povzetek programa gjs odvajanja odpadne in padavinske vode za

Comments

Transcription

povzetek programa gjs odvajanja odpadne in padavinske vode za
Priloga k »Proračunskemu memorandumu Občine Lendava za
obdobje 2012-2013«
POVZETEK PROGRAMA GJS
ODVAJANJA ODPADNE IN PADAVINSKE VODE
ZA OBDOBJE 2012-2013
Skrbnik programa:
Miran DOMA
V Lendavi, marec 2012
mag. Anton BALAŽEK
Župan – Polgármester
I. UVOD
Načrt GJS odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode za obdobje
2012-2013 zajema grafični prikaz obstoječega kanalizacijskega omrežja v
občini Lendava, njegove fizične in vrednostne kazalnike ter predvidena
investicijska vlaganja v omrežje.
Predpisi, ki določajo način izvajanja te GJS v občini Lendava:
• Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in
padavinskih voda (UL RS, št. 82/2001),
• Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (UL RS, št. 108/2001)
• Odlok o lokalnih GJS v občini Lendava (UL RS, št. 94/2005).
Pri opremljanju območij s kanalizacijskim omrežjem je potrebno slediti
Operativnemu programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode(v
nadaljevanju OP), za obdobje do leta 2017 ki izhaja iz vrste predpisov:
Poselitvena območja v občini Lendava opredeljena v tem programu,
obremenjena z različnimi PE so prikazana v prilogi 1 tega načrta. Iz priloge 1
je razvidno, da so vsa poselitvena območja iz OP opremljena z javnim
kanalizacijskim omrežjem v roku.
Na vseh ostalih poselitvenih območjih, ki pa niso zajeta v OP (gričevnati del) ,
občina v skladu z OP ni dolžna opremljati območja z MKČN. V vsakem
primeru pa je ta območja potrebno opremiti z MKČN do leta 2017, zato je
pravočasno potrebno pričeti z aktivnostmi za realizacijo in v primeru
financiranja ali sofinanciranja izgradnje s strani Občine Lendava poiskati
ustrezne rešitve.
2
II. FIZIČNI KAZALNIKI
1. Grafični prikaz
Slika 1: Prikaz kanalizacijskega omrežja po fazah izgradnje
(I., II. in III. faza) in območja neopremljenosti s kanalizacijskim omrežjem
3
Tabela 1 : Pregled sistema po obsegu in vrednosti
Območje
Faza I
- Lendava
- Dolga vas
- Trimlini
- Petišovci
- Čentiba
- Dolina
- Lendavske gorice
- Dolgovaške gorice
Skupaj I. faza
Faza II
- Dolnji Lakoš
- Gornji Lakoš
- Gaberje
- Kapca
- Kot
Skupaj II. faza
Faza III
- Mostje
- Banuta
- Genterovci
- Radmožanci
- Kamovci
- Pince
- Pince Marof
- Benica
Skupaj III. faza
SKUPAJ
Dolžina
kanalizacijskih
vodov (v m)
Št
prečrpališč
17.578
6.995
3.498
9.781
9.941
3.196
4.573
55.562
10
5
5
6
15
2
43
5.395.120,92
5.916
2.766
6.122
5.496
1.055
21.355
0
3
3
4
1
11
1.959.950,45
4.256
1.123
3.673
4.278
3.568
4.222
3.287
1.455
25.862
3
1
4
2
1
2
2
1
16
2.672.570,85
102.779
70
10.027.642,22
Vrednost
sistema (v €)
Viri financiranja: EU, državni viri, lastni viri (proračun Občine Lendava)
4
2. Funckioniranje sistema
Tabela 2: Pregled priključenosti na kanalizacijsko omrežje po fazah izgradnje (po št. gosp.)
Območje
Št.
odjemnikov
vode
Prik. na
kan.
