Zapisnik zbora etažnih lastnikov Stavba:Pajkova ulica 22, Maribor

Comments

Transcription

Zapisnik zbora etažnih lastnikov Stavba:Pajkova ulica 22, Maribor
Zapisnik zbora etažnih lastnikov
Stavba:Pajkova ulica 22, Maribor
Datum: 06.10.2011 ob 18 uri
Lokacija:
Skupni prostori v kletni etaži stavbe
Sprejeti dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Določitev osebe, ki vodi zbor, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika.
Predstavitev izvedbe del v preteklem obdobju, ocena finan čnega stanja in sanacija dolga.
Obravnava zadev v zvezi z ogrevanjem.
Planiranje investicij v naslednjem obdobju.
Finančno planiranje.
Hišni red.
Razno.
Na zboru so sodelovali etažni lastniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki skupno predstavljajo 64,72 °A
lastniških deležev. Lista prisotnosti z izračunom deleža prisotnih je sestavni del arhivskega izvoda
zapisnika.
Ad 1) Določitev osebe, ki vodi zbor, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika.
Sklep štev.: 1
Zbor vodi:
Zapisnik vodi
Za overitelja zapisnika se dolo čita:
g. Jože Mohorko
Miran Vraz; predstavnik sklicatelja zbora
g. Barber Bojan, ga. Drašler Sonja
Ad2) Predstavitev izvedbe del v preteklem obdobju, ocena finan čnega stanja in sanacija dolga.
1. Pregled opravljenih del na objektu v preteklem obdobju. Ocena obdobja za povra čilo investicije
skozi zmanjšanje porabe toplotne energije.
G. Mohorko predstavi opravljena dela na objektu v preteklem obdobju in poda oceno o predvidenem
povračilu investicije v izolacijo fasade in strehe skozi nižje stroške ogrevanja, ki znaša 9 let.
2. Predstavitev finan čnega stanja. Dohodki in odhodki v preteklem obdobju, nepredvideni stroški
(prestavitev rezervoarja na strehi, kabel za dvigalo, pogoste okvare dvigala, servis hidroforja,
itd.)
3. Sanacija dolga v višini 6.500 eur, ki je nastal delno zaradi nepredvidenih stroškov tekom leta
(opisanih zgoraj) in pa ker so se od meseca aprila dalje sredstva rezervnega sklada porabljala
za poplačilo kredita in se niso več nabirala za popla čilo del (vgradnja balansirnih in
termostatskih ventilov), ki jih je izvajal Kommunio kot je bilo predvideno na za četku leta. Za
poplačilo dolga bi se bremenilo etažne lastnike s posebno položnico na do tri obroke.
Sklep štev.: 2
Za sredstva v višini 6.500,00 evrov za popla čilo del, ki jih je izvajal Kommunio d.o.o. (vgradnja
balansimih in termostatskih ventilov), se bremeni etažne lastnike s posebno položnico v treh
obrokih.
Za sklep je glasovalo 64,72% prisotnih etažnih lastnikov. Sklep je sprejet.
Ad 3) Obravnava zadev v zvezi z ogrevanjem.
1. Način vzdrževanja delilnikov v stavbi mora biti enoten. Menimo, da strošek vzdrževanja v 10
letnem obdobju presega začetno investicijo. Izvede se glasovanje, ali se bo plačevala
vzdrževalnina za delilnike.
Sklep štev.: 3
Mesečna vzdrževalnina delilnikov se ne bo pla čevala. To velja za vsa stanovanja v stavbi
Pajkova 22.
Za sklep je glasovalo 64,72% prisotnih etažnih lastnikov. Sklep je sprejet.
2. Sprejetje novega sporazuma o delitvi toplote — razmerje med fiksnim in variabilnim delom naj bo
20:80 namesto 30:70, kar omogo ča nova izolacija stavbe.
Sklep štev.: 4
Zaradi izvedene izolacije fasade in strehe se v sporazumu o delitvi toplote določi novo razmerje
med fiksnim in variabilnim delom za obra čun porabljene toplote, ki sedaj znaša 20: 80.
Za sklep je glasovalo 64,72% prisotnih etažnih lastnikov. Sklep je sprejet.
3. Odločitev o določitvi faktorjev lege stanovanj (korekturnih faktorjev). Izvede se glasovanje, ali se
določijo faktorji lege stanovanj.
Sklep štev.: 5
Izvede se določitev faktorjev lege stanovanj (korekturnih faktorjev) za stavbo Pajkova 22.
Za sklep je glasovalo 62,22% prisotnih etažnih lastnikov. Proti sta bila dva glasa all 2,5%. Sklep
je sprejet.
Ad 4) Planiranje investicij v naslednjem obdobju.
— Predlog obnove dvigala. Na čin financiranja s brezobrestnim kreditom v obdobju 8 mesecev.
Razprava o obnovi dvigala se prestavi v naslednje leto.
— Predstavitev možnosti za izgradnjo lastne toplotne podpostaje. S tern ukrepom bi želeli, da
Energetika Maribor prevzame v upravljanje infrastrukturo (skupne vode) sedanje toplotne
pod postaje.
Za izvedbo tega ukrepa bi bilo potrebno poiskati soglasje vseh akterjev, ki so solastniki TOP 20 in bi
vsak izgradil svojo podpostajo.
Ad 5) Finan čno planiranje.
1. Predlog povečanja vplačil v rezervni sklad za nove investicije v prihodnosti.
Sklep štev.: 6
Podvoji se znesek obveznega dela vpla čila v rezervni sklad stavbe, ki ostaja v rezervnem
skladu za nujne investicije in se ne uporabrja za pla čila anuitet kredita.
Za sklep je glasovalo 64,72% prisotnih etažnih lastnikov. Sklep je sprejet.
2. Neplačevanje mesečnih obveznosti za stroške bivanja in v rezervni sklad.
Stran 2 od 3
Ad 6) Hišni red.
V obdobju zadnjih nekaj mesecev znani trije primeri tatvine koles iz kolesarnice v kletnih prostorih.
Kolesa so bila zaklenjena s ključavnicami. Tudi v lanskem letu so se dogajale tatvine koles. V skladu s
4. točko 6. člena hišnega reda Pajkove 22, ki smo ga sprejeli 13.12.2010 je ena izmed obveznosti
stanovalcev: Vhodna vrata večstanovanjske stavbe zapirati (zaklepati 24 ur/dan, 7 dni v tednu).
Namerno all namerno puš čanje vhodnih vrat all vrat v kolesarnico brez nadzora, smatramo za grobo
kršenje temeljnih pravil sosedskega sožitja oziroma hišnega reda, ki ga je mogoče, po 25. členu, tudi
sankcionirati.
Ad 7) Razno
1. V preteklem obdobju se je na organizaciji in izvedbi del obnove fasade in strehe zelo angažiral
g. Barber Bojan za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Predlagamo ga za dodatnega člana NO, če
je pripravljen to funkcijo sprejeti.
Sklep štev.: 7
S strinjanjem se g. Barber Bojan izvoli za člana Nadzomega odbora stavbe Pajkova 22.
Za sklep je glasovalo 64,72% prisotnih etažnih lastnikov. Sklep je sprejet.
2. Predlaga se, da se zaradi požrtvovalnega dela in skrbi okrog izvedbe obnovitvenih del na
stavbi, predsednika NO g. Mohorko Jožeta nagradi s po 3 evri pobranimi ob rednem
tromesečnem pobiranju sredstev po stanovanjski enoti.
Sklep štev.: 8
Predsednika NO g. Mohorko Jožeta se zaradi požrtvovalnega dela in skrbi okrog izvedbe
obnovitvenih del na stavbi nagradi s po 3 evri pobranimi ob rednemtro mese čnem pobiranju po
stanovanjski enoti.
Za sklep je glasovalo 64,72% prisotnih etažnih lastnikov. Sklep je sprejet.
3. Nekateri prisotni so izrazili željo, da se jim dostavi račun iz katerega bo razvidno koliko je all bo
vsak posameznik plačal za obnovo strehe in fasade. Upravnik bo tako takšne ra čune dostavil
vsem etažnim lastnikom ob dostavi zapisnika zbora, vendar je treba od seštevka vseh treh
računov odšteti subvencijo EKO sklada, ki pa je razvidna iz priložene Odlo čbe o dodelitvi
finan čne spodbude.
4. Glasovanje o predlogu iz sosednjega objekta Pajkova 20, da se na pročelje njihovega bloka
namesti reklamni plakat. Za to bi bilo potrebno podreti 4 drevesa na našem zemljiš ču.
Oglaševalna firma, ki bi želela to izvesti ponuja kompenzacijo škode v vrednosti do 2000EUR.
Na zbor etažnih lastnikov bi prišel predstavnik firme, ki bi predstavi ponudbo kaj bi lahko naredili
za kompenzacjo škode.
V obravnavi se izpostavi, da je sosednja stavba Pajkova 20 odstopila od namestitve reklamnega
plakata na pročelje, tako da ni razloga za kakšno podiranje dreves.
Zapisal: Miran Vraz
Stran 3 od 3
Overil
g ş arber Bojan
ga. DrašlerloT:ja

Similar documents