TEKOČINA ZA STEKLA OPTIclean

Comments

Transcription

TEKOČINA ZA STEKLA OPTIclean
VARNOSTNI LIST
Stran 1 od 7
Datum 1. izdaje: 25.09.2011
OPTICLEAN čistilo za vetrobransko steklo Št. rev.: 01
Datum rev. izdaje: 01.08.2012
koncentrat do -70°C
1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1. Identifikacija pripravka:
Trgovsko ime :
OPTICLEAN čistilo za vetrobransko steklo koncentrat do -70°C
REACH registracijska št.:
/
1.2. Uporaba pripravka:
sredstvo za čiščenje in preprečevanje zmrzovanja vetrobranskega stekla
1.3. Podatki o proizvajalec / dobavitelju:
Proizvajalec: GICAR spa
Naslov:
viale Ferdinando di Savoia, 2 – 20124 - Milano (Italy)
Tel.:
+39 0321-772312 (delovni čas)
Dobavitelj:
Naslov:
Tel./fax.:
I.S.T., d.o.o., Ljubljana
Litijska cesta 261a, 1261 Ljubljana - Dobrunje
+386 (1) 542 80 80 / +386 (1) 542 81 00
1.4. Telefon za nujne primere:
V primeru zastrupitve oz zdravstvene ogroženosti se nemudoma obrnite na svojega osebnega zdravnika ali najbližjega
dežurnega zdravnika, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
2. DOLOČITEV NEVARNOSTI
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z Uredbo ES št.1272/2008
Razred nevarnosti:
Akutna strupenost
Kategorija nevarnosti:
kategorija 4
Stavki o nevarnosti:
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548 EEC ali direktivo 1999/45/EC
Opozorilo:
Zdravju škodljivo.
Nevarnosti za človeka:
Zdravju škodljivo pri zaužitju. Draži oči. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
Nevarnosti za okolje:
Vnetljivo
2.2 Elementi etikete
Etiketa v skladu z Direktivo 67/548 EEC ali direktivo 1999/45/EC
Simbol nevarnosti:
Xn – ZDRAVJU ŠKODLJIVO;
Vsebuje: monoetilen glikol EC 203-473-3
R-stavki:
S-stavki:
R10 Vnetljivo
R22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
R36 Draži oči
R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.
S2
Hraniti izven dosega otrok.
S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi
S 37 Nositi primerne zaščitne rokavice.
2.2 Druge nevarnosti
Ni podatkov.
VARNOSTNI LIST
Stran 2 od 7
Datum 1. izdaje: 25.09.2011
OPTICLEAN čistilo za vetrobransko steklo Št. rev.: 01
Datum rev. izdaje: 01.08.2012
koncentrat do -70°C
3. SESTAVA /PODATKI O SESTAVINAH
Produkt je razvrščen kot pripravek.
Nevarne sestavine
%
m/m
Etandiol
(1,2-etandiol)
(monoetilen glikol)
0-25
Dietilen glikol
(2,2´-oksietandiol)
0-25
Izopropil alkohol
(izopropanol)
(Propan 2-ol)
40-60
Etoksietilni alkohol
1-4
Ne ionski tenzidi
Barve, parfumi
<5
CAS št.
EC
index št.
REACHšt.
107-21-1
203-473-3
603-027-00-1
01-2119456816-28
111-46-6
203-872-2
603-140-00-6
/
67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
/
68131-39-5
500-195-7
/
/
/
Razvrstitev v skladu z uredbo ES
št.1272/2008
Razvrstitev v skladu
z Direktivo
67/548/EEC
Akutna strupenost (oralno)
Kategorija nevarnosti 4
H302 Zdravju škodljivo pri zavžitju
H373 Lahko škoduje organom (ledvice) pri
dolgotrajnem ali ponavlajočem uživanju.
Xn; R22
Akutna strupenost (oralno)
Kategorija nevarnosti 4
H302 Zdravju škodljivo pri zavžitju
Xn; R22
Nevarno
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
H319 Povzroča hudo draženje oči
H336 Lahko povzroči zaspanost in omotico
F,Xi; R11-R36-R67
Nevarno
H318 Povzroča hude poškodbe oči
H400 Strupeno za vodne organizme
/
Xi, N; R41-R50
/
4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni napotki:
Možni simptomi
prekomernega
učinkovanja:
Vdihavanje:
Stik s kožo:
Stik z očmi:
Zaužitje:
Ostala priporočila:
Takoj sleči vso onesnaženo, prepojeno obleko. Prizadeto osebo umakniti na svež zrak.
Zastrupitev z etilenglikolom lahko povzroči zaspanost, bruhanje.
Dovajanje svežega zraka, počivati na toplem. V primeru težav iti k zdravniku.
Izprati prizadeto kožo z obilo vode in mila. Ne uporabljati organskih topil ali redčil. V primeru
težav obiskati zdravnika.
V primeru, da ima ponesrečenec kontaktne leče, jih je potrebno previdno odstraniti. Nato oči z
odprto očesno režo vsaj 15 minut izpirati pod tekočo vodo. Poiskati zdravniško pomoč.
Ne jesti oz piti. Splakniti usta z vodo. Ne izsiljevati bruhanja. Poiskati zdravniško pomoč.
Takojšnje ukrepanje lahko zmanjša učinke.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni ali zapozneli
Simpromi:
Ni znakov.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Ob zaužitju posvet z zdravnikom. Ob kontaktu z očmi posvet z zdravnikom.
VARNOSTNI LIST
Stran 3 od 7
Datum 1. izdaje: 25.09.2011
OPTICLEAN čistilo za vetrobransko steklo Št. rev.: 01
Datum rev. izdaje: 01.08.2012
koncentrat do -70°C
5. PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje:
Neustrezna sredstva za
gašenje:
CO2, pena odporna na alkohol, gasilni prah, pesek, zemlja, v omejenem obsegu tudi
razpršen vodni curek.
Voda v polnem curku.
5.2
Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
CO, CO2, saje, nedefinirane organske in anorganske komponente.
Nevarni produkti razgradnje:
5.3
Nasvet za gasilce
Ukrepi pri gašenju/zaščita:
Gasiti v smeri vetra. Negoreče posode hladiti z razpršeno vodo in jih prestaviti na
varno mesto. Preprečiti iztekanje pripravka. Pri gorenju se lahko sproščajo nevarni
plini. Uporabiti zaščito za dihala.
6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1 Osebni varnostni ukrepi,
zaščitna oprema in postopki
v sili:
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
6.3 Metode in materiali za
zadrževanje in čiščenje:
Uporabljati varovalno opremo (glej točko 8). Zavarovati nezaščitene osebe.
Skrbeti za zadostno zračenje. Zaščititi dihala pred vdihavanjem hlapov. Preprečiti
stik s kožo in očmi.
Preprečiti pronicanje v vodo, vodna zajetja, kanalizacijo, jame in kleti.
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino- absorbenti (npr. pesek, žagovina in
sintetična opojna sredstva). Poskrbeti za zadostno zračenje. Ne splakovati z vodo
ali čistili na vodni osnovi.. Odpadne snovi odstraniti v skladu z navodili iz točke
13 (»Odstranjevanje«), t.j. samo na organizirana odlagališča za nevarne odpadke.
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Izdelek prenašati v zaprti embalaži. Upoštevati običajne previdnostne ukrepe, ki veljajo za delo s kemikalijami. Skrbeti za
zadostno zračenje prostora med rokovanjem z izdelkom. Preprečiti izpostavljenost visokim temperaturam in kontaminaciji z
vodo. Posode tesno zapirati. Ne vdihavati hlapov. Pri delu ne jesti, piti in kaditi. Zavarovati pred viri vžiga.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:
Hraniti na suhem v tesno zaprti in pravilno označeni embalaži v hladnem (4-35°C) in suhem prostoru ter ločeno od živil,od
alkalij, kislin in oksidantov.
Primerna embalaža: originalna embalaža, nerjaveče jeklo, polietilen, polipropilen, teflon. Neprimerna embalaža je
embalaža, ki je prevlečena s cinkom ali je galvanizirana.
7.3Posebne končne uporabe:
Ni posebne končne uporabe.
