tukaj - Moj plin

Comments

Transcription

tukaj - Moj plin
POGODBA O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA ŠTEVILKA xxx/12
1.0.
1.1.
1.2.
UVODNA DOLOČILA
1.3.
Ta pogodba ureja pogoje dobave in nakupa zemeljskega plina (v nadaljevanju: pogodba o dobavi zemeljskega plina).
Za razmerja med dobaviteljem in odjemalcem se v delu, ki ga ne ureja ta pogodba uporabljajo določbe:
Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 95/07; v nadaljevanju: Uredba)
Splošnih pogojev za prodajo zemeljskega plina (v nadaljevanju: Splošni pogoji)
Vse pogodbene stranke se s podpisom te pogodbe zavezujejo in izjavljajo, da:
 niso udeležene v nobenem medsebojnem sporu, ki bi lahko vplival na sposobnost izvrševanja obveznosti in
pravic iz sklenjene pogodbe,
 so seznanjena z določili aktov, navedenih v točki 1.2. te pogodbe,
 so podatki navedeni v tej pogodbi točni in resnični.
2.0.
POGODBENI STRANKI
2.1.
DOBAVITELJ:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana,
ki ga po pooblastilu zastopa direktor področja Storitve za uporabnike mag. Mirko Marinčič
Identifikacijska številka podjetja za DDV: SI23034033
Matična številka podjetja: 5226406
(v nadaljevanju besedila pogodbe: dobavitelj)
KONČNI ODJEMALEC:
Ime in priimek
Naslov
(v nadaljevanju besedila pogodbe: končni odjemalec)
2.2.
3.0.
PREDMET POGODBE
3.1.
S to pogodbo se dobavitelj zavezuje, da bo končnemu odjemalcu dobavil zemeljski plin, končni odjemalec pa se
obvezuje, da bo zemeljski plin kupil in prevzemal v skladu s to pogodbo in napovedano količino zemeljskega plina
navedeno v točki 3.3 te pogodbe za odjemno mesto navedeno v točki 3.2. te pogodbe.
ODJEMNO MESTO
Številka SODO: __________
Naslov: _________________
NAPOVEDANA KOLIČINA ZEMELJSKEGA PLINA ZA TEKOČE KOLEDARSKO LETO
Dobavitelj in končni odjemalec se s to pogodbo dogovorita, da bo dobavitelj dobavil, končni odjemalec pa kupil in prevzel
na odjemnem mestu navedenem v točki 3.2. te pogodbe letno _______ Sm3 zemeljskega plina.
BILANČNA PODSKUPINA
Končni odjemalec je po tej pogodbi uvrščen v bilančno podskupino dobavitelja. Odjemno mesto navedeno v točki 3.2. te
pogodbe je vključeno v bilančno podskupino dobavitelja za celotni čas veljavnosti te pogodbe. Končni odjemalec soglaša,
da lahko dobavitelj kadarkoli poljubno zamenja ali ustanovi bilančno podskupino. Končni odjemalec pooblašča
dobavitelja, da v njegovem imenu in za njegov račun izvede vse potrebno za zamenjavo ali ustanovitev bilančne
podskupine.
3.2.
3.3.
3.4.
4.0.
CENA
4.1.
Dobavitelj bo končnemu odjemalcu dobavljal zemeljski plin po ceniku za prodajno skupino PSx, ki je objavljen na
spletnem strani dobavitelja www.jhl.si/energetika/?m=56&k=171, in znaša za mesec __________________EUR/Sm3.
4.2.
Objava cen v tem ceniku je skladna s predpisi o varstvu potrošnikov.
Zgoraj navedene cene ne vključuje:

takse za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 v višini 0,0238 EUR/Sm3,

trošarine za mineralna olja in plin v višini 0,0180 EUR/Sm3,

dodatka za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,0050 EUR/Sm3,

davka na dodano vrednost (DDV).
5.0.
OBRAČUN KOLIČIN PLINA
5.1.
Račun za dobavljeni plin bo dobavitelj izstavljal končnemu odjemalcu enkrat mesečno, najkasneje v roku 8 dni od
prejema podatkov, ki jih dobavitelj potrebuje za obračun prodane količine zemeljskega plina za posamezno odjemno
mesto.
Reklamacije v zvezi z ugotovljenimi količinami bo končni odjemalec naslovil na sistemskega operaterja svojega omrežja,
saj dobavitelj iz tega naslova nima nobenih obveznosti do končnega odjemalca.
5.2.
6.0.
NAČIN PLAČILA IN ZAVAROVANJE PLAČILA
6.1.
Končni odjemalec je dolžan plačati dobavljeni plin in storitve, ki se zaračunavajo skupaj s plinom najkasneje v 15 dneh
od datuma izstavitve računa.
7.0.
OBVEŠČANJE IN SKRBNIŠTVO
7.1.
Pogodbeni stranki se bosta o vseh okoliščinah, ki vplivajo na to pogodbo medsebojno obveščali prek pooblaščenih
skrbnikov te pogodbe. Obvestila med pogodbenima strankama bodo veljavna, če bodo poslana po elektronski pošti,
telefaksu ali navadni oz. priporočeni pošti.
Pooblaščeni skrbniki te pogodbe so:
za končnega odjemalca: _________________________
za dobavitelja: _________________________________
8.0.
VELJAVNOST POGODBE
8.1.
8.3.
Ta pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od ________ in velja za nedoločen
čas.
Končni odjemalec ima pravico odstopiti od pogodbe na način, da to sporoči pisno vsaj 30 dni pred odpovedjo. Za datum
odpovednega roka se šteje datum, ko je Energetika Ljubljana prejela pisno vlogo v svoje vložišče.
V primeru zamenjave dobavitelja mora končni odjemalec postopati v skladu z Uredbo.
9.0.
OSTALE DOLOČBE
9.1.
Spremembe te pogodbe so možne samo v skladu z določili Splošnih pogojev. Spremembe Splošnih pogojev zavezujejo
dobavitelja in končnega odjemalca ter morebitne njune pravne naslednike.
Končni odjemalec se zaveže, da bo vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na to pogodbo nemudoma pisno javil
dobavitelju. V primeru nastopa okoliščin, ki predstavljajo spremembe bistvenih elementov te pogodbe in jih pogodbeni
stranki sporazumno ugotovita, dobavitelj in končni odjemalec skleneta aneks k tej pogodbi ali novo pogodbo.
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.
Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
Končni odjemalec v smislu določil zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov izrecno dovoljuje, da se njegovi osebni
podatki, ki so nujno potrebni za poslovno sodelovanje, zbirajo, obdelujejo in shranjujejo v evidenci uporabnikov
dobavitelja.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke in informacije iz te pogodbe in morebitnih prilog k tej pogodbi ali
v zvezi z izvrševanjem te pogodbe obravnavali kot svojo poslovno skrivnost.
Določila iz prejšnjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za podatke, ki jih je potrebno posredovati sistemskemu
operaterju, organizatorju trga z zemeljskim plinom ali Javni agenciji RS za energijo, skladno z določili Energetskega
zakona in podzakonskih aktov.
8.2.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
10.0.
KONČNE DOLOČBE
10.1.
Dobavitelj in končni odjemalec se dogovorita, da se končnemu odjemalcu dostavlja pošta na naslov:
______________________________
V Ljubljani, dne _____________
V Ljubljani, dne _______________
DOBAVITELJ:
KONČNI ODJEMALEC:
JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Ime in priimek

Similar documents