PUBLIKACIJA v šolskem letu 2012/2013

Comments

Transcription

PUBLIKACIJA v šolskem letu 2012/2013
PUBLIKACIJA
v šolskem letu 2012/2013
Ime in priimek učenca:……………………………………
Razred:…………………………
Naslov:……………………………………………….........
Domači telefon:…………………………………………...
Telefon starša sli skrbnika (ki je ponavadi dosegljiv): ……….......
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
PODATKI O ZAVODU
Šola: Osnovna šola BRASLOVČE
Naslov: Rakovlje 15b, 3314 Braslovče
Ravnateljica: Andreja Zupan
Pomočnica ravnateljice (šola): Milica Urankar, tel. 03 7032363
Pomočnica ravnateljice (vrtec): Martina Kumer, tel. 051637114
Poslovna sekretarka: Marija Fužir, tel. 03 7032350
Fax: 03 7032359
elektronska pošta – tajništvo: [email protected]
Spletna stran: www.osbraslovce.si
Št. transakcijskega računa: 01351 – 6030644768
Ident. štev. za DDV: SI 28733533
Računovodja: Mojca Šeler, tel. 03 7032354
Knjigovodja: Polonca Sivka, tel. 03 7032354
Šolska knjižnica: Irena Kumer, tel. 03 7032356
Svetovalna služba: Petra Petrovič Pražnikar, tel. 03 7032355
PODRUŽNICE:



Podružnična šola Gomilsko, Gomilsko 34, 3303 Gomilsko
telefon: 03 5726183
pedagoški vodja: Irena Sorčan
elektronska pošta: [email protected]
Podružnična šola Letuš, Letuš 31, 3327 Šmartno ob Paki
telefon: 03 5885201
pedagoški vodja: Marija Grofelnik
elektronska pošta: [email protected]
Podružnična šola Trnava, Trnava 5b, 3303 Gomilsko
telefon: 03 5726200
pedagoški vodja: Ana Rehar
elektronska pošta: [email protected]
Vzgojno-izobraževalni program se izvaja v skladu s šolsko zakonodajo in
zakonodajo predšolske vzgoje:
 Zakon o osnovni šoli,
 Zakon o vrtcih,
2
www.osbraslovce.si


* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
Zakon o šolski prehrani.
USTANOVITELJ
Ustanovitelj zavoda je občina Braslovče.
ZAVOD UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Braslovče. Svet zavoda ima štiriletni
mandat (od 8. 10. 2011 dalje). Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Blanka
Nerad, Boštjan Kragl in Rudi Sedovšek), pet predstavnikov delavcev šole (Mateja
Gradič, Irena Kumer, Ivana Presekar, Anita Rojnik in Irena Sorčan) in trije predstavniki
staršev (Boštjan Bradeško, Polona Marovt Gantar, Andrej Bastl).
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in
razredniki.
SVET STARŠEV
V delo šole se starši vključijo preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in
učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki oddelkov šole, ki jih starši izvolijo na
prvem roditeljskem sestanku.
SKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki svoje predstavnike izvolijo v
šolski parlament.
1. ŠOLSKI OKOLIŠ




CENTRALNA ŠOLA
Braslovče, Rakovlje, Male Braslovče, Zgornje Gorče, Spodnje Gorče, Preserje, Parižlje,
Topovlje, Poljče, Glinje, Kamenče in Podvrh
PODRUŽNICA GOMILSKO
Gomilsko, Grajska vas, Šmatevž in Zakl
PODRUŽNICA LETUŠ
Letuš, Podgorje, Dobrovlje
PODRUŽNICA TRNAVA
Trnava, Šentrupert in Orla vas
3
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
2. STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Za boljši učni uspeh in s tem boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med
starši, učitelji in učenci. Prosimo vas, da redno obiskujete roditeljske sestanke, govorilne
ure, ker boste tako sproti spremljali otrokov napredek v šoli.
2.1 Roditeljski sestanki
(Legenda: OŠ Braslovče – B, POŠ Gomilsko – G, POŠ Letuš – L, POŠ Trnava – T)

Š O LA
B , G , L, T
ČAS
september 2012
Roditeljski sestanek
1. roditeljski sestanek
B , G , L, T
B , G , L, T
februar 2013
maj 2013
2. roditeljski sestanek
3. roditeljski sestanek
Srečanja s starši bodo tudi predavanja, ki Vam bodo v pomoč pri vzgoji otrok,
a niso roditeljski sestanki. Vabila boste dobili vsi starši. Navajamo dva primera:




TEMA
Vsebinske in organizacijske novosti v
šolskem letu 2012/2013
Analiza učnega uspeha v 1. oc. obdobju
Priprava na novo šolsko leto.
Učni uspeh
1. predavanje: Varuh otrokovih dolžnosti (12. 9. 2012)
2. predavanje: Varna raba interneta (20. 11. 2012)
Pred odhodom v šolo v naravi bodo organizirani informativni sestanki.
Za starše osmih in devetih razredov bomo organizirali še predavanje o
poklicnih namerah, o izbiri poklica in postopkih vpisa v srednje šole.
2.2 Skupne mesečne govorilne ure
Vsak tretji torek ( za učence od 1. do 5. razreda) in vsak tretji četrtek v mesecu so
skupne govorilne ure ob 17. uri. Starši se posvetujejo z razredniki in tudi z učitelji,
ki posamezni predmet poučujejo. Želimo, da na govorilne ure prihajajo starši
skupaj z otroki. Razpored govorilnih ur po mesecih za torke oz. četrtke:
16. in 18. oktober 2012
20. in 22. november 2012
15. in 17. januar 2013
19. in 21. marec 2013
16. in 18. april 2013
2.3 Tedenska individualna govorilna ura učitelja
Tedenska govorilna ura se vsakemu strokovnemu delavcu določi glede na sestavljen
urnik pouka oz. razporeditve njegovega dela za tekoče šolsko leto. Terminski
4
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
seznam govorilnih ur bo objavljen na prvem oddelčnem roditeljskem sestanku in na
spletni strani šole www.osbraslovce.si
2.4 Dogovorna govorilna ura
1. Po dogovoru s posameznimi učitelji
2. Govorilna ura za učence (določena bo z oblikovanjem urnika)
2.5
1.
2.
3.
4.
5.
Sestanki Sveta staršev šole
srečanje: 26. september 2012
srečanje: 22. november 2012
srečanje: 14. februar 2013
srečanje: 23. maj 2013
srečanje: 29. avgust 2013
3. IZBIRNI PREDMETI
Izbirni predmeti v sedmem, osmem in devetem razredu so način prilagajanja
osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Devetletna osnovna
šola uvaja možnost izbire treh predmetov, ki so lahko iz leta v leto različni.
Razporejeni so v dva sklopa: družboslovno-humanističnega in naravoslovnotehničnega. Učenci lahko s prijavnico o izbirnih predmetih izberejo največ tri ure
pouka izbirnih predmetov. Vsi predmeti se poučujejo eno uro na teden. V
letošnjem letu izvajamo naslednje izbirne predmete:
7. razred





