realizirali pogodbeno dogovorjeni obseg programa zdravstvenih
storitev, zaposleni so se udeleževali strokovnih izpopolnjevanj v skladu z načrtom in razpoložljivimi finančnimi
sredstvi, nabavili in pridobili smo osnovna sredstva od ustanovitelja in donatorjev v skladu z načrtom.
Nepričakovano smo 1.5.2013, po upokojitvi koncesionarke, pridobili program za eno splošno ambulanto.
1.12.2013 se nam je program razširil še za 0,40 tima v socialno varstvenem zavodu- domu za starejše občane.
Najpomembnejši projekt, ki je potekal v letu 2013 in je zahteval ogromno sodelovanja vseh zaposlenih, je
energetska sanacija Zdravstvenega doma. V februarju 2013 nas je razveselila novica, da je Občina Slovenska
Bistrica uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor in pridobila evropska sredstva za
Energetsko sanacijo zdravstvenega doma. Razpis za izvajalca del je izvedla Občina Slovenska Bistrica. Dela so
se pričela v septembru 2013, predvidoma bo energetska sanacija zaključena v prvem polletju leta 2014.
V maju smo uspešno opravili zunanjo presojo kakovosti, zadržali certifikat ISO 9001:2008 in ves čas skrbeli za
izboljšanje procesov.
Stroške poslovanja smo uspešno obvladovali, tako materiala kot stroške dela. Financiranje s strani ZZZS je bilo
zagotovljeno skozi celo leto, tako da smo lahko v roku poravnavali obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih.
Poslovni rezultati so zadovoljivi, čeprav stroškov poslovanja nismo uravnotežili z načrtovanimi prihodki.
Izguba je bila povzročena zgolj zaradi dodatnih zakonskih obveznosti, ki so zahtevale izplačilo ¾ odprave
plačnih nesorazmerij in smo jih izplačali v februarju leta 2014. Izplačilo zaostale odprave nesorazmerij ni bilo
pokrito s strani financerja, prav tako teh sredstev v finančnem načrtu za leto 2013 nismo načrtovali.
1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA
ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je ločil
od ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem novih občin je ZD pridobil nove
občine ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine Oplotnica, Poljčane in
Makole. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sodi med posredne uporabnike proračuna.
OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA
Ime: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Sedež: Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica
Matična številka: 5114357
ID številka za DDV: SI97979287
Šifra uporabnika: 92428
Številka podračuna: SI56 0131 3603 0924 244 pri UJP Slovenska Bistrica
Telefon: 02 843 27 30 Fax: 02 818 19 03
Spletna stran: http://www.zd-sb.si/
E-pošta: [email protected]
Datum ustanovitve: 11.09.1991
Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Mariboru,registrski vložek 10422600
1
1.3. USTANOVITELJI
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica
Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole
1.4. DEJAVNOST ZAVODA
Dejavnost Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki
skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti zajema izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin
ustanoviteljic.
V zavodu izvajamo naslednje dejavnosti: zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina),
zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, preventivno zdravstveno varstvo vseh prebivalcev, nujna
medicinska pomoč in dežurna služba, nujni, nenujni in sanitetni reševalni prevozi, patronaža in nega,
fizioterapija, laboratorijske storitve, zobozdravstveno varstvo za odrasle in mladino, medicino dela, prometa in
športa.
V zavodu poleg primarne dejavnosti, izvajamo tudi naslednje specialistične dejavnosti: anitkoagulantno
dejavnost, RTG slikanje pljuč in skeleta, UZ preiskave trebuha, nevrologijo, fiziatrijo in pedontologijo.
V skladu z zakonodajo je zavod registriran za opravljanje sledečih dejavnosti:
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
77.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
81.220 Splošno čiščenje stavb
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.230 Zobozdravstvena dejavnost
86.901 Alternativne oblike zdravljenja
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastavitve za starejše in invalide
1.5. ORGANIZACIJA ZAVODA
Zdravstveni dom je organiziran v organizacijskih enotah ( OE ):
- OE Osnovno zdravstveno varstvo (OZV)
- OE Zobozdravstvo
- OE Uprava
Zdravstveni dom deluje na naslednjih lokacijah:
• Slovenska Bistrica (Partizanska ulica 30, Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka ulica 1; Dom dr.
Jožeta Potrča Poljčane enota Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 33),
• Poljčane (Bistriška cesta 62, Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo,
• Pragersko (Ptujska cesta 48) – zobozdravstvo,
• na območju občine Makole –patronažna služba.
Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema vlogo
koordinatorja, organizatorja in upravljavca med izvajalci javne zdravstvene službe in uporabniki.
2
Organi zavoda:
Najvišji organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki ga sestavlja 11 članov, od tega: 6 predstavnikov
ustanoviteljic, 2 predstavnika uporabnikov in 3 predstavniki zaposlenih javnega zavoda ZD Slovenska Bistrica.
Predstavnik
Član - predstavnik občine Slovenska Bistrica
Član - predstavnik občine Slovenska Bistrica
Član - predstavnik občine Slovenska Bistrica
Član - predstavnik občine Poljčane
Član - predstavnik občine Oplotnica
Član - predstavnik občine Makole
Član - predstavnik uporabnikov
Član - predstavnik uporabnikov
Član - predstavnik zaposlenih ZD SB
Član - predstavnik zaposlenih ZD SB
Predsednica - predstavnica zaposlenih ZD SB
Ime in priimek
Srečko Juhart
Simon Unuk
Anica Korošec
Klavdija Majer
Koni Očko
Marjan Gorčenko
Anita Cerkvenik
Erih Šerbec
Matjaž Žunkovič
Peter Vukovič
Alenka Antolinc Košat
Strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki ga vodi direktorica, sestavljajo pa ga vodje služb, pomočnica
direktorice in vodstveni delavci. Skupno šteje 11 članov.
1.6. VODSTVO ZAVODA
Zdravstveni dom zastopa in predstavlja direktorica Jožefa Lešnik Hren,dr. med., spec.šol. med. Po predhodno
pridobljenih soglasjih občin ustanoviteljic jo imenuje in razrešuje svet zavoda. Direktorica organizira in vodi
delo, poslovanje zavoda in odgovarja za zakonitost in strokovnost poslovanja.
Organizacijsko enoto OZV vodi Alenka Antolinc Košat dr. med.,spec. druž. med., ki je tudi predsednica Sveta
zavoda. OE zobozdravstvo vodi Peter Vukovič.dr. dent. med.,spec. pedontolog.
Področje finančno računovodske službe vodi pomočnica direktorice mag. Urška Sedmak univ.dipl.ekon.,
področje zdravstvene nege, pa vodja službe Brigita Špes, dipl.med.sestra.
Vodstveni delavci zavoda po posameznih področjih so:
področje reševalne službe: Matjaž Žunkovič, dipl.zdravstvenik
področje patronažne službe: Milena Gajšt, vms
področje laboratorija: Adrijana Goričan,dipl. med. sestra
področje fizioterapije: Darinka Šošter, višji fizioterapevt
področje zobozdravstva: Nives Husu,odgovorna zobna asistentka.
3
1.7. ORGANIGRAM ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA
4
2. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007,102/10).
Letno poročilo določenega proračunskega uporabnika sestavljata v skladu z 21. členom Zakona o
računovodstvu:
a.) poslovno poročilo, ki je sestavljeno iz poročila o uresničitvi načrtovanih ciljev, programa dela in oceni
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja zavoda.
b.) računovodsko poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom.
2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04,80/04, 23/05,15/2008,23/2008,58/2008,77/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: UI-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008ZPacP, 58/2008,49/2010, 107/2010),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 ter Aneks št. 1 k SD za leto 2013
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS in aneksi k pogodbi .
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 110/11),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.
12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,58/10,60/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS,
št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08 in 58/10,
104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.
134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list
RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS,
46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni
list RS, št. 117/02, 134/03),
c) Interni akti zavoda :
- Statut
- Poslovnik kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi in pravilniki, najpomembnejši med njimi za sestavljanje
računovodskega poročila je Pravilnik o računovodstvu s prilogami.
2.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA
Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje, ki smo jih v letu 2013 razvijali
in sledili k doseganju le teh :
• krepitev preventivne zdravstvene dejavnosti in varovanje zdravja prebivalstva,
• zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča
največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti,
• ohranitev in razširitev obsega dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe,
5
•
•
•
•
•
zagotavljanje sistema celovite kakovosti,
zagotavljati ustrezno dostopnost in primerno kakovost zdravstvenih storitev in drugih pravic iz OZZ,
izboljšanje pogojev dela za zaposlene,
razvoj informacijskega sistema (zdravstveno-informacijskega in poslovnega),
rešitev prostorske problematike - investicija v prizidek službe NMP in patronažne službe.
2.3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV IN
REALIZACIJA
Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:
• zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem
nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti,
• zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse občane,
• dosledno uresničevanje in izpolnjevanje delovnega programa in zagotavljanje pravic pacientom,
• spremljanje zadovoljstva pacientov in odkrivanje ter odpravljanje vzrokov nezadovoljstva,
• ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem in razpoložljivimi finančnimi
in človeškimi viri,
• spremljanje razvoja zakonodaje s področja zdravstvenega zavarovanja in druge zdravstvene
zakonodaje,
• presoja upravičenosti do posameznih pravic iz OZZ,
• zagotovitev potrebnega strokovnega kadra na medicinskem in nemedicinskem področju,
• krepitev strokovnega znanja z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih, ter prenos informacij
zaposlenim,
• spodbujanje zaposlenih za timsko delo,
• pridobitev naziva učni zavod.
Boljše obvladovanje določenih bolezni:
• osveščanje in motiviranje pacientov v smislu zdravega načina življenja v okviru preventivnega
delovanja,
• zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant,
• motiviranje pacientov in spodbujanje napotitev v zdravstveno vzgojne delavnice.
• sodelovanje z drugimi društvi za promocijo zdravja na lokalni ravni.
Skrajšanje čakalne dobe:
• vodenje čakalnih seznamov pacientov,
• naročanje v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem
zdravstvu in Pravilnikom o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu
vodenja čakalnih seznamov,
• obveščanje in informiranje pacientov – osebno, po elektronski pošti, SMS sporočila, na spletni strani
ZD.
Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev:
• zagotavljanje ustrezne dostopnosti in primerne kakovosti zdravstvenih storitev, ter drugih pravic iz
OZZ,
• ambulante, dispanzerji, laboratorij in ostale dejavnosti bodo dostopni v dopoldanskem in popoldanskem
času (v okviru ordinacijskega časa),
• NMP in nujni reševalni prevozi- dostopnost 24 ur,
• nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi – dostopnost v dopoldanskem in
popoldanskem času glede na potrebe pacientov,
• patronažna služba - dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ter tedenska pripravljenost v
popoldanskem času,
• ohranitev specialističnih ambulant za potrebe prebivalstva območja, ki ga pokrivamo,
• na centralni lokaciji zagotoviti obravnavo, preglede in diagnostiko,
6
•
•
•
možnost telefonskega naročanja v okviru ordinacijskega časa ambulant,
spremljanje preskrbljenosti z nosilci dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v RS in izvedba
aktivnosti za izboljšanje preskrbljenosti na našem področju,
doseganje dogovorjenega programa po veljavni pogodbi.
Izboljšanje kazalnikov kakovosti:
• zagotavljanje sistema celovite kakovosti,
• ohraniti in nadgraditi ISO standard 9001:2008,
• stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD (predlaganje izboljševanja kakovosti po OE in
službah. Prizadevali si bomo zagotoviti vsaj eno koristno inovacijo oziroma koristen predlog na 10
zaposlenih).
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
V letu 2013 smo dosegli zastavljene cilje poslovanja, kar se odraža na poslovanju zavoda. Realizirali smo
pogodbeno dogovorjeni program v okviru pogodbe z ZZZS. Ukrepi, ki smo jih izvajali v letu 2013 so:
• redno mesečno spremljanje, analiziranje doseženega programa zdravstvenih storitev,
• redno mesečno spremljanje prihodkov, odhodkov in rezultata poslovanja glede na načrt,
• ukrepi izboljševanja sistema kakovosti podanimi preko notranjih in zunanjih presoj,
• vodje in odgovorni delavci skupaj s sodelavci uspešno izvajajo svoj proces dela za katerega so
zadolženi,
•
vlaganja v kader - strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.
3.1. REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI
V letu 2013 smo nadaljevali z aktivnostmi v skladu s standardi ISO 9001: 2008. Izvedli smo vse načrtovane
sestanke (4) tima kakovosti direktorja, 6 internih strokovnih nadzorov v celotnem zavodu, 7 notranjih presoj,
zunanjo presojo po standardi ISO 9001:2008, vodstveni pregled, ažurirali in dopolnili smo Priročnik kakovosti,
obdržali smo certifikat kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008, izvedli anketo o zadovoljstvu
varovancev in izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih.
Certifikat kakovosti
Obdržali smo certifikat kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008. V mesecu maju 2013 smo imeli s strani
SIQ-ja redno presojo. Ugotovljeni je bila neskladnost, ki smo jo v določenem roku odpravili in 9 priporočil, ki
jih sproti rešujemo.
Zadovoljstvo varovancev
V ZD Slov. Bistrica smo po planu v mesecu novembru izvedli anketo o zadovoljstvu varovancev. Rezultati
anketnega vprašalnika so naslednji: zbrali in obdelali smo 533 veljavnih anketnih vprašalnikov, v letu 2012 je
bilo 453, delež anketiranih starejših ljudi se je iz 28% v letu 2012 znižal na 24%, povprečna ocena primernosti
informacij v stavbi se je iz 4,3 v letu 2012, v letu 2013 povečala na 4,4, delež naročenih na pregled v letu 2012
se je iz 95,5%, v letu 2013 povečal na 97%, pacienti so v 1% imeli težave pri naročanju – v letu 2012 teh težav
ni bilo, povprečna čakalna doba nad 60 minut v čakalnici se je iz 1,3% (2012), v letu 2013 povečala na 2,3%,
povprečna ocena zadovoljstva z delom zdravnika je ostala ista, to je 4,7, povprečna ocena zadovoljstva z delom
medicinske sestre je ostala ista 4,8, pogostost obiska v ambulanti je ostala ista- 3,2, povprečna ocena
zadovoljstva je 4,6.
Zadovoljstvo zaposlenih
Anketa s katero smo želeli izvedeti kakšna je organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih je potekala v
mesecu maju 2013. Rezultati ankete so pokazali: da je organizacijska klima v ZD Slovenska Bistrica zelo dobra
(4,4), zadovoljstvo z delom je zelo dobro (4,3), zaposleni so nekoliko slabše ocenili zadovoljstvo s plačo (3,6),
statusom v ZD (3,7) , možnostjo napredovanja (3,9) in pohvalo pri dobrem delovnem rezultatu (3,8), povprečna
ocena zadovoljstva je 4,3. Kaj bi anketiran spremenil ali izboljšal: več spoštovanja in strpnosti med službami in
zaposlenimi, plačo, da bi bilo delo, ki se opravi čez plan nagrajeno, tisti, ki čez leto niso bili v bolniškem staležu
in so pokrivali bolniški stalež drugih, bi lahki bili nagrajeni, boljša informiranost zaposlenih o spremembah in
novostih, vključevanje zaposlenih pri planiranju in načrtovanju dela, raziskovalno delo, izboljšati komunikacijo
7
nadrejeni- podrejeni, izboljšati odzivnost skrbnika za računalniško tehnologijo, obnoviti prostore – reševalna,
laboratorij, arhiv, sterilizacija.
Prihodek
Realizirali smo celotni prihodek ZD v skladu s pogodbo z ZZZS. Dosegli načrtovano preventivo nad 90%,
načrtovano št. količnikov na 90% in dosegli načrtovano št. točk nad 90%.
Stroški poslovanja
Stroške poslovanja nismo uravnotežili z načrtovanimi prihodki poslovanja. Izguba je bila povzročena zgolj
zaradi dodatnih zakonskih obveznosti (knjiženje in izplačilo ¾ odprave plačnih nesorazmerij, ki smo jih izplačali
v letu 2014), ki pa niso bile pokrite s strani financerja, prav tako jih v finančnem načrtu za leto 2013 nismo
planirali.
Usposabljanje
V letu 2013 so bili vsi zaposleni v povprečju na treh izobraževanjih, kot je bilo načrtovano. Interna
usposabljanja po službah so potekala skozi celo leto.
Inovacije in izboljšave
Zagotovili smo 15 izboljšav oz. koristnih predlogov. 14 smo jih realizirali 1 se prenese v leto 2014, ker v
preteklem letu ni bilo pogojev za realizacijo le-tega.
Projekti
Izvedli smo naslednje projekte:
• Priprava investicijske in projektne dokumentacije za Projekt »Izgradnja prostorov NMP-DIIP,-PGD,Gradbeno dovoljenje. Delno realizirano in se nadaljuje v leto 2014.
• Priprava investicijske in projektne dokumentacije za Projekt Energetska sanacija Objektov ZD Slov.
Bistrica -PIZ,-PGD. Realizirano. Projekt vodi in financira Občina Slov. Bistrica. Realizacija v letu 2013
in 2014.
• Informacijski sistem: nadgradnja poslovnega programa z dokumentnim sistemom (vhodnih računov),
nadgradnja Programa SAOP prisotnost z modulom LD, trombo program, vzpostavitev Intranet-a
lokalno omrežje ZD za medsebojno komuniciranje in predajo dokumentov. Nekaj je bilo realizirano v
letu 2013, nerealizirani projekti se prenesejo v leto 2014.
3.2. REALIZACIJA NOTRANJIH, ZUNANJIH STROKOVNIH NADZOROV IN
PRESOJ
Realizacija notranjih strokovnih nadzorov
V letu 2013 je bilo 6 notranjih strokovnih nadzorov in sicer na patronaži, reševalni, zobozdravstvo, laboratoriju,
fizioterapiji in splošni ambulanti.
V letu 2013 je bilo opravljenih 7 notranjih presoj in sicer na patronaži, v zobozdravstvu, laboratoriju, ne
reševalni, fizioterapiji, upravi in splošni ambulanti. Pri notranjih presojah v letu 2013 je bilo ugotovljenih 15
ukrepov, od tega 12 korektivnih in 3 preventivni. Realiziranih je bilo 10 ukrepov, 5 ukrepov še ni bilo
realiziranih in se prenesejo v leto 2014. Ob notranjih presojah smo ugotavljali skladnost izvajanja dela v
posameznih službah z organizacijskimi navodili, pravilniki in predpisi, ki veljajo v našem zavodu.
Realizacija zunanjih strokovnih nadzorov
V ZD Slov. Bistrica je bila v maju 2013 s strani SIQ izvedena redna presoja ISO 9001:2008. Izvedenih je bilo 5
presoj in sicer:
• Vodstvo, kjer je bila presojana direktorica-presojani so bili procesi vodenja, odgovornost vodstva,
planiranje, zadovoljstvo odjemalcev, korektivni ukrepi, analize, izboljšave, vodstveni pregled in
notranji strokovni nadzor.
• Skrbnik procesa kakovosti- presojani so bili procesi notranjih presoj, plani, rezultati, analize, ukrepi,
izboljšave, upoštevanje priporočil predhodne presoje.
8
•
•
•
Vodja reševalne službe -presojani so bili procesi organizacija in izvajanje dela reševalne službe, službe
nujne medicinske pomoči in dežurne službe, delo zdravnika v službi NMP in sredstva in oprema za
osebno varstvo pri delu.
Odgovorna patronaže-presojani so bili procesi izvajanje zdravstvenega varstva v patronažni dejavnosti,
arhiviranje dokumentacije, vzdrževanje vozil.