VARNOSTNI LIST
Stran 4 od 7
Datum 1. izdaje: 25.09.2011
OPTICLEAN čistilo za vetrobransko steklo Št. rev.: 01
Datum rev. izdaje: 01.08.2012
koncentrat do -70°C
8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA
8.1 Parametri nadzora
Nevarne sestavine
Etandiol
(monoetilen glikol)
Izopropil alkohol
(izopropanol)
(Propan 2-ol)
CAS št.
EC
index št.
107-21-1
203-473-3
603-027-00-1
67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
Mejne vrednosti
Učinek
Razvrstitev
Op.
R-stavki
2
K
EU
R22
4
Y,
BAT
R11, 36, 67
R
M
mg/m3
ml/m3
KTV
Xn
/
/
52
20
F, Xi
/
/
500
200
Legenda: KTV- Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki ji
je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 min in se ne sme
ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna
vrednost se izraža v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoračitve mejne vrednosti.
R - Rakotvorno – lahko povzroči raka.
M - Mutageno – lahko povzroči dedne genske okvare.
1-3 – Številke 1,2,3 pomenijo skupino rakotvornosti ali mutagenosti po EU razvrstitvi.
K - Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo;
EU - mejna vrednost določena na ravni Evropske unije.
8.2 Nadzor izpostavljenosti
Tehnični varovalni ukrepi za omenjene izpostavljenosti so navedeni tudi v poglavju 7 »Ravnanje z nevarno snovjo /
pripravkom in skladiščenje«.
Splošna navodila:
Ne sme priti v stik s hrano, pijačo in tobakom. Med odmori in na koncu dela umiti roke. Delovno
obleko hraniti ločeno od zasebnih oblačil. Umazana prepojena oblačila takoj sleči. Preprečiti stik s
kožo in z očmi. Uporaba zaščitne kreme. Ne vdihavati plina/hlapov/meglic.
Zaščita dihal:
Obvezna na delovnih mestih, kjer ni zadostnega prezračevanja. Pri razprševanju nositi masko ( EN
14387 tip A).
Zaščita rok:
Uporaba rokavic za varovanje pred kemikalijami (EN 374). Material, iz katerega so izdelane
rokavice, mora biti nepropusten in odporen proti produktu – npr. Butil ali Nitrilkavčuk. Preden
rokavice uporabite, jih preglejte.
Zaščita oči:
V primeru brizganja uporaba nepropustnih varovalnih očal / obraznega ščitnika.
Zaščita telesa in higiena:
Delovna obleka.
VARNOSTNI LIST
Stran 5 od 7
Datum 1. izdaje: 25.09.2011
OPTICLEAN čistilo za vetrobransko steklo Št. rev.: 01
Datum rev. izdaje: 01.08.2012
koncentrat do -70°C
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnosti
FIZ. ALI KEM. LASTNOST:
REZULTAT:
tekoče
Izgled:
modra
Barva:
Značilen po agrumih
Vonj:
6-8
pH:
< 40°C
Tališče:
n.a.
Vrelišče:
n.a.
Relativna gostota
n.a.
Kinematična viskoznost:
n.a.
Parni tlak:
topno
Topnost v vodi:
60% (masni delež)
Vsebnost organskih hlapov:
Vsebnost trdne snovi:
n.a.
Vsebnost vode:
n.a.
Plamenišče:
n.a.
Vnetišče:
39C
Temperatura razpada:
n.a.
Meje eksplozivnosti:
spodnja:
4,9% (V).
zgornja:
14,6%(V)
Samovžig:
Proizvod ni samovnetljiv.
Nevarnost eksplozije:
Proizvod ni eksploziven.
n-oktanol/voda (log POW)
n.a.
STANDARD:
9.2. Drugi podatki
Gostota:
~0,950 – 1,000 g/cm3
pri 20C
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1 Reaktivnost
Izelek ni reaktiven ob normalnih pogojih ravnanja in skladiščenja. Izogibati se kontakta z
močnimi oksidanti.
10.2 Kemijska stabilnost:
Izdelek je pri normalnih pogojih ravnanja, skladiščenja in uporabe stabilen.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Izdelek je nezdružljiv z oksidanti in kislinami.
10.4 Pogoji, ki se jim je potrebno izogniti: Izogibati se kontaktu z močnimi oksidanti.
10.5. Nezdružljivi materiali: Izogibati se pocinkanim posodam.
10.6. Nevarni produkti razgradnje: Ni poznan.
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna oralna strupenost
Akutna dermalna strupenost
Draženje kože
Draženje oči
Občutljivost
Lahkohlapne komponente (VOC)
LD50,podgana,: > 2000 mg/kg
LD50, kunec, : > 2000 mg/kg
Ne draži.
