Od načrta finančnega prestrukturiranja do

Comments

Transcription

Od načrta finančnega prestrukturiranja do
Vabimo vas na delavnico
delavnica
Od načrta finančnega
prestrukturiranja do
računovodenja in davkov
v insolvenčnih postopkih
četrtek, 27. september 2012, Ljubljana
P
rogram delavnice je pripravljen na podlagi praktičnih izkušenj in težav, do katerih v insolvenčnih
postopkih prihaja pri komuniciranju med pravniki in ekonomisti. Poudarek bo na primerih iz
slovenske prakse, tako z vidika vrednotenja sredstev in podjetij kot tudi računovodske in davčne
obravnave. Priprava in presoja načrta finančnega prestrukturiranja zahteva znanje z več področij.
Finančno in računovodsko znanje je bistveno, če želimo razumeti, kaj je privedlo podjetje do
insolventnosti in kako naj bi z ukrepi finančnega ter poslovnega prestrukturiranja prišlo v položaj
kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti.
Delo pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti se tesno prepleta s potekom insolvenčnih postopkov,
saj so ocenjevalci udeleženi tako pri vložitvi predlogov za začetek postopka prisilne poravnave kot
pri stečajih, v katerih jih upravitelji najemajo za cenitve premoženja.
V trenutku, ko se podjetje znajde v postopku stečaja ali likvidacije, zanj preneha veljati osnovna
računovodska predpostavka o časovni neomejenosti delovanja. Za računovodenje v takih podjetjih
zato veljajo posebna pravila ter posebnosti vrednotenja in merjenja postavk, ki so določena s
posebnim standardom. Obravnavali bomo računovodenje in sestavljanje računovodskih izkazov
v času stečajnega oziroma likvidacijskega postopka in po njem.
Za podjetja v prisilni poravnavi praviloma še vedno velja predpostavka časovne neomejenosti
delovanja, vendar pa postopek zahteva specifično obravnavo nekaterih računovodskih postavk.
PROGRAM
Četrtek, 27. september 2012
8.45
sprejem udeležencev
9.00–10.30
Ugotovitev insolventnosti in načrt finančnega prestrukturiranja
mag. Bojan Kunovar
10.30–10.45
Odmor
10.45–12.00
Opravila ocenjevalca vrednosti podjetij v insolvenčnih postopkih
mag. Bojan Kunovar
1200 – 12.45
Stečaj − otvoritvena bilanca stanja in posebnosti računovodenja
Marija Tomc Muc
12.45 –13.15
Odmor
13.15 –14.45
Prisilna poravnava, likvidacija − računovodenje in davki
Marija Tomc Muc
14.45–15.00
Vprašanja udeležencev
Na delavnici se boste na primerih iz prakse naučili:
• kako v praksi presojamo domneve insolventnosti, ki jih določa ZFPPIPP,
• kako cenitve premoženja vplivajo na obravnavo upnikov in presojo učinkov prisilne
poravnave ali stečaja,
• razlikovati med tržno in likvidacijsko vrednostjo premoženja z vidika ocenjevalske stroke,
• kako sestaviti otvoritveno bilanco v stečaju,
• kakšne so posebnosti pri sestavitvi računovodskih izkazov in davčnih obračunov
v insolvenčnih postopkih.
Delavnica je namenjena:
• vsem, ki se pripravljate na strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja
•
•
•
•
•
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, sodnikom,
odvetnikom,
pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu,
podjetniškim in davčnim svetovalcem,
poslovodjem, ki odgovarjajo za poslovanje družb.
Podrobna vsebina
1. UGOTOVITEV INSOLVENTNOSTI IN NAČRT
FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA
• Presoja domnevne insolventnosti, kot jo določa
ZFPPIPP
• Učinki ukrepov finančnega prestrukturiranja na
bilanco podjetja in presoja možnosti za odpravo
vzrokov insolventnosti
• Primerjava učinka stečaja in prisilne poravnave
na poplačilo navadnih upnikov
• Vpliv cenitve premoženja na obravnavo upnikov
in presojo učinkov prisilne poravnave ali stečaja
2. VLOGA (OPRAVILA) OCENJEVALCA VREDNOSTI
PODJETIJ V INSOLVENČNIH POSTOPKIH
• Priprava mnenja o načrtu finančnega
prestrukturiranja in oblikovanje presoje o njegovi
izvedljivosti
• Pojma tržna in likvidacijska vrednost premoženja
z vidika ocenjevalske stroke ter prikaz razlike med
obema na primerih iz prakse
• Ocenjevanje vrednosti premoženja − nepremičnin
in finančnih naložb
• Ocenjevanje vrednosti premoženjske celote
s finančnega vidika
3. RAČUNOVODENJE IN DAVKI
• Računovodenje podjetij v stečaju in likvidaciji
– sestavitev začetne bilance
– računovodenje in sestavljanje računovodskih
izkazov v času stečajnega oziroma
likvidacijskega postopka in po njem
– sestavitev zaključnih računovodskih izkazov
• Posebnosti računovodenja v primeru prostovoljne
likvidacije
• Posebnosti računovodenja v primeru prisilne
poravnave
• Davčni vidik insolvenčnih postopkov
– posebnosti pri davku od dohodkov pravnih oseb
– posebnosti pri davku na dodano vrednost
– posebnosti pri drugih davkih
Delavnico bosta vodila
Marija Tomc Muc, univ. diplomirana ekonomistka, preizkušena davčnica, preizkušena
računovodkinja, direktorica računovodskega podjetja Biro BONUS, d. o. o., in predsednica
Odbora sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo
Mag. Bojan Kunovar, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij in nepremičnin, ustanovitelj
družbe KF FINANCE, d. o. o.
Ne prezrite novosti – 3 povezane delavnice, ki služijo kot priprava na strokovni izpit za
opravljanje funkcije (stečajnega) upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne
likvidacije. Več na www.gvzalozba.si
Kotizacija
Kotizacija znaša 300,00 EUR (360,00 EUR z DDV) in vključuje knjigo Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju z uvodnimi
pojasnili ter gradivo. Kotizacija brez knjige znaša 246,00 EUR (295,20 EUR z DDV).
Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga
poravnate v navedenem plačilnem roku na transakcijski račun GV Založbe, d. o. o., odprt pri
UniCredit Banka Slovenije, d. d., Ljubljana, številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka
bo navedena na računu.
Kraj in čas
četrtek, 27. september 2012
GV Založba, Ljubljana
Prijave
Prijave sprejemamo po pošti, elektronski pošti, faksu ali internetu. Skrajni rok za odpoved
je en dan pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali kotizacijo v celoti.
Ugodnosti
Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam priznamo 10-odstotni popust.
Informacije in prijave
GV Založba, d. o. o.
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 30 91 813
faks: 01 30 91 815
e-pošta: [email protected]
www.gvzalozba.si

Similar documents