Publikacija 2014/2015 - Franca Rozmana Staneta

Comments

Transcription

Publikacija 2014/2015 - Franca Rozmana Staneta
Ime in priimek ……………………………...…
Razred
.………..
Naslov ……………………………………………………………
Razrednik …………………………………………………………
Domači telefon …………………………………………………..
Služb. tel. očeta
……………….
Služb. tel. mame ………..………
1
OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA
Kersnikova 10, 2000 MARIBOR
PODRUŽNICA IVANA CANKARJA KOŠAKI
Šentiljska cesta 41/a, 2000 MARIBOR
Tel.:
Fax:
Internet:
E-mail:
(02) 25 04 301/ Podr. šola (02) 25 00 581
(02) 25 04 311
www.o-frs.mb.edus.si
Ravnateljica:
Pomočnik ravnateljice:
Pomočnica ravnateljice:
Vodja podružnice:
Breda Kutnjak
Matjaž Golija
Milena Škerget
Milena Škerget
[email protected]
Poslovna sekretarka:
Suzana Mihelič (02) 25 04 301
Računovodkinja:
Simona Kovačič (02) 25 04 304
Knjigovodja-administr: Maja Lorbek (02) 25 04 312
Socialna delavka:
Psihologinja:
Pedagogi:
Vodja knjižnice:
Št. transakc. rač.:
Matična št.:
Davčna št.:
Sabina Kelc
(02) 25 04 318
Mateja Ivankovič Bubić (02) 25 04 306
Petra Jesenek Bračko
(02) 25 04 313
Nataša Klemenc Žgajnar (02) 25 04 314
Nataša Veber
(02) 25 04 317
Urška Oblak
Iris Kolarič
Katja Klačinski
Dijana Hauc
Helena Molek
(02) 25 04 310
01270 - 6030667458
5085837000
25901010
2
PODRUŽNIČNA ŠOLA IVANA CANKARJA
KOŠAKI
Bogastvo življenja je v ljudeh, v njihovih zamislih, v dejanjih, v uspešnem
sobivanju in medsebojnem sodelovanju, pri čemer okolje, ki nas obdaja
našemu bivanju omogoča dodano vrednost.
Nekoliko smo odmaknjeni od trušča in
nepotrebnih zvokov sodobnega sveta. V
okolju kjer bivamo, nam celo uspe slišati
žvrgolenje ptic, na hribu lovimo in nagajamo
murnom, ob jutrih se orientiramo po soncu,
če ga slučajno ne zakrijejo oblaki, v zimskih
popoldnevih opazujemo njegovo navidezno
pot, ko se za hribom poslavlja.
Ob ugodnih vremenskih razmerah v delovni dan stopimo kar zunaj,
učilnice nas ne utesnjujejo, saj znanje iščemo v
naravi, ne glede na letni čas in delovne
postopke.
marsičem prijetnim
ukvarjamo.
To in še marsikaj
ustvarjalnega
počnemo, še z
in uporabnim se
Vsak po svojih močeh se trudimo ohranjati prijazne medsebojne odnose,
delovno disciplino, poskušamo se slišati in videti. Te navidezno drobne
veščine premorejo ogromno sporočilno vrednost in prav njim posvečamo
posebno pozornost.
3
Vas zanima od kod prihajamo?
Lepa stavba centralne šole pod Piramido ni osamljena. Za obzidjem
nekdaj mogočnega gradu na Piramidi, v dolini pod obronki gozda in ob
cestni povezavi z Avstrijo, stoji obdana z zelenjem in igralnimi površinami
PODRUŽNIČNA ŠOLA KOŠAKI.
Dnevna časovna razporeditev ur pouka
JV
1. ura
2. ura
malica
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
6.15.-.8.15
8.20.-.9.05
9.10 - 9.55
9.55 - 10.15
10.15 - 11.00
11.05 - 11.50
11.55 - 12. 40
12.45 - 13.30
13.35 - 14.20
Časovni okvir v OPB
11.50 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.50
13.50 - 14.05
14.05 - 15.05
15.05 - 16.00
Sprostitvena dejavnost
Kosilo
Samostojno učenje
Popoldanska malica
Ustvarjalno preživljanje časa
Sprostitvena dejavnost
ZAPOSLENI NA POŠ Košaki
Vodja podružnice: Milena Škerget
 RAZRED
1. d/2. d - Nina Markuš
2. učitelj v razredu Bojana Rečnik
Jezikovna kopel angleškega jezika - Urška Klinc
4
3. d/4. d - Vlasta Petrovič
2. učitelj v razredu Renata Prosenjak Vrabl
Jezikovna kopel angleškega jezika 3. razred - Urška Klinc









ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA
Bojana Rečnik
UČITELJI PO PREDMETIH
ŠPO 3. d/4. d - Davorin Dugulin
NŠP 4. d – Davorin Dugulin
NIT 4. d – Renata Prosenjak Vrabl
OPZ – Bojana Maček
Fakultativni pouk nemškega jezika – Anita Mihelič
Fakultativni pouk računalništva – Tatjana Berghaus
TEKMOVANJA V ZNANJU
Računanje je igra - Nina Markuš
Evropski matematični kenguru - Vlasta Petrovič
Cankarjevo tekmovanje - Vlasta Petrovič
Logika - Vlasta Petrovič
Prežihova bralna značka - Vlasta Petrovič, Nina Markuš
Športna tekmovanja - Nina Markuš, Davorin Dugulin
Varnostna olimpijada, 4. d - Vlasta Petrovič, Davorin Dugulin
Roditeljski sestanki za oba kombinirana oddelka:
Prvi roditeljski
sestanek
Drugi roditeljski
sestanek
Tretji roditeljski
sestanek
13. 11. 2014
ob 17. uri
DOBRE UČNE
NAVADE – DOBRA
NAPOVED ZA
PRIHODNOST (univ.
dipl. soc. Aljaž
Tulimirović )
12. 5. 2015
ob 17. uri
PREDSTAVITEV
KONCEPTA
ODKRIVANJA IN
DELA Z
NADARJENIMI
UČENCI (Mateja
Ivankovič Bubić),
informacije
KOŠAKI
17. 9. 2014
ob 17. uri
UVODNE
INFORMACIJE
5
DNEVI DEJAVNOSTI na POŠ KOŠAKI
Šolsko leto 2014/2015
VSEBINA
Bilo je nekoč,
Rozmani pojejo in
igrajo
KULTURNI DNEVI
TERMIN
VODJA
Janja Tomažič, Bojana Maček
24. 12. 2014
Bojana Rečnik, Vlasta
Petrovič,
22. 12. 2014
Nina Markuš, Renata
Prosenjak Vrabl
Pustovanje
12. 2. 2015
Vlasta Petrovič
Gledališka predstava
Nina Markuš
ŠPORTNI DNEVI
VSEBINA
TERMIN
VODJA
Pohod v zaselek
18. 9. 2014
Vlasta Petrovič
STOLNI VRH
Zimski športi
december/januar
Vlasta Petrovič
Spomladanski
marec 2015
Bojana Rečnik
pohod
Atletika
april 2015
Bojana Rečnik,
Davorin Dugulin
Športne igre
maj 2015
Nina Markuš, Davorin Dugulin
TEHNIŠKI DNEVI
VSEBINA
TERMIN
VODJA
Evakuacija
september 2014
Bojana Rečnik,
Davorin Dugulin
Okraski iz papirja,
16. 12. 2014
Bojana Rečnik,
gline in lesa
Renata Prosenjak Vrabl
Eko dan
junij 2015
Vlasta Petrovič, Nina Markuš
Maketa hiše
januar 2015
Renata Prosenjak Vrabl
NARAVOSLOVNI DNEVI
VSEBINA
TERMIN
VODJA
Bilo je nekoč
(subpanonska
29. 9. 2014
Vlasta Petrovič
kmetija Rogatec)
Skrb za živali
oktober 2014
Nina Markuš
ZOO Ljubljana
27. 5. 2015
Nina Markuš
1. d, 2. d
Peka peciva, darilni
bazar, novoletna
prireditev
Hermanov brlog
4. d, 3. d
Vlasta Petrovič
27. 5. 2015
6
RAZŠIRJEN PROGRAM
VSEBINA
ČAS
UČITELJ
Prireditev
Jeseni in šoli v pozdrav
Čarovniški popoldan
25. 9. 2014
23. 10. 2014
Novoletna prireditev
22. 12. 2014
Pomladi v pozdrav
10. 3. 2015
Organizacija za vrednote
NOB/Počehova
Zaključna prireditev
maj 2015
Nina Markuš,
Vlasta Petrovič
Vlasta Petrovič,
Renata Prosenjak Vrabl
Bojana Rečnik,
Vlasta Petrovič
Bojana Rečnik,
Renata Prosenjak Vrabl
Nina Markuš,
Vlasta Petrovič
Vlasta Petrovič,
Nina Markuš
Nina Markuš, Bojana
Rečnik (spremljevalki)
Bojana Rečnik
junij 2015
Plavalni tečaj 1. in 3.
razred
Šola v naravi 3. razred –
Rogla
Dan odprtih vrat
2. 6. 2015 – 4. 6. 2015
Knjižni sejem
april 2015
Lutkovni abonma
2. 12. 2014
28. 1. 2015
15. 5. 2015


november 2014
Vlasta Petrovič,
Bojana Rečnik,
Nina Markuš
Vlasta Petrovič,
Bojana Rečnik,
Nina Markuš
Nina Markuš
ZBIRALNE AKCIJE
Zbiranje odpadnega papirja
Zbiranje plastičnih zamaškov
SODELOVANJE Z OKOLJEM