%
prikjučenosti
Q vode
Lendava
Dolga vas
Trimlini
Petišovci
Čentiba
Dolina
Lendavske gorice
Dolgovaške gorice
1.776
251
134
325
307
127
256
116
1.764
248
121
318
300
121
85
4
99,3%
98,8%
90,0%
97,8%
97,7%
95,3%
43,7%
3,4%
224.349
21.812
24.688
26.563
29.391
11.551
17.670
1.296
Faza II
- Dolnji Lakoš
- Gornji Lakoš
- Gaberje
- Kapca
- Kot
107
162
218
171
52
104
155
200
168
52
97,2%
95,7%
91,7%
98,2%
100,0%
8.610
16.017
19.012
15.827
4.232
Faza III
- Mostje
- Banuta
- Genterovci
- Radmožanci
- Kamovci
- Pince
- Pince Marof
- Benica
132
26
75
84
49
84
41
33
125
24
74
84
47
74
41
27
94,7%
92,3%
98,6%
100,0%
95,9%
79,8%
100,0%
81,8%
11.717
2.707
7.720
6.432
4.705
18.969
3.875
2.715
4.527
4.140
91,5%
493.000
Faza I
-
SKUPAJ
Opomba: za III. fazo je prikazan optimalen procent priključenosti, ko bodo priključena vsa
gospodinjstva, ki so oz. še bodo podpisala sofinacersko pogodbo o izgradnji kanalizacije.
Trenutno je v teh naseljih skupno 70 % priključenost.
Tabela 3: Pregled vode, ki gre na sistem
Delež vode,
Prodana
Sistem
ki gre na
voda
sistem
Odvajanje
625.000
91,50 %
Čiščenje
625.000
93,50 %
Količina
vode ki gre
na obračun
Delež vode,
ki se ne
obračuna
v m3
Količina
vode ki se ne
obračuna
493.000
21,12 %
132.000
483.000
22,72 %
142.000
Konec leta 2011 je bila aktivirana III faza kanalizacije, kar pomeni, da je v
deležu prodane vode, ki ne gre na sistem zajeti gričevnati del in delež
prodane vode tistim, ki niso priklopljeni na kanalizacijo ter voda, ki se je
prodala za polnjenje bazenov, vrtin.
5
Količina odpadne vode za katero se zaračunavata odvajanje in čiščenje ni
enaka % vode, ki gre na sistem, saj se za odpadno vodo Leka, Nafte ne
zaračunava odvajanje in čiščenje odpadnih voda, kakor tudi ne za gričevnati
del. Kar nekaj prodane vode pa odpade tudi na uporabnike, ki se še vedno
niso priključili na kanalizacijo.
3. Vzdrževanje sistema
Upravljavec sistema – Občina Lendava (režijski obrat)
Vzdrževalec sistema – EKO PARK d.o.o.
A) Mešan sistem
KJE:
•
•
•
Lendava,
del Dolge vasi,
del Čentibe
KAJ JE POTREBNO:
• v čim večji meri ločiti meteorne in fekalne vode,
• ločiti meteorno kanalizacijo v Čentibi Lindič – kanal ob igrišču,
• sanirati kanalizacijski sistem v mestu Lendava,
• v zadrževalnih bazenih in prečrpališčih pripraviti projekt in izvesti
pregrade - usedalnike za pesek,
• zamenjavo dotrajane in izrabljene opreme.
B) Ločen sistem
KJE:
•
Vsa ostala naselja občine Lendava (brez večine gričevnatega dela in
naselja Grede)
KAJ JE POTREBNO:
• delno sanirati kanalizacijo v Petišovcih in ob cesti G1/3,
• izvesti dvig jaškov ob kopici v Petišovcih (je že izdelan projekt),
• izvesti manjkajoče priključke v Dolini (4 kom),
• poiskati rešitev in izvesti priklop v Dolgi vasi (g. Balažek).
KJUČNO V LETU 2012:
-
pričeti z aktivnostmi za prenos celotnega kanalizacijskega omrežja,
tudi hotiškega, v upravljanje EKO-PARK-u!
vzpostavitev geo-info sistema!
6
III. VREDNOSTNI KAZALNIKI
1. Predvideni prihodki
Plan prihodkov GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je
izpeljan na podlagi dosežene realizacije za 10 mesecev 2011 ter dejstvu, da je
bila Oktobra 2011 aktivirana III faza kanalizacije, kjer se bo večina odjemnikov
na sistem priključila do konca leta 2011 oz. v začetku leta 2012. Prav tako
izhajamo iz predpostavke, da se cena čiščenja in odvajanja v letu 2012 in
2013 ne bo spreminjala, ter, da do konca tega obdobja verjetno še ne bo
rešeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda v gričevnatem delu.
