Varnostni list

Comments

Transcription

Varnostni list
Stran 1 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1. Identifikator izdelka
Trgovsko ime:
COSINUS
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi:
Sredstvo za varstvo rastlin- fungicid.
Priporočene omejitve
uporabe:
V tem trenutku ne razpolagamo z informacijami o omejitvah
uporab. V ta varnostni list bodo vključene takoj, ko bodo na voljo.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Proizvajalec:
Družba:
Telefon:
Fax:
Elektronski naslov:
Uvoznik:
Družba:
Telefon:
Telefaks:
Odgovorna oseba za
izdelavo VL-a:
Elektronski naslov:
SULPHUR MILLS LIMITED,
604/605, 6th Floor,
349- Business Point
Western Express Highway,
Andheri (East)
Mumbai 400 069
India
+ 91 22- 4345 2222
+ 91 22- 4345 2245
[email protected]
PINUS TKI d.d.
Grajski trg 21, 2327 Rače
Tel.: (02) 60 90 211, od 8- 16 ure
Faks: (02) 60 90 410
Dijana Anželj.
[email protected]
1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Telefonska številka za
nujne primere:
Center za obveščanje Tel.: 112 ali
PINUS TKI d.d. Rače Tel.: (02) 60 90 213
Stran 2 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
2. DOLOČITEV NEVARNOSTI
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:
V skladu z Direktivo 67/548/EGS oz. 1999/45/ES:
Klasifikacija v skladu z direktivo 1999/45/ES:
Simbol nevarnosti/kategorija nevarnosti
Opozorilni stavki
R38
Xi
Popolno besedilo stavkov »R« omenjenih v tem poglavju, je v poglavju 16.
V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]:
Razred nevarnosti
Kategorija nevarnosti
Preobčutljivost kože
Stavki o nevarnosti
2
Piktogram
H 315
Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje.
2.2 Elementi etikete
Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:
Vsebuje:
Sulfur ……………….…………….……………………………………80 %
CAS št.: 7704-34-9
V skladu z Direktivo 67/548/EGS oz. 1999/45/ES:
Znaki za opozarjanje za nevarnost v skladu z direktivo 1999/45/ES:
Xi
DRAŽILNO
Opozorilni stavki:
R 38
Obvestilni stavki:
S2
S 20/21
S 26
S 27
S 35
S36/37
S61
Draži kožo
Hraniti izven dosega otrok.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.
Zelo strupeno pri vdihavanju.
Zelo strupeno v stiku s kožo.
Povzroča hude opekline.
Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
Stran 3 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]:
Znaki za opozarjanje na nevarnost:
GHS07
Opozorilna beseda:
POZOR
Stavki o nevarnosti:
H 315
Povzroča draženje kože.
Previdnostni stavki- preprečevanje:
P 102
P 264
P 270
P 280
Hraniti zunaj dosega otrok.
Po uporabi temeljito umiti roke.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za
oči/zaščito za obraz.
Previdnostni stavki- ukrepanje:
P 363
Previdnostni stavki- shranjevanje:
P 403 + P 235
P 332 + P312
Previdnostni stavki- odstranjevanje:
P 501
Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na
hladnem.
Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško
pomoč/oskrbo.
Odstraniti vsebino/posodo z lokalno in nacionalno
zakonodajo.
2.3 Druge nevarnosti:
- Glej oddelek 12 - rezultati ocene PBT in vPvB.
- V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa
prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.
Stran 4 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
3. SESTAVA/PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:
Klasifikacija
Kemijsko ime:
(w/w):
Identifikacijska številka:
V skladu s
smernico (DPD)
1999/45/EG
Xi; R38
SULFUR
80 %
V skladu z uredbo (CLP)
1272/2008/EC
GHS07; H315; Preobčutljivost kože,
kategorija nevarnosti 2.
