Program dela TGZ 2014 - Turistično gostinska zbornica Slovenije

Comments

Transcription

Program dela TGZ 2014 - Turistično gostinska zbornica Slovenije
predlog
Program dela
Turistično gostinske zbornice Slovenije
za leto 2014
Ljubljana, december 2013
----------------------------------------------------------------------------------------PREDGOVOR
Turistično gospodarstvo združeno v Turistično gostinski zbornici Slovenije si bo v letu 2014 še
bolj zavzeto prizadevalo doseči boljše in stabilnejše okolje za razvoj turističnih in gostinskih
dejavnosti, za rast kakovosti, konkurenčnosti in večji promet. Utrdilo bo tradicionalno dobro
sodelovanje z Vlado RS in drugimi partnerji ter si še naprej izmenjavalo stališča in izkušnje.
Turistično gospodarstvo ima v svoji panožni zbornici učinkovito, ugledno in upoštevano telo, ki
jih združuje in omogoča skupne nastope. Pod okriljem Turistično gostinske zbornice Slovenije
(TGZ) turistično in gostinsko gospodarstvo izvaja aktivnosti bodisi kot celovit sistem, bodisi kot
posamični sektorji glede na poslovno dejavnost ali specifično problematiko.
Slovensko poslovno okolje bo tudi v letu 2014 zaznamovala recesija, pomanjkanje sredstev za
spodbudo razvoju, nove obremenitve in slaba plačilna sposobnost poslovnih partnerjev oziroma
strank. Turistično gospodarstvo težko nosi breme krize, zmanjšuje stroške in zaradi vse manjših
spodbud pri promociji vse težje ohranja konkurenčnost v boju za goste na mednarodnem trgu.
Turistično gostinska zbornica Slovenije bo svoje poslovanje prilagodila situaciji in še bolj
varčevala. Program dela TGZ za leto 2014 s finančnim načrtom je prilagojen realnim
možnostim. Ključ za izračun višine članarine bo enak kot je od leta 2007, kljub rasti stroškov ter
manjšemu izplenu članarine zaradi 15% zmanjšanja števila zaposlenih pri članih v zadnjih treh
letih in slabe eksistenčne situacije zlasti mikro članov TGZ (260 jih je v zadnjih treh letih bodisi
prenehalo poslovati, bodisi imajo zaprt TRR ali evidentirano pomanjkanje sredstev). TGZ bo
zato v letu 2014 svoje aktivnosti prilagodila predvidenim razpoložljivim sredstvom članarine ter
povečala aktivnosti oziroma storitve za trg. Članarina bo predstavljala 47% prihodkov, tržni
projekti 53%. Kljub zmanjšanju števila zaposlenih v letu 2013 za 20% strokovna služba TGZ
novih zaposlitev ne načrtuje. TGZ bo v letu 2014 dala prednost aktivnostim za izboljšanje
pogojev poslovanja turističnega gospodarstva, zmanjševanje obremenitev
in za večjo
konkurenčnost na mednarodnem trgu.
-----------------------------------------------------------------------------------------
2
----------------------------------------------------------------------------------------I. UVOD
Turistično gostinska zbornica Slovenije (TGZ) je samostojna gospodarska zbornica, ki deluje v
sistemu GZS. TGZ deluje na načelu prostovoljnega članstva, kar je osnova za njeno učinkovito
delovanje.
Temeljno poslanstvo TGZ je prizadevanje za boljše pogoje poslovanja turističnega in
gostinskega gospodarstva - zastopanje ter uveljavljanje interesov svojih članov pred državnimi
organi. TGZ s svojim strokovnim delom in nastopi do pristojnih ustanov in služb ter drugih
partnerjev aktivno sodeluje v zakonodajnih in drugih postopkih na vseh ravneh od ministrstev,
vlade do odborov Državnega zbora RS in komisij Državnega sveta RS.