Zdravnica v šolski ambulanti-presojani so bili procesi delo v ambulanti splošne medicine, dispanzerjih
in specialističnih ambulantah, preprečevanje okužb, izvajanje samoplačniške zdravstvene dejavnosti.
Ugotovljena je bila ena neskladnost (nihanje temperature v hladilniku za cepivo, kar pa na kakovost cepiva ni
vplivalo), ki smo jo v določenem roku odpravili in 9 priporočil, ki so se tekom leta tudi realizirala.
V letu 2013 so bili s strani ZZZS izvedeni 3 nadzori in sicer 2 redna in 1 izredni.
• Administrativni izredni nadzor je bil opravljen v referenčni ambulanti v novembru 2013. Z
nadzorom je bil opravljen pregled namenske porabe sredstev za laboratorij za splošno in
pripadajočo referenčno ambulanto. Iz pridobljene dokumentacije ZZZS ugotavlja, da poročana
poraba ni enaka dokumentirani porabi. ZD SB je ZZZS poročal prenizko namensko porabo
sredstev za laboratorij v višini 1.082,92 €, ki jih je ZZZS nakazal ZD SB.
• Administrativni redni nadzor je bil opravljen oktobra 2013 v splošni ambulanti Ugotovitve
nadzora so bile, da je ordinacijski čas ambulante je skladen s prilogo k pogodbi.
• Finančno medicinski nadzor je bil opravljen septembra 2013 v fiziatrični ambulanti.
Pregledana je bila medicinska dokumentacija za obdobje 01.01.2013-30.06.2013. Predložena
medicinska dokumentacija ni bila v skaldu z navodili. Podana so bila navodila za vodenje
medicinske dokumentacije in obračunavanje ustreznih storitev.
3.3. PRITOŽBE, POHVALE IN NASILJE NA DELOVNEM MESTU
Pohvale
V letu 2013 smo prejeli 6 pismenih pohval (dve več kot v letu 2012) in sicer: 2 pohvali na delo ekipe reševalnih
prevozov in NMP, 1 pohvala za osebje ZD na splošno, 2 pohvali na organizacijo dela v laboratoriju in 1 pohvala
zdravnice dr. Rupnik.
Pritožbe
V letu 2013 smo prejeli 13 pritožb (eno več kot v letu 2012) in sicer: 4 pritožbe zaradi čakanja v dežurni
ambulanti zaradi odsotnosti zdravnika, neprijaznosti in plačila obiska, 1 pritožba na ureditev ZD – nadstrešek, 1
pritožba na delo v antikoagulantni ambulanti, 3 pritožbe na zdravnike v splošni ambulanti, ker pacient ni dobil
napotnice, ortopedskega pripomočka in nezadovoljstvo z zdravstveno obravnavo, 1 pritožba na delovni čas na
fizioterapiji, 2 pritožbi sta bili podani na storitve, opravljene v zobozdravstveni službi in 1 pritožba na izvedbo
sanitetnega reševalnega prevoza.
Ena pritožba je bila podana preko Varuha bolnikovih pravic Mestne občine Maribor.
Vsako pritožbo, ki jo prejmemo ustno, pisno, po telefonu ali e-mailu, obravnavamo po protokolu, ki smo ga
sprejeli v okviru standardov ISO.
V letu 2013 je bilo nekaj pritožb na čakanje na zdravnika v dežurni službi in posledično nerazumevanje
pacientov in pritožbe nad tehnikom, ki ob odhodu ekipe NMP na teren, ostane sam v ZD. Teh pritožb je bilo že v
prejšnjem letu največ. Poleg izjav zaposlenih in statistike opravljenega dela, so tudi te pritožbe dokaz, da je
služba NMP in dežurna služba preobremenjena. Pritožba je bila tudi na plačilo neurgentnega pregleda v dežurni
službi. Vse pritožbe so bile obravnavane v rokih. Eno pritožbo, ki jo je pacient naslovil tudi na Zdravniško
zbornico Slovenije, smo obravnavali na ustni obravnavi v zvezi z vložitvijo zahteve za prvo obravnavo
domnevne kršitve pacientovih pravic. Na ustni obravnavi smo se s pacientom ustrezno pogovorili in postopek je
bil s tem zaključen. Tudi na Zdravniški zbornici postopka niso nadaljevali in so ocenili naš postopek za povsem
v skladu s pravili in ustrezen.
Nasilje na delovnem mestu
V letu 2013 smo prejeli 2 prijavi nasilja nad zaposlenimi na delovnem mestu, ki sta se nanašali na verbalne
grožnje pacienta nad zdravnico v dežurni službi in nad zdravstveno administratorko zaradi naročanja.
Veselim se pohval, ki dokazujejo, da ljudje še cenijo naše delo in ga tudi pohvalijo. Pritožb je v letu 2013
približno enako kot prejšnje leto, usmerjene pa so predvsem v tiste dejavnosti, ki so preobremenjene. Že dalj
časa opažamo, da je tarča pritožb dežurna služba, ki je preobremenjena. Izkazuje se, da je potrebno službo NMP
in dežurno službo okrepiti. Pozitivne so tiste pritožbe, ki pripomorejo k izboljšanju našega dela in standardov.
9
Nasilje nad zaposlenimi na delovnem mestu je žal prisotno, verjetno v precej večji meri, kot je zapisano. Naučiti
se je potrebno ravnanja z težavnimi pacienti.
3.4. INŠPEKCIJSKI PREGLEDI
Nadzor je opravilo Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat republike Slovenije, Območna enota Maribor.
Opravljeni inšpekcijski nadzori so bili v zvezi z spoštovanjem zakonodaje, ki ga ureja Zakon o nalezljivih
boleznih. Inšpekcijski pregledi so bili izvedeni v šolski zobni ambulanti Poljčane in zobni ambulanti Pragersko.
Pri pregledu je bila pregledana dokumentacija, rezultati preiskav in skladnost vzorcev. Ker vsi postopki potekajo
skladno z zakonodajo, ni bilo razlogov za nadaljevanje inšpekcijskih postopkov.
Prav tako je bil izveden nadzor Zdravstvenega inšpektorata republike Slovenije, glede spoštovanja zakonodaje,
ki jo ureja Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z
njima povezanih raziskavah – odlaganje odpadkov na kraju njihovega nastanka, Uredba o ravnanju z
amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah –
uporaba filtrov ali ločevalnikov, Zakon o nalezljivih boleznih in Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in
varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni – pregled evidenc o opravljenem cepljenju, poročanje o
opravljenem cepljenju in o stranskih pojavih, hrambi cepiv, Zakon o zdravniški službi/vpis v register pri
Zdravniški zbornici Slovenije in licenca, Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij, Zakon o duševnem
zdravju/prevoz osebe z reševalnim vozilom na psihiatrično zdravljenje, Zakon o pacientovih pravicah, Pravilnik
o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih
seznamov. V času inšpekcijskega nadzora v teh segmentih ni bilo ugotovljenih neskladij.Vsa zakonodaja se
izvaja skladno z zakonom zato ni bilo razloga za nadaljevanje inšpekcijskih postopkov.
Poročilo o opravljenih pregledih medicinske opreme 2013
V letu 2013 so bili po preventivnem planu opravljeni periodični pregledi, servisiranja in umerjanja vseh
medicinski aparatov skladno z navodili proizvajalca o vzdrževanju in standardih, ter skladno z zakonom o
meroslovju, redna periodična overjanja.
3.5. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
Splošni dogovor v zdravstvu predpisuje zakon, z njim pa se osem partnerjev v zdravstvu - med njimi so
Ministrstvo za zdravje, ZZZS, Zdravniška zbornica in izvajalci zdravstvenih storitev - dogovorijo o obsegu in
vrstah programov storitev za posamezno pogodbeno leto. Zdravstvene domove pri dogovarjanju zastopa
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. V kolikor se partnerji o posameznih določbah ne morejo poenotiti, se
poskušajo razlike uskladiti z arbitražo, v kolikor pa tudi ta ne uspe, besedilo spornih določb s sklepom arbitrarno
določi vlada. Splošni dogovor je začel veljati aprila 2013, ko se tudi sicer v zdravstvu začne posamezno
pogodbeno leto. Aneks št. 1 k SD za leto 2013 je Vlada RS sprejela septembra 2013.
Tabela 1: Število opredeljenih pacientov na dan 30.11.2013 (vir ZZZS)
ŠT.OPRED.
Splošne ambulante
Priimek in ime zdravnika
ANTOLINC KOŠAT
ALENKA
ŽELJKO JANA
BRKLJAČIĆ JASNA
LEŠNIK HREN JOŽEFA
RUPNIK DARINKA
Število
timov
1,00
1,00
0,23
0,40
1,00
Skupaj
2.091
415
331
737
2.147
Opredeljeni
/tim
2.091
415
1.439
1.843
2.147
ŠT.OPRED.
Otroški in šolski dispanzer Število
Priimek in ime zdravnika timov
LEŠNIK HREN JOŽEFA
0,52
KAJBA KERŠIČ POLONA
0,75
BRKLJAČIĆ JASNA
0,30
GRUBER R. ZALA
0,67
KODELIČ K. BREDA
0,67
Opredeljeni
Skupaj
/tim
1.713
3.294
945
1.260
796
2.653
998
1.490
1.332
1.988
10
Skupaj
Količniki
število
/tim
količnikov
iz
opredeljenih
Doseganje povp.
2.512,60 2.512,60
103,42
601,60
601,60
24,76
280,52 1.219,65
50,20
710,68 1.776,70
73,13
2.230,08 2.230,08
91,79
Skupaj
število
količnikov
iz
Količniki
opredeljenih
/tim
Doseganje povp.
1.595,24 3.067,76
113,50
1.077,74 1.436,98
53,16
701,50 2.338,33
86,51
2.012,46 3.003,67
111,13
2.477,98
3.698,47
136,84
Količniki /tim
Ginekologija
Priimek in ime zdravnika
Število
timov
Skupaj
BANDELJ K. DUŠANKA
1,20
6.099
Opr.
/tim
5.083
Skupaj število
količnikov iz
opredeljenih
Skupaj število
količnikov iz
opredeljenih
in nosečnic
Doseganje
povprečja
2.154,35
1.795,29
99,52
% opredeljenih
Zobozdravstvo-odrasli
Priimek in ime zdravnika
PETRAK METOD
HASAJ MATEJ
Število
timov Skupaj
Opredeljeni/tim
1,04
1.505
1.447
1,04
1.535
1.476
0 do 18
0,46
0,13
Zobozdravstvo-mladina
Priimek in ime zdravnika
VUKOVIĆ PETER
VOGELNIK HELENA
Število
timov Skupaj
Opredeljeni/tim
0,56
621
1.109
1,00
1.355
1.355
0 do 18
72,62
94,68
19 do 25
3,92
5,14
% opredeljenih
19 do 25
7,89
4,42
Doseganje
povprečja
(noseč)
2.426,65
Doseganje
nad 25
povprečja
95,61
77,66
94,72
79,21
Doseganje
nad 25
povprečja
19,48
93,71
0,88
114,50
Tabela 2: Realizacija fizičnega obsega delovnega programa 2013 (povprečje 2013)
Naziv
Osnovna zdravstvena dejavnost
Splošna ambulanta - Kurativa
Splošna ambulanta - Preventiva
Splošna ambulanta v DSO
Otroški in šolski dispanzer - Kurativa
Otroški in šolski dispanzer - Preventiva
Dispanzer za ženske - Kurativa
Dispanzer za ženske-odvzem brisa/malig.
Antikoagulantna ambulanta
Dispanzer za mentalno zdravje
Patronaža
Nega na domu
Fizioterapija
Spec.amb. - nevrologija
Spec.amb. - fiziatrija
RTG
Spec.amb. - ultrazvok
Nenujni reševalni prevozi s
spremljevalcem
Ostali sanitetni prevozi
Skupaj točkovna dejavnost
Skupaj količniška dejavnost
NMP - B in dežurna služba
Nujni reševalni prevozi
Razvojna ambulanta
Zdravstvena vzgoja
Skupaj pavšalna dejavnost
Skupaj točke in količniki brez pavšala
število
timov
3,29
0,00
0,03
2,91
1,29
1,20
0,00
0,17
1,00
7,25
1,34
4,32
0,07
0,18
0,25
0,25
NAČRT 2013
količniki
točke
REALIZACIJA 2013
količniki
točke
90.716
1.444
939
80.742
61.541
33.912
1.631
1,51
1,00
26,06
89.247,35
2.316,00
1.096,70
85.292,30
58.706,50
35.532,25
1.348,00
INDEKS
R/N
98,38
160,39
116,79
105,64
95,39
104,78
82,65
174,30
102,42
114,20
149,04
111,18
102,44
89,57
104,42
105,58
8.848
21.522
119.440
17.082
80.365
3.195
6.833
21.411
12.342
15.421,94
22.042,30
136.406,43
25.459,46
89.346,40
3.272,96
6.120,23
22.357,00
13.030,20
150.185
99.460
540.683
252.374,00
374.632,00
960.463
168,04
376,67
177,64
100,96
960.463
177,64
64,00
103,23
270.925
273.539
1,10
0,50
0,30
1,66
3,56
29,62
0
Zdravstveno vzgojne delavnice-količina
540.683
62
11
0
101,43
NAČRT
2013
Točke
Naziv
REAL
2013
Točke
INDEKS
R/N
Zobozdravstvo
Zobozdravstvo odraslih
Zobozdravstvo mladina
Pedontologija
Skupaj točkovna dejavnost
2,03
1,56
0,30
3,89
92.106
50.090
10.395
152.591
106.324
51.108
14.168
171.600
115,44
102,03
136,29
112,46
Pedontologija pavšal
Zobozdravstvena vzgoja
Skupaj zobna pavšalna dejavnost
0,30
1,59
1,89
6.662
30.337
36.999
7.438
30.908
38.345
111,65
101,88
103,64
36.040
9.095
25,24
Medicina dela prometa in športa
3.5.1. Splošna ambulantna dejavnost
V letu 2013 se je delo izvajalo v dveh ambulantah družinske medicine, po 01.05.2013 še dodatno ambulanta
družinske medicine (dr. Željko), s 01.12.2013 pa smo pridobili še program za ZVZ Poljčane, enota Slovenska
Bistrica. S 01.12.2013 smo pridobili 0,4 koncesije za DSO, kjer dela Mirko Vuković pod neposrednim
mentorstvom Alenke Antolinc Košat. Vse leto smo v timu referenčne ambulante odlično sodelovali z
diplomirano sestro, ki nam je z vodenjem urejenih kroničnih bolnikov in opravljenimi preventivnimi pregledi,
učinkovito pomagala. Čeprav smo s sistematičnim delom referenčne sestre odkrili kar nekaj dejavnikov tveganja
ali že razvitih bolezni, pa verjamemo, da se bo vsem skupaj v prihodnosti še kako obrestovalo, saj le učinkovita
preventiva dolgoročno zmanjša obolevnost pacientov in našo obremenitev.
S sestrama v programu CINDI smo že leto prej zastavili smernice, kako povečati obisk v delavnicah za zdrav
življenjski slog. To nam je le delno uspelo, saj veliko pacientov ne želi sodelovati v ponujenih programih.
Udeležili smo se tečaja MRMI, tekmovanja reševalnih ekip na Rogli, kjer smo osvojil odlično drugo mesto,
družinska zdravnica je pričela s podiplomskim izobraževanjem iz paliativne medicine, uspešno smo opravili
tečaj ALS in ITLS, ter šolo za vodenje antikoagulacijskega zdravljenja. Prav tako smo se udeležili prve šole
urgence, tečaja akutnih stanj in oskrbe dihalne poti, več enodnevnih seminarjev in izobraževanj, zaradi katerih je
delo v ambulanti in na terenu še toliko bolj strokovno. Enkrat tedensko poteka strokovni sestanek zdravnikov,
kjer analiziramo ukrepanje v posameznih situacijah, predvsem na terenu. Organizirali smo veliko interno
strokovno izobraževanje iz nujnih stanj s praktičnimi vajami za vse zdravnike, tudi koncesionarje. Udeležba na
omenjenem izobraževanju je bila zelo uspešna. Plan dela je bil presežen, zadovoljstvo bolnikov je bilo, glede na
rezultate ankete, veliko. Menimo, da je bilo delo vseh timov v letu 2013 zelo dobro.
Tabela 3: Primerjalni pregled števila obiskov v SA:
Šifra
K0001
K0002
K0003
K0005
K0006
K0007
0028
0029
K0040
K0041
K0020+K0021+K0022
K0018
K0019
Št.obiskov
Naziv
2010
4.163
8.223
3.077
157
17
60
119
37
Kratek obisk
prvi kurat.preg.
ponovni kurat.preg.
preventivni preg.odr.
prip.bol.za oce…
obsežni pregled
lažje dostopen HO
težje dostopen HO
Hišni obisk
Paliativni hišni obiski
Posegi
pon.prev.preg.odr.
napotitve na sekundarno raven
22
570
12
2011
7.097
11.164
4.288
112
22
57
198
92
3.024
33
717
2012
8.251
9.411
4.662
44
97
1.785
0
652
Indeks
2013 2013/2012
10.891
132,00
9.683
102,89
6.576
141,06
124
40
90,91
112
115,46
221
2
1.590
53
534
89,08
81,90
3.5.2. Referenčne ambulante
Referenčna ambulanta v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica deluje v okviru dveh ambulant družinske
medicine. Delo v referenčni ambulanti je usmerjeno v preventivno dejavnost, odkrivanje novonastalih bolezni in
vodenje kroničnih bolezni. V letu 2013 se je nabavila vsa potrebna oprema za kvalitetno obravnavo bolnikov.
Opažamo, da se ljudje še vedno ne odzivajo na vabila za obravnavo v referenčni ambulanti, saj te oblike
obravnave bolnikov še ne poznajo dovolj. Vsi zaposleni poskušamo bolnike spodbujati, da se odzovejo na
vabila. Vedno smo jim na voljo z dodatnimi pojasnili o namenu in koristnosti referenčne ambulante.
3.5.3. Otroški in šolski dispanzer
V otroškem in šolskem dispanzerju zagotavljamo celovito in stalno zdravstveno oskrbo otrok, šolarjev in
mladine od rojstva do dopolnjenega 19. leta starosti. V otroškem dispanzerju imamo priznanega 2,10 tima, od
tega 1,32 tima za kurativo in 0,78 tima za preventivo, v šolskem dispanzerju imamo prav tako priznanega 2,10
tima, od tega 1,59 tima za kurativo in 0,51 tima za preventivo.
V otroškem dispanzerju izvajamo preventivne in kurativne zdravstvene preglede. Kurativne preglede opravljamo
brez čakalnih dob za svoje izbrane paciente ter velikokrat za akutno zbolele otroke iz vseh štirih občin
ustanoviteljic. Na pregled paciente večinoma naročamo po telefonu, sprejmemo pa tudi vse paciente, ki se
nenajavljeni priglasijo v ambulanto. Prednostno pregledamo paciente, ki zaradi bolezni potrebujejo takojšnji
pregled. V okviru preventive se izvajajo sistematski pregledi otrok, v 1. mesecu starosti, v 3. mesecu starosti, v
6. mesecu starosti, v 9. mesecu, 12. mesecu, 18 .mesecu, v starosti 3 let in v starosti 5 let. Namenski pregledi se
izvajajo za zdravstveno letovanje predšolskih otrok, organizirano zdraviliško zdravljenje predšolskih otrok,
pregledi v 2. mesecu starosti, namenski pregledi po sistematskih pregledih, za sprejem v VVO in pregled
predšolskih otrok pred cepljenjem. Cepljenje se izvaja po Programu imunoprofilakse in kemoprofilakse, ki je
objavljen v uradnem listu in ga pripravi Ministrstvo za zdravje. Razen obveznega, izvajamo še
samoplačniška cepljenja proti rota virusu, pnevmokoknim infektom in proti gripi.V našo občino se priseljujejo
mlade družine (ugodnejši življenjski pogoji – stanovanja) in iščejo zdravstveno oskrbo tudi v otroškem in
šolskem dispanzerju. Povečuje se število otrok, ne le zaradi povečanega števila rojstev, tudi zaradi priseljevanja.