EC št.: 231-722-6
CAS št.: 7704-34-9
Indeks št.: -
Če so nevarne snovi imenovane, je besedilo za simbole za nevarnost, R-stavke in H- stavke navedeno v poglavju
16.
4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:
Splošni ukrepi
Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma
dobro prezračen prostor, jo zavarujemo pred mrazom oziroma vročino in ji
zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in mu
pokažemo embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.
Vdihavanje
Pri vdihavanju večje količine meglic ali razpršenega sredstva zagotoviti
osnovne življenjske funkcije, sprostiti dihalne poti in ukrepati v skladu s
splošnimi ukrepi. Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč.
Stik s kožo
Odstraniti umazano obleko in obutev. Kožo temeljito umiti z vodo in milom.
V primeru draženja se posvetovati z zdravnikom.
Stik z očmi
S palcem in kazalcem razpreti očesni veki in oči temeljito spirati s čisto vodo
vsaj 15 minut. V primeru draženja se posvetovati z očesnim zdravnikom.
Zaužitje
Usta izperite z vodo, nato naj oseba popije do 2 dl vode. Bruhanja ne
izzivajte. Osebi z moteno zavestjo ne smemo dati ničesar piti. Pri oralnem
zaužitju je potrebno izpiranje želodca in dajanje aktivnega oglja. Takoj
poklicati zdravnika. Zdravniku predložiti, če je le mogoče, etiketo z
embalaže pripravka ali navodilo ali varnostni list.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:
Simptomi zastrupitve: Splošni znaki zastrupitve so slabost in bruhanje.
V stiku s kožo povzroča pordečitev in srbenje, v stiku s sluznicami pa draženje
očesne sluznice. Povzroča draženje bronihnalnih poti.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Nujna zdravniška
pomoč
Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je
simptomatično. Specifičnega antidota ni.
Nadaljevanje zdravljenja: Zdravljenje je simptomatsko. Specifičnega antidota ni.
Stran 5 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
5. PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1 Sredstva za gašenje:
Ustrezna sredstva za gašenje:
- če je varno, pogasiti ogenj že v začetni fazi
- CO2 , prah za gašenje, vodna megla, pena
Neprimerna sredstva
za gašenje:
- pri gašenju uporabiti čim manj vode. Potrebno je preprečiti
odtekanje gasilne vode v podtalne in druge vode ter v odtočne
kanale.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: Lahko pride do gorenja ali povečanja obsega
požara, če snov pride v stik z virom vžiga ali pri
povišani temperaturi.
Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena
Pri gašenju se izogibati uporabi visokotlačnega vodnega curka, ker lahko
povzroči kontaminacijo vod. Potrebno je preprečiti odtekanje gasilne
vode v podtalne in druge vode.
Produkti razgradnje
Žveplovi oksidi (SOx).
Posebni ukrepi
(v primeru manjših požarov)
Če je področje močno izpostavljeno požaru in v primeru, da
to okoliščine dovoljujejo, pustiti snov da zgori brez gašenja, ker
lahko gasilna voda povzroči kontaminacijo.
5.3 Nasvet za gasilce:
Posebne varovalne opreme
za gasilce:
in
Dodatne informacije:
Vsi, ki so pri gašenju izpostavljeni param, megli, dimu ali ostalim
produktom razgradnje, morajo nositi popolno zaščitno opremo
in dihalne aparate. Uporabljeno opremo po uporabi obvezno
očistiti. V dobro prezračenih prostorih je nujna uporaba maske za
cel obraz s kombiniranim filtrom, v zaprtih prostorih pa aparat z od
okolice neodvisnim izvorom zraka.
Ločeno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje
Požara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo. Maksimalno zmanjšati
izpostavljenost. Nikoli razlitih količin shranjevati za ponovno
uporabo.
