Prvo obvestIlo

Comments

Transcription

Prvo obvestIlo
Prvo
obvestIlo
Generalni sponzor kongresa
Novo Nordisk d.o.o.
Organizacijski odbor
Kraj in ~as
Kongresni center Habakuk
Maribor, 9.–11. oktober 2014
Prijave za udeležbo
Pošljite do 30. septembra po elektronski pošti
na naslov: [email protected]
Prosimo, da prijave pošiljate izklju~no na navedeni e-naslov. Vsebujejo naj natan~ne podatke
o udeležencu (ime, priimek, naslov bivanja in
poklicni status). Prijava bo možna tudi neposredno na recepciji kongresa.
Kotizacija
Do vklju~no 15. septembra 2014: 100 € + DDV
Od 16. septembra 2014 dalje: 150 € + DDV
Neposredno na recepciji kongresa: 175 € + DDV
Kotizacija vklju~uje: udeležbo na kongresu,
kongresne materiale, dve kosili, ve~erjo in
spoznavno sre~anje.
Pla~ilo kotizacije: na podlagi ra~una, ki ga pošljemo po prejemu prijave. Študenti in upokojeni
zdravniki imajo prost vstop na predavanja, vse
ostalo le po pla~ilu.
Rezervacije namestitve
Namestitev si organizira vsak udeleženec sam.
Rezervacija namestitve v Hotelu Habakuk je
možna le po elektronski pošti z izpolnjeno
prijavnico, ki je na voljo na www.endodiab.si.
Prijavnico pošljite na [email protected]
Za udeležence 5. SEK veljajo posebne cene.
Maja Ravnik Oblak – predsednica
Vilma Urban~i~ Rovan – sekretarka
Marija Pfeifer
Miro ^okoli~
Nadan Gregori~
Antonela Sabati Raji}
Iztok Štotl
Špela Vol~anšek
Matjaž Vrtovec
Programski odbor
Marija Pfeifer – predsednica
Katica Bajuk Studen
Tadej Battelino
Simona Gaberš~ek
Andrej Janež
Mojca Jensterle Sever
Tomaž Kocjan
Milivoj Pileti~
Draženka Pongrac Barlovi~
Aleš Skvar~a
Marjeta Tomaži~
Andrej Zavratnik
Preliminarni strokovni program
^etrtek, 9. oktober 2014
14.00–15.00
Otvoritev razstave
15.00–16.00
Hipoglikemija
(moderatorka: Marjeta Tomaži~)
• Hypoglycemia unawareness
(Pratik Choudhary, UK)
• Hipoglikemija in klini~ni izidi
(Draženka Pongrac Barlovi~)
16.00–17.15
Bolezni nadledvi~nih žlez
(moderator: Janez Preželj)
• Subklini~ni Cushingov sindrom: mit ali
realnost? (Tomaž Kocjan)
• Primary aldosteronism – what’s new?
(Felix Beuschlein, Germany)
• Management of patients with adrenal
incidentalomas (Darko Kaštelan, Hrvaška)
17.15–17.45 Odmor s kavo
17.45
Otvoritev kongresa
Podelitev Mahkotovega priznanja zaslužnemu
~lanu ZES
18.15–19.00
Memorialno predavanje Franca Mrevljeta
(moderator: TBA)
• Štiri desetletja diabetološke stroke:
osebni pogled (Marko Medveš~ek)
19.00–20.00
Satelitski simpozij
20.30 Spoznavno sre~anje
Petek, 10. oktober 2014
8.00–9.00
Satelitski simpozij
9.00–10.00
Preskrba z jodom in bolezni š~itnice
(moderator Sergej Hojker)
• Preskrba z jodom in avtoimunske bolezni
š~itnice (Katja Zaletel)
• Preskrba z jodom in avtonomno tkivo v
š~itnici (Edvard Pirnat)
• Preskrba z jodom in motnje v delovanju
• š~itnice zaradi presežka joda
(Simona Gaberš~ek)
10.00–11.00
Diabeti~na avtonomna in senzorna nevropatija
(moderatorka Vilma Urban~i~ Rovan)
• Prophet of doom or hope: autonomic
imbalance predicts cardiovascular risk
(Aaron Vinik, ZDA)
• Diabeti~na nevropati~na bole~ina
(Aleš Pražnikar)
11.00–11.30 Odmor s kavo
11.30–12.00
Plenarno predavanje
(moderator Andrej Janež)
• Neuroendocrine tumours
(Ashley Grossman, UK)
12.00–13.30
Kostne bolezni
(moderator Tomaž Kocjan)
• Anaboli~no zdravljenje hude osteoporoze
– naše izkušnje (Antonela Sabati Raji})
• Osteopontin in kost (Janez Preželj)
• Vpliv bariatri~nih kirurških posegov
na kost (Andrej Zavratnik)
• Funkcionalna diagnostika primarnega
hiperparatiroidizma (Luka Ležai~)
13.30–14.15 Kosilo
14.15–15.15
Satelitski simpozij
15.15–16.30