Enota Košaki - Vrtec Borisa Pečeta Maribor
Enota Tomšičeva - Vrtec Borisa Pečeta Maribor
Mestna četrt Ivana Cankarja
Lovska družina Pekel
Organizacija za ohranjanje vrednot NOB Počehova
Sodelovanje na priložnostnih prireditvah v zaselkih Košaški Dol,
Počehova in Krčevina
7
USTANOVITELJICA ŠOLE
Ustanoviteljica šole je Mestna občina Maribor.
ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo
pa ga trije predstavniki ustanoviteljice MOM, pet predstavnikov šole in trije
predstavniki staršev.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: kolegij, učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktivi in razredniki.
Člani kolegija: ravnateljica Breda Kutnjak, pomočnika ravnateljice Matjaž Golija
in Milena Škerget ter vodje strokovnih aktivov: Nataša Junker, Mateja Kočevar,
Karmen Pribičevič, Barbara Jelenko, Urška Klinc, Petra Jesenek Bračko, Mateja
Klemenčič, Janja Tomažič, Matjaž Krump, Jerica Puklavec in predstavnica ŠSS
Urška Oblak.
SKUPNOST UČENCEV
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti po svojih
predstavnikih povezujejo v skupnost učencev šole.
Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s
programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi in
prireditvami, jih načrtuje in organizira.
Skupnost učencev bo v šolskem letu 2014/2015 vodila šolska svetovalna delavka
Sabina Kelc.
Sestanki bodo potekali enkrat mesečno, vsako tretjo sredo v mesecu med 7.30 in
8.15 v šolski knjižnici.
OTROŠKI PARLAMENT
Otroški parlament pomeni program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo.
Kot oblike demokratičnega dialoga se ti izvajajo v vseh šolah po Sloveniji,
nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na
nacionalnem otroškem parlamentu. Otroški parlament je javna tribuna otrok na
temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi
obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o
človekovih in državljanskih pravicah.
Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem
osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na
ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski
otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za
8
regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na
državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.
Temeljni cilj otroških parlamentov so zlasti razvoj kompetenc za aktivno in
demokratično državljanstvo, participacijo mladih, »okrepitev glasu otrok«,
razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega
okolja, razvijanje komunikacijskih spretnosti, sodelovalne kulture in sposobnosti
za odločanje in sprejemanje odgovornosti ter samostojno sporočanje, vrednotenje,
iskanje in povezovanje informacij.
Tema letošnjega 25. otroškega parlamenta je IZOBRAŽEVANJE IN
POKLICNA ORIENTACIJA.
Šolski parlament bo vodila mentorica Sabina Kelc.
NEKAJ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA
Razredniki se bodo z učenci na eni izmed prvih razrednih ur pogovorili o
nekaterih pravilih, ki smo jih zapisali v vzgojnem načrtu. Pred nami je le nekaj
poudarkov iz teh pravil.
*
PRIHAJANJE IN ODHAJANJE V ŠOLO
Pričetek pouka je za večino učencev ob 8.20 (ob 7.30 potekajo izbirni predmeti,
dopolnilni in dodatni pouk, pevski zbori, razredne ure). V šolo prihajamo
pravočasno. Pred poukom in po njem se ne zadržujemo pred šolo. Med
poukom in odmori ne zapuščamo šole.
*
Mobilni telefoni se prinašajo v šolo na lastno odgovornost staršev in so med
poukom izklopljeni, uporaba slušalk ni dovoljena. Snemanje sošolcev in učiteljev
je po pravilniku šole hujša kršitev tudi z vidika varovanja osebnih podatkov.
*
Ker želimo, da bi bila šola čista, mi pa zdravi, se bomo ob prihodu vsak dan
preobuli v šolske copate.
OBNAŠANJE MED ODMORI
Glavni odmor je namenjen malici. Med odmori ne divjamo, skrbimo za kulturno in
spoštljivo obnašanje. Dežurni učitelji se med odmori sprehodijo po učilnicah. Po
zvonjenju učenci počakajo na učitelja v učilnici. Skupno moramo poskrbeti za red
in disciplino, predvsem pa za varnost učencev.
OBNAŠANJE MED POUKOM
Med poukom ostanemo v razredu. Potrudimo se, da lahko pouk nemoteno poteka.
Če učitelja ni v razredu 5 minut po zvonjenju, je dolžnost predsednika oddelčne
skupnosti, da o tem obvesti vodstvo šole.
9
DEŽURSTVO UČENCEV
Pri vhodu v šolo so v prvem ocenjevalnem obdobju izmenjaje dežurni učenci 8. in
9. razredov, v drugem obdobju pa učenci 7. in 8. razredov. Obiskovalce prosimo,
da se dežurnemu učencu predstavijo in povedo, kam so namenjeni.
DOLŽNOSTI REDITELJEV IN MALIČARJEV
Reditelji sporočijo na začetku ure odsotne učence. Poskrbijo, da je šolska tabla
čista. Maličarji prinesejo med glavnim odmorom malico in jo razdelijo sošolcem
ob pomoči učitelja.
RAVNANJE S ŠOLSKIM INVENTARJEM
S šolskim inventarjem ravnamo skrbno. Poskrbimo, da bomo šolo ohranili tudi
naslednjim generacijam.
Starše prosimo, da med poukom ne motijo vzgojno-izobraževalnega procesa in se
ob morebitnih vprašanjih ali v nujnih primerih najprej oglasijo v tajništvu, pri
šolski svetovalni službi ali pri vodstvu šole.
VZGOJNI NAČRT ŠOLE
Sestavni del letnega delovnega načrta je vzgojni načrt šole.
S skupnim sodelovanjem in sprejemanjem različnosti si želimo ustvarjati pogoje za
zdravega, srečnega in uspešnega otroka.
Zavedamo se, da je šola prostor znanja, da je tista ustanova, v kateri se učenci učijo
in pridobivajo nova znanja, saj le z znanjem lahko pogumno vstopijo v nadaljnje
izobraževanje.
Spremljali bomo napredek vsakega posameznika in si prizadevali, da ima vsak
posameznik pozitiven odnos do učenja in lastnega znanja.
Poudarjamo odgovornost vsakega posameznika (učencev, učiteljev in staršev) na
prispevek k skupnosti šole kot celote.
Želimo si spodbudno in varno učno okolje, ki ga bomo dosegali s pogovorom med
učenci, strokovnimi delavci šole in starši.
Zavzemali se bomo za zavzetost učencev, pozitivne odnose ter upoštevali
zmogljivosti in zmožnosti učencev.
Želimo, da bodo učenci pridobljeno znanje znali uporabljati, da bodo pri svojem
delu samostojni, odgovorni, samozavestni, predvsem pa težimo k temu, da bi bili
vljudni in bi spoštovali drug drugega.
Na spletni strani šole so objavljeni Vzgojni načrt šole, Hišni red in Pravila
šolskega reda.
SPODBUJANJE ODLIČNOSTI PRI UČENCIH
Med pomembne načine prevzgajanja identifikacije in pripadnosti šoli vsekakor
sodijo nagrade, priznanja in pohvale, zato jih smiselno umeščamo v delo šole.
10
Svoj pomen morajo izkazovati z načinom podeljevanja. Osnova pri podeljevanju
nagrad, priznanj in pohval so aktivnosti učenca v okviru šole in zastopanje šole na
vseh mogočih srečanjih, tekmovanjih, revijah itd., ter pozitivna naravnanost do
šolskega dela.
Vpis v Zlato knjigo
Poseben pomen ima nagrada vpis v Zlato knjigo, ki jo prejmejo najuspešnejši
učenci ob zaključku šolanja na OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor.
Nagrada se podeljuje učenkam in učencem na zaključni prireditvi. Knjigo hrani
ravnateljica šole.
Predlagatelji vpisa v Zlato knjigo so lahko ravnateljica, pomočnica/pomočnik
ravnateljice, razredniki, mentorji, ki pripravijo predloge za nagrado. Predloge
oddajo ravnateljici. Odločitev sprejme učiteljski zbor na predlog kolegija
ravnateljice.
Vpis v Zlato knjigo ni avtomatska pravica, ki bi izhajala iz izpolnjevanja kriterijev,
pač pa o prejemnikih odloči učiteljski zbor na podlagi predloga kolegija. Pritožba
zoper to odločitev ni možna.
Kriteriji za vpis v Zlato knjigo so sprejeti in zapisani, najdete jih na šolski spletni
strani.
Športnik leta
Šport in gibanje sta danes, ko je časa za aktivnosti vse manj, zelo pomembna.
Glavni namen šolskega športa je zagotoviti učencem vsestranski telesni in duševni
razvoj. Da bi v naših učencih od 6. do 9. razreda spodbudili večjo željo po gibanju,
bomo na šoli izbirali najboljšo/najboljšega športnico/športnika in najbolj športni
oddelek.
Kriterije najdete zapisane na šolski spletni strani.
Nagradni izlet
Pomemben pokazatelj učenčeve aktivnosti in pripadnosti je udeležba na
nagradnem izletu, ki ga šola vsako leto organizira ob koncu šolskega leta za učence
od 6. do 9. razreda.
Nagradnega izleta se udeležijo učenke in učenci, ki v tekočem šolskem letu
dosežejo največ točk.
Učenec, ki je v tekočem šolskem letu prejel vzgojni opomin (ali vpise v zvezek
opažanj, ki niso pozitivni), se izleta ne more udeležiti.
Posamezne aktivnosti se za učence od 6. do 9. razreda točkujejo po kriterijih, ki so
zapisani na šolski spletni strani.
11
PROMETNA VARNOST
Prometna vzgoja oblikuje otroka v kulturnega in strpnega udeleženca v prometu,
sposobnega varnega vključevanja in ravnanja kot pešca, kolesarja, potnika v
osebnem vozilu ali avtobusu. Pri vzgojnem učinkovanju na otroka se srečujeta
dejavnost staršev in šole. Prometna vzgoja in priprava otrok za samostojno
sodelovanje v prometu je uspešna, če otroka učimo, kako naj ravna v prometu in to
s svojim zgledom hkrati tudi utrjujemo.
Nekaj nasvetov za varno pot v šolo
Učenci dobijo vsako šolsko leto osnovna navodila VARNOST V PROMETU.
Otroci 1. r. devetletne OŠ morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo.
Pri slabi vidljivosti in v mraku nosimo kresničko/odsevnike, prvošolci poleg tega
še rumene rutice.
Hodimo po notranji strani pločnika, če pločnika ni, pa ob skrajnem levem robu
cestišča. V skupini hodimo eden za drugim – v koloni. Na cesti se NIKOLI ne
lovimo ali prerivamo!
Cesto prečkamo na prehodu za pešce. VEDNO se ustavimo, pogledamo levo –
desno in ponovno levo, šele ko se prepričamo, da je prehod varen, odločno
prečkamo cesto.
Preden stopimo na cesto, vedno preverimo, če je res varno, tudi kadar nam sveti
zelena luč. Kjer ni urejenega prehoda, zelo previdno prečkamo cesto na
preglednem delu.
Obnašanje na avtobusu/kombiju
Vstopamo in izstopamo DRUG ZA DRUGIM in SE NE PRERIVAMO.
Pozdravimo voznika, med vožnjo SEDIMO, ne kričimo, ne smetimo in ne
uničujemo inventarja v vozilu. Še posebej PAZIMO NA MLAJŠE in ŠIBKEJŠE
(bolni ali poškodovani).
Prometne dejavnosti na šoli
Prometno vzgojo vključujemo v vse predmete tako na razredni kot predmetni
stopnji.
12
ŠOLSKI ZVONEC
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9.ura
07.30 – 08.15
08.20 – 09.05
09.10 – 09.55
10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
11.55 – 12.40
12.45 – 13.30
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
1. odmor
glavni odmor - malica
3. odmor
4. odmor
5. odmor
6. odmor - kosilo
7. odmor
09.05 – 09.10
09.55 – 10.15
11.00 – 11.05
11.50 – 11.55
12.40 – 12.45
13.30 – 13.50
14.35– 14.40
JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE
Za učence prvega razreda je organizirano brezplačno jutranje varstvo od 6.30 do
8.15 ali po dogovoru. Stroškov jutranjega varstva za učence 2. in 3. razreda ne
pokriva Ministrstvo za šolstvo in šport, zato bodo plačniki starši.
Učenci od 1. do 4. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega
bivanja. Svoje delo zaključijo ob 16. uri oz. dežurni oddelek do 16.30. Za učence
5. razreda organiziramo varstvo do 16.00.
UČNE SKUPINE
Manjše učne skupine izvajamo:
v 4. razredu pri matematiki, v 5. razredu pri matematiki in slovenščini,
v 6. in 7. razredu pri matematiki, slovenščini in angleščini.
V 8. in 9. razredu izvajamo pouk v homogenih skupinah pri urah matematike,
slovenščine in tujega jezika.
OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Učenci 7., 8. in 9. razreda lahko izbirajo med različnimi ponujenimi obveznimi
izbirnimi predmeti, ki bodo za šolsko leto 2015/2016 učencem 6., 7. in 8. razreda
predstavljeni 14. 4. 2015. Učenec izbira med dvema ali tremi urami izbirnih
predmetov, ki so ocenjevani v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju
13
znanja. Prav tako bodo ob koncu šolskega leta imeli možnost učenci 6. in 7.
razreda, da si poleg obveznih izbirnih predmetov izberejo še obiskovanje
neobveznega izbirnega predmeta, in sicer drugega tujega jezika, ki je prav tako
ocenjevan v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
Ob koncu šolskega leta bodo učenci 3. in 4. razreda imeli možnost, da bodo izbrali
obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta v šolskem letu 2015/2016, in sicer v
obsegu ene ali dveh ur na teden. Izbirali bodo lahko med drugim tujim jezikom,
umetnostjo, računalništvom, športom, tehniko. Ta predmet bo ocenjevan v skladu s
Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja.
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Redno spremljanje učnega in socialnega napredovanja je pomemben del
na poti do otrokovega uspeha v šoli. Starši si boste pregled nad otrokovim
napredovanjem lahko še izboljšali, če boste redno prihajali na roditeljske
sestanke in pogovorne ure.
Raz.
Prvi roditeljski
sestanek
Drugi roditeljski
sestanek
Tretji roditeljski
sestanek
1.
18. 9. 2014 ob
17.00: uvodne
informacije
20. 11. 2014:
Razvijanje bralnih
spretnosti (mag.
Nada Topolovec,
Svetovalni center)
2.
18. 9. 2014 ob
17.00: uvodne
informacije
13. 11. 2014: Na
poti k samostojnosti
(Majda Jarc,
Svetovalni center)
3.
18. 9. 2014 ob
29. 1. 2015:
29. 1. 2015:
Evalvacija prvega
ocenjevalnega
obdobja,
informacije;
Družabni večer
»Tisti dve besedi«
pod okriljem
vseslovenskega
družbeno
odgovornega
programa Neodvisen.si
29. 1. 2015:
Evalvacija prvega
ocenjevalnega
obdobja,
informacije;
Družabni večer
»Tisti dve besedi«
pod okriljem
vseslovenskega
družbeno
odgovornega
programa Neodvisen.si
10. 2. 2015: Dobre
14
Četrti
roditeljski
sestanek
10. 3. 2015:
Čudežno
potovanje v
deželo
pravljic
(Helena
Molek),
informacije
12. 5. 2015:
17.00: uvodne
informacije
Evalvacija prvega
ocenjevalnega
obdobja,
informacije;
Družabni večer
»Tisti dve besedi«
pod okriljem
vseslovenskega
družbeno
odgovornega
programa Neodvisen.si
učne navade – dobra
napoved za
prihodnost (Aljaž
Tulimirović,
Svetovalni center)
4.
18. 9. 2014 ob
17.00: uvodne
informacije
20. 11. 2014: Kako
in koliko lahko
starši pomagamo
svojemu otroku pri
domačem učnem
delu, da bo
uspešnejši učenec
(mag. Suzana Žunko
Vogrinc, Svetovalni
center)
5.
18. 9. 2014 ob
17.00: uvodne
informacije
12. 11. 2014: Pasti
današnje vzgoje
(Heliodor Cvetko,
Svetovalni center)
6.
18. 9. 2014 ob
18.00: uvodne
informacije
13. 11. 2014: Kako
in koliko lahko
starši pomagamo
svojemu otroku pri
domačem učnem
delu, da bo
29. 1. 2015:
Evalvacija prvega
ocenjevalnega
obdobja,
informacije;
Družabni večer
»Tisti dve besedi«
pod okriljem
vseslovenskega
družbeno
odgovornega
programa Neodvisen.si
29. 1. 2015:
Evalvacija prvega
ocenjevalnega
obdobja,
informacije;
Družabni večer
»Tisti dve besedi«
pod okriljem
vseslovenskega
družbeno
odgovornega
programa Neodvisen.si
29. 1. 2015:
Evalvacija prvega
ocenjevalnega
obdobja,
informacije;
Družabni večer
15
Predstavitev
koncepta
odkrivanja in
dela z
nadarjenimi
učenci,
informacije
ob
zaključevanju
šolskega leta,
neobvezni
izbirni
predmeti
(Mateja
Ivankovič
Bubić)
10. 3. 2015:
Predstavitev
poteka pouka
v manjših
učnih
skupinah, pri
neobveznih
izbirnih
predmetih,
informacije
12. 5. 2015:
Predstavitev
poteka šole v
naravi,
informacije
14. 4. 2015
ob 16.00:
Predstavitev
izbirnih in
neobveznega
izbirnega
uspešnejši učenec
(mag. Suzana Žunko
Vogrinc, Svetovalni
center)
7.
18. 9. 2014 ob
18.00: uvodne
informacije
8.
18. 9. 2014 ob
18.00: uvodne
informacije
9.
18. 9. 2014 ob
18.00: uvodne
informacije
29. 1. 2015:
Evalvacija prvega
ocenjevalnega
obdobja,
informacije;
Družabni večer
»Tisti dve besedi«
pod okriljem
vseslovenskega
družbeno
odgovornega
programa Neodvisen.si
29. 1. 2015:
Evalvacija prvega
ocenjevalnega
obdobja, karierna
orientacija (Mateja
Ivankovič Bubić),
informacije;
Družabni večer
»Tisti dve besedi«
pod okriljem
vseslovenskega
družbeno
odgovornega
programa Neodvisen.si
13. 11. 2014: Potek
vpisa v srednjo šolo
(Mateja Ivankovič
Bubić)
16
»Tisti dve besedi«
pod okriljem
vseslovenskega
družbeno
odgovornega
programa Neodvisen.si
11. 3. 2015:
Dvanajst zlatih
pravil vzgajanja –
kaj pa po 12. letu?
(mag. Alenka
Zupančič Danko,
Svetovalni center),
predstavitev poteka
pouka v manjših
učnih skupinah in
pri neobveznem
izbirnem predmetu
predmeta
predmetov,
informacije
12. 5. 2015:
Predstavitev
poteka šole v
naravi
14. 4. 2015: Dobre
učne navade – dobra
napoved za
prihodnost (Aljaž
Tulimirović,
Svetovalni center)
29. 1. 2015:
Evalvacija prvega
ocenjevalnega
obdobja,
informacije;
Družabni večer
»Tisti dve besedi«
pod okriljem
vseslovenskega
družbeno
odgovornega
programa Neodvisen.si
Po potrebi
maja 2015:
valeta in
slovesna
podelitev
spričeval
1.d
2.d
3.d
4.d
KOŠAKI
17. 9. 2014 ob
17.00: uvodne
informacije
13. 11. 2014: Dobre
učne navade – dobra
napoved za
prihodnost (Aljaž
Tulimirović,
Svetovalni center)
10. 3. 2015:
Predstavitev
koncepta odkrivanja
in dela z
nadarjenimi učenci
(Mateja Ivankovič
Bubić), informacije
Skupne popoldanske pogovorne ure so DRUGI TOREK V MESECU med 17. in
18. uro v matičnih učilnicah, razen ob izjemah, ko se roditeljski sestanek, ki mu
sledijo pogovorne ure, izvaja ob drugačnem terminu, kot je zapisano v zgornji
preglednici.