TGZ ima tradicijo dobrega partnerskega sodelovanja z ministrstvi, direktorati in službami vseh
področij za oblikovanje boljših pogojev oziroma predpisov za turizem. TGZ prva zazna in
pristojne službe opozori na konkretne težave v gospodarstvu, ki nastanejo zaradi pomanjkljivih
predpisov.
TGZ daje velik pomen socialnemu dialogu v turizmu in gostinstvu. Poteka zgleden socialni
dialog na panožni kot tudi na podjetniški ravni, v začetku leta 2012 je stopila v veljavo nova
sodobna Kolektivna pogodba dejavnosti turizma in gostinstva (KP GiT), ki velja do 31.12. 2013,
s 1.1. 2014 pričakujemo da bo uveljavljena nova KP GiT.
TGZ na podlagi javnih pooblastil izvaja naloge podeljevanja licenc za turistične agencije in
organizatorje potovanj ter opravljanja državnih izpitov za turistične vodnike in tudi tako
prispeva k dvigu kakovosti in večji konkurenčnosti slovenskega turizma.
Prav tako z namenom dviga kakovosti storitev in večje konkurenčnosti izvaja TGZ izobraževanja
ter organizira strokovne posvete, tečaje in delavnice. TGZ skrbi za promocijo gostinskih in
turističnih poklicev ter za strokovni napredek - predvsem z organiziranjem največjega
strokovnega-cehovskega srečanja Gostinsko turistični zbor Slovenije (GTZ), kjer sodeluje okoli
400 tekmovalcev in ga obišče štiri tisoč gostov. TGZ izdaja strokovne publikacije in priročnike.
Njeni zaposleni občasno predavajo na mednarodnih kongresih strokovnih združenj doma in v
tujini.
Kot osnovo in pomoč za sprejemanje strateških odločitev ter dajanje predlogov in pobud TGZ
pripravlja analize, ugotavlja trende, daje ocene, ter pripravlja še druga strokovna gradiva.
Vprašanja sektorskega razvoja obravnavajo sektorska združenja, odbori ter poklicne sekcije,
specifična splošna vprašanja pa delovne skupine in komisije.
-----------------------------------------------------------------------------------------
3
----------------------------------------------------------------------------------------II. STRATEŠKE USMERITVE
-
-
-
-
TGZ svoje delo opravlja v skladu z letnim programom dela. V letu 2014 bo izvajala naslednje
ključne naloge:
Zastopanje interesov članstva, dajanje pobud ob pripravi in uveljavljanju za turizem in
gostinstvo pomembnih odločitev, dokumentov in predpisov. Partnersko sodelovanje z vsemi
pristojnimi organi in ustanovami na vseh nivojih, doma in v mednarodnem okolju.
Ekonomsko – socialni dialog v zadevah v zvezi s KP GiT.
Spodbujanje razvoja in konkurenčnosti turizma in gostinstva:
spremljanje in primerjanje gospodarskih gibanj, razvoja in trendov doma in v svetu,
priprava ocen in prognoz, zavzemanje stališč ter sprejemanje razvojnih odločitev;
dajanje pobud za izvajanje turističnih projektov, za razvoj infrastrukture, za trženjske
aktivnosti, za modernizacijo tehnologije ter standardov poslovanja, za dvig kakovosti
poslovanja in storitev ipd.
Izvajanje nalog v zvezi z javnimi pooblastili: podeljevanje licenc za turistične agencije in
organizatorje potovanj, opravljanje izpitov za turistične vodnike in vodenje registrov.
Organiziranje in uveljavljanje ustreznega strokovnega izobraževanja z namenom dviga nivoja
znanja, prenosa dobrih praks in posledično dviga nivoja storitev na trgu.
Organizacija pomembnih turističnih in gostinskih strokovnih srečanj.
Promocija deficitarnih gostinskih poklicev.
Dajanje osnovnih panožnih informacij, pojasnil o predpisih in nasvetov.
Organizacija specifičnih izobraževanj in posvetov (tečaji in delavnice o trendih v stroki).
