opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne

Comments

Transcription

opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne
vabi na
IZOBRAŽEVANJE
PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT ZA:
OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V
POSTOPKIH PRISILNE PORAVNAVE,
STEČAJA IN LIKVIDACIJE
KDAJ: četrtek, 04. september 2014 (s pričetkom ob 8.00 uri)
torek, 09. september 2014 (s pričetkom ob 8.00 uri)
sreda, 10. september 2014 (s pričetkom ob 8.00 uri)
KJE: City hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana
(dvorana - predavalnica)
PREDAVATELJI:
 dr. Živko BERGANT, Visoka šola za računovodstvo
 Vladimir BALAŽIC, Vrhovno sodišče
 dr. Meta DUHOVNIK, Slovenski inštitut za revizijo
 dr. Miodrag ĐORĐEVIĆ, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
 dr. Dušan JOVANOVIČ, Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
 dr. Miha JUHART, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
 dr. Andreja PRIMEC, Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
 mag. Darinka KAMENŠEK, ABC Revizija d.o.o.
 dr. Renato VRENČUR, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Uvod
Upravitelj po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnega prenehanja (ZFPPIPP) je organ postopka zaradi insolventnosti, ki v tem
postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene v zakonu, zaradi varovanja in
uresničitve interesov upnikov. Funkcijo upravitelja lahko opravlja le oseba, ki ima
veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za opravljanje funkcije
upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.
V Uradnem listu RS št. 76/2008 je bil objavljen Pravilnik o programu in načinu
opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi
insolventnosti in prisilne likvidacije, ki določa program strokovnega izpita za opravljanje
funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije in druge
zadeve v zvezi z izpitom.
Za pripravo na izpit za opravljanje funkcije upravitelja organiziramo izobraževanje v
skladu s programom, kot ga določa navedeni pravilnik.
Poleg oseb, ki nameravajo opravljati izpit za opravljanje funkcije upravitelja, je
izobraževanje namenjeno tudi vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji,
povezanimi z ZFPPIPP.
PROGRAM
IZOBRAŽEVANJA
1. dan, četrtek, 04. september 2014
od 08.00 do 17.00 ure
SPLOŠNI DEL
URE
PROGRAM
OBLIGACIJSKO
PRAVO IN
OBLIGACIJSKA
RAZMERJA –
08.00 - 12.30
POGODBENO
PRAVO
odmor 10.00 – 10.30
SPLOŠNI DEL
NOSILCI
- temeljna načela
- tipične značilnosti gospodarskih in
negospodarskih pogodb,
- poslovni običaji, uzance, splošni
pogodbeni pogoji, klavzule in termini,
- kršitev obveznosti (sankcije za
- neizpolnitev ter nepravilno izpolnitev),
- zavarovanje in utrditev obveznosti
- (tipične značilnosti akcesornih in
- neakcesornih zavarovanj),
- spremenjeni način izpolnjevanja
- obveznosti (asignacija, menica…),
- prenehanje obveznosti.
dr. Miha
JUHART
- Pogodbe civilnega in gospodarskega
prava (prodajna, najemna, komisijska,
agencijska, posredniška, podjemna,
gradbena….)
- uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov
v postopkih zaradi insolventnosti,
12.30 - 14.00
- posebnosti v zvezi z vzajemno
STVARNO IN
neizpolnjenimi dvostranskimi
Dr. Renato
odmor 14.00 - 14.45
pogodbami v postopkih zaradi
ZEMLJIŠKO
VRENČUR
(kosilo)
KNJIŽNO PRAVO insolventnosti.
- pravila zemljiškoknjižnega prava v
zvezi s postopki zaradi insolventnosti,
- pregled sodne prakse.
POSEBNI DEL
Skupne statusne pravne značilnosti
gospodarskih subjektov
14.45 - 17.00
GOSPODARSKO
STATUSNO
PRAVO
Pravno organizacijske oblike
gospodarskih subjektov
- samostojni podjetnik posameznik,
- družba z neomejeno odgovornostjo,
- komanditna družba,
- tiha družba,
- delniška družba,
- povezane družbe ,
- gospodarsko interesno združenje,
- zadruge.
dr. Dušan
JOVANOVIČ
2. dan, torek, 9. september 2014
od 08.00 do 17.00 ure
EKONOMSKA ZNANJA
URE
PROGRAM
08.00 - 10.00
POSLOVNE
FINANCE
odmor 10.00 - 10.30
10.30 - 13.00
odmor 13.00 - 13.45
(kosilo)
13.45 - 17.00
odmor 15.30 – 15.45
EKONOMIKA IN
PLAČILNA
SPOSOBNOST
RAČUNOVODENJE
V POSTOPKIH
STEČAJA IN
PRISILNE
PORAVNAVE
NOSILCI
- tveganje in stopnja donosa,
- vrste dolgoročnih vrednostnih
papirjev in njihovo vrednotenje,
- stroški in sestava virov financiranja,
- poslovno – finančna načela pri
finančni reorganizaciji, stečaju in
likvidaciji podjetij.
- temeljna načela ekonomike,
- poslovni, finančni in celotni vzvod,
- temeljne informacije o plačilni
sposobnosti,
- kapitalska ustreznost združb.
- računovodska načela in
organiziranost,
- računovodski standardi in SRS 37,
- sestavljanje otvoritvene bilance,
- revidiranje.
dr. Meta
DUHOVNIK
dr. Živko
BERGANT
mag.
Darinka
KAMENŠEK
3. dan, sreda, 10. september 2014
od 08.00 do 18.30 ure
INSOLVENČNO PRAVO
URE
08.00 - 11.30
odmor 10.00 - 10.30
PROGRAM
INSOLVENČNO
PRAVO
- postopek prisilne poravnave,
- postopek prisilnega prenehanja
pravne
osebe,
- osebni stečaj
- stečaj bank,
- stečaj zavarovalnic.
INSOLVENČNO
PRAVO
- »stečajni postopek nad pravno osebo«
s poudarkom na »Izpodbijanju
pravnih dejanja stečajnega dolžnika«, dr. Miodrag
- uporaba Uredbe Sveta (ES)
ĐORĐEVIĆ
1346/2000 z dne 29. 5. 2000 o
postopkih v primeru insolventnosti.
11.30 - 14.00
odmor 12.45 - 13.00
odmor 14.00 - 14.45
(kosilo)
14.45 - 18.30
NOSILCI
IZVRŠILNI
POSTOPEK
- temeljne določbe,
- predlog za izvršbo,
- ugovor tretjega,
- nasprotna izvršba,
- odlog in ustavitev izvršbe,
- izvršba za izterjavo denarne terjatve,
- izvršba na denarno terjatev dolžnika,
- izvršba za uveljavitev nedenarne
terjatve,
- zavarovanje.
Vladimir
BALAŽIC
dr. Andreja
PRIMEC
Informacije






na naslov:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva 18,
1124 Ljubljana
po telefonu:
01/300 00 60, 01/300 00 61
GSM:
031/662 193
po telefaksu:
01/300 00 65
preko e-maila: [email protected]
na spletnih straneh: http:/www.nebra.si
Prijava in odjava


Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali
preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun,
po opravljeni storitvi bomo poslali račun.
Pisne odjave upoštevamo tri delovne dni pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave zaračunamo 50% celotne kotizacije, v
primeru neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo
zaračunamo v celoti.
Cena izobraževanja




Kotizacija celotnega izobraževanja znaša 680 € oziroma 230 €
za posamezen dan. DDV v ceno ni vključen. Po dogovoru
možno obročno odpalčevanje.
Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun NEBRA
d.o.o., št. 02232-0012131354 (pri NLB d.d.).
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu
računa v skladu s predpisi.
Rok plačila za neproračunske porabnike je plačilo predračuna
pred začetkom izobraževanja.
PRIJAVNICA
na izobraževanje
priprava na strokovni izpit za:
OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V POSTOPKIH
PRISILNE PORAVNAVE, STEČAJA IN LIKVIDACIJE
04., 09. in 10. september 2014
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana
NA IZOBRAŽEVANJE SE PRIJAVLJA:
_____________________ [email protected]____________________________________
*****
OBKROŽITE ENO OD SPODAJ NAVEDENIH MOŽNOSTI ( v nasprotnem
primeru velja prijava za vse dni).
Udeležil/a se bom izobraževanja:
1) celotnega izobraževanja, 04., 09. in 10. september 2014
2) en dan (navedite kateri dan)
________________________________________________
PLAČNIK:
______________________________________________________________________
NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj):
________________________________________________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV da
ne
__________________
(ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika:
TELEFON: __________________________
FAKS: ____________________________________
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice. Organizator si pridržuje
pravico, da zaradi objektivnih razlogov spremeni lokacijo izobraževanja.
Datum: ________________
Podpis: _________________
***
Žig:
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete na naš faks št.: 01/300 00 65 ali po
pošti na naslov:NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, 1124 Ljubljana.
Prijavnica je na voljo tudi na naši spletni strani www.nebra.si in jo lahko
pošljete po elektronski pošti.