8. razred
Urejanje besedil - UBE
Izbrani šport – IŠP(odbojka, košarka,
nogomet)
Matematična delavnica7 – MD7
Obdelava gradiv: les - OGL
Ples – PLE




Multimedija - MME
Šport za zdravje – ŠZZ
Poskusi v kemiji – POK
Sodobna priprava hrane - SPH
9. razred




Računalniška omrežja - ROM
Šport za sprostitev – ŠSP
Likovna snovanja – LS3
Raziskovanje domačega kraja in njegove okolice – RDK
5
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
4. DIFERENCIACIJA
(Pravilnik o izvajanju diferenciacije v OŠ )
V letošnjem šolskem letu izvajamo naslednje oblike diferenciacije:
4.1 Notranja
Izvaja se od 1. do 9. razreda pri pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah
organiziranega dela tako, da učitelj diferencira delo z učenci glede na njihove
zmožnosti.
4.2 Učne skupine
6., 7. RAZRED (do 1/4 obsega ur )
SLOVENŠČINA
A
MATEMATIKA
8., 9. RAZRED
SLOVENŠČINA
A
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
(vse ure)
ANGLEŠČINA
5. ORGANIZACIJA POUKA
Pouk je organiziran v skladu s predmetnikom za 9-letno osnovno šolo z
uvajanjem drugega tujega jezika in se razlikuje po posameznih triletjih.
5.1 Jutranje varstvo
JUTRANJE VARSTVO je v šoli Braslovče, POŠ Letuš in POŠ Trnava pred
poukom (organizirano glede na potrebe staršev učencev 1. razredov).
5.2 Varstvo vozačev
Varstvo vozačev je na centralni šoli organizirano v izbranih učilnicah od 6.30 do
8.15 ure in po končanem pouku od 11.50 do 13.40 ure, ob četrtkih pa do 14.30.
6
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
Opozarjamo vas, da je zjutraj in po končanem pouku na šolskem igrišču in v
okolici šole organizirano varstvo le za učence, ki se vozijo z organiziranim
prevozom; po pouku so nekateri učenci vključeni v oddelek podaljšanega
bivanja.
POŠ Gomilsko in POŠ Letuš organizirata varstvo po svojem urniku.
5.3 Šolski zvonec
POŠ Gomilsko
1. – 4. r.
POUK
ODMOR
1. ura
8.00―8.45
8.45―9.00 malica
2. ura
9.00―9.45
9.4―9.50
3. ura
9.50―10.35
10.35―10.50 r. odmor
4. ura
10.50―11.35
11.35―11.40
5. ura
11.40―12.25
12.25―12.40 kosilo
6. ura
12.40―13.25
kosilo
POŠ Letuš
1. – 4. r.
POUK
ODMOR
1. ura
8.00―8.45
8.45―9.00 malica
2. ura
9.00―9.45
3. ura
9.45―10.30
4. ura
10.45―11.30
5. ura
11.30―12.15
6. ura
12.30―13.15
10.30―10.45 r. odmor
12.15―12.30 kosilo
kosilo
POŠ Trnava
1. – 4. r.
POUK
ODMOR
1. ura
8.20―9.05
8.00―8.20 malica
2. ura
9.10―9.55
9.55―10.00
3. ura
10.00―10.45
10.45―10.50
4. ura
10.50―11.35
11.35―11.40
5. ura
11.40―12.25
12.25―12.45 kosilo
6. ura
12.45―13.30
kosilo
7
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
šola Braslovče
1. – 4. r.
5. – 9. r.
POUK
ODMOR
1. ura
7.30―8.15
8.15―8.20
1. ura
2. ura
8.20―9.05
9.05―9.20
2. ura
3. ura
9.25―10.10
10.10―10.15
3. ura
4. ura
10.15―11.00
11.00―11.05
4. ura
5. ura
11.05―11.50
11.50―11.55
5. ura
6. ura
11.55―12.40
kosilo
6. ura
7. ura
12.45―13.30
kosilo
7. ura
8. ura
13.35―14.20
*Malica (zajtrk) je na POŠ ob 8.00, zato se odmori ne ujemajo s tistimi na centralni šoli.
** Zaradi večjega števila ur lahko imajo petošolci enkrat tedensko pouk ob 7.30.
5.4 Opravičevanje odsotnosti
Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa.
V primeru njegove odsotnosti morajo starši razredniku sporočiti vzrok izostanka.
Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če razrednik ne
prejme opravičila, se izostanek šteje za neopravičen (za podrobnosti glej Hišni
red).
5.5 Tajništvo, računovodstvo
Zadeve se urejajo v tajništvu vsak dan od 7.00 do 9.00 in ob sredah od 13.00 do
15.00 ure.
V času šolskih počitnic so uradne ure vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure.
Stroške šolske prehrane in ostale (ekskurzije, vstopnine, prevozi …)
zaračunavamo enkrat mesečno s položnicami.
5.6 Šolska prehrana
Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo (nova zakonodaja, pogodbe).
Zaželeno je, da vsak učenec zaužije v šoli vsaj en obrok dnevno. V dogovoru s
starši in šolo je možna dietna hrana za učence z zdravstvenimi težavami.
V glavnem odmoru učenci malicajo v učilnicah, razen učencev predmetne
stopnje centralne šole, ki imajo po odmoru pouk ŠVZ, GVZ, TIT, FIZ, KEM,
NAR; le ti malicajo v jedilnici. Čas kosila je med 11.55 in 13.30 uro.
8
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer
prijava za naslednji mesec ni možna. Prehrano odjavite razredniku do 8. ure
zjutraj (za podrobnosti glej Pravila šolske prehrane).
5.7 Dodatni pouk in dopolnilni pouk
Poleg rednega pouka, ki je za vse učence obvezen, nudimo učencem še dodatne
ure skupinskega učnega dela.
Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri
posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in
razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje,
problemski pouk, projektne naloge in priprave na tekmovanja, dosegajo višje
učne cilje.
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še
dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci
lažje usvojijo temeljne cilje posameznega predmeta.
Pouk obeh dejavnosti poteka po urniku, objavljenem v septembru.
5.8 PREDMETNIK
V šolskem letu 2012/2013 bomo realizirali 189 dni pouka. Med dneve pouka
štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dni, bivanje v naravi,
šolo v naravi, celodnevne ekskurzije … Predmetnik je na spletni strani
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/program_os
novne_sole/
V predmetnik za osnovno šolo sta vključena dva zbora:
 otroški zbor (2 uri)
 mladinski zbor (do 4 ure).
6. ŠOLSKI KOLEDAR



