Maja Kokovič - Finistrstvo za finance

Comments

Transcription

Maja Kokovič - Finistrstvo za finance
Delavnica
“Lokalna oskrba v javnem naročanju hrane”
Uveljavitev načela kratkih
verig pri javnem naročanju
živil
Novo mesto, 27. 11. 2014
Maja Koković
Namen pravil javnega naročanja
Namen pravil javnega naročanja:
• gospodarna in transparentna raba javnih sredstev;
• preprečiti dajanje prednosti posameznim ponudnikom.
Za javne naročnike v EU prostoru pozitivna
diskriminacija domačih ponudnikov ni dopustna, saj je v
nasprotju s temeljnimi načeli Pogodbe o delovanju EU
(prost pretok blaga in storitev, svoboda ustanavljanja).
Toda…
Možnost uresničevanja načela kratkih
verig vendarle dopustna pri JN
Zakon o javnem naročanju v petem odstavku 14. člena
določa, da za del javnega naročila ni treba upoštevati
pravil glede objave:
 brez objave povpraševanja na portalu javnih naročila in/ali v
Uradnem listu EU;
 brez objave rezultata postopka javnega naročanja na portalu
javnih naročila in/ali v Uradnem listu EU.
Kaj to pomeni?
Kaj pa ostala pravila glede oddaje javnega naročila?
Omejitve za uresničevanje načela
kratkih verig pri javnem naročanju
Iz postopka javnega naročanja, v katerem objavimo
povpraševanje na portalu javnih naročil in/ali Uradnem listu
EU, izločimo sklop oziroma sklope, ki jih nameravamo
naročiti po načelu kratkih verig:
 izločeni sklopi lahko skupaj predstavljajo največ 20 % vseh sklopov;
 skupna vrednost izločenih sklopov lahko znaša največ 80.000 EUR
(blago, storitve) oziroma 1 mio EUR (gradnje);
 za izločene sklope z lokalnim dobaviteljem sklenemo pogodbo za
enako obdobje, za katero oddajamo sklope, vključene v postopek
javnega naročanja.
Način uresničevanja načela kratkih
verig pri javnem naročanju
Tržna
analiza
Opredelitev
predmeta
naročanja
Oblikovanje
sklopov
Izločitev sklopov
zaradi načela
kratkih verig
Identifikacija
potreb
Izbira postopka
in mesta za
objavo obvestil
Priprava
razpisne
dokumentacije
...
Izračun
ocenjene
vrednosti
Sklep o začetku
postopka JN
Katere dele naročila smo
izločili ne zapišemo v
razpisni dokumentaciji,
imamo pa dokumentirano v
spisu o javnem naročilu!
Za uresničevanje načela kratkih verig
je ključna priprava na javno naročanje
Artikel
Pretekle dobave
Potrebe
Količina
Količina
Cena
Ponudba na trgu
EOM
(od – do)
1. mleko
2. jogurt
3. kefir
4. kisla
smetana
5. sladka
smetana
6. …
Cena
Morebitne
omejitve
ponudbe
Možnost lokalne
oskrbe
da/ne
Sezona
proizvodnje
Primer kratkih dobavnih verig
Javno naročilo:
Sklop Predmet naročanja
1
2
3
4
5
6
7
8
mleko in mlečni izdelki
zamrznjena živila in sveže ribe
meso in mesni izdelki
splošno prehrambeno blago in pijače
sveže sadje in zelenjava
kruh, pekovski izdelki in slaščice
EKO sezonsko sadje in zelenjava
EKO meso
SKUPAJ
Ocenjena
Delež v
vrednost
vrednosti
(v EUR
vseh sklopov
brez DDV)
32.000
7,29%
35.000
7,97%
100.000
22,78%
138.000
31,44%
62.000
14,12%
60.000
13,67%
7.000
1,59%
5.000
1,14%
439.000
100,00%
Primer kratkih dobavnih verig
Prelog sklopov za izločitev po načelu kratkih verig:
Sklop Predmet naročanja
mleko in mlečni izdelki
1
zamrznjena živila in sveže ribe
2
EKO sezonsko sadje in zelenjava
7
EKO meso
8
SKUPAJ IZLOČENI SKLOPI
OMEJITVE ZA IZLOČANJE SKLOPOV
Ocenjena
Delež v
vrednost
vrednosti
(v EUR brez vseh sklopov
DDV)
32.000
7,29%
35.000
7,97%
7.000
1,59%
5.000
1,14%
79.000
18,00%
80.000
20,00%
Upoštevajmo načelo kratkih dobavnih verig pri javnem
naročanju živil in povečajmo delež lokalne
samooskrbe. S tem spodbujamo domačo kmetijsko
dejavnost, v javnih zavodih pa zagotavljamo, da je
hrana pripravljena iz svežih, manj tretiranih živil.
Hvala za vašo pozornost!