pozdravljeni v novem šolskem letu

Comments

Transcription

pozdravljeni v novem šolskem letu
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Spoštovani!
Vsako leto znova, ko se v Savinjski dolini začenja obirati hmelj in ko se večeri vsaj malo
shladijo, se v nas naseli nemir, ki ga prinaša novo šolsko leto. Z njim prihajajo novi izzivi in nove
obveznosti. Za učence, učitelje in starše. Zelo hitro se privadimo na nov, utrujajoč ritem, ki je
precej hitrejši od ležernega, poletnega. Ko sem se drugega septembra sprehodila med našimi
učenci in jih pozdravila, sem se sama prepričala, kako skrbno imajo urejene šolske potrebščine.
Vse je na svojem mestu, vse ste ovili, skrbno označili. Vse je čisto, tudi torbe, čeprav jih bo
med šolskim letom zaslediti marsikje: v razredu, pred jedilnico, v garderobi, v glasbeni šoli, pri
verouku, v garderobi pred treningom … Bodo sopotnice in prijateljice, v njih pa shranjene knjige
in zvezki, vir modrosti in učenosti.
Šolsko leto 2013/2014 na zakonodajni ravni prinaša nekaj že napovedanih sprememb: v tretjem
razredu bo opisno ocenjevanje zamenjalo številčno, preimenovali so se določeni predmeti.
Nacionalno preverjanje znanja bo obvezno za vse učence šestih in devetih razredov, v devetem
razredu bodo učenci opravljali nacionalno preverjanje iz slovenščine, matematike in glasbene
umetnosti.
Med počitnicami smo zamenjali dotrajana okna na severni strani šole, in tako glede na
razpoložljiva sredstva šole in Občine Žalec, ki je naša ustanoviteljica, pričeli z obnovitvenimi
deli na šoli. V naših prostorih še vedno ostajajo tudi prostori Medobčinske matične knjižnice
Žalec, enota Šempeter. Želimo sodelovati z vsemi društvi v ožji in širši okolici kot eden izmed
povezovalnih členov. Z veseljem se udeležimo vsake prireditve, zavedamo se pomena učenja v
širšem smislu: ne samo na ravni pridobivanja, temveč tudi širjenja, mreženja znanja tako med
šolami kot med različnimi generacijami ljudmi. Zato smo veseli, da bomo imeli v tem šolskem letu
dva krožka skupaj z mentorji in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec.
Po lanskem šolskem letu - polnem odmevnih uspehov in laskavih priznanj - predvsem na športnih
tekmovanjih in tekmovanjih iz različnih področij znanja - je pred nami velik izziv: kako vse te
dosežke ponoviti ali jih celo preseči. Kajti, spoštovani bralci, tako majhna šola, kot je OŠ
Šempeter, je lani dosegla kar 23 srebrnih in 9 zlatih priznanj. Torej so pričakovanja učiteljev in
staršev padla na plodna tla, skupaj smo uspeli motivirati učence za velike dosežke. Bili smo
uspešnejši kot predlani, imamo 32 odličij iz področja znanja! Takšne uspehe je potrebno širiti,
jih povedati na glas, ker nas lahko navdajajo s ponosom in zanosom, da bomo še bolje in
kakovostnejše delali, zato si upam trditi, da so to izjemni uspehi, tudi če bi jih analizirali z
vidika števila učencev na šoli. Gre za uspehe, ki kažejo na to, da smo med najboljšimi v državi.
Zlasti, ker imamo tako majhno število oddelkov: lani smo jih imeli 13, letos 14, vpisali smo 34
prvošolcev.
1
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Letošnje leto bo vrhunec našega desetletnega skupnega dela okronan z Odo vseh Od, veličastno
prireditvijo v mesecu aprilu v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu. Deseta Oda
zapovrstjo bo nekaj posebnega – preplet vseh dosedanjih, prikaz našega skupnega dela na
številnih področjih. Bo Oda, stkana iz devetih od velike srčnosti, zagnanosti, energije in
složnosti. In ljubezni do poučevanja in dela na šoli, spoštovanja do učencev in staršev ter vseh,
ki ste ali boste kdajkoli stopili na pot sodelovanja z nami.
Čaka nas izjemno veliko izzivov. Sama kot ravnateljica se zavedam velike odgovornosti, ki jo
delim z vsemi zaposlenimi na šoli. A ker imamo pozitiven odnos do vsega, česar se lotimo, bomo
tudi to leto zmogli seči po velikih lovorikah. Imamo izjemne učence in korektne starše. Starše,
ki znate videti dobro opravljeno delo, ste eni izmed soustvarjalcev vseh naših uspehov.
Verjemite, da vas izjemno cenimo, vam zaupamo ter to tudi velikokrat na glas povemo.. Kajti,
zaupanje med šolo in domom, enotno delovanje ter spoštovanje, je vir dobrega dela. Morda pa je
to tisto, kar prinaša uspehe našim učencem?
Spletno stran smo letos spremenili, prenovili, predvsem zaradi boljše preglednosti podatkov.
Obiskujte jo, v napovedniku dogodkov bodo sproti ažurirani podatki, prav tako vas bodo
razredniki obveščali o dogodkih po posameznih oddelkih. Na njej boste našli tudi šolski spletni
časopis Naša misel, kjer bodo objavljeni literarni prispevki naših učencev. Prijazno vabljeni, da
»polistate« po njem.
Decembra naši devetošolci skupaj z učitelji, mentorji, starši pripravljajo muzikal »Moje pesmi
moje sanje«, uspešnico, ki se je mnogim vtisnila v spomin po istoimenskem filmu. Za nas nekaj
novega, drugačnega, svežega, mladostnega. Prav tako, kot so novi inovacijski projekti, ki jih
bomo izvajali letošnje šolsko leto v sodelovanju z Zavodom za šolstvo.
Spoštovani, trudimo se ohraniti dobro na vseh ravneh našega bivanja in bodimo človek sočloveku.
Naj topel pozdrav: »dober dan« s prisrčnim nasmehom vsako jutro znova odpira vrata naše
tople in prijazne šole. Ni vse v opremi, srce ostaja v ljudeh, ki delamo z vašimi otroki …
mag. Petra Stepišnik, ravnateljica
2
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Ravnateljica:
mag. Petra Stepišnik
e-mail: [email protected]
Pomočnica ravnateljice:
Teja Perme, prof. raz. pouka
e-mail: [email protected]
Tajništvo:
Alenka Gominšek
e-mail: [email protected]
Internetni naslov: http://www.os-sempeter.com
Prvo triletje:
Tretje triletje:
Pedagoginja:
Urška
Poljanšek,
prof.
pedagogike in geografije,
spec. menag.
Šolska knjižnica:
Natalija Knez
Identifikacijska številka šole: SI77871430
TRR šole: 01390-6030687962
3
Telefon
03-703-20-52
03-703-20-66
03-703-20-50
03-703-20-68
03-703-20-69
03-703-20-61
03-703-20-62
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
PODATKI O ŠOLI
USTANOVITELJICA
Občina Žalec
Savinjske čete 5
3310 Žalec
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini je samostojna centralna šola. Izvaja izključno
pedagoško dejavnost. Njen ustanovitelj je Občina Žalec, ki je lastnik celotnega objekta.
Vzgojno-izobraževalni program se izvaja v skladu s šolsko zakonodajo:

Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o osnovni šoli.
ŠOLSKI OKOLIŠ: Šempeter, Spodnje in Zgornje Grušovlje, Kale, Grče, Zalog, Podlog, Zgornje
in Spodnje Roje. Otroci iz Šempetra hodijo v šolo peš. Iz ostalih vasi, krajev se vozijo s šolskim
avtobusom. Šolske prevoze opravlja podjetje Izletnik Celje.
ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE:
SVET ŠOLE: predsednica Mirjana Kučer
Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije
predstavniki staršev. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole,
letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih
programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah
v zvezi s statusom učencev, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi delavcev iz delovnega
razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni
sindikat zaposlenih, Svet staršev, skupnost učencev, in opravlja druge naloge, določene z
zakonom in aktom o ustanovitvi. Člani Sveta šole so: Vojko Zupanc, Brigita Obrez Bašić, Polona
Razboršek, Marjetka Podbregar, Barbara Jelen Florjan, Mateja Zvonar Kandare, Mirjana Kučer,
Teja Perme, Valentina Toman Čremožnik, Katarina Princl in Peter Huš.
RAVNATELJICA: mag. Petra Stepiš nik, univ. dipl. pedag.; mandat: 1. 9. 2009 do 31. 8. 2014.
Je pedagoški vodja in poslovodni organ. Ravnateljica opravlja naslednje naloge:

organizira, načrtuje in vodi delo šole,

pripravlja program razvoja šole,

pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo,

je odgovorna za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,

vodi delo učiteljskega zbora,
4
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini


















šolsko leto 2013/2014
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraževanj in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo za pripravnike,
prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim
svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
spremlja delo svetovalne službe,
skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja),
obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev in šolskega parlamenta,
odloča o vzgojnih ukrepih,
zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
zastopa in predstavlja šolo in je odgovorna za zakonitost dela,
določa sistemizacijo delovnih mest,
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Ravnateljica lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za
nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole.
STROKOVNI ORGANI V ŠOLI:

UČITELJSKI ZBOR,

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR,

RAZREDNIK,

STROKOVNI AKTIVI.
UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci š ole.

Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim
delom,

daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

predlaga uvedbo nadstandardnih programov in drugih programov ter dejavnosti,

odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s
predpisi,

daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,

daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,

odloča o vzgojnih ukrepih in

opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojnoizobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in z ostalimi
5
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
učenci s posebnimi potrebami. Odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z
zakonom.
RAZREDNIK vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate
oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in
šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z
zakonom.
STROKOVNI AKTIVI (tudi po vertikali) v šoli obravnavajo problematiko predmetnega področja,
usklajujejo kriterije za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela. Opravljajo tudi druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom šole.
SVET STARŠEV je organ, kjer lahko starši organizirano uresničujejo svoje interese. Na
naši šoli je predsednica Sveta staršev Marjetka Podbregar. Svet staršev je sestavljen tako,
da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na srečanju s starši
posameznega oddelka.
IZVAJANJE PREDMETNIKA
Sledimo smernicam prenovljenega programa in v pouk vnašamo nove, aktivnejše metode in oblike
poučevanja. Pouk je usmerjen v učenca, v njegove interese in potrebe. Sodelovalno učenje,
raziskovanje, projektno učno delo, didaktična igra, terensko preučevanje so metode, ki jih
učitelji v razredu nenehno uporabljamo in s tem še dodatno motiviramo učence. Trudimo se
ustvarjati prožno učno okolje, ki spoštuje otrokove individualne interese in sposobnosti.
Fleksibilna diferenciacija in nivojski pouk potekata v skladu z zakonodajo v četrtem, petem,
šestem, sedmem, osmem in devetem razredu. Učenci tretjega triletja so lahko izbirali med
mnogimi izbirnimi predmeti.
Učitelji načrtujejo svoj pouk timsko, kar še prispeva h kvalitetnejši izvedbi programa. Učenci
skozi celotno prvo triletje pridobivajo nova znanja in dosegajo pričakovane dosežke znanja pri
matematiki, slovenščini, spoznavanju okolja, športni, likovni in glasbeni umetnosti. Učiteljice
nenehno skrbijo za dobro in varno počutje ter skupaj z učenci ustvarjajo prijetno razredno
klimo. Otroci sami prihajajo do novih spoznanj na osnovi izkušenj, ki si jih pridobijo pri pouku in
v domačem okolju.
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z zgodnjim učenjem angleščine v prvem, drugem in
tretjem razredu.
Program je financiran s strani ustanoviteljice, Občine Žalec, in spada v okvir dogovorjenega
programa. Učenci se učijo angleščino od prvega do tretjega razreda eno uro tedensko.
V četrtem razredu se učenci prvič srečajo z angleškim jezikom v okviru obveznega
predmetnika. V mesecu aprilu se seznanijo s fleksibilno diferenciacijo. Učenci se s fleksibilno
diferenciacijo celo šolsko leto srečujejo tudi v petem, šestem in sedmem razredu. Drugo
triletje, ki se konča v šestem razredu, učenci zaključijo z obveznim nacionalnim preverjanjem
6
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
znanja (NPZ). Preverjanje je sestavljeno iz matematike, slovenščine, angleščine in vsebuje pisni
del. V osmem in devetem razredu izvajamo nivojski pouk. Učenec oz. učenka se za raven
zahtevnosti pouka odloči ob pomoči staršev, učiteljev in šolske svetovalne službe. Po tretjem
vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev na nacionalni ravni preverja iz slovenščine in
matematike ter glasbene umetnosti (po sklepu ministra je na OŠ Šempeter tretji predmet
glasbena umetnost). Učenec uspešno konča 9. razred, če ima pozitivne ocene iz vseh predmetov
9. razreda.
Učenci v tretjem triletju so se odločili za številne izbirne predmete. Izbirni predmeti so
raznovrstni in v skladu z različnimi interesi naših učencev. Učitelji posredujejo znanja s
področij, za katera so se sami odločili. Ravno zaradi tega so učenci še bolj notranje motivirani.
Pri izbirnih predmetih nastajajo izdelki, ki so tako vsebinsko kot oblikovno vredni občudovanja.
Celotno delovanje šole poteka v skladu z Vzgojnim načrtom, Pravili šolskega reda ter Hišnim
redom. Slednji je v celoti objavljen v Spremljevalcu, ostala dva dokumenta pa sta objavljena na
spletni strani šole.
IZBIRNI PREDMETI NA ŠOLI ZA SEDMI, OSMI IN DEVETI RAZRED
IZBIRNI PREDMET
1.
Gledališki klub
2. Izbrani šport 1
3. Izbrani šport 2
4. Nemščina 1
5. Nemščina 2
6. Nemščina 3
7. Načini prehranjevanja
8. Poskusi v kemiji
9. Računalniška omrežja
10. Sodobna priprava hrane
11. Šport za sprostitev
12. Šport za zdravje
13. Televizija
14. Urejanje besedil
UČITELJ
Barbara Cotič Papotnik
Peter Huš
Peter Huš
Maja Blažič
Maja Blažič
Maja Blažič
Angela Pinter
Katja Pušnik
Mojca Pirc
Angela Pinter
Peter Huš
Peter Huš
Valentina Toman Čremožnik
Mojca Pirc
V sedmem, osmem in devetem razredu učenke in učenci izberejo dva ali tri izbirne predmete, ki
so lahko iz leta v leto različni. Izbirni predmeti so po predmetniku eno uro tedensko, razen
tujega jezika, ki se izvaja dve uri na teden.
7
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
PODATKI O ODDELKIH IN UČENCIH
RAZRED
ŠTEVILO ODDELKOV
ŠTEVILO UČENCEV
14
266
Skupaj
RAZRED
DEČKI
DEKLICE
SKUPAJ
1. a
1. b
6
6
11
11
17
17
2. r.
3. r.
17
11
10
14
27
25
4. a
9
11
20
4. b
4
10
14
5. r.
14
11
25
6. a
5
9
14
6. b
7. a
8
9
7
6
15
15
7. b
8. a
9
8
6
9
15
17
8. b
10
9
19
9. r.
7
19
26
123
143
266
Skupaj
V letošnjem šolskem letu je oblikovanih 3,58 oddelkov podaljšanega bivanja.
RAZPORED UR IN ODMOROV
1. IN 2. RAZRED
3.–9. RAZRED
predura
7.30–8.15
1. ura
8.20–9.05
1. ura
8.20–9.05
odmor za malico
9.05-9.25
2. ura
9.10–9.55
2. ura
9.25–10.10
odmor za malico
9.55-10.15
3. ura
10.15-11.00
3. ura
10.15-11.00
4. ura
11.05–11.50
4. ura
11.05–11.50
5. ura
11.55–12.40
5. ura
11.55–12.40
6. ura
12.45–13.30
odmor za kosilo
7. ura
8. ura
13.30–13.50
13.50–14.35
14.40-15.25
8
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV IN PODALJŠANO BIVANJE
Za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, je organizirano varstvo pred in po pouku. Varstvo
vozačev je v učilnici, kamor gredo tudi vozači iz drugega in tretjega triletja. Učence vozače
pospremi na šolski avtobus eden od dveh dežurnih učiteljev.
Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.20 do 8.20 ure.
Podaljšano bivanje obiskujejo učenci od prvega do petega razreda. Glede na potrebe in želje
staršev je podaljšano bivanje za učence organizirano do 16. ure.
Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učiteljica podaljšanega bivanja predčasno
napoti učenca iz šole le s pisnim potrdilom, ki ga podpišejo starši.
Starši učencev 1. razreda so dolžni celo šolsko leto skrbeti za spremstvo otrok v šolo in iz nje.
PREVOZI S ŠOLSKIM AVTOBUSOM
Šolske prevoze opravlja podjetje Izletnik iz Celja. Učenci vozači so v varstvu vozačev in na
avtobus odhajajo v spremstvu enega od dveh dežurnih učiteljev.
RAZPORED AVTOBUSNIH VOŽENJ
ČAS
6.50
7.15
7.25
7.45
RELACIJA
Studence – Ponikva – Kale - Podlog – nadvoz pri Štorman – Šempeter –
Zalog – Grušovlje - Šempeter
Sp. Roje – Zg. Roje
Šempeter - Kale – Šempeter
Zalog – Zg. in Sp. Grušovlje – Sp. in Zg. Roje – Podlog (velik avtobus)
13.10
Zalog – Zg. in Sp. Grušovlje – Podlog
14.00
14.15
14.50
Zg. in Sp. Roje – nadvoz pri Štorman – Kale – Studenci (mali avtobus)
Zalog – Zg. in Sp. Grušovlje – Podlog (velik avtobus)
Studenci – Zalog - Ponikva – Kale – Podlog – nadvoz pri Štorman – Zg.
in Sp. Grušovlje – Zg. in Sp. Roje
9
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
PREDMETNIK
Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehnične dni, bivanje v naravi,
šolo v naravi in celodnevne poučne ekskurzije.
a) 1. razred
Slovenščina
Matematika
Likovna
umetnost
Glasbena
umetnost
Spoznavanje
okolja
Šport
6
4
2
2
3
3
Likovna
umetnost
Glasbena
umetnost
Spoznavanje
okolja
Šport
4
6
21
35
2
2
3
3
Matematika
Likovna
umetnost
Glasbena
umetnost
Spoznavanje
okolja
Šport
2
2
3
3
Število predmetov:
Število ur tedensko:
Število tednov pouka:
6
20
35
b) 2. razred
Slovenščina
Matematika
7
Število predmetov:
Število ur tedensko:
Število tednov pouk:
c) 3. razred
Slovenščina
7
Število predmetov:
Število ur tedensko:
Število tednov pouka
5
6
22
35
č) 4. razred
SLJ
MAT
Tuji
jezik
Likovna
umetnost
Glasbena
umetnost
Družba
NIT
Šport
5
5
2
2
1,5
2
3
3
Število predmetov:
Število ur tedensko:
Število tednov pouka:
8
24
35
10
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
d) 5. razred
SLJ
MAT
TJA
LUM
GUM
Družba
NIT
ŠPORT
GOS
5
4
3
2
1,5
3
3
3
1
Število predmetov:
Število ur tedensko:
Število tednov pouka:
9
26
35
e) 6. razred
SLJ
MAT
TJN
LUM
GUM
GEO
ZGO
NAR
GOS
ŠPORT
5
4
4
1
1
1
1
2
1,5
3
Število predmetov:
Število ur tedensko:
Število tednov pouka:
11
26
35
f)7., 8., in 9. razred
Predmet
7. razred
8. razred
9. razred
tedensko število ur
tedensko število ur
tedensko število ur
Slovenščina
Angleščina
Likovna umetnost
4
4
1
3,5
3
1
4,5
3
1
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
1
2
2
1
1,5
2
1
2
2
Državljanska in
domovinska kultura in
etika
1
1
/
Naravoslovje
Matematika
Tehnika in tehnologija
3
4
1
/
4
1
/
4
/
1,5
2
2
2
2
2
/
/
2
2
2
2
Gospodinjstvo
Šport
Kemija
Fizika
11
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
Biologija
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Dopolnilni, dodatni pouk
Oddelčna skupnost
Interesna dejavnost
Učne ure na teden
Število tednov
šolsko leto 2013/2014
/
1,5
2
2/1
1
1
1
0,5
2
29,5
35
2/1
1
1
1
0,5
2
30
35
2/1
1
1
1
0,5
2
30
32
ZBOROVSKA DEJAVNOST
V predmetnik za osnovna šolo sta vključena dva pevska zbora:
1.
otroški pevski zbor (2 uri).
2. mladinski pevski zbor (4 ure).
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
DODATNI POUK je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo standarde
znanja, določene z učnim načrtom. Želijo se seznaniti z učno snovjo na višji, zahtevnejši ravni.
DOPOLNILNI POUK je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še razlago snovi
in pomoč učitelja. Tako učenci lažje osvojijo znanja, ki so temeljna.
Od učencev pričakujemo, da obiskujejo tako dodatni kot dopolnilni pouk. Starši, tudi vi jih
spodbujajte k obiskovanju teh ur.
ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji.
OCENJEVALNA OBDOBJA
TRAJANJE
KONFERENCE
1., 2., 3. TRILETJE
Prvo ocenjevalno obdobje od
1. do 9. razreda
2. september 2013 –
31. januar 2014
28. 1. 2014
Drugo ocenjevalno obdobje:
9. razred
1. februar 2014 –
13. junij 2014
10. 6. 1014
Drugo ocenjevalno obdobje
od 1. do 8. razreda
1. februar 2014 –
24. junij 2014
19. 6. 2014
12
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Ob koncu vsakega obdobja bodo učenci od 2. do 9. razreda prejeli pisno obvestilo o učnem
uspehu.
NACIONALNA PREVERJANJA ZNANJA
Učenci šestega in devetega razreda bodo obvezno pristopili k opravljanju nacionalnih preizkusov
znanja, ki so sestavljeni iz pisnega dela. Nacionalne preizkuse bodo opravljali le v rednem roku,
naknadnega ni več.
ROKI ZA PISNI DEL NACIONALNIH PREVERJANJ ZNANJA
RAZRED
MATEMATIKA
SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
6. razred
6. maj 2014
8. maj 2014
12. maj 2014
9. razred
6. maj 2014
8. maj 2014
/
GLASBENA
UMETNOST
/
12. maj 2014
DATUMI PISNIH PREIZKUSOV ZNANJA NA OŠ ŠEMPETER
4. a razred, razredničarka: JANA MASKALAN
Predmet
SLJ
MAT
TJA
NIT
september
oktober
23.
/
20.
5.
18.
januar
/
12.
15.
4. b razred, razredničarka: MARJETKA JORDAN KOPUŠAR
Predmet
SLJ
MAT
TJA
NIT
september
oktober
januar
/
/
13.
GUM
DRU
/
23.
november
december
DRU
/
november
december
GUM
/
20.
5.
18.
/
12.
15.
/
/
13
13.
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
5. razred, razredničarka: ANDREJA JEZERNIK
Predmet
SLJ
TJA
MAT
NIT
GUM
DRU
18.
18.
september
oktober
november
24.
26.
5.
14.
december
januar
12.
14.
6. a razred, razrednik, sorazredničarka: PETER HUŠ, MAJA BLAŽIČ
Predmet
SLJ
TJA
MAT
NAR
GEO
ZGO
GUM
18.
4.
september
oktober
21.
november
24.
6.
december
januar
19.
6.
11.
14.
6. b razred, razredničarka, sorazredničarka: KATJA PUŠNIK, URŠKA POLJANŠEK
Predmet
SLJ
TJA
MAT
NAR
GEO
ZGO
GUM
september
oktober
21.
november
24.
6.
december
januar
19.
6.
9.
16.
6.
14.
7. a razred, razrednik: BARBARA COTIČ PAPOTNIK
Predmet
SLJ
TJA
MAT
NAR
GEO
ZGO
TJN
GUM
11.
16.
september
oktober
17.
november
december
januar
24.
6.
26.
19.
5.
9.
7.
14
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
7. b razred, razredničarka: VALENTINA TOMAN ČREMOŽNIK
Predmet
SLJ
TJA
MAT
NAR
GEO
september
oktober
17.
november
december
januar
ZGO
TJN
GUM
11.
16.
24.
6.
26.
19.
5.
9.
8. a razred, razrednik: BOJAN LENART
Predmet
SLJ
TJA
MAT
FIZ
7.
GEO
ZGO
TJN
16.
6.
13.
DKE
BIO
KEM
GUM
11.
2.
september
oktober
november
24.
26.
25.
6.
29.
december
januar
3.
9.
8.
8. b razred, razredničarka: KSENIJA GUŠTIN
Predmet
SLJ
TJA
MAT FIZ
GEO
ZGO
TJN
6.
13.
DKE
BIO
KEM
GUM
11.
2.
september
oktober
november
24.
26.
25.
6.
29.
december
januar
16.
3.
9.
8.
9. razred, razredničarka: POLONA RAMŠAK
Predmet
SLJ
TJA
MAT
FIZ
GEO
ZGO
12.
18.
TJN
BIO
KEM
7.
13.
GUM
september
oktober
november
december
18.
januar
6.
6.
23.
27.
22.
15
9.
16.
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
RAZPOREDITEV POUKA, POČITNIC IN POUKA PROSTIH DNI
2. 9. 2013
28. 10. 2013–3. 11. 2013
24. 12. 2013–1. 1. 2014
začetek pouka
jesenske počitnice
novoletne počitnice
8. 2. 2014
15. in 16. 2. 2014
slovenski kulturni praznik
informativna dneva v srednjih šolah
24. 2. 2014-28. 2. 2014
21. 4. 2014
28. 4. 2014–30. 4. 2014
zimske počitnice
velikonočni ponedeljek
prvomajske počitnice
13. 6. 2014
zaključek pouka za učence 9. razreda in razdelitev zaključnih
spričeval
izpiti za učence 9. razreda
16. 6. 2014–30. 6. 2014
24. 6. 2014
26. 6. 2014-9. 7. 2014
zaključek pouka za ostale učence, razdelitev spričeval
roki za predmetne, razredne in popravne izpite za učence
ostalih razredov
19. 8. 2014–30. 8. 2014
roki za predmetne, razredne in popravne izpite
PRIREDITVE NA ŠOLI IN IZVEN NJE, KJER SODELUJEMO
PRIREDITEV
Slavnostni sprejem prvošolcev s programom
Klepetalnice in ustvarjalne delavnice ob tednu otroka na šoli
Proslava v avli šole ob dnevu reformacije in dnevu spomina
na mrtve
KOORDINATOR
Simona Kučer
vsi zaposleni
Polona Ramšak
Akcije humanitarnega krožka v sodelovanju z Območnim
združenjem Rdečega križa
Mjuzikal Moje pesmi moje sanje
Lea Napotnik s sodelavci
Sprejem drugošolcev v kulturno društvo in proslava za člane
društva zveze borcev, OE Šempeter
Osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku (v
šoli in v kraju)
Valentina Toman Čremožnik
Slavnostna podelitev bralne značke
Sodelovanje na reviji pevskih zborov
Predstavitev osrednjega projekta Oda
Barbara Cotič Papotnik,
Natalija Knez
Lea Napotnik
Simona Kučer in vsi zaposleni
Cici olimpijada
učiteljice 1. razreda
Zaključek učencev devetega razreda
Polona Ramšak
16
Polona Ramšak
Polona Ramšak, Barbara Cotič
Papotnik
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Prireditev ob 27. aprilu in 1. maju
Kulturna prireditev ob dnevu državnosti in enotnosti
učiteljice 2. triletja
B. Cotič Papotnik s sodelavci
Prireditev ob dnevu Zemlje
učiteljice 1. triletja
DELAVCI ŠOLE
Vodstvo šole:
Strokovni delavci:
Ravnateljica:
mag. Petra Stepišnik, univ.
dipl. pedag.
Pedagoginja:
Anita
Nonkovič,
prof.
pedagogike in slovenščine (do
20. 10. 2013)
Urška
Poljanšek,
prof.
geografije in pedagogike,
spec. menagementa (od 20.
10. 2013)
Učitelji:
Ime in priimek
Razrednik
Pedagoška smer
Mirjana Kučer
Simona Kučer
Zora Gajšek
Natalija Knez
1. a
1. b
pouk v 1. b
jutranje varstvo,
knjižnica
2. r.
3. r.
4. a
4. b
5. r.
OPB 1. skupina
OPB 2. skupina
OPB 3. skupina
OPB 4. skupina
6. a
učiteljica razrednega pouka
profesorica razrednega pouka
vzgojiteljica predšolskih otrok
vzgojiteljica predšolskih otrok
Andreja Plut
Božena Svet
Jana Maskalan
Meta Jordan Kopušar
Andreja Jezernik
Lea Napotnik
Magdalena Štorman
Katarina Princl
Teja Perme
Peter Huš
17
profesorica razrednega pouka
profesorica razrednega pouka
učiteljica razrednega pouka
učiteljica razrednega pouka
profesorica razrednega pouka
profesorica razrednega pouka
profesorica razrednega pouka
profesorica razrednega pouka
profesorica razrednega pouka
predmetni učitelj športne vzgoje
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Maja Blažič
Katja Pušnik
Urška Poljanšek
sorazredničarka 6. a
6. b
sorazredničarka 6. b
Barbara Cotič Papotnik
7. a
Valentina Toman Čremožnik
7. b
profesorica slovenščine
Bojan Lenart
8. a
profesor geografije in zgodovine
Ksenija Guštin
8. b
Polona Ramšak
9. r.
profesorica matematike in proiz.-teh.
vzgoje
profesorica angleščine in slovenščine
Karin Tkalec
/
specialna pedagoginja
Simona Rotovnik Strgar
/
profesorica matematike
Saša Pristovšek
/
profesorica razrednega pouka
Angela Pinter
/
predmetna učiteljica likovne vzgoje
Nevenka Prislan
/
mag. Magdalena Novak
/
Anita Nonkovič
/
predmetna učiteljica matematike in
fizike
profesorica slovenščine in angleščine
(začasno na delu v tujini)
profesorica pedagogike in
slovenščine
(nadomešča Urško Poljanšek)
profesorica matematike in
računalništva
predmetna učiteljica glasbene vzgoje
Mojca Pirc (dopolnjevanje z /
II. OŠ Žalec)
Zdenka Markovič
/
(dopolnjevanje s I. OŠ
Žalec)
profesorica nemščine in angleščine
profesorica biologije in kemije
profesorica geografije in pedagogike,
spec. menag. (porodniški dopust)
profesorica slovenščine in univ. dipl.
soc. kulture
Svetlana Đokić
/
laborantka (porodniški dopust)
(dopolnjevanje z OŠ
Petrovče in s I. OŠ Žalec)