Ob pregledih izvajamo tudi individualno zdravstveno vzgojo, odvisno od problematike posameznika.
V šolskem dispanzerju izvajamo kurativno dejavnost za opredeljene paciente in za vse paciente, ki zaradi
nujnega zdravstvenega stanja iščejo pomoč v šolskem dispanzerju. Pacienti z nujnimi stanji so pregledani takoj.
V okviru preventive izvajamo preglede otrok pred vstopom v šolo, sistematske preglede v 1., 3., 6., in 8. razredu
osnovne šole, ter v 1. in 3. letniku srednje šole. V okviru sistematskih pregledov opravljamo vsa obvezna
cepljenja v skladu z imunizacijskim programom. V Sloveniji se je v šolskem letu 2009/2010 pričelo brezplačno
neobvezno cepljenje deklic v 6. razredu osnovne šole proti okužbam s humanim virusom papiloma (HPV).
Cepivo ščiti pred nastankom predrakavih oziroma rakavih sprememb, ki jih povzročajo HPV. Prvo cepljenje je
priključeno sistematskemu pregledu v 6. razredu osnovne šole, na 2. in 3. dozo cepljenja prihajajo deklice na
naročen termin . Starši svojo privolitev za cepljenje izkažejo s podpisom izjave, ki so jo dobili skupaj z
obvestilom o sistematskem pregledu. V šolskem letu 2011/2012 smo dodali možnost, da se proti HPV cepijo
deklice, ki obiskujejo 8. razred osnovne šole, pa se v 6 razredu niso cepile iz kakršnega koli razloga. V šolskem
dispanzerju opravljamo tudi samoplačniška cepljenja proti gripi, HPV, klopnemu meningitisu. Namenske
preglede opravljamo pred napotitvijo na letovanje, pred vpisom v srednjo šolo, pred izvajanjem določene športne
aktivnosti. Ob preventivnih in kurativnih pregledih so pacienti deležni individualnega svetovanja glede na
problematiko posameznika, zdravnica predava na šolah o aktualnih problemih (gripa, HPV), medicinske sestre
pa se vključujejo v aktivno svetovanje in preglede (ušivost).
Tabela 4: Primerjalni pregled obiskov v otroškem in šolskem dispanzerju-kurativa
Št.obiskov
Šifra
Naziv
2010
2011
K0001
Kratek obisk
4.015
4.151
K0002
prvi kurat.preg.
11.389
12.212
K0003
ponovni kurat.preg.
5.582
5.458
K0007
obsežni pregled
69
19
K0040
Hišni obisk
2
18
K0020+K0021+K0022
poseg
0
1.098
K0016
preg.otroka,šolarja
41
237
K0019
napotitve na sekundarno raven
257
141
13
2012
4.875
11.375
5.879
29
1
894
403
110
2013
4.815
12.385
5.396
57
2.222
605
22
Indeks
2013/2012
98,77
108,88
91,78
196,55
0,00
248,55
150,12
20,00
Tabela 5: Primerjalni pregled obiskov v otroškem in šolskem dispanzerju-preventiva
Šifra
Št.obiskov
Naziv
Indeks
K0010+K0012
Pregled pred cepljenjem
2010
1.053
2011
1.346
2012
1.285
2013
1.195
2013/2012
93,00
K0004
Prev.pregled otroka in šolarja
3.530
4.435
4.763
3.798
79,74
K0011
Cepljenje otroka in šolarja
2.583
3.302
3.511
3.347
95,33
K0013
Pregled otroka pred vstopom
290
300
225
234
104,00
K0014
Kratek preventivni pregled
222
279
195
163
83,59
K0015
namenski pregled dojenčka
334
317
327
292
89,30
3.5.4. Dispanzer za ženske
V dispanzerju za ženske je bilo na dan 30.11.2013 opredeljenih 6.099 žensk, povprečni indeks glavarine je
101,46 na 1,20 nosilca. Delež oskrbovanih nosečnic je približno enak kot prejšnja leta. Število pregledov je
visoko zaradi višje starosti nosečnic in s tem povečanim deležem patologije, sladkorne v nosečnosti, nosečnosti
po OBMP, pridruženih osnovnih bolezni, ki zapletajo nosečnost. Celoletno predpisovanje kontracepcije daje več
časa za svetovanje o stranskih učinkih jemanja terapije. Za natančno spremljanje kontraindikacij za
predpisovanje kontracepcije je bil uveden vprašalnik, ki ga mora uporabnica KTC izpolniti in podpisati. V letu
2013 so bile redno vabljene ženske po preventivnem programu ZORA. Odzivnost žensk je še vedno slaba,
največ do 60% po prvem vabilu, vabljene so 2-krat. Če v centralnem registru ni zabeleženega PAP brisa 4 leta po
zadnjem brisu, jih še 1-krat vabijo iz centralnega registra.
Izvajamo številne preventivne dejavnosti: materinska šola, preventiva rakavih bolezni, predavanja o zdravi
spolnosti in osveščanja mladostnikov o kontracepciji in preventivi spolno prenosljivih bolezni, prav tako pa tudi
o inkontinenci in osteoporozi. Ob rednem delu v dispanzerju se izvaja tudi individualno svetovanje o
samopregledovanju dojk.
Zaradi zagotavljanja shranjevanja in verodostojnosti podatkov pri UZ diagnostiki, so bili vsi podatki tako
pismeni kot slikovni, preneseni na zunanji trdi disk.
Pacientke imajo možnost kontakta in postavljanja vprašanj po e- pošti, veliko je tudi telefonskih svetovanj, kar
poteka po zaključku dela v ambulanti.
Tabela 6: Primerjalni pregled obiskov v dispanzerju za ženske
Šifra
K1001
K1002
K1003
0040
0041
K1012
K1015
K1020+K1021+K1022
K1004
K1012
K1025
Št.obiskov
Naziv
2010
2.436
2.335
195
515
598
237
551
3.458
1.493
1.636
Kratek obisk
prvi kurat.gin.preg.
ponovni kurat.gin.preg.
kontracepcijsko svet.
klinični preg.dojk
prvi sist.preg.noseč.
ponovni sist.preg.noseč.
ginek.posegi
kurat.preg.noseč.
odvzem brisa na mal.
odvzem materiala za HPV
2011
2.352
1.895
186
455
654
245
595
3.510
1.559
1.358
56
2012
2.164
1.505
148
450
492
199
517
3.359
1.421
1.315
258
2013
2.072
1.768
189
213
355
3.703
1.413
1.347
208
Indeks
2013/2012
95,75
117,48
127,70
0,00
0,00
107,04
68,67
110,24
99,44
102,43
80,62
3.5.5. Dispanzer za mentalno zdravje
V Dispanzerju za mentalno zdravje opravlja psihološko dejavnost v Psihološki ambulanti univ.dipl.psihologinja.
Program dela obsega 21.522 točk. V letu 2013 je bilo doseženih 22.042 točk, kar pomeni 2,42% presežen načrt.
Psihološke storitve se izvajajo: v kurativni dejavnosti – za potrebe predšolskih otrok, šolarjev in odraslih oseb, v
preventivni dejavnosti – sistematski psihološki pregledi 3. letnih otrok, v MDPŠ in zdravstveni vzgoji – Šola za
bodoče starše (psihološka priprava na porod in poporodno obdobje).
14
3.5.6. Razvojna ambulanta
V razvojni ambulanti obravnavamo otroke, pri katerih najdemo kakršnakoli odstopanja od normalnega razvoja.
Obravnava otrok se izvaja timsko. Tim vodi pediatrinja s sodelovanjem še DMS, nevrofizioterapevtke in
logoped iz Centra za sluh in govor Maribor. V letu 2013 je bilo v razvojni ambulanti obravnavanih 228
pacientov, ki so opravili skupaj 473 obiskov.
Starostne skupine otrok so sledeče: do 1. leta = 45 otrok, od 1. do 3. leta = 109 otrok, od 3. do 7. leta = 33 otrok,
od 7.leta dalje = 20 otrok in od 18. leta dalje = 21 oseb.
Nevrofizioterapija
Nevrofizioterapija deluje v okviru razvojne ambulante in sicer za otroke do 18. leta starosti, po Bobath konceptu.
Je specializirana veja fizioterapije, ki obravnava obolenja in poškodbe nevrološkega sistema. Izvajamo jo v
okviru odobrenega obsega, to je 0,60 nevrofizioterapevta. V letu 2013 smo na nevrofizioterapijo sprejeli v
obravnavo 42 novih otrok, kar je 7 otrok več kot leto poprej. Potrebe in želje so, da bi nam bilo omogočeno
opravljati nevrofizioterapijo za polni delovni čas, saj bi le tako lahko obvladovali nove primere in zagotovili
nevrofizioterapijo otrokom v obsegu kot jo zahteva njihova patologija. Nevrofizioterapevtki sodelujeta v šoli za
bodoče starše, kjer bodočim staršem prikažeta rokovanje z dojenčkom.
3.5.7. Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Delo v dispanzerju medicine dela, prometa in športa izvajamo en-krat tedensko s pogodbenima zdravnicama
specialistkama medicine dela prometa in športa. Opravljamo naslednje preventivne preglede: predhodne,
obdobne zdravstvene preglede delavcev, gasilcev, športnikov, preglede kandidatov za voznike in voznikov vseh
kategorij, preglede za posest in nošenje orožja, izdelava ocene tveganja za različna delovna mesta ter urejanje
dokumentacije za različna delovna mesta.
V letu 2013 smo opravili 214 pregledov voznikov, 202 predhodna oz. obdobna zdravstvena pregleda. Med te
preglede spadajo antropometrijske meritve, preiskave vida, EKG, spirometrija, niktometrija, ter zahtevnejše
preiskave kot so: ADG, bitermalna vestibulografija, cikloergometrija in perimetrija. Izdelali smo 15 ocen
tveganj, 2 reviziji ocene tveganja za različna delovna mesta in 1 ekspertizo specialista.V dispanzerju MDPŠ
opravljamo tudi samoplačniška cepljenja proti meningoencefalitisu, proti HPV, proti Hepatitisu, proti Hepatitisu
A in proti Hepatitisu A+B. Kot vsako leto smo tudi v letu 2013 cepili proti seznonski gripi.
3.5.8. Specialistična ambulantna dejavnost
Ambulanta za ultrazvok trebuha
Ambulanta za UZ trebuha dela ob torkih in sredah. V njej sta izmenjaje zaposlena dva specialista radiologa, delo
opravljata po pogodbi. Ambulanta ima priznano 0,25 tima. V letu 2013 smo od planiranih 12.343 točk opravili
13.030 točk ali 5,57 % presegli program. Opravljenih je bilo 777 ultrazvočnih preiskav. Za preiskavo UZ trebuha
se je potrebno predhodno naročiti naročit.
Nevrološka ambulanta
V letu 2013 smo od načrtovanih 3.195 točk opravili 3.272,96 točk oz. 102,44% priznanega programa.
Opravljenih je bilo 444 pregledov, od tega 261 prvih pregledov in 183 ponovnih pregledov. Ambulanta ima
priznano 0,07 tima nevrologa. Zdravnik specialist nevrolog, je zaposlen po pogodbi. Ambulanta dela tri četrtke v
mesecu v popoldanskem času. Za pregled se je potrebno predhodno naročiti.
Antikoagulantna ambulanta
Ugotavljamo, da je napotitev specialistov iz sekundarne ravni v našo antikoagulantno ambulanto vedno več,
zaradi staranja prebivalstva in s tem večjega števila obolenj, ki zahtevajo antikoagulantno zdravljenje.
RTG diagnostika
Na RTG diagnostiki se opravlja rentgensko slikanje pljuč, skeleta in zob. V letu 2013 je bilo opravljenih 3226
slikanj pljuč, 3829 slikanj skeleta in 2017 slikanj zob.
15
3.5.9. Laboratorij
Prvi sklop kazalnikov učinkovitosti delovnega procesa v laboratoriju predstavljajo rezultati zunanje sheme
Slovenske kontrole kvalitete (SNEQAS). Zanimajo nas dosežena odstopanja od priporočenih vrednosti in delež
rezultatov, ki so znotraj dovoljenih mej odstopanj, prav tako pa tudi delež rezultatov, ki se nahajajo izven teh
mej. Pri Biokemičnih preiskavah so dovoljena odstopanja od 5 do 20 odstotkov, odvisno od vrste preiskave, pri
hematoloških pa so dovoljena odstopanja manjša in sicer od 3 do 10 odstotkov, prav tako odvisno od vrste
preiskave. Ciljne vrednosti, ki jih želimo v tej shemi doseči so: povprečno odstopanje posamezne preiskave pod
10% (biokemija) oz. 5% (ostali), delež oziroma odstotek preiskav v mejah dovoljenih odstopanj nad 80%,
doseženi skupni povprečni uspeh nad 80%. Dosegli smo naslednje rezultate: povprečno odstopanje v biokemiji
4,8 %, v hematologiji 1,4%, delež ustreznih rezultatov po posameznih področjih dela med 90 % in 100 %,
doseženi skupni uspeh 95%.
Iz rezultatov lahko torej zaključimo, da laboratorij dosega zahtevane ciljne vrednosti kakovosti .
Drugi sklop kazalnikov učinkovitosti delovnega procesa v laboratoriju predstavljajo evidence, ki opredeljujejo:
• varnost laboratorijske storitve (sledljivost od odvzema do izvida, število neskladnosti, število
evidentiranih neskladnosti, informacijska varnost po ISO 27001),
• uspešnost medicinskega laboratorija (število preiskav, sodelovanje v zunanjih ocenah kakovosti ISO,
EQAS),
• pravočasnost laboratorijske storitve (vzorci z oznako nujno, postopki v primerih kritičnih vrednosti),
• stroškovna učinkovitost laboratorijske storitve (cena preiskave).
Skupno število opravljenih točk se je v letu 2013 povečalo. V letu 2012 smo opravili 121.808 točk, v letu 2013
pa 125.012, kar je za 3204 točk več kot v letu 2012. Zaradi povečanega obsega sta bila v letu 2013 uvedena dva
odvzema za jemanje krvi, zato je laboratorij realiziral dodatno zaposlitev. Ker je trend števila preiskav tudi v tem
letu naraščal, se je novo zaposleni delavki pogodba za zaposlitev podaljšala za eno leto.
V letu 2013 smo izboljšali informatizacijo delovnega procesa z nadgradnjo informacijskega sistema Arilab in
tako poenostavili vodenje procesnih evidenc in hkrati zajeli čim več relevantnih podatkov o poteku delovnega
procesa, odkrivanju neskladnosti, tveganj in napak. V okviru izboljšav v zvezi z informacijskim sistemom smo
vzpostavili prenos hematoloških kontrol iz hematološkega analizatorja v informacijski sistem Arilab in s tem
zagotovili ustrezno arhiviranje kontrol.
Realizirana je bila zamenjava starega koagulacijskega analizatorja z novim (Sysmex 600) in povezava
analizatorja z IS Arilab.
Vendar pa vseh zastavljenih ciljev v zvezi z informacijskih sistemom v tem letu še nismo realizirali. Zato ostaja
informatizacija procesa še naprej ena pomembnih prioritet tudi v obdobju do leta 2015, ko bo potrebno obnoviti
veljavnost dovoljenja za delo laboratorija.
3.5.10. Fizioterapija
V letu 2013 smo imeli načrtovan program 80.365 točk storitev. Realiziranih je bilo 89.346 točk, indeks
realizacije je 111,18%. Priznanega imamo 4,32 fizioterapevta, kar je za naše območje premalo. Čakalna doba za
akutne oz. poškodbe je bila od 0-3 mesecev, za kronične pa 3-6 mesecev. Seveda so pacienti zaradi dolge
čakalne dobe nezadovoljni. V letu 2013 smo se intenzivno pripravljali na nov obračunski model v letu 2014, ki
je korenito spremenil naš sistem dela. Dobili smo kompetenco pri določanju terapije in s tem posledično tudi
večjo odgovornost.
Na fizioterapiji smo v preteklem letu dobili nov aparat in sicer artromot za razgibavanje gležnja. Fizioterapevti
smo se izobraževali na različnih področjih in sledili razvoju stroke. Sodelujemo tudi v šoli za starše in imamo
šolo proti bolečinam v križu.
Samoplačniška fizioterapija
V letu 2013 je bilo v ambulanti za alternativno zdravljenje obravnavanih 675 ljudi. Posluževali so se akupunktne
masaže po Penzlu, trakov, pranskega zdravljenja in tudi klasične fizioterapije.
3.5.11. Patronaža in nega na domu
Patronažna dejavnost je v ZD Slov. Bistrica organizirana v sklopu organizacijske enote Osnovno zdravstveno
varstvo. To je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje
posameznika, družine in skupnosti. Skrbi za skupine posameznikov, ki so zaradi bioloških lastnosti, določenih
obolenj ali neprilagodljivosti na novo okolje in razmere, še posebej občutljivi in nujno rabijo pomoč patronažne
medicinske sestre. Dejavnost patronažne službe se izvaja na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in v
16
zdravstvenem domu, s pomočjo preventivnih in kurativnih storitev, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra
kot nosilka zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Patronažna dejavnost je organizirana polivalentno in
vključuje: zdravstveno – socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti, zdravstveno nego otročnice in
novorojenčka in zdravstveno nego bolnika na domu.
V letu 2013 nas je bilo v patronažni službi ZD Slov. Bistrica zaposlenih 8 patronažnih medicinskih sester, od
tega 4DMS, 3VMS in 1SMS, za potrebe oskrbe in nege najhuje bolnih pacientov pa še 2 bolničarki. Dejavnost se
je odvijala na področju občin Slov. Bistrica in Makole, v času dežurstva in popoldanske pripravljenosti pa tudi
na območju občine Poljčane. S tem je bila zagotovljena kontinuirana zdravstvena nega patronažne dejavnosti,
tako preventivne kakor tudi kurativne, ki smo jo opravljale po v naprej izdelanih letnih razporedih dežurstev, v
katere smo enakomerno vključili tudi zasebne patronažne medicinske sestre. Sodelovanje z njimi je potekalo
zgledno in urejeno. Delovni dan patronažne sestre je potekal še naprej vsak dan med 7 in 20 uro. Trudile smo
se, da so bili patronažni obiski vsem našim varovancem enako dostopni, ne glede na teritorialno oddaljenost ali
nedostopnost terena.
Letni načrt dela za leto 2013, ki je bil zastavljen na 132.691 točk v začetku leta, smo presegle; indeks realizacije
je bil 116,99 in predstavlja 16,99% preseženega letnega plana, od tega je dosegla nega na domu 106,65 in
patronaža 118,05 indeksne točke. V lanskem letu smo patronažne sestre skupaj opravile 14663 obiskov, od tega
je bilo 1719 obiskov preventivnih, vsi ostali so bili narejeni na podlagi delovnega naloga osebnih zdravnikov,
zdravnikov dežurne službe in bolnišnice. Na podlagi teh rezultatov lahko vidimo, da kurativna dejavnost še
naprej narašča, predvsem zaradi krajšanja ležalnih dob v naših bolnišnicah. Zabeležile smo tudi občuten porast
izvajanja medicinsko tehničnih posegov, ki zahtevajo od nas dodatna znanja, kot so na primer oskrba venske
valvule, podkožne infuzije, elastomerne črpalke in podobno. Občutno se je povečalo tudi število odvzemov krvi
na bolnikovem domu. Število novorojenčkov se je na našem terenskem območju rahlo povečalo, glede na leto
2012. Vse našteto terja vedno bolj široko poznavanje novih specialnih znanj, ki jih narekuje hiter razvoj
medicinskih znanosti. Zato smo se v letu 2013 udeleževale različnih strokovnih izobraževanj, nova znanja pa
prenesle na ostale sodelavke in jih uporabile pri svojem delu v praksi. Pri zastavljenih izboljšavah smo mesečno
sledile številu opravljenih preventivnih obiskov in izvedle več internih strokovnih izpopolnjevanj. Pri svojem
delu smo se trudile delovati strokovno in odgovorno, ter tako uporabnikom naših storitev nuditi varno
patronažno zdravstveno nego.
