Letni delovni načrt - SPLŠ – Strojna, prometna in lesarska šola

Comments

Transcription

Letni delovni načrt - SPLŠ – Strojna, prometna in lesarska šola
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
LETNI DELOVNI NAČRT
za šolsko leto 2013/2014
STROJNA, PROMETNA IN
LESARSKA ŠOLA
Nova Gorica, oktober 2013
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Vsebina
Uvod _____________________________________________________________________________3
Predstavitev Strojne, prometne in lesarske šole ___________________________________________3
Cilji in vizija ________________________________________________________________________4
Organi šole ________________________________________________________________________4
Izobraževalni programi, ki jih na SPLŠ izvajamo v letu 2013/2014 _____________________________5
Organizacija vzgojno izobraževalnega in drugega dela na šoli ________________________________9
Šolski koledar za šolsko leto 2013/2014 _________________________________________________9
Letni delovni načrt strokovnih aktivov SPLŠ _____________________________________________23
Izobraževanje odraslih ______________________________________________________________28
Šolski sklad _______________________________________________________________________29
Povezovanje šole z okoljem __________________________________________________________29
Predvidene investicije v šolskem letu 2013/2014 _________________________________________29
Pomembne aktivnosti in naloge šole v šolskem letu 2013/2014 _____________________________30
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 2
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Uvod
Letni delovni načrt predstavlja načrtovane aktivnosti za prihajajoče šolsko leto. Odseva vizijo
šole, načrtovanje, strateške in parcialne cilje ter zastavljene naloge. Letni delovni načrt vsebuje
podatke, informacije in razlage, iz katerih je razvidno načrtovano delo v prihajajočem šolskem
letu. Je plod razmišljanja in dela vseh zaposlenih na šoli, njihovega truda in želje po stalnih
izboljšavah in optimizaciji delovanja sistema.
Predstavitev Strojne, prometne in lesarske šole
Strojna, prometna in lesarska šola je največja enota Šolskega centra Nova Gorica po številu
dijakov in učiteljev ter izobraževalnih programov, ki se na njej izvajajo.
Dejavnost vzgoje in izobraževanja se v največji meri izvaja v stavbi na Erjavčevi 4A, šolskih
delavnicah na Cankarjevi 10, športne dejavnosti pa v matični telovadnici, na površinah
Športnega parka Nova Gorica in v prostorih nove telovadnice na Rejčevi ulici.
Značilnost šole:
• izobraževanje v nižjem poklicnem, srednjem poklicnem, srednjem strokovnem in poklicno
tehniškem izobraževanju
• zaradi tipa izobraževanja relativno močna povezanost s gospodarskimi subjekti, s katerimi
sodeluje predvsem na področju praktičnega usposabljanja dijakov z delom
• zaradi tipa in velikega števila izobraževalnih programov veliko spremljevalnega dela,
vezanega predvsem na praktično delo v delavnicah in stalno posodabljanje izobraževalnih
programov, posodabljanje strojnega parka in programske opreme, izobraževanje učiteljskega
kadra
• zaradi velikega števila izobraževalnih programov relativno veliko dijakov prehaja med
posameznimi programi, največkrat zaradi prezahtevnosti programov za posameznika
• zaradi prepletenosti kadrov sodelovanje z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom na
področju izobraževanja odraslih in nacionalnih ter mednarodnih strokovnih projektov,
zainteresiranost in izvajanje izmenjave dijakov v Evropskem prostoru.
• sodelovanje s subjekti v slovenskem izobraževalnem prostoru
Pouk na šoli, organizacijski enoti poteka skoraj v celoti v dopoldanskem času. Izjeme so
posamezne skupine pri izvajanju praktičnega pouka, ker so delavnice zaradi prostorske stiske,
opreme v posameznih prostorih delavnic in kadrovskih zahtev v dopoldanskem času
prezasedene.
Strojna, prometna in lesarska šola izvaja v šolskem letu 2013/2014 pouk v 14
izobraževalnih programih, 39 oddelkih. 15. septembra 2013 imamo vpisanih 541 dijakov. Lani
ob tem času je bilo vpisanih 589 dijakov. Na šoli v tem letu uči 76 učiteljev, veliko od njih uči
tudi na drugih šolah v sklopu ŠC. Samo za potrebe dela na SPLŠ sta zaposleni svetovalna
delavka in poslovna sekretarka.
Ostalo tehniško osebje dela za potrebe celotnega ŠC. Letos nismo mogli vpisati v prvi
letnik dijakov, ki so se zanimali za poklic Oblikovalec kovin-orodjar, saj je bilo zanimanje za ta
poklic ob prvem vpisnem roku premajhno. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport zato programa za šolsko leto 2013-2014 na naši šoli ni razpisalo.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 3
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Cilji in vizija
Vizijo našega centra smo postavili kot odgovor na vprašanje, kako želimo, da nas vidijo drugi.
Prepoznavni smo po inovativnosti, tehničnih znanjih, razvojnih projektih, vseživljenjskem
učenju, kakovostnih, novih pedagoških metodah in načelih v Goriški regiji, nacionalno in
mednarodno.
V novih, kakovostnih in sodobno opremljenih prostorih dolgoročno zagotavljamo kadre za
potrebe regije in povezovanje s podjetji in razvojnimi inštitucijami na področju novih
tehnologij in ekološkega osveščanja.
Razvijamo in izkoristimo vse potenciale zaposlenih, pedagoški delavci so usposobljeni za nove
metode dela. Vsakomur omogočamo razvoj njegovih sposobnosti.
Združujemo strokovno, poklicno izobraževanje in usposabljanje na Goriškem.
S cilji, vizijo, strateškimi cilji smo se v preteklem letu veliko ukvarjali na nivoju kolegija.
Postavili smo strateške cilje in ustrezne kratkoročne cilje. Vse to je opisano v skupnem letnem
delovnem načrtu Šolskega centra.
Organi šole
Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov šole, to je devetintrideset staršev, ki lahko
prispevajo k delovanju šole, predvsem na izboljševanje procesov, ki se na njej odvijajo, boljši
komunikaciji med starši in šolo. Svet staršev skliče ravnatelj na začetku šolskega leta, po
potrebi tudi kasneje v šolskem letu.
Dijaško skupnost sestavljajo dijaki, predstavniki dijakov vseh oddelkov šole, to je
devetintrideset dijakov, ki jih zaposleni skušamo spodbuditi k dajanju pozitivnih predlogov za
boljše delovanje šole ter boljše počutje dijakov in zaposlenih na šoli, k opozarjanju na
morebitne nepravilnosti in slabosti na šoli. Svet dijaške skupnosti se skliče na začetku šolskega
leta, po potrebi tudi kasneje v šolskem letu.
Učiteljski zbor predstavljajo učitelji, ki učijo na šoli oziroma organizacijski enoti. Ker je
število učiteljev, ki učijo na več organizacijskih enotah precejšnje, vodstvo šole na začetku
šolskega leta pripravi formalno razdelitev zaposlenih po posameznih učiteljskih zborih, kar
služi predvsem pri določanju neposredno nadrejenega posameznemu zaposlenemu ter pri
ostalih pristojnostih in dolžnostih zaposlenih.
Strokovni aktivi so organi v katerem se združujejo posamezne skupine zaposlenih glede na
svoje strokovno področje zaposlitve. V tej organiziranosti realizirajo cilje strokovnega dela na
svojem strokovnem oz. profesionalnem področju.
Programski učiteljski zbori. Čeprav se v slovenski izobraževalni zakonodaji opuščajo, jih na
naši šoli ohranjamo kot obliko, ki zagotavlja dobro delo znotraj posameznih izobraževalnih
programov oz. strokovnih področij.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 4
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Izobraževalni programi, ki jih na SPLŠ izvajamo v letu 2013/2014
A) Programe srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):
STROJNI TEHNIK
LOGISTIČNI TEHNIK
TEHNIK MEHATRONIKE
B) Programe poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI):
AVTOSERVISNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK
TEHNIK MEHATRONIKE
C) Programe srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):
AVTOSERVISER
AVTOKAROSERIST
OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR
MEHATRONIK OPERATER
INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ
MIZAR
D) Program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI):
OBDELOVALEC LESA
Strokovni delavci šole po aktivih:
STROJNIŠTVO
Strokovni delavec
Predmet, modul
ARČON MAJDA
SLO
BESEDNJAK HERMAN
TK, INF, TSP, MES, KRT, RPT, PMP, IS, KOR, OPP, 3DM
BLAŽIČ TANJA
FIZ
BRATINA MARKO
OST, UOP, MES, THM, OM, PP, ITP, TPK (praksa)
BRECELJ BOGDAN
TK, INF
BRECELJ IGOR
INF
BUDIHNA DAVORIN
ASP, KRT, MES
ČEBRON ROBERT
OE, IET, PEM, DKE, ELS, ME5
ČERMELJ TOMISLAV
ME8
ČESNIK MARKO
OPD, PIO, TP, OIP
DE BREA GIGO
UME
DOPLIHAR SEVERIN
ITP, OM, OPP, SPO, PD, ONP, ME6
DORNIK VALIČ ANKA
UME
FERJANČIČ KSENIJA
SLO
JANEŽIČ TANJA
MAT
JELEN JAN
ŠVZ
JERIČ BRANKO
RPT, CNC, OM, TP5
JURETIČ VITJAN
FIZ, MAT, MER, IHV
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 5
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
KAČIČ MILIVOJ
OM, OOM, OGR, PMA, MES, TPK, URE, NNP, PMA, KR4
KAVČIČ BRANKO
OMV, DIS, EES, PAG, PMV, PES, ESM, PSM, DIA, PVO
(praksa)
KENDA MITJA
ES, DES, ESM, KOD, DIA
KLANJŠČEK ALBIN
MAT, TK, ELK, MOP, POB, TKP, THM, NPP
KOSOVEL PETRA
ANG
KRAGELJ INGRID
OOP
KRPAN ALEKSANDER
OMV, OST, DIS, EES, PAG, PMV, PPN, POM, PVO, DIA
(praksa)
KUK PETROVČIČ BRANKA
ŠVZ
LUTMAN LIDIJA
ŠVZ
MAKUC SONJA
ANG
MEDVEŠČEK MARKO
ELK, MOP, OOM, POB, OM, ITP, UOP, TPK, IST (praksa)
MELINK JANEZ
ISV, NAK2
MERVIČ KLAVDIJ
IS
MILIČ GORAN
KRS, ELM, KR7
MILOST IGOR
URE, KOR, KSK, PMP, 3DM
MOČNIK ANDREJA
PSI
MOZETIČ MIRAN
KAR, PVK, KOD
NARDIN MARIJAN
OST1, THM, ELK, VMS (praksa)
NUSDORFER VILER
NAK, MEH, TK, VMS, GDS, NMS, SGT
OŽBOLT TANJA
ANG
PAHOR GARDI
NAR, KEM
PETROVČIČ KARLO
MOP, OST, TK, NAK2, PRS, UTK, POB, SE, ELK, TPK, SPO
PINOSA MATEJ
ELM, IET, MEH3, ELE, UKN, DIT, ELS, INK, KR3
PLOHL NATALIJA
SLO
PODBRŠČEK MILAN
TKI, INF, IS4
PODGORNIK SLAVICA
ŠVZ
PREGELJ BORIS
MEH, KRS, ELE
PREMRL ANDREJ
IET, PEM
PRINČIČ JASNA
ANG
REJA MERVIČ VANDA
ANG
REMŠKAR BOGOMIR
ZGO
RODMAN DRAGO
KRS, MEH, AVT, MEH2, DKE, MES, PIH, AIR, KR6, ME3
RUSTJA MIRAN
UME
SMOLE ĐORĐEVIĆ MAJA
BIO, NAR
SPAČAL ROBERT
PPN, OTE, PAG, PMV, DIM, PSM, POM
STANIČ TINA
GEO
ŠTRANCAR ALEŠ
OMV, OST (praksa)
ŠULIGOJ DAVID
MAT, PP
UŠAJ GULIN KSENIJA
BIO, NAR
UŠAJ PETER
KAR, OM, OPP, SPO, IST, SGT, ME7 (praksa)
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 6
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
VIDMAR TOMAŽ
ŠVZ
VODOPIVEC GORAN
PD
VODOPIVEC MELITA
DRU
VOGRINČIČ BIZJAK MAJA
MAT
VOVK MARTINA
SLO
ZAGOREC MATJAŽ
OMV, OST, PPN, POM, PVO, DES,PVK, DIA (praksa)
ZEGA MITJA
MOP, OGR, URE, LAM, PMA, ONP, ZZK
ZOROJA PETER
DIT, ROB (vaje)
ZORZUT SANTORO MARJETKA
SLO
LOGISTIKA
ARČON TANJA
EKO, TKO, PGP, LPT, PD
DEJAK FURLAN ERNESTA
SLO
ČESNIK MARKO
PGP
KETE KARMEN
MAT
FIEGL VANDA
STAT
KOMPARA KRISTINA
LTT, TBT, LPT, MBM, LIS
KRAGELJ INGRID
TKO, PD
MOZETIČ MIRAN
NPZ, NSV, PRV, TSR, LTT, VVP
PAHOR GARDI
TBT, KEM
PLOHL NATALIJA
SLO
PODGORNIK SLAVICA
ŠVZ
REJA MERVIČ VANDA
ANG
REMŠKAR BOGOMIR
ZGO
ŠKIBIN KRISTINA
ITA, STN
ŠTEKAR PRIMOŽ
LTT
VIDMAR TOMAŽ
ŠVZ
VODOPIVEC MELITA
GEO
VOGRINČIČ BIZJAK MAJA
MAT
VOVK MARTINA
SLO
LESARSTVO
BRECELJ BOGDAN
OIK, OLP, SPO, OI, PIZ, BIP, SIZ, KLI
BRECELJ IGOR
INF
ČESNIK MARKO
PPD, EPP, PRO
ERZETIČ VOJKO
OLP, PDSM, SPO, PIZ, SOL, SP (praksa)
KLANJŠČEK ALBIN
MAT
KOVAČIČ BOJAN
TOL, TVO, OLP, PT, BIP, SIZ, OBL, OLE, SOL, ROL, TZL, PIZ
MARKOVČIČ EVGEN
OBL, OLE, PDSM, SP (praksa)
PERŠIČ MARKO
SP, ROL, TZL, OLP, PDSM, SPO, PIP (praksa)
PLOHL NATALIJA
SLO
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 7
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
ŠULIGOJ DAVID
MAT
VODOPIVEC MELITA
ZORZUT SANTORO
MARJETKA
DRU
SLO
Razredniki SPLŠ 2013/2014
1AS2/1AK-Avtoserviser, Avtokaroserist
1AS-Avtoserviser
1DK/1ME-Oblikovalec kovinorodjar/Mehatronik
operater
1LT-Logistični tehnik
1ML-Mizar
1NAS-Avtoservisni tehnik PTI
1NL-Lesarski tehnik PTI
1NS-Strojni tehnik PTI
1NTM-Tehnik mehatronike PTI
1OL-Obdelovalec lesa
1ST-Strojni tehnik
1TM-Tehnik mehatronike
2AK-Avtokaroserist
2AS-Avtoserviser
2CK/2ME-Mehatronik operater
2LT-Logistični tehnik
2ML-Mizar
2NAS/NTM-Avtoservisni tehnik PTI
2NL/NS -Lesarski tehnik PTI
2OL-Obdelovalec lesa
2ST-Strojni tehnik
2TM-Tehnik mehatronike
3AS2/AK-Avtoserviser/Avtokaroserist
3AS-Avtoserviser
3CK/3ME-Kovinar/Mehatronik operater
3LT-Logistični tehnik
3ML-Mizar
3ST-Strojni tehnik
3TM-Tehnik mehatronike
4LT-Logistični tehnik
4ST-Strojni tehnik
4TM-Tehnik mehatronike
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
PETROVČIČ KARLO
SPAČAL ROBERT
ŠULIGOJ DAVID
DEJAK FURLAN ERNESTA
LUTMAN LIDIJA
PAHOR GARDI
KOVAČIČ BOJAN
DORNIK VALIČ ANKA
NUSDORFER VILER
PERŠIČ MARKO
KUK PETROVČIČ BRANKA
PRINČIČ JASNA
SMOLE ĐORĐEVIĆ MAJA
PODGORNIK SLAVICA
VIDMAR TOMAŽ
KOMPARA KRISTINA
KLANJŠČEK ALBIN
KENDA MITJA
ČESNIK MARKO
MARKOVČIČ EVGEN
JANEŽIČ TANJA
KAČIČ MILIVOJ
KENDA MITJA
ZORZUT MARJETKA
BESEDNJAK HERMAN
REJA MERVIČ VANDA
BRECELJ BOGDAN
JURETIČ VITJAN
PINOSA MATEJ
ŠKIBIN KRISTINA
ZEGA MITJA
MILOST IGOR
Stran 8
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Organizacija vzgojno izobraževalnega in drugega dela na šoli
Šolski koledar za šolsko leto 2013/2014
POUK:
1. začetek pouka v ponedeljek, 2. septembra 2013,
2. zaključek pouka:
• za dijake zaključnih letnikov v petek, 23. maja 2014,
• za dijake ostalih letnikov v petek, 23. junija 2014,
OCENJEVALNA OBDOBJA:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2013 do 15. januarja 2014,
2. ocenjevalno obdobje:
• za zaključne letnike od 21. januarja 2014 do 23. maja 2014,
•
za ostale letnike od 16. januarja 2014 do 23. junija 2014.
POKLICNA MATURA:
Dan
Datum
ponedeljek
3. februar 2014
sreda
5. marec 2014
sobota
31. maj 2014
sobota
16. junij 2014
ponedeljek
7. julij 2014
sobota
23. avg. 2014
ponedeljek
8. sep. 2014
Aktivnosti
Začetek PM v zimskem izpitnem roku
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
Začetek PM v spomladanskem izpitnem roku
Začetek obdobja ustnih izpitov (rezerva 14. junij)
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
Začetek PM v jesenskem izpitnem roku
Seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
Podroben koledar opravljanja poklicne mature (PM) bo objavljen na spletni strani RIC-a, ko
jih bo potrdila Državna komisija za poklicno maturo.
ZAKLJUČNI IZPITI (začetek posameznih izpitnih rokov):
• zimski rok, slovenščina pisno, ponedeljek, 10. februar 2014
• spomladanski rok, slovenščina pisno, ponedeljek, 9. junij 2014
• jesenski rok, slovenščina pisno, ponedeljek, 25. avgust 2014
Podroben koledar opravljanja vseh izpitov v okviru zaključnega izpita določi šola sama
naknadno in bo objavljen na spletnih straneh in oglasnih deskah šole.
POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI:
Junijski izpitni rok:
• za izboljševanje ocene za zaključne oddelke, 28. maj 2014,
• za zaključne oddelke za poklicne oddelke, od 2. junija 2014 dalje,
• za ostale oddelke od 30. junija 2014 dalje,
Avgustovski rok:
• od 19. avgusta 2014 dalje.
POČITNICE:
• jesenske: od 28. oktobra do 30. oktobra 2013,
• novoletne: od 27. decembra do 31. decembra 2013,
• 2.01. – dan šole in 3.01.2014 pouka prost dan (nadomeščanje eno delovno soboto)
• zimske: od 17. februarja do 21. februarja 2014,
• prvomajske:
28. aprila do 29. aprila 2014,
• letne:
od 26. junija do 29. avgusta 2014
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 9
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Šolski zvonec
URA
PREDURA
Od
00
7 –7
Opombe
45
1.
745 – 830
2.
835 – 920
3.
925 – 1010
4.
1015 – 1100
5.
1100 – 1145
6.
1150 – 1235
7.
1240 – 1325
8.
1330 – 1415
9.
1420 – 1505
Malica oddelkov SPLŠ
Pogovorne ure učiteljev
(po predhodni najavi dijaka ali staršev)
Urnik
Urnik šole se stalno izdeluje in spreminja. Popolnoma nov urnik se pripravi na začetku
šolskega leta, močno se spremeni še ob polletju. Tudi med šolskim letom se pogosto spreminja
zaradi potreb pedagoškega procesa, začetka in sprememb urnikov v višješolskih izobraževalnih
programih, odhodov in prihodov dijakov iz praktičnega usposabljanja z delom itd.. Urnik se
vedno ko se spremeni, objavi na spletnih straneh šole. Na istem mestu se objavljajo tudi
nadomeščanja oz. suplence, ki se sicer izdelujejo dnevno. Nadomeščanja se objavljajo tudi na
oglasnih deskah šole.
Uradne ure, pomembnejše
Tajništvo SPLŠ:
vsak delavnik od 900 do 1100 in od 1300 do 1400
Računovodstvo:
vsak delavnik od 900 do 1100 in od 1300 do 1400
Knjižnica
vsak dan ob 8.30-14.30, ob torkih od 08.30 do 17.00
Pogovorne ure
Pogovorne ure razrednika Starši se lahko vsak teden oglasijo pri razredniku in pogovorijo o
učno-vzgojnih problemih svojega otroka. Čas pogovornih ur določi razrednik v začetku
šolskega leta in z njim seznani dijake. Razpored pogovornih ur razrednikov je objavljen na
oglasni deski in spletnih straneh šole. Pogovorne ure razrednika so med prvo in osmo šolsko
uro, tekom šolskega leta se lahko spreminjajo zaradi dokaj pogostih sprememb urnika.
Pogovorne ure se lahko večkrat spremenijo zaradi spreminjanja urnika.
Popoldanske pogovorne ure Vsak prvi delovni torek v mesecu so med 1700 in 1800 uro skupne
pogovorne ure, ko so poleg razrednikov, staršem za razgovor na voljo tudi vsi ostali učitelji
šole. Takrat se starši lahko pogovorijo tudi s svetovalno delavko in ravnateljem. V tednu, ko so
organizirane popoldanske pogovorne ure, rednih dopoldanskih pogovornih ur ni.
Pogovorna ura učitelja Vsak učitelj je na voljo dijakom in staršem za pogovor enkrat
tedensko 9. šolsko uro, to je od 14.25 do 15.10. Za ta pogovor se je potrebno pri učitelju
predhodno najaviti. Razpored pogovornih ur učiteljev je objavljen na spletnih straneh šole.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 10
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Organizacija pouka
V šolskem letu 2013/2014 bomo nadaljevali z uporabo informacijskega sistem e asistent. Z
njegovo uporabo smo opustili uporabo klasičnega dnevnika in redovalnice in smo uvedli
elektronski dnevnik in elektronsko redovalnico. Vzporedno s sistemom uporabljamo tudi
e-obveščevalec, kar omogoča boljšo informiranost staršev o odsotnostih, pohvalah, grajah,
napovedanih ocenjevanjih in ocenah dijakov. Posledično to pomeni tudi boljši učni uspeh
dijakov.
Pogoji za vzgojno izobraževalno delo
Osnovni pogoji za delo so določeni z izobraževalnimi programi, ter standardi in normativi, ki
jih je MIZKŠ pripravilo in predpisalo.
V šolskem letu 2013/14 nadaljujemo z načinom financiranja po sistemu MOFAS. Zaradi večje
učinkovitosti financiranja se poslužujemo kombiniranja oddelkov. Tako v šolskem letu
2013/2014 kombiniramo naslednje oddelke
• 1.AS, skupina (program Avtoserviser) in 1.ML (program Mizar).
• 1.AS2, skupina (program Avtoserviser) in 1.AK (program Avtokaroserist).
• 1.DK, skupina (Inštalater strojnih inštalacij), 1.ME (program Mehatronik operater)
• 1.NL, skupina (program Lesarski tehnik PTI), 1.NAS (program Avtoservisni tehnik
PTI).
• 1NS (Program strojni tehnik PTI) in 1NTM (Program tehnik mehatronik PTI).
• 2.AS, skupina (program Avtoserviser) in 2.AK (program Avtokaroserist).
• 2.CK, skupina (program Oblikovalec kovin, orodjar), 2.ME (program Mehatronik
operater).
• 2.NL, skupina (program Lesarski tehnik PTI), 2.NAS (program Avtoservisni tehnik
PTI), 2NS (Program strojni tehnik PTI) in 2NTM (Program tehnik mehatronik PTI).
• 3.AS2, skupina (program Avtoserviser) in 3.AK (program Avtokaroserist).
• 3.CK, skupina (program Oblikovalec kovin, orodjar), 3.ME (program Mehatronik
operater) in 3.ML (program Mizar).
• 4.ST, skupina (program Strojni tehnik), 4.TM (program Tehnik mehatronike).
Opremljenost šole je še vedno v celoti gledano zadovoljiva. Se pa stanje poslabšuje, soočamo
se z bistvenim zmanjševanjem sredstev za opremljanje in investicijsko vzdrževanje šole.
Kadrovsko je SPLŠ dobro pokrita, tako glede stopnje izobrazbe, kot po ostalih zahtevah glede
usposobljenosti pedagoških delavcev (opravljeno andragoško pedagoško izobraževanje in
strokovni izpiti). Praktično vse ure pokrivajo strokovnjaki zaposleni na šoli, praktično vsi
izpolnjujejo pogoje za poučevanje na svojem strokovnem področju.
Organizacija šolske prehrane
Za ustrezno organizacijo prehranjevanja dijakov smo v preteklih letih zagotovili zelo dobre
pogoje. Časovno smo tudi v tem šolskem letu predvideli eno šolsko uro, ko dijaki lahko
zaužijejo topli obrok v šolski razdelilnici hrane. Dijaki Strojne, prometne in lesarske šole lahko
letos malicajo peto šolsko uro. Žal niso več vsi dijaki upravičeni do splošne subvencije pri topli
malici. Tako do do tega upravičeni le tisti iz socialno najšibkejših družin.
Informiranje
Informiranje poteka po ustaljenih poteh. Za informiranje učiteljev imamo dobro delujočo
spletno zbornico, dostopno učiteljem preko spletnih strani šole in oglasne deske v zbornicah.
Informiranje staršev poteka preko pogovornih ur z razredniki in drugimi učitelji, spletnih strani
in preko prej opisanega informacijskega sistema E asistent.
Informiranje dijakov poteka preko osebnih stikov z razredniki pri tedenskih razrednih urah,
spletnih strani.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 11
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Spletne strani
Zaradi zavedanja, da bi lahko na spletnih straneh Šolskega centra ponudili ažurnejše in več
splošnih, aktualnih in drugih informacij bomo tudi v naslednjem šolskem letu nadaljevali z
aktivnim urejanjem spletnih strani šole preko skrniškega odbora organizacijske enote.
Zavarovanje in zdravstveno varstvo pri šolskem delu
Za zavarovanje dijakov pri vsakdanjem šolskem delu poskrbijo dijaki oziroma njihovi starši
sami. Za zavarovanje dijakov, ki gredo na praktično usposabljanje z delom v podjetja poskrbi
šola. Dijaki so deležni tudi rednih občasnih zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledov. Pri
tem sodelujemo z Zdravstvenim domom Nova Gorica.
Promocija
Promociji bomo posvečali običajno pozornost. Promocija naše šole je usmerjena predvsem v
informiranje osnovnošolcev, da bi se v večji meri vpisovali v naše izobraževalne programe.
Naše sodelovanje z osnovnimi šolami za potrebe informiranja osnovnošolcev je zgledno.
Sodelujemo na roditeljskih sestankih, kjer predstavimo Šolski center in naše programe.
Prirejamo tehniške dneve za osnovnošolce, ki se v naših delavnicah seznanijo s poklici za
katere na naši šoli izobražujemo. Udeležujemo se dogodkov, ki prispevajo k informiranju
osnovnošolcev, dijakov, brezposelnih kot na primer dogodek Promocija poklicev v Novi Gorici
in Promocija poklicev v Sežani, ki ju organizirata območni obrtni zbornici. Kot vsako leto
bomo tudi letos priredili dogodka Dan odprtih vrat in Informativni dan.
INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH BO 15 IN 16.02.2014
Predviden program interesnih dejavnosti v šolskem letu 2014/14
Srednje strokovno izobraževanje
OBVEZNI ENOTNI DEL
1. Športni dnevi: 2-3 športni dnevi (september, januar, maj) - za vse letnike.
2. Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju – za 1. ali 2.
letnike.
3. Knjižnična informacijska znanja – za 1. in 2. letnike.
4. Zdravstvena vzgoja – za 1. in 2. letnike.
5. Varnost v prometu, predavanja, sodelovanje z AMD Nova Gorica, dijaki 3. letnikov.
VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM
1.
2.
3.
4.
Naravoslovni dan - za 1. letnike
Ekološki dan – za 1. letnike
Šola v naravi 3 dni– za 1. letnike; programi SSI v CŠOD v Bohinju
Spoznavanje poklicnega področja – ogled sejmov, proizvodnih obratov
Podrobnejši programi interesnih dejavnosti za posamezne izobraževalne programe se za šolsko
leto 2013/2014 še izdelujejo in bodo pripravljeni do 15.10.2014.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 12
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Srednje poklicno izobraževanje
OBVEZNI ENOTNI DEL
1. Športni dnevi: 2-3 športni dnevi (september, januar, maj) - za vse letnike
2. Ogled filmske in glasbene predstave - za vse letnike
3. Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju – za 1. ali
2.letnike
4. Knjižnična informacijska znanja – za 1. letnike
5. Zdravstvena vzgoja – za 2. letnike (predavanje »Spolnost in mladi«, Primarna
preventiva – komunikacija s starši…)
6. Šola v naravi 3 dni za 1.letnike – SPI in NPI v Čepovanu, dom Mladinskega centra
Nova Gorica
7. Varnost v prometu, predavanja, sodelovanje z AMD Nova Gorica, dijaki 3. letnikov
VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM
1. Projektni dan
2. Spoznavanje poklicnega področja – ogled sejmov, proizvodnih obratov
Pripravila Tanja Čefarin, koordinator interesnih dejavnosti na Strojni, prometni in lesarski
šoli
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 13
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
za šolsko leto 2013/14
Izhodišče: Programske smernice svetovalne službe v gimnazijah, nižjih in poklicnih šolah ter
strokovnih šolah in dijaških domovih, sprejete na 28. seji Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje, dne 13. 5. 1999.
1
1.1
Svetovalno delo z dijaki
Vpis in sprejem novincev
Nosilc
i
Naloge in metode dela
Sodelavci
Udeleženci
Čas izvedbe
September 2013,
marec, junij, avgust
2014
Avgust, september
2013, junij, julij
2014
Junij, julij, avgust
2014
Urejanje baze prijavljenih dijakov v
računalniškem programu VPIS
SD
Uvodni razgovor s kandidati,
sprejem in kontrola dokumentov
SD
Novinci in
njihovi starši
Izvedba vpisnega postopka
SD
Novinci
Priznavanje listin za namen
nadaljevanja izobraževanja
SD
Novinci iz tujih
držav
Oblikovanje oddelkov
SD
1.2
Svetovanje dijakom, ki letnik
ponavljajo, se želijo preusmeriti,
prešolati
Spremljanje uspešnosti in adaptacije
novincev
Čas
izvedbe
Nosilci
Sodelavci
Udeleženci
SD
Ravnatelj, vodje
PUZ, SD drugih šol
Dijaki in
njihovi starši
Stalna
naloga
Dijaki in
njihovi starši
Stalna
naloga
Stalna
naloga
Razrednik
Svetovalni razgovori
SD
SD
Skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja
Nosilc
i
Naloge in metode dela
»Učenje za učenje« -Spoznavanje
lastnih učnih navad in učnih stilov,
Predstavitev učnih strategij pri pouku in
spodbujanje k njihovi uporabi.
1.4
Junij - avgust 2014
Spremljanje in svetovanje novincem, ponavljavcem, preusmerjenim dijakom
Naloge in metode dela
1.3
Ravnatelj
Junij, avgust 2014
Sodelavci
Udeleženci
Dijaki prvih
letnikov ter
PTI programa
SD
Čas izvedbe
Po potrebi
Identifikacija in pomoč pri reševanju socialno- ekonomske problematike
Naloge in metode dela
Informiranje o razpisih
štipendij (kadrovskih, državnih,
Zoisovih)
Intervencija v posebnih
primerih osebne ali socialne
ogroženosti (Sodelovanje s
centri za socialno delo)
Nosilc
i
Sodelavci
Udeleženci
Čas
izvedbe
SD
Zavod RS za zaposlovanje,
Javni sklad RS za razvoj
kadrov in štipendije, RRA
Vsi dijaki
September
2014,
maj 2014
SD
Razredniki, ravnatelj, CSD
Dijaki
Stalna
naloga
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 14
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
1.5
Poklicna orientacija
Naloge in metode dela
Pridobivanje in posredovanje
oz. zagotavljanje dostopnosti
do informacij, povezanih s
poklicno orientacijo
Informiranje o možnostih
nadaljevanja šolanja in
vključitve v delo
Informiranje o prijavnovpisnem postopku na
visokošolske zavode
Koordinacija predstavitev
posameznih študijev in
poklicev
Nosilci
SD
SD
Skupinsko izpolnjevanje
prijav za vpis
SD
Čas izvedbe
Dijaki tretjih
in zaključnih
letnikov
Stalna naloga
Dijaki
zaključnih
letnikov
Dijaki
zaključnih
letnikov
Dijaki
zaključnih
letnikov
Dijaki
zaključnih
letnikov
V času
napovedanih
nadomeščanj
razrednih ur
November
2014-avgust
2014
November
2014-februar
2014
Stalna naloga
Marec 2014
Svetovalna pomoč dijakom pri reševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav
Naloge in metode dela
Razgovori z dijaki, ki so
predlagani za vzgojni ukrep
Svetovanje v primeru osebnih
stisk, učnih in vedenjskih težav
in socialne problematike
Sodelovanje z zunanjimi
institucijami pri reševanju
osebnih stisk, učnih in
vedenjskih težav in socialne
problematike
1.7
Višješolski in
visokošolski zavodi,
ŠOU, LUNG,
delodajalci
SD
SD
Udeleženci
Dijaki
zaključnih
letnikov
SD
Individualni razgovori
1.6
Sodelavci
Zavod RS za
zaposlovanje,
visokošolska prijavnoinfo. služba,
visokošolski zavodi,
CIPS-i
Nosilci
SD,
razredniki
Sodelavci
Udeleženci
Razredniki, ravnatelj, starši
Razredniki, starši, ravnatelj,
učitelji, CMZ, CSD (po
potrebi)
SD
SD,
razredniki
CMZ, CSD in druge
zdravstvene in ostale
strokovne institucije, ki
nudijo psihosocialno pomoč
Predlagani
dijaki
Dijaki,
starši
Dijak,
starši
Čas
izvedbe
Stalna
naloga
Stalna
naloga
Stalna
naloga
Delo z nadarjenimi dijaki
Naloge in metode dela
Organizacija aktivnosti za nadarjene
dijake predvidenih z načrtom dela in
spremljanje izvajanja
Evidentiranje nadarjenih dijakov,
individualni razgovori, ugotavljanje
interesov za dodatne dejavnosti
Priprava individualiziranih programov
za nadarjene dijake ter spremljanje
njihovega uresničevanja
Evalvacija realiziranih dejavnosti
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Nosilci
Koordinator
(SD)
Koordinator
(SD)
Sodelavci
Učitelji,
zunanji
sodelavci
Starši,
ravnatelj,
učitelji
Razredniki,
učitelji
Koordinator
(SD)
Učitelji,
dijaki
Koordinator
(SD)
Udeleženci
Dijaki
Dijaki
Dijaki
Učitelji,
dijaki
Čas izvedbe
Celo šolsko
leto
Ob vpisu v
prvi letnik,
oktober 2014
Začetek šol.
