SVET STARŠEV ZAPISNIK 2. seja Sveta staršev v šol. letu 2013/14

Comments

Transcription

SVET STARŠEV ZAPISNIK 2. seja Sveta staršev v šol. letu 2013/14
SVET STARŠEV
ZAPISNIK
2. seja Sveta staršev v šol. letu 2013/14 je bila v sredo, 5. 2. 2014,
ob 18. uri v računalniški učilnici.
Prisotni: člani sveta staršev – lista prisotnosti, ravnatelj Vladimir
Znoj, zapisnikarica Dragica Majce.
Opravičeno odsotni: Anja Džambasović, Robert Lavrič.
Seja se je pričela ob 18.00 uri.
OŠ ZADOBROVA
Zadobrovška c. 35
1260 LJUBLJANA-POLJE
e-mail: [email protected]
http://www.os-zadobrova.si
tel.: +386/082055050
fax: +386 (0)1/5282 591
TR: 01261 6030663534
Davčna štev.: SI 32930798
Predsednik je pozdravil prisotne in ugotovil, da je svet sklepčen. Predlagal je naslednji:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
Pregled zapisnika zadnje seje.
Poročilo o 1. ocenjevalnem obdobju.
Pregled realizacije LDN in ciljev šole.
Vprašanja, pripombe in predlogi.
Ad 1)
Pregledali smo zapisnik zadnje seje in sklepe.
Ravnatelj je predstavil novosti na področju prometne varnosti, ki smo jih prejeli od MOL, Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Kombi prevozi na novi trasi se bodo pričeli izvajati po
zimskih počitnicah. Prevozi na področju Sneberske ceste pa se od takrat naprej ukinejo.
Člani sveta smo soglasno sprejeli SKLEP ŠT. 9001-13/14_2/1: Zapisnik zadnje seje se potrdi.
Ad 2)
Ravnatelj je predstavil 1. ocenjevalno obdobje (priloga). Razprava je tekla glede branja in pisanja
učencev.
Ravnatelj je povedal, da bodo učitelji naredili analizo in pripravili cilje, kako težave, ki se pojavljajo
zmanjšati oz. odpraviti. Hkrati predlaga, naj tudi starši motivirajo svoje otroke pri branju in pisanju.
Ad 3)
Ravnatelj pove, da delo poteka po načrtu, da pa bomo realizirali zimski športni dan, ko bodo razmere
ugodne. Zimska ŠVN je iz Celjske koče prestavljena v Kranjsko Goro, in sicer od 3.- 7. 3. 2014.
Uspelo nam je zmanjšati število neopravičenih ur. Izvedene so bile delavnice za učence in starše glede
varne rabe interneta.
Pripravljamo nov Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda.
Ad 4.)
 Pritožba je bila glede kvalitete šolskega kosila, vendar anketa, ki smo jo izvedli med učenci
6. – 9. razreda, ni pokazala nezadovoljstva (priloga). Ob tem je ravnatelj predstavnike
razredov prosil, da na roditeljskih sestankih omenijo plačilno nedisciplino. Imamo veliko
dolžnikov.
 Ravnatelj je predstavil delo šolske skupnosti (priloga). G. Likar meni, da le-te ne delujejo
učinkovito in da bi morali razredniki na razrednih urah več časa posvečati tej problematiki.
 Glede prezračevanja v 1. razredih je ravnatelj povedal, da je v novem delu ventilacija, učitelji
pa po potrebi tudi zračijo. Prisotni povedo, da linolej še vedno oddaja neprijeten vonj.
 Vsi učenci od 1. – 6. razreda so v šoli prejeli »flaške«, s katerimi je zagotovljeno, da lahko
pijejo tudi med poukom.



Predstavil je delo z nadarjenimi. Testiranje nadarjenih učencev bomo kljub visokim stroškom
izvedli tudi letos. Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci je objavljen na šolski
spletni strani. Od letošnjega leta ne izdajamo več potrdil o nadarjenosti.
Poletno varstvo smo pred leti že ponudili, vendar ni bilo odziva. Letos bo organizirano preko
košarkarske šole - projekti MOL, ZŽS, izvajale pa se bodo različne dejavnosti. Bo brezplačno.
Planinski pohod je že organiziran kot eden od športnih dni. Otroci pa si želijo in uživajo v
Atlantisu in BIT centru, kar smo potrdili tudi prisotni člani sveta.
Člani Sveta zavoda so se na koncu seje dogovorili, da naj se na Svetu staršev rešuje problematika
celega razreda, ne individualne težave. Zato naj se v bodoče vse pripombe, predloge in pobude pošlje
pred sejo direktno predsedniku Sveta staršev. Ta potem oceni, ali se bo zadeva obravnavala na seji in v
v sodelovanju s šolo se že pripravi odgovor ali možna rešitev. S tem bodo naše seje konstruktivne.
Seja se je zaključila ob 20.00 uri.
Zapisala: Dragica Majce
Priloge:
- priloga 1: PPT predstavitev ravnatelja
- šolska skupnost
- analiza ankete o šolski prehrani
Ljubljana, 5. 2. 2014
Predsednik Sveta staršev: Staš Golmajer

Similar documents