Mednarodno sodelovanje s pristojnimi službami EU administracije, s sorodnimi institucijami
v drugih državah in s sorodnimi mednarodnimi združenji.
Pomoč pri uveljavitvi na trgih.
Krepitev prepoznavnosti in vloge TGZ v gospodarskem in širšem okolju, kot najmočnejše
strokovne institucije turističnega in gostinskega gospodarstva Slovenije.
Krepitev vloge TGZ v sodelovanju s predsednikom Vlade RS in z Vlado RS, nadaljevanje
aktivnosti začetih v letih 2009 in 2010, za podporo razvoju turizma.
Promocija dejavnosti zbornice in njenih članov.
Zagotavljanje stabilnega financiranja TGZ preko ohranjanja in pridobivanja novih članov, kot
tudi ohranjanja sorazmernega deleža lastnih prihodkov (javna pooblastila, organizacija
srečanj, izobraževanj in posvetov, produkcija strokovnih publikacij, ipd.)
Sodelovanje pri reorganizaciji GZS ter izvedbi delitve premoženja GZS oziroma deležev
upravičenj članov v korist članov TGZ, za ohranjanje nizke članarine in izboljšanje pogojev
poslovanja TGZ.
Navedene strateške usmeritve so rezultat potreb poslovnega okolja in pobud članov TGZ, izkušenj
in dobrih poslovnih praks, do katerih prihajamo preko tekočega strokovnega dela. Poleg tega
izvedba dolgoročnih usmeritev pomeni izgradnjo TGZ v kompetentno gospodarsko strokovno
institucijo za področje turizma in gostinstva ter povezane dejavnosti v širšem družbenem okolju.
TGZ bo v letu 2014 opravljala stalne naloge, naloge začete v prejšnjem letu ter nove naloge, glede
na aktualno situacijo in potrebe članstva.
-----------------------------------------------------------------------------------------
4
----------------------------------------------------------------------------------------TGZ bo v letu 2014 imela šest prednostnih ciljev:
1. Prizadevanje za zagotavljanje korektnih in dobrih pogojev poslovanja dejavnosti turizma
in gostinstva, z namenom pospeševanja razvoja in konkurenčnosti.
2. Prizadevanje za zmanjšanje negativnih učinkov gospodarske in družbene krize na
poslovanje dejavnosti turizma in gostinstva.
3. Prizadevanje za dobro sodelovanje z vlado in posameznimi resorji, za skupno angažiranje
ter pripravo ukrepov in aktivnosti za spodbujanje razvoja turizma, predvsem:
- za sprejem nujnih ukrepov za izvajanje Strategije razvoja turizma v pogojih
gospodarske recesije;
- za ponovno vzpostavitev Slovenske turistične organizacije kot samostojne institucije
ter za sistemsko zagotovitev zadostnih namenskih sredstev za turistično promocijo.
4. Uveljavitev nove Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma.
5. Nadaljnja prenova Gostinsko turističnega zbora Slovenije.
6. Prizadevanje za krepitev vloge TGZ kot najmočnejše strokovne gospodarske institucije.
III. PROGRAM DELA
3.1 REDNO DELO IN AKTIVNOSTI
Zakonodaja in drugi strateški akti:
• Sodelovanje pri spreminjanju in pripravi področne zakonodaje in drugih aktov (zlasti
novele ZSRT ter aktov za preoblikovanje Slovenske turistične organizacije v samostojno
institucijo in zagotovitev zadostnih sredstev za promocijo)
• Sodelovanje pri uresničevanju nove Strategije razvoja turizma.
• Organizacija srečanj in razprav s predstavniki različnih ministrskih resorjev in služb.
• Spremljanje aktivnosti in ukrepov EU na področju turizma in gostinstva ter pomoč pri
uveljavitvi sprememb pri nas.
• Sodelovanje s pristojnimi institucijami in združenji v EU.