leta, med
šolskim letom
Ob koncu
šolskega leta
Stran 15
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
1.8
Delo z dijaki s pedagoškimi pogodbami
Naloge in metode dela
Nosilci
Sodelavci
Udeleženci
Čas izvedbe
Svetovalni razgovori
SD
Razredniki, učitelji
Dijaki
Stalna naloga
Priprava pedagoških pogodb
SD
Razredniki, učitelji,
ravnatelj
Dijaki in njihovi
starši
Stalna naloga
Spremljanje izvajanja
določil pedagoških pogodb
Razrednik
SD, učitelji
Dijaki
Stalna naloga
Udeleženci
SD,
ravnatelj,
šole, učitelji,
izvaj. pom,
starši, dijaki
Čas izvedbe
1.9
Delo z dijaki s posebnimi potrebami
rši javnosti.ode dela
Nosilci
Sodelavci
Koordinacija za delo z dijaki s PP
Koordinator
za dijake s
PP
MSS, Zavod
RS za šolstvo
Priprava poročil o dijakih s PP
Koordinator
SD, člani
strok. skupine
Dijaki
Stalna naloga
Koordinator
Razredniki,
učitelji,
izvajalci
pomoči
Dijaki, starši
Stalna naloga
Razredniki,
koordinator
SD, starši,
ravnatelj,
dijaki
Dijaki
V 30-tih dneh
po prejemu
odločbe
Koordinator
SD
Učitelji
Stalna naloga
Sodelovanje z vodstvom in odd. uč.
zborom pri zagotavljanju ustreznih
pogojev za inkluzijo dijakov s
posebnimi potrebami
Priprava individualiziranih
programov za dijake s posebnimi
potrebami ter pomoč pri njihovem
uresničevanju
Svetovanje učiteljem
1.10
Razvojno-preventivni programi
Naloge in metode dela
Koordinacija in organizacija
preventivnih programov za dijake
1.11
Stalna naloga
Nosilci
Sodelavci
SD, koordinator Zunanji izvajalci
OIV
(npr. MC, ABO,)
Udeleže
nci
Čas izvedbe
Dijaki
Stalna naloga
Udeleženci
Čas izvedbe
Pogovorne ure za dijake
Naloge in metode dela
Nosilci
Sodelavci
Pogovori z dijaki
SD
Dijaki
Stalna naloga
Odgovarjanje na elektronsko pošto
SD
Dijaki
Stalna naloga
1.12
Drugo
Naloge in metode dela
Nosilci
Sodelavci
Udeleženci
Čas izvedbe
Mentorstvo šolski dijaški skupnosti
SD
Dijaki
Stalna naloga
Urejanje statusov dijakov s
prilagoditvami šolskih obveznosti
(razen statusa športnika)
SD
Dijaki
Stalna naloga
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 16
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
2
2.1
Svetovalno delo s starši
Pogovorne ure za starše in svetovanje staršem
Naloge in metode dela
Nosilci
Pogovor in svetovanje
SD
2.2
Nosilci
Sodelovanje na roditeljskih sestankih
3.1
Udeleženci
Starši,
dijak
Čas izvedbe
Stalna naloga
Predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši
Naloge in metode dela
3
Sodelavci
Razredniki, ravnatelj in ostali
učitelji
Sodelavci
Razredniki
Udeleženci
SD
Starši
Čas izvedbe
Po potrebi
Svetovalno delo z učitelji
Sodelovanje na sestankih oddelčnega učiteljskega zbora
Naloge in metode dela
Obravnava aktualnih vprašanj
Nosilci
Razredniki,
vodje PUZ-ov
Sodelavci
SD
Udeleženci
Oddelčni učit. zbor oz
PUZ
Čas izvedbe
Stalna naloga
3.2 Sodelovanje na konferencah celotnega učiteljskega zbora
Naloge in metode dela
Sodelovanje in soodločanje v
skladu z zakonodajo in pravilniki
Nosilci
Sodelavci
Ravnatelj
Udeležen
ci
Čas izvedbe
Celotni
učit. zbor
Stalna
naloga
3.3 Svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja razredne
skupnosti
Naloge in metode dela
Posvetovanje o načrtovanju,
izvajanju, spremljanju in evalvaciji
vzgojno izobraževalnega dela
Nosilci
Sodelavci
Udeleženci
Učitelji,
predvsem
začetniki
SD,
ravnatelj
Čas izvedbe
Stalna
naloga
3.4 Svetovanje in posvetovanje z učitelji o izvajanju vzgojnih ukrepov
Naloge in metode dela
Podpora učiteljem pri odločanju o
vzgojnem ukrepu
Nosilci
Razrednik
Sodelavci
Ravnatelj
Udeležen
ci
Čas izvedbe
Dijaki,
starši
Stalna
naloga
3.5 Svetovanje glede dela z vedenjsko problematičnimi dijaki
Naloge in metode dela
Svetovanje glede različnih metod dela
Povezovanje s strokovnjaki z različnih
področij
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Nosilci
SD,
razredniki
SD
Sodelavci
Udeleženci
Čas izvedbe
Ravnatelj, učitelji
Učitelji
Stalna naloga
Strokovnjaki z
različnih področij
Učitelji
Stalna naloga
Stran 17
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
3.6 Svetovanje pri delu z dijaki s posebnimi potrebami
Naloge in metode dela
Svetovanje učiteljem pri prilagajanju
organizacije pouka, preverjanja in
ocenjevanja znanja dijakov s PP
Nosilci
Sodelavci
Koordinator za
dijake s PP
SD, ravnatelj,
razredniki
Udeleženci
Čas
izvedbe
Stalna
naloga
Učitelji
3.7 Pomoč pri vključevanju učenja učenja in socialnih veščin v pouk
Naloge in metode dela
Nosilci
Spodbujanje in pomoč učiteljem pri
vključevanju integriranih ključnih
kvalifikacij učenje učenja in socialne
veščine v pouk
4
4.1
Stalna
naloga
Nosilci
Udeleženc
i
Sodelavci
Avgust, september
2013
Januar, junij,
avgust 2014
SD
Ravnatelj,
SD
Čas izvedbe
Razredniki
Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela
Sodelovanje pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole in načrtov posameznih
dejavnosti šole
Naloge in metode dela
Sodelovanje pri pripravi
in izvedbi dnevov
odprtih vrat in
informativnih dni
Koordinacija
predstavitev poklicev na
OŠ in raznih
promocijskih prireditvah
5.2
Učitelji
Čas
izvedbe
Razvojno analitične naloge
Analiza značilnosti vpisane
populacije
Analiza učne uspešnosti in
napredovanja dijakov
5.1
Učitelji
Udeleženc
i
Razvojno-analitične naloge
Naloge in metode dela
5
SD
Sodelavci
Nosilc
i
SD
SD
Sodelavci
Ravnatelji,
vodje PUZ-ov,
učitelji
Ravnatelji,
učitelji
Udeleženci
Čas izvedbe
Učenci devetih
razredov OŠ in
njihovi starši
November,
december 2013,
januar-marec
2014
Učenci 8. in 9.
razredov OŠ
Oktober 2013 maj 2014
Strokovno spopolnjevanje učiteljev
Naloge in metode dela
Organizacija strokovnega
spopolnjevanja učiteljev (pedagoškodidaktična vsebina)
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Nosilci
Sodelavci
Udeleženc
i
SD
Ravnatelj
Učitelji
Čas izvedbe
November
2013 - marec
2014
Stran 18
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
5.3
Letni delovni načrt šolske svetovalne službe
Naloge in metode dela
Nosilci
Določanje prioritetnih nalog, oblikovanje
LDN
5.4
Analiza in interpretacija uresničitve
postavljenih ciljev
Aktivno sodelovanje
6.1
SD
Avgust 2013
Nosilci
Udeležen
ci
Sodelavci
September
2013
SD
Nosilci
Udeležen
ci
Sodelavci
Ravnatelji
Stalna
naloga
SD
Seminarji
Nosilci
Sodelavci
Udeleženc
i
Iz Kataloga programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko
leto 2013/2014 in drugih ponudb
Čas
izvedbe
Stalna
naloga
Strokovni aktiv
Naloge in metode dela
Timsko načrtovanje in izvedba
nalog
Delovna srečanja aktiva
svetovalnih delavk na ŠC
6.3
Čas izvedbe
Strokovno izpopolnjevanje, priprava gradiv, drugo
Naloge in metode dela
6.2
Čas izvedbe
Posvetovalno delo z vodstvom šole
Naloge in metode dela
6
Čas izvedbe
Evalvacija izvedenih nalog – letno poročilo o delu svetovalne službe
Naloge in metode dela
5.5
Udeležen
ci
Sodelavci
Nosilci
Sodelavci
Udeleženc
i
SD
Čas izvedbe
Stalna naloga
SD
SD
Stalna naloga
Delovna srečanja svetovalnih delavcev
Naloge in metode dela
Novosti izobraževanja na srednješolskem, višjem
ter visokošolskem univerzitetnem in strokovnem
področju
Informiranje svetovalnih delavk OŠ o
srednješolskih programih in stanju
prijavljenih/vpisanih
Udeležba na študijski skupini in aktivu goriških
svetovalnih delavcev
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Nosilci
MIZŠ,
VPIS ULJ,
UMB, UP,
UNG
ZRSZ
ZRSŠ
Udeležen
ci
Čas izvedbe
SD
Feb. 2014
SD OŠ
Okt. 2013,
april 2014
SD
Stalna naloga
Stran 19
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
6.4
Študij literature
Naloge in metode dela
Spremljanje novosti v strokovni
literaturi
6.5
Nosilci
SD
Udeležen
ci
Sodelavci
Čas izvedbe
Stalna
naloga
knjižničarke
Dokumentiranje svetovalnega dela
Naloge in metode dela
Dokumentacija za evidentiranje SD
Nosilci
Sodelavci
Udeležen
ci
Čas izvedbe
Stalna
naloga
Šolska svetovalna služba: .
