LETNO POROČILO za leto 2012 - Zdravstveni dom Ravne na

Comments

Transcription

LETNO POROČILO za leto 2012 - Zdravstveni dom Ravne na
LETNO
POROČILO
za leto 2012
VSEBINA
1 SPLOŠNI DEL
2
1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA
3
1.1.1 Osebna izkaznica
3
1.1.2 Ustanovitelji
3
1.1.3 Dejavnost
3
1.1.4 Vodenje in upravljanje
5
1.1.5 Zakonske in druge pravne podlage
7
1.1.6 Cilji
8
2 POSEBNI DEL
9
2.1 REALIZACIJA DELOVNEGA NAČRTA
9
2.1.1 Kadri
10
2.1.1.1 Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
12
2.1.2 Investicije in investicijsko vzdrţevanje
13
2.1.2.1 Javna naročila v letu 2012
13
2.1.3 Nadzori in revizije v letu 2012
14
2.1.3.1 Nadzori
14
2.1.3.2 Notranja revizija
15
2.2 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012
16
2.2.1 Pogoji poslovanja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem v letu 2012
16
2.2.2 Realizacija prihodkov v letu 2012
18
2.2.3 Realizacija odhodkov v letu 2012
20
2.2.4 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
23
2.2.5 Rezultat poslovanja Zdravstvenega doma Ravne za poslovno leto 2012
24
2.3 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA
KOROŠKEM ZA LETO 2012
24
2.3.1 Pojasnila k postavkam bilance stanja
25
2.3.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
25
2.3.1.2 Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
28
1
2.3.1.3 Zaloge (AOP 023)
29
2.3.1.4 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
30
2.3.1.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
31
2.3.2 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
32
2.3.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov
32
2.3.2.2 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka
33
2.3.2.3 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 34
3 PRILOGE
36
2
1 SPLOŠNI DEL
1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA
1.1.1 Osebna izkaznica
Ime zavoda:
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Skrajšano ime:
ZD Ravne
Sedeţ:
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
Matična številka:
5054907000
Davčna številka:
56251432
Šifra uporabnika:
92371
Transakcijski račun: SI56 0130 3603 0923 764 pri Upravi RS za javna plačila
Direktor zavoda:
mag. Stanislav Pušnik, dr.med., spec. medicine dela, prometa in športa
telefon:
02 87 05 200
Telefaks:
02 87 05 223
Elektronski naslov:
[email protected]
1.1.2 Ustanovitelji
Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je leta 1991 z Odlokom o
ustanovitvi javnega zavoda ustanovila Občina Ravne na Koroškem za izvajanje zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni in je vpisan v sodni register Republike Slovenije. Nov odlok o
ustanovitvi je bil sprejet zaradi ustanovitve novih občin in spremembe šifranta dejavnosti ter
objavljen v Uradnem listu RS, št. 137, decembra 2004. Ustanovitelji zavoda so:
 Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
 Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje,
 Občina Meţica, Trg Svobode 1, 2392 Meţica in
 Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
1.1.3 Dejavnost
Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je del mreţe javne zdravstvene sluţbe, ki
so jo določile občine ustanoviteljice za zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni
in opravlja dejavnost v skladu z:
3
 Zakonom o zdravstveni dejavnosti ( UL RS št. 23/05) in
 Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 72/06UPB3, 91/07, 71/08, 76/08 in 87/11).
Zavod načrtuje svoje delo in razvoj z letnimi načrti, v skladu z vsakoletnim splošnim
dogovorom za izvajanje zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.
V skladu z mreţo, ki so jo sprejele ustanoviteljice, zavod opravlja dejavnost na 4-ih lokacijah,
in sicer na sedeţu zavoda na Ravnah na Koroškem, ter na treh zdravstvenih postajah na
Prevaljah, v Meţici in Črni na Koroškem.
Vsebina zdravstvene dejavnosti:
Splošno zdravstvo opravlja kurativne in preventivne zdravstvene storitve, spremlja
zdravstveno stanje prebivalstva in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje
zdravja ter skrbi za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni ter rehabilitacijo
bolnikov in poškodovancev. Izvaja preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin
prebivalstva, še posebej otrok in mladine, zdravstveno vzgojo (šola za starše, predavanja),
patronaţno zdravstveno varstvo. Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo v okviru
deţurne sluţbe in sluţbe nujne medicinske pomoči.
Izvaja zdravstveno varstvo delavcev (dispanzer za medicino dela, prometa in športa),
zdravstvene preglede športnikov, voznikov amaterjev in poklicnih voznikov, ugotavlja
začasno nezmoţnost za delo in zagotavlja izvajanje pravic iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem ima tudi ustrezne kapacitete in predvsem
usposobljen kader za izvajanje diagnostičnih (laboratorij, rentgen) in terapevtskih storitev
(fizioterapija). Na področju varovanja zdravja pred nalezljivimi boleznimi dosledno izvaja
republiški program cepljenja za tekoče leto in skrbi za ustrezno precepljenost rizične
populacije (otroci in mladina). Na področju psihičnega zdravja deluje psihohigienski
dispanzer.
Vsebina dejavnosti posamezne zdravstvene postaje je oblikovana v skladu z zatečeno mreţo,
potrebami populacije in njenimi demografsko-epidemiološkimi značilnostmi.
Reševalne prevoze (urgentne in ne urgentne) zagotavlja Zdravstveno reševalni center
Koroške, ki je posebej oblikovan javni zavod s sedeţem na Ravnah na Koroškem.
Zobozdravstvo je razporejeno po zdravstvenih postajah in osnovnih šolah, v ambulanti za
odraslo populacijo in dveh ambulantah za šolsko mladino. Zobozdravstvena sluţba izvaja vse
storitve v zvezi z zdravljenjem bolezni zob in ustne votline ter protetiko, s posebnim
4
poudarkom na zobozdravstveni vzgoji in preventivi. Izvaja tudi ortodontsko zdravljenje otrok
in mladine.
Specialistična ambulantna dejavnost je organizirana v okviru primarne zdravstvene
dejavnosti na lokaciji na Ravnah ter obsega:
 dispanzer za diabetike,
 ambulanto za bolezni ušes, nosa in ţrela (ORL),
 ambulanto za slušne aparate,
 koloproktološko ambulanto,
 ortopedsko ambulanto,
 ambulanto za antikoagulacijsko zdravljenje in
 ultrazvočno ambulanto.
1.1.4 Vodenje in upravljanje
Organi zavoda so:
 svet zavoda,
 direktor zavoda in
 strokovni svet zavoda.
Svet zavoda
Svet zavoda je organ upravljanja javnega zavoda. Šteje 7 članov, od katerih izvolijo 2 člana,
kot predstavnike zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, delavci v javnem zavodu, 4
člane, kot predstavnike ustanoviteljev, imenujejo ustanovitelji – občine Ravne na Koroškem,
Prevalje, Meţica in Črna na Koroškem ter 1 člana, kot predstavnika zavarovancev in drugih
uporabnikov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Svet javnega zavoda je izvoljen za 4-letno mandatno obdobje, imenovanje in odpoklic ter
trajanje mandatov predstavnikov ustanoviteljev in zavarovancev pa določajo v svojih aktih
ustanovitelji in ZZZS.
V letu 2012 je svet zavoda deloval v naslednji sestavi:
Ime in priimek
Martin Kajzer
Janko Ogris
Predstavnik
Predsednik, predstavnik Občine Ravne
Namestnik predsednika, predstavnik zaposlenih
Joţica Megušar Sedelšak
Alojz Velunšek
Članica, predstavnica zaposlenih
Član, predstavnik Občine Prevalje
5
Janez Praprotnik / Joţe Kaker
Tatjana Uranc
mag. Eva Praprotnik
Član, predstavnik Občine Črna na Koroškem
Članica, predstavnica Občine Meţica
Članica, predstavnica zavarovancev
Svet javnega zavoda ima naslednje pristojnosti:
 sprejema Statut in druge splošne akte, ki so vezani na status in organiziranje javnega
zavoda,
 sprejema programe dela in razvoja javnega zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje
 najmanj enkrat letno poroča in pošilja ustanoviteljem podatke o poslovnih rezultatih in
druge, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev
 določa finančni načrt, periodične obračune in zaključni račun javnega zavoda
 predlaga ustanoviteljem spremembe ali razširitve dejavnosti
 odloča o dajanju prostorov in opreme v najem
 daje predloge in mnenja ustanoviteljem in direktorju o posameznih vprašanjih
poslovanja javnega zavoda
 imenuje člane strokovnega sveta ter drugih stalnih ali občasnih organov
 v soglasju z ustanovitelji imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda
 odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z drugimi splošnimi akti javnega zavoda in
z zakonom.
Direktor zavoda
Poslovodni organ javnega zavoda je direktor. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod,
vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.
Direktor Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem je mag. Stanislav Pušnik, dr.med.,
specialist medicine dela, prometa in športa.
V okviru pravic in dolţnosti direktor zlasti:
 predlaga poslovno politiko, delovni program in razvojni plan ter sprejema ukrepe za
njuno izvajanje,
 izvaja sklepe Sveta javnega zavoda in ustanoviteljev,
 odloča o sklenitvi delovnega razmerja, o razporejanju delavcev ter o uresničevanju
posamičnih pravic in obveznosti delavcev,
 imenuje glavno sestro in vodje organizacijskih enot,
 daje poročila o rezultatih poslovanja po periodičnih in letnem obračunu,
 sprejema splošne akte za delo in poslovanje javnega zavoda ter uresničevanje pravic in
obveznosti iz delovnih razmerij na strani delodajalca,
6
 opravlja druge zadeve, določene z zakoni in splošnimi akti javnega zavoda in
ustanoviteljev.
Strokovni svet zavoda
Strokovni svet javnega zavoda je kolegijski strokovni organ javnega zavoda, sestavljen iz 5-ih
članov, ki jih imenuje Svet zavoda. Po funkciji so člani strokovnega sveta direktor oz.
strokovni vodja zavoda, glavna sestra in praviloma vodji organizacijskih enot splošnega
zdravstva in zobozdravstva. Petega člana izmed zdravnikov predlaga direktor.
Člani strokovnega sveta v letu 2012 so bili:
mag. Stanislav Pušnik
Andreja Rezar
Zdenka Koţelj Rekanović
Bernarda Oserban
direktor ZD Ravne
glavna sestra
vodja splošnega zdravstva
vodja zobozdravstva
Joţica Megušar Sedelšak
Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:
 obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda,
 določa in predlaga Svetu javnega zavoda načrt strokovnega dela javnega zavoda za
plansko obdobje,
 daje Svetu in direktorju mnenja glede organizacije dela javnega zavoda,
 odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme v skladu s smernicami razvoja in
razpoloţljivimi sredstvi,
 predlaga plane izobraţevanja in strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev v
javnem zavodu,
