Matjaž Polenčič - Metropola d.o.o., Ljubljana.

Comments

Transcription

Matjaž Polenčič - Metropola d.o.o., Ljubljana.
Upraviteljica v stečaju nad dolžnikom HANA INVESTICIJE d.o.o., v stečaju
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Opr.št. 1293/2010
___________________________________________________________________
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 22.8.2011
objavlja
JAVNO DRAŽBO
1. Za premoženje stečajnega dolžnika po naslednjih dveh enotah:
ENOTA 1:

stanovanjska hiša v dvojčku na naslovu Zalog pri Cerkljah 154, Cerklje na
Gorenjskem, s pripadajočima dvema parkiriščema, ki ležijo na parc. št. 713/9, k. o.
2113 Zalog (ID 693055), izklicna cena: 114.684,00 EUR + vsi stroški prenosa in
davščine, varščina: 11.468,40 EUR
ENOTA 2:

stanovanjska hiša v dvojčku na naslovu Zalog pri Cerkljah 156, Cerklje na
Gorenjskem, s pripadajočima dvema parkiriščema, ki ležijo na parc. št. 713/10,
713/21 in 713/22, k. o. 2113Zalog (ID 2203862, ID 4220295, ID 4052596), izklicna
cena 120.212,00 EUR + vsi stroški prenosa in davščine, varščina: 12.021,20 EUR
V posameznem koraku dražbe se cena zvišuje za najmanj 1.000,00 EUR oziroma njegov
mnogokratnik.
2. Znesek varščine in številka denarnega računa v dobro katerega mora dražitelj ta
znesek plačati
Ponudniki morajo najkasneje do 16.11.2011 vplačati varščino določeno za posamezno
hišo na račun stečajnega dolžnika št. SI56 0430 2000 1752 677, ki ga vodi Nova KBM d.d.,
z navedbo »drazba – X«. Pri čemer se namesto X navede enota za katero se plačuje
varščina.
Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana
varščina se kupcu, ki uspe na dražbi prizna kot ara pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe,
ostalim dražiteljem pa se varščina vrne v petih delovnih dneh od dneva dražbe brez obresti.
3. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP:
1. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno
skleniti pogodbe. Ustrezno izjavo mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe razen kadar
gre za zakonitega predkupnega upravičenca.
2. Pogodba med stečajnim dolžnikom in kupcem, bo sklenjena najkasneje v treh delovnih
dneh po koncu dražbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, v roku 3 dni po dražbi ne podpiše
pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti
skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
3. Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od treh mesecev po sklenitvi pogodbe.
4. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
5. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno in so obveznost kupca.
6. Kupec postane lastnik prodanega premoženja po plačilu celotne kupnine.
7. Premoženje se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
4. Dan, ura in mesto poteka dražbe:
Javna dražba bo potekala dne 17.11.2011 z začetkom ob 10.00 uri, v sejni sobi podjetja
EOS Trnovo d.o.o., Cesta v Mestni Log 1 v Ljubljani.
5. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v
katerem je mogoče opraviti ogled:
Ogled premoženja in druga dokumentacija povezana s prodajo premoženja stečajnega
dolžnika je možen po predhodnem dogovoru na telefonsko številko upraviteljice 01 244 23
15 vsak dan med 9. in 10. uro.
Upravitelj
Mag. Alja Markovič Čas
Odvetnica