vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste

Comments

Transcription

vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste
VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA GRADNJO
V VAROVALNEM PASU OBČINSKE CESTE
1. PODATKI O VLAGATELJU
Priimek in ime:
Naslov:
Telefonska številka:
2. NAMEN SOGLASJA (obkrožiti)
a) K projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
b) Gradnjo nezahtevnega (garaža, uta, drvarnica, nadstrešek nad 30m2, ograja nad 2m,
podporni zid do 1,5m, pomožni kmetijsko gozdarski objekti nad 40m2 …) / enostavnega objekta
ograja do 2m, pomožni kmetijsko gozdarski
(garaža, uta, drvarnica, nadstrešek do 30m2,
objekti do 40m2 …)
c) Prekop, podboj ceste za potrebe gradnje komunalne infrastrukture (vodovod, nizkonapetostni
priključek, kanalizacija, telekomunikacijski vod, plinovod)
3. PODATKI O PREDVIDENI GRADNJI
Predvidena gradnja (opis,
dimenzija):
Parcelna številka:
Katastrska občina:
3. PRILOGE (obkrožiti)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Pooblastilo (v primeru, da ne vlaga lastnik zemljišča)
DA
NE
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
DA
NE
Situacija objekta z odmiki od parcelnih mej
DA
NE
Prerez objekta
DA
NE
Soglasje upravljavcev GJI (za točko 2. c)
DA
NE
Ostalo:
____________________________________________________________________
Takse prosto na podlagi 51. člena Zakona o graditvi objektov in njegovih sprememb (Ur.l. RS, št.
102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 126/07, 57/09, 108/09 in 57/12).
Slovenske Konjice, dne: _______________
Podpis vlagatelja:

Similar documents