razpis kandidacijskega postopka - PGD Dolenja Straža

Comments

Transcription

razpis kandidacijskega postopka - PGD Dolenja Straža
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
DOLENJA
STRAŽA
V skladu s Pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev za obdobje 2013 do 2018
Kandidacijska komisija:
Stane Pirc - predsednik
Majda Košir - podpredsednica
Mojca Poglavc, Janez Kobe - člana
objavlja naslednji
RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA
I.
FUNKCIJE IN ORGANI ZA KATERE POTEKA KANDIDACIJSKI POSTOPEK
Kandidacijska komisija na osnovi Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev na
Občnem zboru PGD Dolenja Straža v letu 2013 razglaša, da zbira predloge kandidatov za naslednje funkcije
vodstva PGD Dolenja Straža:
1. PREDSEDNIK PGD DOLENJA STRAŽA
Kandidat za predsednika društva je lahko vsak polnoleten član PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v
kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in
premoženje.
Kandidat za predsednika mora imeti strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD.
Predsednik PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s Statutom in pravnim redom.
Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
2. POVELJNIK PGD DOLENJA STRAŽA
Kandidat za poveljnika društva je lahko vsak polnoleten član PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v
kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in
premoženje.
Kandidat mora imeti gasilsko izobrazbo - čin gasilski častnik.
Poveljnik je strokovno operativni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. Poveljnik je za svoje delo
odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
3. PREDSEDNIK IN DVA ČLANA NADZORNEGA ODBORA
Kandidat za predsednika in kandidati za člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za
izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut PGD.
Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Občnemu zboru.
4. PREDSEDNIK IN ČLANI DISCIPLINSKE KOMISIJE
Kandidat za predsednika in kandidati za člane disciplinske komisije morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne
za izvajanje nalog, ki jih določa Statut PGD.
II.
MANDATNO OBDOBJE
Mandat funkcionarjev in članov organov PGD Dolenja Straža je 5 let in traja od izvolitve v letu 2013 do razrešitve v
letu 2018.
III.
POGOJI IN ROK ZA KANDIDIRANJE
Kandidat je lahko vsak član PGD Dolenja Straža, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje za posamezno funkcijo.
Kandidat mora do 15.01.2013 Kandidacijski komisiji predložiti:
pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo, s katerim se zavezuje, da bo funkcijo, za katero
kandidira sposobno in vestno izpolnjeval;
dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev;
podpisano listo članov, ki njegovo kandidaturo podpirajo;
vizijo in program PGD ter načrt izvedbe programa (velja za kandidate za predsednika in poveljnika PGD).
____________________________________________________________________________________________________
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLENJA STRAŽA
Stran 1 od 2
8351 STRAŽA, Novomeška cesta 1
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
DOLENJA
IV.
STRAŽA
PREDLAGANJE KANDIDATOV IN IZVOLITVE
Kandidate za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov.
Kandidate za poveljnika lahko predlaga skupina najmanj 5 operativnih članov.
Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik, v skladu s
statutom.
Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik.
Kandidata za predsednika Nadzornega odbora in kandidate za člane Nadzornega odbora lahko predlaga skupina
najmanj 5 članov.
Kandidata za predsednika Disciplinske komisije, kandidate za dva člana in dva namestnika člana Disciplinske
komisije lahko predlaga skupina najmanj 5 članov.
Kandidacijska komisija 30 dni pred Občnim zborom članov PGD Dolenja Straža na oglasni deski pred gasilskim
domom objavi listo kandidatov za posamezne funkcije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
V.
PREDSTAVITEV KANDIDATOV
Kandidati za predsednika in kandidati za poveljnika PGD morajo predstaviti vizijo in program PGD za mandatno
obdobje 2013 do 2018 ter načrt izvedbe programa PGD.
Kandidati za predsednika PGD morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in člane Upravnega
odbora.
Kandidati za poveljnika PGD morajo predstaviti kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva.
Predstavitve kandidatov se opravijo na članskem sestanku ali volilnem Občnem zboru.
VI.
POSTOPEK IZVOLITVE
Kandidacijska komisija na volilnem Občnem zboru predlaga v izvolitev za predsednika in za poveljnika PGD Dolenja
Straža tiste kandidate, ki imajo največjo podporo članstva PGD Dolenja Straža.
Predsednik PGD Dolenja Straža, izvoljen na Občnem zboru, predlaga v izvolitev kandidata za namestnika
predsednika PGD Dolenja Straža in člane Upravnega odbora.
Poveljnik PGD Dolenja Straža, izvoljen na Občnem zboru, predlaga v izvolitev kandidata za namestnika poveljnika,
kandidate za vodje desetin in orodjarja.
Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za kandidate za predsednika in dva člana Nadzornega odbora tiste
kandidate, ki so dobili podporo največjega števila članov PGD Dolenja Straža.
Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za kandidate za predsednika, dva člana in dva namestnika člana
Disciplinske komisije tiste kandidate, ki so dobili podporo največjega števila članov PGD Dolenja Straža.
VII.
ODDAJA KANDIDATUR
Kandidati morajo pisne vloge poslati ali oddati osebno najkasneje do 15.01.2013 na naslov:
Pirc Stane
Podreber 37
8351 Straža
Vloge sprejete po navedenem datumu Kandidacijska komisija ne bo obravnavala.
Obrazce za pisno soglasje h kandidaturi in podpisno listo članov podpore h kandidaturi lahko dobite v tajništvu
PGD Dolenja Straža ali na spletni strani društva http://pgddolenjastraza.webs.com/.
Predsednik kandidacijske komisije
Stane Pirc
Straža, 18.12.2012
____________________________________________________________________________________________________
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLENJA STRAŽA
Stran 2 od 2
8351 STRAŽA, Novomeška cesta 1