 predlaga plan specializacij in odloča o pogojih kandidatov za specializacije,
 imenuje mentorje zdravstvenim delavcem,
 odloča o pritoţbah uporabnikov na delo zdravstvenih delavcev v javnem zavodu,
 odloča o drugih zadevah, za katere ga pooblasti Svet javnega zavoda ali direktor.
1.1.5 Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage (osnovne - ne navajamo sprejetih sprememb), ki
opredeljujejo in pojasnjujejo delovno področje Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, so:
 Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/99),
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 9/92),
 Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 9/92),
7
 Zakon o zdravniški sluţbi (UL RS, št. 98/99),
 Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (MUV-št. 7/91, UL RS, št. 137/04),
 Pravilnik o NMP (UL RS, št. 57/07),
 Splošni dogovor in Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravniško
dejavnost in sprejeti aneksi (Občasniki ZZZS). Druga zakonodaja, predvsem tudi s
področja računovodstva.
1.1.6 Cilji
Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz sprejete razvojne in poslovne politike zavoda so:
 Ohranitev enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
 Izvajanje prednostnih nalog iz Programa ministrstva za zdravje.
 Izvajanje preventivnih zdravstvenih ukrepov in zdravstvene ter zobozdravstvene
vzgoje.
 Izboljšanje kvalitete dela v smislu zagotavljanja celovite kakovosti in stroškovne
učinkovitosti.
 Zagotavljanje kadrovske, strokovne in organizacijske stabilnosti.
 Prilagajanje potrebam populacije, ki izhajajo iz rezultatov spremljanja demografske in
vitalne statistike ter obolevnost populacije.
 Zagotavljanje ustreznih materialno tehničnih pogojev za delo zaposlenih podprtih z
znanstveno medicinskimi doseţki, novimi znanji in tehnologijami.
 Sodelovanje z zavodi in drugimi izvajalci zdravstvenega varstva na primarni,
sekundarni in terciarni ravni ter ministrstvom za zdravje.
 Sodelovanje s poslovnimi partnerji (ZZZS, Vzajemna, AdriaticSlovenica,…).
 Sodelovanje z drugimi socialnimi zavodi in institucijami, podjetji, zasebniki.
 Trţenje zdravstvenih storitev v deficitarnih programih.
 Vključevanje v širši informacijski sistem v smislu izboljšanja strokovnega sodelovanja
ter spremljanja, obračunavanja, kontroliranja in poslovnega odločanja.
 Zaščita pravic uporabnikov in izvajalcev s transparentnostjo izvajanja dejavnosti ter
upoštevanjem doktrinarnih in strokovnih stališč.
Našteti cilji torej izhajajo iz sprejete razvojne in poslovne politike zavoda, s ciljem
ohraniti obliko in vsebino dejavnosti (tako kot jo opredeljujejo 5., 7. in 9. člen zakona o
zdravstveni dejavnosti) v skladu z demografskimi značilnostmi populacije, njenimi
zdravstvenimi potrebami ter ţeljo po zagotovitvi optimalne kvalitete storitev, ob
racionalni uporabi vseh virov in uvedbi strokovne in stroškovne učinkovitosti.
8
2 POSEBNI DEL
2.1 REALIZACIJA DELOVNEGA NAČRTA
V splošnih ambulantah smo v letu 2012 imeli 106.364 obiskov, opravili pa smo 314.529
količnikov. Opravljenih je bilo 1.243 preventivnih pregledov, tako da smo priporočeno število
presegli.
V otroškem in šolskem dispanzerju je bilo 22.983 obiskov, od tega 4.423 preventivnih,
opravili pa smo 104.115 količnikov. Skupna realizacija programa je bila to leto večja na račun
preventive.
Na fizioterapiji smo spet presegli program in sicer za 13,8%.
V patronaţni dejavnosti ter zdravstveni negi je bil program realiziran 97,8% in sicer v
nekoliko večjem deleţu v osnovni dejavnosti.
Realizacija programa v dispanzerju za mentalno zdravje - opravili smo 75,5% točk, je
bistveno niţja zaradi ne priznanja storitev naše psihologinje na področju terapevtske
dejavnosti in standardizacije programa. Dispanzer je v letu 2012 obiskalo 4.070 oseb. V
psihiatrični ambulanti je preseţeno število točk za 18,5%. Od aprila 2012 imamo priznana dva
tima, realizirano pa je bilo 5.359 obiskov, kar potrjuje nedvomno dejstvo, da smo imeli
tovrstne dejavnosti v preteklosti premalo.
Dispanzer za ţenske je v letu 2012 obiskalo 11.009 ţensk, plan količnikov pa smo realizirali
nekoliko bolje kot prejšnje leto in sicer 85,4%.
V ORL dejavnosti in dejavnosti ambulante za slušne aparate smo pregledali nekaj več, to je
1.543 oseb, plan točk pa realizirali 81,8%.
Diabetični dispanzer je obiskalo 3.674 oseb, plan storitev pa je bil preseţen za 13,6%.
V ambulanti za antikoagulacijsko zdravljenje je bilo 3.960 obiskov, realizacija plana točk pa
je 86,7%.
V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa smo presegli plan za 29,7%.
Pri diagnostičnih storitvah smo nudili Rtg storitve 12.191 osebam, plan pa presegli za 2,0%
(indeks na preteklo leto 102,4). Realizacija programa na UZ diagnostiki je bistveno večja kot
v preteklem letu in znaša 92,1% z indeksom 109,6 glede na preteklo leto, pregledanih pa je
bilo 1.781 oseb.
9
Preseganje plana laboratorijskih storitev je bilo v letu 2012 še za 8,9% večje kot v letu 2011,
to je 134,0% za količnike in 187,3% za točke.
V deţurni ambulanti je v letu 2012 poiskalo pomoč 9.783 zavarovancev, opravili pa smo
40.489 količnikov, kar je za indeks 1,5 manj kot leta 2011. V letu 2012 pa je bilo
evidentiranih več storitev v ambulantah v socialnih zavodih in sicer z indeksom 104,9 glede
na leto 2011.
V zobozdravstvu smo realizirali plan na področju zobozdravstva za odrasle 102,4%, v
mladinskem zobozdravstvu pa, zaradi celoletne odsotnosti zobozdravnice, le 64,4%. V
ortodontiji smo tokrat presegli plan za 2,0%. Plan na zobnem rentgenu smo v letu 2012
presegli za 12,4%.
Na področju zdravstveno vzgojnih programov in delavnic v okviru preventive
kardiovaskularnih bolezni je realizacija nekoliko večja kot leta 2011. Ţal pripravljenost
zavarovank in zavarovancev za vključitev upada.
Interes za dejavnost koloproktološke in predvsem ortopedske ambulante, čeprav gre za
samoplačniški program, ostaja relativno velik, preseganje predvidenega programa je v
ortopedski ambulanti 6,1%. Ambulanti so obiskale 801 osebe.
Skupno je realizacija programa storitev nekoliko manjša kot v preteklem letu, ţal je nismo
dosegli pri nekaterih storitvah, v finančnem delu pa ne dobili plačanih preseţkov in ne
nerealiziranega programa. Relativno še vedno dobra realizacija delovnega načrta po
dejavnostih, ki je v prilogi, je pogojena predvsem z dobrim, tudi dodatnim, delom nosilcev
dejavnosti in vključitvijo upokojenih sodelavk in sodelavcev ter zdravnikov iz drugih
zavodov.
2.1.1 Kadri
V ZD Ravne na Koroškem je bilo na dan 31.12.2012 119 zaposlenih, povprečno število
zaposlenih iz delovnih ur v letu 2012 je bilo 119,05.
Po podjemnih pogodbah je v letu 2012 v ZD Ravne delalo 30 izvajalcev.
Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteţenje javnih financ (ZUJF) z 31.05.2012 so se razmere na
področju zaposlovanja zaostrile. Zavodi so s spremembami, ki jih prinaša ZUJF izgubili
samostojnost glede zaposlovanja kadrov. Za zaposlitev moramo pridobiti soglasje sveta
zavoda, ki izda soglasje s predhodnim soglasjem ţupana. Omejitve je ZUJF prinesel tudi na
področju podjemnih pogodb. Javni zdravstveni zavod lahko za opravljanje zdravstvenih
storitev sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje
zdravstvenih storitev za javni zdravstveni dom ekonomsko smotrnejše in če:
10
 za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti
pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev ali njihovega manjšega obsega
ali
 gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega
zavoda za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja ali
 javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti
pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Pred sklenitvijo podjemne pogodbe mora zdravstveni delavec predloţiti veljavno soglasje za
delo pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, ki
opravlja zdravstveno dejavnost. Veljavnost soglasja in posledično tudi podjemne pogodbe je
omejena na največ 12 mesecev.
V letu 2012 smo zaposlili 1 zdravnico specialistko psihiatrije, 2 zdravnici - specializantki, 1
zdravnico – pripravnico, 1 diplomirano medicinsko sestro in 1 laboratorijskega tehnika. V letu
2012 smo zaposlili tudi 8 pripravnikov (7 tehnikov zdravstvene nege in 1 diplomiranega
inţenirja radiologije).
V letu 2012 pa se je upokojilo 5 delavk (zdravica specialistka ginekologije, administratorka,
čistilka, kurirka in babica), zaposlitev pa so zaključili tudi 2 zdravnici specializantki, srednja
medicinska sestra s specialnimi znanji v laboratoriju in 5 pripravnikov (5 tehnikov
zdravstvene nege).
V Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem je v letu 2012 11,76% zaposlenih moških in
88,24% ţensk. 47,06% zaposlenih je starih med 31 in 50 let. Starejših od 50 let pa je 38,66%
vseh zaposlenih.
11
Struktura zaposlenih na dan 31.12.2012 v primerjavi s strukturo zaposlenih na dan
31.12.2011:
Struktura
zdravstveni delavci
št. zaposlenih na
dan 31.12.2012
%
št. zaposlenih na dan
31.12.2011
52%
62
62
6%
7
7
zdravstveni sodelavci
18%
21
21
nezdravstveni delavci
19%
23
23
5%
6
3
100,00%
119
116
zobozdravstveni delavci
pripravniki
SKUPAJ
Zdravstveni delavci so: zdravniki, diplomirane medicinske sestre, višje medicinske sestre,
zdravstveni tehniki.
Zobozdravstveni delavci so: zobozdravniki, zobozdravstveni asistenti.
Zdravstveni sodelavci so: klinični psiholog specialist, psiholog, psiholog – delo z osebami s
psihično motnjo, logoped, fizioterapevti, medicinski biokemik specialist, laboratorijski
inţenirji, radiološki inţenirji.
Nezdravstveni delavci so: vzdrţevalec-tehnik, čistilke, voznik-kurir, vzdrţevalec perila,
delavci v upravi, zaposleni preko javnih del.
2.1.1.1 Strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje
Kontinuirano strokovno izobraţevanje in izpopolnjevanje je nujno za razvoj stroke in
izpolnjevanje pogojev za podaljšanje licence za opravljanje zdravstvene dejavnosti. ZD Ravne
si prizadeva omogočiti izobraţevanja kar največ zaposlenim. Na ta način poskušamo tudi
dvigniti nivo kakovosti dela. Ob tem smo tudi upoštevali priporočilo Ministrstva za zdravje,
ki pravi, da je nujno potrebno izobraţevanje in strokovno izpopolnjevanje omogočiti kar
najbolj racionalno, ekonomično in na način, da se čim bolj prepreči odsotnost zdravnikov in
delovnih procesov.
Strokovnih izpopolnjevanj se je v letu 2012 udeleţilo 84 zaposlenih, od tega se je 14
zdravnikov in zobozdravnikov udeleţilo 56 strokovnih izpopolnjevanj, 18 diplomiranih
medicinskih sester je bilo na 79, 25 zdravstvenih tehnikov pa na 66 strokovnih
izpopolnjevanjih, zdravstveni sodelavci (laboratorijski delavci, psihologi, fizioterapevtke) so