Mateja Beltram, univ. dipl. psih.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 20
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Dijaki in zaposleni na Šolskem centru Nova Gorica lahko uporabljajo vse oddelke knjižnice
(centralni oddelek, oddelek na Ekonomski in Biotehniški šoli). Zaželeno je, da se izposojeno
gradivo vrača v tistem oddelku, od koder je bilo izposojeno.
Centralni oddelek hrani, obdeluje in izposoja strokovno gradivo za Gimnazijo in zdravstveno
šolo, Strojno, prometno in lesarsko šolo, Elektrotehniško in računalniško šolo in Višjo
strokovno šolo.
Osebna izkaznica knjižnice
• 53.000 enot strokovne in leposlovne literature, čez 100 naslovov časopisja, obsežna
zbirka DVD-filmov.
• Polnopravna članica sistema COBISS/OPAC, ki nudi podatke o gradivu večine splošnih
slovenskih knjižnic, univerzitetnih in specialnih knjižnic ter nekaterih tujih podatkovnih
baz.
Članarina, izposoja
Članarina: 4 € za vsa leta šolanja; dijaki jo poravnajo v prvem letniku po položnici.
Izposoja je mogoča z dijaško ali knjižnično izkaznico.
Rok
dom:
izposoje knjige: 30 dni (možnost podaljševanja)
neknjižno gradivo (CD-ROM, DVD): 7 dni
časopisje: 7 dni (zadnja številka časopisja
samo čez vikend)
Zamudnina za nepravočasno vrnjeno gradivo: 0,10 € na izposojeno enoto na dan
Urnik knjižnice
Centralni oddelek:
vsak delavnik 8.30-15.00
torek 8.30-17.00
Učbeniški sklad
Knjižnica skrbi za učbeniški sklad, v okviru katerega si dijaki lahko izposodijo učbenike, ki jih
potrebujejo pri pouku. Dijaki si lahko izposojajo komplete učbenikov, ki jih oblikuje šola. Po
dogovoru je mogoča tudi izposoja posameznega učbenika. Dijaki, ki se odločijo za izposojo,
plačajo izposojevalnino naknadno po položnici. Cena kompleta znaša manj kot eno tretjino
maloprodajne cene. Dijaki so dolžni neovite učbenike zaviti v prozorno folijo.
Kontakt
e-naslov: [email protected]
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 21
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Dijaki in učitelji, pomoč, nagrajevanje
Nagrajevanje učencev
Ob koncu šolskega leta so poleg najboljših razrednih skupnosti pohvaljeni ali nagrajeni tudi
posamezni učenci na predlog razrednikov in razrednih učiteljskih zborov.
Pohvale in nagrade so lahko:
•
knjižna darila za boljši uspeh,
•
praktične nagrade za uspehe v interesnih dejavnostih,
•
ekskurzija ali izlet za najboljše učence in oddelke.
Pohvale se najboljšim učencem podeljujejo na slovesnih prireditvah ob zaključku šolskega leta,
pri podeljevanju spričeval ali podobno.
POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM
Dejavnosti povezovanja in sodelovanja z okoljem in subjekti v njem bodo potekale skozi celo
šolsko leto.
povezovanje šole s podjetji in obrtnimi delavnicami (ugotavljanje potreb po kadrih,
dogovor o vpisu učencev, organizacija različnih seminarjev in specializacij, ponudba uslug
na področju izobraževanja, promocija in predstavitev podjetij na šoli, omogočanje
strokovnih ekskurzij za dijake ŠC)
izmenjavanje izkušenj s strokovnjaki (sodelovanje s strokovnimi delavci na šoli,
mentorstvo učencem pri inovativnem delu)
sodelovanje zaradi izboljšanja materialnih pogojev (financiranje strokovnih potovanj in
prireditev na ŠC, donatorstva, odstopanje delovnih sredstev za učne pripomočke in
materialov za potrebe praktičnega izobraževanja)
organiziranje praktičnega usposabljanja in delovne prakse v podjetjih
sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje (vpis, štipendije, preusmerjanje učencev)
sodelovanje z šolami v Sloveniji in tujini, sodelovanje na srečanjih šol, tekmovanjih
stalni stiki z občinami, iz katerih prihajajo naši dijaki in mestno občino (urejanje okolja in
prostora)
sodelovanje z ostalimi organizacijami v okolici šole (fakultete, razne strokovne
organizacije, zbornice, razvojne agencije)
sodelovanje s starši (roditeljski sestanki, pogovorne ure, nasveti)
sodelovanje s CPI Slovenije in Zavodom RS za šolstvo
sodelovanje z MIZKŠ, investiranje v novo programsko in fizično opremo
aktivno sodelovanje v projektih e šolstva in drugih projektih
aktivno prijavljanje na različne razpise v Sloveniji in Evropski skupnosti
ponujanje storitev in izdelkov, ki jih lahko izdelamo v delavnicah ŠC, na trgu
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 22
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Letni delovni načrt strokovnih aktivov SPLŠ
Strokovni aktivi
Učitelji istih predmetov in podobnih učnih področji oblikujejo strokovne aktive. Strokovni
aktivi avtonomno planirajo svoje delo in sprejemajo odločitve, ki jim jih določa zakonodaja.
Letni načrti dela in Poročilo o delu posameznih aktiv so sestavini del Letnega delovnega
načrta šole in Poročila šole.
Naloge aktivov so:
• Obravnavajo strokovno problematiko učnega področja in oblikujejo predloge.
• Usklajujejo učne načrte. Pripravijo medpredmetne povezave z ostalimi predmetnimi
področji oziroma programskimi enotami.
• Sodelujejo in se vključujejo v razvojne naloge in projekte šole.
• Imenujejo vodjo aktiva.
• Pripravljajo dijake na tekmovanja in poklicno maturo.
• Izvajajo medsebojne hospitacije, strokovno uvajajo mlajše učitelje in pripravnike v
delo.
• Sodelujejo z okoljem v katerem šola deluje.
• Predlagajo plan razporeditve učiteljev za strokovno usposabljanje in izobraževanje.
• Skrbijo za nabavo, učnih pripomočkov.
• Sodelujejo s knjižnico pri nabavi strokovne literature in učbenikov.
• Sodelujejo pri načrtovanju in pripravi Interesnih dejavnosi oziroma Obveznih izbirnih
vsebinah, predlagajo plan strokovnih ekskurzij, kulturnih in športnih dejavnosti za
dijake.
• Izdelavo in realizacijo letne priprave na pouk oziroma pripravi ivedbenega kurikula
• Izdelajo program dela za šolsko leto.
• Izdelajo poročilo o realiziranem lastnem programu dela ob zaključku šolskega leta.
• Usklajujejo kriterije za preverjanje znanja znotraj posameznih aktivov.
• Določajo minimalne standarde znanj znotraj posameznih aktivov.
• Druge naloge v skladu s šolsko zakonodajo in navodili vodstva šole.
Na tem mestu so predstavljeni letni delovni načrti strokovnih aktivov strokovnih področij, ki
nastopajo na Strojni, prometni in lesarski šoli. Poročila strokovnih aktivov
splošnoizobraževalnih predmetov na tem mestu niso predstavljena, predstavljena so v letnem
poročilu Šolskega centra Nova Gorica.
Letni delovni načrt aktiva lesarstva za šolsko leto 2013/14
STROKOVNI AKTIV LESARSTVO Vodja: Bojan Kovačič
Radovan Kovačič, Marko Česnik, Bogdan Brecelj, Evgen Markovčič, Vojko Erzetič, Marko
Peršič, Zdenko Šuligoj
1. Predlogi za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela na šoli:
- Stalnost učiteljev, ki poučujejo splošne predmete v lesarskih programih zaradi boljših
povezav stroka – predmeti
- Ustrezne učilnice pri strokovnih modulih (IKT oprema).
- Urnik po pedagoških načelih.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 23
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
2. Strokovno izobraževanje učiteljev
- Programi Auto Cad, Mastercam, Inventor.
- Skupne vsakoletne strokovne ekskurzije obrtniki – dijaki – učitelji v Evropsko
državo (določili bomo po najavi programov sejmov), kjer si ogledamo lesarski
sejem, podjetje in obiščemo lesarsko šoli, kjer se seznanimo z izobraževanjem v
državi.
- Izmenjave dijakov (Finska) se bo udeležil učitelj stroke.
3. Obravnavanje strokovne problematike učnega področja in oblikovanje predlogov:
Stalno poteka delo v PUZu, kjer izboljšujemo IK in zagotavljamo usklajenost izvajanja.
Letos se bomo posvetili boljšim medpredmetnim povezavam – konkretno določili vsebine,
naloge in teme v času pouka. To leto bomo tudi intenzivno sodelovali z Zavodom za
šolstvo za izboljšanje medpredmetnih izmenjav.
4. Usklajevanje učnih načrtov:
Stroka ima usklajeno izvajanje PRA in teorije skozi US, ki jih še razvijamo in pokrivamo
večino PK iz katalogov. Analiza je posredovana CPI. Predlogi sprememb KZ tudi.
5. Sodelovanje in vključevanje v razvojne projekte šole:
- Po potrebi in vedno pomagamo pri projektu nove lesarske delavnice v okviru MICa
ter prilagodili pouk PRA v nadomestni delavnici.
- Stalno sodelujemo in se trudimo izboljšati IK za lesarske programe
- Delo na področju promocije lesarskih programov v širšem okolju (poleg stalnih
akcij, še individualni obiski OŠ – učencev 8. in 9. razredov s ciljem zagotoviti boljši
vpis).
6. Sodelovanje z okoljem:
- Nadaljnje skupne akcije z obrtniki in OOZNG- sekcija lesarstvo (sodelovanje pri
izvajanju PUDa, modulov OK, skupna promocija in oblikovanje skupne INFO točke
za lesarstvo – inf., usmerjanje, informacije v zvezi z izobraževanjem). Sodelovanje
pri promociji.
- Promocija skozi javne medije, okrogle mize.
7. Skrb za nabavo novih učil in učnih pripomočkov:
- Spisek nabave novih učnih pripomočkov in predvsem strojev je pri vodstvu centra
v okviru projektov za MICa.
8. Priprava in načrtovanje strokovnih ekskurzij Aktivi pripravijo plan splošno
izobraževalnih in strokovnih ekskurzij po posameznih izobraževalnih programih.
Navedejo naj predviden termin kdaj bi se te ekskurzije izvedle inposredujejo vodji
OIV Tanji Čefarin:
9. Izdelava letne priprave- izvedbeni kurikul:
Naši IK se razvijajo in so javno dostopni na spletni straneh oz pri ravnatelju. Evalviran,
realno izvedljiv in boljši bo nastajal sproti.
10. Usklajevanje kriterijev za preverjanje in ocenjevanje znotraj posameznih aktivov:
Aktiv oz. tim za modul skupaj izdelajo NOZ in MSZ, skupaj končno tudi zaključijo oceno
dijaku.
11.
Aktivi se dogovorijo o načinu in obsegu opravljanja popravnih izpitov-(npr: pisno
in ustno , samo pisno, samo ustno, delež % posameznega dela izpita itd).
Vse to je razvidno iz NOZ in je del IK.
Aktiv lesarjev.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 24
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Letni delovni načrt aktiva mehatronike za šolsko leto 2013/14
Strokovni aktiv mehatronikov (v nadaljevanju: aktiv) bo v šolskem letu letu 2013/14 bo skrbel
za:
• medpredmetno povezovanje s poudarkom na povezovanju vsebin in ciljev predmetov
znotraj modulov. Rezultat dela bodo interdisciplinarne projektne, seminarske in
diplomske naloge.
•
uskladitev meril za ocenjevanje,
Če bo posamezen predmet poučevalo več učiteljev, predavateljev in inštruktorjev bo
aktiv poskrbel za usklajevanje meril. Pri tem velja poudariti predvsem določanje
ocenjevalnih kriterijev pri dijakih, rednih in izrednih študentih,
•
oblikovanje predlogov za izboljšanje izobraževalnega dela.
Slednji bodo temeljili predvsem na predlogih, ki bodo vezani na vzdrževanje in nakup
opreme, izvedbeni kurikul in podobno.
Aktiv bo sodeloval tudi
• z učitelji in inštruktorji , ki izvajajo lab. vaje iz zgoraj predmetnih področij
•
z ostalimi strokovnimi aktivi na ŠC
Aktiv predlaga, da se v študijskem letu 2013/14:
• realizira naslednje investicije (nakupi opreme), ki so povezane z izboljšavo študijskega
procesa – oprema učilnic za izvedbo pouka, projektno in praktično delo mehatronikov
operaterjev in tehnikov mehatronikov (pnevmatske in hidravlične komponente ter
pripadajoča programska oprema).
•
izvede naslednje strokovne ekskurzije:
- IFAM - mednarodni strokovni sejem za avtomatizacijo, robotiko in mehatroniko
- Kolektor Idrija – avtomatizirana proizvodnja
- CIMOS -Senožeče avtomatizirana proizvodnja, robotske celice
- Kladivar Žiri – Hidravlika
- ogled Mehatronike, ASINGA in Inštituta v ISKRI Šempeter
•
posodobitev didaktičnih pripomočkov in izgradnja novih
•
tekmovanja
- šolsko tekmovanje v mehatroniki
- sodelovanje na Euroskillsu 2012 v SPA, Belgija
- sodelovanje na TVPS na Rogli v oktobru 2012.
•
sejmi doma in v tujini
Aktiv mehatronikov.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 25
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Letni delovni načrt aktiva logistike za šolsko leto 2013/14
USKLAJEVANJE UČNIH NAČRTOV IN IZDELAVA LETNE PRIPRAVE
Poudarek na nadgradnji medpredmetnega povezovanja.
PROMOCIJA ŠOLE IN POKLICEV ter SKRB ZA OKOLJE
•
•
•
•
•
•
Začetek šolskega leta - izvedba akcije na prehodih za pešce v bližini OŠ.
Promocija programa Logističnega tehnika.
V načrtu imamo tudi izdelavo didaktičnih pripomočkov, ki nam bodo pomagali pri akciji
»Mladi in varni v prometu«, ki jo izvajamo po OŠ in je zelo odmevna.
Sodelovanje pri akciji Dan brez avtomobila (poligoni za osnovnošolce in ostali didaktični
pripomočki).
Skupaj s Svetom za preventivo bomo za naše dijake izvajali delavnice na temo varnosti.
Sodelovali bomo tudi na Dnevu odprtih vrat ter na informativnih dnevih
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ČLANOV AKTIVA
Pripravljeni smo za izobraževanja na raznih področjih (logistika, ekonomija) za katera pa
bomo povprašali in zaprosili, ko bodo razpisana.
PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE STROKOVNIH EKSKURZIJ
•
•
Tudi v tem letu bomo organizirali strokovne ekskurzije za naše dijake. S Tanjo Čefarin
aktivno sodelujemo in usklajujemo termine ter docela zapolnjen urnik strokovnih
ekskurzij.
Izpopolnili bomo način aktiviranja dijakov na ekskurzijah s pomočjo delovnih listov.
SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE V RAZVOJNE PROJEKTE ŠOLE
Kot člani aktiva se aktivno vključujemo v različne razvojne projekte šole.
Aktiv logistikov.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 26
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Letni delovni načrt aktiva strojnikov za šolsko leto 2013/14
Za šolsko leto 2013/2014 smo si člani aktiva strojnikov zadali sledeče naloge:
1. Čim bolje uskladiti programe strojništva in mehatronike glede potreb pri združevanju
različnih programov v kombinirane oddelke.
2. Izvajati medpredmetno povezovanje tako med samimi strokovnimi moduli, kakor tudi
med strokovnimi moduli in splošno izobraževalnimi predmeti.
3. Aktivno sodelovanje pri definiranju in izvajanju vsebin MIC-a, predvsem kar se tiče
opremljanja prostorov, nabave opreme, logistiki selitve in drugih zadevah, ki so ali bodo
vezana na pedagoško delo v novih prostorih.
4. Zvišati nivo strokovnosti posameznega učitelja tako, da se učitelji specializirajo za
poučevanje določenih področji strojništva oziroma določenih strokovnih modulov.
5. Strokovno izpopolnjevanje učiteljev na področjih, ki jih ali jih bo pokrival posamezen
učitelj. Načini izpopolnjevanja: seminarji, delavnice, strokovni sejmi, strokovna
literatura, ipd.
6. Sodelovanje na srečanju strojnih šol Slovenije.
7. Organizacija in aktivno sodelovanje pri dnevu odprtih vrat, informativnem dnevu in
raznih drugih delavnicah ali oblikah promocije šole.
8. Nadaljnje sodelovanje v študijskih skupinah na posameznih področjih strojništva.
9. Organizirati vsaj eno strokovno ekskurzijo za učitelje aktiva z obiskom sejma, podjetja,
izobraževalne ustanove ali druge ustanove povezane s stroko v Sloveniji ali v tujini.