Tabela 9: Plan prihodkov za obdobje 2012-2013
2011
Q odpadnih
voda (m3)
Cena
(v €/m3)
Prihodek
Odvajanje
2012
v EUR
2013
2011
Čiščenje*
2012
2013
445.000
493.000
503.000,00
435.000
483.000
493.000
0,6259
0,6259
0,6259
0,6259
0,6259
0,6259
278.526
308.568
314.827
272.267
302.309
308.568
Na podlagi količine odpadnih voda v letu 2011 in »aktiviranja« III faze
kanalizacije, načrtujemo, da bo v letu 2012 nastalo cca 493.000 odpadnih
voda, kar pomeni načrtovane prihodke v višini 308.568,00 €. iz naslova
odvajanja odpadnih voda. Iz naslova čiščenja odpadnih voda so količinske in
finančne kazalci nižji za 2 %, ker se čiščenje ne obračunava za vodo, ki jo
porabi določeni uporabniki (ČNL, Nafta, Ilirija…)
Za leto 2013 smo planirane vrednosti povišali za 10.000 m3. Povečanje
planiramo na račun morebitnih novih investicij ter priklopu še trenutno ne
priklopljenih uporabnikov na sistem.
*po podatkih ČNL priteče iz javne kanalizacije na čistilno napravo (sanitarna, industrija brez
Leka, padavinska voda in ostale tuje vode) 600.000 m3 , kar pomeni da približno 30% vse
vode, ki priteče na čistilno napravo, predstavljajo tuje vode (padavinska voda…).
2. Predvideni odhodki
Tabela 10:Stroški GJS odvajanje komunalnih voda za obdobje 2012-2013
Odvajanje
Vzdrževanje
Kredit
Ostalo
Skupaj
Plan 2011
119.750,00
138.866,00
6.150,00
264.766,00
Plan 2012
132.666,30
139.000,00
6.350,00
278.016,30
v EUR
Plan 2013
135.357,30
138.000,00
6.500,00
279.857,30
*ostalo (stroški fakturiranja GJS, str. najema merilcev za vodikov sulfid…)
7
Tabela 11:Stroški GJS čiščenje komunalnih voda za obdobje 2012-2013
GJS
Čiščenje komunalnih voda
Plan 2011
270.000,00
Plan 2012
300.000,00
v EUR
Plan 2013
300.000,00
3. Predviden poslovni izid
Tabela 12: Rezultat poslovanja GJS odvajanje komunalnih odpadnih voda
PRIHODKI
ODHODKI
POSLOVNI
IZID
v EUR
2011
278.526,00
264.766,00
2012
308.568,00
278.016,30
2013
314.827,00
279.857,30
13.760,00
30.551,70
34.969,70
Tabela 13: Rezultat poslovanja GJS čiščenje komunalnih odpadnih voda
2011
PRIHODKI
ODHODKI
POSLOVNI
IZID
2012
v EUR
2013
272.267
270.000
302.309
270.000
308.568
270.000
2.267
32.309
33.568
V letošnjem letu bo ČNL d.o.o. izgradila tračni sušilnik blata z zaprtim sistemom
sušilnega zraka, s čimer bo tehnologija ravnanja z blatom zaokrožena, emisije
v zrak bodo nižje, zagotovljena bo zakonska skladnost in stroški odstranjevanja
blata bodo nižji. Stroški sušenja blata se bodo zmanjšali več kot 3 - kratno, kar
pri ocenjeni vrednosti investicije, pomeni, da bo investicija povrnjena v 3 letih
in 2 mesecih. Investicijo financira ČNL d.o.o. v celoti.
Ocenjuje se, da se bodo z delovanjem novo zgrajene sušilne naprave stroški
čiščenja komunalnih odpadnih voda zmanjšali za cca 20.000,00 € na letni
ravni.
