Izpis iz poslovnega registra.pdf - S

Comments

Transcription

Izpis iz poslovnega registra.pdf - S
Podatki o subjektu S-MONT, Inženiring d.o.o., maticna številka: 6188761000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. tocki drugega
odstavka 7. clena ZSReg
na dan 17.07.2012 ob uri 16:00,
datum in ura izpisa: 17.07.2012 ob uri 16:02
Signature Not Verified
Digitally signed by Poslovni register Slovenije
Date: 2012.07.17 16:02:27 +02:00
Reason: Podpis e-izpiska PRS
Location: Ljubljana
Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.
OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU
status subjekta:
datum vpisa subjekta v sodni register:
matična številka:
vpisan
11.07.2012
6188761000
davčna številka:
firma:
skrajšana firma:
18065104
S-MONT, Inženiring d.o.o.
S-MONT d.o.o.
sedež:
poslovni naslov:
pravnoorganizacijska oblika:
osnovni kapital:
število delnic:
vrsta organa nadzora:
Potoška vas
Potoška vas 34A, 1410 Zagorje ob Savi
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
22.069,12 EUR
ni vpisa
nima organa nadzora
DRUŽBENIKI
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:
719644
EMŠO - podatek ni javen
Sotlar Vladimir
Potoška vas 34A, 1410 Zagorje ob Savi
ne odgovarja
28.06.2012
zap. št. družbenika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
Naslov:
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:
datum vstopa:
719645
EMŠO - podatek ni javen
Pajtler Frol Lucija
Koper, Glagoljaška ulica 6, 6000 Koper - Capodistria
ne odgovarja
28.06.2012
POSLOVNI DELEŽI
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:
201312
16.269,12 EUR
73,72%
zap.št. družbenika 719644, Sotlar Vladimir
zap. št. deleža:
osnovni vložek:
delež v odstotku ali ulomku:
imetniki:
201313
5.800,00 EUR
26,28%
zap.št. družbenika 719645, Pajtler Frol Lucija
OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE
zap. št. zastopnika:
521519
vrsta zastopnika:
prokurist
identifikacijska številka:
EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:
Pajtler Frol Lucija
naslov:
Koper, Glagoljaška ulica 6, 6000 Koper - Capodistria
datum podelitve pooblastila:
28.06.2012
način zastopanja:
samostojno
omejitve:
ni vpisa
Stran 1 od 2
Podatki o subjektu S-MONT, Inženiring d.o.o., maticna številka: 6188761000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. tocki drugega
odstavka 7. clena ZSReg
na dan 17.07.2012 ob uri 16:00,
datum in ura izpisa: 17.07.2012 ob uri 16:02
zap. št. zastopnika:
vrsta zastopnika:
identifikacijska številka:
osebno ime:
naslov:
datum podelitve pooblastila:
način zastopanja:
omejitve:
521518
direktor
EMŠO - podatek ni javen
Sotlar Vladimir
Potoška vas 34A, 1410 Zagorje ob Savi
28.06.2012
samostojno
ni vpisa
ČLANI ORGANA NADZORA
ni vpisov
SKUPŠČINSKI SKLEPI
ni vpisov
RAZNO
vsebina vpisa:
Družba je bila ustanovljena zaradi izvedbe prenosa podjetja podjetnika, ki je bil v
poslovnem registru vpisan s temi podatki: INŽENIRING S-MONT VLADIMIR
SOTLAR S.P., POTOŠKA VAS 34 A, ZAGORJE OB SAVI, matična številka
3460916000, na novo kapitalsko družbo.
SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA
ni vpisov
Stran 2 od 2

Similar documents