6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTI
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:
Osebni varnostni ukrepi
- uporaba zaščitne delovne obleke in obutve, po potrebi tudi
zaščitne maske in dihalnega aparata. Nezaščitenim osebam je
gibanje po področju izpusta prepovedano. Za osebno zaščito glejte
poglavje 8.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
- potrebno je preprečiti kontaminiranje podtalnih in drugih voda
- pri večjih kontaminacijah je potrebno odstraniti 5 cm sloj zemlje.
Postopki čiščenja po
nezgodnem izpustu
- male količine: pobrati z ustreznim materialom, ki vpija tekočine
(n.pr. pesek, žagovina, univerzalna veziva, diatomejska prst).
Stran 6 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
- velike količine: zajeziti/obdati z nasipi. Produkt izčrpati.
Čiščenje opravljati samo z neodvisnim dihalnim aparatom in na
kemikalije odporno zaščitno obleko. Pobrani material odstraniti v
skladu s predpisi. Odpadke ločeno zbirati v ustreznih, označenih
posodah, ki se lahko zaprejo. Upoštevaje okoljevarstvene predpise,
se morajo onesnaženi predmeti in tla temeljito očistiti z vodo in
tenzidi.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Metode in materiali za
zadrževanje in čiščenje:
Uporabljajte mehansko opremo za rokovanje. Hranite v primernih in
zaprtih odlagalnih vsebnikih.
Dodatne informacije:
S ponovno zbranim materialom ravnati v skladu z delom »Odlaganje«.
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
7.1.1 Navodilo za varno
rokovanje:
- uporabljati v prostorih opremljenih z napravami za odsesavanje
- sredstvo se mora hraniti v tesno zaprti embalaži
- uporabljati osebno varovalno opremo.
- preprečiti tvorbo prahu.
- zagotoviti ustrezno odsesavanje prahu
- izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili.
- za primer nesreče mora biti v neposredni bližini prha za izpiranje oči.
- po uporabi sredstva je potrebno sleči umazano obleko in jo pred ponovno
uporabo oprati.
- prav tako je potrebno temeljito umiti izpostavljene dele telesa z vodo in
milom.
- sredstvo hraniti v tesno zaprti originalni embalaži.
7.1.1 Higienski ukrepi: - hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
- na področju uporabe naj bo prepovedano kaditi, jesti in piti.
- umiti roke pred jedjo, pitjem ali kajenjem.
- poskrbite za zadostno prezračevanje.
- preprečite stik s kožo in očmi.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteve glede skladiščnih
področij in vsebnikov:
Navodila za varstvo pred
požarom in eksplozijo:
Stabilnost ob skladiščenju:
- hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od močnih oksidantov.
- izvajati ukrepe za preprečevanje tvorbe eksplozivnih mešanic
- izdelek ne sme biti v bližini virov vžiga in iskrenja, odprtega plamena ali
električnih naprav
- izdelek ne sme biti v bližini virov vžiga – prepoved kajenja
- preprečiti nastajanje visokih koncentracij prahu in nabiranje prahu na
napravah
- sredstvo je pri normalnih pogojih skladiščenja v originalni, zaprti
embalaži stabilno 2 leti.
Stran 7 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
Nadaljnje informacije o
pogojih skladiščenja:
Navodila za običajno
skladiščenje:
- hraniti tesno/hermetično zaprto na suhem mestu.
- preprečiti omočenje/navlaženje.
- hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od močnih oksidantov.
- skladiščiti ločeno od živil, pijač, zdravil, kozmetike, krme in gnojil
- hraniti ločeno od gorljivih snovi
- hraniti v tesno zaprti posodi
- hraniti samo v izvirni posodi izven dosega otrok
- posodo hraniti na suhem
- pripravek se ne sme navlažiti ali pregreti: lahko pride do razpada, zmanjšanja
aktivnosti in požara
- skladiščiti v za nepooblaščene osebe nedostopnem prostoru
7.3 Posebne končne uporabe: ni podatka.
8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti izpostavljenosti pri delu
Maksimalne dopustne koncentracije nevarne snovi v delovnem okolju (MDK):
MDK:
Ne vsebuje sestavin z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.
V skladu s Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem
pri delu.
8.2 Nadzor izpostavljenosti:
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka in/ali odzračevanje v delovnih prostorih.
8.2.2 Osebna varovalna oprema
Zaščita dihal
- respirator s filtrom za prah, tipa FFP2 (EN 149).
Zaščita rok
- zaščitne rokavice za kemikalije; zaščita pred kemikalijami (EN 374).
- material iz katerega so rokavice mora biti odporen na
proizvod/snov/pripravek.
- upoštevajte navodila proizvajalca o propustnosti in času prodora ter posebne
razmere na delovnem mestu (mehanična obremenjenost, trajanje stika).
- ob prvih znakih obrabe je potrebno rokavice zamenjati.
- primerni so naslednji materiali:
Material
Rokavice
Debelina rokavic
butilni kavčuk
≥8h
0,5 mm
Material
Rokavice
Debelina rokavic
naravna guma
≥8h
0,5 mm
Material
Rokavice
polikloropen
≥8h
Stran 8 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
Debelina rokavic
0,5 mm
Material
Rokavice
Debelina rokavic
nitrilni kavčuk
≥8h
0,35 mm
Material
Rokavice
Debelina rokavic
fluorirana guma
≥8h
0,4 mm
Material
Rokavice
Debelina rokavic
polivinilklorid
≥8h
0,5 mm
Zaščita oči
- Zaščitna očala s stranskimi ščitniki (EN 166).
Zaščita kože
- Zaščitna delovna obleka in obutev; splošne zahteve (EN 340).
Varovanje zdravja na delovnem mestu: Delovno mesto mora biti čisto. Izogibati se stiku z izdelkom. Delovno
obleko hraniti ločeno. Umazano ali vlažno obleko zamenjati. Pred odmori in na koncu delovnika si umiti roke.
Med uporabo je prepovedano jesti, piti in kaditi.
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja
Splošna navodila:
Ne izpirajte v površinsko vodo ali kanalizacijski sistem. Izognite se
prodiranju v tla.
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Agregatno stanje:
Barva:
Vonj:
Mejne vrednosti vonja:
čvrsta snov,
rjava
po žveplu
podatek ni na voljo
pH vrednost:
Tališče:
Vrelišče:
Plamenišče:
Hitrost izparevanja:
Temperatura vnetišča:
Gostota:
Spodnja eksplozijska meja:
Zgornja eksplozijska meja:
Parni tlak:
Relativni parni tlak (zrak):
Topnost v vodi:
Koeficient porazdelitve
n-oktanol/voda (log Kow):
Samovžig:
Termično razgrajevanje:
Viskoznost, dinamična:
Nevarnost eksplozije:
Vzpodbujanje požara:
podatek ni na voljo
podatek ni na voljo
445 °C
podatek ni na voljo
podatek ni na voljo
260°C
0,88 g/ml
n.a.
n.a.
podatek ni na voljo
podatek ni na voljo
netopen
9.2 Drugi podatki:
podatek ni na voljo
podatek ni na voljo
podatek ni na voljo
podatek ni na voljo
zmes ni eksplozivna
podatek ni na voljo
-
Stran 9 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1 Reaktivnost
- Burno reagira z močnimi oksidanti.
10.2 Kemijska stabilnost
- Produkt je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za
skladiščenje in ravnanje z njim.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Nevarne reakcije:
- Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila
za skladiščenje in ravnanje.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba
izogniti
- Visoke temperature, vlaga.
10.5 Nezdružljivi materiali
Materiali, ki se jim je treba
izogniti :
- Močni oksidanti.
10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje:
- Žveplovi oksidi.
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost
podgana, oralna LD50:
podgana, dermalna LD50:
podgana, inhalacijska LC50 (4 ure):
> 5 000 mg/kg
> 2 000 mg/kg
2,63 mg/kg
Draženje:
Draženje kože:
Draženje oči:
Preobčutljivost:
Draži kožo
Rahlo draži oči
Ne povzroča preobčutljivost.
