JAVNI ZAVOD TURIZEM RADOVLJICA Linhartov trg 1

Comments

Transcription

JAVNI ZAVOD TURIZEM RADOVLJICA Linhartov trg 1
JAVNI ZAVOD TURIZEM RADOVLJICA
Linhartov trg 1, 4240 RADOVLJICA
Telefon 08 205 13 89
Številka: 2013/1
Datum: 5.2.2013
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje četrtkovih koncertov na Linhartovem trgu v mesecu juliju 2013
1.
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje društev, podjetij ali posameznikov za organizacijo glasbenih
koncertov, ki bodo potekali vse četrtke v mesecu juliju 2013 na Linhartovem trgu v Radovljici (v
nadaljevanju koncerti).
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati glasbeni koncerti so
- Koncerti morajo potekati vse četrtke v mesecu juliju in sicer 4.7., 11.7., 18.7. in 25.7.
- Vsak četrtek mora nastopiti drug glasbeni izvajalec
- Posamezen koncert traja dve uri in se prične ob 20.00
- Glasba, ki se izvaja na koncertih naj bo zabavna, namenjena široki publiki in primerna za
izvajanje v starem mestnem jedru. V poštev pridejo glasbene zvrsti kot so etno, jazz, rock in
podobne.
- Glasbeni izvajalci morajo biti poznani v lokalnem ali slovenskem prostoru.
- Koncerti so brezplačni
- Koncerti se odvijajo na Linhartovem trgu, v primeru dežja pa v preddverju Radovljiške
graščine
2.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis lahko kandidirajo društva, podjetja ali posamezniki (v nadaljevanju prijavitelji):
- Ki imajo sedež ali stalno bivališče na območju občine Radovljica
- Ki prijavljajo dogodek/prireditev, ki v letu 2013 ni sofinancirana na drugih razpisih Občine
Radovljica
Prijavitelj mora:
- Prijaviti prireditev pri pristojnih institucijah
- Poskrbeti za ozvočenje in osvetlitev
- Poskrbeti za postavitev odra
3.
Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija
Vloga mora vsebovati:
- Izpolnjen RAZPISNI OBRAZEC
- VZOREC POGODBE, ki ga prijavitelj parafira na vsaki strani in s tem potrdi strinjanje z
vsebino določil pogodbe.
Turizem Radovljica
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, Slovenija, T: 04 531 51 12, F: 08 20513 36, [email protected], www.radolca.si
Podračun številka: 013026030925656, matična številka: 3683516, davčna številka: 71535586
4.
Merila za izbor prijavitelja
Merila za odločitev Turizma Radovljica so:
1.
Usklajenost s predmetom razpisa
2.
Izbor glasbenih izvajalcev
3.
Pričakovano število obiskovalcev
4.
Reference prijavitelja
5.
Vključenost lastnih sredstev
Izbran bo en prijavitelj, ki bo pri ocenjevanju dosegel največje število točk. Če imata dva ali več
prijaviteljev enako število točk, ima prednost tisti, ki ima več točk pri izboru glasbenih izvajalcev.
Če ima še vedno več prijaviteljev enako število točk, ima prednost tisti, ki vključi več lastnih
sredstev. Pri vsakem merilu mora prijavitelj doseči minimalno eno točko. V primeru, da nobena
prijava ne bo dosegla zadostnega števila točk, ne bo izbran noben kandidat. Po potrebi bomo s
prijavitelji opravili razgovore.
Vrednost razpisanih sredstev znaša 4.000 evrov.
Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Rok za oddajo vlog na razpis je do 4.3.2012 do 12. ure.
Vloge lahko prijavitelji oddajo osebno v TIC Radovljica ali pošljejo po pošti na naslov: Turizem
Radovljica, Linhartov trg 9, 4240 Radovljica v zaprti ovojnici z oznako: »RAZPIS KONCERTI 2012 –
NE ODPIRAJ« in z nazivom in naslovom prijavitelja.
Dodatne informacije: Turizem Radovljica, Kaja Beton, tel. št: 08 205 13 89 ali
[email protected]
Ocenjevanje in obveščanje o izboru
O izpolnjevanju pogojev in sofinanciranju bo na predlog imenovane komisije odločila
direktorica Turizma Radovljica, Nataša Mikelj. Tričlanska komisija bo prispele vloge odprla in
pregledala ter na podlagi meril za izbor ocenila popolne vloge. Na tej podlagi bo izdana
odločba o izbranem prijavitelju in sklenjena pogodba o sofinanciranju. Prijavitelj bo o izboru
obveščen najkasneje do 15. marca 2013.
Direktorica JZTR
Nataša Mikelj
Turizem Radovljica
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, Slovenija, T: 04 531 51 12, F: 08 20513 36, [email protected], www.radolca.si
Podračun številka: 013026030925656, matična številka: 3683516, davčna številka: 71535586

Similar documents