se udeleţili 54 izpopolnjevanj, medtem ko se je 8 nezdravstvenih delavcev udeleţilo 15
strokovnih izpopolnjevanj.
V letu 2012 smo za plačilo kotizacij in šolnin za izobraţevanje zaposlenih na različnih
seminarjih, učnih delavnicah, simpozijih in kongresih, specializacijah namenili 46.532,13
12
EUR. V ta znesek so vključeni tudi potni stroški in dnevnice v zvezi z izobraţevanjem
delavcev.
Po ţe sklenjenih pogodbah o izobraţevanju je nadaljevalo izobraţevanje 15 zaposlenih, od
katerih sta dve zaključili šolanje, na novo smo sklenili 1 pogodbo.
ZD Ravne je vključen tudi v enotno Regijsko štipendijsko shemo Koroška, preko katere
štipendiramo 6 študentov medicine. Dve štipendistki koristita absolventski staţ, dve sta v 5.
letniku, ter dva štipendista v 3. letniku medicine v študijskem letu 2012/2013.
2.1.2 Investicije in investicijsko vzdrţevanje
Realizacija plana investicij, nabav opreme in drobnega materiala ter investicijskega
vzdrţevanja v letu 2012 je bila glede na finančno stanje v zavodu slaba, saj smo realizirali le
dobro tretjino nujnih investicij in prenesli investicijsko vzdrţevanje v to leto. Podrobna
razčlenitev je v prilogi.
2.1.2.1 Javna naročila v letu 2012
Tudi v letu 2012 so bile določene spremembe zakonodaje na področju javnih naročil. Z
31.12.2012 se je tudi zaključilo prehodno obdobje za upoštevanje Uredbe o zelenem javnem
naročanju.
Sami smo izvedli 2 postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, ki se izvede za javna
naročila blaga v vrednosti od 40.000,00 EUR do 130.000,00 EUR, in sicer Nabava
medicinskega potrošnega materiala, obvezilnega in sanitetnega materiala, sredstev za
dezinfekcijo in higieno po sklopih in Nabava laboratorijskega materiala po sklopih. Za
izvedbo javnega naročila za dobavo električne energije in zemeljskega plina smo pooblastili
Zdruţenje zdravstvenih zavodov Slovenije.
Pri javnih naročilih za blago in storitve, katerih vrednost je niţja od 20.000,00 EUR ter pri
javnih naročilih gradenj do 40.000,00 EUR naročnik lahko v skladu z zakonom vodi evidenco
o oddanih naročilih, ki obsega navedbo predmeta in vrednost javnega naročila. ZD Ravne tudi
pri teh nabavah ravna v skladu z načeli dobrega gospodarja in zbira ponudbe ali preverja cene
ter se pogaja z dobavitelji. Tudi v letu 2012 prevladujejo nabave raznega potrošnega
materiala, zdravstvene opreme in drobnega inventarja, kot je bilo sprejeto v finančnem načrtu.
V letu 2012 smo se tudi prijavili na 3 javne razpise, in sicer:
1. Javni razpis za dodelitev sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti za potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti.
13
2. Izvedba zdravstveno zaposlitvenega svetovanja kot pomoč brezposelnim invalidom in
drugim brezposelnim osebam z zdravstvenimi omejitvami pri iskanju ustrezne in primerne
zaposlitve ali kot pomoč in svetovanje pri vključitvi v ustrezen ukrep aktivne politike
zaposlovanja s ciljem odpravljanja ovir pri zaposlovanju zaradi zdravstvenih teţav.
3. Izvajanje nalog s področja zdravstvenega varstva pri delu za Pošto Slovenije d.o.o. za
območje Koroške.
2.1.3 Nadzori in revizije v letu 2012
2.1.3.1 Nadzori
V letu 2012 je ZZZS izvedel tri redne finančno medicinske nadzore, en finančni in en
administrativni redni nadzor. Prvi finančno medicinski nadzor je bil izveden v dejavnosti
splošna ambulanta v socialnem zavodu, kjer je bilo ugotovljeno, da smo napačno obračunali
1350 MTP-jev v vrednosti 416,93 EUR, kar smo morali vrniti ZZZS. Drugi finančno
medicinski nadzor je bil izveden v dejavnosti splošna ambulanta, hišni obiski, zdravljenje na
domu, kurativa ter splošna ambulanta v socialnem domu. Tudi ta nadzor je razkril, da smo
napačno obračunali 29 enot zdravil v vrednosti 184,78 EUR. Tretji finančno medicinski
nadzor pa je bil izveden v dejavnosti otorinolaringologije in sicer predpisovanje pripomočkov
za sluh. Ugotovljeno je bilo, da je sam protokol predpisovanja slušnih pripomočkov pravilno
izveden v skladu z določili Pravil OZZ.
Finančni nadzor je ZZZS izvedel v dejavnosti dispanzer za mentalno zdravje, kjer je bilo
ugotovljeno, da smo napačno obračunali 288,78 točk v vrednosti 884,83 EUR ter dobili tudi
pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR. Tudi na ta osnutek zapisnika smo se pritoţili, saj je v
obrazloţitvi zapisano, da lahko opravljene storitve beleţi le zdravnik specialist ali psiholog
specialist. Do sedaj teh teţav ni bilo. Zaradi ugotovljene sistemske napake smo morali
stornirati vsa poročila od 01.01.2012 dalje.
Administrativni nadzor s strani ZZZS je bil izveden na področju dejavnosti zdravstvena
vzgoja, kjer smo osnutek zapisnika dopolnili z dodatnimi obrazloţitvami, ki so bile
upoštevane.
Po sklepu zdravniške zbornice sta bila izvedena redna strokovna nadzora s svetovanjem dveh
zdravnic v splošni ambulanti.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Inšpektorat RS za javno upravo je opravil
kontrolni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb ZDIJZ in Uredbe o posredovanju in
ponovni uporabi informacij javnega značaja. Ugotovljeno je bilo kar nekaj nepravilnosti, ki pa
14
smo jih tudi odpravili. Z odpravo nepravilnosti je bil postopek inšpekcijskega nadzora
končan.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje je v letu 2012
izvedel 4 meroslovne nadzore, in sicer v:
 splošni ambulanti 2 na Prevaljah, kjer ni bilo ugotovljenih neskladij,
 splošni ambulanti 2 v Meţici, kjer ni bilo ugotovljenih neskladij,
 ambulanti nujne medicinske pomoči na Ravnah, kjer en merilnik krvnega tlaka ni bil
ustrezno označen z meroslovnimi predpisi, kar smo nemudoma uredili,
 otroškem dispanzerju na Ravnah, kjer ni bilo ugotovljenih neskladij.
S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območne
enote Maribor je bil v aprilu 2012 izveden inšpekcijski pregled v zvezi z ravnanjem z
odpadki. Ugotovljeno je bilo, da ni nepravilnosti.
Zdravstveni inšpektorat Ministrstva za zdravje je izvedel redni inšpekcijski nadzor z
namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja nalezljivih bolezni,
minimalnih sanitarnih zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, ravnanja z
odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjeni tej
dejavnosti, zdravniške sluţbe in duševnega zdravja v šolski zobni ambulanti OŠ Preţihovega
Voranca na Ravnah na Koroškem (konec marca 2012) in na sedeţu Zdravstvenega doma
Ravne na Koroškem (decembra 2012). V šolski zobni ambulanti je bilo ugotovljeno, da
Program preprečevanja bolnišničnih okuţb v zobnih ordinacijah ne vsebuje pisnih navodil,
kar smo dopolnili in o tem seznanili tako zaposlene kakor tudi inšpektorico, ki je izdala sklep
o ustavitvi postopka. Nepravilnosti v ZD Ravne ni bilo ugotovljenih. Zdravstveni inšpektorat
Ministrstva za zdravje je istočasno izvedel tudi redni inšpekcijski nadzor z namenom
preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja pacientovih pravic, kjer je bilo
ugotovljenih nekaj pomanjkljivosti, ki jih bomo odpravili po prejemu odločbe inšpektorata.
Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo je opravil nadzor izvajanja nujne
medicinske pomoči. Predlagajo reorganizacijo te dejavnosti na celotni Koroški. Na MZ RS bo
sklican sestanek vseh izvajalcev NMP Koroške regije, kjer bo predstavljen predlog, ki so ga
pripravili na ministrstvu in bo vezan na realizacijo urgentnega centra v bolnišnici Slovenj
Gradec. Če bodo predlagane bistvene spremembe obstoječega stanja bomo to predstavili tudi
na svetu zavoda in našim ustanoviteljem.
2.1.3.2 Notranja revizija
V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora
javnih financ ima zdravstveni zavod tri moţnosti glede izvedbe notranje revizije; lahko
15
ustanovi lastno notranje - revizijsko sluţbo, skupno notranje - revizijsko sluţbo, ki jo ustanovi
več proračunskih uporabnikov ali pa se posluţi storitev zunanjih izvajalcev pooblaščenih za
notranje revidiranje.
V ZD Ravne nimamo lastne notranje - revizijske sluţbe zato smo to nalogo zaupali zunanjim
izvajalcem. V preteklih letih smo ţe zagotovili notranjo revizijo na področju blagajniškega
poslovanja (2004), plač, osebnih prejemkov in povračil stroškov (2005), na področju javnih
naročil (2006), popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja (2007), pregled glavne knjige
(2008) ter pregled in ocenitev notranjih kontrol pri pripravi letnega poročila Zdravstvenega
doma Ravne na Koroškem za leto 2010 (2011).
V letu 2012 smo se odločili za pregled in oceno notranjih kontrol na področju blagajniškega
poslovanja v našem zdravstvenem domu. Na osnovi ugotovitev notranje revizije se priporoča,
da se zaradi zagotavljanja zakonitosti in varnosti pri ravnanju z denarnimi sredstvi, pripravi in
sprejme notranji predpis, ki bo natančno določal postopke in ravnanja z denarnimi sredstvi.
Posebni poudarek v internem predpisu je potrebno dati notranjemu nadzoru na področju
poslovanja z denarnimi sredstvi. Predvsem se priporoča določitev posebnega organa, ki bo
opravljal nadzor nad blagajniškim poslovanjem pomoţnih blagajn v ambulantah.
2.2 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012
V tem delu poslovnega poročila poročamo o rezultatu poslovanja Zdravstvenega doma Ravne
na Koroškem z vidika uresničitve ciljev, ki so bili zastavljeni v finančnem načrtu za leto 2012.
V prilogah letnega poročila so izkazi poslovanja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za
poslovno leto 2012. Vrednostne kategorije so primerjane tako s finančnim načrtom za
obravnavano leto, kot s tudi z doseţenimi v predhodnem letu. Izračunane so tudi vse strukture
in pomembnejši finančni kazalniki.
2.2.1 Pogoji poslovanja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem v letu 2012
Finančni načrt Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za leto 2012 je sprejel Svet
Zdravstvenega doma na seji dne 20.3.2012. Z njim so opredeljeni kratkoročni cilji
poslovanja, program dela in načrt zaposlovanja, plan investicij in nabav opreme ter sprejeti
vrednostni predračuni poslovanja za leto 2012.
Pri pripravi finančnega načrta Zdravstvenega doma v letu 2012 smo poleg pravnih podlag, ki
urejajo izdelavo finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov, upoštevali takrat znane
predpostavke:
16
 Na podlagi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012 ne pričakujemo
bistvenih sprememb v obsegu pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih
storitev, ki se financira iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter z doplačili do
polne cene. Predvideli smo začasno prestrukturiranje med dejavnostmi.

Program zdravstvene dejavnosti, ki je namenjen ostalim plačnikom (to so pravne in
fizične osebe), je planiran v enakem obsegu kot v predhodnem letu.

Stanje zaposlenih v ZD Ravne bo koncem leta 2012 znašalo 120 in bo za 3 osebe večje
kot je bilo stanje koncem prejšnjega leta. ZD Ravne planira zaposlitev enega
zdravnika specialista, tri zdravnike specializante in enega zobozdravnika za
nadomeščanje zobozdravnice na porodnem dopustu, delovno razmerje bo nudil vsaj
sedmim pripravnikom s srednjo medicinsko izobrazbo. Pričakovanih je pet upokojitev,
od tega najmanj ena ne bo nadomeščena. Število delavcev iz ur bo znašalo 120,78 in
bo za štiri delavce višje kot je bilo v letu 2011.
Pri vrednotenju posameznih postavk finančnega načrta smo upoštevali UMAR-jevo zimsko
napoved gospodarskih gibanj v R Sloveniji za leto 2012, Dogovor o ukrepih na področju plač
in drugih prejemkov v javnem sektorju in veljavno pogodbo z ZZZS s predlaganimi
prestrukturiranji. Upoštevali smo naslednja kvantitativna izhodišča:
 cene in vrednosti programov, ki se pokrivajo iz OZZ, ostanejo na nivoju iz
predhodnega leta,
 povprečna rast cen v letu 2012 znaša 1,8%,
 nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju bo 0,1%,
 višina drugih izdatkov zaposlenim (sredstva za povračila in nadomestila stroškov,
regres za letni dopust, premije ipd.) je v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
Vlada RS je koncem leta 2011 določila vsebino Splošnega dogovora za leto 2012, kjer pa
večjih posegov v vrednotenje programov zdravstvenih storitev ni bilo, saj so bili prvi ukrepi
za finančno vzdrţnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) uveljavljeni ţe leta 2009
(20% zniţanje priznane amortizacije in generalno zniţanje vrednosti programov za 2,5%),
tem so bili koncem leta 2011 dodani novi varčevalni ukrepi, ki so javni zdravstveni blagajni
prinesli v tem letu 12,2 mio EUR prihranka, javnim zdravstvenim zavodom pa dodatno
poslabšanje pogojev poslovanja, med drugim zaradi zniţanja deleţa tehničnega in
administrativnega kadra v cenah storitev za 5% in zniţanja priznanih plač zdravnikom v
deţurstvu znotraj ekip NMP.
Poglabljanje recesije in nujnost zniţanja javne porabe sta sredi leta 2012 narekovali sprejem
posebnega zakona – Zakona za uravnoteţenje javnih financ (ZUJF), ki je bistveno posegel v
obseg in strukturo javnofinančnih odhodkov. Zakon je neposredno posegel na področje
zdravstvene zakonodaje (zniţanje deleţev OZZ za 5 o.t. in zniţanje odmernega odstotka za
17
boleznine za prvih 90 dni, omejevanje sklepanja podjemnih pogodb), ukrepi na področju
omejevanja stroškov dela v javnem sektorju pa se odraţajo tudi v Aneksu št. 1 k Splošnemu
dogovoru za leto 2012. Aneks je bil sprejet koncem junija in je prinesel dodatne varčevalne
ukrepe zdravstvene blagajne. Poleg ukrepov iz ZUJF-a za zniţanje stroškov dela (zniţanje
plač, regresa za letni dopust in drugih povračil stroškov pri opravljanju dela v javnem
sektorju, zniţanja deleţa OZZ in povečanje udeleţbe prostovoljnih zavarovanj – PZZ) so bile
s 1.5.2012 dodatno zniţane vrednosti programov in cene zdravstvenih storitev vsem
izvajalcem za 3%. Z Aneksom št. 1 je bila izvedena tudi standardizacija dispanzerja za
mentalno zdravje, kar je ZD Ravne občutno razvrednotilo to dejavnost.
Pogoji poslovanja ZD Ravne na Koroškem so se po sprejetju Aneksa št. 1 k Splošnemu
dogovoru za leto 2012 močno poslabšali. O spremembah – zniţanju vrednosti programov je
izvajalce v zdravstvu ZZZS seznanil z obvestilom, učinkovale pa so od januarja dalje. Ocenili
smo, da bo skupni učinek na zmanjšanje prihodkov, ki izhajajo iz pogodbe z ZZZS za leto
2012 blizu minus 5% (dobrih 200.000 EUR), kar pomeni tako velik odmik od prvotnih
planskih izhodišč, da smo se odločili za izdelavo rebalansa finančnega načrta ZD Ravne na
Koroškem za leto 2012.
Rebalans finančnega načrta je sprejel Svet ZD Ravne na Koroškem 22.10.2012. Pri ponovni
uskladitvi prihodkov in odhodkov zdravstvenega doma smo upoštevali zniţane vrednosti
programov, ki jih priznava ZZZS, spremembo deleţev OZZ in PZZ, pričakovano realizacijo
delovnega programa in dodatno zmanjšanje porabe posameznih vrst materialov in storitev
sprotnega in investicijskega vzdrţevanja.
Pogodbo o izvajanju programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z veljavnostjo
od 1.1.2012 je ZD Ravne na Koroškem podpisal v začetku aprila 2012. Pogodbeni program
zdravstvenih storitev in njegova vrednost sta bila enaka tistima, ki smo ju upoštevali v
finančnem načrtu za to leto. Do konca leta sta bila sklenjena še dva dodatka k pogodbi.
Prvega je zdravstveni dom sklenil po arbitraţi – nestrinjanje s posledicami standardizacije
dispanzerjev za mentalno zdravje in predlog širitve specialistične ambulantne psihiatrije. V
prvi zadevi ZD ni bil uspešen, program psihiatrije pa je bil povečan postopno, tako da od
1.4.2012 obsega program 2 ekipi (povečanje za 0,8 ekipe). Z drugim dodatkom je ZZZS
Zdravstvenemu domu priznal 2% preseţenega programa zobozdravstva za odrasle.
2.2.2 Realizacija prihodkov v letu 2012
V letu 2012 je Zdravstveni dom Ravne na Koroškem ustvaril 5.480.125,74 evrov celotnih
prihodkov, ki so ugotovljeni po načelu nastanka poslovnega dogodka ali fakturirani
realizaciji. Celotni prihodki so zaostali za načrtovanimi za leto 2012 za 10 tisoč evrov (0,2%),
od doseţenih v predhodnem letu pa so niţji za 4,3% ali 246 tisoč evrov.
18
V obravnavanem poslovnem letu je bilo realizirano 5 mio in 468 tisoč evrov prihodkov od
poslovanja, kar je 99,8 % celotnih prihodkov, preostanek pa so drugi prihodki (10,6 tisoč
evrov ali 0,2% celotnih prihodkov), medtem ko finančni ter prevrednotovalni poslovni
prihodki skupaj znašajo le 1,8 tisoč evrov.
V nadaljevanju z grafičnim prikazom ponazarjamo gibanja prihodkov od poslovanja v
primerjavi s predhodnim letom in planom.
Iz prikazanega je razvidno, da so prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)
nekoliko niţji od planiranih in občutno niţji od realiziranih v predhodnem letu, medtem ko so
prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) skladni z načrtovanimi in višji
kot v letu 2011, prihodki od samoplačnikov in prihodki od ostalih plačnikov pa so blizu
planiranim, a niţji kot v letu prej. Manj kot smo predvidevali je bilo realizirano prihodkov od
sofinanciranja specializacij, več pa je refundacij za pripravnike.
Prihodki od poslovanja so v primerjavi z načrtovanimi nominalno niţji za 18 tisoč evrov
(0,3%), od doseţenih v letu 2011 pa za 218 tisoč evrov ali 3,8%. Še vedno največ prihodkov
od poslovanja predstavljajo prihodki, ki se nanašajo na pogodbeni program zdravstvenih
storitev in katerih vir so OZZ, PZZ in doplačila do polne cene. Iz teh virov je Zdravstveni
dom prejel 4 mio in 464 tisoč evrov (81,3% poslovnih prihodkov), kar je kar 4,4% ali 206
tisoč evrov manj kot v letu 2011 in 0,5% manj od planiranih. Končna vrednost prihodkov iz
OZZ za to poslovno leto je bila ugotovljena s končnim obračunom obveznosti med
zdravstvenim domom in ZZZS. Zdravstveni dom je iz OZZ prejel 3 mio in 927 tisoč evrov,
kar je kljub povečanju programa ambulantne psihiatrije za 5,5% (256 tisoč EUR) manj kot v
letu 2011. Zaradi povečanih deleţev plačil zdravstvenih storitev iz PZZ je bilo iz tega naslova
19
realizirano 5% (25 tisoč EUR) več prihodkov kot v predhodnem letu. Dosegli so 534 tisoč
evrov.
S prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za samoplačnike in ostale plačnike je
Zdravstveni dom Ravne ustvaril 650 tisoč evrov ali 11,8% poslovnih prihodkov. Ti so v
glavnem ustvarjeni kot prodaja storitev na trgu in so odraz visoko prekoračenega delovnega
programa dispanzerja medicine dela, prometa in športa, nadstandardnih zobozdravstvenih
storitev ter storitev samoplačniških specialističnih ambulant. Kot smo ţe ugotovili, se tudi ti
prihodki zmanjšujejo.
Iz prihodkov od tako imenovanih nezdravstvenih storitev (zaračunane najemnine, počitniška
dejavnost, pranje in šivanje, delo delavcev v drugih zavodih in funkcionalni oz. prerazdeljeni
stroški najemnikom) je ZD Ravne na Koroškem ustvaril 152 tisoč evrov ali 2,8% v prihodkov
od poslovanja. Primerjalni podatki so vsi pozitivni. Poleg teh je Zdravstveni dom iz naslova
refundacij stroškov dela pripravnikov prejel 70 tisoč evrov, iz naslova sofinanciranja
specializacij pa 124 tisoč evrov.
Finančni prihodki se nanašajo le na prejete obresti za sredstva na zakladniškem podračunu, ki
so skoraj usahnile.
V skupini drugih prihodkov za leto 2012 izkazujemo prejete odškodnine zavarovalnice.
Prevrednotovalni poslovni prihodki so preteţno realizirani z izterjavo odpisanih terjatev iz
preteklih let.
2.2.3 Realizacija odhodkov v letu 2012
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je v obravnavanem poslovnem letu posloval s
5.586.188,02 evrov celotnih odhodkov, ki so prav tako kot prihodki ugotovljeni po načelu
zaračunane realizacije. Načrtovano vrednost so presegli za 96 tisoč evrov ali 1,7%, od