Šolski koledar - 1. del (pdf)
Šolski koledar - 2. del (pdf)
Koledar tekmovanj iz znanja (xls)
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osno
vno_solstvo/osnovno_solstvo/solski_koledar_za_osnovne_sole/
9
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
6.3 Informativna dneva za učence 9. razreda

petek, 15. februar 2013, in sobota, 16. februar 2013
6.4 Nacionalno preverjanje znanja
Učenci devetega razreda bodo pristopili k opravljanju nacionalnih preizkusov
znanja. Program izvedbe je izdelal Državni izpitni center. 1. 9. 2012 je bil objavljen
sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega
bodo učenci 9. razreda opravljali NPZ. Ti predmeti so: zgodovina, geografija, tuj
jezik, tehnika in tehnologija. 1. 3. 2013 bo objava tretjega predmeta za našo šolo.
NPZ opravljajo tudi učenci 6. razreda. Več informacij za starše in učence o NPZ:
http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/
6.5 Pouka prosti dnevi
29., 30. oktober 2012
31. oktober 2012
1. november 2012
2. november 2012
24. december 2012
25. december 2012
26. december 2012
27., 28., 31. december 2012
1. januar 2013
8. februar 2013
18. - 22. februar 2013
1. april 2013
29., 30. april 2013
1. in 2. maj 2013
3. maj 2013
25. junij 2013
26. junij - 31. avgust 2013
jesenske počitnice
dan reformacije
dan spomina na mrtve
jesenske počitnice
prosto – nad. z del. soboto*
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novoletne počitnice
novo leto
slovenski kulturni praznik
zimske počitnice
velikonočni ponedeljek
prvomajske počitnice
praznik dela
prosto – nad. z del. soboto*
dan državnosti
letne počitnice
*vsaka šola glede na potrebe kraja
10
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
7. PREDNOSTNE NALOGE
To šolsko leto smo si zadali naslednje prednostne naloge:






dvig bralne kulture
zdrav življenjski slog v okviru projekta Zdrava šola je temelj za uspešno
delo
metode in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja
preprečevanje nasilja in zasvojenosti
kvalitetno uvajanje obveznega drugega tujega jezika
razvijanje občutka pripadnosti šoli, vrtcu in okolju iz katerega izhajamo
8. PRIREDITVE NA ŠOLI
a) Šola Braslovče
-
slavnostni sprejem prvošolcev s programom
prireditev za starejše krajane
teden otroka – PROJEKTNI TEDEN (dnevi dejavnosti, dan brez
šolske torbe …)
obeležitev spomina na umrle
kostanjev piknik (v povezavi z DPM Braslovče)
adventni sejem, prireditev za starše
obisk dedka Mraza
dobrodelni koncert za šolski sklad
-
obisk gasilcev in izpraznitev šole (oktober)
-
slovenski kulturni praznik (sprejem prvošolcev v ŠKD)
bralna značka
koncert pevskih zborov - Majska mavrica
evropska vas
slovesen zaključek devetošolcev s podelitvijo spričeval in priznanj
prireditev ob dnevu državnosti
-
11
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
b) POŠ Gomilsko
-
1. september – slovesen sprejem prvošolcev
kostanjev piknik
-
obisk gasilcev in izpraznitev šole
-
obeležitev spomina na umrle
novoletna prireditev (nočni pohod z baklami, čajanka)
sprejem prvošolcev v RK
podelitev nagrad TD Gomilsko, piknik s starši
otroška maškarada v sodelovanju z vrtcem in POŠ Trnava
vesela jesen na Gomilskem
srečanje starejših krajanov v sodelovanju s TD Gomilsko
proslava ob kulturnem prazniku; sprejem prvošolcev v KD
Gomilsko v sodelovanju s KD Gomilsko
pozdrav življenju v sodelovanju s KD Gomilsko
predaja ključa in svečana podelitev spričeval in priznanj
dan državnosti
POŠ Letuš
-
prvi šolski dan (kratek kulturni program učencev)
kostanjev piknik (ob tednu otroka)
komemoracija (konec oktobra)
obisk gasilcev in izpraznitev šole (oktober)
božično-novoletni sejem (1. december), razstava
veselo v novo leto s KD Letuš in proslava pred dnevom
samostojnosti in enotnosti (december)
veseli december
pustovanje (10. februar)
kulturni praznik (februar)
dobrodelni koncert (marec)
z roko v roki (marec), razstava
sprejem v RK (maj)
9. maj – dan zmage, dan Evrope (maj)
dan odprtih vrat (maj)
srečanje družin ob zaključku šole (junij)
krajevni praznik – program za starejše krajane (junij)
12
www.osbraslovce.si
-
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
dan državnosti, predaja ključa in svečana podelitev spričeval
(junij)
-
razstava likovnih in literarnih prispevkov učencev naše šole v
prostorih šole in v KD Letuš ( september, december, marec, junij )
sodelovanje na različnih natečajih
lutkovni abonma, pet predstav v večnamenskem prostoru naše šole
obisk kulturne ustanove v Ljubljani ali Mariboru in ogled ene
predstave
predstavitev dela ŠKD na občnem zboru KD Letuš
vsi učenci obiskujejo šolsko knjižnico in vsi tekmujejo za bralno
značko
podelitev bralne značke v OŠ Braslovče
obisk matične šole v oktobru ob tednu otroka
č) POŠ Trnava
-
slovesen sprejem prvošolcev
vaške igre in jesenske delavnice s športnim društvom Trnava *
(nadomestimo del. soboto, 29.9. 2012)
dan odprtih vrat
dan brez torb
športno dopoldne z vrtcem
komemoracija v Trnavi in Orli vasi
adventni sejem (v sodelovanju z vrtcem trnava)
dedek Mraz v šoli in kraju
nastop starejšim občanom v Trnavi
nastop za starše ob novem letu
voščilo po kraju ob novem letu
zimski športni dan »sankajmo se« (v sodelovanju z vrtcem
Trnava)
obeležitev slovenskega kulturnega praznika z vrtcem Trnava
pozdrav pomladi na Gomilskem
»zdrav je, kdor je sadje« (v sodelovanju z vrtcem Trnava)
nastop ob dnevu državnosti, zadnji šolski dan
Vse šole bodo po potrebi sodelovale na občinskih prireditvah in prireditvah v
kraju, društvih in organizacijah.
Na vseh šolah bomo skrbeli za urejenost šolskih prostorov in razstavljali naše
izdelke.
(KD – kulturno društvo, ŠKD – šolsko kulturno društvo, RK – rdeči križ, PGD – prostovoljno
gasilsko društvo, TD – turistično društvo, DPM – društvo prijateljev mladine)
13
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
9. INTERESNE DEJAVNOSTI
Na naših šolah deluje več različnih dejavnosti. Učenci jih obiskujejo, da se sprostijo,
uveljavijo svoje interese ter razvijajo svoje sposobnosti in spretnosti.
Mentorji so naši učitelji in zunanji sodelavci. Vsi prevzemajo vso odgovornost za
strokovno izvajanje in varnost učencev. Dan in uro interesnih dejavnosti bodo mentorji
določili na prvem srečanju.
Učenci smejo v učilnice in telovadnico le v copatah in v spremstvu mentorja.
Učitelji naše šole bodo mentorji naslednjim dejavnostim:
a) Šola Braslovče
DEJAVNOST
Lutkovni krožek
Šolska hranilnica
Kuhajmo skupaj
Pravljični krožek
Literarni krožek
Planinski krožek 1
Novinarski krožek
Gledališki krožek
Plesna delavnica
Planinski krožek 2
Evropska vas
Planinski krožek 3
Bralna značka
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Vesela šola
Logika in zanimiva matematika
Modelarski krožek
Promet
Tehnične urice v 1. triletju
Športna tekmovanja
Družboslovni krožek
Biološki krožek
Prometni krožek
Likovne delavnice
Otroški pevski zbor
Mladinski pevski zbor
Ciciklub
Podmladek ŠKD
Multimedijski krožek
Tečajna oblika PP
RAZRED
1. do 3.
1. do 4.
2. in 3.
1. do 3.
MENTOR
URNIK
Mateja Trop
Anita Rojnik
Anita Rojnik
Sonja Jezernik
Sonja Jezernik
1. do 3. Vlasta Svatina
5. do 9. Simona Marolt
4. do 9. J. Pražnikar, T. Jeraj, P. P. Pražnikar
4. in 5.
Tamara Jeraj
4. in 5.
Petra Petrovič Pražnikar
1. do 9. Vlasta Svatina
6. do 9. Irena Kumer
1. do 9. koordinatorica Irena Kumer
5. do 9. Vanda Laznik, Sabina Šeško
Sabina Šeško, Silva Basle
4. do 9. Simona Kronovšek
6. do 9. M. Furman, M. Urankar, A. Kosi
5., 7., 8. Branka Mlinar Kreča
6. do9.
B. Mlinar Kreča
1.do 3.
B. Milnar Kreča
4. do 9. S. Vitanc, M. Benčan, B. Klokočovnik
7., 8. in 9. Bernarda Predovnik
7., 8., 9. Viktor Furman
7.- 9.
Branka Mlinar Kreča
6. do 9. Jolanda Petek Tomazin
1. do 5. Nives Hudej (Anja Jezernik)
6. do 9. Nives Hudej (Anja Jezernik
1. do 5. Simona Zbičajnik
4.do9.
Jerneja Pražnikar
8., 9.
Milica Urankar
9.
Viktor Furman
14
www.osbraslovce.si
Šah
Poezija iz otroških ust
Literarni klub
Nemški krožek (deutsch mit
kasper)
Zdrav življenjski slog
Hortikulturni krožek
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
1. do 9.
6. do 9.
6. do 9.
6.
Suzana Vombek, Ivana Flander
Silva Basle
Tatjana Jelen
Sabina Šeško
1. do 9.
Katja Kronovšek
Mojca Turnšek (zunanja sodelavka)
c) POŠ Gomilsko
d)
DEJAVNOST
Bralna značka
Zabavna angleščina
Ustvarjalne urice
Šolska hranilnica
Vesela šola
Ustvarjalni krožek
Plesni krožek
Cici vesela šola
Računalniški krožek
Otroški pevski zbor
Modelarski krožek
Ustvarjalni krožek
Zdrav življenjski slog
Ročna dela
RAZRED
1. do 5.
2. do 5.
1. do 2.
1. do 5.
4. do 5.
4. do 5.
4. do 5.
1. do 4.
2. do 3.
1. do 5.
3.
5.
1. do 5.
4. do 5.
MENTOR
razredničarke
Monika Vasle
Milena Cestnik
Monika Vasle
Irena Sorčan
Irena Sorčan
Irena Sorčan
Monika Vasle
Milena Cestnik
Nives Hudej (Anja Jezernik)
Sabina Bolliger
Sabina Bolliger
Katja Kronovšek
Irena Sorčan
RAZRED
1. do 5.
1. in 2.
1. do 5.
MENTOR
Razredničarke, I. Stanko
Irena Stanko
Razredničarke, I. Stanko, A.
Jurjovec
Alenka Jurjovec
Romana Kladnik
Nives Hudej (Anja Jezernik)
Irena Stanko
Marija Grofelnik
Marija Grofelnik
Katja Kronovšek
URNIK
c) POŠ Letuš
DEJAVNOST
Bralna značka, knjižnica
Poslušajmo pravljice
Ustvarjalne urice
Računalniški krožek
Vesela šola
Otroški pevski zbor
Poslušajmo pravljice
Cici vesela šola
Šolska hranilnica
Zdrav življenjski slog
4. in 5.
4. in 5.
1. do 5.
1. do 3.
1. do 5.
1. do 5.
URNIK
15
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
č) POŠ Trnava
DEJAVNOST
Bralna značka
Kulturni krožek
Šolska hranilnica
Vesela šola
Otroški pevski zbor
Cici vesela šola
Vezenje
Mladinski tisk
Šahovski krožek
Knjižnica
Likovna ustvarjalnica
Kulturne drobtinice
Literarno pravljični krožek
Zdrav življenjski slog
RAZRED
1. do 5.
1. do 5.
1. do 5.
4. in 5.
1. do 5.
1. do 3.
3. do 5.
1. do 5.
1.do3.
1.do3.
1. do 5.
MENTOR
razredniki
razredniki
Andrej Zottl
Marjanca Savinek
Nives Hudej (Anja Jezernik)
Damjana Lukman
Damjana Lukman
Damjana Lukman
Andrej Zottl
Ana Rehar
Ana Rehar
Ana Rehar
Urška Fonda
Katja Kronovšek
URNIK
Za program, kvaliteto in ceno interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci,
Osnovna šola Braslovče ni odgovorna. Starši se zanje odločite sami na podlagi njihovih
pisnih ponudb v septembru.
10. TEKMOVANJA, NATEČAJI, PROJEKTI
10.1 Tekmovanja
http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/osnovnosolsko_izobrazevanje/solski_kole
dar_za_osnovne_sole/
Področje
SPLOŠNO
Bralna značka
Angleška in nemška bralna značka
Zlati sonček
Mladina in gore
Kaj veš o prometu?
Mladi tehniki, Elastomobili, fotografija
Cici vesela šola
Vesela šola
Računalniška fotografija in videoposnetki
ŠPORT in ŠAH
Odbojka
Odbojka na mivki
Atletika (kraljica športa)
Košarka
Mentor(ica)
Irena Kumer, razredniki 1. in 2. triade ter slovenisti
Učiteljice tujega jezika
2., 3. razred
Irena Kumer
Branka Mlinar Kreča
Branka Mlinar Kreča
M. TropDamjana Lukman, Marija Grofelnik, Milena Cestnik
S. Kronovšek, I. Sorčan, R. Kladnik, M. Savinek
Milica Urankar
Saša Vitanc, Boris Klokočovnik
Saša Vitanc
Boris Klokočovnik
Mojmir Benčan
16
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
Rokomet
Nogomet
Planinska orientacija
Smučanje - veleslalom
Deskanje na snegu
Šah
TEKMOVANJA V ZNANJU
Logika (zanimiva matematika)
Matematični kenguru (Vegovo tekm.)
Računanje je igra
Hitro in zanesljivo računanje prek spleta
Angleščina
Nemščina
Kemija (Preglovo priznanje)
Biologija (Proteusovo priznanje)
Zgodovina
Slovenščina (Cankarjevo priznanje)
Fizika (Stefanovo priznanje)
EPI Reading Badge (angl.bralna značka)
Vesela šola
Geografija
Biologija - sladkorna bolezen, Proteusovo t.
šolsko leto 2012/2013
Mojmir Benčan, Boris Klokočovnik
Mojmir Benčan, Boris Klokočovnik
Irena Kumer
Katja Kronovšek, Mojmir Benčan
Mojmir Benčan
Suzana Vombek, Ivana Flander, Andrej Zottl
Milica Urankar, Marta Furman, Andreja Kosi
Milica Urankar, Marta Furman, Andreja Kosi, učitelji RS
učitelji razredne stopnje
Milica Urankar, Marta Furman, Andreja Kosi, učitelji RS
Vanda Laznik, Sabina Šeško
Sabina Šeško, Silva Basle
Viktor Furman
Viktor Furman
Bernarda Predovnik
Tatjana Jelen, učitelji RS
Andreja Kosi
Vanda Laznik, Sabina Šeško
učitelji razredne stopnje
Bernarda Predovnik
Viktor Furman
10.2 Natečaji
Naši učitelji iščejo nove poti in načine dela z učenci. V šolskem letu 2012/2013
bomo sodelovali na naslednjih natečajih:
 republiški razpis ZPMS za mlade raziskovalce (raziskovalne naloge učencev od
8. – 9. razreda v okviru zgodovinskega krožka)
 razstava likovnih del Spodnje Savinjske doline, učenci od 1. do 9. razreda
 literarni in likovni natečaji različnih ponudnikov za učence od 1. do 9. razreda
(natečaj Slovenske znanstvene fundacije, Muca Maca, Pošta Slovenije, Z
domišljijo na potep …), učitelji RP in razpisanih predmetnih področij
 Mladi gledališčnik (učenci od 1. do 9. razreda),
 Vodni detektiv – Ministrstvo za okolje in prostor (likovni, fotografski,
raziskovalni in literarni natečaj za učence od 4. do 9. razreda), učitelji RP in
razpisanih predmetnih področij
 Prirodoslovno društvo Slovenije (Šaši-rastlina 2012)
 kiparska kolonija
Potekale bodo tudi razprave, konference, spletni klepeti med učenci in znanimi
osebami.
17
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
10.3 Projekti