3.5.12. Reševalna in dežurna služba
V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, v okviru Osnovnega zdravstvenega varstva, deluje Reševalna in
dežurna služba. Ta vključuje dežurno službo, službo nujne medicinske pomoči, nujne prevoze in ne nujne
prevoze. Reševalna služba Slovenska Bistrica pokriva štiri Občine ustanoviteljice: Slovenska Bistrica ,
Oplotnica, Poljčane in Makole. Teren ki ga pokriva ekipa NMP je velik 378 kvadratnih kilometrov in na njem
prebiva približno 35.000 prebivalcev. Služba NMP Slovenska Bistrica je kategorizirana kot enota B. Enota B je
organizacijska oblika službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki z ustreznimi kadri in opremo
predstavlja okrepljeno redno ambulantno dejavnost in dežurno službo v skladu s pravilnikom o službi nujne
medicinske pomoči. Ekipo sestavljajo zdravnik, dipl. zdravstvenik ali zdravstveni tehniki in zdravstveni tehnik
voznik reševalnega vozila.
Organizacija dela službe NMP Slovenska Bistrica je v skladu s Pravilnikom o službi nujni medicinski pomoči
Slovenije. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe,
službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe. Pravilnik opredeljuje naloge in dela zaposlenih, predajo
službe, potek ukrepanja in zagotavljanja dela osnovnega zdravstvenega varstva na področju vseh občin
ustanoviteljic.
NMP in nujni reševalni prevozi
Obseg dela ekipe B za izvajanje NMP je naslednji: Vsak delavnik v času od 7. do 20. ure se poleg redne
ambulantne dejavnosti za potrebe NMP prizna 30% vrednosti enote v pripravljenosti (zdravnik in diplomirani
zdravstvenik). Vsak dan od 20. do 7. ure in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 20. ure se prizna 100%
ekipe za izvajanje NMP kot dežurna služba (zdravnik in diplomirani zdravstvenik). Vse dni v letu 24 ur na dan
se prizna zdravstveni tehnik – voznik nujnega reševalnega vozila kot redno delo.
Za naloge NMP imamo priznano 0,5 tima Nujnih reševalnih prevozov, ki svoje naloge opravlja brez zdravnika,
kadar se le ta odloči, da jih lahko ekipa opravi brez njega. Ekipo Nujnih reševalnih prevozov (NRP) sestavljata
diplomirani zdravstvenik in zdravstveni tehnik voznik reševalnega vozila.
Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo
za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod.
Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje
službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo. Služba NMP sodeluje pri urgentnih
intervencijah tudi s PGD Slovenska Bistrica, policijo in z reševalnimi službami sosednjih občin.
17
V Reševalni službi ZD Slovenska Bistrica je zaposlenih 19: 4 diplomirani zdravstveniki, dve diplomirani
medicinski sestri, dva zdravstvena reševalca, 10 zdravstvenih tehnikov in voznik reševalnega vozila. V okviru
Reševalne službe delujeta dva informatorja. Dva zdravstvena tehnika sta v lanskem letu diplomirala, vendar sta
ostala na mestu s srednjo izobrazbo, saj ni več sistematiziranih delovnih mest za diplomirano medicinsko sestro
ali diplomiranega zdravstvenika.
Leta 2013 smo se izobraževali na različnih področjih in tudi udeležili tekmovanja Ekip NMP na Rogli. Na
Tekmovanju ekip NMP na Rogli smo v kategoriji Ekip NMP in NRP osvojili drugo mesto, kar je za naš tim
velik uspeh, saj so na tekmovanju sodelovale ekipe NMP Slovenije in ekipe iz Hrvaške. Na 20. Simpoziju
urgentne medicine v Portorožu smo sodelovali z dvema prispevkoma Dihalna stiska - Matjaž Žunkoviča in
Kardiopulmonalno oživljanje z avtomatskim mehanskim pripomočkom (LUCAS 2)- prikaz primera.
Leta 2013 je leto prve uspešne intervencije Prostovoljnih Gasilskih društev katere člane smo usposabljali v
okviru Projekta AED. Član Prostovoljnega gasilskega društva Šmartno na Pohorju je uspešno uporabil AED v
primeru motnje ritma in srčnega zastoja. Načrt, da bi še dodatno krepili mrežo AED v letu 2013, ni uspel, zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev.
V letu smo imeli 8 sestankov Tima reševalne službe in dvakrat interno izobraževanje s preverjanjem praktičnega
znanja iz TPO. Seznanili smo se tudi z novostmi s področja dela in vpisovanja storitev po pravilih ZZZS. Skupaj
z ostalimi zaposlenimi Zdravstvenega doma smo se udeležili predavanja Informacijske pooblaščenke o
varovanju osebnih podatkov pacientov in širše v družbi. Seznanili smo se z uvedbo E-recepta.
Vsa reševalna vozila Reševalne službe Slovenska Bistrica so opravila 9249 prevozov pacientov, kar znaša 25
prevozov na dan. Prevozili smo 344.538 dejanskih kilometrov, kar je 27.490 kilometrov več kot leta 2012.
Potrošili smo 38.583 litrov goriva. Povprečna poraba celotnega voznega parka reševalne službe je 11,12 l/100
km.
Leta 2013 smo opravili 1122 nujnih intervencij, od tega 964 intervencij z zdravnikom in 158 intervencij z
nujnimi reševalnimi prevozi. Imeli smo 19 oživljanj, od tega 5 ROSCa, kar prestavlja 26,31%. Od teh 5
pacientov so se 3 vrnili v svoje okolje oziroma so preživeli več kot 24 ur.
Nenujni reševalni prevozi in sanitetni prevozi so v letu 2013 opravili 637.430 točk. Nenujni reševalni prevozi so
dosegli 168% plana, zastavljenega v začetku leta, sanitetni prevozi pa so dosegli 376 % plana, kar predstavlja do
sedaj najvišje presežen v reševalni službi Slovenska Bistrica.
Napovedi za leto 2013 niso bile optimistične, vendar smo z doslednim odnosom do dela in materialnih sredstev
dodali svoj kamen k palači, ki smo jo zidali s sodelavkami in sodelavci Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
v letu 2013.
3.5.13. Zdravstvena vzgoja
Predšolska in šolska zdravstvena vzgoja je bila opravljena v skladu z načrtom. Izvajajo jo zdravnice ter
medicinske sestre v predšolskem in šolskem dispanzerju. Z njimi sodelujeta diplomirani medicinski sestri, ki v
okviru sistematskega preventivnega pregleda šolske mladine opravljata zdravstveno vzgojo v učilnici ali na šoli.
Predavata jim o zdravi prehrani, gibanju, prometni varnosti in o preprečevanju nezgod, spolni vzgoji, zdravem
načinu življenja, osebni higieni, o vseh oblikah zasvojenosti (kajenje, alkohol, droge) ter o dejavnih tveganja za
nastanek bolezni. Zdravstveno vzgojo za osnovno in srednje šolsko mladino izvajata tudi na šolah.
Zdravnica iz ginekološkega dispanzerja je za učence 9. razredov na OŠ Pohorskega odreda in za učence 3.
letnikov srednje šole izvedla predavanje na temo »spolnost in mladostnik«. Za odraslo populacijo pa je večkrat
izvedla predavanje na temo »inkontinenca«.
Na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica je diplomirana medicinska sestra izvedla za učence 5. in 7. in 9. razredov
predavanje »zdrava prehrana« in »gibanje«, za učence 1. in 3. razredov pa predavanje na temo »zdrav način
življenja«. Tudi na OŠ Tinje je bilo izvedeno predavanje na temo »odraščanje« za učence 8. in 9.r. Na OŠ Anice
Črnejeve so bila opravljena predavanja od prvega do petega razreda na temo »zdrava prehrana«.
Zdravnica iz šolskega dispanzerja je na OŠ Poljčane in na OŠ Laporje opravila predavanja staršem učencev 6.
razredov v zvezi s HPV virusom, na OŠ Kebelj pa je izvedla več predavanj na temo »odraščanje, zdrava
prehrana, odvisnosti«. Na OŠ Laporje je še za učence 8. in 9. razredov izvedla predavanje »kajenje tobaka«.
Na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je diplomirana medicinska sestra izvedla predavanja za vse učence
te šole in sicer na teme »preprečevanje poškodb in prva pomoč«, »spolnost za otroke« (3.r), »gibanje«,
»mladostnik in njegova samopodoba«, »odraščanje« in »spolna vzgoja«. Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je
diplomirana medicinska sestra izvedla predavanja na temo »mladostnik in telesna teža« za dijake prvih letnikov.
Na 2. OŠ je za tretješolce izvedla predavanje »spolna vzgoja za otroke«. Diplomirana medicinska sestra je
obiskala tudi predšolske otroke v enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, s katerimi se je pogovarjala
o »osebni higieni«. V VVC Polž pa je opravila predavanje »zdrav način življenja«.
V letu 2013 je ponovno oživela »Šola za bolečo hrbtenico«, ki jo vodi diplomirana fizioterapevtka.
18
»Šola za bodoče starše« je bila tudi v tem letu v polnem teku. V njej sodelujejo medicinske sestre,
fizioterapevtke, psihologinja in zdravniki, kjer nosečnice v prvem tromesečju izvedo veliko o zdravem načinu
življenja med nosečnostjo. V zadnjem tromesečju pa se izvajajo predavanja o negi novorojenčka, dojenju, o
psihični pripravi nosečnice na porod ter o samem porodu. Učijo se tudi tehnike dihanja, ki se izvaja med
porodom, prav tako se bodoče očete spodbuja k sodelovanju pri porodu.
Zdravstveno-vzgojne delavnice za odraslo populacijo izvajata diplomirani medicinski sestri. Izvedenih je bilo
šestnajst delavnic »Zdrav življenjski slog«, dvanajst delavnic »Dejavniki tveganja«, tri delavnice »Zdravo
hujšanje«, štiri delavnice »Telesna dejavnost – gibanje«, trinajst »Testov hoje«, deset delavnic »Zdrava
Prehrana« delavnica »Da, opuščam kajenje« ter pet individualnih delavnic »Da, opuščam kajenje«. V Slovenski
Bistrici sta bila v grajskem parku izvedena še dva občinska testa hoje. V sodelovanju z Osnovno šolo Antona
Ingoliča Spodnja Polskava v okviru prireditve »Šport špas« sta diplomirani medicinski sestri zainteresiranim
udeležencem merili krvni pritisk ter krvni sladkor. Izvedene so bile še promocijske aktivnosti v okviru programa
Svit ter aktivnosti s ciljem preprečevanja in odkrivanja rakavih obolenj.
Zdravstvena vzgoja je bila realizirana v skladu z načrti. V letu 2013 se je zelo razširila individualna zdravstvena
vzgoja vseh starostnih skupin. Uspešno smo se povezali s številnimi šolami vseh občin ter z društvi
upokojencev.
Upamo in prav bi bilo, da bi bila ta dejavnost še naprej v polnem teku, za kar si bomo prizadevali ter se trudili.
Trudimo se, da bi bilo opravljeno delo izvedeno čim kvalitetnejše v zadovoljstvo in korist slušateljem in tudi
nam, izvajalcem zdravstvene vzgoje. K višji kakovosti dela pa nas spodbuja tudi certifikat ISO 9001:2008, v
okviru katerega imamo definirane cilje in kazalnike kakovosti; »spremljanje body mass index-a (BMI)« ter
»spremljanje zadovoljstva udeležencev«. Povprečni BMI vseh udeležencev, ki so v letu 2013 spreminjali
življenjski slog in bili pri tem bolj ali manj uspešni (skupno 57 udeležencev) je bil na začetku 35, na koncu pa
31; cilj je bil 25. Drugi kazalec (zadovoljstvo udeležencev) pa kaže na dobro izvedbo vseh CINDI delavnic, saj
je povprečna ocena zadovoljstva udeležencev (45 udeležencev) 9,8. Kot cilj je bila definirana povprečna ocena
zadovoljstva 9.
Trudimo se tudi za partnerski odnos s koncesionarji, ki napotujejo svoje paciente v zdravstveno vzgojo:
napotnim zdravnikom sistematično nuditi povratno informacijo o rezultatih oz. spremembah zdravstvenega
stanja pacientov. Konec leta smo za njih oblikovali poročila; poimensko poročilo vseh napotenih pacientov in
posebej poročilo za tiste, ki so prišli na zdravstveno vzgojo (katerih delavnic so se udeležili in kako so bili
uspešni). Oblikovano je bilo še poročilo števila napotenih in udeleženih pacientov po zdravnikih (skupno za vse
zdravnike). Diplomirana medicinska sestra je ta poročila vsem zdravnikom osebno izročila in se dogovorila za
nadaljnje sodelovanje. Še naprej bodo v čakalnicah ZD Slovenska Bistrica in v čakalnicah ambulant
koncesionarjev, ki napotujejo svoje paciente v zdravstveno vzgojo, obešena obvestila o pričetku CINDI delavnic.
Na zdravstveni vzgoji skrbimo za čim bolj kakovostno opravljeno delo v prid čim bolj zadovoljnih in uspešnih
pacientov. Tisto, kar so odrasli udeleženci v preteklem letu izpostavili kot dobro, je bilo druženje, veselo
vzdušje, smeh ter voditeljici kot pozitivni osebi. Izpostavljeni so bili še skupni pohodi, tedensko tehtanje in
izmenjava izkušenj udeležencev ter analiza preteklega tedna (ugotavljanje, kje se je pretekli teden »grešilo«.)
Izredno pomembni in zelo izpostavljeni momenti za udeležence so bili še pozitivna spodbuda, pozitiven odnos,
pogovor, spontanost, prilagajanje skupini in posamezniku ter skupinsko delo kot glavno motivacijsko sredstvo.
Pri predlogih so bili udeleženci bolj skromni. Vredna zapisa pa je prav gotovo izjava enega izmed udeležencev
»Takšne delavnice bi koristile vsem, ki se premalo gibljejo ter se nepravilno prehranjujejo.«.
3.5.14. Zobozdravstvena dejavnost
V letu 2013 smo v zobozdravstveni službi planirali 98.650 točk iz zobozdravstvenih storitev za odraslo
populacijo. Vsaka zobozdravstvena ambulanta za odrasle opravlja delo v obsegu 104%, 50.014 točk je planiranih
iz storitev otroškega in mladinskega zobozdravstva in 14.128 točk iz naslova pedontologije. Na področju
pavšalne dejavnosti naj bi opravili 6662 točk pavšalnih storitev iz preventive za pedontologa in 30.337 točk za
preventivni kabinet. Točkovni normativ za mladinsko zobozdravstvo je povečan za 0,16 tima, ki je bil opravljen
v zobni ambulanti OŠ Slov. Bistrica v obsegu 111% in 45% v okviru OŠ Poljčane.
Od planiranih storitev je bilo realiziranih: 106.324 točk v odraslem zobozdravstvu ali 107% letnega plana,
51.108 točk v otroškem in mladinskem zobozdravstvu ali 102,1 % letnega plana in 14.167 točk v pedontologiji
ali 100,2 % letnega plana.
V pavšalni dejavnosti, ki je namenjena preventivi, sta zobozdravstveni preventivni sestri opravili 30.907 točk od
planiranih 30.337. Realizacija je bila 101,8 %.
Pedontolog je od planiranih 6.662 točk pavšala opravil 7.437 točk ali 111 %.
19
V šolskih zobnih ambulantah smo tudi letos pregledovali šolarje iz občin Slov. Bistrica in Poljčane. Za otroško
in mladinsko zobozdravstvo v občinah Makole in Oplotnica skrbijo zasebniki koncesionarji, ki o pregledih in
rezultatih ne poročajo. Z njimi bomo v letu 2014 poskusili ponovno vzpostaviti sodelovanje za izdelavo letnih
analiz stanja. Pri analiziranju rezultatov dela (KEP indeks), z veseljem ugotavljamo, da so se številke ponovno
zmanjšale, kar nam daje spodbudo za nadaljnje delo na tem področju.
Na področju predšolskega zobozdravstva je bilo opravljenih v pedontološki ambulanti 261 pregledov 3-letnih
otrok in 204 pregledov 5-letnih otrok. Tudi v teh starostnih skupinah je KEP padel ali se minimalno spreminja,
kar je razveseljujoč podatek.
V zobozdravstveni službi v letu 2013 ni bilo večjih investicij. Sproti smo zagotavljali material in orodja ter
instrumente za nemoteno in sodobno delo. Nabavljena sta bila dva sodobna laserska aparata za detekcijo kariesa.
Izobraževanje zaposlenih je bilo zadostno in nemoteno. Udeležili smo se vseh planiranih strokovnih seminarjev
iz različnih področij (oralna kirurgija, zobne bolezni, ustne bolezni, protetika, srečanja stomatologov srednje
Evrope, sestankov pedontološke sekcije Slovenije).
3.6. POSLOVNI IZID
Tabela 7: Poslovni izid po letih
Besedilo
Leto 2010
Leto 2011
Leto 2012
PRIHODKI
ODHODKI
POSLOVNI IZID-presežek prihodkov
DELEŽ PRESEŽKA V
CELOTNEM PRIHODKU
3.600.189
3.599.742
446,92
3.925.207
3.843.342
81.865
3.967.770
3.934.157
33.613
0,01%
2,08 %
0,85%
v EUR, brez centov
Leto 2013
Indeks
2013/2012
3.906.260
0,99
4.049.649
102,93
-143.389
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu v računovodskem poročilu.
4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela 2013:
• nenadne poškodbe sanitetnih in urgentnih vozil in nepredvidene okvare medicinske opreme,
• bolniška odsotnost zdravnikov, zobnih asistentk in visokih, višjih ali srednjih medicinskih sester,
• črtanje nepravilno beleženih storitev (dogodka v letu 2013 ni bilo),
• enostranska odpoved pogodbe o medsebojnem sodelovanju z izvajalcem (dogodka v letu 2013 ni bilo).
5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
5.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja zavoda, ki jih lahko, glede na potrebe po finančnem
in gospodarskem načinu presojanja, predstavimo kot kazalnike gospodarnosti, donosnosti, investiranja,
obračanja in financiranja.
Obrazložitev kazalnikov:
1.
2.
Načelu celotne gospodarnosti ni zadoščeno, saj je kazalnik v letu 2013 manjši od 1. S kazalnikom
gospodarnosti prikazujemo učinkovitost poslovanja, ki ga izrazimo s poslovnim izidom. Gospodarnost
iz poslovnih prihodkov in odhodkov je 0,97. V primerjavi s preteklim letom se je gospodarnost
poslabšala.
Kazalnik donosnosti je negativen, ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki, kar je odraz kriznih
razmere.
20
3.
4.
5.
6.
7.
S kazalnikom obračanja prikazujemo, kako se obračajo, skupno obračanje sredstev v času enoletnega
poslovanja. V letu 2012 ugotavljamo slabše obračanje in s tem daljšo vezavo sredstev.
Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo
80 % vseh sredstev v letu 2013. Delež odpisanih stalnih sredstev znaša 51 % in v letu 2013 ni zaznati
trenda povečanja, je pa manjši kot slovensko povprečje zdravstvenih zavodov.
Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni
del sredstev v obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne
neodvisnosti. Kratkoročne obveznosti predstavljajo 17 % vseh obveznosti. Stopnja dolgoročnega
financiranja 84%.
Kazalnik likvidnosti pove, da je ZD finančno sposoben kratkoročna sredstva v celoti pokrivati s
kratkoročnimi viri financiranja. Vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša 1,18 % .
Kazalnik pokritja III. Stopnje je ohranil vrednost več kot 1, kar govori o zdravem financiranju oz. ZD
izpolnjuje zlato finančno pravilo.
RAČUNOVODSKI KAZALNIKI
vrednost v tisoč EUR
pret.leto
tekoče leto
2012
2013
1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI
1.1. Celotna gospodarnost
celotni prihodki
celotni odhodki
1.2. Gospodarnost poslovanja
poslovni prihodki
poslovni odhodki
vrednost kazalnika
pret.leto tekoče leto
2012
2013
indeks
T/P
leto
3.968
3.934
3.906
4.050
1,009
0,964
95,62
3.949
3.925
3.892
4.034
1,006
0,965
95,89
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI
2.1. Celotna donosnost
presežek prihodkov nad odhodki
prihodki
34
3.968
3.906
0,009
0,000
0,00
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV
3.1 Koeficient obračanja sredstev
celotni prihodki
povprečno stanje sredstev
3.968
3.043
3.906
2.829
1,304
1,381
105,88
2.260
2.811
2.085
2.603
0,804
0,801
99,63
2.313
4.573
2.311
4.572
0,506
0,505
99,94
319
2.811
438
2.603
0,113
0,168
148,28
2.491
2.811
2.166
2.603
0,886
0,832
93,90
546
319
516
437
1,712
1,181
68,99
2.492
2.260
2.166
2.085
1,103
1,039
94,21
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
4.1 Stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva
sredstva
4.2 Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
popravek vrednosti
nabavna vrednost
5. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI
SREDSTEV
5.1 Stopnja kratkoročnega financiranja
kratkoročne obveznosti (konti R 2)
obveznosti do virov sredstev (konti R 2 in R 9)
5.2 Stopnja dolgoročnega financiranja
lastni+dolgoročni tuji viri (K 92 in 98)
obveznosti do virov (K R 2 in R 9)
DO
VIROV
6. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI
6.1 Pospešeni koeficient
kratkoročna sredstva in AČR (R 1)
kratkoročne obveznosti in PČR ( R 2)
7. KAZALNIKI DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
7.1 Kazalniki pokritja III.stopnje
lastni viri+dolgoročne rezervacije+dolg.obveznosti
osnovna sredstva+dolg.fin.nal.+dolg.terj.+zaloge
21
6. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
6.1. NOTRANJA REVIZIJA
Zdravstveni dom Slov. Bistrica ima vsako poslovno leto zagotovljen notranji nadzor. Notranje revidiranje nam
je v pomoč glede pravilnega opravljanja nalog. Celovito ocenjevanje poslovanja smo zaupali zunanji sodelavkidržavni notranji revizorki, ki ima ustrezna strokovna znanja in metodološki pristop. Notranja revizija je potekala
Od decembra 2012 do marca 2013 in je bila osredotočena na pregled organizacije in delovanje notranjih kontrol
v zvezi z:
• evidentiranjem stroškov poslovanja po stroškovnih mestih (ZD SB bo v letu 2013 oz. 2014 pripravil
metodologijo za razporejanje posrednih stroškov na stroškovna mesta in metodologijo razporejanja
prihodkov ZZZS iz naslova OZZ na stroškovna mesta),
• urejanjem pogodbenega odnosa ZD SB-koncesionarji in njihovo financiranje (preseganje nad 20.000,00
€ pri zdravstvenih storitvah-dežurstva Vita et Sol d.o.o. je nastalo zaradi nadomeščanja nenadne
bolniške odsotnosti izvajalca dežurstva, zaposlenega pri drugem koncesionarju, ter zaradi
neizpolnjevanja obveznosti ostalih koncesionarjev po v naprej pripravljenem razporedu. Problem je v
tem, da je ta koncesionar registriran kot d.o.o. in ne kot s.p., tako kot večina ostalih),
• sklepanje podjemnih pogodb (ZD SB je med notranjo revizijo pridobil manjkajoče podatke o številkah
in datumih koncesijske pogodbe. Do napake je prišlo zato, ker ZD SB ne razpolaga s kopijo koncesijske
pogodbe za določene zasebnike, sami pa podatkov niso vpisali),
• ažuriranjem registra tveganj (ZD SB je v mesecu marcu 2013 pripravil organizacijski predpis Strategija
in metodologija za obvladovanje tveganj),
• delovanjem sveta zavoda in strokovnega sveta (neskladnost v datumih, ki je bila odpravljena).
Zastavljen cilj notranje revizije je bil v celoti dosežen. Notranja revizorka je bila zelo zadovoljna s
kooperativnostjo zaposlenih, zato je njeno delo potekalo nemoteno.
6.2. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF)
Področje notranjega nadzora javnih financ (NNJF) je pomembna sestavina poslovne prakse javnih zavodov, ki za
svoje delovanje trošijo javna sredstva. NNJF, kot ga opredeljuje Zakon o javnih financah obsega:
• finančno poslovodenje (vključuje načrtovanje, izvrševanje načrtov, računovodenje in poročanje),
• notranje kontroliranje (spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in
gospodarnosti),
• notranje revidiranje (neodvisna dejavnost, ki predstavlja instrument za boljše in uspešno izvajanje
ciljev)
Izjava je sestavni del poslovnih izkazov, v njej je opisana in podana ocena sistema notranjih kontrol, izboljšave
in prepoznave tveganj in njihovo reševanje. Izjava o oceni predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in
postopkov notranjega nadzora javnih financ v ZD Slovenska Bistrica. Izjavo smo izpolnili na podlagi Poročila o
notranji reviziji za leto 2011 in samoocenitvenega vprašalnika, ki ga je izpolnilo celotno vodstvo.
Vodje služb in odgovorni vsako leto izvedejo samoocenitev svojega dela. Notranje okolje je temelj sistema
notranjega kontroliranja. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost
vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih),
odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki. Samoocenjujejo se: neoporečnost in etične vrednote,
zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri, filozofija vodenja in način delovanja, organizacijska
struktura, upravljanje s tveganji, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje, nadziranje, izboljšave in
tveganja.
V večini primerih je bila samoocenitev zgoraj navedenih področij izvedena na pretežnem delu poslovanja in na
celotnem poslovanju. Nekaj je tudi odstopanj. Ponekod so uvedene začasne aktivnosti.
Vodje so pri samoocenitvi navedli izboljšave, ki so jih izvedli v svoji službi v letu 2013. Prav tako so izpostavili
tudi tveganja, ki jih vidijo pri svojem delu.
22
6.3. REGISTER TVEGANJ
Register tveganj je oblika sistematičnega upravljanja s tveganji. Je preglednica najpomembnejših tveganj in
ukrepov za njihovo obvladovanje. Register tveganj letno ažuriramo po posameznih področjih poslovanja. ZD
Slovenska Bistrica vodi register tveganj za naslednja področja:
•
•
vodenje in upravljanje zavoda,
nemedicinsko področje
7. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA
ZD Slovenska Bistrica je javni zavod, ki zagotavlja izvajanje zdravstvenega varstva za občane Občin Slovenska
Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Poleg ZD izvajajo zdravstveno dejavnost na tem območju še
koncesionarji: 12 splošnih zdravnikov (5 v Slovenski Bistrici, 1 na Pragerskem, 2 v Poljčanah, 2 v Oplotnici, 1 v
Makolah, 1 na Zgornji Polskavi in Šmartnem na Pohorju, Medicina dela, prometa in športa, 12 zobozdravnikov s
koncesijo, 1 zobozdravnik brez koncesije, 1 ortodont, 1 specialist internist pulmolog, 1 specialist psihiater, 1
specialist ginekologije in porodništva, 1 okulist in 6 izvajalk nege na domu in patronaže.
ZD deluje kot izvajalec in kot koordinator zdravstvene dejavnosti za celotno območje občin ustanoviteljic. ZD
izvaja dejavnosti, ki jih uporabljajo tudi pacienti zasebnikov (RTG, laboratorij, specialistika, fizioterapija,
reševalna služba, zdravstveno vzgojne delavnice,). ZD pomembno vpliva na razvoj stroke v občinah, skrbi za
zagotavljanje prostorskih zmogljivosti izvajanja zdravstvene dejavnosti, za nabavo novih aparatur, za širitev
zdravstvenih programov. ZD zaposluje pripravnike zdravstvenih šol in fakultet iz tega območja in specializante.
S približevanjem uporabnikom zmanjšuje breme gospodarstva in sociale (bolniški staleži, brezposelnost).
Menimo, da je skrb za zdravje prednostna naloga pri izvajanju politike in dejavnost vsake občine, ZD pa jo s
svojo dejavnostjo uresničuje.
8. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE
8.1. ZAPOSLOVANJE
Nove zaposlitve v letu 2013
V letu 2013 smo po sklepu Zdravniške zbornice Slovenije v splošni službi zaposlili 2 dr.medicine, specializanta
družinske medicine in 1srednjo medicinsko sestro zaradi vrnitve koncesije dr. Jane Željko. V zobni ambulanti
Pragersko, smo zaposlili zobno asistentko in sicer je šlo za nadomestno zaposlitev zaradi upokojitve. Na
fizioterapiji smo zaposlili 1 dipl. fizioterapevata za čas nadomeščanja porodniške. Zaposlili smo tudi 2
zdravstvena tehnika pripravnika za čas opravljanja pripravništva (6 mesecev).
Za opravljanje specialističnih dejavnosti (UZ, RTG, nevrologije, fiziatrije, laboratorijske medicine) in medicine
dela, prometa in športa, smo sodelovali z zunanjimi sodelavci na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb, pogodb
o medsebojnem sodelovanju oz. pogodb o zaposlitvi za dopolnilno delo.
Prenehanja delovnih razmerij v letu 2013
V letu 2013 sta se redno upokojili 2 delavki in sicer: 1 zobna asistentka, 1 zdravnica - specialistka pediatrije. 1
zdravnica se je invalidsko upokojila. Zaradi končanega pripravništva je prenehalo delovno razmerje 2
zdrav.tehnikoma.
Tabela 8 : Število zaposlenih po lokacijah in organizacijskih enotah na dan 31.12.2013
Zap.št.
1.
2.
3.
Naziv službe
ZD
Sl.Bistrica
73
OSNOVNO
ZDRAVSTVENO
VARSTVO
ZOBOZDRAVSTVENA 6
SLUŽBA
UPRAVA
14
87
SKUPAJ:
ZP
Pragersko
ZP
Makole
-
-
73
2
-
2
10
2
-
2
14
97
23
ZP
Poljčane
SKUPAJ:
Opomba: v enoti OZV so zajete naslednje službe: splošne ambulante, otroški dispanzer, šolski dispanzer, varstvo
žensk, otrok in mladine, medicina dela, prometa in športa, reševalna služba, patronažna služba, fizioterapija,
psiholog, RTG, laboratorij in zdravstvena vzgoja.
Od 97 zaposlenih je 83 zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev in 14 nezdravstvenih delavcev (delavci v upravi,
vzdrževalec tehnik, čistilke, receptorja).
Tabela 9 : Stopnja izobrazbe zaposlenih na dan 31.12.2013
2012
STOPNJA IZOBRAZBE
Število
2013
Strukt.
Število
Strukt.
Indeks
2013/2012
VIII. Specialist
8
8,60
7
7,22
87,50
VII. Zdravnik, zobozdravnik
3
3,23
3
3,09
100,00
VII. Specializant
4
4,30
6
6,19
150,00
VII. dipl. med. sestra in zdravstvniki
18
19,35
20
20,62
111,11
VII. Ostali visoka
10
10,75
12
12,37
120,00
VI. Ostali višja
7
7,53
6
6,19
85,71
V. srednja med.sestra, zdravstvenik
30
32,26
30
30,93
100,00
V. ostali srednja
5
5,38
5
5,15
100,00
IV.poklicna
3
3,23
4
4,12
133,33
III.
2
2,15
2
2,06
100,00
II.
3
3,23
2
2,06
66,67
SKUPAJ
93
100,00
97
100,00
104,30
Jubilejne nagrade v letu 2013
V letu 2013 so bile podeljene 3 jubilejne nagrade zaposlenim in sicer:
• 2 jubilejni nagradi za 30 let delovne dobe,
• 1 jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe.
8.2. ANALIZA IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
Zaposleni so se izobraževali v okviru razpoložljivih sredstev. Udeleževali so se
področjih, na katerih so zaposleni in si tako pridobivali dodatna znanja.
usposabljanj za delo na
V enoti OZV so se zaposleni izobraževali predvsem na seminarjih, simpozijih in kongresih za področje
družinske medicine, urgentne medicine, medicine dela, prometa in športa, pediatrije, ginekologije in porodništva,
psihologije, fizioterapije, RTG diagnostike, laboratorijske diagnostike, patronažne zdravstvene nege, dejavnosti
referenčnih ambulant, idr.
V zobozdravstveni službi so se zaposleni udeležili najpomembnejših izobraževanj s področja dentalne medicine.
Delavci v upravi so se udeleževali seminarjev, ki so bili organizirani zaradi novo sprejete oziroma spremenjene
zakonodaje .
Izvedenih je bilo tudi nekaj internih izobraževanj: temeljni postopki oživljanja, pravilno razkuževanje rok,
varstvo pri delu in požarna varnost, varstvo osebnih podatkov, uvedba e-recepta. Izobraževanja so bila izvedena
s pomočjo zunanjih izvajalcev in tudi s pomočjo notranjih izvajalcev – zaposlenih. Delavci so pridobljena znanja
uspešno uporabili pri svojem delu, na raznih tekmovanjih, predavanjih in jih prenašali tudi na svoje sodelavce,
bodisi pisno ali ustno.
24
Tabela 10: Stroški strokovnega izpopolnjevanja v letu 2013
STRO ŠKI S TRO K. IZPO PO LNJEVANJA
2012
Kot izacije
Inde k s
2013/2012
2013
28.841,44
21.461,59
74,41
4.740,11
1.739,11
36,69
Pot ni st roški v državi in t ujini
850,29
671,57
78,98
Nočnine v državi in t ujini
481,13
0,00
0,00
Nast anit ve
2.663,35
2.319,00
87,07
SKUPAJ:
37.576,32
26.191,27
69,70
Nadomestila plač za st rokovno izpopolnjevanje
SKUPAJ STRO ŠKI STR. IZPO PL. IN NADO MESTILA
PLAČ
28.791,15
24.164,76
83,93
66.367,47
50.356,03
75,87
1,67
1,29
77,07
3.967.770,09 3.906.260,47
98,45
Dnevnice v državi in t ujini
Delež v CP zavoda za izpop.
CP
ST ROŠEK NA ZAP OSLENEGA
713,63
ŠT .ZAPOSLENIH
519,13
93
97
72,75
104,30
9. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
9.1. INVESTICIJSKA VLAGANJA
Iz leta v leto se sredstva za amortizacijo v ceni storitev zmanjšujejo kot posledica varčevalnih ukrepov, vendar
nam je v letu 2013 uspelo uresničiti večino načrtovane nabave. Dosegli smo načrt nabave osnovnih sredstev za
leto 2013 in sicer smo nabavili za 116.874,99 EUR neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so
razvidna iz spodnje tabele.
Količinsko gledano smo načrt nabave realizirali, nabavili nekaj nujno potrebne opreme, ki ni bila načrtovana,
finančno pa smo dosegli nižje cene kot smo načrtovali.
Tabela 11: Realizacija nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letu 2013
(osnovna sredstva in drobni inventar v okviru osnovnih sredstev)
STRM
NAZIV
KOL
CENA
stol za odvzem krvi
1
3.395,25
pohištvo
1
1.692,74
mikroskop
1
3.760,52
aparat za sedimentacijo
1
1.765,81
telefon prenosni -GSM
1
8,98
OS+DI
1
1.940,00
čitalnik
1
153,44
SA III
čitalnik
1
153,44
SA v SVZ
LICENCA PM
1
365,34
Laboratorij
SA I
čitalnik
1
153,44
Antikoagulantna amb.
trombonet program
1
984,00
Referenčna ambulanta
stopnička enojna
1
71,88
SA II
tiskalnik hp p 1102w
1
122,20
kartotečna omara
1
231,87
čitalnik
1
153,44
pisarniški stol zdr.
1
172,95
otoskop Heine
1
641,54
čitalnik
1
153,44
OD I
25
OD II
pisarniški stol zdr.
1
172,95
oksimeter s senzorji
1
648,48
inhalator
1
157,10
logoped
miza z dvigovanjem
1
639,34
Razvojna ambulanta+NFTH
stol lesen PIKAPOKA
1
71,79
kletka za izvajanje NFTH
1
1.167,30
stol za logopeda
1
257,56
hladilnik za cepivo
1
6.065,79
ŠD II
tiskalnik
1
122,20
čitalec
1
153,44
monitor
1
169,28
MDPŠ
osebna tehnica
1
445,65
ŠD I
tiskalnik
1
122,20
računalnik
1
1.084,20
Stol ergomat
1
321,53
računalnik-prenosnik
2
2.185,61
tiskalnik + scaner zdr. MF naprava
1
221,63
463,74
Dispanzer za ženske
Fizioterapija
kartotečne omare
2
čitalec
1
153,44
Artromot E2 za razgibavanje komolca
1
5.885,77
kartotečne omare
2
463,74
delovna klop
1
104,71
prenosni telefon-GSM
1
0,98
ravnotežna brv
1
164,40
231,87
Psiholog
kartotečna omara
1
Specialistika
leseni stoli za čakalnico
18
UZ aparat
1
33.770,84
Tiskalnik z 2 podajalnikoma papirja
1
122,20
mobilni telefon
1
8,98
čitalnik
1
153,44
Tehtnica za novorojenčke
1
399,02
čitalnik
1
150,94
mobitel
10
Računalnik
2
2.202,82
aparat za masažo srca LUKAS
1
16.970,31
obešalnik
1
28,01
analizator CRP
1
1.266,39
aspirator weinman
1
1.064,36
tiskalnik zebra
1
392,13
omara za material urgenca
1
511,48
pečica
1
335,32
tiskalnik
1
122,20
čitalnik
1
153,44
Zdravstvena vzgoja
Patronaža
Reševalna+dežurna
657,54
10,00
Preventivni kabinet
tiskalnik
1
122,20
dr. Vogelnik
varlilec folije
1
268,30
siroinspect
1
592,76
ZA Pragersko
varilec folije
1
268,30
ZA Poljčane
varilec folije
1
268,30
ŠZA Poljčane
siroinspect
1
592,77
Pedontolog
tiskalnik
1
122,20
varilec folije
1
268,27
Računski stroj
2
212,35
tiskalnik
1
122,16
Uprava
26
4
498,36
osebno vozilo za vzdrževalca
1
13.999,00
GSM
1
95,84
vožiček za čiščenje
1
425,31
sesalnik
1
185,61
stol Spinalis
1
557,75
računalnik
1
1.194,41
tiskalnik s fotokopircem MF naprava
1
221,63
kartotečna omara
1
231,87
čitalec rezerva
6
913,20
switch stikalo
SKUPAJ
116.874,99
VIRI FINANCIRANJA:
Amortizacija:
115.890,99
MZ
0,00
Občine
0,00
Presežek prih. 2012
0,00
Donacija (Trombo)
984,00
SKUPAJ
116.874,99
Tabela 12: Nabava drobnega inventarja po stroškovnih mestih v letu 2013
STRM
SA I
SA III
NAZIV
KOL VREDNOST
nakup materiala (vrnitev koncesije)
1
1.145,42
manšeta Velcro
1
28,12
posodica za loparčke
1
37,60
pulzni oksimeter
1
467,94
Referenčna amb.
otoskop
1
282,70
ŠD I
pulzni oksimeter
1
467,94
ŠD II
otoskop
1
159,93
naprstni senzor
1
143,76
klešče za pobiranje sponk
10
121,42
Patronaža
oddajnik marantec
1
40,73
Oblačila za PMS
76
4.234,11
torba + umivalnik
1
88,84
Bolničarke
slušalke
1
232,60
Uprava
3
122,20
Reševalna+dežurna služba oddajnik marantec
prevleka za odejo
6
90,73
rjuha bela
6
49,93
škarje
5
31,72
ura štoparica
1
18,91
oblačila letna-vsa
38
7.536,01
delovna oblačila
1.887,43
ZD VSI
SKUPAJ ZD
156
17.188,04
9.2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Za potrebe investicijskega vzdrževanja objektov in opreme smo namenili minimalna sredstva v skupni višini
7.190 €. Opravili smo sanacijo cestišča pred vhodom v zdravstveni dom, zamenjali vodovodni jašek, popravili
dvižna vrata v skupne garaže zdravstvenega doma, ter vzdrževali medicinsko in drugo opremo.