Poslovna sekretarka: Alenka Gominšek

Tehnično osebje:
Hišnik: Boris Bukšek
Kuharja: Vojko Randl, Marta Matko
Čistilke: Irena Okorn, Milka Sovec, Veronika Pukl, Terezika
Podgoršek, Jasna Hlupič (pomoč v kuhinji)
18
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Kadar se učenci znajdejo v težavah, prihajajo v spore s sošolci, učitelji, imajo težave doma ali
sami s seboj, niso kos učenju, se težje izražajo, lahko poiščejo pomoč pri šolski svetovalni
delavki. Naloga šolske svetovalne službe je, da svetuje učencem in staršem, sodeluje z učitelji,
vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojnoizobraževalnega dela.
Svetovalno delo z učenci:
delo s šolskimi novinci,
poklicna orientacija - neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno
svetovanje za poklic, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole,
informacija o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost,

svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami,

koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami,

koordinacija dela za nadarjene, vodenje postopkov identificiranja,

vodenje in koordinacija otroškega parlamenta.
Sodelovanje s starši:

delo s šolskimi novinci – vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o
šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja,

poklicna orientacija – predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z
vpisom v srednje šole, štipendiranje,

svetovanje staršem v zvezi z učnimi, vedenjskimi težavami in osebnostnimi težavami
otrok.


Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami:










timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole in ŠSD,
sodelovanje na pedagoških konferencah,
evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev v 4. razredu,
koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami,
sodelovanje na aktivih razredne in predmetne stopnje,
posredovanje rezultatov analiz, anket,
sodelovanje z vrtci,
sodelovanje z zdravstvenimi zavodi,
sodelovanje s CSD,
sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje.
Svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega
dela.
19
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Z otroki in starši se prvič sreča ob vpisu v 1. razred. Ugotavlja, ali so otroci dovolj zreli in
pripravljeni za vstop v šolo, svetuje staršem in oblikuje razrede. Učence spremlja do konca
devetletke in jim svetuje pri izbiri srednje šole ali pri iskanju prostih učnih mest. Na šoli
koordinira delo pri odkrivanju nadarjenih učencev. Skrbi za subvencionirano prehrano učencev.
Učenci se med šolanjem srečujejo s številnimi in različnimi težavami: od tistih pri učenju do
strahu pred nalogami in spraševanjem, od osamljenosti v razredu do nenadnega poslabšanja
učnega uspeha, od težav, ki jih povzročajo različne oblike odvisnosti oz. zasvojenosti, do
neurejenih družinskih razmer.
Šolska svetovalna služba prav vsega ne more razrešiti sama, zato se povezuje z ustanovami, v
katerih nudijo vrhunsko usposobljeni strokovnjaki staršem in otrokom poglobljeno pomoč.
Svetovalna služba se povezuje tudi s centri za socialno delo, še posebej v primeru ogroženosti
učenca zaradi neurejenih družinskih razmer.
Če imajo starši in učenci kakršne koli težave, o katerih bi se radi pogovorili ali poiskali nasvet, se
lahko obrnejo na pedagoginjo v času popoldanskih govorilnih ur, vsak prvi torek v mesecu, od 17.
do 19. ure. Dopoldanske govorilne ure so na voljo po dogovoru.
Če gre za otroke s posebnimi potrebami, specifičnimi učnimi težavami in drugimi ovirami, se
lahko obrnejo na specialno pedagoginjo Karin Tkalec, ki nudi specializirane oblike pomoči: pri
učenju, sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju
ustvarjalnosti, koncentracije, treningu socialnih veščin itd.
POMOČ UČENCEM
Učencem, ki imajo specifične učne težave, pomaga pri šolskem delu specialna pedagoginja.
Z učenci:

vodi delo do razumevanja učne snovi za doseganje ciljev iz standardov znanj,

izbira oblike dela gleda na potrebe, sposobnosti vsakega posameznika,

svoje delo usklajuje z učiteljicami otrok, ki potrebujejo dodatno pomoč.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je informacijsko središče šole, kjer imajo učenci in strokovni delavci na voljo
številno knjižnično gradivo. Z uporabo knjižnice se učenci navajajo na knjižnično okolje in
vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva.
Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme, se
učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja in razvijajo različne spretnosti in sposobnosti.
Knjižnična informacijska znanja (KIZ) izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih
področij. Cilji in vsebine KIZ-a izhajajo iz ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.
20
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru KIZ-a, omogočajo in spodbujajo
aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih. KIZ zajemajo vse elemente
informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice, in z njeno pomočjo dosegljivih
informacij.
Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih
virov. Je razširjen koncept pismenosti, ker se veže na uporabo katerega koli sistema znakov in
vključuje razumevanje ter ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo,
sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri. Cilji in vsebine KIZ-a zajemajo obdobje od 1.
do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar
pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja.
BRALNA ZNAČKA
Bralno značko, katere osnovni cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje, bomo tudi
letošnje šolsko leto skrbno načrtovali in izpeljali. Vanjo so vključeni učenci od 1. do 9. razreda.
Učenci preberejo 4 knjige letno, ki jih predstavijo v obliki pogovora mentorjem bralne značke.
Za učence smo pripravili tudi priporočilni seznam knjig za bralno značko, kajti izkušnje kažejo,
da bralci to potrebujejo. Ob zaključku bralne značke (april 2014) bomo podelili bralna priznanja
in knjige. Na zaključek bralne značke bomo povabili znanega ustvarjalca in starše.
DOMAČE BRANJE
Učenci preberejo knjige za domače branje po priloženem seznamu.
4. razred
Makarovič, Svetlana: ena izmed njenih pravljic
Blyton, Enid: knjiga iz zbirke Pet prijateljev
Slovenske ljudske pravljice ali Babica pripoveduje ali Slovenske narodne pripovedke
5. razred
Andersen, Hans Christian: ena izmed njegovih pravljic
Pesniška zbirka po izboru učiteljice
Suhodolčan, Leopold: Na večerji s krokodilom ali Stopinje po zrak
6. razred
Tisoč in ena noč (arabske pravljice)
Pavček, Tone: Majnice, fulaste pesmi
Suhodolčan, Primož: Košarkar naj bo
21
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
7. razred
Levstik, Fran: Martin Krpan
Prežihov, Voranc: Solzice
Pavček, Tone: Majnice, fulaste pesmi
8. razred
Grefenauer, Niko: Skrivnosti
Presheren.doc
Kersnik, Janko: Kmetske slike
9. razred
Vegri, Saša: Naročje kamenčkov
Saint-Exupéry, Antoine: Mali princ
Cankar, Ivan: Moje življenje
UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli je računalniško voden učbeniški sklad, ki omogoča učencem izposojo učbenikov za pouk.
Ministrstvo za šolstvo in šport RS vsem učencem zagotavlja brezplačno uporabo učbenikov iz
učbeniškega sklada. Vračilo in izposoja učbenikov praviloma potekata zadnji šolski teden v
mesecu juniju. Učbenike, ki jih je potrebno naročiti na novo, učenci prejmejo prvi šolski dan.
INTERESNE DEJAVNOSTI
izvajalec
P. Huš
za učence
čas izvajanja
2. in 3. triletje po dogovoru
2.
3.
4.
interesna dejavnost
PRIPRAVA EKIP NA ŠPORTNA
TEKMOVANJA
TABORNIKI 1
NAREDIMO SAMI
TABORNIKI 2, 3
B. Svet
B. Svet
N. Knez
2.-9. razred
2.-4. razred
2.–9. razred
5.
6.
FOLKLORA
ANGLEŠKE URICE
A. Plut
M. Blažič
2.–9. razred
6. razred
7.
MATEMATIČNE DELAVNICE
K. Guštin
8. razred
po dogovoru
torek, 5. ura
petek, po
dogovoru
torek, 6. ura
6. a: sreda, 5. ura
(B-urnik)
6. b: ponedeljek,
5. ura (A-urnik)
četrtek, predura
8.
9.
ŠPORTNI KROŽEK
LUTKOVNI KROŽEK
Z. Gajšek
Z. Gajšek
1. razred
1. razred
ponedeljek, 5. ura
četrtek, 5. ura
1.
22
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
10.
11.
12.
13.
PRIPRAVE NA TEKMOVANJA
MATEMATIKA SKOZI IGRO
ŠOLSKA HRANILNICA
PLANINSKI KROŽEK
šolsko leto 2013/2014
A. Jezernik
A. Jezernik
K. Princl
M. J. Kopušar
4. in 5. razred
5. razred
1.-9. razred
1.-6. razred
sreda, 6. ura
sreda, predura
po dogovoru
po dogovoru (ob
sobotah)
14. LOGIKA ZA NAJMLAJŠE
15. RAČUNALNIŠKI KROŽEK
M. Kučer
M. Pirc
2. in 3. razred
4. in 5. razred
sreda, 5. ura
4. razred: torek,
6. ura (B-urnik) in
5. razred: sreda,
predura (A-urnik)
16. PLESNA DELAVNICA
S. Kučer
17. ZELIŠČARSKI KROŽEK
J. Maskalan
1. in 2. r. ter 3. ponedeljek, 5. ura
in 4. razred
in petek, predura
4. in 5. razred strnjeno v
jesenskem in
spomladanskem
času
18. RIBIŠKI KROŽEK
B. Lenart
4.-9. razred
po dogovoru
19. LITERARNA DELAVNICA
B. C. Papotnik
6.–9. razred
četrtek, predura
(B-urnik)
petek, predura (Aurnik)
20. ŠOLSKA SKUPNOST
21. MOČ BESEDE
P. Ramšak
V. T.
Čremožnik
1.–9. razred
6.-9. razred
po dogovoru
ponedeljek, 6. ura
in petek, predura
(A-urnik)
22. BIOLOŠKO-VIVARISTIČNI
KROŽEK
K. Pušnik
5.–9. razred
ponedeljek, 6. ura
sreda, predura
23. PROMETNI KROŽEK
24. FOTOGRAFSKI KROŽEK
B. Lenart
M. Pirc
6.-9. razred
8. razred
po dogovoru
torek, 2. ura,
dekleta (A-urnik)
in torek, 3. ura
fantje (B-urnik)
25. ŠOLSKA SPLETNA STRAN
K. Guštin
1.–9. razred
po dogovoru
26. FIZIKALNA DELAVNICA ZA 8.
R.
N. Prislan
8. razred
dekleta: sreda,
predura
fantje: četrtek, 1.
ura
27. ORFF
A. Plut
4. razred
petek, 6. ura
23
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Kot ste lahko razbrali, ponujamo na šoli učencem različne dejavnosti. Učenci jih obiskujejo z
namenom, da se sprostijo, uveljavijo svoje interese ter razvijejo svoje sposobnosti in
spretnosti.
DNEVI DEJAVNOSTI
POIMENOVANJE
1. r.
2. r.
3. r.
Tehniški dnevi
3
3
3
4
4
4
4
4
Športni dnevi
5
5
5
5
5
5
5
5
Naravoslovni dnevi
3
3
3
3
3
3
3
3
Kulturni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
Skupaj
Dnevi
dejavnosti
15
15
15
4., 5., 6., 7., 8., 9. razred
KULTURNI
DNEVI
TEHNIŠKI
DNEVI
NARAVOSLOVNI
DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
Obisk kulturne
ustanove in ogled
gledališke
predstave
Mladi
konstruktor
Gozd
Planinski pohod na
bližnji hrib
Pustovanje
Eko dan
Travnik
Orientacija &
Kostanjev piknik
Pozdrav pomladi
Od načrta do
izdelka
Na kmetiji
Igre na snegu
Oda
/
/
Atletika na
stadionu v Žalcu
/
/
/
Pohod do Šešč
Obisk kulturne
ustanove in ogled
predstave
gledališke
Mladi
konstruktor
Snovi in zmesi
Planinski pohod na
bližnji hrib
Razred
1. razred
2. razred
24
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
3. razred
4. razred
šolsko leto 2013/2014
Pustovanje
Eko dan
Vrtnarjenje
Orientacija &
Kostanjev piknik
Pozdrav pomladi
Od načrta do
izdelka
Voda
Igre na snegu
Oda
/
/
Atletika na
stadionu v Žalcu
/
/
/
Pohod do Šešč
Obisk kulturne
ustanove in ogled
gledališke
predstave
Obisk hiše
eksperimentov v
Ljubljani
Gozd
Planinski pohod na
bližnji hrib
Pustovanje
Eko dan
Skrbimo za
zdravje
Orientacija &
Kostanjev piknik
Pozdrav pomladi
Ogled
proizvodnega
postopka
Poskusi
Igre na snegu
Oda
/
/
Atletika na
stadionu v Žalcu
/
/
/
Pohod do
Vrbenskega
jezera
Po urah
Mlinček na vodi
Gozdna učna pot
Pekel
Tek po ulicah
Žalca
Obisk knjižnice
Žalec
Moj avto ima
motor
Živali v mlaki in
reki (ŠVN Čatež)
Pohod
Ogled Čateža –
krajevne
zanimivosti (ŠVN
Čatež)
Eko dan
Volčji Potok in
Kamnik ekskurzija
Atletika
/
Oda
/
Plavanje v ŠVN
Čatež
25
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
5. razred
6. razred
7. razred
šolsko leto 2013/2014
/
/
/
Orientacija v ŠVN
Čatež
Ogled mesta
Ljubljana in
gradu
Hladilna torba
Eko dan
Tek po ulicah
Žalca
Po urah
(predstava)
Možiček mahač
Rimska nekropola
Pohod
Pust
Oda
Volčji Potok in
Kamnik ekskurzija
Zimski športni dan
/
Kolesarski izpit
/
Atletika
/
/
/
Kolesarjenje na
poligonu
Ogled različnih
kulturnih
prireditev (po
urah)
Izveden v CŠOD
Vojsko;
Izveden v CŠOD
Vojsko, 26. 5.–30.
5. 2014
Kostanjev piknik
Ogled različnih
kulturnih
prireditev (po
urah)
Čistilna akcija
Gozdna učna pot,
jama Pekel
Tek po ulicah
Žalca in planinski
pohod
Ogled gledališke
predstave z uro
o gledališču
Oda
Izveden v CŠOD
Vojsko, 26. 5.–30.
5. 2014
Izveden v CŠOD
/
Matematične
delavnice po
urah
/
Atletski športni
dan
/
/
/
Izveden v CŠOD
Ogled različnih
kulturnih
prireditev (po
urah)
TMS Bistra,
Nihanje in
valovanje
Kostanjev piknik
rudnik živega
srebra
19. 9. 2013
26
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
8. razred
9. razred
šolsko leto 2013/2014
Ogled različnih
kulturnih
prireditev (po
urah)
Čistilna akcija
Bio-park Nivo
Tek po ulicah
Žalca in planinski
pohod
Ogled gledališke
predstave z uro
o gledališču
Elektrika
Oda
Smučanje,
pohodništvo,
drsanje
/
Matematične
delavnice po
urah
/
Orientacija
/
/
/
Atletski športni
dan
Ogled različnih
kulturnih
prireditev (po
urah)
Muzej
premogovništva
Velenje, 11. 9.
2014
Skrb za zdravje
Kostanjev piknik
Ogled različnih
kulturnih
prireditev (po
urah)
Poklicna
orientacija
Prva pomoč nam
rešuje življenje
Tek po ulicah
Žalca in planinski
pohod
Ogled gledališke
predstave z uro
o gledališču
Čistilna akcija
Oda
Smučanje,
pohodništvo,
drsanje
/
Matematične
delavnice po
urah
/
Orientacija
/
/
/
Atletski športni
dan
Ogled različnih
kulturnih
prireditev (po
urah)
Poklicna
orientacija
Energija
(Podgorica in
botanični vrt)
Kostanjev piknik
Ogled različnih
kulturnih
prireditev (po
Čistilna akcija
Oda
Tek po ulicah
Žalca in planinski
pohod
27
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
urah)
Ogled gledališke
predstave z uro
o gledališču
Energetski
poligon, 19. 2.
2014
Naravoslovnomatematične
delavnice (po
urah)
Smučanje,
pohodništvo,
drsanje
/
Bivanje in okolje
/
Orientacija
/
Atletski športni
dan
/
ŠOLA PLAVANJA:
2. razred: plavalne ure v bazenu Golovec Celje (maj 2014)
4. razred: plavalni tečaj v okviru šole v naravi (Terme Čatež: 5.–9. maj 2014),
6. razred: preizkus znanja plavanja (maj 2014)
ENODNEVNE EKSKURZIJE UČENCEV (Učenci od 1.–8. razreda bodo imeli enodnevne
ekskurzije 12. junija 2014, učenci 9. razreda pa 6. septembra 2013).
Razred
Kraj
Razred
Kraj
1. 2.
Kekčeva dežela
razred
3. razred Volčji Potok in mesto Kamnik
6. razred
Prekmurje
7. razred
Prekmurje
4. razred Volčji Potok in mesto Kamnik
8. razred
Prekmurje
5. razred Volčji Potok in mesto Kamnik
9. razred
Primorska
SODELOVANJE S STARŠI
Kot smo vam povedali na uvodnem roditeljskem sestanku, želimo s starši dobro sodelovati tudi v
tem šolskem letu. Le dvosmerna komunikacija med šolo in domom je tista, ki je pravilna. Zato vas
prosimo, da redno obiskujete govorilne ure in srečanja s starši, saj je to edini način, s katerim
lahko spremljate otrokov napredek v šoli. Prvi roditeljski sestanek je bil skupni, ostali bodo po
oddelkih. Mesečni razpored roditeljskih sestankov si lahko ogledate, o podrobnejših datumih pa
vas bodo pisno obveščali razredniki. Popoldanske govorilne ure ostajajo vsak prvi torek v
28
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
mesecu, ob 17. uri. Pričakujemo, da se teh govorilnih ur skupaj s starši udeležujejo tudi učenci
drugega in tretjega triletja.
1.
SKUPNO SREČANJE (10. september 2013)
2.
SREČANJA STARŠEV PO ODDELKIH
RAZRED
VSEBINA
ČAS IZVEDBE
1. a, b
Opismenjevanje in opisna ocena
januar 2014
2. r.
3. r.
4. a, b
Pisanje in branje
Kako pomagati otroku pri učenju?
Šola v naravi (Čatež)
oktober 2013
december 2013
april 2014
5. r.
6. a, b
Kako se učiti?
Nacionalno preverjanje znanja
november 2013
december 2013
7. a, b
8. a, b
9. r.
V naročju pomladi
Poklicna pot
Poklicno usmerjanje
februar ali marec 2014
januar/februar 2014
november 2013
3.
SREČANJA STARŠEV PO ODDELKIH
RAZRED
VSEBINA
ČAS IZVEDBE
1. a, b
Pozdrav poletju
junij 2014
2. r.
3. r.
Pozdrav poletju
Pozdrav poletju
junij 2014
junij 2014
4. a, b
5. r.
6. a, b
Zapojmo in zaigrajmo (razredna prireditev)
Razred se predstavi
CŠOD (Vojsko)
maj ali junij 2014
junij 2014
april 2014
7. a, b
8. a, b
9. r.
Pregled dela in aktualnosti
Zaključni roditeljski sestanek
Poklicno usmerjanje
junij 2014
junij 2014
januar 2014
29
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
GOVORILNE URE
Učitelj/učiteljica
Dan
Čas
Prostor
Maja Blažič
četrtek
11.55–12.40
kabinet TJA
Barbara Cotič Papotnik
četrtek
10.15–11.00
kabinet SLJ
Zora Gajšek
sreda
7.30–8.15
učilnica 1. razreda
Ksenija Guštin
ponedeljek
11.05–11.50
kabinet MAT
Peter Huš
petek
9.10–9.55
kabinet ŠPO
Andreja Jezernik
torek
8.20–9.05
učilnica 5. razreda
Meta Jordan Kopušar
četrtek
11.05–11.50
učilnica 4. b
Mirjana Kučer
sreda
7.30–8.15
učilnica 1. a razreda
Simona Kučer
sreda
7.30–8.15
učilnica 3. a razreda
Bojan Lenart
torek (A-urnik)
petek (B-urnik)
8.20–9.05
kabinet GEO-ZGO
Zdenka Markovič
ponedeljek
10.15-11.00
kabinet GUM
Jana Maskalan
torek
9.10–9.55
kabinet J. Maskalan
Lea Napotnik
torek
8.20–9.05
kabinet 1. triletja
Anita Nonkovič, Urška
Poljanšek
torek
8.20–9.05
kabinet pedagoginje
Teja Perme
ponedeljek
7.30–8.15
kabinet
Angela Pinter
A-urnik (petek)
B-urnik (petek)
8.20–9.05
9.10–9.55
kabinet LUM
Mojca Pirc
torek
8.20–9.05
kabinet 1. triletja
Andreja Plut
ponedeljek
11.55–12.40
kabinet 1. triletja
Katarina Princl
sreda
10.15–11.00
kabinet LUM/2.
triletje
Nevenka Prislan
ponedeljek
9.10–9.55
kabinet FIZ-MAT
Saša Pristovšek
torek
8.20–9.05
kabinet LUM/2.
triletje
Katja Pušnik
sreda
8.20–9.05
kabinet BIO
Polona Ramšak
sreda
7.30–8.15
kabinet TJA
Simona Rotovnik Stergar
četrtek
9.10–9.55
kabinet FIZ-MAT
Božena Svet
četrtek
10.15–11.00
kabinet 1. triletja
Magda Štorman
torek
11.05–11.50
kabinet 1. triletja
Karin Tkalec
petek
7.30–8.15
kabinet spec. pedag.
Valentina Toman Čremožnik
torek
9.10–9.55
kabinet SLJ
30
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Mesečne govorilne ure, vsak 1. torek v mesecu od 17. do 19. ure
1.
oktober
5.
november
3.
december
7.
januar
4.
februar
11.
marec
1.
april
6.
maj
3.
junij
PREHRANA UČENCEV
Čas malice je za učence 1. in 2. razreda od 9.05 do 9.25 ure, za učence od 3. do 9. razreda od
9.55 do 10.15 ure. Kosilo se prične deliti po končani četrti šolski uri. Jedilnike za malico in kosilo
si lahko ogledate na naši spletni strani.
ZDRAVSTVENA VZGOJA
PROGRAM VZGOJE ZA ZDRAVJE:
1.
RAZRED:
Zajčkova pot v šolo:
Učenci bodo spoznali pomen osebne skrbi za zdravje v najširšem smislu, z upoštevanjem
naslednjih dejavnikov: prosti čas, gibanje, učni prostor, počitek, spanje, zdrava prehrana
in pijača, varno družinsko življenje in varna pot v šolo.
2.
RAZRED:
Jaz in zdravje:
Učenci bodo pridobili znanja, veščine in stališča, ki jim omogočajo skrbeti za lastno
zdravje in zdravje drugih.
3.
RAZRED:
Preprečujmo poškodbe:
Na osnovi razgovora bodo učenci ugotovili, kako se izogniti najbolj pogostim nezgodam,
ki prežijo na njih vsak dan na poti v in iz šole, pri igri, doma …
4.
RAZRED:
Zdrava prehrana 1.del:
Učenci bodo znali opisati, kako potuje hrana v človeškem telesu, spoznajo prebavno cev,
spoznajo hranilne snovi, prehransko piramido in zdrav krožnik, ter pomen enakomernega
razporejanja obrokov preko dneva, razločujejo hrano po izvoru in načinu predelave,
poznajo pomen zadostnega pitja vode.
31
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
5.
RAZRED:
Zdrava prehrana 2.del:
Učenci se bodo naučili, kako pravilno izbirati živila, pravilno pripraviti hrano in kakšen je
pravilen režim prehranjevanja. Večji poudarek pa bo na uživanju, pripravi in higieni ter
shranjevanju zelenjave in sadja.
6.
RAZRED:
Spremembe mladostnika, osebna higiena:
Izgradnja lastne spolne identitete, oblikovanje ustreznega odnosa do vrstnikov in sebe.
Učenci se bodo seznanili s spremembami, ki nastanejo v času pubertete. Osebna higiena
postane v puberteti še bolj pomembna kot v otroštvu.
Škodljive razvade:
Alkohol spremlja človeštvo že nekaj tisočletij. Tuje modrosti pa žal ne morejo
nadomestiti lastnih izkušenj. Mladostniki bodo spoznali, da je s pitjem alkohola poleg
nekaterih prijetnih, a kratkotrajnih učinkov, povezano veliko trpljenja in tragedij.
Doživljajo jih tisti, ki pijejo, kot tudi tisti, ki ne pijejo.
Osnovni cilj preventivnih programov pri mladostniku je spodbujanje kritičnosti, lastnega
razmišljanja in zmanjšanje tolerance do zlorabe psihoaktivnih snovi.
7.
RAZRED:
Spodbujamo nekajenje:
Spodbujanje učencev h kritičnemu razmišljanju o škodljivosti kajenja in lastni
odgovornosti do svojega načina življenja. Seznanitev učencev s škodljivostjo pasivnega in
aktivnega kajenja.
Moja samopodoba:
Učenci bodo spoznali kaj je spoštovanje in samospoštovanje, kaj so vzroki za šibko
samozavest. Kako doživljajo sebe,kakšen je razvoj lastnega jaza, pričakovanja ter
razumevanje lastnih čustev in sposobnosti izražanja.
8.
RAZRED:
Mladostnik in spolnost:
Mladostniki bodo spoznali, da ljubezen in spolnost bogatita življenje vsakega človeka.
Spolnost se zelo močno izraža predvsem pri mladostnikih in se včasih pojavlja kot
gospodarica telesa. Močneje in prej se izraža pri dečkih kot pri deklicah, zato velikokrat
rojeva dvom in močno negotovost. V razgovoru z mladostniki poskušamo obravnavati vse
vidike, ki se nanašajo na zdravo in varno spolnost, od spolnih odnosov, zaščite pred
nosečnostjo do spoznavanja celovite ljubezni.
32
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
9.
šolsko leto 2013/2014
RAZRED:
Vzgoja za varno in odgovorno spolno življenje:
Učenci se seznanijo z boleznijo (AIDS), znaki okužbe in z zdravljenjem, s prenosom
okužbe in zaščito. Z aktivnim sodelovanjem in razmišljanjem si oblikujejo mnenje in
gradijo trajno znanje.
Zdrava prehrana mladostnika:
Učenci bodo s pomočjo dvanajstih korakov do zdravega prehranjevanja spoznali kakšen
pomen imajo zdrava prehrana, zadostno pitje vode ter gibanje za psihični in fizični
razvoj mladostnikovega organizma. Spoznali bodo tudi dejavnike tveganja za nastanek
srčno-žilnih in drugih kronično nalezljivih bolezni.
PROGRAM ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE
Aktivnosti v razredu ob prisotnosti stomatološke sestre:



demonstracija tehnike pravilnega čiščenja zob,
ščetkanje zob z želejem,
tekmovanje za zdrave in čiste zobe.
Izobraževalne teme:
1. razred: Izrast prvih stalnih zob, pravilna tehnika umivanja vseh zob, zobem prijazna
hrana, pomen žvečenja zdrave hrane, pomen pomoči staršev pri umivanju zob, pomen rednih
obiskov pri zobozdravniku in ortodontu.
2. razred: Čisti zobje – zdravi zobje, spremljanje čistosti zob, pomen rednih obiskov pri
zobozdravniku in ortodontu.
3. razred: Čisti zobje – zdravi zobje, spremljanje čistosti zob.
4. razred: Preprosta anatomija in fiziologija zob in ustne votline, bolezni zob in obzobnih
tkiv, pomen rednih obiskov pri zobozdravniku in ortodontu, spremljanje čistosti zob.
5. razred: Čisti zobje – zdravi zobje, spremljanje čistosti zob.
6. razred: Čiščenje medzobnih prostorov – zakaj, kako, kdaj, pomen rednih obiskov pri
zobozdravniku in ortodontu.
7. razred: Zdravje zob - naša pravica in naša dolžnost, pomen rednih obiskov pri
zobozdravniku in ortodontu.
8. razred: Pomen zdravih zob in obzobnih tkiv, bolezni obzobnih tkiv, vpliv škodljivih
razvad, pomen rednih obiskov pri zobozdravniku in ortodontu.
Izobraževalne teme so vključene v zobozdravstvene sistematične preglede. Zdravstveno in
zobozdravstveno preventivo izvajata Daliborka Novaković, dipl. med. sestra in Nada Cilenšek,
dipl. med. sestra iz ZD Žalec.
33
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
V šolskem letu 2013/14 smo vključeni v EU projekt, poimenovan SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN
ZELENJAVE.
Shema šolskega sadja pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči
Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v
prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja ter
zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih (ki povečuje
tveganje za bolezni sodobnega časa).
Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno
razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na
izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.
Vsem učencem bo do konca šolskega leta štirikrat tedensko ponujen dodatni obrok lokalno
pridelanega sadja in zelenjave.
HIŠNI RED NA OSNOVNI ŠOLI ŠEMPETER
Da bo življenje in delo v šoli prijetno, smo odgovorni vsi, učenci in delavci šole ter starši.
SPLOŠNE DOLOČBE
Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:

uresničevanju ciljev in programov šole,

varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa,

urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnem počutju na šoli,

preprečevanju škode.
Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi
udeleženci vzgoje in izobraževanja.
Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in
spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:

programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni,
kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd.,

na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji Osnovne šole
Šempeter

ter na prevoznih sredstvih, s katerimi šola organizirano izvaja prevoze učencev.
Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge
organizirane dejavnosti.
Uporaba hišnega reda velja za celoten šolski prostor, zunanje površine, igrišče in šolske zgradbe.
34
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Če so v zgradbi, ki jo uporablja šola, tudi drugi uporabniki, sprejmejo hišni red vsi uporabniki
soglasno.
OBMOČJE, KI SODI V ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in ki se uporablja za učno-vzgojni proces.
Šolski prostor sestavljajo:

objekt Osnovne šole Šempeter,

zunanje površine,

dovozne poti s parkiriščem.
Funkcionalno zemljišče šole je območje namenjeno učencem za uporabo v času pouka, med
odmorom in drugimi organiziranimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela.
POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Poslovni čas šole
Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek ter v soboto po
letnem koledarju LDN.
Poslovni čas ob sobotah je določen z LDN šole. Ravnateljica lahko v izjemnih okoliščinah
(primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni
praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.
Poslovni čas šole v času pouka je od 6. do 16. ure. Prostori šole so za potrebe uporabnikov za
druge dejavnosti odprti do 21. ure, prostori telovadnice pa do 22. ure.
Uradne ure
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru
poslovnega časa šole in so opredeljene v LDN.
Uradne ure tajništva so od 6. do 14. ure.
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolskih zgradbah je omejeno.
V šoli je prepovedano gibanje nezaposlenim na šoli, razen v primerih, ko so s strani strokovnih
delavcev ali vodstva šole povabljeni kot zunanji sodelavci oziroma v času govorilnih ur,
roditeljskih sestankov ali drugih oblik sodelovanja šole s starši in širšo okolico. V šoli se lahko
zadržujejo tudi osebe, ki so na službenem obisku z dovoljenjem vodstva šole.
35
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE
Šola je prostor, kjer se lahko zadržujejo le zaposleni na OŠ Šempeter in učenci, ki so vpisani v šolo.
Prihod in odhod učencev

Učenci na poti v šolo in iz nje upoštevajo pravila prometne varnosti in se obnašajo kulturno.

K pouku prihajajo pravočasno, 10 minut pred začetkom.

Če učenci zamudijo, gredo takoj k pouku, potrkajo na vrata, vstopijo in se opravičijo.

Učenci iz Šempetra in okolice hodijo v šolo peš. Iz okoliških vasi se vozijo z avtobusom,
lahko tudi s kolesom, če imajo opravljen kolesarski izpit.