Mutagenost zarodnih celic
Ocena mutageničnosti: Zmes ni mutagena. (Ames test).
Rakotvornost
Ocena rakotvornosti:
Po naših izkušnjah in informacijah proizvod nima nobenih zdravju škodljivih učinkov pri namenski in strokovni
uporabi.
Reprodukcijska toksičnost
Ocena reprodukcijske toksičnosti: Proizvod ni bil preizkušan.
Razvojna strupenost
Ocena teratogenosti:
Proizvod ni bil preizkušan.
Strupenost pri večkratnem odmerku in specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča
izpostavljenost)
Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:
Proizvod ni bil preizkušan.
Stran 10 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
Dodatna opozorila o strupenosti
Zloraba lahko škoduje zdravju.
12. EKOLOŠKI PODATKI
12.1 Strupenost
Akutna strupenost
Za organizme v vodi:
riba (Brachydanio rerio ), LC50 (96 ur):
vodna bolha (Daphnia magna), LC50(48 ur):
> 100 mg/L
> 100 mg/L
Za kopenske organizme:
Prepelica (Colinus virginianus), oralno LD50:
> 2000 mg/kg
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Obstojnost in razgradljivost
Biorazgradnja:
podatek ni na voljo.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Biokoncentracijski faktor (BCF):
Koeficient porazdelitve
oktanol/voda Kow:
Podatek ni na voljo.
Podatek ni na voljo.
12.4 Mobilnost v tleh
Znana ali predvidena razporeditev
na dele okolja:
Površinska napetost:
Absorpcija/spiranje:
Ni podatkov.
Ni podatkov.
Ni podatkov.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Podatki iz poročila o kemijski varnosti:
Nobena komponenta ne izpolnjuje kriterijev za PBT in vPvB.
12.6 Drugi škodljivi učinki:
Dodatne okoljevarstvene
informacije:
- ne izpirajte v površinsko vodo ali kanalizacijski sistem. Izognite se
prodiranju v tla.
13. ODSTRANJEVANJE
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Proizvod:
- prepovedano je skupno odstranjevanje z normalnimi odpadki. Potrebno
je posebno odstranjevanje po lokalnih uredbah. Ne pustite, da proizvod
pride v odtoke. Stopite v stik z izvajalcem za odstranjevanje odpadkov.
- odstranite kot posebne odpadke v skladu z lokalnimi in nacionalnimi
predpisi - Pravilnik o ravnanju z odpadki - Ur.l. RS št.84/1998 in
Ur.l.RS 34/2008
Stran 11 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
Kontaminirana
embalaža/pakiranje:
- kontaminirana embalaža mora biti optimalno izpraznjena,po
ustreznem čiščenju se lahko ponovno uporablja ali reciklira.
Embalažo,katero ni možno očistiti,je potrebno odstraniti na enak
način kot proizvod,ki ga je vsebovala.
Št. po Evropskem katalogu
odpadkov (European Waste Catalogue):
- temu proizvodu ne moremo določiti kode odpadka po Evropskem
katalogu odpadkov, ker jo narekuje nameravana uporaba. Koda
odpadka se določi pri posvetu z regionalnim odstranjevalcem
odpadkov.
14. PODATKI O PREVOZU
14.1 Številka ZN:
1350
Vsebuje: Sulfur 80 %
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:
4.1 Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi in trdni desenzibilizirani eksplozivi.
4.1 Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives.