Rahlo dražeče
Niso znani učinki občutljivosti.
Ne vsebuje.
VARNOSTNI LIST
Stran 6 od 7
Datum 1. izdaje: 25.09.2011
OPTICLEAN čistilo za vetrobransko steklo Št. rev.: 01
Datum rev. izdaje: 01.08.2012
koncentrat do -70°C
12. EKOLOŠKE INFORMACIJE
12.1 Strupenost
LC50 (96h)-ribe (tota iridea):
EC50 (48h) –Daphnia magna
11,5 mg/l
5,1 mg/l
EC50 (96h)–alge (Selenastrum capricornutum)
/
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Biološka razgradljivost:
n.a.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Ni podatkov.
12.4 Mobilnost v tleh
Ni podatkov.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPBT
Ni podatkov .
12.6 Drugi škodljivi učinki
Ni podatkov.
13. ODSTRANJEVANJE
13.01 Metode ravnanja z odpadki
Odpadki:
V skladu z veljavnimi smernicami EU ter lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi predpisi (Pravilnik
o ravnanju z odpadki) je odpadek razvrščen kot odpadek s klasifikacijsko številko 16 01 14, nevarna
lastnost odpadka: H5. Odstranjuje se ga lahko le na organiziran način ali z odlaganjem na prilagojena
odlagališča za nevarne snovi.
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo, vodo ali tla.
Prazna embalaža: Po odstranjevanju ostankov, v skladu z veljavnimi smernicami EU ter lokalnimi, regionalnimi in
nacionalnimi predpisi (Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo) je embalaža
razvrščena kot odpadek s klasifikacijsko številko 15 01 10. Odstranjuje se ga lahko le na organiziran
način.
14. INFORMACIJE O TRANSPORTU
Kopenski transport:
ADR/RID- GGVS/E Razred : 3
UN- Številka:
1987
Embalažna skupina:
II
Listek za nevarnost:
3
Oznaka blaga: 1987 vnetljiva tekočina, n.d.n. vsebuje
Izopropanol /etanol-raztopina
Opomba: Vsebuje etanol in 2-propanol
Letalski transport:
ICAO/IATA Razred :
UN/ID- Številka:
Label:
3
1987
3
Ladijski transport:
IMDG/GGVSee Razred :
3.2
UN- Številka:
1987
MFAG:
305
Embalažna skupina:
II
EMS-število:
F-E, S-D
Onesnaževalec marine:
NE
Pravo tehnično ime: vnetljiva tekočina, n.o.s./PAC 305 (5L) CAC 307 (60L)
Opomba:
Vsebuje etanol in 2-propanol
Embalažna skupina:
II
Pravo tehnično ime:
vodni Isopropanol /etanol- raztopina
Opomba: Vsebuje etanol in 2-propanol
Opomba: /
Predpisi: Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga – ADR.
VARNOSTNI LIST
Stran 7 od 7
Datum 1. izdaje: 25.09.2011
OPTICLEAN čistilo za vetrobransko steklo Št. rev.: 01
Datum rev. izdaje: 01.08.2012
koncentrat do -70°C
15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1 Predpisi /Zakonodaja:
 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006
 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju,
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
 Uredba komisije (EU) št, 453/2010 z dne 20.maj 2010
 Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS, št. 110/2003, 47/2004, 16/2008, 9/2011)
 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. 35/2005, 54/2007, 88/2008)
 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 67/2005, 137/2006,
88/2008, 81/2009)
 Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 34/2008)
 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007)
 Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
/ADR/ (Ur.l. RS, št. 9/2003, 66/2003, 9/2005, 9/2007, 125/2008)
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št.
100/2001, 39/2005, 53/2007, 102/2011)
15.2 Ocena kemijske varnosti:
Za to snov ali sestavine zmesi ocena kemijske varnosti še ni na razpolago.
16. DRUGE INFORMACIJE
Viri varnostnega lista:
Varnostni list, GLASS-70, Gicar spa, Izdan: januar 2008.
Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v
stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe
ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca
izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka.