Vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA) v Sloveniji

Comments

Transcription

Vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA) v Sloveniji
Vnaprejšnji cenovni sporazumi (APA) v
Sloveniji
V skladu s 11. členom Zakona o finančni upravi 1 je ena izmed nalog novonastale finančne uprave
Republike Slovenije tudi sklepanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov. Pri tem gre za t.i. APA
sporazume (advanced pricing agreements), ki jih sicer v razdelku F, poglavja IV. urejajo tudi
smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave.2
Vnaprejšnji cenovni sporazum je dogovor, s katerim se še pred izvajanjem povezanih transakcij
določijo primerna merila (npr. višina transferne cene, metoda, raven dobička ali marže,
primerljivke…) za določanje transfernih cen za te transakcije v določenem obdobju. Vnaprejšnji
cenovni sporazumi so lahko enostranski (vključujejo en davčni organ in enega davčnega
zavezanca) ali večstranski (vključujejo dogovor dveh ali več davčnih organov).
Podrobnejših predpisov glede sklepanja teh sporazumov v slovenski zakonodaji sicer še ni, je pa
bila s to določbo tudi v nacionalni zakonodaji vzpostavljena podlaga za sklepanje teh sporazumov.
Praksa iz drugih držav je pokazala, da je sklepanje tovrstnih sporazumov lahko dolgotrajen,
težaven in drag proces. Ne glede na navedeno lahko davčnim zavezancem v prihodnosti prinese
poleg ogromnega prihranka časa in denarja pri inšpekcijskih pregledih, tudi številne druge pozitivne
učinke. To so med drugim gotovost davčne obravnave mednarodnih transakcij v določenem
obdobju, pogajanja z davčno upravo v prijateljskem ozračju, izogib dragih in zamudnih inšpekcij in
pravdnim postopkom, odprava dvojne obdavčitve transakcij, nabiranje izkušenj pri pogajanjih in
boljša usposobljenost kadra s področja transfernih cen.
Ljubljana, 05.11.2014
mag. Robert Pritržnik
dr. Michael Knaus
1
ZFU; UL RS št. 25/2014.
2
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, July 2010.
TPA Horwath, podjetje za davčne, računovodske in poslovne storitve d.o.o.
Članica Crow Horwath International (Zürich) – mednarodno združenje pravno samostojnih in neodvisnih davčnih
svetovalcev, revizorjev in poslovnih svetovalcev
1000 Ljubljana, Leskoškova 2, Tel.: +386 1 520 86 60  Fax: +386 1 520 86 69, E-mail: [email protected]
Matična številka 1898248  Okrožno sodišče v Ljubljani, Registrski vložek 1/38818/00  Osnovni kapital 8.763,00 EUR  ID št. SI40149455
Transakcijski račun št. 29000-0055200132 UniCredit Banka Slovenija d.d.  SWIFT BACXSI 22  IBAN SI56-29000-0055200132
Slovenija | Albanija | Avstrija | Bolgarija | Češka | Hrvaška | Madžarska | Poljska | Romunija | Slovaška|
Srbija
www.tpa-horwath.si