Predmetni učitelji, ki niso razredniki, so dosegljivi v zbornici šole vsak drugi torek
v mesecu med 17.00 in 18.00.
V delo šole se starši vključujejo tudi s predstavniki v svetu staršev, ki je
posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši,
izvoljeni na roditeljskih sestankih v septembru 2014.
Sestanki sveta šole bodo 25. septembra 2014, marca 2015 in junija 2015. Sestanki
sveta staršev bodo 25. septembra 2014, marca 2015 in junija 2015.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Temeljna funkcija šolske svetovalne službe je pomoč in podpora učencem ter
staršem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za
napredovanje učencev v razvoju in učenju. Naša naloga je, da spremljamo potek
vsakdanjega življenja in dela v šoli, nudimo pomoč učencem s težavami, skrbimo
za dobro počutje na šoli, za varno in spodbujajoče učno okolje, za spoštovanje
šolskega reda in šolskih pravil.
Šolska svetovalna služba nudi neposredno pomoč nadarjenim učencem, svetuje
učencem z vzgojnimi, disciplinskimi, razvojnimi, osebnimi in socialnimi težavami.
Načrtuje, koordinira in izvaja vpis ter sprejem otrok v šolo in odgovarja na vsa
vprašanja v zvezi s šolanjem. Skrbi za karierno orientacijo učencev in koordinira
vpis v srednje šole. Vključuje se v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in
pomoči družinam v socialno-ekonomski stiski. Učiteljem pomaga pri organizaciji
in izvedbi predavanj na roditeljskih sestankih. Spremlja učni napredek učencev od
prvega do devetega razreda. Učence seznanja z uspešnimi metodami in tehnikami
šolskega učenja, organizira in izvaja vaje za učence s specifičnimi učnimi težavami
ter posebnimi potrebami, sodeluje pri izboljšanju kvalitete poučevanja.
17
KNJIŽNICA, UČBENIŠKI SKLAD
Šolska knjižnica je kulturno in informacijsko središče šole. Nudi storitve učencem
in učiteljem. Podpira vzgojno-izobraževalne cilje, opisane v poslanstvu šole in
letnem delovnem načrtu. Učencem in zaposlenim omogoča s svojim gradivom, da
postanejo učinkoviti uporabniki informacij na različnih medijih. Knjižnica je
polnopravna članica sistema COBISS. V knjižnici, ki bo odprta vsak dan med 8. in
14. uro, vas bo prijazno sprejela knjižničarka Helena Molek.
Knjižničarka Helena Molek vodi učbeniški sklad, iz katerega si učenci izposojajo
učbenike. Tudi v šolskem letu 2014/2015 je zagotovljena brezplačna izposoja
učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učenke in učence osnovne šole (od prvega
do vključno devetega razreda). Sredstva iz omenjenega naslova bo šolam na
podlagi zahtevkov in dokazil o izposoji povrnilo Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport. Učenci ob koncu šolskega leta vrnejo učbenike v šolsko
knjižnico. Če učbenik izgubijo ali poškodujejo, plačajo odškodnino.
KULTURNA ŠOLA 2013
Junija 2013 nam je komisija Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti sporočila,
da skladno z razpisanimi kriteriji izpolnjujemo vse kvantitativne in kvalitativne
pogoje za dodelitev naziva kulturna šola. Tako smo prejeli naziv KULTURNA
ŠOLA za obdobje 2014-2017. Nosili ga bomo s ponosom, saj sodimo v krog tistih
šol, ki se izkazujejo z nadpovprečno kulturno dejavnostjo. Hkrati pa je to tudi
obveza, da bomo z delom na različnih področjih kulturnega življenja nadaljevali
tudi v prihodnje. Mentorica: Helena Molek
29. januarja 2015 bomo na šoli gostili
vseslovenski družbeno odgovoren
program NE-ODVISEN.SI, ki sooča
mladostnike vseh starostnih skupin in
odrasle s pojavi najrazličnejših
zasvojenosti. Program odpira vrata medgeneracijskim stikom in premisleku o
odgovornem in usklajenem starševstvu ob hkratnem postavljanju trdnih vzgojnih
postavk. Dogodki programa so organizirani tako, da se program v enem dnevu
izvede za vse generacije. Dopoldanski je namenjen otrokom, zvečer pa mu sledi
program za odrasle z naslovom »Tisti dve besedi«. Več o programu najdete na
spletni strani: www.ne-odvisen.si.
18
EKOŠOLA
Tudi v šolskem letu 2014/2015 bomo kot ekošola nadaljevali z osveščanjem
učencev o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki, trudili se bomo
ohranjati odgovoren odnos do okolja, razvijali osveščenost glede zmanjševanja
količin odloženih odpadkov in povečanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma
recikliranja ter razvijali pozitivni odnos do varovanja narave.
Učence bomo tudi osveščali glede pravilnega ločevanja in odlaganja odpadkov v
zabojnike na ekološkem otoku. Z učenci bomo izdelovali različne eko izdelke, ki
jih bomo tudi razstavili. Še naprej bomo izvajali akcije zbiranja zamaškov,
odpadnih baterij in tonerjev. V mesecu marcu bomo v okviru vseh razredov izvedli
ekodan. Koordinatorici ekošole in ekodneva sta Anita Mihalič in Iris Kolarič.
ZDRAVA ŠOLA
OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor je vključena v projekt mreže Zdravih šol že
vse od leta 1998. Od takrat si vsako leto prizadevamo, da bi naš program zdrave
šole dobil še popolnejšo podobo in da bi vključeval čim več pestrih vsebin.
Tudi letos aktivno vstopamo v ta projekt z željo, da bo naša šola res zdrava šola.
S svojim delovanjem in ukrepi se bomo trudili spoštovati, omogočati in
promovirati smernice zdravega načina življenja.
Ker je rdeča nit letošnje mreže zdravih šol DUŠEVNO ZDRAVJE, bodo
nekatere letošnje aktivnosti usmerjene k skrbi za čim manj stresa tako med učenci
kakor tudi med delavci šole. Spoznavali bomo tudi vzroke in ozadja nekaterih
psihičnih motenj in vplive vrstnikov ter širšega družbenega okolja na odzivanje
posameznika, predvsem mladih. Nekatere aktivnosti, s katerimi bomo uresničevali
cilje ohranjanja stabilnega duševnega zdravja, so: vseslovenski projekt Neodvisen, Nadlegovanje vrstnikov - bullying, Šola notranjega jaza ter spoznavanje
in izvajanje različnih tehnik sproščanja.
Saj veste - ŽIVLJENJE JE LEPO, ČE GA ZDRAVO ŽIVIŠ.
Vodja zdrave šole je Renata Prosenjak Vrabl.
EVROPSKA VAS
Tudi letos bomo sodelovali v projektu Evropska vas, ki ga Evropska hiša Maribor
in Šola za ravnatelje organizirata v sodelovanju z mariborskimi osnovnimi šolami
v počastitev Dneva Evrope. Koordinatorica je Petra Jesenek Bračko.
19
PROSTOVOLJSTVO
Prostovoljstvo je delo, ki ga opravljajo tisti, ki želijo prispevati h
kakovostnejšemu življenju v družbi in braniti interese
posameznika ali skupin. Delo ni plačano z denarjem. Poplačano je
z občutkom, da opravljaš koristno delo nekomu, ki to potrebuje.
Cilji, ki jih želimo doseči v šolskem letu 2014/2015, so povezani z
razvijanjem sočutja, sprejemanjem drugačnosti, širjenjem
humanitarnosti in prostovoljstva, ozaveščanjem o dobrih delih,
razvijanjem odgovornosti, odgovornim ravnanjem do narave ter izboljševanju
kakovosti življenja med generacijami.
Vabimo vas, da se nam pridružite v naslednjih projektih:
TRŽNICI OBLAČIL IN OBUTVE, MIKLAVŽEVI DOBRODELNI
PRIREDITVI, DOBRODELNEM KNJIŽNEM SEJMU, ZBIRALNI AKCIJI
ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN ZBIRANJU HRANE ZA ŽIVALI.
Koordinatorica projekta je Katja Pregl.
MALE SIVE CELICE
Vsak ima svoje male sive celice, vendar sedmošolci svoje vsako leto napnejo za
tekmovanje Male sive celice, ki že dvajseto leto razveseljuje mlade in starejše na
televizijskih ekranih. Tudi letos bodo sedmošolci naše šole sodelovali na
predtekmovanju in se tako potegovali za najboljša mesta, da se bodo uvrstili v kviz
v sklopu televizijskih oddaj. Tako bodo najprej rešili pisni preizkus v sklopu
šolskega tekmovanja Male sive celice, kjer bo 6 najboljših sestavljalo dve ekipi za
predtekmovanje. Le-to bo potekalo 25. 9. 2014 na OŠ Pesnica. Zato iščite, vrtajte,
raziskujte, sprašujte, dvomite, razglabljajte … Učenci 8. in 9. razredov pa se lahko
prijavijo na kviz Abeceda, kjer individualno tekmujejo v televizijskem studiu, če
bodo izžrebani.
Dodatne informacije dobite pri mentorici Urški Oblak.
ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad Osnovne šole Franca Rozmana - Staneta Maribor (v nadaljevanju:
šolski sklad) upravlja upravni odbor (v nadaljevanju UO), ki ima šest članov, od
tega štiri predstavnike šole in dva predstavnika staršev. Predsednika in njegovega
namestnika izvolijo člani UO.
Predsednica šolskega sklada je šolska svetovalna delavka Sabina Kelc, njen
namestnik pa pomočnik ravnateljice Matjaž Golija,
Način delovanja, sestavo in pristojnosti organov sklada, način pridobivanja in
20
razpolaganja s sredstvi sklada ter način dela Upravnega odbora sklada ureja
Pravilnik delovanja Šolskega sklada Osnovne šole Franca Rozmana - Staneta.
Namen ustanovitve Šolskega sklada:

V prvi vrsti pomoč socialno šibkim učencem (subvencija prehrane in
prevoza pri udeležbi na strokovnih ekskurzijah, šoli v naravi, drugih
dejavnostih nadstandardnega programa šole, pri nakupu šolskih
potrebščin…),

zvišanje standarda pouka oziroma nakup nadstandardne opreme,

financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih
interesnih dejavnosti ter projektov, ki niso sestavina izobraževalnega
programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,

podeljevanje sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi
donator,

drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole.
Dejavnosti šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev,
občanov, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor (v nadaljevanju UO), ki ima šest članov, od tega štiri
predstavnike šole in dva predstavnika staršev. Predsednika in njegovega
namestnika izvolijo člani UO.
ŠOLSKA PREHRANA
Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v
vzgojno-izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno
izobraževanje. V sklopu organizacije šolske prehrane nudimo učencem zajtrk,
malico, kosilo in popoldansko malico po naslednji časovni razporeditvi:
1. RAZRED
ZAJTRK
MALICA
KOSILO
POPOLDANSKA
MALICA
08.20–08.35
Sadni obrok
11.50–12.15
14.00–14.10
2. – 9.
RAZRED
07.15 – 8.15
09.55–10.15
11.50–14.35
14.00–14.10
Organizatorka šolske prehrane je Adelina Simič Sarađen.
Vodja kuhinje je Eva Grabrovec.
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
21
PODRUŽNICA
I.C. KOŠAKI
7.45 – 8.00
09.55–10.15
11.50–13.30
14.00–14.10
Sistem razdeljevanja sadja v šolah, imenovan »Shema šolskega sadja«, je
promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.
Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti
naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako
povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega
časa.
Sadje, ki ga določa sistem, razdeljujemo enkrat tedensko, in sicer ob sredah izven
redne šolske prehrane. Šola pa dobi povrnjen del stroškov od Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja.
PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO IN UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
Prijavo učenca na šolsko prehrano (zajtrk, malico, kosilo in popoldansko
malico) je potrebno vložiti v šoli.
UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev. Pred novim šolskim letom 2014/2015 staršem ne bo več
potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila na
pristojnih Centrih za socialno delo (CSD). Učenci bodo lahko pridobili
subvencijo šolske prehrane po enakih merilih (lestvici) kot do sedaj,
poenostavlja pa se postopek pridobivanja pravice. Osnovne šole bodo
upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred (%) v odločbi o otroškem dodatku
in bodo pridobile informacije o upravičenosti in višini subvencije.
Na podlagi novele lahko starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo
kosila pri pristojnem centru za socialno delo samo v primeru, če družina učenca na
dan 1. 9. 2014 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
Subvencija malice
Subvencija v višini cele malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo,
so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v
Republiki Sloveniji.
Subvencija kosila
Polna subvencija za kosilo pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na
kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Do
polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci, ki so
nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.
Vlogo za subvencijo kosila iz občinskega proračuna MOM vložijo le tisti
starši, ki so do tega upravičeni po PRAVILNIKU IZ OBČINSKEGA
PRORAČUNA (velja le za Mestno občino Maribor - MOM):
22
-
pri katerih je v odločbi CSD o otroškem dodatku izračunan
povprečni dohodek na družinskega člana višji od 18,00% in nižji od
36,00% (% najdete na 2. ali 3. strani odločbe o otroškem dodatku),
-
ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor.
in
Zaradi sodelovanja z Mestno občino Maribor vas naprošamo, da v primeru
izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev Vlogo za subvencijo kosila iz
občinskega proračuna (za MOM) čim prej posredujete na šolo. Prosimo, da
vlogi priložite fotokopijo veljavne Odločbe o otroškem dodatku.
Vlogo za subvencijo kosila po pravilniku iz občinskega proračuna (MOM)
lahko starši dvignete in izpolnjeno oddate na šoli, pri šolski svetovalni
delavki Sabini Kelc, kjer v primeru nejasnosti dobite tudi dodatne
informacije (tel. št.: 02/ 250-43-18).
PREKLIC PRIJAVE, ODJAVA IN PLAČILO PREHRANE
Preklic prijave
Starši lahko kadarkoli brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane za nedoločen
čas. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi
oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.
Odjava
Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih,
ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za
izvedbo dejavnosti.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca pa so starši tisti, ki morajo
odjaviti prehrano za svojega otroka, in sicer za čas odsotnosti učenca. Odjava
velja z naslednjim dnem, če je bila odjava prehrane podana poslovni sekretarki
(tajnici) do 9.00. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. Če starši tega ne naredijo
in imajo subvencionirano šolsko prehrano, morajo sami v celoti poravnati
stroške šolske prehrane.
Preklic prijave prehrane kakor tudi odjava prehrane se uredita pisno pri poslovni
sekretarki v tajništvu šole, lahko pa tudi na drug pisni način (po elektronski pošti,
po faksu …).
Plačilo prehrane – Prehrana se obračunava mesečno, za tekoči mesec glede na
število delovnih dni v mesecu.
OBVEZNOSTI UČENCEV IN STARŠEV
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da bo:
- spoštoval pravila šolske prehrane,
23
- plačal prispevek za šolsko prehrano,
- pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
- plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
- šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na
prehrano.
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Preventivno zdravstveno varstvo učencev je organizirano neodvisno od izbranega
osebnega zdravnika. Za preventivno varstvo naših učencev bo poskrbela ga.
Marjana Stanko - Flakus, dr.med.spec.šol.med..
Za zobozdravstveno preventivo in kurativo pa bosta skrbeli gospa Herta Ranziger
Sotirovič, dr. dent. med. (MATIČNA ŠOLA), spec. in Petra Gorenšek Granda, dr.
dent. med. (PODRUŽNICA I.C. KOŠAKI) ter gospa Tinka Mlakar, med. sestra iz
kabineta za zobozdravstveno vzgojo in preventivno dejavnost ZD dr. Adolfa
Drolca Maribor.
Zdravnica za učence je Marjana Stanko - Flakus, dr. med., spec. šol. med. (tel.: 02
22 86 461)
njen urnik ambulante (COMR, Vošnjakova ulica 2, pritličje) za bolne učence:
 ponedeljek, petek od 7:00 do 10:00
 torek od 7:00 do 13:15
 sreda, četrtek od 13:15 do 16:00
Za nujne primere dela ambulanta v IV. Nadstropju, od 7:00 do 19:30.
Sistematski pregledi se bodo izvajali v IV. nadstropju.
V času počitnic bo delala nadomestna ambulanta le IV. nadstropju.
Zobozdravnica za učence matične šole je prim. Herta Ranzinger Sotirović, dr.
dent. med., spec. (tel. št. 02 /22 86 505)
Njen urnik (sprejem):
 ponedeljek, sreda od 7:00 do 12:30
 torek, četrtek od 13:30 do 19:00
 petek od 7:00 do 12:30 ali od 13:30 do 19:00
 vsaka druga sobota od 7:00 do 12:00
Zobozdravnica za učence podružnice I.C. Košaki je Petra Gorenšek Granda, dr.
24
dent. med. (tel št. 02/ 22 86 508)
Njen urnik (sprejem):
 ponedeljek, sreda od 13:30 do 19:00
 torek, četrtek od 7:00 do 12:30
 petek od 7:00 do 12:30 ali od 13:30 do 19:00
 vsaka druga sobota od 7:00 do 12:00.
ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto pričnemo 1. septembra. Šolsko leto je razdeljeno na dve
ocenjevalni obdobji. Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne,
tehniške in naravoslovne dneve, šole v naravi in strokovne ekskurzije.
Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij, za vse ostale razrede pa se
pouk konča 24. junija 2015.
TRAJANJE
1.
ocenjevalno
obdobje
2.
ocenjevalno
obdobje
REDOVALNE KONFERENCE
od 01. septembra 2014
do 31. januarja 2015
28. januar 2015
od 01. februarja
do 24. junija 2015
(do 15. junija za 9. r.)
18. junij 2015 za učence od 1. do 8.
razreda
9. junij 2015 za 9. razrede
POČITNICE ZA UČENCE
POČITNICE
DATUM
JESENSKE POČITNICE
od 27. 10. do 31. 10. 2014
NOVOLETNE POČITNICE
od 29. 12. do 2. 1. 2015
ZIMSKE POČITNICE
od 16. 2. do 20. 2. 2015
PRVOMAJSKE POČITNICE
27. 4. 2015 do 1. 5. 2015
POLETNE POČITNICE
od 16. 06. do 31. 08. 2015 za 9. r
od 26. 06. do 31. 08. 2015 od 1. do 8. r.
25
PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE
PREDMET
1.r. 2.r. 3.r.
Slovenski jezik
6
7
7
Matematika
4
4
5
Angleški jezik
Likovna umetnost
2
2
2
Glasbena umetnost
2
2
2
Družba
Geografija
Zgodovina
Dom. in drž. kultura in etika
Spoznavanje okolja
3
3
3
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
3
3
3
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Oddelčna skupnost
Naravoslovni dnevi
Kulturni dnevi
Športni dnevi
Tehniški dnevi
3
4
5
3
3
4
5
3
3
4
5
3
4.r
5
5
2
2
1,5
2
5.r
5
4
3
2
1,5
3
6.r
5
4
4
1
1
7.r
4
4
4
1
1
8.r
3,5
4
3
1
1
9.r
4,5
4
3
1
1
1
1
2
2
1
1,5
2
1
2
2
2
2
1,5
2
2
2
2
3
1
3
2
1,5
3
1
1
3
0,5
0,5
0,5
2
2/1
1
1
0,5
2
2/1
1
1
0,5
2
2/1
1
1
0,5
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
4
3
3
5
4
2
2
2
2/1
2/1
2/1
3
3
Neobvezni izbir. predmeti
drugi tuji jezik
drugi tuji jezik, umetnost,
računalništvo, šport, tehnika
26
IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA O PREVERJANJU
IN OCENJEVANJU ZNANJA
 V prvem in drugem razredu osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z
opisnimi ocenami. V tretjem razredu se učence ocenjuje številčno od 1 do 5. V
drugem in tretjem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s
številčnimi ocenami.
 Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in
drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti.
 Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se
predmet izvaja. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ
dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri
čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se
predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko,
izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), se znanje učencev oceni najmanj
dvakrat. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri
tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer
večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
 Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ
dvakrat v tednu in enkrat na dan. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka
učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, trikrat v
tednu in enkrat na dan, če gre za ponovitev ocenjevanja v skladu s 13. členom
tega pravilnika. V tem primeru učenci ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni
zaporedoma. O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni
vsaj pet delovnih dni prej. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco
učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru iz 13. člena tega
pravilnika.
 V 8. in 9. razredu se pri predmetih, pri katerih poteka pouk v manjših
skupinah, znanje učencev med šolskim letom ocenjuje z ocenami od 1 do 5, in
sicer na naslednji način: – učenec, ki doseže standarde znanja na 1. ravni
zahtevnosti, dobi največ oceno dobro (3), – učenec, ki doseže standarde znanja
na 2. ravni zahtevnosti, dobi največ oceno prav dobro (4), – učenec, ki doseže
standarde znanja na 3. ravni zahtevnosti, dobi največ oceno odlično (5). Učitelj
pomaga učencu doseči in preseči standarde znanja na posamezni ravni
zahtevnosti. Učenec, ki obiskuje pouk na 1. ali 2. ravni zahtevnosti, lahko za
izkazano znanje prejme višjo oceno od tiste, ki je za posamezne ravni
zahtevnosti določena v tem členu. Višjo oceno prejme, če pri ocenjevanju
znanja izkaže z učnim načrtom opredeljene standarde znanja na višji ravni.
 Šola ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o
pridobljenih učenčevih ocenah, zapisanih v redovalnici. Ne glede na določilo
prejšnjega odstavka je v 1. razredu obvestilo o pridobljenih učenčevih ocenah
27
med šolskim letom lahko tudi samo ustno. Če razrednik staršev o učenčevih
ocenah ne more seznaniti ustno, jih obvesti pisno.
 Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda lahko na podlagi pisnega obrazloženega predloga
razrednika ponavlja razred brez soglasja staršev.
 Učenec, ki je v 7. oziroma 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno
ocenjen
iz
več
kot
dveh
predmetov,
razred
ponavlja.
Učenec, ki je v 7. oziroma 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno
ocenjen iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni
izpit. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred.
Celotni Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
osnovni šoli je objavljen na spletni strani:
http://zakonodaja.gov.si/
Informacije Ric-a so dosegljive na spletni strani: http://www.ric.si
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalno preverjanje znanja se bo izvedlo obvezno za vse učence v
šestem in devetem razredu. Naknadnega roka v tem šolskem letu več ni.
6. RAZRED
9. RAZRED
matematika
torek, 05. 05. 2015
matematika
torek, 05. 05. 2015
slovenščina
čet., 07. 05. 2015
slovenščina
čet., 07. 05. 2015
TJA
pon., 11. 05. 2015
TJA
pon., 11. 05. 2015
IZPITNI ROKI
Roki za predmetne, razredne in popravne izpite bodo za učence devetega
razreda med 16. in 30. junijem 2015, za učence ostalih razredov pa med
26. junijem in 9. julijem 2015. Naknadni roki pa bodo med 18. in 31.
avgustom 2015.
28
STROKOVNE EKSKURZIJE –
NADSTANDARDNI PROGRAM
RAZ.
7.r.
7. do 9. r.
7. do 9. r.
8. r.
9. r.
9. r.
VODJA
Mitja Kobale
Elizabeta Puklavec
Kristina Deleva
Mitja Kobale
Mitja Kobale
Mitja Kobale
RELACIJA
Krapina, Zagreb
Frankfurt
Francija
Dunaj
München, Nemčija
Kobarid
DATUM
8.10.2014
20. do 24.10. 2014
15. do 19 10. 2014
7. do 8. 11. 2014
17. do 18. 4. 2015
10.10.2014
ŠOLE V NARAVI
RAZ.
3. r.
VODJA
Marjana Noč
KRAJ
Rogla
5. r.
6. r.
Karmen Pribičevič
Jerica Puklavec
VIRC Poreč
Kope
7. r.
Mitja Kobale
Bohinj
Šola petja
Bojana Maček
Hotel Tisa, Pohorje
DATUM
2. do 4. 6. 2015
15. do 20. 6. 2015
19. do 23. 1.2015
11. do 15. 6. 2015
april 2015
Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva na število učencev 5. razreda
za sofinanciranje šole v naravi. Učencem, ki zaradi socialnega položaja ne morejo
v celoti plačati stroškov šole v naravi, se letno zagotavljajo sredstva za subvencijo .
Podrobnejši kriteriji za subvencioniranje šole v naravi so enaki kot pri
subvencioniranju šolske prehrane.
AKTIVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE
Učitelji bodo identificiranim nadarjenim učencem ponudili različne
aktivnosti, ki jih bodo izvajali ob popoldnevih, večerih ali sobotah. Pred
izpeljavo bodo učenci prejeli prijavnice, s katerimi se bodo k aktivnostim
prijavili in seznanili starše s sodelovanjem.
29
Aktivnost
Pogovorni klub
Izvajalci
Simona Deučman
Udeleženci
6. do 9. r.
Oktober
Oktober
Scenski element
Let's cook
6. do 9. r.
5. do 9. r.
Oktober
Vodenje
po
Mariboru
v
angleškem jeziku
Ustvarjalna
delavnica
Janja Tomažič
B. Vehovec, R.
Standeker, K. Pribičevič
Iris Kolarič, Nataša
Klemenc Žgajnar
T. Berghaus, M.
Klemenčič, K. Pribičevič,
R. Standeker, B.
Vehovec, J. Hojnik
D. Mordej, M. Krump
Janja Tomažič
Renata Prosenjak Vrabl
Urška Oblak, Katja
Klačinski
Bojana Maček
7. do 9. r.
B. Vehovec, R.
Standeker, K. Pribičevič
Katja Klačinski
Katja Klačinski
Iris Kolarič, N. Klemenc
Žgajnar
Simona Deučman
5. do 9. r.
Več izvajalcev
6. in 7. r.
Termin
Vsak prvi
četrtek v
mesecu od
oktobra do
vključno marca
(dve šolski uri)
Oktober
November
November
Februar
Februar
Februar
Marec
Marec
April
April
Maj
Maj
Eksperimentiranje
Ustvarjanje s starši
Umetnost v kemiji
Turnir Male sive
celice
Muzikal My Fair
Lady
Let's cook
Filmski klub
Filmski klub
EST – Romeo &
Juliet
Interd. ekskurzija v
dolino Trente
Dvodnevni tabor v
Košakih
8. in 9. r.
6. razred
4. do 9. r.
7. do 9. r.
5. do 9. r.
7. do 9. r.
5. in 6. r.
7. do 9. r.
9. razred
6. do 9. r.
Kot spodbujanje raziskovalnega duha, pridobivanje novih znanj:
Termin
Marec
Aktivnost
Mladi raziskovalci
Piramide
Izvajalci
N. Junker, M. Golob, M.
Noč
30
Udeležen
ci
3. razred
SEZNAM DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU
ZAP. ŠT. DEJAVNOST
1.
Šole v naravi
2.
Izobraževanje delavcev
3.
Posebni status učencev
4.
Pogovorne ure za učence
5.
Zdrava šola
6.
Ekošola
7.
Roditeljski sestanki
8.
Poklicno usmerjanje
9.
Vpis učencev
10.
Šolski sklad, subvencije
11.
Domača stran - WWW
12.
Računalniške storitve
13.
E – šolstvo
14.
Organizator prehrane
15.
Angleška bralna značka
16.
Nemška bralna značka
17.
Francoska bralna značka
18.
Učbeniški sklad
19.
Šolska kronika
20.
Prežihova bralna značka
21.
Kulturna šola
22.
Športna značka
23.
Skupnost učencev
24.
Otroški parlament
25.
Kulturni dnevnik
26.
Lutkovni abonma
27.
Evropska vas
28.
Varnost v prometu, koles.
Izpit
29.
Raziskovalna dejavnost
30.
Mladi raziskovalci
31.
Prostovoljstvo
31
NOSILEC DEJAVNOSTI
Breda Kutnjak
Breda Kutnjak
Breda Kutnjak
Sabina Kelc
Renata Prosenjak Vrabl
Anita Mihalič in Iris Kolarič
šolska svetovalna služba
šolska svetovalna služba
šolska svetovalna služba, Breda Kutnjak
Sabina Kelc
Ernest Gungl
Ernest Gungl
Ernest Gungl
Adelina Simič Saradžen
anglistke
nemcistke
Kristina Deleva
Helena Molek
Helena Molek
Helena Molek
Helena Molek
Davorin Dugulin
Sabina Kelc
Sabina Kelc
Bojana Maček
Simona Zagoranski
Petra Jesenek Bračko
Tatjana Berghaus
Urška Oblak
Petra Jesenek Bračko
Katja Pregl
32.
33.
34.
Male sive celice
Sobotne in popoldanske
aktivnosti za nadarjene
učence
Zbiralna akcija papirja
Urška Oblak, Katja Klačinski
Mateja Ivankovič Bubić
Aleš Koper
TEKMOVANJA IN NATEČAJI
Nosilci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Cici vesela šola
Vesela šola
Slovenščina (Cankarjevo priznanje)
Angleščina
Nemščina
Mat. (Vegovo priz., mat. kenguru)
Logika
Fizika (Štefanovo priznanje)
Kemija (Preglovo priznanje)
Eko kviz
Biologija
Zgodovina (Turnerjevo priznanje)
Sladkorna bolezen
Geografija
Računalništvo
Šport
Šah
Literarni in likovni natečaji
Raziskovalne naloge
Zvezdana Ritonja
Mateja Kočevar, Urška Klinc
Barbara Jelenko
Rozemarija Standeker
Anita Mihalič
Saša Kontler
Tatjana Ramot
Matjaž Krump
Darja Mordej
Mateja Klemenčič
Klemenčič, Vrabl
Mitja Kobale
Klemenčič, Vrabl
Aleš Koper
Gungl, Berghaus
Jerica Puklavec
Saša Kontler
posamezni mentorji
Urška Oblak
DRUGE AKTIVNOSTI
NAMEN
Plavalni tečaj: 3. razred v
kopališču Pristan
Plavalni tečaj: 1. razred
TERMIN
ZADOLŽITVE
16. do 27. 3. 2015
Z. Veselič, S. Novak, P.
Mesarec, razredničarke
Športni objekti Maribor