27
10. DRUGA POJASNILA
10.1. JAVNA NAROČILA
Javni zdravstveni zavodi so zavezanci za izvajanje postopkov javnega naročanja, ki ga ureja Zakon o javnem
naročanju (ZJN-2-UPB5). Zakon o javnih naročilih dopušča naročanje blaga ali storitev z naročilnico, če
vrednost nakupa blaga ali storitev ne presega 20.000,00 € oz. 40.000,00 € v primeru gradenj( brez DDV). V
primeru večjih vrednosti, je bilo potrebno izvesti postopek oddaje javnega naročila preko portala javnih naročil,
z objavo v Uradnem listu oz. Uradnem listu EU.
Zavod je za leto 2013 pripravil načrt izvedbe javnih naročil. Načrt je bil pripravljen glede na predmet naročila,
ocenjeno vrednost naročila in potek obstoječe pogodbe.
V letu 2013 smo izvedli 2 postopka oddaje javnega naročanja in sicer:
• naročilo male vrednosti: vzdrževanje in servisiranje VW
• naročilo po odprtem postopku: zavarovanje premoženja ZD Slov. Bistrica za obdobje 3-eh let.
Za nakup elektrike, zemeljskega plina in lahkega kurilnega olja, se je zavod vključil v skupno javno naročilo, ki
je bilo izvedeno preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Z izbranimi ponudniki, smo sklenili okvirne
sporazume za obdobje 2-eh let.
10.2. NAČRT INTEGRITE
V skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, je zavod v začetku meseca junija 2011 izdelal
Načrt integritete, ki ga je bilo potrebno posredovati Komisiji za preprečevanje korupcije. Načrt integritete je
dokument, ki vsebuje oceno izpostavljenosti posameznih subjektov javnega sektorja korupcijskim tveganjem,
identificira dejavnike tveganja koruptivnega in neetičnega ravnanja in opredeljuje ukrepe za obvladovanje
omenjenih tveganj. Izdelavo in izvajanje načrtov integritete nadzoruje Komisija za preprečevanje korupcije.
V mesecu decembru 2012 je Komisija za preprečevanje korupcije podala prve ugotovitve k načrtu, ki ga je
pripravil zavod. Podala je nekaj ugotovitev in smernic za dopolnitev načrta, z namenom, da bo pripravljen načrt
popolnoma ustrezal predpisanim navodilom in smernicam.
V letu 2013 je protikorupcijska komisija posredovala vprašalnik, v katerem smo poročali o dejavnikih tveganja v
zavodu, o obstoječih ukrepih in obvladovanju dejavnikov tveganja.
10.3. SODELOVANJE Z ZASEBNIKI
V zagotavljanje NMP in DS so se v letu 2013, v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju in koncesijsko
pogodbo, vključevali zasebniki koncesionarji splošne medicine. Dežurna služba se je izvajala v ambulanti ZD
po razporedu, ki ga je pripravil ZD kot nosilec te službe.
Zaradi kakovostnega izvajanja zdravstvene dejavnosti so na interna izobraževanja, ki jih organiziramo v
zdravstvenem domu, vabljeni tudi zasebniki. Vabljeni so tudi na sestanke, na katerih obravnavamo teme, ki
zadevajo skupne dejavnosti.
Patronažne sestre zasebnice sodelujejo s patronažnimi sestrami ZD. V dežurstvo ob sobotah, nedeljah in
praznikih se vključujejo zasebnice, ki opravljajo delo patronaže na področju občin Poljčane in Slovenska
Bistrica. Patronažni sestri zasebnici, ki opravljata dejavnost na območju občine Oplotnica sami izvajata
dežurstvo na svojem terenu in se ne vključujeta v razpored dežurstva, ki ga za ostali teren pripravi ZD Slovenska
Bistrica.
Poslovno sodelovanje z zasebniki je potekalo na področju laboratorijskih preiskav, storitev sterilizacije,
fizioterapije, patronaže,
storitev specialističnih ambulant, storitev nenujnih reševalnih prevozov
s
spremljevalcem in sanitetnih prevozov.
Za zasebnike, ki imajo najete prostore v ZD Slovenska Bistrica, smo izvajali storitev upravljanja s prostori. Prav
tako smo šestim zasebnikom nudili storitve zdravstvene informatike s fakturiranjem.
28
11. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013
Vodenje poslovnih knjig in izdelava letnih poročil v zdravstvenih zavodih je urejena v skladu z Zakonom o
računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. V skladu z
omenjenim, morajo zdravstveni domovi letno poročilo, ki ga sestavljajo predpisani računovodski izkazi, sestaviti
in predložiti ustanoviteljem in Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve najpozneje v dveh mesecih po
poteku poslovnega leta.
Po zakonu o računovodstvu smo razporejeni med osebe javnega prava. Po pravilniku o sestavljanju letnih
poročil za proračun in proračunske in druge osebe javnega prava smo kot posredni proračunski uporabnik
razvrščeni med določene uporabnike kontnega načrta.
Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07,
124/08, 58/10):
a) Bilanca stanja
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Računovodsko poročilo vsebuje pojasnila k posameznim računovodskim izkazom, analize doseženih prihodkov,
odhodkov in poslovnega izida ter računovodska razkritja.
11.1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA
11.1.1. Sredstva:
DR sredstva in sredstva v upravljanju
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
2010
003+005
DR premoženjske pravice (DPP)
010
00-01
2011
2012
2013
Indeks 13/12
103.652
114.919
119.335
120.684
101
Popravek vrednosti DPP
56.185
74.471
89.318
102.512
115
Sedanja vrednost neopredm. sredstev
47.467
40.448
30.017
18.171
61
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2013 povečala za 1.349 EUR. Sedanja vrednost se je
zmanjšala in znaša 18.171 EUR.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
020
Zemljišča
021
Zgradbe
023
Zgradbe, ki se pridobivajo
02
Skupaj AOP 004
03
PV vred. nepremični
02-03
Sedanja vrednost nepremičnin
2010
2011
2012
2013
Indeks 13/12
36.850
36.850
36.850
36.850
100
2.115.569
2.115.569
2.155.054
2.155.054
100
17.534
2.152.419
2.152.419
2.191.904
2.209.438
101
478.751
542.218
606.771
671.423
111
1.673.668
1.610.201
1.585.133
1.538.015
97
29
Nabavna vrednost nepremičnin v letu znaša 2.155.054 EUR, vrednost zgradb ki se pridobivajo znaša 17.534
EUR, odpisana vrednost nepremičnin znaša 671.423 EUR, sedanja vrednost znaša 1.538.015 EUR.
Zgradbe so odpisane 31 %. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: zgradba ZP Pragersko,
zgradba A (stara) Slovenska Bistrica, zgradba Marles Slovenska Bistrica, zgradba prizidek Slovenska Bistrica,
zemljišče v Slovenski Bistrici. Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)
v EUR, brez centov
konto
040
041
043
04
05
04-05
Naziv konta
Oprema
Drobni inventar
Vlaganja v tuja OS
Skupaj AOP 006
Popravek vrednosti opreme AOP 007
Sedanja vrednost opreme
2010
2.011.318
23.422
3.163
2.037.904
1.348.792
689.112
2011
2.073.824
22.758
3.163
2.099.745
1.445.196
654.549
2012
2.236.726
21.907
3.163
2.261.796
1.616.583
645.213
2013
2.238.466
21.517
3.163
2.263.146
1.734.141
529.005
Indeks 13/12
100
98
100
100
107
82
Nabavna vrednost opreme v letu 2013 po odpisih v višini 112.980 EUR in obračunani amortizaciji 309.486 EUR
znaša 529.005 EUR. Oprema je odpisana 77 %, kar je za 6% več kot v letu 2012.
KR sredstva (razen zalog) in AČR
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013).
Denarna sredstva v pomožni blagajni na dan 31.12.2013 znašajo 199 EUR.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014).
Denarna sredstva na računih znašajo 10.153 EUR na dan 31.12.2013 .
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015).
Kratkoročne terjatve do kupcev 59.326 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,52 % celotnega prihodka, kar pomeni,
da se le te poravnavajo v rokih, oziroma v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji
zavoda.
Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda in so se, v primerjavi s preteklim letom, povečale za 0,76%.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 146.833 EUR na dan 31.12.2013 in so
naslednje:
v EUR, brez centov
konto
Naziv uporabnika EKN
Datum terjatve
Datum zapadlosti
znesek
140
Neposredni up. proračuna države
2013
2014
901
141
Neposredni up. proračuna občin
2013
2014
2.154
142
Posredni up. proračuna države
2013
2014
1.092
143
Posredni up. proračuna občin
2013
2014
1.296
144
Terjatve do ZZZS
2013
2014
141.390
SKUPAJ
Izkazane terjatve bodo poravnane v obdobju januar-marec 2014.
146.833
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročne finančne naložbe znašajo 290.065 EUR na dan 31.12.2012.3 in so naslednje:
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
2010
2011
152
KR depoziti pri NKBM do 1 mes.
70.000
152
152
KR depoziti pri NKBM nad 1 mes.
Obresti od depozitov
235.000
219
258.000
393
225.000
483
290.000
65
129
13
SKUPAJ
305.219
258.393
225.483
290.065
129
30
2012
2013
Indeks 13/12
Pri NKBM Podružnica Slovenska Bistrica smo vezali prosta denarna sredstva iz naslova prejetih akontacij po
pogodbi za dogovorjen program zdravstvenih storitev ZZZS. Prosta sredstva nastajajo zaradi sistema
financiranja, akontacije prejemamo v tekočem mesecu za tekoči mesec, razen v mesecu decembru, ko smo drugi
in tretji del akontacije prejeli v januarju 2014.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
Druge kratkoročne terjatve znašajo 5.228 EUR na dan 31.12.2013 in so naslednje :
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
170
KR terjatve-Terj.za boleznine in invalidnine
ZPIZ
Terjatve za vstopni
DDV
Ostale kratkoročne
terjatve
174
175
2010
SKUPAJ
2011
2012
2013
Indeks 13/12
5.802
10.769
4.590
4.182
91
19
29
31
23
74
5.370
1.461
1.596
1.023
64
11.191
12.259
6.217
5.228
84
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Aktivne časovne razmejitve znašajo 5.605 EUR na dan 31.12.2013 in so naslednje:
v EUR, brez centov
konto
190
Naziv konta
Kratkoročni odloženi odhodki-UL,domena,šolnine
2010
16.563
2011
15.023
2012
1.241
2013
5.605
Indeks 13/12
363
Zaloge
Na dan 31.12. 2013 je znašala zaloga materiala 1.564 EUR. Poraba materiala se vrednoti po metodi FIFOmaloprodajna cena in se evidentira po stroškovnih mestih.
11.1.2. Obveznosti do virov sredstev:
KR obveznosti in PČR
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 311.305 EUR na dan 31.12.2013 in se nanašajo na obveznost za
izplačilo plač za mesec december, ter izplačila ¾ odprave plačnih nesorazmerij v letu 2014, vendar smo poslovni
dogodek knjižili na dan 31.12.2013. Obveznost do zaposlenih in prispevkov do države je bila v celoti poravnana
10.01.2014.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 54.108 EUR na dan 31.12.2013.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 30 dni, izjemoma 15 dni.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 64.938 EUR na dan 31.12.2013 in se nanašajo na naslednje
obveznosti:
v EUR, brez centov
konto
230
Naziv konta
KR obveznosti za dajatve
231
Obveznosti za DDV
1.560
719
234
Ostale KR obveznosti
6.056
5.761
9.434
10.128
9.854
9.686
98
45.314
45.472
49.349
64.938
132
235
2010
28.264
Obv. za odtegljaje od prejemkov
SKUPAJ
2011
2012
31.705
28.864
2013
49.533
Indeks 13/12
156
682
1.326
194
7.108
4.393
62
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 7.171 EUR na dan 31.12.2013 in se
nanašajo na naslednje obveznosti:
v EUR, brez centov
konto
Naziv konta
240
KR obveznosti do neposrednih uporabnikov
proračuna države
KR obveznosti do neposrednih uporabnikov
proračuna občine
241
2010
2011
2012
41
7.503
31
2013
20
86
Indeks
13/12
430
242
243
244
KR obveznosti do posrednih uporabnikov
proračuna države
KR obveznosti do posrednih uporabnikov
proračuna občin
KR obveznosti do ZZZS
11.166
14.865
14.443
7.372
43
2.338
1.033
976
810
83
SKUPAJ
17.995
23.442
15.439
8.268
46
4.446
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2013 ni bilo.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2013 ni bilo.
11.1.3. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije:
v EUR, brez centov
Stanje oz. sprememba
Stanje na dan 31.12.2012
Povečanja prejete donacije 2013
Zmanjšanja za obračunano amortizacijo
Stanje na dan 31.12.2013
Znesek
16.995
1.578
6.602
11.971
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:
v EUR, brez centov
Stanje oz. sprememba
Stanje na dan 31.12.2012
Povečanje prejetih sredstev od ustanoviteljev
Zmanjšanje amortizacija v breme ustanovitelja
Povečanje za prejeto odškodnino
Stanje na dan 31.12.2013
Znesek
2.474.899
177.072
2.297.817
Konti podskupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki
v EUR, brez centov
Stanje oz. sprememba
Stanje na dan 31.12.2012 presežek odhodkov KTO 986
Znesek
143.389
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 KTO 985
Stanje na dan 31.12.2013
143.389
Podatki v Bilanci stanja na skupini 980 in 985 so bili na dan 31.12.2013 usklajeni s knjigovodskimi podatki
občine Slovenska Bistrica in znašajo 2.154.428 EUR. (37. člen Pravilnika o računovodstvu).
11.2. POJASNILA K STANJU IN GIBANJU NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
Neodpisana vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2013 znaša
2.067.659 EUR.
11.3. POJASNILA K STANJU IN GIBANJU DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB
IN POSOJIL
ZD v letu 2013 ne izkazuje stanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
32
11.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Priloga AJPES Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Po zakonu o računovodstvu smo razporejeni med osebe javnega prava. Po pravilniku o sestavljanju letnih
poročil za proračun in proračunske in druge osebe javnega prava smo kot posredni proračunski uporabnik
razvrščeni med določene uporabnike kontnega načrta.
V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki, ugotovljeni po Zakonu o računovodstvu. Pri
ugotavljanju prihodkov in odhodkov upoštevamo načelo nastanka poslovnega dogodka ( fakturirana realizacija).
Prihodki v izkazu so razčlenjeni na: prihodke od poslovanja, finančne prihodke, druge prihodke in
prevrednotovalne prihodke.
Zdravstveni dom je v letu 2013 pridobival sredstva za izvajanje dejavnosti:
• od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po pogodbi o izvajanju zdravstvenega
programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ),
• od zavarovalnic (Vzajemna, Adriatic, Triglav in ZZZS za socialno ogrožene) in doplačil pacientov za
dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju PZZ),
• iz občinskega proračuna (sofinanciranje),
• s prodajo zdravstvenih storitev na trgu,
• donacij in drugih prihodkov.
Celotni prihodki so znašali 3.906.260,47 €, celotni odhodki 4.049.649,49 €, presežek odhodkov nad prihodki je
ugotovljen v višini 143.389,02 € in je nastal izključno iz naslova izplačila ¾ odprave plačnih nesorazmerij. Ker
opravljamo storitveno dejavnost, so vsi stroški pri opravljanju storitev tudi odhodki.
Glavnino prihodkov iz poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega
zavarovanja(OZZ), katerega plačnik je ZZZS. Po medletnem in končnem obračunu medsebojnih obveznosti med
ZD in ZZZS, opravljenim na osnovi določil SD za leto 2013 in aneksa številka 1, je ZD zaračunal prihodke iz
naslova OZZ v višini 2.821.650,09 €.
Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so druga največja postavka v poslovnih prihodkih,
znašali so 595.851,65 €. Prihodki iz naslova PZZ so višji za 4,48% v primerjavi z letom 2012 in 4,69 % v
primerjavi z načrtom.
Po zakonu o davku na dodano vrednost upoštevamo v davčni knjigi, glede na delež obdavčljivega prometa, 1%
odbitni delež pri vstopnem DDV.
Tabela 12 : Primerjava prihodkov in odhodkov doseženih v letu 2013 z letom 2012 in načrtom
Konto
Naziv
Doseženo
Načrt
Doseženo
INDEKS
STRUKTURA
INDEKS
2012
2013
2013
D13/N13
DOS. 2013
D13/D12
Prihodki od poslovanja
3.949.298,44
3.758.939,00
3.891.408,37
103,52
99,62
98,53
760
Prihodki od prodaje proiz. in storitev
3.949.298,44
3.758.939,00
3.891.408,37
103,52
99,62
98,53
760000
- prihodki iz OZZ
2.906.645,38
2.716.389,00
2.821.650,09
103,88
72,23
97,08
760004
- prihodki od PZZ
570.325,14
569.180,00
595.851,65
104,69
15,25
104,48
- ostali poslovni prihodki
472.327,92
473.370,00
473.906,63
100,11
12,13
100,33
54,39
0,07
761
Prihodki od prodaje materiala
149,16
762
Finančni prihodki
5.849,26
763
Izredni prihodki
448,22
764
Prevrednotovalni prihodki
12.174,17
6.542,00
11.812,40
180,56
0,30
97,03
CELOTNI PRIHODKI
3.967.770,09
3.770.742,00
3.906.260,47
103,59
100,00
98,45
Stroški blaga mat.in storitev
1.167.300,08
1.111.872,37
1.147.696,00
103,22
28,34
98,32
460
Stroški materiala
440.679,07
427.578,00
437.291,38
102,27
10,80
99,23
461
Stroški storitev
726.621,01
684.294,37
710.404,62
103,82
17,54
97,77
464
Stroški dela
2.607.500,09
2.516.655,63
2.761.442,87
109,73
68,19
105,90
5.261,00
2.861,35
29,19
33
48,92
6,51
Plače in nadomestila plače
2.019.362,54
1.973.300,00
2.175.797,74
110,26
53,73
107,75
Prispevki za socialno varnost
326.381,41
317.701,30
349.973,13
110,16
8,64
107,23
Drugi stroški dela
261.756,14
225.654,33
235.672,00
104,44
5,82
90,03
462
Amortizacija
150.144,22
134.000,00
124.958,52
93,25
3,09
83,23
465
Drugi stroški
6.773,62
6.814,00
6.791,71
99,67
0,17
100,27
466
Stroški prodanih zalog
0,00
0,00
0,00
0,00
467
Finančni odhodki
0,00
0,00
94,72
0,00
468
Izredni odhodki
1.399,37
500,00
8.337,32
1.667,46
0,21
595,79
469
Prevrednot. poslovni odhodki
1.039,64
900,00
328,35
36,48
0,01
31,58
CELOTNI ODHODKI
3.934.157,02
3.770.742,00
4.049.649,49
107,40
100,00
102,94
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.
33.613,07
0,00
143.389,02
PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.
Analiza prihodkov
Celotni prihodki, doseženi v letu 2013 so znašali 3.906.260,47 € in so v primerjavi z načrtom preseženi za 3,52%
in glede na dosežene v letu 2012 za 1,47 % manjši.
V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 99,62 % prihodki od poslovanja, finančni prihodki 0,07 % in
prevrednotovalni prihodki 0,31 % .
Prihodki od poslovanja v največjem deležu 72,23 % odpadejo na prihodke iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja (OZZ) , v deležu 15,25 % na prihodke od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) in v
deležu 12,13 % na ostale prihodke dosežene s prodajo zdravstvenih in ne zdravstvenih storitev. Ostali poslovni
prihodki so se povečali v primerjavi z lanskim letom za 0,34%, v primerjavi z načrtom pa za 0,11%. In to
zaradi: povečanih obravnav tujcev v ambulantah NMP, večjega obsega laboratorijskih preiskav zaradi potreb
koncesionarjev, ki so pridobili referenčno ambulanto, samoplačniških obravnav v fizioterapiji in samoplačniška
cepljenja, dežurstev na raznih prireditvah, financiranja dveh novih specializantov splošne medicine.
Pri finančnih prihodkih ugotavljamo zmanjšanje prihodkov iz naslova obresti za 45,61 % glede na načrt in 51,08
% glede na leto 2012. Zmanjšanje je posledica krajše dobe vezave depozitov in nižjih obrestnih mer.
Tabela 13: Primerjava prihodkov doseženih v letu 2013 z letom 2012 in načrtom
Doseženo
Kto
Naziv
Načrt
Doseženo
2013
2013
Indeks
Indeks
760000
2012
PRIHODKI OD PROD.STOR. IZ OBV. ZDRAV.ZAV.
(OZZ)*
2.906.645,38
2.716.389,00 2.821.650,09
103,88
97,08
760002
PRIHODKI OD MRLIŠKIH STORITEV
9.576,00
9.418,00
9.758,70
103,62
101,91
760003
PRIHODKI OD KONVENCIJ
PRIHODKI OD PZZ (VZAJEMNA,
TRIGLAV)
11.052,88
11.380,00
11.393,92
100,12
103,09
547.190,04
545.800,00
574.349,14
105,23
104,96
3.080,00
3.377,17
109,65
115,09
83.900,00
86.452,30
103,04
104,04
5.605,78
5.900,00
7.129,39
120,84
127,18
7600061 PRIHODKI RTG DEJAVNOST ZA SAMOPLAČNIKE
1.154,73
PRIHODKI
REŠEVALNE
SLUŽBE
ZA
7600062 SAMOPLAČNIKE
532,52
1.200,00
1.214,12
101,18
105,14
550,00
2.491,43
452,99
467,86
760007
PRIHODKI PZZ OD ZZZS
20.200,77
20.300,00
13.097,70
64,52
64,84
760009
PRIHODKI OD SPECIALIZACIJ
57.430,40
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.NAR.-ZOBNI
NADST.
20.909,89
66.310,00
95.804,97
144,48
166,82
21.000,00
8.909,73
42,43
42,61
760004
760005
760006
ADRIATIC,
PRIHODKI OD PRODAJE STOR. ZA DOPLAČIL PAC. 2.934,33
PRIHODKI STORITEV LAB., RTG, ZA KONCESION.
IN ZAVODE
83.093,27
7600060 PRIHODKI LABORATORIJA ZA SAMOPLAČNIK
760010
D13/N13 D13/D12
34
7600110 PRIHODKI OZV ZDRAV. POTRDILA
1.252,44
1.290,00
931,77
72,23
74,40
7600111 PRIHODKI OZV CEPLJENJE
38.613,00
39.000,00
31.023,00
79,55
80,34
7600112 PRIHODKI OZV NADSTANDARD
18.402,10
22.000,00
22.410,75
101,87
121,78
760012
PRIHODKI OD NAROČNIKOV MDPŠ-TD
35.624,26
38.500,00
29.085,14
75,55
81,64
760020
PRIHODKI OD DOTACIJ-NEGA OBČINA
39.054,44
40.919,00
39.272,58
95,98
100,56
760021
PRIHODKI OD DOTACIJ OD ŠTIPENDIJE
1.900,00
1.944,00
1.900,00
97,74
100,00
760022
PRIHODKI OD DOTACIJZZZS-PRIPRAVNIKI*
38.047,21
23.000,00
27.276,75
118,59
71,69
760024
2.600,00
6.780,00
260,77
265,88
71.100,00
65.442,39
92,04
94,59
760031
PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE
2.550,00
PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROS.IN
FUN.STR.
69.182,99
PRIHODKI
OD
UPRAVLJANJA
(HIŠNIK,INFORMATOR)
6.403,81
6.400,00
5.978,85
93,42
93,36
760032
PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME
2.279,35
1.824,00
1.488,49
81,61
65,30
760040
PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV
6.469,20
6.500,00
5.750,40
88,47
88,89
760042
3.601,99
3.490,00
3.507,83
100,51
97,39
760043
PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ
PRIHODKI
STORITEV
PRISOTNOSTI
PRIREDITVAH
5.734,71
2.500,00
2.002,62
80,10
34,92
760044
DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ
4.013,10
3.400,00
3.357,90
98,76
83,67
760046
PRIHODKI OD IZOBRAŽEVANJA
3.441,95
3.500,00
4.272,10
122,06
124,12
760047
PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV
930,82
950,00
833,31
87,72
89,52
760051
PRIHODKI OD OGLAŠEVALSKIH STORITEV
794,72
790,00
794,72
100,60
100,00
760052
PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE
433,76
450,00
489,42
108,76
112,83
760053
DRUGI PRIHODKI
93,01
100,00
56,39
56,39
60,63
760054
129,70
130,00
169,90
130,69
130,99
760200
PRIHODKI FOTOKOPIRANJA
PRIHODKI OD UPORABE
POTREBE
4.019,89
3.325,00
2.955,40
88,88
73,52
760
PRIHODKI OD POSLOVANJA
3.949.298,44
3.758.939,00 3.891.408,37
103,52
98,53
761100
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA
0,00
0,00
149,16
761
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MAT.
0,00
0,00
149,16
762000
PRIHODKI OD OBRESTI OD DEPOZITA
5.065,01
4.500,00
1.943,33
43,19
38,37
762001
PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED
781,29
761,00
874,91
114,97
111,98
762900
PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV
2,96
762
FINANČNI PRIHODKI
5.849,26
763900
DRUGI IZREDNI PRIHODKI
448,22
763
764001
IZREDNI PRIHODKI
PREVREDNOTOVALNI
neodpisana vred.os
764003
764004
760030
NA
STORITEV-LASTNE
43,11
5.261,00
2.861,35
1.456,42
54,39
29,19
6,51
6,51
448,22
0,00
29,19
0,00
642,00
204,91
31,92
PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI-druga
1.160,00
900,00
1.606,54
178,50
PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN ZAV.
4.676,01
PRIH.
OD
48,92
PRODAJE
35
4.572,12
138,49
97,78
764005
764006
PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL
1.250,00
PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNINE
OPREMA OST.
5.088,16
1.800,00
144,00
5.000,00
3.628,83
72,58
71,32
764
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI
12.174,17
6.542,00
11.812,40
180,56
97,03
SKUPAJ PRIHODKI
3.967.770,09
3.770.742,00 3.906.260,47
103,59
98,45
Analiza odhodkov
Celotni odhodki, doseženi v letu 2013, so znašali 4.049.649,49 EUR in so bili za 2,9% višji od doseženih v letu
2012 ter preseženi za 7,4 % v primerjavi z načrtom. Odhodki v letu 2013 so rasli hitreje kot prihodki na račun
povečanja stroškov dela.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,99%, prevrednotovalni in izredni odhodki pa 0,01 % v strukturi celotnih
odhodkov za leto 2013.
Tabela 14 : Primerjava odhodkov doseženih v letu 2013 z letom 2012 in načrtom
Načrt 2013
Doseženo 2013
Indeks
D13/N13
Indeks
D13/D12
24.208,37
23.651,16
24.970,99
105,58
103,15
23.776,91
22.880,00
24.709,39
108,00
103,92
12.219,46
12.708,00
12.437,08
97,87
101,78
1.823,80
1.770,00
4.795,42
270,93
262,94
7.312,95
6.940,00
7.302,18
105,22
99,85
81.679,79
80.300,00
83.093,87
103,48
101,73
19.471,86
18.800,00
20.999,49
111,70
107,85
25.411,46
24.550,00
31.135,25
126,82
122,52
831,30
790,00
910,25
115,22
109,50
DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT.
1.742,81
1.710,00
1.260,36
73,71
72,32
46010
CEPIVA
31.838,90
30.930,00
17.894,51
57,85
56,20
46011
ČISTILNA SREDSTVA
13.056,91
12.600,00
13.239,73
105,08
101,40
46012
PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE
2.046,94
2.015,00
2.528,56
125,49
123,53
46014
MATERIAL ZA ČIŠČENJE
335,00
310,00
0,00
0,00
0,00
46015
ZAŠČITNA SREDSTVA ČEVLJI *
4.062,42
3.650,00
3.633,93
99,56
89,45
46020
PORABLJENA VODA
5.119,10
5.050,00
6.253,63
123,83
122,16
46021
PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA
31.069,89
31.000,00
31.511,20
101,65
101,42
46022
PORABLJENO POGONSKO GORIVO
68.879,87
69.000,00
72.771,44
105,47
105,65
46023
PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE
39.145,75
38.700,00
34.458,35
89,04
88,03
46040
ODPIS DI ŽIVLJ. DOBA DO ENEGA LETA *
16.552,60
13.038,84
17.188,04
131,82
103,84
46050
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE
123,30
115,00
134,92
117,32
109,42
46051
STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV
1.146,40
900,00
1.142,49
126,94
99,66
46060
STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA
28.320,96
25.670,00
24.720,01
96,30
87,29
46090
DRUGI STROŠKI MATERIALA
502,32
500,00
200,29
40,06
39,87
460
STROŠKI MATERIALA
440.679,07
427.578,00
437.291,38
102,27
99,23
46100
POŠTNE STORITVE
5.004,96
4.995,00
5.904,69
118,21
117,98
46101
TELEFONSKE STORITVE
13.862,91
13.300,00
12.997,04
97,72
93,75
46102
ZDRAVSTVENE STORITVE . ZZV,BOL.DRUGI LAB.
75.364,46
73.100,00
76.641,61
104,84
101,69
46103
ZDRAV. STORITVE DEŽURSTVO
185.087,42
167.800,00
159.406,88
95,00
86,13
46104
ZDRAVST. STOR. ANTIKOAG AMB.
11.276,14
10.700,00
4.014,85
37,52
35,60
46105
ZOBOTEHNIČNE STORITVE
62.524,70
58.915,00
77.453,54
131,47
123,88
46106
STORITVE ČIŠČENJA
610,50
500,00
0,00
0,00
0,00
46107
STORITVE PRANJA
16.473,70
15.978,00
17.539,40
109,77
106,47
46108
SPEC.ZDRAV.STOR.-PULMOLOG
18.158,48
14.300,00
11.885,54
83,12
65,45
46109
STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV
4.304,45
3.400,00
4.472,88
131,56
103,91
46110
TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB
11.925,44
9.700,00
8.154,52
84,07
68,38
46111
TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SRED.
46.700,73
45.300,00
56.829,47
125,45
121,69
46112
TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME
21.373,58
19.500,00
18.366,86
94,19
85,93
46113
TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME
32.146,50
33.123,52
32.124,82
96,98
99,93
461131
TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME
4.758,19
4.620,00
5.584,68
120,88
117,37
461132
TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERAT.INFORMAT.OKOLJA*
Kto
Naziv
46000
ZDRAVILA
46001
SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL
46002
ROKAVICE, BRIZGE, IGLE
46003
RTG MATERIAL
46004
RAZKUŽILA
46005
LABORATORIJSKI MATERIAL
46006
ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL
46007
POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL
46008
DRUGI ZDR.MAT.
46009
Doseženo 2012
36
461133
TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME
4.557,47
10.747,07
10.403,96
96,81
46114
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB *
12.731,57
13.000,00
3.674,31
28,26
28,86
46115
INVESTICIJSKO VZDR. OPREME*
4.494,08
3.500,00
3.515,60
100,45
78,23
46116
NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE( ZP POLJ,ŠZA SB)
1.560,48
1.570,00
1.773,48
112,96
113,65
46118
NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME*
317,22
1.398,00
955,98
68,38
301,36
46119
TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV
1.340,95
1.240,00
1.383,00
111,53
103,14
46120
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME *
1.940,66
1.941,00
2.144,83
110,50
110,52
46121
PREMIJE ZA ZAV. OBJEKTOV*
981,53
982,00
993,60
101,18
101,23
46122
PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAR.*
12.505,18
13.795,00
13.239,92
95,98
105,88
46123
PREMIJE ZA ZAV DEL. SL.POTI
984,00
950,00
939,72
98,92
95,50
46124,46125
STROŠKI BANČNEGA PROMETA IN PLAČ PROMETA
774,96
822,00
662,73
80,62
85,52
46126
PREMIJE ZA ZAV. ODGOV. ZAP. IN STVARI*
3.055,36
3.048,00
3.324,32
109,07
108,80
46130
ODVETNIŠKE STORITVE
61,10
50,00
46131
SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJA*
3.594,00
3.600,00
3.594,00
99,83
100,00
46132
IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV. IZP.
2.425,92
2.380,00
6.864,13
288,41
282,95
46133
STORITVE STROK IZPOP.- KOTIZACIJE
28.841,44
25.180,00
21.461,59
85,23
74,41
46134
STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPORABNIKOM
516,71
510,00
519,79
101,92
100,60
46135
STORITVE PROJEKTA KAKOVOSTI
1.127,32
1.150,00
1.127,32
98,03
100,00
46136
STORITVE STROK.IZP.-INFOR SVETOVANJE
414,87
300,00
331,82
110,61
79,98
46137
ŠOLNINE.PO POGODBI *
13.151,79
4.300,00
1.045,00
24,30
7,95
46140
KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE
1.174,25
1.160,00
1.058,39
91,24
90,13
46141
STORITVE INFEKTIVNIH IN ZDR.ODPADKOV
5.267,55
5.270,00
4.996,38
94,81
94,85
46142
ODVOZ SMETI
1.351,38
1.500,00
2.409,96
160,66
178,33
46143
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV
0,00
0,00
171,68
46151
DNEVNICE V DRŽAVI
4.169,08
2.050,00
1.308,18
63,81
31,38
46152
NOČNINE V DRŽAVI
367,83
355,00
0,00
0,00
0,00
46153
POTNI STROŠKI,KM,JAVNI PREVOZ
475,52
465,00
21,24
4,57
4,47
46154
DRUGI STR.SPOT.,PARKIRNINE, ITD.
327,64
320,00
650,33
203,23
198,49
46155
DNEVNICE V TUJINI
490,07
88,00
136,40
155,00
27,83
46156
NOČNINE V TUJINI
113,30
110,00
0,00
0,00
0,00
46157
DRUGI STROŠKI S V TUJINI
47,13
45,00
0,00
0,00
0,00
46158
DNEV:PREH. NA SLUŽ. POT. OD 8-12 UR
80,96
161,00
294,53
182,94
363,80
46160
AVTORSKI HONORAR
0,00
0,00
1.000,00
46165
BRUTO PODJEMNE POGODBE
68.043,33
66.150,00
80.463,45
121,64
118,25
46166
PRISPEVEK ZA ZPIZ PODJEMNE
4.230,91
5.854,28
7.235,28
123,59
171,01
46168
PRISPEVKI ZA ZDRAV. -PODJEMNE
598,16
464,00
491,61
105,95
82,19
46169
POSEBNI DAVEK NA PODJEMNE
16.529,67
16.537,50
19.879,76
120,21
120,27
46170
REPREZENTANCA
1.165,81
1.160,00
1.073,69
92,56
92,10
46190
STORITVE VAROVANJA-POŽARNEGA VAROVANJA
3.514,00
3.530,00
3.922,30
111,11
111,62
46191
NASTAVITVENE STORITVE V HOTELIH
2.663,35
2.580,00
2.319,00
89,88
87,07
46193
STORITVE FOTOKOPIRANJA
177,56
150,00
120,11
80,07
67,64
46194
STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA
7.604,62
3.800,00
5.985,51
157,51
78,71
46195
STROŠKI OGLAŠ..STORITEV,RAZPIS
579,84
300,00
117,39
39,13
20,25
46197
STROŠKI IZDELAVE PRED. TABLE
342,63
46198
STROŠKI VARNOSTNE POLITIKE
4.300,00
4.692,57
46199
DRUGE STORITVE
2.357,65
2.250,00
2.724,98
121,11
115,58
461
STROŠKI STORITEV
726.621,01
684.294,37
710.404,62
103,82
97,77
46200
AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OSNO.SRE.*
150.144,22
134.000,00
124.958,52
93,25
83,23
462
AMORTIZACIJA
150.144,22
134.000,00
124.958,52
93,25
83,23
46400
OBRAČUNANE BRUTO PLAČE
1.626.537,30
1.594.180,00
1.773.163,18
111,23
109,01
46410
NADOMESTILA PLAČ - BRUTO
392.825,24
379.120,00
402.634,56
106,20
102,50
46420
STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA
71.391,40
72.415,00
74.947,69
103,50
104,98
46421
STROŠKI PREHRANE MED DELOM
71.807,14
71.630,00
73.439,59
102,53
102,27
46422
STROŠKI LOČENEGA ŽIV.
0,00
46430
STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA
36.586,35
37.009,00
19.929,56
53,85
54,47
46440
REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*
62.308,23
35.811,00
35.262,73
98,47
56,59
46450
STROŠKI NAGRAD,DARIL IN DRUGO*
2.519,40
2.440,00
2.375,40
97,35
94,28
46460
PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO INVALID.ZAVARO.