8
IV. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
1. Vlaganja in investicije – investicijsko vzdrževanje
Tabela 14: Plan investicij za obdobje 2012-2013
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vrsta investicije
Ločevanje meteornih
voda v Lendavi –
a)projektna
dokumentacija
b)izvedba
Izdelava projektnih
rešitev za gričevnati
del in Grede
Ločevanje meteorne
in fekalne kanalizacije
Lindič – Čentiba
Preizkus tesnosti
Petišovci Kapca
Sanacija kanalizacijskih
jaškov ob kopici v
Petišovcih - izvedba
Izvedba manjkajočih
priključkov (Dolina,
Balažek v Dolgi vasi…)
Zamenjava dotrajanih
črpalk
Poiskati alternativne
vire energije za
pokrivanje relativno
visokih stroškov
el.energije
Izgradnja kanalizacije
v Lendavskih goricah
(na relaciji Ivanec
Štefan – Štimec Štefan)
Izgradnja kanalizacije
v Kolodvorski ulici – za
potrebe Petrol-a in
GLG-ja
Termin
izvedbe
Predmet
Ocenjena
vrednost v €
2012
Projekt
14.000,00
Izvedba
140.000,00
Viri
financiranja
Odg.
oseba
OL
Gjerkeš +
Doma
2012
Projekt
3.000,00
OL
Gjerkeš +
Doma
2012
Projekt
3.000,00
OL
Gjerkeš +
Doma
2012
Izvedba
18.000,00
OL
Gjerkeš +
Doma
2012
Izvedba
12.000,00
OL
Gjerkeš +
Doma
2012
Projekt
3.000,00
OL
Gjerkeš +
Doma
2012
Izvedba
27.000,00
EKO-PARK
d.o.o.
Gjerkeš +
Doma
EKO-PARK
Stanko
Gjerkeš
7.000,00
OL
Gjerkeš +
Doma
46.000,00
Lastniki
(Petrol in
GLG)
Gjerkeš +
Doma
2013
2012
2012/13
Projekt
Izvedba
SKUPAJ
273.000,00
SKUPAJ (vir
financiranja: proračun
Občine Lendava)
200.000,00
9
Prioritetno je izdelati projektno dokumentacijo za posodabljanje sistema v
mestu Lendava. Potrebno se je lotiti reševanja odsekov gričevnatega dela. V
letu 2012 bi Občina Lendava financirala projekte za izgradnjo MKČN za
gospodarske subjekte, stroške izgradnje pa bi financirali lastniki sami.
Vir za nadaljnja vlaganja v posodabljanje sistema je taksa za obremenjevanje
okolja.
Tabela 15: Zbrana in predvidena sredstva okoljske dajatve v letih 2009-2015
Leto
Višina zbrane oz.
predvidene okoljske
dajatve (v €)
2009
2010
2011
I. Skupaj 2009-11
2012 (plan)
2013 (plan)
II. Skupaj 2012-13
2014 (plan)
2015 (plan)
III. Skupaj 2014 – 15
33.119,30
71.235,26
82.000,00
186.354,56
70.000,00
70.000,00
140.000,00
70.000,00
70.000,00
140.000,00
IV. SKUPAJ (I. + II. + III.)
466.354,56
Občina po novi Uredbi od leta 2009 naprej več ni zavezana za najavo oz.
odobritev porabe okoljske dajatve, kakor tudi ne za poročanje o porabi.
Nepisano pravilo pa je, da bi se naj ta sredstva reinvestirala v infrastrukturo in
porabila za podobne namene, kot je to bilo do sedaj. Odločitev o porabi je
MOP torej prenesel na občine.
Občina Lendava bo skušala vztrajati pri tem sistemu zagotavljanja sredstev za
enostavno reprodukcijo.
10
V. ZAKLJUČEK
V proračunu Občine Lendava za leto 2012 je zagotovljenih 130.000,00 € za
tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja, 170.000,00 € je predvidenih na
postavki »Izgradnja kanalizacijskega omrežja« ter 30.000,00 € za investicijsko
vzdrževanje (projektna dokumentacija in druge storitve).
V letu 2012 bo ključna aktivnost izvesti aktivnosti za poenoten sistem
upravljanja in oblikovanja cen te GJS na celotnem območju občine Lendava,
vključujoč Hotizo.
Zaradi mešanega sistema v mestu Lendava so stroški vzdrževanja višji, pa tudi
sistem je dotrajan, zato bo nujno potrebno pričeti z aktivnostmi za ločitev
meteornih voda ter posodobitev sistema.