32
Tečaj nemščine za 1. in
2.razred
Plesni tečaj za 9. razred
Zaključek bralne značke
Kolesarski izpit
Zbiralna akcija papirja
celo leto
Zbiralna akcija kartuš in
baterij
Frankofonski
festival
v
Kranju
Zaključna prireditev za 9.
razred
Dan šole
Nagradna
ekskurzija
za
učence 6. do 9. razreda
po dogovoru
maj 2015
maj 2015
13. in 16. 10. 2014
13. in 16. 04. 2015
celotno šolsko leto
maj 2015
Anita Mihalič
razredniki
Helena Molek
Tatjana Berghaus
Aleš Koper
Iris Kolarič, Anita
Mihelič
Kristina Deleva
12. junij 2015
razredniki
22. maj 2015
4. junij 2015
Breda Kutnjak
Milena Škerget
KULTURNI DNEVI
R.
VSEBINA
Guliverjeva potovanja
Miklavževa dobrodelna
prireditev Skupaj
1.,
rastemo
2.,
Pisava – ogledalo
3.
človeka
Lutkovna predstava
TERMIN
10. 11. 2014
11. 11. 2014
VODJA
Simona Deučman
Janja Tomažič, Helena
Molek, Bojana Maček
24. 12. 2014
Simona Deučman
28. 01. 2015
Moje mesto Maribor
11. 04. 2015
Oj, čudežni zaboj
4.,
(Mestno gledališče Ptuj)
5.,
Ogled mestnih
6.
znamenitosti Ptuja
13. 10. 2014
Simona Zagoranski
Petra Jesenek Bračko,
Janja Tomažič
Simona Deučman
Mitja Kobale
33
Miklavževa dobrodelna
prireditev Skupaj
rastemo
Pisava – ogledalo
človeka
Moje mesto Maribor
Komični balet
Navihanka v SNG
Maribor
Miklavževa dobrodelna
7.,
prireditev Skupaj
8.,
rastemo
9.
Pisava – ogledalo
človeka
Moje mesto Maribor
Janja Tomažič, Helena
Molek, Bojana Maček
24. 12. 2014
Simona Deučman
11. 04. 2015
Petra Jesenek Bračko,
Janja Tomažič
Simona Deučman
15. 01. 2015
Janja Tomažič, Helena
Molek, Bojana Maček
24. 12. 2014
Simona Deučman
11. 04. 2015
Petra Jesenek Bračko,
Janja Tomažič
Miklavževa dobrodelna prireditev Skupaj rastemo bo za učence v petek, 5. 12.
2014, v dopoldanskem času, za starše pa v ponedeljek in torek, 8. in 9. 12.
2014, v popoldanskem času.
Tema šolskega Prešernovega nagradnega literarnega in likovnega natečaja
2014/2015 je MARIBOR – MOJE MESTO.
Rok za oddajo prispevkov je 28. november 2014.
ŠPORTNI DNEVI
R
AKTIVNOST
Jesenski pohod
1.
DATUM
VODJA
september 2014 Jovanka Hojnik
Zimski športi
Atletika
Rolanje
Štafetne igre s pohodom
januar 2015
22. 04. 2015
maj 2015
junij 2015
34
Zvezdana Ritonja
Sanja Šemrov
Nataša Junker
Darja Kolarič Fir
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jesenski pohod – Račji
dvor
Športne igre s pohodom
Zimski športi
Atletika
Rolanje
Štafetne igre s pohodom
Zimski športi
Atletika
Rolanje
Planinski pohod ŠVN
Pohod s peko kostanjev
september 2014 Bojana Vehovec
Ples
Drsanje
Namizni tenis , badminton
Pohod z orientacijo
Pohod s peko kostanjev
december 2014
februar 2015
junij 2015
junij 2015
oktober 2014
Ples
Drsanje
Pohod ŠVN
Plavanje ŠVN
Pohod
Zimske aktivnosti
Tek na smučeh (ŠVN)
Športne aktivnosti
Atletika
Pohod
Zimske aktivnosti
Športne aktivnosti
Atletika
Kolesarjenje (ŠVN)
Pohod
Zimske aktivnosti
Športne aktivnosti
Atletika
december 2014
februar 2015
junij 2015
junij 2015
02. 10. 2014
06. 02. 2015
januar 2015
16. 03.2015
21. 04. 2015
02. 10. 2014
06. 02. 2015
16. 03. 2015
21. 04. 2015
junij 2015
02. 10. 2014
06. 02. 2015
16. 03. 2015
21. 04. 2015
oktober 2014
januar 2015
22. 04. 2015
maj 2015
oktober 2014
januar 2015
22. 04. 2015
maj 2015
junij 2015
oktober 2014
35
Dušica Jeseničnik
Zvezdana Ritonja
Sanja Šemrov
Nataša Junker
Mira Golob
Marjana Noč
Sanja Šemrov
Nataša Junker
Mira Golob
Tatjana Kovač,
Tatjana Šerdoner
Tatjana Kovač
Matjaž Golija
Mateja Kočevar
Silva Conde
Tatjana Šerdoner,
Tatjana Kovač
Katja Pregl
Matjaž Golija
Jelka Zadravec V.
Samo Novak
Primož Mesarec
Matjaž Golija
Jerica Puklavec
Boris Fekonja
Jerica Puklavec
Primož Mesarec
Matjaž Golija
Boris Fekonja
Jerica Puklavec
Tatjana Berghaus
Primož Mesarec
Matjaž Golija
Boris Fekonja
Jerica Puklavec
9.
Pustolovski park
Pohod
Zimske aktivnosti
Športne aktivnosti
Atletika
Pustolovski park
02. 06. 2015
02. 10. 2014
06. 02. 2015
16. 03. 2015
21. 04. 2015
02. 06. 2015
Davorin Dugulin
Primož Mesarec
Matjaž Golija
Boris Fekonja
Jerica Puklavec
Davorin Dugulin
NARAVOSLOVNI DNEVI
R.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VSEBINA
Terapevtski psi
Skrb za čisto okolje
Obisk živalskega vrta v LJ
Terapevtski psi
Voda – vir življenja
Pastirski dan Vače
Terapevtski psi
Hermanov brlog - Celje
Travnik
Hiša eksperimentov
Pokrajinski muzej
Ljubljana
Življenjska okolja
Gozdna učna pot
Žitnice Slovenije
Orientacija (ŠVN)
Tokovi in energija
Merjenje in merske enote
TERMIN
oktober 2014
april 2015
maj 2015
oktober 2014
april 2015
maj 2015
oktober 2014
maj 2015
junij 2015
oktober 2014
marec 2015
27. 05. 2015
oktober 2015
maj 2015
27. 05. 2015
januar 2015
15. 12. 2014
02.06.15
36
VODJA
Maja Leskovar
Marta Horvat
Sanja Šemrov
Bojana Vehovec
Dušica Jeseničnik
Zvezdana Ritonja
Mira Golob
Nataša Junker
Marjana Noč
Silva Conde
Mateja Kočevar
Mateja Kočevar
Tatjana Šerdoner
Katja Pregl
Jelka Zadravec V.
Petra Jesenek Bračko
Renata Prosenjak Vrabl
Tatjana Ramot
Učilnica v naravi
22. 09. 2014
Merilo
14. 10. 2014
7.
Flora in favna alpskega sveta
(ŠVN)
8.
junij 2015
Dunaj, naravoslovni muzej
07. 11. 2014
Obdelava podatkov
Svet okrog nas čutimo
Statistika
Iskanje informacij,
neodvisen.si
15. 12. 2014
20. 01. 2015
Fizikalni praktikum,
določevalni ključi
31. 03. 2015
22. 09. 2014
29. 01. 2015
9.
Darja Mordej, Petra
Jesenek Bračko
Saša Kontler, Petra
Jesenek Bračko,
Mateja Klemenčič
Aleš Koper, Mitja
Kobale
Matjaž Krump
Mateja Klemenčič
Matjaž Krump
Ernest Gungl, Helena
Molek, Mateja Ivankovič
Bubić
Brigita Harih, Saša
Kontler, Renata
Prosenjak Vrabl
TEHNIŠKI DNEVI
RAZ.
1.
AKTIVNOST
08. 10. 2014
Čarobni december
december
2014
10. 06. 2015
08. 10. 2014
Ekodan
Evakuacija
2.
Izdelek presenečenja
Ekodan
Evakuacija
3.
DATUM
Evakuacija
Čarobni december
Ekodan
december
2014
10. 06. 2015
08. 10. 2014
december
2014
10. 06. 2015
37
VODJA
Tatjana Berghaus, Darja
Mordej, Mateja Klemenčič
Simona Zagoranski
Anita Mihalič, Iris Kolarič
Tatjana Berghaus, Darja
Mordej, Mateja Klemenčič
Polonca Blažič
Anita Mihalič, Iris Kolarič
Tatjana Berghaus, Darja
Mordej, Mateja Klemenčič
Mira Golob
Anita Mihalič, Iris Kolarič
Pikin dan Velenje
Evakuacija
22. sep 14
08. 10. 2014
Izdelek iz lesa
Ekodan
Pikin dan Velenje
Evakuacija
maj 2015
10. 06. 2015
22. 09. 2014
08. 10. 2014
Kolesarski izpiti
maj 2015
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ekodan
Evakuacija
10. 06. 2015
08. 10. 2014
Varnost na smučišču
(ŠVN)
Velenjski premogovnik
Ekodan
Evakuacija
januar 2015
28. 05. 2015
10. 06. 2015
08. 10. 2014
Jelka Zadravec Vreča
Tatjana Berghaus, Darja
Mordej, Mateja Klemenčič
Tatjana Kovač
Anita Mihalič, Iris Kolarič
Jelka Zadravec Vreča
Tatjana Berghaus, Darja
Mordej, Mateja Klemenčič
Tatjana Berghaus in
razredničarke
Anita Mihalič, Iris Kolarič
Tatjana Berghaus, Darja
Mordej, Mateja Klemenčič
Tatjana Berghaus
Nataša Brezovnik
Anita Mihalič, Iris Kolarič
Tatjana Berghaus, Darja
Mordej, Mateja Klemenčič
Simona Deučman
Tovarna zdravil Krka
in grad Otočec
Ekodan
Požarna varnost (ŠVN)
Evakuacija
28. 05. 2015
Evropska vas
Vitanje, Žiče
Ekodan
Evakuacija
10. 03. 2015
28. 05. 2015
10. 06. 2015
08. 10. 2014
Tehniški muzej v
Münchnu
Priprave za valeto
Ekodan
17. 04. 2015
Anita Mihalič, Iris Kolarič
Tatjana Berghaus
Tatjana Berghaus, Darja
Mordej, Mateja Klemenčič
Petra Jesenek Bračko
Aleš Koper
Anita Mihalič, Iris Kolarič
Tatjana Berghaus, Darja
Mordej, Mateja Klemenčič
Mitja Kobale
28. 05. 2015
10. 06. 2015
razredničarke
Anita Mihalič, Iris Kolarič
10. 06. 2015
junij 2015
08. 10. 2014
38
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
PRVA TRIADA
RAZRED
št. uč.
RAZREDNIK
ODD. PODALJ. BIVANJA
1. a
21
Darja Kolarič Fir,
Jovanka Hojnik
1. b
23
Sanja Šemrov
Kim Erlač Kajdiž
1. c
18
Maja Leskovar
Marta Horvat
1 .d, 2. d
12
Nina Markuš
Bojana Rečnik
2. a
25
Dušica Jeseničnik
Polona Blažič, Karmen Pribičevič
2. b
20
Zvezdana Ritonja
Polona Blažič
2. c
24
Bojana Vehovec
Karmen Pribičevič
3. a
23
Marjana Noč
Tatjana Kolarič
3.b
17
Mira Golob
Danica Jehar
3. c
23
Nataša Junker
Danica Jehart, Tatjana Kolarič
3. d, 4. d
20
Vlasta Petrovič
Bojana Rečnik
4. a
25
Tatjana Kovač
4. b
25
Silva Conde
4. c
16
Mateja Kočevar
5. a
20
Jelka Zadravec Vreča
5. b
19
Katja Pregl
5. c
18
Tatjana Šerdoner
6. a
23
Mitja Kobale
6. b
23
Nataša Klemenc Ž.
Simona Zagoranski
DRUGA TRIADA
Primož Mesarec
Samo Novak
Samo Novak, Primož Mesarec
Zvonko Veselič
Brigita Harih, Zvonko Veselič
Brigita Harih
39
TRETJA TRIADA
št. uč.
RAZRED
RAZREDNIK
7. a
23
Barbara Jelenko
7. b
21
Petra Jesenek Bračko
7. c
24
Ana Kapš
8. a
22
Matjaž Krump
8. b
21
Mateja Klemenčič
8. c
16
Rozemarija Standeker
9.a
22
Jerica Puklavec
9. b
21
Tatjana Berghaus
9. c
16
Mihaela Dorner
UČITELJI NERAZREDNIKI
UČITELJ
PREDMET
Blaž Bevc
RAČ, NRA
Dušan Čerček
GUM, GLD
Kristina Deleva
FI1, FI2, FI3
Simona Deučman
SLJ, DKE
Davorin Dugulin
ŠPO, NŠP
Boris Fekonja
ŠPO
Matjaž Golija
ŠPO
Ernest Gungl
ROM, EZR
Brigita Harih
FIZ, TIT, GOS, OPB
Katja Klačinski
SLJ
Urška Klinc
TJA
Iris Kolarič
DSP
Saša Kontler
MAT, FIZ, ŠAH
40
Aleš Koper
ZGO, GEO
Bojana Maček
GUM, MPZ, OPZ
Anita Mihalič
NEM. J.
Darja Mordej
KEM,POK
Urška Oblak
DKE
Elizabeta Puklavec
TJA, NEM.J.
Renata Prosenjak Vrabl
KEM, BIO, SPH
Tatjana Ramot
MAT
Milena Škerget
MAT
Janja Tomažič
LUM, LS1
INTERESNE DEJAVNOSTI
V šolskem letu 2014/2015 bomo ponudili naslednje interesne dejavnosti, izvajali
pa bomo le tiste, v katere bo vključenih dovolj učencev. Urnik izbranih interesnih
dejavnosti bomo objavili na šolski spletni strani.



