Letak TurBo meets Europe

Comments

Transcription

Letak TurBo meets Europe
Partnerji v projektu in njihove naloge
Partnerji v projektu in njihove naloge
Partnerji v projektu in njihove naloge
Institut für Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V.
Visoka šola Bremen, Fakulteta za humanisticˇne vede
Notranjski ekološki center Cerknica, Slovenija
Podjetniško gospodarska strokovna šola SP za
turizem- strokovno izobraževanje šol za deželno
okrožje Wittmund
Razvoj evropsko priznanega dodatnega
izobraževanja v turizmu
Kontakt: Dr. Dieter Brinkmann
Mail: [email protected]
Telefon: +49 421 5905 3733
Internet: www.ifka.de
Deželna andragogika, Regionalna pisarna
Weeser-Ems in Bad-Zwischenhahn
 Preizkus novo razvitega izobraževalnega
programa v praksi v Nemcˇiji
Antragstellung zusätzlicher Mobilitätsprojekte
Kontakt: Friedrich Reuter
Mail: [email protected]
Telefon: +49 4403 98478 20
Internet: www.leb.de
Városlodi Villa – gozdna šola Iglauer Park,
Madžarska
Preizkus novo razvitega izobraževalnega
programa v praksi na Madžarskem
Kontakt: Péter Krein
Mail: [email protected]
Telefon: +36 88 240021
Internet: www.iglauerpark.hu
 Preizkus novo razvitega izobraževalnega
programa v praksi v Sloveniji
Kontakt: Lili Mahne
Mail: [email protected]
Telefon: +38 6590 44133
Internet: www.nec-cerknica.si
Podjetniško svetovanje Heffeter, Avstrija
Izdelava že obstojecˇih izobraževanj in šolanj v
EQF in dosega kreditnih tocˇk (vkljucˇevanje razvo
ja tega projekta)
Kontakt: Magister Brigitte Heffeter
Mail: [email protected]
Telefon: +43 66410 42456
Internet: www.heffeter.com
Turisticˇna šola Salzburg Klesseheim, Avstrija
raziskava obstojecˇih okvirnih šolskih nacˇrtov s
posebnim ozirom za priznanje doseženih neurad
nih in neformalnih kompetenc ter z ozirom na
celotno evropsko mobilnost udeležencev
turisticˇnega šolanja in dodatnega izobraževanja
izmenjava udeležencev v cˇasu projekta, ki obis
kujejo izobraževalne tecˇaje in izmenjava med
turisticˇnimi šolami (ter izmenjava z BBS Witmund
in Turisticˇnimi šolami v Nemcˇiji)
Kontakt: Direktor Magister Dr. Franz Heffeter
Mail: [email protected]
Telefon: + 43 6628 512630
Internet: www.ts-salzburg.at
 raziskava obstojecˇih okvirnih šolskih nacˇrtov s
posebnim ozirom za priznanje doseženih neurad
nih in neformalnih kompetenc ter z ozirom na
celotno evropsko mobilnost udeležencev
turisticˇnega šolanja in dodatnega izobraževanja
 (in izmenjava z BBS witmund in Turisticˇnih šol)
Kontakt: Steffen Streitz
Mail: [email protected]
Telefon: +494462 863100
Internet: www.bbs.wittmund.de
Vaši kontaktni partnerji
Ljudska univerza Papenburg d.o.o.
Koordinacija
Evalvacija
Raziskave za dodatno izobraževanja na
podrocˇju turizma
Kontakt: Natascha Hartleif
Mail: [email protected]
Telefon: +49 4961 922371
Internet: www.vhs-papenburg.de
TourBo meets
Europe
Tourbo meets Europe
Projekt TourBo meets Europe je EU projekt, v
sklopu programa vseživljenjsko uˇcenje (Leonardo
da Vinci- transfer inovacij) in traja od 01.10.2010
do 30.09.2012.
Druga linija projekta se ukvarja s
sledecˇim izobraževalnimi politikami
razvoja
TourBo meets Europe
 Opis in korišcˇenje tistih kompetenc ki so bile
dosežene neuradno, poznavanje in sposob
nosti (ta aspekt se bo še posebej upošteval pri
razvoju na novo ustvarjenih možnosti za dodat
no izobraževanje)
Izmenjava študentov
strokovnih turističnih šol.
Podporo in sofinanciranje projekta zagotavljajo
regija Bremen-Oldenburg na SZ, deželno okrožje
Friesland in Visoka šola Jade v Wilhelmshavnu.
Podlaga in zacˇetki projekta izhajajo iz regionalne
mreže TourBo (Turisticˇna ofenziva izobraževanja
na SZ). Ta se je ukvarjala s ponudbami
izobraževanja na regionalnem nivoju in dodatnega študijskega programa v turizmu, s poudarkom
na usklajevanju ponudb izobraževanja in kvalitete
na tem podrocˇju.
V sodelovanju s tremi državami EU (Nemcˇija, Avstrija, Madžarska) konzorcij razvija nova dodatna
izobraževanja v turizmu, ki predstavljajo nadgradnjo obstojecˇ ega izobraževanja in upoštevajo potrebe stroke.
Izobraževanje bo potekalo predvidoma na treh
ravneh, kar omogocˇ a vkljuˇcevanje oseb, ki nimajo
izobrazbe s podrocˇja turizma. Na najvišji stopnji
pa izobraževanje lahko omogocˇi višjo kvalifikacijo, npr. visokošolski študij. Dodatno želimo dosecˇi
priznanje s poenotenim standardom v vsej Evropi.
 Vkljucˇevanje že obstojecˇih turisticˇnih dodatnih
izobraževanj kot primeri v Evropski kvalifikacij
ski okvir ter njihovo oznacˇevanje s kreditnimi
tocˇki ECVET
Razvoj novih modularnih
kvalifikacij v turizmu
RCA:
Level 3
ECVETcpts
Rekreacijski asistent
(RCA)
Višja
kvalifikacija
Izmenjava udeležencev
na projektu ki sodelujejo pri razvoju Rekreacijski asistent (RCA)
NQF / EQF
Level 8
Level 2
ECVETcpts
Level 1
ECVETcpts
Omogoča vstop v
program osebam,
ki niso strokovno
usposobljene na
področju turizma.
Doseganje strokovnega priznanja v
Evropi
 Preverba in vkljucˇevanje obstojecˇih kreditnih
tocˇk ECVET z ECTS
Level 2
Level 1
Model razvrstitve certifikatov
in drugih
spričeval v NQF
po stopnjah
 Zvišanje pretoka med raznimi nivoji znotraj
Evropskega kvalifikacijskega okvira
 Povišanje mobilnosti zaposlenih v turizmu v
cˇasu izobraževanja in dodatnega izobraževanja
V cˇasu trajanja projekta se bodo med posameznimi strokovnimi šolami za turizem zacˇele izmenjave
slušateljev programa.
www.tourbo.eu