10. Sodelovanjei pri organizaciji in izvedbi strokovnih ekskurzij za dijake.
11. Oblikovanje in usklajevanje kriterijev ocenjevanja na posameznih področjih in po
posameznih programih.
12. S svojo strokovnostjo prispevati h kvalitetni izvedbi pedagoškega dela v oddelkih.
13. Druga potrebna in v danem trenutku neplanirana dela.
Aktiv strojnikov.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 27
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Izobraževanje učiteljev
Izobraževanje učiteljev podpiramo. Odločitev o izobraževanju v največji meri prepuščamo
ambicioznosti posameznika za lastno strokovno napredovanje. Največ izobraževanj se naši
zaposleni udeležijo preko organiziranih izobraževanj v sklopu Katalog nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
http://lim1.mss.edus.si/katis/default.aspx
V določenih primerih se nam s strani gospodarstva ponudi izobraževanje za pridobitev
specialnih znanj, nekaj izobraževanj pa izvedemo tudi sami, z lastnimi kadrovskimi viri na šoli.
V drugih primerih organiziramo izobraževanje za celotne učiteljske zbore v sklopu Šolskega
centra. Vse priložnosti, ki se nam bodo tako ponudile sprejemamo z odprtimi rokami. Tako
načrtujemo nadaljevanje izobraževanj na področju avtoservisne dejavnosti v podjetju Revoz v
Novem mestu tudi v letošnjem šolskem letu. Prav tako bomo nadaljevali z izobraževanji za
upravljanje računalniško krmiljenih strojev z lastnimi kadrovskimi viri za lesarsko in
kovinarsko stroko. Obseg zunanjih izobraževanj bomo morali v tem šolskem letu žal prilagajati
tudi finančnemu stanju, ki nam zelo svobodnega izobraževanja ne bo omogočalo.
Največ povpraševanj po izobraževanjih se pojavi sproti in tako se temu tudi prilagajamo, saj je
zaradi vzrokov na katere nimamo vpliva težko načrtovati za daljše obdobje vnaprej.
Spremljanje dela učiteljev
Delo učiteljev se spremlja posredno in neposredno. Neposredno spremljanje predstavljajo
hospitacije, to je spremljanje učne ure učitelja. Hospitacije so po navadi napovedane, tako bo
ostalo tudi v prihodnje razen morda v morebitnih izrednih primerih, ko se bo ravnatelj odločil
za nenapovedane hospitacije. Takih hospitacij se sicer ne načrtuje. Napovedane hospitacije se
bodo izvajale redno in to dve na mesec, učitelju bo hospitacija napovedana teden dni pred njeno
izvedbo.
Delo z nadarjenimi dijaki in delo z dijaki s posebnimi potrebami
Nadarjene dijake v šolskem letu 2013/2014 smo evidentirali preko poziva k predložitvi
dokumentacije iz OŠ, ki to potrjujejo. Naslednji korak bo evidentiranje dijakov, ki take
ugotovitve iz časa osnovnošolskega izobraževanja nimajo, so pa po mnenju učiteljev naše šole
nadarjeni oziroma izkazujejo določeno stopnjo nadarjenosti, ki jo je smiselno nadgrajevati z
dodatnim ali drugačnim delom na šoli. Kakšno naj bo to delo, je v tem trenutku še predmet
razprave. Glede na lanske izkušnje bomo nadaljevali s sodelovanjem z inovatorji iz regije in
širše. Ravno tako bomo nadaljevali z delom krožka mehatronike, organizirali bomo nekaj
strokovnih ekskurzij.
Izobraževanje odraslih
Izobraževanje odraslih na Šolskem centru Nova Gorica sodi v domeno Medpodjetniškega
izobraževalnega centra. Seveda z MIC-em pri tem delu sodelujejo učitelji posameznih
srednješolskih enot. Tako je delo posameznih enot centra tesno prepleteno. Tu ne govorimo le o
samem izvajanju izobraževanja odraslih, temveč tudi o pripravah ustreznih gradiv, ugotavljanja
priznavanja neformalno in formalno pridobljenih znanj. Glede na prve ocene in napovedi, se
bo obseg izobraževanja odraslih v tem letu zmanjšal zaradi kriznega obdobja, manjšega obsega
napotitve zaposlenih na izobraževanja zaradi iskanja notranjih rezerv in racionalizacije. Večji
obseg tega dela lahko pričakujemo zaradi povečanih aktivnosti enot zavoda za zaposlovanje,
preko katerega trenutno izvjamo tri tečaje s področja strojništva, v kratkem pa bomo izvedli še
enega s področja strojništva in dva s področja lesarstva.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 28
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Šolski sklad
V skladu s sprejetimi pravili šolskega sklada Šolskega centra Nova Gorica bo le ta v šolskem
letu 2013/2014 nadaljeval z delom. Od tega si sicer ne moremo obetati večjih finančnih
sredstev, ki bi jih sicer gotovo lahko zelo koristno uporabili. Tako vsaj kažejo naše lanskoletne
izkušnje ter izkušnje drugih šol in šolskih centrov, seveda pa so vsaka, še tako majhna finančna
sredstva, še posebej v času gospodarske in družbene krize, zelo dobrodošla.
Povezovanje šole z okoljem
Z okoljem želimo biti močno povezani, tako izgrajujemo prepoznavnost naše šole in centra v
javnosti in blagovno znamko predvsem centra, skozenj pa tudi blagovne znamke posameznih
šol oziroma posameznih organizacijskih enot.
Šola z okoljem sodeluje posredno in neposredno. Obstojijo ustaljene oblike sodelovanja z
osnovnimi šolami zaradi informiranja in promoviranja naših izobraževalnih programov.
Sodelujemo s podjetji v bližnji in daljni okolici, najbolj pa na geografskem področju od koder
prihajajo naši dijaki, predvsem na področju praktičnega usposabljanja z delom, organiziranja
strokovnih ekskurzij, izobraževanja naših zaposlenih, izmenjave izkušenj.
Za ustrezno povezavo z okoljem organiziramo dogodke kot Dan odprtih vrat.
Šola sodeluje z drugimi srednješolskimi zavodi preko sodelovanja v posameznih projektih s
ciljem doseganja novih ciljev in izmenjave izkušenj.
Predvidene investicije v šolskem letu 2013/2014
Glavni cilj v šolskem letu 2013/2014 je vsaj zadržati kakovostni in kvantitetni nivo
opremljenosti na nivoju iz predhodnega leta. Naložbe, za katere si moramo najbolj in stalno
prizadevati so investicije v učno tehnologijo, vzdrževanje prostorov, investicijsko vzdrževanje
in izobraževanje zaposlenih v zavodu. Zaradi težke gospodarske situacije in varčevanja v
javnem sektorju je obseg načrtovanih sredstev za nove investicije bistveno okrnjen, oziroma ga
ni.
Edini omembe vredni investiciji sta gradnja Medpodjetniškega izobraževalnega centra na
področju nekdanjih lesarskih delavnic in sanacija delov strehe na stavbi na Erjavčevi 4A –
ternutno poteka sanacija strehe na južnem delu stavbe.
Zaradi uporabe e asistenta, novih učnih tehnologij in ne samo zaradi tega moramo ohranjati in
povečevati stopnjo opremljenosti učilnic z IKT tehnologijami.
Šolska kronika
Šolska kronika je zapis dela in dogajanja na šoli skozi šolsko leto. To pripravljajo s pomočjo
drugih delavcev na šoli zaposlene v šolski knjižnici.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 29
STROJNA, PROMETNA IN LESARSKA ŠOLA, Šolski center Nova Gorica
Pomembne aktivnosti in naloge šole v šolskem letu 2013/2014
Takih nalog in aktivnosti je seveda veliko, tu želimo poudariti tiste pomembnejše, ki jih
moramo imeti ves čas pred očmi.
1. Sodelovanje z ostalimi enotami v okviru centra.
2. Nadaljnje vključevanje v mednarodne in domače projekte z učitelji in dijaki, izmenjava
dijakov, sodelovanje na razpisih, tekmovanjih.
3. Tesno sodelovanje z gospodarstvom.
4. Nadaljevanje programskega dela za programe srednjega poklicnega in srednjega
strokovnega izobraževanja.
5. Stalno spodbujati interes za uporabo sodobnih učnih in drugih e tehnologij.
6. Izvajanje aktivnosti promocije z namenom zagotavljanja stalnosti vpisa v naše
programe na osnovnih šolah in v širši javnosti.
7. Informiranost kolektiva (oglasne deske, sestanki, intranet) in javnosti (sredstva
informiranja, ažurna domača stran na internetu, javne prireditve).
8. Sodelovanje na področnih strokovnih državnih in mednarodnih dogodkov (srečanj,
tekmovanjih, okroglih miz, projektov ipd.) za dijake in učitelje.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014 so pripravili:
ravnatelj Strojne, prometne in lesarske šole skupaj s sodelavci
Nova Gorica, 2. oktober 2013
Ravnatelj Strojne, prometne in lesarske šole:
Predsednik Sveta ŠC Nova Gorica:
Primož Štekar, univ.dipl.inž.
Simon Abolnar,univ.dipl.inž.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014
Stran 30