Izpisnica - OŠ Toneta Pavčka

Comments

Transcription

Izpisnica - OŠ Toneta Pavčka
VVE Cepetavček
Izpisnica prejeta dne: ________
IZPISNICA
Podpisani/-a
____________________________________________,
___________________________________________,
izpisujem
stanujoč/-a
svojega
otroka
_______________________________________, rojenega _______________, iz
Vrtca Cepetavček – OŠ Toneta Pavčka, iz oddelka __________________, ki ga je
vodila
vzgojiteljica
_______________________________________,
z
dnem
_______________ (Zapišite zadnji dan otrokove prisotnosti v vrtcu. Upoštevajte
15-dnevni izpisni rok.).
Razlog za izpis (ustrezno obkrožite):
1. Otrok bo začel obiskovati šolo.
2. Prenehanje potrebe po varstvu otroka.
3. Zdravstveni razlogi.
4. Selitev družine (vpišite novi naslov).
__________________________________________________________
5. Ostali razlogi.
Datum oddaje izpisnice: _____________________________
IZJAVA: OBVEZUJEM SE, DA BOM OSKRBNINO PORAVNAL/-A V OSMIH DNEH PO
PREJEMU ZADNJE POLOŽNICE.
Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika:
_________________________________

Similar documents