Avtoimunske bolezni endokrinih žlez
(moderatorka Katica Bajuk Studen)
• Autoimmune Addison´s disease
and polyendocrine associations
(Klaus Badenhoop, Germany)
• Avtoimunski hipofizitis (Marija Pfeifer)
• Prezgodnja menopavza in avtoimunost
(Ksenija Geršak)
16.30–17.00 Odmor s kavo
17.00–18.30
Sindrom policisti~nih ovarijev
(moderatorka Marija Pfeifer)
• PCOS and vitamin D
(Barbara Obermayer-Pietsch, Avstrija)
• Indices of metabolic syndrome and
clinical characteristics of women with
PCOS: a possible interrelationship
(Djuro Macut, Srbija)
• Potencialni novi pristopi v zdravljenju
metaboli~no-ovarijskega sindroma:
pogled endokrinologa (Mojca Jensterle
Sever); pogled diabetologa (Andrej Janež)
• Visceral adipose tissue – what
is it and how to manage it?
(Željka Crn~evi} Orli}, Hrvaška)
18.30–20.00
Satelitski simpozij
20.30 Sve~ana ve~erja
Sobota, 11. oktober 2014
8.30–10.00
Proste teme
(moderatorki Mojca Jensterle Sever,
Draženka Pongrac Barlovi~)
10.00–10.30 Odmor s kavo
10.30–11.10
Plenarno predavanje
(moderator Milivoj Pileti~)
• How does metformin REALLY work
(Marta Korbonits, UK)
11.15–12.00
Reproduktivna endokrinologija
(moderatorja Ksenija Geršak in Tadej Battelino)
• Hormonska kontracepcija – ugodni
in neugodni presnovni u~inki
(Bojana Pintar)
• Reproduktivne možnosti bolnikov
s Klinefelterjevim sindromom
(Magdalena Avbelj Stefanija)
12.00–12.40
Pediatri~ne teme
(moderator Primož Kotnik)
• Celiakija pri sladkorni bolezni tipa 1
(Darja Šmigoc Schweiger)
• Družinska hiperholesterolemija pri
otrocih in mladostnikih (Urh Grošelj)
12.40–13.40
Satelitski simpozij
13.40–14.30 Kosilo
14.30–15.45
Hipofiza
(moderator Andrej Zavratnik)
• Rastni hormon in regulacija presnove
glukoze (Katica Bajuk Studen)
• Differential diagnosis of nonfunctioning pituitary adenomas
(Vera Popovi} Brki}, Srbija)
• Opredelitev vzrokov nepojasnjene
nizke rasti – pomen za na~rtovanje
novih strategij zdravljenja z rastnim
hormonom (Primož Kotnik)
15.45–16.15 Odmor s kavo
16.15–17.30
Periferna arterijska bolezen pri bolniku
s sladkorno boleznijo
(moderator Aleš Blinc)
• Multidisciplinarni pristop h kriti~ni
ishemiji noge pri bolniku s sladkorno
boleznijo – naše izkušnje (Iztok Štotl)
• Kirurške možnosti zdravljenja periferne
arterijske bolezni (Klemen Kerin)
• Novosti v zdravljenju periferne arterijske
bolezni (TBA)
17.30
Sklep kongresa
Proste teme in posterji
Vabimo vas,
da prispevate kaj
zanimivega s podro~ja svojega dela, npr.
izsledke vaših raziskav, zanimive klini~ne
primere. Prispevke bo ocenila strokovna
komisija in nekatere izbrala za kratko ustno
predstavitev v okviru prostih tem. Kriteriji
za ocenjevanje vklju~ujejo znanstveno
oziroma klini~no vrednost raziskave/dela
ter izvirnost in klini~no uporabnost dela.
Navodila za pripravo
povzetka prispevka
Prvi avtor najbolje ocenjenega prispevka
bo nagrajen.
Povzetek naj bo smiselno strukturiran in naj
ne vsebuje referenc. Dolžina povzetka naj
bo najve~ 350 besed. Morebitna omemba
zdravil naj bo zapisana z uradnim nelastniškim imenom.
Finan~na podpora sponzorskih podjetij
mora biti jasno navedena na koncu
prispevka, prav tako morebiten konflikt
interesov.
Vsak prispevek naj poleg imen avtorjev
vsebuje še ustanovo oziroma naslov avtorjev
ter elektronski naslov kontaktne osebe.
Prosimo, da ozna~ite tudi želeno obliko
predstavitve – poster ali ustna predstavitev.
Prvi avtor prispevka bo v primeru ustne
predstavitve tudi predstavil prispevek, razen
~e bo v prispevku posebej predlagano
druga~e.
Prispevke pošljite najpozneje do
30. junija 2014 na elektronski naslov:
[email protected]

Similar documents