Bralna pismenost
Zdrava šola
Evropska vas
mednarodni projekt Evropa v šoli
jezikovno in medkulturno ozaveščanje v 1. triletju (TJA)
dodatna ura ŠVZ (igre z žogo) v 3. triadi
Zdrav življenjski slog – interesna dejavnost za vse učence
Rastem s knjigo, nacionalni projekt za sedmošolce
učitelji v letnih pripravah načrtujejo krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v
okviru rednega pouka ali pri interesnih dejavnostih (Karitas-živimo z okoljem
…)
tabor za nadarjene
Turizmu pomaga lastna glava
POŠ Gomilsko:
Zdrava šola, Evropa v šoli, Drevo = življenje, natečaj TD, Evropska vas Gomilsko,
bralna značka, računanje je igra, vesela šola, cici vesela šola, evropski matematični
kenguru, Cankarjevo tekmovanje, hitro in zanesljivo računanje, Bralna pismenost,
pustni torek, Zdrav življenjski slog
POŠ Letuš:
bralna značka, računanje je igra, matematični kenguru, čisti zobje, cici vesela šola.
Sodelovali bomo na različne natečajih in v projektih: Zdrava šola, Evropska vas,
Zdrav življenjski slog in Evropa v šoli.
POŠ Trnava:
bralna značka, računanje je igra, matematični kenguru, vodni detektiv, Evropa v
šoli, čisti zobje, knjigobube, cici vesela šola, Turizmu pomaga lastna glava …
Sodelovali bomo na različnih natečajih in projektih: Zdrava šola, Evropska vas,
Zdrav življenjski slog in Evropa v šoli.
11. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolski svetovalni službi vas pričakujeta socialna pedagoginja Andreja Drolc in
svetovalna delavka Petra Petrovič Pražnikar. Dosegljivi sta na telefonski številki 03
7032355. Svetovalna delavka bo z veseljem odgovarjala na vprašanja preko e- pošte
[email protected], [email protected],
Prednostne naloge dela v šolski svetovalni službi:
18
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013