doseţenih v letu 2011 pa so bili niţji za 114 tisoč evrov ali 2%.
Z rebalansom finančnega načrta za to leto smo predvideli, da bo Zdravstveni dom posloval z
izravnanimi prihodki in odhodki, tako da bi zniţal stroške poslovanja z ukrepi, ki so
uresničljivi na kratki rok. Z obračunom poslovanja za leto 2012 pa ugotavljamo, da so celotni
odhodki presegli celotne prihodke za 106.062,28 evrov ali za 1,9%.
Iz prikazanih strukturnih deleţev ugotavljamo naslednja gibanja posameznih skupin
dohodkov:
 za stroške materiala in storitev je bilo porabljeno 32,6% celotnih prihodkov, kar je 2,2
o.t. manj kot leto prej, vendar 2,4 o.t. več od načrtovanega deleţa;
 stroški dela so se povišali iz 57,7% celotnih prihodkov, kolikor je znašal deleţ v l.
2011, na 62,2%;
 deleţ stroškov amortizacije ohranja svoj deleţ – zadnje leto 3,3%, leto prej 3,4%;
 deleţ drugih stroškov se je ustalil na 3,7%;
20
 finančnih odhodkov je manj kot 0,1%, drugih odhodkov pa 0,1%.
Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb, ki se nadomešča iz preseţkov prihodkov oz.
povečuje preseţke odhodkov, v zadnjih letih nismo ugotovili.
Iz grafičnega prikaza lahko povzamemo, da so za načrtovanimi vrednostmi odhodkov
zaostali vsi stroški dela in drugi stroški, medtem ko so jih stroški porabljenega materiala,
stroški storitev in amortizacije presegli. Primerjava z realizacijo predhodnega leta pa kaţe, da
se v obravnavanem letu niso zniţali le stroški plač in prispevki na izplačane plače.
Stroški materiala in storitev so znašali 1 mio in 784 tisoč evrov, kar je sicer 211 tisoč evrov
manj od realiziranih v predhodnem letu, vendar pa za 124 tisoč evrov ali 7,5% več od planirane
vrednosti. V stroških materiala prevladujejo stroški zdravil, zdravstvenih in nezdravstvenih
materialov, ki so se zniţali manj kot smo načrtovali. Skladno s povečanjem cen so se povišali
tudi stroški električne energije in pogonskega goriva. Najpomembnejši stroški storitev so
stroški zdravstvenih in drugih poslovnih storitev, stroški tekočega vzdrţevanja osnovnih
sredstev in izplačila po podjemnih pogodbah, ki skupaj pomenijo 80% stroškov storitev. Ker so
21
bila odloţena vsa nenujna tekoča vzdrţevalna dela in investicijsko vzdrţevanje poslovnih
objektov, so ti stroški glede na leto 2011 prepolovljeni in so poleg stroškov strokovnega
izobraţevanja ter stroškov dela po podjemnih pogodbah največ doprinesli z zmanjšanju
stroškov te skupine.
Po Zakonu o računovodstvu v obračunu poslovanja upoštevamo vrednost financirane
amortizacije, ki je za poslovno leto 2012 znašala 183 tisoč evrov. Višina financirane
amortizacije, ki je tudi vir za investicije in nabave novih osnovnih sredstev se, tako kot deleţ v
cenah priznane amortizacije, nenehno zniţuje. Obračunana amortizacija na osnovi predpisanih
amortizacijskih stopenj je bila višja za 73 tisoč evrov. Za to razliko so se zmanjšale obveznosti
do virov sredstev.
Za stroške dela (plače, prispevke za socialno varnost in druge stroške dela) zaposlenih v ZD
Ravne na Koroškem je bilo v poslovnem letu 2012 namenjeno 3 mio in 410 tisoč evrov, kar je
33 tisoč evrov manj kot smo predvideli z rebalansom finančnega načrta in 109 tisoč evrov več
kot je bilo stroškov dela v letu 2011. Za planiranimi so zaostali vsi stroški v tej skupini, razen
odpravnin ob upokojitvi, zaradi ponovno večjega upokojevanja. V stroških dela se odraţa
dinamika zaposlovanja, pa tudi upokojevanja, zakonska opredelitev o gibanju plač in drugih
prejemkov na podlagi kolektivnih pogodb v javnem sektorju. Z ZUJF-om so bila dokončno
odpravljena nesorazmerja v osnovnih plačah zaposlenih v javnem sektorju (odprava tretje in
četrte četrtine plačnih sorazmerij in sočasno zniţanje plač za 8%), določena je bila
diferencirana višina regresa za letni dopust, zniţujejo se odpravnine za odhod v pokoj in vsi
drugi prejemki po kolektivnih pogodbah. Z novo plačno lestvico so se osnovne plače v
zdravstvu zniţale za okrog 0,8%, sredstva izplačanega regresa za letni dopust pa so se skoraj
prepolovila.
V ZD Ravne na Koroškem se je povprečno število zaposlenih po stanju konec vsakega
meseca in po opravljenih urah v primerjavi z letom prej povišalo, čeprav planirano število
zaposlenih ni doseţeno ne po stanju in po delovnih urah.
Za bruto plače je bilo namenjeno 2 mio in 666 tisoč evrov ali 49% celotnega prihodka.
Odstotni deleţ se je povečal za 4 o.t., sredstva za plače pa za 4,1% ali 105 tisoč evrov. Kljub
temu pa so stroški za plače zaostali za planiranimi za 0,8% zaradi nerealiziranih zaposlitev
zdravnikov. V strukturi izplačanih plač ugotavljamo povečanje sredstev za plačilo rednega
dela in nadomestil plač (za 5,3%), medtem ko je manj izplačanih sredstev za dodatke kot so
dodatek za delovno dobo, mentorstvo in dodatki za delo v manj ugodenem delovnem času (za
1,2%) in tudi sredstev za delo preko polnega delovnega časa (za 2,4%). Povprečna bruto plača
na delavca v ZD Ravne na Koroškem je znašala 1.866 evrov in je bila za 2% višja od
povprečne plače v letu 2011. Povečanje je posledica povišane izobrazbene strukture
zaposlenih v ZD Ravne na Koroškem.
22
Prispevki za socialno varnost, ki bremenijo delodajalca, se gibljejo skladno s plačami in
odpravninami ob upokojitvi. Za druge stroške dela je bilo porabljeno 8 tisoč evrov manj kot
smo planirali in le 13 tisoč evrov manj, kot so znašali ti stroški v predhodnem letu. Razlog je
v večjem številu izplačanih odpravnin ob upokojitvi (v letu 2011 dve, v letu 2012 pa 5).
V skupini drugih stroškov so evidentirani nadomestilo za stavbno zemljišče, izdatki za varstvo
okolja, štipendije, članski prispevek Skupnosti zavodov in Zdruţenju zdravstvenih zavodov
Slovenije, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, dane dotacije ipd. Za te namene
je ZD Ravne porabil 202 tisoč evrov, kar je dober odstotek manj od načrtovanih in dva
odstotka manj od realiziranih v predhodnem letu.
Finančnih odhodkov je bilo v tem letu malo nad 2 tisoč evrov. 2 tisoč evrov jih je bilo
plačanih v zvezi s sodno priznano odškodnino za odgovornost zdravnika. Odškodnina je
skupaj z drugimi pogodbenimi kaznimi (ZZZS) izkazana med drugimi odhodki, ki skupno
znašajo 3,6 tisoč evrov.
2.2.4 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Izkazom prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je obvezna priloga letnega poročila. Z
njim ugotavljamo ločeno rezultat poslovanja Zdravstvenega doma z izvajanjem javne sluţbe
in rezultat, ki je doseţen s prodajo storitev na trgu. Pri razmejitvi prihodkov po vrstah
dejavnosti smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje o razmejitvi dejavnosti javnih
zdravstvenih zavodov na javno sluţbo in trţno dejavnost, medtem ko se sodila o razvrščanju
odhodkov po vrstah dejavnosti niso spremenila dalj časa. Ugotavljamo, da se je deleţ
prihodkov od opravljanja javne sluţbe v tem letu malo zvišal (od 85,5 % na 86,0 % vseh
23
prihodkov), kar pomeni, da je bilo zniţanje prihodkov iz trţne dejavnosti v letu 2012 večje od
zniţanja prihodkov iz javne sluţbe. Kljub temu smo za trţno dejavnost ugotovili 154.835
evrov preseţkov prihodkov, pri opravljanju javne sluţbe pa 260.897 evrov preseţkov
odhodkov.
2.2.5 Rezultat poslovanja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za poslovno leto
2012
Rezultat poslovanja Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za poslovno leto 2012 je
izkazan s preseţkom odhodkov nad prihodki v znesku 106.062,28 evrov, kar pomeni 1,9
% ustvarjenega celotnega prihodka za to leto. Ker se je v skladu z računovodskimi
predpisi preseţek prihodkov iz leta 2011 porabil za pokrivanje preseţka odhodkov nad
prihodki, ugotovljenim v bilanci stanja pri usklajevanju sredstev v upravljanju, ostaja
preseţek odhodkov poslovnega leta 2012 nepokrit.
Z vidika zastavljenega cilja, da bo poslovanje zdravstvenega doma usmerjeno v uravnoteţen
poslovni izid, poslovni rezultat za leto 2012 ni zadovoljiv, je pa objektiven odraz zniţanja
cen zdravstvenih storitev ob sočasnem zniţanju prihodkov trţne dejavnosti. Zdravstvenemu
domu je s kratkoročnimi ukrepi, ki še ne posegajo v kvaliteto in dostopnost zdravstvenih
storitev, uspelo nadoknaditi skoraj polovico izpadlih prihodkov.
2.3 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA
KOROŠKEM ZA LETO 2012
Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:
 Pojasnila k postavkam bilance stanja in
 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
Na podlagi zakona o javnih financah je zavod uvrščen med posredne uporabnike proračuna
občine, zato mora zdravstveni dom letno poročilo, ki je sestavljeno iz poslovnega poročila in
računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom najpozneje v dveh mesecih po poteku
poslovnega leta predloţiti ţupanom občin ustanoviteljic zavoda in Agenciji RS za
javnopravne evidence in storitve.
Pri sestavljanju in predloţitvi letnega poročila smo upoštevali naslednje zakonske in druge
pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda:

