Snežnik d.d.

Comments

Transcription

Snežnik d.d.
Gradivo za 1. točko dnevnega reda
Kočevska Reka, 13. 08. 2013
PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli g. Gašperja Dernovška, odvetnika v Odvetniški družbi
Čeferin o. p., d. o. o., Grosuplje, za preštevalce glasov pa g. Romana Zadnika, ga. Nives
Časar in ga. Renato Juršič. Seji prisostvuje vabljena notarka ga. Nina Češarek, ki se izvoli za
zapisnikarico.
OBRAZLOŽITEV:
Predsednika skupščine in preštevalce glasov se voli za vsako sejo skupščine posebej. Na podlagi
Zakona o gospodarskih družbah je na skupščini prisoten notar, ki ugotavlja zakonitost sklica in
poteka skupščine ter o tem pripravi zapisnik.
Gradivo za 2. točko dnevnega reda
Kočevska Reka, 13. 08. 2013
PREDLOG SKLEPA K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta za poslovno
leto 2012.
OBRAZLOŽITEV:
Nadzorni svet družbe je preveril revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe
skupaj s pozitivnim mnenjem revizorja. Na poročila ni imel pripomb, zato jih je soglasno potrdil.
Letni poročili družbe Snežnik in skupine Snežnik sta objavljeni v posebni priponki. Poročilo
nadzornega sveta je sestavni del letnega poročila.
Gradivo za 3. točko dnevnega reda
Kočevska Reka, 13. 08. 2013
PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
3.1. Preostali bilančni dobiček poslovnega leta 2012 znaša 67.838,55 EUR in se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave – direktorja družbe v poslovnem letu 2012 ter ji
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2012.
3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 ter mu
podeljuje razrešnico za poslovno leto 2012.
3.4. Skupščina se seznani s prejemki uprave – direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi Snežnik, d. d. prejeli v poslovnem letu 2012.
OBRAZLOŽITEV:
Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev, da se iz preostalega bilančnega dobička
poslovnega leta 2012, v višini 67.838,55 EUR, povečajo druge rezerve iz dobička. Utemeljitev:
srednjeročna strategija razvoja družbe Snežnik, d. d., razmere v panogi, učinki finančne krize.
Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev, da upravi za leto 2012 podeli razrešnico.
Skupščini delničarjev se predlaga, da podeli razrešnico tudi nadzornemu svetu.
Člani nadzornega sveta so za opravljanje nalog v družbi v preteklem poslovnem letu prejeli
skupno 41.600,41 EUR. Izplačani prejemki za vsakega člana posebej so razvidni v priloženi tabeli.
Uprava je v letu 2012 prejela skupno 70.053 EUR plače in nadomestil.
Prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi Snežnik, d. d.
prejeli v poslovnem letu 2012:
PRIIMEK
JAUK MATJAŽ
MARŠIČ JANEZ
OKRAJŠEK JURE
PAGON ANDREJ
PERTOT LADISLAV
RECEK IGOR
SKUPAJ:
Bruto sejnina
6.962,46
7.101,62
5.749,96
9.186,45
6.299,96
6.299,96
41.600,41
Gradivo za 4. točko dnevnega reda
Kočevska Reka, 13. 08. 2013
PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze
družbe Snežnik, d. d., Kočevska Reka 1 b, Kočevska Reka, za poslovno leto 2013, imenuje
revizijsko hišo REVIDICOM, d. o. o., Grizoldova 5, Maribor.
OBRAZLOŽITEV:
Na osnovi prispelih ponudb nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da se za revidiranje letnih
računovodskih izkazov zaradi strokovnosti in referenc imenuje družbo REVIDICOM, d. o. o.,
Grizoldova 5, Maribor.
Na podlagi sklepa nadzornega sveta se skupščino družbe seznani, da se znotraj revizijske hiše
REVIDICOM, d. o. o. zamenja revizor, ki bo revidiral računovodske izkaze za leto 2013.
Revizijska družba REVIDICOM, d. o. o. je naloge revidiranja za družbo opravljala nepreklicno štiri
leta po datumu prvega imenovanja.
Ponudbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2013
Revizijska hiša
M-revizija in svetovanje, d.o.o.
KPMG , d.o.o.
DELOITTE d.o.o.
Revidicom d.o.o.
Cene so brez DDV-ja.
Snežnik, d. d.
7.500,00
6.600,00
5.700,00
5.710,92
Sinpo, d. o. o.
Skupina
3.600,00 3.600,00
2.200,00 1.440,00
2.500,00 1.200,00
2.595,87
950,00
Skupaj
14.700,00
10.240,00
9.400,00
9.256,79
Gradivo za 5. točko dnevnega reda
Kočevska Reka, 13. 08. 2013
PREDLOG SKLEPA K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
5.1. Za mandatno obdobje 4-let, se imenujejo člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese
delničarjev, kot sledi: g. Andrej Pagon, g. Matjaž Jauk, g. Janez Maršič in g. Jure Okrajšek.
Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja od dneva imenovanja dalje.
OBRAZLOŽITEV:
Člane nadzornega sveta se voli za mandatno dobo štirih let.
Na podlagi dopisa Kapitalske družbe, d. d. z dne, 26. 03. 2013 in Kodeksa upravljanja kapitalskih
naložb RS je nadzorni svet družbe Snežnik, d. d. ustanovil nominacijski odbor, kot posebno
komisijo nadzornega sveta za izbiro in vrednotenje kandidatov za člane nadzornega sveta.
Nominacijski odbor je dne, 17. 05. 2013 objavil javni poziv zainteresiranim k oddaji prijave za
kandidata za člana nadzornega sveta družbe Snežnik, d. d. in pravočasno prejel 6 kandidatur,
med katerimi je bilo 5 popolnih in 1 nepopolna vloga.
Nadzorni svet družbe Snežnik, d. d. je na svoji 73. redni seji sprejel sklep, da predlaga do sedaj
imenovane člane. Razlog za takšno odločitev je v izboljšanju rezultata poslovanja družbe in
ključnih kazalnikov ter dvigu dodane vrednosti v zadnjih štirih letih.
Nadzorni svet družbe Snežnik, d. d. je dne, 13. 06. 2013 predlagal Slovenski odškodninski družbi,
d. d. kandidate za članstvo v nadzornem svetu družbe, za naslednje mandatno obdobje, in sicer:
g. Andreja Pagona, g. Matjaža Jauka, g. Janeza Maršiča in g. Jureta Okrajška.
Gradivo za 6. točko dnevnega reda
Kočevska Reka, 13. 08. 2013
PREDLOG SKLEPA K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
6.1. V 2. členu se dodajo naslednje šifre dejavnosti z nazivi.
OBRAZLOŽITEV:
Statut delniške družbe Snežnik, d. d. Kočevska Reka 1 b, 1338 Kočevska Reka se dopolni z
naslednjimi nazivi:
31.010
31.020
31.090
16.290
85.590
85.600
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
Proizvodnja kuhinjskega pohištva
Proizvodnja drugega pohištva
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje