IZJAVA O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH

Comments

Transcription

IZJAVA O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH
Induplati, industrija
platnenih izdelkov, d.d.
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje,
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Induplati, industrija
platnenih izdelkov, d.d., uprava družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje
Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, sklicuje
20. skupščino delniške družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d., Zgornje Jarše,
Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje
Skupščina bo v četrtek, 30.08.2013, ob 10.30 uri, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Zgornje
Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje.
DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
1.1.
1.2.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje
vabljeni notar.
Utemeljitev:
Za predsednika skupščine se predlaga Damjan Škofič, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca glasov se
predlaga Irena Praznik Bokalič. Notarka mag. Nina Češarek skupščini prisostvuje zaradi potrditve
sklepov skupščine, v skladu s 304/1 členom ZGD – 1.
Petra Švajger, direktorica
Tanja Marolt, predsednica nadzornega sveta
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2012 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
2.1.
2.2.
2.3.
Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2012 znaša 1.484.382,82 EUR, ostane
nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
Potrdi in odobri se delo direktorice Petre Švajger v poslovnem letu 2012 ter se ji na
podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
Potrdi in odobri se delo predsednice in vseh članov nadzornega sveta družbe v
poslovnem letu 2012 ter se jim za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1
podeli razrešnica.
ID za DDV: SI81146051
Poslovni račun: SI56 0510 0801 2515 320, ABANKA VIPA d.d. LJUBLJANA
matična številka:
5036496000
št. registrskega vpisa: 1/00517/00
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
osnovni kapital:
1.031.572,36 EUR
[email protected] induplati.si
tel.: + 386 1 729 84 03
fax: + 386 1 729 84 10
www.induplati.si
Induplati, industrija
platnenih izdelkov, d.d.
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje,
Utemeljitev:
Nadzorni svet je letno poročilo družbe za poslovno leto 2012 že potrdil na svoji 2.redni seji,
skupščina pa se z letnim poročilom le seznani in o njem ne odloča. V skladu z drugim odstavkom
282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet o ugotovitvah preveritve letnega poročila sestaviti pisno
poročilo, v katerem mora tudi navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med
poslovnim letom.
Direktorica in nadzorni svet menita, da razdelitev v obliki dividend za sedaj ni utemeljena. Družba
je v letih 2010 in 2011 opustila del svoje dolgoletne dejavnosti, zato potrebuje prosta denarna
sredstva za širitev preostale dejavnosti in razvojne projekte s področja novih dejavnosti, ki bodo
zagotovile obstoj družbe na dolgi rok. Direktorica in nadzorni svet zato predlagata, da se dobiček za
sedaj še ne razdeli med delničarje. V takih okoliščinah družba vsa razpoložljiva likvidna sredstva
nujno potrebuje za financiranje lastnega poslovanja. Vsak likvidnostni odliv iz družbe za izplačilo
dividend (bodisi uporaba lastnih sredstev bodisi zadolžitev zaradi izplačila dividend) je v takih
okoliščinah neutemeljen in neprimeren in bi otežil stanje in poslovanje družbe. Zato uprava in
nadzorni svet družbe menita, da je glede na stanje v gospodarstvu ter glede na stanje in poslovanje
podjetja za sedaj nujno, da se bilančni dobiček ne deli. O uporabi bilančnega dobička se bo lahko
ponovno odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Iz podatkov o poslovanju družbe iz letnega poročila in poročila nadzornega sveta je razvidno, da je
bilo poslovanje družbe v letu 2012 ustrezno vodeno in tudi nadzorovano, zato se skupščini predlaga
podelitev razrešnice tako upravi kot tudi članom nadzornega sveta družbe.
Petra Švajger, direktorica
Tanja Marolt, predsednica nadzornega sveta
3. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta Tomaža Juterška. Imenovanje novega
člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev. Seznanitev z imenovanjem člana
nadzornega sveta – predstavnika delavcev.
Predlog sklepa:
Skupščina za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Aleksandra Jereba,
Homec, Bolkova 8F, 1235 Radomlje.
Član se imenuje od dneva te skupščine dalje za mandatno dobo 4 let.
Utemeljitev:
Član nadzornega sveta Tomaž Juteršek, je bila imenovane na skupščini družbe dne 30.08.2012 za
obdobje 4 let. V januarju 2013 je g. Juteršek podal odstopno izjavo z dne 24.01.2013, veljavno z
dnem 31.01.2013, tako da je funkcijo člana nadzornega sveta opravljal do tega dne. Nadzorni svet
je v skladu s statutom družbe sklepčen, če ima minimalno 2 člana, zato je družba Okrožnemu
sodišču v Ljubljani predlagala, da do naslednje skupščine družbe imenuje začasnega člana
nadzornega sveta, g. Aleksandra Jereba, kar je sodišče s sklepom opr. št. Ng 22/2013 z dne
08.05.2013 tudi storilo.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev za
mandatno dobo 4 let imenuje Aleksander Jereb. Aleksander Jereb ima dolgoletne izkušnje z
ID za DDV: SI81146051
Poslovni račun: SI56 0510 0801 2515 320, ABANKA VIPA d.d. LJUBLJANA
matična številka:
5036496000
št. registrskega vpisa: 1/00517/00
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
osnovni kapital:
1.031.572,36 EUR
[email protected] induplati.si
tel.: + 386 1 729 84 03
fax: + 386 1 729 84 10
www.induplati.si
Induplati, industrija
platnenih izdelkov, d.d.
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje,
vodenjem uspešnih podjetij. Kot direktor je uspešno vodil družbe Akustika Group d.o.o., Stol d.d.,
Kompas MTS d.d. in pred leti tudi Induplati d.d. Pri tem je spoštoval visok standard spoštovanja
moralnih zavez in zakonskih določil, hkrati pa je dosegal odlične rezultate. Te izkušnje so prepričale
nadzorni svet družbe, zato predlaga skupščini, da g. Jereba imenuje za člana nadzornega sveta za
mandatno dobo 4 let.
Dne 15.7.2013 se je sestal svet delavcev družbe, kjer je bi za delavskega zaupnika v skladu z
Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju izvoljen g. Viktor Marinšek. Svet delavcev mu je
hkrati podelil pooblastilo za imenovanje člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delavcev. G.
Marinšek je s sklepom z dnem 17.07.2013 na ta položaj v skladu s priporočilo sveta delavcev
imenoval sebe, in sicer z dnem 30.08.2013 za mandatno dobo 4 let. Skupščina družbe se seznani s
tem imenovanjem.
Tanja Marolt, predsednica nadzornega sveta
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine in predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno
poročilo družbe ter poročilo nadzornega sveta, je delničarjem dostopno na sedežu družbe, Zgornje
Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni dan med 10.00 - 12.00 uro. Gradivo je
objavljeno tudi na spletni strani družbe www.induplati.si.
Pogoji za udeležbo in glasovanje
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da se delničarji pred skupščino prijavijo tako, da pisna prijava
prispe k upravi družbe najkasneje do konca četrtega dni pred skupščino oz. najkasneje do
26.08.2012. Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic
vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je
konec dne 26.08.2012 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Pooblaščenec delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, morebitni zakoniti zastopniki pa
ustrezna dokazila o upravičenosti za zastopanje delničarja.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 30 % vseh glasov. V kolikor v prvem
sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom, prične čez pol ure in
se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.
Petra Švajger, direktorica
ID za DDV: SI81146051
Poslovni račun: SI56 0510 0801 2515 320, ABANKA VIPA d.d. LJUBLJANA
matična številka:
5036496000
št. registrskega vpisa: 1/00517/00
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
osnovni kapital:
1.031.572,36 EUR
[email protected] induplati.si
tel.: + 386 1 729 84 03
fax: + 386 1 729 84 10
www.induplati.si