Zakon o javnih financah (Ur.l. RS 11/11- UPB4 in 110/11),

Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99 in 30/02-1253),
24

Navodilo o pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 112/09 in
58/10),

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08 in
58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11),

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02, 134/03),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in
58/10),

Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS 118/05, 1/10, 2/12),

Navodilo o predloţitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 109/10),

Zakon o DDV-1 (Ur.l. RS, št. 13/11, 18/11, 78/11,038/12, 40/12-1700 in 83/12),

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 (Ur.l. RS, št. 117/06, 56/08,
76/08, 92/08-3930, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12 in 30/12).
2.3.1 Pojasnila k postavkam bilance stanja
Bilanca stanja zdravstvenega doma izkazuje stanje sredstev in njihovih virov na dan
31.12.2012 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011. Podlaga za sestavitev bilance stanja so
bile poslovne knjige, ki so bile predhodno usklajene s stanjem sredstev in obveznosti,
ugotovljenem pri popisu.
2.3.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Kot opredmetena osnovna sredstva smo izkazali tudi drobni inventar z dobo koristnosti nad
enim letom, katerega posamična vrednost ne presega 500 evrov in ga evidentiramo ločeno od
ostale opreme. Skladno s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev, ki omogoča izkazovanje osnovnih sredstev po kriteriju
istovrstnosti sredstev, smo vse nabave pohištva in računalniške opreme v letu 2012 razvrščali
med opremo.
25
Vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev temelji na načelu
izvirne vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost in je sestavljena iz:

nakupne cene,

nevračljivih nakupnih dajatev (zaračunan DDV, ki se ne povrne) in

stroškov, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi za uporabo.
Prevrednotovanja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev zaradi
oslabitve ali okrepitve nismo opravljali.
Amortizacija je obračunana v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Osnovna sredstva amortiziramo
posamično z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Med obračunano
amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od
enega leta in katerega posamična nabavna vrednost ni presegala 500 evrov. V skladu z
zakonom o računovodstvu pa je potrebno omenjeni drobni inventar odpisati enkratno ob
nabavi.
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (AOP 002 in 003)
konto Naziv konta
2011
2012
Indeks
00
Dolgoročne premoţenjske pravice
56.995
56.995
100,0
01
Popravek vrednosti
52.579
56.995
108,4
00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev
4.416
0
0,0
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se v primerjavi z letom 2011 ni spremenila, v letu
2012 so se dokončno amortizirala in nimajo več knjigovodske vrednosti.
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
konto Naziv konta
2011
2012
Indeks
02
Zgradbe
4.288.678 4.288.678
100,0
03
Popravek vrednosti nepremičnin
1.651.442 1.770.306
107,2
02-03 Sedanja vrednost nepremičnin
2.637.236 2.518.372
95,5
Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2012 ostala nespremenjena in znaša 4.288.678 evrov.
Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.770.306 evrov in je v primerjavi z letom 2011 višja
za 7,2%. Stanje sedanje vrednosti nepremičnin na dan 31. 12. 2012 znaša 2.518.372 evrov in
je za 4,5% niţja od vrednosti na koncu leta 2011.
V poslovnih knjigah so knjiţene naslednje nepremičnine:

stari in novi del zgradbe z zemljiščem, parkiriščem in ekološkim otokom na Ravnah,

zgradba in garaţa z zemljiščem, potjo in travnikom v Meţici,
26

zgradba in zemljišče Zdravstvene postaje Prevalje ter prostori fizioterapije v domu
starejših občanov na Fari,

zgradba zdravstvene postaje v Črni in

garsonjera na otoku Pag.
Za nepremičnine na Ravnah, Meţici in Pagu imamo zemljiško knjiţno dokumentacijo, ki je
kot kopija odloţena v računovodski dokumentaciji.
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in
007)
konto Naziv konta
2011
2012
Indeks
040 Oprema
2.722.053 2.776.097
102,0
041 Drobni inventar
111.660
110.224
98,7
046 Terjatve za predujme za opremo
0
0
04
Skupaj AOP 006
2.833.713 2.886.321
101,9
05
Popravek vrednosti opreme
2.315.287 2.470.175
106,7
04-05 Sedanja vrednost opreme
518.426
416.146
80,3
Nabavna vrednost opreme se je v letu 2012 povečala za 52.608 evrov ali 1,9% in znaša
2.886.321 evrov. Odpisana vrednost znaša 2.470.175 evrov, sedanja vrednost znaša 416.146
evrov in je v primerjavi s preteklim letom niţja za 19,7%.
Pregled dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2012 po nabavni, odpisani in neodpisani
vrednosti s stopnjo odpisanosti (v evrih)
Nabavna
Popravek Neodpisana Odpisanost
Vrsta dolgoročnega sredstva
vrednost
vrednosti
vrednost
sredstev
neopredmetena sredstva
56.995
56.995
0
100,00%
nepremičnine
4.288.678
1.770.306
2.518.372
41,28%
oprema
2.886.321
2.471.175
415.146
85,62%
Odstotek odpisanosti vseh osnovnih sredstev se je primerjalno s preteklim letom povišal za
3,4% in znaša 59,42%, kar je razvidno tudi iz priloţenih kazalnikov stanja investiranja.
Pomembnejša osnovna sredstva, ki so ţe amortizirana in jih še vedno uporabljamo pri svoji
dejavnosti so: nikstometer, kolposkop, ergometer, trije zobni aparati, defibrilatorja, centralni
kompresor, dva avtomobila za patronaţo, oprema za fizioterapijo, ultrazvočni aparati,
mikroskopi, centrifuge in tehtnice, ki jih redno umerjamo.
27
Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
konto
075
075
07
V letu
Naziv konta
2011
2012
Indeks
Dolg. posojilo Občini Prevalje - za dom starejših ob. 162.744
162.744
100,0
Dolg. posojilo Občini Črna
23.746
23.746
100,0
Skupaj
186.490
186.490
100,0
2008 smo morali sproţiti izvršilni postopek na sodišču za neporavnano terjatev do
Občine Prevalje, ki še poteka.
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so v primerjavi z letom 2011 niţja za 6,7% ali
225.560 evrov.
2.3.1.2 Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP
013) dobroimetje pri bankah (AOP 014)
Denarna sredstva v blagajnah ambulant znašajo na dan 31.12.2012 21 evrov, kar je v skladu z
blagajniškim maksimumom.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2012 67.862 evrov in so za 70,7% niţja v
primerjavi s preteklim letom. Tako kot v letu 2011, je tudi letos Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije tretji del mesečne akontacije za mesec december, zamaknil v plačilo v
januar 2013.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 170.612 evrov, kar predstavlja 3,1% celotnega
prihodka. Terjatve se vedno manj poravnavajo v pogodbenih rokih, število neplačnikov in
zamude s plačili naraščajo in hkrati z ostalimi terjatvami ogroţajo likvidnost zavoda.
Celotna vrednost terjatev do kupcev je nastala iz terjatev do poslovnih partnerjev v Sloveniji.
Zaradi finančne nediscipline smo v letu 2012 poleg telefonskega opominjanja izstavili tudi 90
pisnih opominov, od tega jih je bilo v celoti poravnanih sedem, delno pa trije, kar predstavlja
le 22% neplačanih terjatev. V postopek za izvršbo pri sodišču smo imeli prijavljenih 10
dolţnikov od katerih je bil v letu 2012 delno rešen en primer. V marcu smo vloţili novo
izvršbo proti največjemu dolţniku Občini Prevalje, katere skupni dolg brez zamudnih obresti
in stroškov izvršilnih postopkov znaša 178.049 evrov.
28
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2012
340.128 evrov in so za 34% višje v primerjavi s stanjem v letu 2011. Vzrok za takšno stanje
so za 57.527 evrov višje terjatve do ZZZS in za 26.746 evrov višje terjatve do zavodov,
katerih ustanoviteljice so občine.
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv uporabnika EKN
Neposredni uporabniki proračuna drţave
Neposredni uporabniki proračuna občine
Posredni uporabniki proračuna drţave
Posredni uporabniki proračuna občine
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Znesek
0
74.248
760
35.845
229.275
Pod zaporedno številko dva – neposredni uporabniki proračuna občine beleţimo terjatev do
Občine Prevalje iz leta 2008 za obnovo sterilizacije in diagnostičnega laboratorija v višini
15.305 evrov in terjatev do Občine Ravne iz leta 2010 v višini 54.500 evrov za projekt
prenove fasade in zamenjave stavbnega pohištva na stari stavbi ZD Ravne.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve
V tej skupini imamo evidentirane terjatve do ZZZS za nadomestila plač zaradi bolniške
odsotnosti in za nadomestila plač invalidov od ZPIZ ter druge kratkoročne terjatve. Stanje
terjatev do ZZZS je v primerjavi s stanjem leta 2011 višje za 11.665 evrov zaradi zahtevkov
za bolniške odsotnosti nad 30 dni, medtem ko terjatev za refundacije plač invalidov zaradi
upokojitve nimamo več.
konto Naziv konta
2011
170 Terjatve za nadomestila plač do ZZZS in ZPIZ
1.502
175 Ostale kratkoročne terjatve
1.374
17
Skupaj
2.876
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 021)
2011
13.167
1.145
14.312
Indeks
876,6
83,4
497,7
Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2012 13.930 evrov in se nanašajo na
vnaprej plačane Microsoft najemnine (13.835 evrov) in vnaprej plačane naročnine.
Stanje kratkoročnih sredstev je za 5,6% ali nominalno za 36.333 evrov niţje od stanja v letu
2011.
2.3.1.3 Zaloge (AOP 023)
Na dan 31.12.2012 v skladišču zdravstvenega doma ni bilo zalog materiala.
29
2.3.1.4 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2012 242.570 evrov in se
nanašajo na obveznost za izplačilo plač in drugih prejemkov zaposlenih za mesec december.
Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana januarja 2013. V primerjavi s stanjem leta
2011 so bile obveznosti do zaposlenih za 13.429 evrov ali 5,9% višje.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2012 89.314 evrov, na ta dan
smo imeli poravnane vse zapadle obveznosti. V primerjavi s preteklim letom je stanje
obveznosti niţje za 35.744 evrov ali 28,6%.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2012 78.142 evrov in se
nanašajo na naslednje obveznosti:
konto Naziv konta
2011
2012
Indeks
230 Kratkoročne obveznosti za dajatve
48.590
48.950
100,7
231 Obveznosti za DDV
2.520
525
20,8
2340 Izplačila po podjemnih pogodbah
18.365
15.641
85,2
2341 Ostale kratkoročne obveznosti
13.757
13.026
94,7
23
Skupaj
83.232
78.142
93,9
Na podlagi podatkov za leto 2012 smo izračunali dejanski odbitni deleţ vstopnega DDV za
leto 2012, ki tako kot začasni, znaša 1%, zato nam ni bilo potrebno opravljati popravka,
obveznosti za DDV pa so na dan 31.12.2012 temu primerno niţje. Obdavčenih dobav blaga in
storitev je bilo v letu 2012 za 44.827,87 evrov, medtem ko je bilo oproščenih za 5.206.866,35
evrov.
Za 14,8% ali 2.724 evrov so niţje tudi obveznosti za izplačila po podjemnih pogodbah.
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v primerjavi z letom
2011 niţje za 14,7% in znašajo na dan 31.12.2012 36.655 evrov. Nanašajo se na naslednje
obveznosti:
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
Naziv uporabnika EKN
Neposredni uporabniki proračuna drţave
Neposredni uporabniki proračuna občine
Posredni uporabniki proračuna drţave
Posredni uporabniki proračuna občine
30
Znesek
90
37
19.453
17.075
Stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev se je v primerjavi s preteklim
letom zmanjšalo za 7,0% ali 33.728 evrov.
V strukturi sestave obveznosti do virov sredstev so kratkoročne obveznosti ostale
nespremenjene in znašajo 12,0%, posledično pa znaša deleţ lastnih virov in dolgoročnih
obveznosti 88,0%, kar nam kaţejo priloţeni kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev.
2.3.1.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)
konto Naziv konta
2011
2012
Indeks
920
Dolgoročno odloţeni prihodki - odstopljeni prispevki
9.076
9.582
105,6
922
Prejete donacije, namenjene nadomeščanju str. amort.
27.554
32.558
118,2
92
Skupaj
36.630
42.140
115,0
Na kontu podskupine 920 izkazujemo dolgoročno odloţene prihodke za odstopljene prispevke
po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Na kontu podskupine 922 izkazujemo prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov
amortizacije. Del donacij v višini 6.558 evrov se nanaša na ţe pridobljena opredmetena
osnovna sredstva, preostali del v znesku 26.000 evrov pa je namenjen nabavi novih osnovnih
sredstev.
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
(AOP 056)
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan
31.12.2012 3.168.757 in so v primerjavi z letom 2011 niţja za 3,9% ali 128.087 evrov.
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so višji
od stanja sredstev v upravljanju za 234.240 evrov. Razliko predstavljajo:
+ neporabljena sredstva amortizacije 171.751 evrov,
+ terjatve (Občina Prevalje in Občina Ravne) za pridobljena osnovna sredstva 69.805 evrov,
- neplačane obveznosti za pridobitev osnovnih sredstev 758 evrov in
- osnovna sredstva, financirana z donacijami 5.668 evrov.
Konti podskupine 981 – Obveznosti za dolgoročne finančne naloţbe
Obveznosti za dolgoročne finančne naloţbe znašajo 186.490 evrov in so enake izkazanim
stanjem na kotih skupine 07 (dolgoročno dana posojila Občini Prevalje in Občini Črna).
31
Konti podskupine 986 – Preseţek odhodkov nad prihodki
STANJE OZ. SPREMEMBA
Znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2011
6.002
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakupa osnovnih
sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980
- preseţek prihodkov nad odhodki za leto 2012 (AOP 889)
+ preseţek odhodkov nad prihodki za leto 2012 (AOP 890)
106.062
- preseţek iz uskladitve podskupine 980
474
stanje na dan 31.12.2012
111.590
Skladno s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37.členu zakona o
računovodstvu smo stanje na kontih skupine 98 uskladili z občinami ustanoviteljicami.
Vrednost celotnega premoţenja, s katerim Zdravstveni dom upravlja se je zmanjšala za
261.893 evrov ali 6,6%.
2.3.2 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.3.2.1 Izkaz prihodkov in odhodkov
V zavodu smo izkazali prihodke in odhodke za leto 2012 na osnovi knjigovodskih vknjiţb
v poslovnih knjigah, ki so bile predhodno usklajene z ugotovitvami popisa sredstev in
obveznosti do virov sredstev. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo
nastanka poslovnega dogodka, prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi in zakonom o računovodstvu. Med prihodki in odhodki so izkazani
zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012.
Prihodki
Med prihodke od poslovanja smo zajeli prihodke od prodaje proizvodov in storitev za
izvajanje javne zdravstvene dejavnosti zavoda po pogodbi z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje, prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačil fizičnih oseb in ostalih
pravnih oseb ter prihodkov od nezdravstvene dejavnosti.
V okviru prihodka od financiranja so prikazani prihodki od obresti iz finančnih razmerij z
zakladnico.
Druge prihodke predstavljajo prejete odškodnine od zavarovalnic.
Prevrednotovalni prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje osnovnih sredstev in izterjane
odpisane terjatve iz prejšnjih let.
32
Odhodki
Odhodke obračunskega obdobja sestavljajo stroški materiala in storitev, stroški dela, stroški
amortizacije, finančni odhodki in drugi odhodki.
V izkazu prihodkov in odhodkov smo evidentirali stroške amortizacije v višini financirane
amortizacije za leto 2012 (183.448 evrov), ugotovljeno razliko do obračunane amortizacije v
višini 72.959 evrov smo prenesli v breme sredstev v upravljanju.
Davek od dohodkov za leto 2012 smo izračunali skladno z zakonom o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2) in pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.
Za leto 2012 so na podlagi pravilnika opredeljeni kot nepridobitna dejavnost prihodki iz
javnih virov in obresti na zakladniškem podračunu. Deleţ prihodkov pridobitne dejavnosti
tako znaša 24,061%, zavod pa za leto 2012 ne izkazuje obveznosti za plačilo davka od
dohodkov.
Poslovni izid
Zdravstveni dom v letu 2012 izkazuje preseţek odhodkov nad prihodki v višini 106.062,28
evrov. V bilanci stanja ostaja nepokrit.
2.3.2.2 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sluţi spremljanju gibanja
javnofinančnih prihodkov in odhodkov v skladu s 16. členom pravilnika o razčlenjevanju
prihodkov in odhodkov, ki določa razčlenjevanje prihodkov in odhodkov na način, ki velja za
druge uporabnike enotnega kontnega načrta
Pri pripoznavanju prihodkov in odhodkov, ki se knjiţijo evidenčno smo upoštevali
računovodsko načelo denarnega toka – plačane realizacije. Prihodek ali odhodek po načelu
denarnega toka se prizna kadar je poslovni dogodek nastal in smo hkrati zanj prejeli oziroma
izplačali denar. Izkaz je sestavljen na podlagi prihodkov in odhodkov, evidentiranih v
poslovnih knjigah ter vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih obračunskega obdobja, ločeno
za izvajanje javne sluţbe in trţne dejavnosti.
Prihodke smo razvrstili med prihodke za izvajanje javne sluţbe in prihodke trţne dejavnosti
skladno z obrazloţitvami, opredeljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah
dejavnosti.
Odhodki za izvajanje javne sluţbe in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so
razčlenjeni po spodaj navedenih sodilih:
33