Spodbujanje konkurenčnosti, priprava strokovnih gradiv:
Izdelava rednih letnih analiz, ki jih gospodarstvo potrebuje za strateške odločitve in primerjave
ter za seznanjanje partnerskih institucij in javnosti o pomenu turizma v nacionalnem
gospodarstvu:
• priprava ocen stanja turizma in ugotavljanje trendov – domačih in tujih,
• analiza turističnega obiska in priliva iz tujskega turizma,
• analiza kazalnikov poslovanja gospodarskih družb dejavnosti turizma in gostinstva,
• izdelava primerjalnih analiz izbranih kazalnikov turizma z izbranimi sosednjimi državami,
• izdelava specifičnih celostnih in sektorskih analiz, letnih in periodičnih,
•
strokovna pomoč članicam pri reševanju aktualne problematike,
• priprava poročil, stališč, prispevkov za objavo,
• dajanje pobud za izvajanje projektov, ki bodo spodbujali razvoj turizma in gostinstva,
• obravnava izbranih gradiv s področja aktivnosti EU, WTO in drugih sorodnih mednarodnih
institucij na področju turizma in gostinstva.
-----------------------------------------------------------------------------------------
5
----------------------------------------------------------------------------------------Socialni dialog z delojemalci:
• Uveljavitev nove KP GiT.
• Pojasnjevanje določil KP GiT na povpraševanje članic.
• Delo komisije za razlago kolektivne pogodbe.
Izobraževanje in kadri, promocija poklicev:
• Nadaljevanje aktivnosti za izobraževanje kadrov in za promocijo deficitarnih gostinskih
poklicev.
• Sodelovanje pri prenovi programov izobraževanja. Pričetek revizije standardov in
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti s področja gostinstva, nacionalne
poklicne kvalifikacije (predsedovanje odboru).
• Izvajanje rednih izobraževalnih tečajev Veščine turističnega vodenja.
• Priprava posvetov strokovnih učiteljev gostinstva po sistemu Train the Trainer, za
uskladitev vsebin in pristopov poučevanja.
• Priprava in izvajanje drugih izobraževalnih seminarjev za turizem in gostinstvo.
Javna pooblastila:
• Izvajanje javnih pooblastil v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma: izdajanje
licenc za organizatorje potovanj in turistične agente ter vodenje registra in kataloga
licenciranih agencij in izvajanje izpitov za turistične vodnike, vodenje registra in izvajanje
drugih nalog.
Organizacija strokovnih dogodkov:
• Organizacija 61. Gostinsko turističnega zbora Slovenije po prenovljenem modelu,
• Sodelovanje pri organizaciji prireditve Dnevi slovenskega turizma.
• Organizacija področnih strokovnih srečanj, konferenc in posvetov.
Pomoč članstvu:
• Redno informiranje članstva o aktualnih zadevah: preko spletnih strani, s poslovnimi
okrožnicami po elektronski pošti ter elektronskih in pisnih glasil GZS.
• Osebno odgovarjanje na vprašanja članov.
Ostale naloge:
• pisanje prispevkov o turizmu za publikacije (GZS Konjunkturni trendi…),
• sodelovanje v odborih in komisijah izven zbornice,
• aktivno sodelovanje na strokovnih srečanjih (kongresih, posvetovanjih, okroglih mizah…),
• vzpostavitev samostojnega registra članov TGZ,
• izpopolnitev in nadgradnja seznamov, adrem in informacijskih baz TGZ,
• aktivnosti za ohranjanje članstva in za pridobivanje novih članov,
• izvajanje formalnih in administrativnih postopkov poslovanja TGZ,
• sodelovanje v skupnih aktivnostih in projektih GZS.
-----------------------------------------------------------------------------------------
6
----------------------------------------------------------------------------------------3.2. DELOVNA TELESA
Redne naloge vodenja TGZ
1. Skupščina TGZ
• Organizacija in izvedba skupščine.
• Priprava strokovnih gradiv.
2. Upravni odbor TGZ
• Priprava in izvedba rednih sej UO TGZ in dopisnih sej UO TGZ.