Vozači se ob prihodu v šolo takoj vključijo v varstvo, prav tako tudi po končanem pouku do
odhoda avtobusa. Učenci, ki se v šolo pripeljejo z avtobusom ob 7.45 uri, počakajo pred
šolo.

V šolo ne prihajajo z rolerji, rolkami, s skiroji in kolesi z motorji.

Učenci v času pouka ne odhajajo iz šole brez dovoljenja razrednika ali učitelja, ki jih
naslednjo uro poučuje.

Po končanem pouku se ne zadržujejo v šolskih prostorih, kolesarnici in sploh na zemljišču, ki
pripada šoli.

Učenci ob prihodu v šolo in ob odhodu iz šole vljudno pozdravijo (dobro jutro, dober dan,
nasvidenje …).

Učenci predmetne stopnje, tj. od 6. do 9. razreda, ki pridejo v šolo predčasno, počakajo pred
šolo.

Učenci prvega triletja imajo skupne garderobe, kjer se preobujejo, učenci ostalih
razredov pa svoje garderobne omarice.

Učenci drugega in tretjega triletja ob vstopu v šolsko stavbo v garderobah odložijo
obutev in odvečna oblačila v garderobne omarice, ki so jih od šole dobili v uporabo po
dogovorjenih pravilih.

V šolskih prostorih so učenci obuti v copate.

Hoja in gibanje po šolskih prostorih sta mirna.

Po končanih šolskih obveznostih in kosilu učenci odidejo domov. Zadržijo se lahko le v šolski
knjižnici, ki je odprta po urniku.

V času pouka ali drugih oblik organiziranih dejavnosti v šoli vstopajo v učilnico le učenci šole in
zaposleni na šoli.

Učenci 1. razreda prihajajo in odhajajo v šolo v spremstvu staršev ali pooblaščene osebe.

Zapuščanje šolskega prostora v času pouka in med odmori učencem ni dovoljeno.
Prihod v jutranje varstvo

V jutranje varstvo se vključujejo učenci 1. razreda.

Za učence 1. razreda je jutranje varstvo brezplačno.

Starši učencev 1. razreda pospremijo učence do garderobe in nato do učilnice.

Učenci od 2. do 5. razreda se preobujejo v garderobi in sami odidejo v učilnico.
Izjemni odhodi učencev iz šole
36
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini






šolsko leto 2013/2014
Učenec lahko izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odsotnost ustno ali pisno
starši zaprosijo razrednika.
V primeru predvidenega predčasnega odhoda učenca iz šole (zdravnik, ortodont, okulist …)
morajo starši pred odhodom pisno obvestiti razrednika.
Med poukom učenci praviloma ne zapuščajo učilnice, igrišča ali drugih prostorov, kjer
se izvaja učni program. Za nepredviden, predčasni odhod iz šole morajo dobiti dovoljenje
razrednika oz. učitelja, ki ga poučuje, šolske svetovalne službe ali vodstva šole. O tem
morajo biti obveščeni tudi starši, s katerimi se dogovorimo o odhodu domov.
V primeru, da ima učenec zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se
poškoduje, razrednik, učitelj ali drug strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju
učenca po telefonu obvesti starše, s katerimi se dogovori o času in načinu odhoda učenca
domov. V takem primeru starši pridejo po učenca v šolo.
Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja predčasno
napoti učenca iz šole samo s pisnim soglasjem staršev.
Učenci prvega triletja tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, temveč obvezno
v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.
Odmori

Glavni odmor (9.55 do 10.15) je namenjen malici, krajšemu oddihu in sprostitvi. Krajši
petminutni odmori so namenjeni zamenjavi učilnice in pripravi na pouk.

Med aktivnim odmorom se učenci lahko zadržujejo v šolski avli.

Učenci, ki se zadržujejo v šolskih prostorih, upoštevajo določila hišnega reda.
Podaljšano bivanje

Učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, po končanem pouku,
prevzame učiteljica podaljšanega bivanja.

Učenci odhajajo na kosilo in s kosila v urejeni koloni v spremstvu učiteljice podaljšanega
bivanja.

V jedilnici se obnašajo kulturno in upoštevajo navodila učiteljice.

V podaljšanem bivanju v okviru samostojnega učenja opravijo domačo nalogo in se
vključujejo v različne dejavnosti.

Med samostojnim učenjem učenci praviloma ne hodijo domov. Starši pisno obvestijo
učitelja o izrednem odhodu otroka domov.

Starši obvestijo učitelja o osebah, ki spremljajo učenca domov.

Brez obvestila staršev učitelj učencu ne dovoli odhoda iz podaljšanega bivanja.

V času podaljšanega bivanja se učenci zadržujejo znotraj šolskega igrišča in upoštevajo
navodila učiteljice.

Po kosilu se učenci udeležijo interesnih dejavnosti, športnega programa, na katere jih opozori
učitelj.

Učiteljice OPB imajo poimenski seznam učencev vključenih v oddelek in natančno vedo
za odsotnost vsakega učenca (ali je ta odšel domov ali na interesno dejavnost).

Ob prevzemu otroka v podaljšanem bivanju starši počakajo otroka pred učilnico ali v
37
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini

šolsko leto 2013/2014
garderobi, učenec gre v razred po torbo in druge stvari sam.
Učenci se pred odhodom domov obvezno javijo učitelju.
Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti vodijo mentorji večinoma po pouku in v popoldanskem času po
določenem urniku.

Mentorji interesnih dejavnosti, ki se izvajajo za učence prvega triletja, prevzamejo učence v
matičnih učilnicah in jih po končani dejavnosti tja tudi pospremijo.

Delo pri interesnih dejavnostih poteka po enakih pravilih kot pri pouku.

Učenci vstopajo v prostore samo v spremstvu mentorja.
Šolska knjižnica
Disciplina v knjižnici:

v šolsko knjižnico vstopamo tiho, brez hrane in pijače, s čistimi rokami in čistimi obuvali, tj.
copati,

delo poteka mirno in tiho.
Telovadnica
Učenci počakajo na uro športa v garderobah. V telovadnico odidejo le v spremstvu učitelja. Pri urah
športa morajo učenci:

uporabljati ustrezno športno obutev (športni copati za v telovadnico morajo biti čisti),

imeti ustrezna oblačila (majica, športne hlačke ali dres),

imeti ustrezno urejene (spete) dolge lase,

poskrbeti za nakit in dragocenosti,

pospraviti vse rekvizite, ki so jih uporabljali pri uri.
Učenci, ki so opravičeni ŠPO, so dolžni prinesti učitelju športa zdravniško opravičilo oz.
opravičilo staršev. Med uro športa ne zapuščajo telovadnice. Izvajajo dejavnosti, ki jih določi
učitelj.
Če učenec odklanja sodelovanje pri ŠPO in ne prinaša športne opreme, učitelj pisno obvesti starše.
Za organizacijo in izvedbo vodenih športnih dejavnosti v popoldanskem času veljajo enaka
pravila reda v telovadnici.
Toaletni prostori

Učenci uporabljajo toaletne prostore praviloma v času pred poukom, med krajšimi odmori in
glavnim odmorom.

Učenci ne hodijo v toaletne prostore, ki so namenjeni nasprotnemu spolu.

V toaletnih prostorih papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljajo le namensko.

V toaletnih prostorih se učenci ne zadržujejo po nepotrebnem.

Učenci pazijo na higieno v toaletnih prostorih.
Skrb za lastnino

V šoli so vsi dolžni skrbeti za skupno imetje. Spoštovati je potrebno tudi imetje vsakega
posameznika. Tujega imetja oz. lastnine si ni dovoljeno prisvajati, ga skrivati, uničevati ali
38
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini






šolsko leto 2013/2014
poškodovati.
Vsaki nastali škodi, kraji in nasilju so učenci dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali druge
učitelje, razrednika oz. vodstvo šole.
Učenec mora vsako povzročeno materialno škodo, ki jo namerno povzroči šoli ali
posamezniku, povrniti in hkrati poiskati možnost, da popravi storjeno napako. Višino škode in
zneska, ki ga je učenec dolžan povrniti, določi vodstvo šole v dogovoru s starši.
Na šoli pazimo, da se razstavljeni material ne poškoduje in uničuje.
Najdene predmete oddamo v tajništvo šole.
V tajništvu šole hranimo izgubljene in pozabljene ključe, ure, obeske in druge podobne
predmete.
Pozabljena oblačila lahko učenci poiščejo v posebni škatli v garderobi.
Uporaba mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe in drugih naprav
 V šoli je uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana.
 V šoli je za učence prepovedana uporaba mobilnih telefonov tudi v času odmorov in drugih
dejavnosti, ki jih organizira šola. V primeru nujnega telefonskega klica domov se učenec o tem
lahko pogovori z učiteljem in klic opravi v tajništvu šole.
 Učenci prinašajo v šolo mobilne telefone na lastno odgovornost z vednostjo staršev.
 Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi ob dnevih dejavnosti, športnih
dnevih in ekskurzijah …) mu ga učitelj začasno odvzame. Učitelj učencu odvzame mobilni
telefon tudi, če ga uporablja na hodniku, straniščih, garderobah ali drugih prostorih šole.
 Odvzeti mobitel učitelj preda ravnateljici, kjer telefon lahko prevzamejo učenčevi
starši. O odvzemu mobilnega telefona ali drugih predmetov učitelj obvesti starše.
 Strogo je prepovedana uporaba mobilnih telefonov z namenom fotografiranja ali zvočnega
ter video snemanja v šoli.
 V šoli je prepovedana uporaba naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio ali video snemanje
šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje
vodstva šole).
 Enake omejitve veljajo za fotografiranje v šoli.
 Nepooblaščeno uporabo teh naprav bo šola obravnavala kot hujše kršitve hišnega reda in
predpisov o varstvu osebnih podatkov.
 Učencem v šoli ni dovoljena uporaba različnih glasbenih predvajalnikov.
 Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone oz. druge naprave ne odgovarja.
Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti

Učitelj lahko učencu začasno odvzame predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če
z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih. Učitelj po svoji presoji,
po pouku vrne predmet ali pa o dogodku obvesti starše in vodstvo šole.

V šoli ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati: nevarnih predmetov, orožja, drugih
predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje.

Na šoli in na šolskem dvorišču je prepovedana vsakršna uporaba pirotehničnih sredstev.

Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih
39
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini


šolsko leto 2013/2014
dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, je
prepovedano.
V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive
za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energijske pijače).
Učencem svetujemo, da dragocenih predmetov (npr. nakita, dragih ur, mobitelov) ali večjih
vsot denarja ne nosijo v šolo. Za izgubljene ali drugače odtujene zgoraj omenjene stvari
šola ne prevzema odgovornosti.
NAVODILA ZA UPORABO GARDEROBNIH OMARIC
















Vsak učenec prejme ključ garderobne omarice in zanjo odgovarja do konca šolskega leta, ko
ključ vrne razredniku.
Ob prevzemu ključa podpiše izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s pravili glede
uporabe garderobne omarice.
V primeru izgube ključa obvesti razrednika in v tajništvu šole prejme pisno dovoljenje
ravnateljice, ki mu omogoča izdelavo novega ključa.
Do izdelave novega ključa mu omarico odklepa razrednik oz. hrani obutev v posebni vrečki v
šolski torbi, obleko pa odloži na stol.
V garderobno omarico učenci shranjujejo obleko, obutev, šolske potrebščine, športno
opremo, dežnike, torbe; za ostale osebne predmete šola ne prevzema odgovornosti.
V garderobnih omaricah učenci ne smejo hraniti alkohola, cigaret, drog, pirotehničnih
sredstev, orožja ali pornografskega materiala.
Zunanjost in notranjost omarice ne smeta biti popisani ali polepljeni z neprimernimi slikami ali
teksti.
Za vsako namerno storjeno škodo odgovarja lastnik omarice ali povzročitelji škode, ki škodo
tudi poravna/jo.
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice lahko opravita pregled omarice v prisotnosti lastnika
omarice.
Če učenec ne ravna v skladu z navodili o uporabi garderobnih omaric, izgubi pravico do
uporabe omarice; obutev hrani v posebni vrečki v šolski torbi, obleko pa odloži na stol.
Obuvala učenci dosledno shranjujejo v omarici do konca pouka (razen v glavnem odmoru).
V primeru, da učenec pozabi ključ garderobne omarice, je v učilnici in na hodniku bos; prosi
dežurnega učitelja, da mu odklene omarico.
Učenci ne smejo puščati obutve pred vrati.
Na koncu šolskega leta učenec zapusti urejeno, čisto, nepoškodovano in prazno omarico.
V primeru, ko učenec iz objestnosti poškoduje omarico, prevzame materialno odgovornost za
nastalo škodo.
Omarice se čistijo trikrat na leto, in sicer med jesenskimi, zimskimi in prvomajskimi
počitnicami. Čistijo jih čistilke OŠ Šempeter.
Nadzor nad garderobo imajo vsi delavci šole, posebej dežurni učitelji in hišnik.
40
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
NADZOR
V šoli je organizirano dežurstvo, ki zagotavlja varnost osebam in preprečuje možnost
poškodovanja zgradb in naprav.
Tehnični nadzor
Alarmni sistem:
 je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih
oseb,
 ob sprožitvi vklopi zvočni signal ter telefonski klic izbrane osebe varovanja.
Razpolaganja s ključi vhodnih vrat in šiframi alarmnega sistema
Zaradi zaščite in varnosti nepremičnin in premičnin so pod posebnim nadzorom vsi ključi zunanjih
vhodnih vrat šole in ključi alarmnega sistema. Vsak imetnik zgoraj omenjenega ključa podpiše
izjavo, ki je arhivirana v tajništvu šole.
Ključ se lahko vroči delavcu šole, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu delavcu samo v soglasju z
ravnateljem in proti podpisu izjave.
Razpolaganje s šiframi alarmnega sistema
Šifro za vključitev in izključitev alarmnega sistema določi ravnatelj šole vsakemu upravičencu
posebej.
Odgovornost
Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora vsak prejemnik takoj
obvestiti ravnateljico. Za tajnost šifre alarmnega sistema vsak odgovarja osebno.
Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.
Fizični nadzor
Razpored nadzora - dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom. Fizični nadzor izvajajo:

strokovni delavci - na hodnikih, učilnicah, garderobah, toaletnih prostorih, telovadnici,

hišnik - na vhodu, garderobah, z obhodi v okolici šole,

čistilke - v prostorih šole.
VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Vzdrževanje šolskega prostora
Šola mora vzdrževati šolski prostor tako, da je zagotovljena:

varnost učencem, ki ga uporabljajo,

čistoča in urejenost,

namembnost uporabe,

učenci skupaj z učitelji skrbijo za urejenost šolskih površin,
41
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na za to določen
prostor.
Dežurstvo
Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, zaposleni
opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih.
Dežurstvo strokovnih delavcev je urejeno po dnevnem razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v
zbornici šole in na oglasnih deskah na šolskih hodnikih in na spletni strani šole.

Naloge dežurnih učiteljev:

skrbijo za red in primerno disciplino med učenci ter za njihovo varnost,

nadzorujejo gibanje učencev po prostoru,

prisotni so v prostorih, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na
odstopanja hišnega reda,

opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja.
Jutranje dežurstvo na vhodu v šolo od 8.00 do 8.20:

dežurni učitelj usmerja učence 1. razreda v jutranje varstvo. Ob 8.10 dovoli ostalim
učencem vstop v prostore šole. V primeru slabega vremena se učenci zadržujejo v
garderobi šole.
Dežurstvo med aktivnim odmorom od 9.55 do 10.15:

se izvaja na hodnikih, v avli, v garderobi ter v jedilnici. Učitelji poskrbijo, da učenci po
malici zapustijo učilnice in se napotijo v avlo šole ali v učilnico, kjer imajo naslednjo uro
pouk.
Dežurstvo v jedilnici:

po 5. šolski uri učitelj dežura v jedilnici po objavljenem razporedu,

skrbi za miren in urejen prihod učencev v jedilnico,

skrbi, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,

skrbi, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,

skrbi, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,

skrbi, da učenci mirno in urejeno zapustijo jedilnico.
Dežurni učitelj v jedilnici ima pravico, da odstrani posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici
ne obnašajo kulturno in v skladu z njegovimi navodili.
Dežurstvo po pouku v garderobi šole od 12.45 do 13.50 (dva učitelja):

dežurna učitelja poskrbita, da učenci po končanem pouku zapustijo šolo oziroma gredo
urejeno na kosilo,

nadzirata dogajanje v garderobi.
Za fizični nadzor je med drugim zadolžen tudi hišnik, in sicer na vhodu, v garderobah in z obhodi
v okolici šole.
42
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Za








zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb, šola izvaja naslednje ukrepe:
prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,
pravila obnašanja v šolskem prostoru,
upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru
požara, oznake poti evakuacije),
vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije),
zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite (omarice prve pomoči, z zagotavljanjem
sanitetnega materiala),
ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca,
upoštevanje načrta varne poti v šolo (Načrt varnih poti)
ter drugi ukrepi.
Zagotavljanje preventivne zdravstvene zaščite
Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila po zakonu.
DRUGO
Ravnanje ob poškodbah šolskega inventarja in skrb za opremo

Oddelčne skupnosti skrbijo za osnovno urejenost učilnic.

Vsi delavci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.

Vsi učenci šole odgovarjajo za urejenost, opremo, učila in ostali šolski inventar.
Ostala določila hišnega reda
Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem in staršem na začetku šolskega leta in po
potrebi večkrat tudi med šolskim letom. Hišni red je objavljen v publikaciji Osnovne šole
Šempeter, ki je brezplačno dodeljena vsakemu učencu šole. Objavljen je na spletni strani
šole.
Učenci in učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil. Na šoli
je potrebno posvetiti veliko pozornosti spoštljivim medsebojnim odnosom med učenci, med učenci
in zaposlenimi na šoli in do vseh obiskovalcev šole.
Učenci zaposlene na šoli vikajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Kršitve pravil hišnega reda
V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili
Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur. l. RS št. 75/04). Če zaposleni na
Osnovni šoli Šempeter kršijo pravila hišnega reda, bo kršitev obravnavana skladno z Zakonom o
delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in spremembe).
43
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
Spremembe in dopolnitve hišnega reda
Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za
sprejem splošnih aktov šole.
Obveščanje
Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole. Osnovna šola v publikaciji predstavi
vsebino hišnega reda.
Šempeter v Savinjski dolini, september 2013
44
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
šolsko leto 2013/2014
NAŠI LANSKI USPEHI (šolsko leto 2012/13)
Učenec/učenka
Vrsta priznanja
Marko Randl
srebrno Vegovo priznanje
srebrno priznanje iz logike
srebrno Vegovo priznanje
srebrno Cankarjevo priznanje
zlato Proteusovo priznanje
zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni
srebrno Vegovo priznanje
srebrno Stefanovo priznanje
srebrno Proteusovo priznanje
srebrno Preglovo priznanje
srebrno priznanje iz znanja zgodovine
zlato priznanje iz znanja angleškega jezika
zlato priznanje iz znanja geografije
zlato priznanje iz logike
zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni
diamantno priznanje iz matematičnega kenguruja
srebrno Vegovo priznanje
srebrno Vegovo priznanje
srebrno Vegovo priznanje
srebrno priznanje iz znanja astronomije
zlato priznanje iz znanja geografije
srebrno Cankarjevo priznanje
zlato Proteusovo priznanje
srebrno Cankarjevo priznanje
srebrno Cankarjevo priznanje
srebrno Cankarjevo priznanje
srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni
srebrno Cankarjevo priznanje
srebrno priznanje iz znanja zgodovine
zlato priznanje iz znanja geografije
Žan Rotovnik
Blaž Šoba
Aneja Simonič
Maša Smajila
Damijan Randl
Neja Stojnič
Žiga Gačnik
Nace Pogačar
Laura Brglez
Meta Kočevar
Lara Krajnc
Tjuša Elizabeth Sims
Alja Turnšek
Jure Jordan Kozjak
45
Področje
tekmovanja
kemija
logika
kemija
slovenščina
biologija
biologija
matematika
fizika
biologija
kemija
zgodovina
angleščina
geografija
logika
biologija
matematika
matematika
matematika
matematika
astronomija
geografija
slovenščina
biologija
slovenščina
slovenščina
slovenščina
biologija
slovenščina
zgodovina
geografija
Spremljevalec OŠ Šempeter v Savinjski dolini
Izdala: Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
Zanjo: mag. Petra Stepišnik, ravnateljica
Pripravila in uredila: mag. Petra Stepišnik
Oblikovanje naslovnice: Saša Pristovšek, prof.
Lektorirala: Valentina Toman Čremožnik, prof.
Tisk: ARTPRO, d. o. o.
Število izvodov: 400
Šempeter v Savinjski dolini, september 2013
46
šolsko leto 2013/2014