179.524,40
174.637,05
191.535,98
109,68
106,69
46461
PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO
132.872,48
129.448,48
143.269,42
110,68
107,82
46462
PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE
1.216,14
1.183,98
1.408,98
119,00
115,86
46463
PRISPEV. ZA POŠKODBE PRI DELU
10.741,57
10.458,49
11.574,98
110,68
107,76
46464
PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO
2.026,82
1.973,30
2.183,77
110,67
107,74
37
228,28
0,00
109,13
0,00
46490
ZAMUDNE OBRESTI OD REGRESA
46491
JUBILEJNE NAGRADE
2.887,57
1.155,00
12.920,06
1.674,78
145,00
46492
SOLIDARNOSTNE POMOČI
0,00
577,51
0,00
0,00
46493
ODPRAVNINE*
14.256,05
4.616,82
15.122,19
327,55
106,08
464
STROŠKI DELA
2.607.500,09
2.516.655,63
2.761.442,87
109,73
105,90
46510
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.644,12
1.650,00
1.780,84
107,93
108,32
4652
PRISP ZA VZPOD. ZAP. INVALIDOV
0,00
100,80
58,00
0,00
46530
IZDATKI ZA VARSTVO ČLOV. OKOLJA
0,00
46540
ŠTIPENDIJE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM
1.900,80
1.944,00
1.916,00
98,56
46580
DRUGI STR.IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH OBDOBIJ
167,03
160,00
0,00
0,00
0,00
46590
ČLANARINE ZDRUŽENJU
3.061,67
3.060,00
3.094,87
101,14
101,08
465
DRUGI STROŠKI
6.773,62
6.814,00
6.791,71
99,67
100,27
46790
DRUGI IZREDNIH ODHODKI
0,00
46780
STROŠKI OD OBRESTI
0,00
467
FINANČNI ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH
0,00
46891
DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZRAVNAVE
3,10
46810
ODŠKODNINE, KAZNI
532,13
46899
DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk.
864,14
0,00
94,72
0,00
0,00
94,72
44,68
500,00
7.105,68
1.441,29
1.421,14
1.186,96
468
IZREDNI ODHODKI
1.399,37
500,00
8.337,32
1.667,46
4691
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ
657,17
900,00
235,33
26,15
4692
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI -odpis OS
382,47
4693
PREVRED.ODHODKI ZARADI ODTUJITVE
0,00
469
46
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
CELOTNI ODHODKI
1.039,64
3.934.157,02
93,02
595,79
35,81
24,32
0,00
900,00
3.770.742,00
328,35
4.049.649,49
36,48
107,40
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
• STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV AOP 871 (konto 460, 461) so v letu 2013 znašali
1.147.696,00 EUR in so bili doseženi glede na leto 2012 98,32 % in glede na načrt večji za 3,22%.
Delež teh stroškov se je v celotnih odhodkih zmanjšal in je znašal 28,34 %, v letu 2012 pa 29,07%.
Zmanjšanje je posledica racionalnega obvladovanja stroškov materiala, storitev, uspešnega
dogovarjanja z dobavitelji in varčevalnih ukrepov po ZUJF-u.
• STROŠKI MATERIALA AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 437.291,38
EUR in so bili doseženi glede na leto 2012 99,23 % in glede na načrt večji za 2,27%. Med stroški
materiala so se najbolj povečali stroški RTG materiala, potrošni zdravstveni material, porabljen material
za vzdrževanje in vodo. Razlog za povečanje je v preseganju delovnega programa, digitalizaciji RTG in
delnem povečanju cen zaradi zagotovitve kvalitetnih materialov. Zmanjšanje beležimo pri stroških
rokavic, brizg in igel, cepiv, ogrevanju in pisarniškem materialu.
• Za porabo energentov vodimo energijsko knjigovodstvo.Na podlagi evropskih direktiv, zakonodaje,
potreb in vizije tako države, občine, kot tudi ZD želimo zmanjšati porabo in posledično tudi stroške
energentov. Že od leta 2010 zbiramo in analiziramo podatke porabe vode, električne energije in
zemeljskega plina v vseh treh stavbah v Slov. Bistrici in ZP Pragersko in na tej podlagi ukrepamo.Na
vse oglasne deske smo namestili obvestilo »Varčevanje z energenti« in s tem ponovno opozorili vse
zaposlene, kot tudi varovance o pomembnosti varčevanja z vsemi energenti. Iz analize je razvidno, da
so stroški v ZD SB v primerjavi z letom pri električni energiji in toplotni energiji ostali na ravni iz leta
2012, stroški vode pa so se povečali za 26,75% predvsem na račun povišanja cen. V ZP Pragersko so
stroški električne energije in toplotne energije prav tako ostali na ravni iz leta 2012, stroški vode so se
pa znižali za 17,79 %.
• STROŠKI STORITEV AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2013 znašali 710.404,62
EUR in so bili v primerjavi z letom 2012 nižji za 2,23 % in za 3,82 % višji od načrtovanih. Delež
stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 17,54 % in se je primerjavi z letom 2012
znižal za 1 % . V storitvah so zajeti vsi stroški plačil zunanjim izvajalcem za opravljene zdravstvene
storitve po pogodbi o sodelovanju in podjemnih pogodbah in v bistvu predstavljajo strošek dela. Med
stroški storitev so se najbolj povečali stroški zobotehničnih storitev, storitve umerjanja in kalibracije
medicinske opreme, tekoče vzdrževanje transportnih sredstev, tekoče vzdrževanje licenčnih programov,
izobraževalne storitve - specializacije, infektivni odpadki in odvoz smeti, dnevnice in drugi potni stroški
(parkirnine), bruto podjemne pogodbe in prispevki in storitve študentskega dela.
• STROŠKI DELA AOP 875 (KTO 464) so v letu 2013 znašali 2.761.442,87 EUR in so bili za 5,9 %
višji od doseženih v letu 2012 in za 9,73 % višji od načrtovanih, predvsem zaradi izplačila ¾ odprave
38
1.335,33
137,36
31,58
102,94
•
plačnih nesorazmerij. V letu 2013 smo izplačali regres za letni dopust v skladu z zakonodajo. Izplačali
smo tudi razliko regresa za leto 2012.
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je bilo 97, in se je v primerjavi z letom
2012, ko je bilo 93, povečalo za 4,3 % oz. 4 zaposlene. Povečanje je nastalo zaradi zaposlitve
specializantov in širitve dejavnosti.
Tabela 15: Primerjalni pregled plač in drugih izplačil po posameznih vrstah
2012
PLAČE
2013
Realizacija Delež Realizacija Delež
REDNO DELO
1.478.125,21
NADOM ESTILA PLAČ V BREM E ZD(brez bol.)
BOLEZNINE V BREM E ZD
NADURNO DELO
Indeks
2013/2012
70,43 1.611.037,36
72,31
108,99
346.911,70
16,53
362.380,88
16,27
104,46
45.913,54
2,19
40.253,68
1,81
87,67
148.412,09
7,07
162.125,82
7,28
109,24
96,21 2.175.797,74
97,66
107,75
BRUTO PLAČE
JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE,
SOLID.POM OČI, REGRES
2.019.362,54
2,34
65,52
BRUTO PLAČE IN DRUGI PREJEM KI
2.098.814,39 100,00 2.227.857,44 100,00
106,15
79.451,85
POGODBENO DELO + SEJNINE
3,79
52.059,70
68.043,33
80.463,45
118,25
93
97
104,30
Š TEVILO ZAPOS LENIH IZ DEL. UR
POVPREČNA BRUTO PLAČA NA ZAPOS LENEGA
1.809,46
1.869,24
103,30
POVPREČNA NETOPLAČA NA ZAPOS LENEGA
1.150,02
1.102,59
95,88
Tabela 16: Urni sklad delovnega časa
URE
2012
Število
2013
Strukt.
Indeks
2013/2012
Strukt.
Število
DELOVNE URE
155.286,00
79,05
162.470,00
82,70
104,63
Redno delo
145.910,00
74,27
152.816,00
77,79
104,73
9.376,00
4,77
9.654,00
4,91
102,97
38.024,00
19,36
37.882,50
19,28
99,63
Nadure
NADOMESTILA V BREME ZD
Prazniki
7.547,00
3,84
7.385,00
3,76
97,85
22.843,00
11,63
23.608,50
12,02
103,35
16,00
0,01
0,00
0,00
0,00
2.418,00
1,23
1.885,00
0,96
77,96
296,00
0,15
8,00
0,00
2,70
Boleznina 90%, 80%
4.904,00
2,50
4.996,00
2,54
101,88
NADOMESTILA, KI SE REFUNDIRAJO,
INVALIDNINE
3.140,00
1,60
2.536,00
1,29
80,76
196.450,00
100,00
202.888,50
103,28
103,28
Letni dopust
Plača odsotnost in neplač.
Strok. izobraževanje, študijski dop.
Boleznina 100%
SKUPAJ VSE URE
ŠT. ZAPOSLENIH IZ UR, ki bremenijo ZD
92,58
95,95
103,64
ŠT. ZAPOSLENIH IZ VSEH UR
94,09
97,17
103,28
•
STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2013 znašali
124.958,52 EUR in so bili za 16,77 % nižji od doseženih v letu 2012 in za 6,75 % nižji od načrtovanih.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,09 % in se je znižal. Osnovna sredstva se
odpisujejo posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija je obračunana v
39
•
•
•
skladu s predpisanimi stopnjami po pravilniku v znesku 309.486,01 EUR; del amortizacije, ki je bil
vračunan v ceno, znaša 124.958,52 EUR (končni rezultat skupine 462), del amortizacije, ki je bil
knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 184.527,49 EUR (podskupina 980) .
OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2013 obračunani v znesku 6.791,71EUR za članarine
združenju, štipendije, takse in pristojbine (AOP-881).
DRUGI ODHODKI so v letu 2013 znašali 8.337,32 EUR in predstavljajo davek od zavarovalnih
poslov za izplačane premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja upokojenim delavcem
in denarno odškodnino za povzročeno prometno nesrečo –indeks D13/N13 konto 46810 Odškodnine in
kazni znaša 1.421,14 (AOP-883).
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2013 znašali 328,35 EUR in so nastali
zaradi nepokrite neodpisane vrednosti osnovnih sredstev in slabitev terjatev do kupcev(AOP-884).
Poslovni izid
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je poslovno leto 2013 zaključil z negativnim v višini 143.389,02 EUR
izključno zaradi izplačila ¾ odprave plačnih nesorazmerij v skladu s sklepom sodišča.
11.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Priloga AJPES Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
ZD Slovenska Bistrica kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta evidentira prihodke in odhodke tudi
po načelu denarnega toka ( plačane realizacije), tako kot drugi proračunski uporabniki.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in
odhodkov. Tudi v tem izkazu so prihodki in odhodki deljeni na javno službo in tržno dejavnost . Kot sodilo za
delitev odhodkov denarnega toka na javno službo in tržno dejavnost se upošteva delež ugotovljen v izkazu
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
V izkazu po denarnem toku znaša delež tržne dejavnosti 8,24%, delež javne službe pa 91,76%.
Tabela 17: Primerjava bilance denarnega toka po skupinah kontov za leto 2013 z letom 2012 in načrtom
Skupine
Besedilo
Doseženo 2012
71
Nedavčni prihodki
886.790
867.922
911.271
104,99
102,76
72
Kapitalski dohodki
11.674
6.700
11.469
171,18
98,24
73
Prejete donacije
3.723
2.600
6.780
260,77
182,11
74
Transferni prihodki
3.018.451
2.854.631
2.985.317
104,58
98,90
SKUPAJ prihodki
3.920.638
3.731.853
3.914.837
104,90
99,85
40
Tekoči odhodki
3.732.364
3.577.352
3.795.799
106,11
101,70
42
Investicijski odhodki
193.663
154.501
140.125
90,70
72,36
3.926.027
3.731.853
3.935.924
105,47
100,25
SKUPAJ odhodki
Presežek prihodkov
Presežek odhodkov
Načrt 2013
Doseženo 2013
Indeks D13/N13
Indeks D13/D12
-
5.389
-
21.087
Poslovni rezultat poslovanja po denarnem toku je negativen, ugotovljen v višini 21.087 EUR, nastal pa je zaradi
zamika plačila 2. in 3. dela akontacije december 2013 v januar 2014.
40
11.6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je tudi izkaz računa finančnih terjatev in
naložb. Ker nimamo danih posojil in prejetih vračil danih posojil, teh postavk ne izpolnjujemo.
11.7. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2013 izkazuje zmanjšanje povečanje sredstev na računih
v višini 21.087 €, v letu 2012 pa je bilo prav tako izkazano zmanjšanje sredstev na računih v višini 5.389 €.
11.8. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
Priloga AJPES izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Pravne osebe javnega prava poleg dejavnosti javne službe opravljajo tudi tržno dejavnost. Javna služba je glavna
dejavnost za katero je zavod v skladu z zakonodajo registriran. Tržna dejavnost prestavlja dodatno dejavnost, za
katero je zavod prav tako registriran, predstavlja pa zdravstvene in nezdravstvene storitve financirane iz javnih in
pretežno nejavnih virov.
Za razmejevanje prihodkov javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti),
smo upoštevali »Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in
tržno dejavnost«, ki jih izdalo MZ, dne15.12.2010.
Prihodki od tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: storitev medicine dela,
nadstandardnih, samoplačniških storitev OZV in zobozdravstva, s prodajo storitev sterilizacije, oglaševalske
dejavnosti, fotokopiranja, zaračunavanje stroškov hišnika in informatorja, prihodkov storitev informatike za
koncesionarje, provizij, kilometrine za prevoz krvi, najemnin za poslovne prostore in opremo, aparatov, izdaje
zdravniških potrdil, provizij PZZ in sofinanciranja dejavnosti nege na domu in štipendiranja. V letu 2013 je delež
tržne dejavnosti s celotnimi prihodki 8,24 % in delež javne službe 91,76 %.
Sodilo za razmejevanje odhodkov je razmerje med prihodki določenimi pri opravljanju posamezne vrste
dejavnosti v celotnih prihodkih in je zapisano v internem pravilniku o računovodstvu.
Tabela 18: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2013
Konto
Naziv
Doseženo
2013
JS
2013
TD
2013
Prihodki od poslovanja
3.891.408,37
3.569.801,74
321.606,63
321.606,63
3.891.408,37
3.569.801,74
760000 - prihodki iz OZZ
2.821.650,09
2.821.650,09
760004 - prihodki od PZZ
574.349,14
574.349,14
- ostali poslovni prihodki
495.409,14
173.802,51
761
Prihodki od prodaje materiala
149,16
762
Finančni prihodki
2.861,35
763
Izredni prihodki
29,19
764
Prevrednotovalni prihodki
11.812,40
11.812,40
760
Prihodki od prodaje proiz. in storitev
321.606,63
149,16
2.861,35
29,12
CELOTNI PRIHODKI
3.906.260,47
3.584.475,49
321.784,91
Stroški blaga mat.in storitev
1.147.696,00
1.053.125,85
94.570,15
460
Stroški materiala
437.291,38
401.258,57
36.032,81
461
Stroški storitev
710.404,62
651.867,28
58.537,34
464
Stroški dela
2.761.442,87
2.533.899,98
227.542,89
Plače in nadomestila plače
2.175.797,74
1.996.512,00
179.285,74
41
Prispevki za socialno varnost
349.973,13
321.135,35
28.837,78
Drugi stroški dela
235.672,00
216.252,63
19.419,37
462
Amortizacija
124.958,52
114.661,94
10.296,58
465
Drugi stroški
6.791,71
6.232,07
559,64
466
Stroški prodanih zalog
467
Finančni odhodki
94,72
86,92
7,80
468
Izredni odhodki
8.337,32
7.650,32
687,00
469
Prevrednot. poslovni odhodki
328,35
301,29
27,06
CELOTNI ODHODKI
4.049.554,77
3.715.871,45
333.683,32
PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.
-143.294,30
-131.395,96
-11.898,41
Poslovni rezultat obeh dejavnosti je negativen in znaša: presežek odhodkov nad prihodki
131.395,96 € ter presežek odhodkov nad prihodki tržne dejavnosti 11.898,41 €
javne službe
12. POROČILO O POPISU
Svet zavoda je dne 03.02.2014 sprejel Poročilo centralne popisne komisije o popisu sredstev in obveznosti do
virov sredstev na dan 31.12.2013 in ustrezne sklepe. Finančno računovodska služba je sklepe o odpisu sredstev
in terjatev prejela 04.02.2014 in jih knjižila v knjigovodske evidence, ter tako uskladila knjigovodsko stanje z
dejanskim stanjem. Komisije bodo poročilo o likvidaciji odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja
predložile direktorici do konca februarja 2014.
13. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
Za leto 2013 smo sestavili obračun davka od dohodka pravnih oseb na podlagi Zakona (ZDDPO-2) in pravilnika
o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
Zdravstveni dom je pravna oseba javnega prava ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Po 9. členu
ZDDPO-2 je plačila davka oproščena. Ker opravlja tudi pridobitno dejavnost, so vsi dohodki iz tega naslova
obdavčeni.
Kaj se davčno šteje za pridobitno oz. nepridobitno dejavnost določa Pravilnik o opredelitvi pridobitne in
nepridobitne dejavnosti, ki je bil spremenjen v letu 2009. Spremembe se nanašajo na to, da javni zdravstveni
zavodi pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ne bodo več vključevali med pridobitne dohodke tistih
prihodkov, ki so jih za izvajanje javne službe pridobili iz javnofinančnih virov (ZZZS, občin, države).
ZD Slovenska Bistrica nima obveznosti za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb saj v letu 2013 izkazujemo
presežek odhodkov nad prihodki. Zaradi poslovnega rezultata, olajšav nismo upoštevali.
42
14. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
Leto, ki je za nami, je zaznamovala že pričakovana finančna in gospodarska kriza, ki je vplivala tudi na
zdravstveno dejavnost. Dosledno izvajanje notranjih varčevalnih ukrepov je doprineslo k temu, da smo v letu
2013 normalno poslovali. Negativen rezultat je posledica zakonodaje zaradi izplačila ¾ odprave plačnih
nesorazmerij.
Kljub težkim pogojem poslovanja smo večino zastavljenih ciljev dosegli. Ponovno se soočamo, kljub velikemu
številu brezposelnih zdravnikov v državi, s pomanjkanjem zdravnikov v zdravstvenem domu. Pomanjkanje
zdravnikov je prisotno v splošni medicini in v pediatriji. Ostaja problem izvajanje NMP, ki za naše občane
zagotovo ni ustrezen. Povečanje dežurne službe za 0,1 tim, kar smo pridobili na arbitraži konec leta 2012, je
minimalno izboljšal standarde preskrbljenosti za naše uporabnike. Omogočil je, da imamo od leta 2013 dodatno
dežurno ambulanto 5 ur ob sobotah in nedeljah.
Ponosni smo, da nam je uspelo nabaviti večino osnovnih sredstev, ki smo si jih zastavili v načrtu. Udeleževali
smo se številnih izobraževanj, na nekaterih seminarjih so bili naši sodelavci aktivni udeleženci. Dosegli smo
načrtovane točke in količnike, zunanji nadzori večinoma ugotavljajo korektno opravljeno delo. Prejeli smo kar
nekaj pohval za delo, naši sodelavci so dosegli odlične uvrstitve na tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči,
Boštjan Čavničar, dipl. zdravstvenik je postal naj osebnost Slovenske Bistrice po oceni bralcev Bistriških novic
zaradi uspešnega vodenja projekta AED v prostovoljna gasilska društva.
Prostorsko in kadrovsko smo sicer omejeni, zato smo pripravili idejni projekt za rešitev prostorske stiske nujne
medicinske pomoči in dežurne službe, ki ga bomo v naslednjem srednjeročnem načrtu poskušali izvesti.
Občina Slovenska Bistrica je v sodelovanju z ZD uspešno izvedla razpis za izvajalca del energetske sanacije
zdravstvenega doma. Obsežna sanacija poteka in že kaže prve pozitivne učinke.
Ankete o zadovoljstvu pacientov kažejo, da tudi v očeh pacientov delamo dobro.Za uspešno doseganje ciljev je
bilo potrebno dobro delo prav vseh zaposlenih v ZD. Vsak posameznik je doprinesel k končnemu rezultatu.
Korektno sodelovanje z občinami ustanoviteljicami, ter tvorno delo članov Sveta zavoda, nam daje upanje, da
bomo prebrodili tudi probleme, ki so se kopičili v letu 2013.
Direktorica ZD Slovenska Bistrica
Jožefa Lešnik-Hren,dr.med.,spec.šol.med.
43