• Priprava strokovnih gradiv za seje.
• Vzpostavitev konstruktivnega sodelovanja predstavnikov državnih institucij na sejah UO
TGZ.
3. Predsedstvo TGZ
• Priprava strokovnih gradiv za seje.
• Priprava in izvedba sej predsedstva.
Redne naloge panožnih združenj, odborov in sekcij
Strokovna podpora in koordinacija dela panožnih združenj, odborov in poklicnih sekcij.
1.
Združenje hotelirjev Slovenije
• redne seje izvršilnega odbora,
• koordinacija aktivnosti izvršilnega odbora,
• izvajanje programa dela združenja,
• izvedba 2. konference združenja hotelirjev (projekt)
2. Združenje turističnih agencij Slovenije
• nudenje poslovne in strokovne podpore,
• redne seje UO ZTAS
• skupščini ZTAS,
• organizacija srečanj,
• informiranje članov,
• vodenje registra članov ZTAS,
• vodenje internet strani ZTAS,
• sodelovanje z mednarodnimi združenji: ECTAA, UHPA in ISTA,
• sodelovanje z STO pri pripravi kataloga Travel Agents Manual
• organizacija sej in korespondenca za Ekspertno skupino za avio (IATA),
• korespondenca za Častno razsodišče ZTAS,
• sodelovanje z računovodskim servisom (TRR, računi, zaključni računi, …), članarina.
3. Združenje igralništva
• sestanki izvršilnega odbora združenja igralništva,
• sodelovanje pri pripravi sprememb zakona o igrah na srečo in zakona o davkih od iger na
-----------------------------------------------------------------------------------------
7
----------------------------------------------------------------------------------------•
srečo,
obveščanje članov o spremembah v delovnih telesih MF pristojnih za igralništvo.
•
•
•
•
•
•
Odbor za kampe
redne seje odbora upravljavcev kampov,
organizacija strokovnih predavanj o poslovnih trendih in aktualni problematiki,
priprava pobud za spremembo predpisov, ki urejajo dejavnost kampov,
sodelovanje v združenju evropskih nacionalnih kamp organizacij EFCO,
periodična priprava kataloga kampov v šestih jezikih (projekt).
5.
Sekcija hotelskih gospodinj:
• sestanki odbora,
• organizacija letnega zbora z izobraževalnim seminarjem,
• registracija za izvajanje NPK na RIC
• izvajanje preverjanja znanja in podeljevanje NPK certifikatov za poklice hotelska
gospodinja, nadzornica sob in sobarica,
• izvajanje usposabljanja kandidatk/ov za pridobitev NPK certifikatov
• sodelovanje pri izvedbi 61. GTZ Slovenije, priprava in izvedba tekmovanja.
6.
Sekcija F&B managerjev
• sestanki odbora,
• organizacija letnega zbora z izobraževalnim seminarjem.
7.
Sekcija hotelskih receptorjev
• sestanki odbora,
• organizacija letnega zbora z izobraževalnim seminarjem.
8. Sodelovanje z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije
• organizacija izobraževalnih seminarjev,
• sodelovanje na promociji gostinskih poklicev,
• sodelovanje pri izvedbi 61. GTZ Slovenije, priprava pravilnikov in izvedba strokovnih
tekmovanj.
9. Sodelovanje z Društvom vinskih svetovalcev Slovenije
• organizacija izobraževalnih seminarjev,
• sodelovanje v projektu promocije gostinskih poklicev,
• sodelovanje pri izvedbi 61. GTZ Slovenije, priprava in izvedba strokovnega tekmovanja.
10. Sodelovanje z Društvom barmanov
• organizacija izobraževalnih seminarjev,
• sodelovanje v projektu promocije gostinskih poklicev,
• sodelovanje pri izvedbi 61. GTZ Slovenije, priprava in izvedba strokovnega tekmovanja.
11.
Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije pri projektu Zlata kuhalnica
(promocija gostinskih poklicev)
-----------------------------------------------------------------------------------------
8
----------------------------------------------------------------------------------------•
•
•
sodelovanje pri pripravi pravilnika in razpisa za tekmovanje šolsko leto 2014/2015,
sodelovanje pri izvedbi 7 regijskih polfinalnih tekmovanj
priprava zaključnega - finalnega tekmovanja na 61. GTZ Slovenije.
Redne naloge strokovnih komisij in drugih delovnih teles
1. Izpitni odbor za turistične vodnike
• redne seje izpitnega odbora,
• organizacija in izvajanje izpitov za turistične vodnike in spremljevalce vsak mesec,
• vodenje registra turističnih vodnikov in spremljevalcev,
• izdaja dvojezičnih izkaznic v skladu z zakonom,
• podaljševanje letnih registracij za turistične vodnike in spremljevalce,
• obravnava pritožb na delo turističnih vodnikov in spremljevalcev v skladu z zakonom,
• spremljanje problematike turističnega vodenja in sodelovanje pri odpravi težav v drugih
državah z državnimi organi in organi EU,
• priprava letnega poročila o opravljanju izpitov,
• servisiranje sistema IMI za Slovenijo v okviru EU.
2. Komisija za podeljevanje licenc turističnim agencijam
• redni sestanki komisije,
• vodenje upravnih postopkov za dodelitev licenc za organiziranje in prodajo turističnih
aranžmajev turističnim agencijam,
• podaljševanje zavarovanj in izdaja pregledov dokazil o izpolnjevanju pogojev,
• vodenje arhiva izdanih licenc,
• vodenje registra in kataloga turističnih agencij Slovenije (nove poslovalnice, obratovalni
časi, kontakti,…),
• priprava letnega poročila o podeljenih licencah turističnim agencijam,
• spremljanje problematike turističnih agencij, sodelovanje z Direktoratom za turizem in
internacionalizacijo pri MG,
• sodelovanje v EU projektu IMI.
3. Pogajalska skupina
• Sodelovanje pri uveljavitvi nove KP GiT,
• spremljanje predvidenih sprememb delovnopravne zakonodaje.
4. Komisija za razlago kolektivne pogodbe
• odgovori na vprašanja članov.
5. Delovna skupina za pripravo 61. Gostinsko turističnega zbora
• priprava projekta izvedbe 61. GTZ Slovenije z dodanimi novimi vsebinami,
• vodenje, organizacije in izvedba zbora,
• sodelovanje z družbo gostiteljico zbora,
• priprava vsebin in kategorij strokovnih tekmovanj,
• sodelovanje s programskim/organizacijskim odborom za strokovna tekmovanja, priprava
tem za strokovna predavanja in koordinacija z izvajalci,
-----------------------------------------------------------------------------------------
9
----------------------------------------------------------------------------------------•
sodelovanje z drugimi sodelujočimi institucijami.
6. Delovna skupina za pripravo gradiv za aktivnosti vlade, strokovnega sveta za turizem in
drugih aktivnosti na vladnem – ministrskem nivoju (predlogi predpisov, gradiva za
dogodke…)
• priprava strokovnih gradiv,
• sodelovanje s pristojnimi resorji in službami.
7. Drugo
• sodelovanje v strokovnem svetu za turizem,
• sodelovanje v svetu agencije SPIRIT in v organih nove STO ,
• sodelovanje v delovni skupini za spremljanje izvajanja strategije razvoja turizma,
• sodelovanje v upravnem odboru in predsedstvu GZS,
• članstvo v državni izpitni komisiji za sodne izvedence na področju turizma.
3.3. AKTIVNOSTI ZA UVELJAVITEV POLOŽAJA TGZ V SLOVENSKEM
GOSPODARSKEM PROSTORU
•
•
•
•
•
•
•
Krepitev prepoznavnosti in vloge TGZ v širšem okolju kot najmočnejše strokovne
institucije turističnega in gostinskega gospodarstva Slovenije.