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:
Transport po kopnem ADR/RID
Razred:
Nalepka nevarnosti:
Razvrstitveni kod:
Številka nevarnosti:
Prevozna skupina
(kod omejitve za predore):
(E)
Transport po morju IMCO/IMDG
Razred:
Nalepka nevarnosti:
Razvrstitveni kod:
Številka nevarnosti:
Onesnažuje morje:
4.1
4.1
F-A,S-G
40
NE
4.1
4.1
F-A,S-G
40
14.4 Embalaža iz skupine
Transport po kopnem ADR/RID:
Rečni transport ADNR:
Transport po morju IMCO/IMDG:
Letalski transport ICAO/IATA:
Rečni transport ADNR
Razred:
Nalepka nevarnosti:
Razvrstitveni kod:
Številka nevarnosti:
4.1
4.1
F-A,S-G
40
Letalski transport ICAO/IATA
Razred:
Nalepka nevarnosti:
Razvrstitveni kod:
Številka nevarnosti:
4.1
4.1
F-A,S-G
40
III
III
III
III
14.5 Nevarnosti za okolje: NE
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:
Jih ni.
Stran 12 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC: 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snovali zmes
Drugi predpisi:
- proizvod je razvrščen in označen v skladu z direktivami EC ali
odgovarjajočih nacionalnih zakonih Uradni list Republike Slovenije
101/2002 in Uradni list Republike Slovenije 34/2008.
15.2 Ocena kemijske varnosti
V tem trenutku nimamo od dobavitelja nobenih informacij.
16. DRUGI PODATKI
Klasifikacija v skladu z direktivo 1999/45/ES:
Opozorilni stavki v 2. ali 3. oddelku:
R 38
Draži kožo.
Označevanje skladno z Regulativo (EC) No. 1272/2008:
Stavki o nevarnosti (H-stavki) v 2. ali 3. oddelku:
H 315
Povzroča draženje kože.
Dodatne informacije
Drugi podatki :
Viri:
Kratice:
ADR:
- Omejeno na poklicne uporabnike.
- Pozor - Izogibajte se izpostavljanju - pridobite posebna navodila pred
uporabo.
- Informacije,ki jih vsebuje ta varnostni list odgovarjajo našem
znanju v času njegove revizije.
- Podane informacije se nanašajo le na specifični proizvod z ozirom na
varnostne ukrepe in se ne smejo smatrati kot jamstvo ali kvalitetna
specifikacija in ne predpostavlja zakonske osnove.
- Informacije, ki jih ta varnostni list vsebuje se nanašajo le na opisani
specifični material in ne velja za tak material uporabljen v
kombinaciji z katerikoli drugim materialom ali v katerem koli
procesu, razen če ni drugače navedeno.
- Varnostni list je usklajen s predpisi, ki urejajo razvrščanje, pakiranje
in označevanje nevarnih snovi oz. pripravkov v skladu z
Regulativo1999/45/ES.
- Varnostni list je usklajen z Uredbo EU št. 453/2010 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(REACH).
- MSDS, Sulphur 80 % WG, Sulphur Mills Limited, Indija, 27.05.2013.
Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG:
International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:
International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
Stran 13 od 13
Datum revidirane izdaje: 18.06.2013
Št. izdaje: 01
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 in 453/2010
COSINUS
ICAO:
ICAO-TI:
GHS:
EINECS:
CAS:
LC50:
LD50:
CLP:
DSD:
DPD:
International Civil Aviation Organization
Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Lethal concentration, 50 percent
Lethal dose, 50 percent
Classification, labeling and packeging (Regulation (EC) No. 1272/2008).
Dangerious substance directive (EC No. 67/548/EEC).
Dangerous product directive (EC No. 1999/45/EC).
Ta varnostni list ne nadomešča navodila za uporabo in deklaracije, ki je priložena originalnemu
pakiranju. Tukaj navedeni podatki temeljijo na sedanjem znanju in izkušnjah. Informacije v varnostnem
listu predstavljajo le splošne smernice za varno ravnanje, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje odpadkov
in uporabo pripravka.
IZDELAL:
DIJANA ANŽELJ
univ. dipl. kem., univ. dipl. psih.
DATUM: 18.06.2013