NA DRUGI JAVNI DRAŽBI

Comments

Transcription

NA DRUGI JAVNI DRAŽBI
DD INVEST d.o.o. - v stečaju, Presika 8a, 9240 Ljutomer
Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. St 1154/2013 z dne
24.12.2014, v stečajnem postopku nad dolžnikom DD invest d.o.o. – v stečaju, Presika 8,
9240 Ljutomer
Prodaja se nepremično premoženje stečajnega dolžnika
NA DRUGI JAVNI DRAŽBI
Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki se bo vršila dne 06.03.2015 ob 12.00 uri v prostorih odvetniške družbe Sibinčič o.p.
d.o.o. na naslovu Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana (14 nadstropje)
1. Opis nepremičnin, ki so predmet javne dražbe in izklicna cena:
Vse nepremičnine – stavbna zemljišča in stanovanjske hiše se nahajajo v
novozgrajenem stanovanjskem kompleksu v naselju Sveti Anton, k.o. Sveti Anton.
1.1
ID znak 2612-2473/52-0,
ID znak 2612-2473/51-0,
ID znak 2612-2473/50-0,
ki v naravi predstavljajo samostoječo hišo Vrtine 35a, neto tlorisne površine 276m2.
− izklicna cena 146.000,00€
− varščina 14.600,00€
1.2
ID znak 2612-2473/5-0,
ID znak 2612-2473/4-0,
ki v naravi predstavljajo hišo v dvojčku Vrtine 15, neto tlorisne površine 180m2.
− izklicna cena 100.000,00€
− varščina 10.000,00€
1.3
ID znak 2612-2473/7-0,
ID znak 2612-2473/6-0,
ki v naravi predstavljajo hišo v dvojčku Vrtine 15a, neto tlorisne površine 180m2.
− izklicna cena 108.000,00€
− varščina 10.800,00€
1.4
ID znak 2612-2473/31-0,
ID znak 2612-2473/30-0,
ki v naravi predstavljajo hišo v dvojčku Vrtine 25a, neto tlorisne površine 180m2.
− izklicna cena 113.600,00€
− varščina 11.360,00€
1.5
ID znak 2612-2473/15-0,
ID znak 2612-2473/14-0,
ki v naravi predstavljajo hišo v dvojčku Vrtine 33, neto tlorisne površine 180m2.
− izklicna cena 108.000,00€
− varščina 10.800,00€
1.6
ID znak 2612-2473/17-0,
ID znak 2612-2473/16-0,
ki v naravi predstavljajo hišo v dvojčku Vrtine 33a, neto tlorisne površine 180m2.
− izklicna cena 104.000,00€
− varščina 10.400,00€
1.7
ID znak 2612-531/4-0,
ID znak 2612-532/1-0,
ID znak 2612-535/1-0,
ID znak 2612-535/2-0,
ID znak 2612-262/0-1,
ki v naravi predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča parcelne št. 531/4, 532/1, 535/1,
535/2, *262, v skupni izmeri 5439 m2.
− izklicna cena 296.000,00€
− varščina 14.800,00€
1.8
ID znak 2612-2473/12-0,
ID znak 2612-2473/13-0,
ID znak 2612-2473/53-0,
ID znak 2612-531/5-0,
ID znak 2612-532/2-0,
ID znak 2612-2473/46-0,
ki v naravi predstavljajo cesto parcelne št. 2473/12, 2473/13, 2473/53, 531/5, 532/2 in
čistilno napravo ter plinsko postajo parcelna št. 2473/46, v skupni izmeri 2101 m2.
− izklicna cena 27.200,00€
− varščina 2.720,00€
2. Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku dražbe zvišuje:
Za zgoraj navedene nepremičnine pod točko: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, se izklicna cena v
posameznem koraku zvišuje najmanj po 1.000,00€.
Za zgoraj navedene nepremičnine pod točko: 1.7 se izklicna cena v posameznem koraku
zvišuje najmanj po 2.000,00€.
Za zgoraj navedene nepremičnine pod točko: 1.8 se izklicna cena v posameznem koraku
zvišuje najmanj po 200,00€.
3. Varščina
Se določi v višini 10% izklicne cene za vse nepremičnine, razen za nepremičnino pod točko
1.7, za katero se določi v višini 5%. Varščina mora biti plačana najkasneje en dan pred
javno dražbo na TRR: DD invest d.o.o. – v stečaju št.: SI56 6100 0000 5622 467, odprt pri
Delavski hranilnici d.d.
Kot namen plačila je obvezno navesti »varščina za nepremičnino / zaporedna št.
nepremičnine«
4. Drugi pogoji prodaje:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
Prodaja se vrši po načelu »videno – kupljeno«,
Pooblaščenci fizičnih oseb morajo na dražbi predložiti pisno pooblastilo,
pooblaščenci pravnih oseb pa poleg pooblastila tudi izpisek iz sodnega
registra. Fizična oseba se mora izkazati z osebnim dokumentom.
Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki je na dražbi uspel in
ga obvesti o času sklenitve pisne pogodbe, ki ne sme biti pozneje kot tri
delovne dni po koncu dražbe. Prodajno pogodbo pripravi prodajalec na
stroške kupca.
Če dražitelj na dražbi ne uspe, se mu vrne znesek vplačane varščine v treh
delovnih dneh po koncu javne dražbe.
Če dražitelj na dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu s
ZFPPIPP, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje sklenitve
prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej
dalo soglasje, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne
soglasje.
V postopku javne dražbe ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena
ZFPPIPP. Kupec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti izjavo,
da ni ovir za sklenitev pogodbe po drugem odstavku 337. členu ZFPPIPP.
Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času določenem za sklenitev pogodbe,
ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen
za neizpolnitev obveznosti. V tem primeru, plačilo varščine velja za plačilo
pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži plačani znesek varščine.
Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep sodišča o soglasju k
prodajni pogodbi ne postane pravnomočen. V tem primeru se plačana
varščina zadrži.
Izklicna cena je brez davka. Vse davčne in druge javne obveznosti ter stroški
prenosa lastništva bremenijo kupca.
Izročitev nepremičnin in prenos lastništva se opravi šele po celotnem
plačilu kupnine in po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnin
kupcu.
4.12
Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi, upnik, predkupni upravičenec ali
tretja oseba ni upravičena niti v stečajnem niti v drugem postopku
uveljavljati zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prodajne
pogodbe, zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi pogoji z
njim, zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpolagalnega
pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastninska pravica na kupca ali
kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev posega v pravice, ki
jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo prodajne pogodbe (5. odst.
342.čl. ZFPPIPP).
7. Pravila javne dražbe:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Dražbo vodi upravitelj,
na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
v času dražbe udeleženci ne smejo zapuščati prostora, kjer se dražba vodi
ali se dogovarjati glede draženja,
ves čas dražbe se vodi zapisnik. Ugovore proti vodenju postopka dražbe je
mogoče podati neposredno na zapisnik, dokler zapisnik o poteku dražbe
ni zaključen,
o ugovorih odloči upravitelj takoj in jih vpiše v zapisnik.
8. Ogled:
Za vse dodatne informacije glede predmeta prodaje, ogled nepremičnin in vpogled v
cenitev se lahko obrnete na upravitelja prek elektronskega naslova [email protected] ali
na tel. št.: 05 90 97 411, vsak delavnik med 10. in 14. uro.
Upravitelj
Jan Sibinčič
Ljubljana, dne 19.01.2015

Similar documents