Krepitev vloge TGZ v sodelovanju z Vlado RS, nadaljevanje aktivnosti za podporo
razvoju turizma.
Promocija dejavnosti zbornice in njenih članov.
Zagotavljanje stabilnega financiranja TGZ na dolgi rok preko ohranjanja in pridobivanja
novih članov, kot tudi ohranjanja sorazmernega deleža lastnih prihodkov (javna
pooblastila, organizacija srečanj, konferenc, posvetov, izobraževanj in delavnic, produkcija
strokovnih publikacij, ipd.).
Sodelovanje pri izvedbi delitve premoženja GZS oziroma deležev upravičenj članov v
korist članov TGZ,
Spremljanje obsega in strukture članstva.
Priprava osnov za učinkovito delovanje TGZ (prenova in izpopolnitev registrov in adrem,
vzpostavitev novih mednarodnih povezav s sorodnimi institucijami…).
Sodelovali bomo tudi v skupnih aktivnostih in projektih GZS.
TGZ bo naloge opravljala v skladu z navodili upravnega odbora TGZ.
----------------------------------------------------------------------------------------- 10
----------------------------------------------------------------------------------------IV. FINANČNI NAČRT IN KADRI
V letu 2014 se bo delo strokovne službe in stroški projektov TGZ financirali iz:
1. članarine,
2. donacij,
3. izvajanja javnih pooblastil,
4. prihodkov od drugih storitev,
5. predvidoma tudi iz premoženja GZS glede na delitev deležev upravičenj, v skladu z
zakonom o gospodarskih zbornicah.
V sedmem letu po uveljavitvi novega zakona o gospodarskih zbornicah še niso znani viri iz
deležev upravičenj po delitvi premoženja GZS.
Načrt finančnega poslovanja Turistično gostinske zbornice Slovenije v letu 2014
plan 2014
Poslovni prihodki
2013 *
primerjalno
leto
indeks
2014/2013
2012
primerjalno
leto
indeks
indeks
2013/2012 2014/2012
360.000,00
415.000,00
86,7
403.919,04
102,7
89,1
85.000,00
87.000,00
97,7
79.952,26
108,8
106,3
Prodaja blaga in storitev
105.000,00
114.000,00
92,1
94.728,18
120,3
110,8
Članarina
170.000,00
214.000,00
79,4
229.238,60
93,4
74,2
0,00
100,00
0,0
117,43
85,2
0,0
PRIHODKI
360.000,00
415.100,00
86,7
404.059,87
102,7
89,1
STROŠKI
Stroški materiala
Stroški storitev
Amortizacija
Stroški dela
Drugi stroški
Prevrednotovalni poslovni odhodki
Drugi finančni odhodki in ostali
odhodki
*/ocena 12.12.2013
356.000,00
6.000,00
110.000,00
1.500,00
208.000,00
4.000,00
25.000,00
413.000,00
6.000,00
130.000,00
1.400,00
227.000,00
4.400,00
43.000,00
86,2
100,0
84,6
107,1
91,6
90,9
58,1
398.451,60
4.151,52
145.480,62
496,71
243.716,86
4.603,80
0,00
103,7
144,5
89,4
281,9
93,1
95,6
89,3
144,5
75,6
302,0
85,3
86,9
1.500,00
1.200,00
125,0
0,63
Izvajanje javne službe
Finančni prihodki iz finančnih naložb
Kadri
Ob reorganizaciji GZS v prostovoljno članstvo koncem leta 2006 je bila kadrovska zasedba TGZ
zmanjšana iz 6 zaposlenih na 4. Od leta 2008 je imela strokovna služba TGZ 5 zaposlenih, v letu
2013 se je število zaposlenih zmanjšalo na 4: direktorico, samostojno svetovalko in dva
svetovalca. Strokovna služba administrativnih in tehničnih kadrov nima.
Majda Dekleva,
direktorica
----------------------------------------------------------------------------------------- 11