Zastavna pravica in moderne oblike zavarovanja plačil

Comments

Transcription

Zastavna pravica in moderne oblike zavarovanja plačil
O knjigah
Kotizacija
Kotizacija vključuje knjigi Zastavna pravica in
Moderne oblike zavarovanja plačil ter znaša
240,00 (288,00 EUR z DDV). Kotizacija brez knjig znaša
200,00 EUR (240,00 EUR z DDV).
Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom.
Po prejemu prijave vam bomo poslali račun,
ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku
na transakcijski račun GV Založbe, d. o. o.,
odprt pri UniCredit Banka Slovenije, d. d., Ljubljana,
številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka
bo navedena na računu.
Kraj in čas
Vabimo vas na seminar
Zastavna pravica
dr. Matjaž Tratnik
Zastavna pravica in moderne
oblike zavarovanja plačil
Avtor celovito predstavlja vse vrste zastavnih pravic (razen tistih
na ladjah in zrakoplovih). Pri posameznih vrstah zastavnih pravic
so poleg stvarnopravnih vidikov obravnavana tudi vprašanja
obligacijskega, izvršilnega in zemljiškoknjižnega prava, povezana
z zastavno pravico. V uvodnem poglavju so razložena temeljna načela,
ki so pomembna za vse oblike zastavnih pravic. Posamezne vrste
zastavnih pravic so obravnavane vsaka v svojem poglavju.
Najpodrobneje je predstavljena hipoteka kot najpomembnejša oblika
zastavne pravice.
Št. strani: 288
Leto izdaje: 2006
Cena: 75,95 EUR
11. marec 2011 ob 9. uri
GH Union, dvorana Orhideja, Miklošičeva 3, Ljubljana
Prijave
Prijave sprejemamo po pošti, elektronski pošti,
faksu ali internetu. Skrajni rok za odpoved je en dan
pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali kotizacijo
v celoti.
Ugodnosti
Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja
vam priznamo 10-odstotni popust.
Odgovore na najzanimivejša vprašanja udeležencev
bomo objavili v Pravni praksi.
Informacije in prijave
GV Založba, d. o. o.
Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 30 91 813
faks: 01 30 91 815
e-pošta: [email protected]
www.gvzalozba.si
seminar zastavna.indd 1
Moderne oblike
zavarovanja plačil
dr. Renato Vrenčur
Knjiga prinaša celovito vsebinsko in primerjalnopravno analizo štirih
pomembnih modernih oblik zavarovanja plačil:
• prenos lastninske pravice v zavarovanje,
• odstop terjatve v zavarovanje,
• izvedene oblike pridržka lastninske pravice,
• zemljiški dolg.
Knjiga želi olajšati uveljavitev in uporabo modernih oblik zavarovanja
plačil v praksi. Zato so dodani vzorci pogodb, pogodbenih klavzul,
zemljiškoknjižnih predlogov, sodna praksa ter nekatere druge priloge.
Št. strani: 320
Leto izdaje: 2005
Cena: 65,10 EUR
11. marca 2011 ob 9. uri
GH Union, Ljubljana
www.gvzalozba.si
2/10/11 9:47:20 AM
Zastavna pravica in moderne
oblike zavarovanja plačil
Program
P
oslovna praksa zahteva uporabo različnih instrumentov za zavarovanje obveznosti. S tem se okrepi upnikov položaj v primeru neplačevitosti dolžnika, še
zlasti v primeru stečaja ali izvršbe.
I
P
zbira ustreznega zavarovanja je še pomembnejša v obdobju recesije, ko se gospodarski subjekti spopadajo s kronično nelikvidnostjo in insolventnostjo.
redavatelji bodo predstavili najpogosteje uporabljene instrumente zavarovanja v našem pravnem okolju. To so zlasti hipoteke, različne pojavne oblike
cesij, bančne garancije ipd. Nekateri instrumenti so izrazito akcesorne narave (hipoteka), medtem ko drugi predstavljajo tipične neakcesorne modele zavarovanj
(zemljiški dolg in fiduciarna cesija). Obravnavana bodo tudi finančna zavarovanja
ter stečajna problematika, povezana z osebnimi in stvarnopravnimi zavarovanji.
Prijavljam se na seminar brez knjig
(kotizacija znaša 240,00 EUR z DDV)
8.30–9.00 Sprejem udeležencev
9.00–9.15 Uvod
9.15–10.30
mag. Miha Šlamberger
Bančne garancije in finančna zavarovanja v povezavi z ZFPPIPP
10.30–12.00
dr. Matjaž Tratnik
Fiduciarna pogodba pri zemljiškem dolgu
Prisilna hipoteka ter novosti po noveli ZFPPIPP-C
Novosti na področju hipotekarnega prava po predlogu novele ZZK-1C
ime in priimek
12.00–12.30 Odmor
naslov
12.30–14.00
dr. Renato Vrenčur
Fiduciarne in globalne cesije, factoring, asignacija
ter stečajna problematika
pošta
Razprava
identifikacijska št. za DDV 14.00–14.30 Seminar je namenjen vsem, ki se v praksi ukvarjate z zavarovanjem plačil, pravnikom v gospodarstvu in bančništvu, sodnikom,
notarjem in odvetnikom.
Prijavljam se na seminar in želim knjigi
(kotizacija znaša 288,00 EUR z DDV)
želim potrdilo o udeležbi
podjetje ali organizacija
da
ne
zavezanec za DDV
matična št. podjetja
Postavite vprašanja strokovnjakom: [email protected]
telefon
faks
e-pošta (če želite, da vas sproti obveščamo o novostih)
Predavatelji
• prof. dr. Renato Vrenčur, Pravna fakulteta v Mariboru
• prof. dr. Matjaž Tratnik, Pravna fakulteta v Mariboru
• mag. Miha Šlamberger, Nova KBM, d. d.
datum
podpis in štampiljka
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom
o varstvu osebnih podatkov.
Ne želim, da uporabljate moje podatke.
Spremljajte GV Založbo na Facebooku in izkoristite posebne ugodnosti!
seminar zastavna.indd 2
V kotizacijo sta vključeni knjigi Zastavna pravica
in Moderne oblike zavarovanja plačil.
faks: 01 30 91 815
P 695
2/10/11 9:47:25 AM