Obrazec prijava zacasnega prebivalisca

Comments

Transcription

Obrazec prijava zacasnega prebivalisca
PRIJAVA ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA
PODATKI O STANODAJALCU
EMŠO / MATIČNA ŠTEVILKA FIRME
PRIIMEK IN IME OZIROMA IME FIRME
NASLOV / SEDEŽ (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom)
PODATKI O POSAMEZNIKU, KI PRIJAVLJA OZ. ODJAVLJA ZAČASNO PREBIVALIŠČE
PRIIMEK IN IME
SPOL
EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena)
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja; za tujino tudi država)
NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA (občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja)
DRŽAVLJANSTVO
DOVOLJENJE (organ pridobi podatek po uradni dolžnosti)
ŠTEVILKA JAVNE LISTINE IN ORGAN, KI JO JE IZDAL (če se prijavljate pri stanodajalcu)
PRILOGE (Dokazilo o lastništvu: če je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo, organ pridobi podatek po uradni dolžnosti; najemna ali podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca stanovanja.)
KRAJ
DATUM
TRAJANJE PRIJAVE
PODPIS PRIJAVITELJA
POTRDILO O PRIJAVI ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA
PRIIMEK IN IME
EMŠO (oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena)
SPOL
JE PRIJAVIL-A ZAČASNO PREBIVALIŠČE NA NASLOVU
(občina, naselje, ulica in hišna številka z dodatkom ter oznaka stanovanja)
RP2_02S
KRAJ
DATUM
TRAJANJE PRIJAVE
PODPIS URADNE OSEBE

Similar documents