vpis šolskih novincev,
vpis učencev v srednje šole (roditeljski sestanki za učence in starše, poklicno
usmerjanje na razrednih urah, individualni razgovori z učenci, individualni
razgovori z učenci in starši, prijava v SŠ),
 skrb za socialno šibke učence,
 pomoč učencem z učnimi in vedenjskimi težavami,
 seznanjanje učencev z metodami in tehnikami učenja,
 delo z učenci s posebnimi učnimi potrebami (diagnosticiranje učnih težav, test
SNAP, izvajanje ISUP, DSP, test MBP, trening branja po vedenjsko kognitivni
metodi, priprava predlogov za komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami),
 pomoč učiteljem pri reševanju problemov v razredu,
 priprava predavanj za učence, starše, vzgojiteljski in učiteljski zbor,
 delo z nadarjenimi učenci,
 sodelovanje s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih,
 sodelovanje z zunanjimi institucijami.
Ure za razgovore bodo določene z urnikom, ki ga bodo učenci prejeli ob začetku
šolskega leta (objavljene bodo tudi na spletni strani šole).
12. STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE
a) šola Braslovče
Ime in priimek
Vlasta Svatina
Mateja Trop
Anita Rojnik
Simona Zbičajnik
Sonja Jezernik
Tamara Jeraj, SGO K.Rojnik
Jerneja Pražnikar
Simona Kronovšek
Boris Klokočovnik
Bernarda Predovnik
Simona Marolt
Andreja Kosi
Marta Furman
Viktor Furman
Silva Basle
Vanda Laznik
Sabina Šeško
Ivana Presekar
Milica Urankar
Razrednik
1.a
/
2.a
2.b
3.a
4.a
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b
9.a
9.b
Poučuje
razredni pouk
2.učiteljica v 1. raz., JV
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk, NAR, OPB
razredni pouk, NAR
razredni pouk, TJA
ŠVZ, IP
ZGO, GEO, IP
TJA, TJN
MAT, FIZ
MAT, IP
BIO, KEM, NAR, IP
SLJ, TJN
TJA
TJA, TJN
SLJ, ZGO
MAT, IP
Govorilna ura
19
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
Tatjana Jelen
Jolanda Petek Tomazin
Nives Hudej ( Anja Jezernik)
Mojmir Benčan
Saša Vitanc
Branka Mlinar Kreča
Katja Kronovšek
Valentina Prušnik
Anja Zahrastnik
Vlasta Korent (Špela Kumer)
Andreja Drolc
Irena Kumer
Petra Petrovič Pražnikar
šolsko leto 2012/2013
SLJ, EDU
LVZ, GOS, IP, OPB
GVZ, OPZ, MPZ
ŠVZ, IP
ŠVZ, IP
TIT, IP
ZŽS, OID
OPB
OPB
OPB
DSP, JV
KIZ
svetovalno delo
b) POŠ Gomilsko
Ime in priimek
Milena Cestnik
Sabina Bolliger
Irena Sorčan
Monika Vasle
Alenka Drča
Katja Kronovšek
Nives Hudej (Anja Jezernik)
Razrednik
1., 2.
3.
4., 5.
Poučuje
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk
TJA, OPB
OPB
Zdrav življenjski slog
OPZ
Govorilna ura
Razrednik
1., 2., 3.
4., 5.
Poučuje
razredni pouk,
razredni pouk, JV
2. učit. v 1.r., OPB
OPB, loč. pouč. NIT
TJA
JV
OPZ
Govorilna ura
Razrednik
1., 2.,
Poučuje
razredni pouk, JV
2. učiteljica v 1.r.,OPB
razredni pouk, JV
razredni pouk
Govorilna ura
c) POŠ Letuš
Ime in priimek
Mojca Grofelnik
Romana Kladnik
Irena Stanko
Alenka Jurjovec
Simona Marolt
Andreja Drolc
Nives Hudej (Anja Jezernik)
č) POŠ Trnava
Ime in priimek
Damjana Lukman
Marija Savinek
Ana Rehar
Andrej Zottl
3.
4., 5.
20
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
Monika Vasle
Urška Fonda
Katja Zupančič
Katja Kronovšek
Nives Hudej (Anja Jezernik)
Termini GU so na spletni strani.
šolsko leto 2012/2013
TJA
OPB
OPB
Zdrav življenjski slog
OPZ
13. ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je odprto učno okolje, ki omogoča in podpira učenje in poučevanje.
Namenjena je učencem in strokovnim delavcem šole in vrtca in je sestavni del vzgojno
izobraževalnega dela. Poslovanje knjižnice poteka po urniku in knjižničnem redu, kjer so
zapisane pravice in dolžnosti uporabnikov. Učenci in učitelji lahko uporabljajo čitalnico
vsak dan od 7.00 do 14.00, individualni izposoji je namenjen čas od 7.10 do 8.30 in od
11.00 do 13.45.
Prostor šolske knjižnice je urejen po standardih in smernicah današnjega časa.
Knjižnično gradivo je v prostem pristopu in urejeno po UDK sistemu. Leposlovno
gradivo je razvrščeno po starostnih stopnjah: C I. stopnja, C II. stopnja ter P, M in L
oddelek. V knjižnici si lahko učenci izposojajo tujejezično literaturo za angleško in
nemško bralno značko. Za različne naloge v okviru pouka je na razpolago veliko
strokovne literature. Revije in časopise lahko učenci berejo v čitalnici, možna je izposoja
na dom.
Skupno je za izposojo preko 22000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva.
Učenci si z izkaznico naenkrat lahko izposodijo do tri knjige (po dogovoru več) za 14
dni, rok za vračilo se lahko podaljša.
Splošna cilja st razvijanje sposobnosti in veščin za samostojno uporabo knjižnice in
informacijskih virov in spodbuda k branju. Ob uporabi različnih virov učenci razvijajo
informacijske, komunikacijske in raziskovalne spretnosti ter številne možnosti za izrabo
prostega časa.
S tem namenom in v skladu z letnim načrtom šolske knjižnice se izvajajo tudi ure
knjižnično informacijskih znanj (KIZ). Tudi medpredmetno povezovanje in timsko delo
vzgajata učence v aktivne uporabnike naše in ostalih knjižnic in pripomoreta k boljši
informacijski pismenosti.
Knjižnica opravlja dejavnosti v povezavi z vsemi podružničnimi šolami in vrtcem. Na
podružničnih šolah so ure izposoje določene z urnikom.
Knjižnico vodi knjižničarka Irena Kumer.
21
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
14. EKSKURZIJE, ŠOLA V NARAVI
14.1 Ekskurzije
V okviru letnih priprav pri posameznih predmetih so planirane ekskurzije, ki jih bodo
učitelji realizirali do konca šolskega leta. Plan šolskih ekskurzij je bil predstavljen
staršem na roditeljskih sestankih.
Razred
1.
2.
3.
4.
4. in 5.
6.
7.
8.
9.
Lokacija
Kranjska Gora - Kekčeva dežela, Liznjekova domačija
Ljubljana - živalski vrt, šolski muzej
Rogatec in Olimje
Polzela, Prebold - vodni hrami in čistilne naprave
Kavčnikova domačija, MIC Velenje
1. Žalec-razstava likovnikov, Galicija-razstava D.K.Maja
2. Šempeter - Jama Pekel, Rimska nekropola
1. Volčji Potok, Muljava, Stična
2. Idrija-Antonijev rov in idrijski muzej
1. Celje, Rimske Toplice
2. Podgorica , Ljubljana (narodna gal., prirod. muzej,
Cankarjev dom)
1. Notranjska, Primorska (Pivka, Škocjan, Seča, Piran)
2. Gorenjska-Radovljica,Vrba, Doslovče, Rodine
Organizator
razredničarke
razredničarke
razredničarke
razredničarke
razredničarke
J.P.Tomazin
J.Pražnikar, T. Jeraj,
I.Presekar
Učiteljici FIZ, SLJ
CŠOD-šola v naravi
T. Jelen, I. Kumer, J.Petek
V., M. Furman, J.P.Tomazin
razredničarki
S. Basle
Življenje v naravi (v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti-CŠOD)
V letošnjem letu organiziramo vsebine preko javnih razpisov Življenje z naravo v
Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Vsebine so s področij naravoslovja,
etnologije, etnografije, zgodovine, lovstva … Prepletajo se s športnimi vsebinami, ki so
odvisne od letnega časa (pohodništvo, plezanje, čolnarjenje, kolesarstvo, smučanje …).
V vse programe so vključene tudi taborniške veščine preživetja v naravi (postavljanje in
kurjenje ognja, urejanje zavetišča, orientacija, lokostrelstvo …). Vsebine so prilagojene
starosti učencev in letni pripravi za posamezen predmet.
Starše, ki bi imeli zaradi socialnega položaja težave s plačilom šole v naravi, obveščamo,
da imajo možnost pridobitve subvencije za šolo v naravi. V ta namen morajo starši,
oziroma zakoniti zastopniki pred odhodom učencev v šolo v naravi oddati vlogo za
subvencioniranje šole v naravi. Obrazec lahko dobijo v šoli pri
razredniku/razredničarki.
V skladu s 14. čl. Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. list Rs št. 61/2004) bo
ravnateljica pri odobritvi subvencije za šolo v naravi upoštevala kriterije:
- prejemanje denarno socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- višino otroških dodatkov po predpisih Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih.
22
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
Dodatni kriteriji: brezposelnost staršev, učenci v rejniških družinah, dolgotrajni
socialni problemi in druge posebnosti družine.
Najprej se zagotovijo sredstva učencem, ki so v 1. dohodkovnem razredu po višini
otroškega dodatka, nato sledi 2. in 3. dohodkovni razred. Ravnateljica bo v skladu z
razpoložljivimi sredstvi predvidoma upoštevala višino otroškega dodatka, kjer
ugotovljeni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 30 % povprečne plače
vseh zaposlenih v RS za leto 2009. O rešitvi vloge šola starše pisno obvesti.
Termini in lokacije:
Razred
7. a, b
6. a, b
Relacija, čas
Dom Vojsko
5.11. do 9.11.2012
Dom Zima na Peci
17.12. do 21.12.2012
tema, dom CŠOD
naravoslovje, družboslovje, CŠOD
smučanje, družboslovje, CŠOD
3. r.
Kurent Ptuj
17.6. do 21.6.2013
plavanje, Mlad. prenočišče
4. r. B.
17.09. do 21.09. 2012
Čatež (Trebnje)
Breženka
31.5. do 2.6. 2013
naravoslovje, družboslovje, CŠOD
4.,5.POŠ G.
4. do 9. r
naravoslovje, družboslovje, CŠOD
Kombinacije 4., 5. r. s POŠ gredo v ŠN vsako drugo leto.
23
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
15. DNEVI DEJAVNOSTI
a)Športni dnevi
Zap.št.
Čas
Vsebina (za vse razrede)
1.
2.
3.
4.
5.
oktober 2012
december 2012 (januar)
april, maj 2013
maj 2013
junij 2013
Planinski pohodi (7.r., 4.r. – šola v naravi)
Zimske aktivnosti, (6. r. – šola v naravi)
Atletika
Orientacija – ŠPORT ŠPAS
Izbirne vsebine – Veter v laseh (3.r.-šola v naravi)
b)Tehniški dnevi
RAZRED
1. razred
2. razred
3. razred
4.,4./5.G
4./5. L
4.T
5.T
5.B
1. TD
2. TD
Preoblikovanje raz. mat.
3. TD
4. TD
6. razred
Tehniška pisava-CŠOD
Delavnicedecembrski bazar
CŠOD
Obdelava lesa
Orientacija
Orientacija
Izdelava zmaja,
padala
Promet
7. razred
Odpadna embalaža –
CŠOD Vojsko
Kreativna delavnicaokrasitev šole
8. razred
Obrtne dejavnosti v naši
okolici_1
Prometna varnost baza DARS Vransko
MizarstvoRak
Kreativna
delavnicaizdelek iz
umetne
mase
Tehniški
poklici
9. razred
Poklicna orientacijadelavnice
Obrtne dejavnosti v
naši okolici _2
Obnovljivi
viri energije
Celostni:
EKOLOGIJA
c) Kulturni dnevi
RAZRED
1. KD
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
CŠOD Čebelica
Ustvarjalne delavnice
Vozilo na lasten pogon
Konstrukcija-prenosi
Dekoracija-dob.koncert
2. KD
Lutkovni abonma
Celostni:
KULTURA
FRANCIJE
Gledališka predstava
Gledališka predstava
Gledališka predstava
Gledališka predstava
Gledališka predstava
Opera, balet ali kino
3. KD
Sestavljen po urah:

bralna značka

slov. kulturni
praznik

generalke/
prireditve
CŠOD
Orientacija
Kolesarski i.
Kolesarski i.
Kolesarski i.
4. KD
Gledališki
predstavi
24
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
d) Naravoslovni dnevi
RAZRED
1. ND
1. razred
2. razred
3. razred
4/5 G.
4/5 T, L
5. razred
5. razred
6. razred
7. razred
Celostni
naravoslovni dan:
ZDRAV
ŽIVLJENJSKI
SLOG
8. razred
9. razred
šolsko leto 2012/2013
2. ND
3. ND
Kulturna dediščina
Življenjska okolja
CŠOD
Žovnek-gozdna učna pot
CŠOD
Zdrava prehrana
Zvezdosled in s karto ter
kompasom po Koroški
Naravoslovna učna pot
Rastline v človeški
prehrani
Žovneško jezero, Žovneški
grad-orientacija
Magnetizem
CŠOD
Vodni hrami in čistilne naprave
Vodni hrami in čistilne naprave
Snovi v naravi
Podzemlje Bergmandlca
Sestava gozdnih tal in prsti
Raziskovanje potoka Gačnika
Vodne živali Savinje-Mozirje
Priprava prostora in dekoracije
Načrt za pogostitev in svečano
podelitev spričeval
16. UČBENIŠKI SKLAD
Učenci si učbenike izposojajo iz učbeniškega sklada. Obrabnina znaša do ene tretjine
maloprodajne cene izposojenih učbenikov. Sredstva iz tega naslova krije Ministrstvo za
šolstvo in šport. Prav je, da učenci za izposojene učbenike primerno skrbijo, da jih ne
poškodujejo ali izgubijo. V tem primeru poravnajo škodo.
Vsako leto v maju pripravimo za starše in učence seznam učnih gradiv za naslednje
šolsko leto. Večino učbenikov si učenci zamenjajo že na koncu šolskega leta.
Naročilo učbenikov in učbeniški sklad vodi knjižničarka Irena Kumer.
17. Povzetki Pravil šolskega reda
Želimo, da bi se v šoli dobro počutili. Svet zavoda je zato sprejel in potrdil dva
dokumenta: hišni red in vzgojni načrt. Kratko povzemamo osnovna pravila:
1. V šolo prihajajmo pravočasno, deset minut pred poukom.
2. Začetek in konec pouka je na šolah določen z urnikom. Za vozače je pred poukom
organizirano varstvo. Učenci se v tem času pripravljate na pouk in upoštevate
navodila dežurnega učitelja. Za učence prvega razreda devetletke je
organizirano jutranje varstvo, učenci razredne stopnje, ki čakate na prevoz po
pouku, ste v popoldanskem varstvu. Vsi ostali odidete domov takoj po
končanem pouku.
3. Za predčasen ali začasen odhod iz šole mora učenec dobiti dovoljenje
razrednika ali učitelja, ki ga poučuje naslednjo uro.
4. Učenci oblačila in obutev shranjujete v garderobah, določenih za vsak razred. V
25
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
garderobi ne puščate denarja in vrednejših stvari. Garderobe odklepa
dežurni učenec.
5. V šoli učenci nosite copate, ki nimajo rebrastih podplatov.
6. V telovadnici je obvezna uporaba športne opreme. Športne copate so
namenjene športni vzgoji in športnim dejavnostim, ne za hojo po zunanjih
površinah.
7. V specializiranih učilnicah se upošteva red, ki je zanje določen.
8. V šolo obvezno prinašamo vse, kar potrebujemo za pouk, vključno z domačimi
nalogami in stvarmi, ki jih potrebujemo za ostale šolske dejavnosti.
9. Nihče nima pravice motiti pri delu sošolcev in učitelja. V primeru, da učenec
kljub večkratnim opozorilom še vedno moti pouk, ga učitelj napoti na razgovor
k svetovalni delavki oz. strokovnemu delavcu. Zamujeno uro nadoknadi po
pouku. O hujših kršitvah se telefonsko obvesti starše.
10. Žvečilni gumi je med poukom prepovedan, prav tako uporaba mobilnih
telefonov.
11. Če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora reditelj javiti odsotnost
ravnatelju, pomočnici ravnatelja ali v tajništvu.
12. Za red, čistočo in prijazno učilnico je odgovoren vsak učenec. Vsak teden sta
v oddelku dva reditelja. Pred pričetkom ure javita učitelju odsotnost učencev,
po vsaki uri počistita tablo, prinašata malico in odnašata ostanke in pribor.
13. Učenec, ki namerno poškoduje izdelke ali uniči osebne predmete sošolcev,
naredi škodo na šolskem inventarju ali na površinah v okolici šole, mora
nastalo škodo poravnati.
14. Po prostorih šole ni dovoljeno tekati in povzročati hrupa. Med 5-minutnimi
odmori se učenci praviloma zadržujete v učilnicah, kjer se pripravite na
naslednjo šolsko uro. Zadrževanje pri dežurnem učencu ni dovoljeno. Med
glavnim odmorom lahko v lepem vremenu učenci z dovoljenjem dežurnega
učitelja odidete na igrišče.
15. Dežurstvo opravljajo učenci osmega in devetega razreda po vnaprej določenem
razporedu. Zamenjava je možna v dogovoru z dežurnim učiteljem. Dežurni
učenec skrbi za izvajanje nalog, določenih s pravilnikom o dežurstvu (glej
Pravila dežurstva na spletni strani).
16. UČENCI IN UČITELJI ZNAMO POZDRAVITI, SE ZAHVALITI IN
OPRAVIČITI.
Dopolnitve sprejete na strokovni konferenci 24. aprila 2007 in v Pravilniku o hišnem
redu (junij 2008)
26
www.osbraslovce.si
* Publikacija OŠ Braslovče *
šolsko leto 2012/2013
Osnovna šola BRASLOVČE
Publikacija 2012/2013
Izdala: Osnovna šola Braslovče
Avtorici: Andreja Zupan, Milica Urankar
Lektoriranje: Ivana Presekar
Objava na spletni strani : www.osbraslovce.si
Odgovorna: Andreja Zupan
27