prva triada: frizbi, pravljična delavnica, likovni krožek, plesna skupina,
dramska skupina, debatni krožek, sproščanje, ustvarjamo skupaj, iz
babičine skrinje – vezenje, angleška urica, ročna dela, šport, en, dva, tri,
zavrtimo se vsi, otroški pevski zbor, gimnastika, tenis, taborniki,
nogomet, košarka, plezalni krožek, …
druga triada: likovno ustvarjanje, šah, likovni krožek, angleška in
nemška bralna značka, bralni klub, dramska skupina, iz babičine skrinje
– vezenje , planinci, tehnični krožek, lepopisje, pevski zbor, košarka,
nogomet, gimnastika, odbojka, tenis
tretja triada: iz babičine skrinje – vezenje, planinci, fizikalni krožek,
naravoslovni krožek, likovno ustvarjanje, Cankarjevo tekmovanje,
filmska vzgoja, eko bralna značka, angleška in nemška bralna značka,
šah, zgodovinski krožek, mladi raziskovalci (geografija), geografski
krožek, skrb za živali, mladinski pevski zbor, odbojka, badminton,
namizni tenis, nogomet, košarka, plesni krožek, …
41
FAKULTATIVNI POUK
Na šoli organiziramo fakultativni pouk iz:

računalništva za 4., 5. in 6. razred,

nemščine za 3., 4., 5. in 6. razred
Plačnik fakultativnega pouka je Mestna občina Maribor.
TEČAJI
Na šoli bodo potekali naslednji tečaji:

plavalni tečaj v 1. in 3. razredu,

nemščina v 1. in 2. razredu,

plesni tečaj v 9. razredu,

jezikovna kopel angleškega jezika od 1. do 3. razreda.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Učencem bomo približali tudi raziskovalno dejavnost na različnih področjih,
projektih, jih navdušili za branje v slovenskem in tujem jeziku in jih hkrati
oblikovali skupaj s starši v ustvarjalne, inovativne, delovne ljudi s človeško
kulturo.
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Pri pouku slovenskega jezika, matematike in angleškega jezika izvajamo
dopolnilni in dodatni pouk, samo dodatni pouk pa pri kemiji.
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo pri posameznih predmetih učne
težave oz. zaradi daljše odsotnosti snovi niso dovolj dobro usvojili. Tem učencem
omogočamo lažje vključevanje v šolsko delo.
Nadarjenim in vedoželjnim je namenjen dodatni pouk, pri katerem bomo učence
pripravljali na tekmovanja iz različnih področij. Zlata in srebrna priznanja so
pomembna za pridobitev Zoisovih štipendij. Učencem dvigujejo samozavest zaradi
poglobljenega znanja.
Pričakujemo, da bodo starši poskrbeli za redno obiskovanje dopolnilnega pouka,
posebej pa še za obiskovanje dodatnega pouka, saj se bomo le tako lahko uspešno
pripravili na tekmovanja.
42
URNIK DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA
R.
Predmet
Učitelj
Kdaj
Kaj
Opombe
6.
SLJ
Deučman
ponedeljek, 7.30
dop/dod
izmenično z MAT
MAT
Kontler
ponedeljek, 7.30
dop/dod
izmenično s SLJ
TJA
Kapš
četrtek, 7.30
dop/dod
SLJ
Deučman
petek, 7.30
dop/dod
izmenično z MAT
MAT
Kontler
petek, 7.30
dop/dod
izmenično s SLJ
TJA
Standeker
sreda, 7.30
dop/dod
SLJ
Jelenko
četrtek, 7.30
dop/dod
izmenično z MAT
MAT
Krump
četrtek, 7.30
dop/dod
izmenično s SLJ
KEM
Mordej
sreda, 7.30
dod
SLJ
Jelenko
petek, 7.30
dod/dop
izmenično z MAT
MAT
Krump
petek, 7.30
dop/dod
izmenično s SLJ
TJA
Standeker
petek, 13.30
dop/dod
7.
8.
9.
KAM PO POMOČ V TEŽAVAH
Če se znajdeš v težavah smo na razpolago učitelji, razredniki, svetovalna služba,
vodstvo šole, vsi zaposleni in tvoji straši. Lahko ti pomagamo, lahko se
pogovorimo. Vsak problem je rešljiv.
Tudi preko telefona lahko dobiš različne informacije in svetovanje:
TOM – telefon za otroke in mladino, 116 111 – klic je brezplačen,
vsak dan, tudi ob nedeljah in med prazniki, med 12.00 in 20.00.
SPLETNA SVETOVALNICA http://www.tosemjaz.net/
CENTER ZA MENTALNO ZDRAVJE – 01 2313715, Zaloška 29, Ljubljana, vsak
dan ob delavnikih od 8.00 do 14.00.
ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU – 080 28 80 – vsak dan od
16.00 do 22.00.
43
BELEŽKA
44
VODIČ PO PUBLIKACIJI
PODRUŽNIČNA ŠOLA IVANA CANKARJA KOŠAKI ...................... 3
ZAPOSLENI NA POŠ KOŠAKI ............................................................. 4
NEKAJ PRAVIL ŠOLSKEGA REDA ..................................................... 9
PROMETNA VARNOST ........................................................................ 12
ŠOLSKI ZVONEC ................................................................................. 13
JUTRANJE VARSTVO, PODALJŠANO BIVANJE ........................... 13
UČNE SKUPINE..................................................................................... 13
OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ........................... 13
STIKI MED ŠOLO IN STARŠI ............................................................. 14
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ...................................................... 17
KNJIŽNICA, UČBENIŠKI SKLAD ..................................................... 18
KULTURNA ŠOLA 2013 ........................................................................ 18
EKOŠOLA ............................................................................................... 19
ZDRAVA ŠOLA ....................................................................................... 19
EVROPSKA VAS .................................................................................... 19
PROSTOVOLJSTVO ............................................................................. 20
MALE SIVE CELICE ............................................................................ 20
ŠOLSKI SKLAD ..................................................................................... 20
ŠOLSKA PREHRANA ........................................................................... 21
ZDRAVSTVENO VARSTVO ................................................................. 24
ŠOLSKI KOLEDAR............................................................................... 25
POČITNICE ZA UČENCE .................................................................... 25
PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE ....................................................... 26
IZVLEČEK IZ PRAVILNIKA O PREVERJANJU ............................ 27
IN OCENJEVANJU ZNANJA ............................................................... 27
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ........................................ 28
IZPITNI ROKI........................................................................................ 28
STROKOVNE EKSKURZIJE – NADSTANDARDNI PROGRAM .. 29
ŠOLE V NARAVI .................................................................................... 29
AKTIVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE........................................ 29
SEZNAM DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU ................................... 31
TEKMOVANJA IN NATEČAJI ............................................................ 32
DRUGE AKTIVNOSTI .......................................................................... 32
KULTURNI DNEVI................................................................................ 33
ŠPORTNI DNEVI ................................................................................... 34
NARAVOSLOVNI DNEVI..................................................................... 36
45
TEHNIŠKI DNEVI ................................................................................. 37
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE ............................................................ 39
INTERESNE DEJAVNOSTI ................................................................. 41
FAKULTATIVNI POUK ........................................................................ 42
TEČAJI .................................................................................................... 42
RAZISKOVALNA DEJAVNOST .......................................................... 42
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK.................................................... 42
URNIK DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA ..................... 43
KAM PO POMOČ V TEŽAVAH ........................................................... 43
BELEŽKA ............................................................................................... 44
VODIČ PO PUBLIKACIJI .................................................................... 45
46
ŠOLSKA HIMNA
Pod Piramido naša šola stoji,
v njej veselo je vse šolske dni.
Tukaj devet let živim
in se veliko naučim.
ROZMANI, HEJ, JUHEJ,
Z ZNANJEM GREMO NAPREJ,
Z ROZMANI, HEJ, JUHEJ,
SE TUDI TI NASMEJ.
Raziskujem, pohajkujem,
literarno in likovno snujem,
s športom zdravo živim
in se življenja veselim.
ROZMANI, HEJ, JUHEJ,
Z ZNANJEM GREMO NAPREJ,
Z ROZMANI, HEJ, JUHEJ,
SE TUDI TI NASMEJ.
Rad bom prihajal nazaj,
povprašal učitelje, kako je kaj.
S sošolci bom prešerno pokramljal
in se prijetnim spominom na šolo predal.
Sandra Škrobar in Urban Pšunder, nekdanja učenca šole
47
Publikacija 2014/2015
Publikacijo so pripravili:
ravnateljica Breda Kutnjak,
pomočnica ravnateljice Milena Škerget,
pomočnik ravnateljice Matjaž Golija.
Naklada: 800 izvodov
Maribor, september 2014
Tisk: prijatelj&prijatelj d.o.o.
48