V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode za obdobje do leta 2017, ki izhaja iz Nacionalnega programa
varstva okolja (UL RS, št. 83/1999), poselitvena območja, ki niso zajeta v OP
(gričevnati del), občina ni dolžna opremljati z MKČN. Ne glede na to, pa je ta
območja potrebno opremiti z MKČN do leta 2017. Zato je pravočasno
potrebno pričeti z aktivnostmi za realizacijo in v primeru financiranja ali
sofinanciranja izgradnje s strani Občine Lendava poiskati ustrezne rešitve oz.
vire financiranja.
S sredstvi informiranja in inšpekcijskimi pregledi v letu 2012 bomo strmeli k
priključevanju teh gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje, ter posledično k
zmanjševanju onesnaženosti podzemnih voda in izpadu prihodkov iz naslova
te GJS.
V letu 2012 bo nujno vzpostaviti geo-info sistem.
Vir za nadaljnja vlaganja v posodabljanje sistemov je taksa za
obremenjevanje okolja.
V skladu s proračunskim memorandumom Občine Lendava za obdobje 20122013 bo potrebno pripraviti projektno nalogo za celovito ureditev možnih in
potrebnih vlaganj v obdobju do leta 2015.
11
Priloga 1: Pregled nerealiziranih obveznosti s strani občanov (na dan 12.03.2012)
Faza
igradnje
kanalizacije
/ naselje
Št.
odjem
.vode
Št. priklj.
na kan.
omrežje
I.FAZA
3.292
2.961
89,9
Lendava
Dolga vas
Trimlini
Petišovci
Čentiba
Dolina
Lend.g.
Dolg.g.
1.776
251
134
325
307
127
256
116
1.764
248
121
318
300
121
85
4
99,3
98,8
90,0
97,8
97,7
95,3
43,7
3,4
II. FAZA
710
679
95,6
107
162
218
171
52
104
155
200
168
52
97,2
95,7
91,7
98,2
100,0
4.002
3.640
91,0
D. Lakoš
G. Lakoš
Gaberje
Kapca
Kot
Skupaj (I. in
II. FAZA)
%
priključ
Št.
nepodp.
sofinan.
pogodb
Višina terjatev
so
niso
vzpostavlje
vzpostavljene
ne
147.403,24 €
Realizacija terjatev
Vse terjatve
Plačano
%
147.403,24
III. FAZA
Mostje
132
99
75,0
10
Banuta
26
18
69,2
2
Genterovci
Radmožan
ci
Kamovci
75
61
81,3
1
84
50
59,5
5
49
36
73,5
2
Pince
84
44
52,4
4
Pince Marof
41
29
70,7
2
Benica
33
22
66,7
1
524
359
68,5
27
4.526
3.999
88,4
Skupaj III.
FAZA
SKUPAJ VSE
FAZE
343.862,90 €
20.703,60 €
364.566,50 €
309.700,48 €
85 %
491.266,14 €
20.703,60 €
511.969,74 €
309,700,48
60,5 %
Komentar k tabeli in potrebne aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
Terjatve do občanov iz naslova izgradnje I. in II. faze v višini 147.403,24 € so v postopku izterjave.
V naseljih I. in II. faze kanalizacije bomo preverili in poiskali razloge za odstopanje v številu priključenih
gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje, v primerjavi z odjemniki pitne vode
Gospodinjstva v naseljih III. faze smo obvestili o obvezni priključitvi na kanalizacijsko omrežje
Uporabnike v naseljih III. faze, ki še niso podpisali pogodbe o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega
omrežja, smo ponovno pozvali, da to storijo. Tistim, ki pogodb ne podpišejo, bomo izdali odločbe. Ne
vzpostavljenih terjatev je cca 20.000,00 €.
Realizacija plačnikov pri III. fazi je dobra (90 % vzpostavljenih terjatev je poravnanih, t.j. 309.700,48 € od
343.862,90), saj le ti redno poravnavajo svoje pogodbene obveznosti. V drugi polovici letošnjega leta, ko
zapade večina vzpostavljenih terjatev iz tega naslova, pričakujemo, da bodo le te v celoti poravnane
(343.862,90 €).
12