Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava 3.

Comments

Transcription

Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava 3.
Dnevi stvarnega
3. in zemljiškoknjižnega
prava
6. in 7. junij 2011
Kranjska Gora, Hotel Larix
a do
e in plačil .
v
a
ij
r
p
a
Z
st
5% p opu
15. aprila
www.gvzalozba.si
PROSPEKT dnevi stvarnega2011.indd 1
3/29/11 2:02 PM
Dnevi stvarnega
3. in zemljiškoknjižnega
prava
Tretjič o
aktualnem
dogajanju
Spoštovani,
na tretjih dnevih stvarnega in zemljiškoknjižnega prava bomo predstavili:
• Priposestvovanje pravic na nepremičninah
• Zemljiškoknjižno pravo
• Razmerje med splošnimi in posebnimi pravili pri razpolaganju
z nepremičninami v lasti države in občin
• Stanovanjsko pravo in novosti stanovanjske zakonodaje
V štirih sekcijah in na okrogli mizi bo sodelovalo 15 uglednih strokovnjakov.
Vabimo vas, da se dnevov udeležite in nam posredujete vprašanja za predavatelje
([email protected]).
Vabljeni!
GV Založba, d. o. o.
Medijski pokrovitelj
PROSPEKT dnevi stvarnega2011.indd 2
Sponzor
3/29/11 2:02 PM
Ponedeljek, 6. junij
9.00–9.45
Sprejem udeležencev
9.45–10.00
Otvoritev dnevov stvarnega in zemljiškoknjižnega prava
1. sekcija
Priposestvovanje pravic na nepremičninah
10.00–13.00
vodja: dr. Miha Juhart
• Priposestvovanje lastninske pravice na nepremičninah
dr. Miha Juhart
• Analiza sodne prakse glede priposestvovanja lastninske pravice
na nepremičninah dr. Ana Vlahek
• Priposestvovanje stvarne služnosti dr. Matija Damjan
13.00–14.00
odmor
2. sekcija 14.00–17.00
Zemljiškoknjižno pravo
vodja: dr. Nina Plavšak
• Uveljavljanje stvarnopravnih in drugih zahtevkov glede
nepremičnin v stečajnem postopku dr. Nina Plavšak
• Posebna procesna pravila zemljiškoknjižnega postopka
o elektronskem poslovanju strank in njihovih zastopnikov
Miha Verčko
• Sodna praksa višjih sodišč in Vrhovnega sodišča
v zemljiškoknjižnih zadevah dr. Mateja Končina - Peternel
17.00–17.30
odmor
PROSPEKT dnevi stvarnega2011.indd 3
3/29/11 2:02 PM
okrogla
miza
Dostopnost podatkov o lastnikih nepremičnin
vodja: dr. Lojze Ude
• dostopnost podatkov o lastnostih nepremičnin in imetnikih 17.30
pravic iz različnih nepremičninskih evidenc
• ravnovesje med varnostjo pravnega prometa in varstvom
osebnih podatkov
• načini in postopki iskanja javno dostopnih podatkov
o nepremičninah
PROSPEKT dnevi stvarnega2011.indd 4
3/29/11 2:02 PM
Torek, 7. junij
3. sekcija Razmerje med splošnimi in posebnimi pravili pri
9.00–12.00­razpolaganju z nepremičninami v lasti države in občin
vodji: dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur
• Nova zakonodaja na področju ravnanja s stvarnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Stane Cvelbar
• Posebne stavbne pravice dr. Matjaž Tratnik
• Metode razpolaganja z nepremičninami v lasti države
in samoupravnih lokalnih skupnosti dr. Renato Vrenčur
12.00–13.00 odmor
4. sekcija
13.00–16.00
Stanovanjsko pravo in novosti stanovanjske
zakonodaje
vodja: mag. Mojca Štritof - Brus
• Nacionalna stanovanjska varčevalna shema in subvencije
za mlade družine kot ukrepi stanovanjske politike države
ter njihov vpliv na nepremičninski trg dr. Andreja Cirman
• Novosti stanovanjske zakonodaje v odnosu do sprememb
gradbene zakonodaje Anita Hočevar Frantar
•
Minimalne tehnične zahteve za graditev stanovanjskih stavb
in stanovanja ter pravica kupca stavbe ali njenega posameznega
dela do pridobitve energetske izkaznice
mag. Mojca Štritof - Brus
PROSPEKT dnevi stvarnega2011.indd 5
3/29/11 2:02 PM
Informacije
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na 3. dnevih stvarnega in zemljiškoknjižnega prava
ter gradivo je 360,00 EUR (432,00 EUR z DDV).
Udeleženci prejmejo gradivo. Kotizacija vključuje tudi osvežilne pijače med odmori.
Za prijave in plačila do 15. aprila 5% popust.
Prijave
Skrajni rok za prijavo je 1. junij 2011.
Prijavite se lahko:
• po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
• po faksu na številko: 01 30 91 815
• po elektronski pošti: [email protected]
• s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si
Plačilo
Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem
roku na IBAN GV Založbe, d. o. o., odprt pri UniCredit Banka Slovenija, d. d., Ljubljana,
številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka bo navedena na računu.
Odjave
Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali faksu. Skrajni rok za pisno odpoved je
2. junij.
Če se boste odjavili do 3. junija 2011, vam bomo zaračunali administrativne stroške
v višini 30-odstotkov kotizacije. Pri poznejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali
v celoti.
Hoteli
Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Najbližje prenočišče: Hotel Larix, Borovška cesta 99, Kranjska Gora, tel.: 04 588 41 00
PROSPEKT dnevi stvarnega2011.indd 6
3/29/11 2:02 PM
Dnevi stvarnega in
3. zemljiškoknjižnega prava
Prijavnica
faks: 01 30 91 815
Kotizacija za udeležbo na 3. dnevih stvarnega in zemljiškoknjižnega prava
in gradivo je 360,00 EUR (432,00 EUR z DDV).
ime in priimek
podjetje ali organizacija
pošta
da
identifikacijska št. za DDV telefon
zavezanec za DDV
faks
datum
Prijave in informacije
ne
matična št. podjetja
e-pošta (če želite, da vas sproti obveščamo o novostih)
podpis in štampiljka
Skrajni rok za prijavo je 1. junij 2011.
Prijavnico lahko fotokopirate.
naslov
Prijavite se lahko:
•
•
•
•
po pošti: GV Založba, d. o. o., Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana
po faksu na številko: 01 30 91 815
po elektronski pošti: [email protected]
ali s prijavnico na naši spletni strani: www.gvzalozba.si
Informacije po telefonu: 01 30 91 813
Obvestila in sprotne spremembe: www.gvzalozba.si
Informacije v času srečanja: pri recepciji organizatorjev, ki je odprta v času predavanj.
P4
Vaše podatke bomo uporabljali le za obveščanje o novostih GV Založbe in jih ne bomo posredovali
Ne želim, da uporabljate moje podatke za obveščanje.
tretjim osebam.
Na dogodek so vabljeni novinarji.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
PROSPEKT dnevi stvarnega2011.indd 7
3/29/11 2:02 PM
Vabljeni v našo spletno knjigarno
PROSPEKT dnevi stvarnega2011.indd 8
www.gvzalozba.si
3/29/11 2:02 PM