za stroške dela smo uporabili strukturni deleţ delavcev iz ur za javno sluţbo v
skupnem številu delavcev iz ur celotnega zavoda.

za stroške blaga, materiala in storitev smo uporabili razmerje med prihodki od
poslovanja, doseţenimi pri opravljanju javne sluţbe in prihodki od poslovanja,
doseţenimi pri opravljanju trţne dejavnosti.
Celotni prihodki so v primerjavi z letom 2011 niţji za 3,8% ali 213.415 evrov. Za 3,5% so se
zniţali prihodki za izvajanje javne sluţbe, od tega za 3,4% prejeta sredstva iz javnih financ in
za 4,2% drugi prihodki za izvajanje javne sluţbe. Na postavki prihodkov od prodaje blaga in
storitev na trgu beleţimo 6,0% ali nominalno za 45.832 evrov zniţanje prihodkov. Prihodki
od prodaje blaga in storitev, kjer imamo evidentirane prihodke medicine dela so manjši za
4,4%, prihodki od najemnin so v primerjavi z letom 2011 niţji kar za 31%.
V letu 2012 so se celotni odhodki primerjalno z letom 2011 zniţali za 2,6% ali nominalno za
415.845 evrov. Odhodki za izvajanje javne sluţbe so niţji za 2,4% ali 124.105 evrov, tako
zaradi niţjih izdatkov za blago in storitve (6,0%) in niţjih izdatkov za investicijske odhodke
(42,0%), medtem ko so se izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke povečali
za 2,3% Celotni odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so primerjalno z letom
2011 prav tako niţji za 3,6% ali 21.740 evrov.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2012 izkazuje preseţek
odhodkov nad prihodki v višini 154.553 evrov.
2.3.2.3 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naloţb določenih uporabnikov
Izkaz računa finančnih terjatev in naloţb ostaja prazen, saj v letu 2012 nismo dajali posojil,
prav tako tudi nismo prejeli vračil danih posojil od Občine Prevalje in Občine Črna na
Koroškem, ki ju imamo evidentirani na kontih podskupine 070.
Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in
odhodkov po načelu denarnega toka in izkazuje zmanjšanje sredstev na računih za 154.553
evrov.
Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je ZD ustvaril 4.714.262
evrov ali 86,0% prihodkov iz naslova opravljanja javne sluţbe in 765.864 evrov prihodkov iz
naslova trţne dejavnosti.
Izkaz je pripravljen skladno z navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih
zavodov, ki ga je konec leta 2010 posredovalo Ministrstvo za zdravje.
34
Obrazloţitev delitve prihodkov po vrstah dejavnosti
1. Prihodki od poslovanja oz. prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne
sluţbe so: prihodki ustvarjeni z izvedbo dogovorjenega programa po pogodbi z ZZZS,
financirani iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačil
zavarovancev, prihodki o opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah,
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev socialno ogroţenim osebam, prihodki od
opravljenih obdukcij in ostali prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev neposrednim
proračunskim uporabnikom. Prav tako so kot prihodki javne sluţbe opredeljeni prihodki
od sofinanciranja specializacij in prihodki od refundacij stroškov dela za pripravnike.
2. Prihodki od poslovanja oz. prihodki od prodaje proizvodov in storitev na trgu so:
prihodki ustvarjeni pri izvajanju zdravstvene dejavnosti zavoda mimo dogovorjenega
programa z ZZZS za fizične in ostale pravne osebe in prihodki od nezdravstvene
dejavnosti.
3. Finančni prihodki – prihodki od obresti na zakladniškem podračunu so opredeljeni kot
prihodki javne sluţbe.
4. Druge prihodke od prejetih odškodnin zavarovalnic, prevrednotovalne prihodke od
prodaje osnovnih sredstev in izterjanih terjatev iz preteklih let smo opredelili kot
prihodke trţne dejavnosti.
Obrazloţitev sodil za razvrščanje odhodkov po vrstah dejavnosti
1. Za stroške materiala, storitev, amortizacije, finančnih odhodkov in ostalih drugih stroškov
smo uporabili kot sodilo razmerje med prihodki poslovanja, doseţenimi pri opravljanju
javne sluţbe in prihodki od poslovanja, doseţenimi s trţno dejavnostjo.
2. Za stroške dela smo kot sodilo pri opredelitvi stroškov opravljanja dejavnosti javne sluţbe
uporabili ugotovljen deleţ delavcev iz ur za izvedbo dogovorjenega programa v skupnem
številu delavcev iz ur zavoda.
3. drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so opredeljeni kot prihodki od
prodaje blaga in storitev na trgu.
Odgovorna oseba
za pripravo računovodskega poročila:
Direktor:
Danijela Aber
mag. Stanislav Pušnik, dr.med., spec. MDPŠ
35
3 PRILOGE:
01. Realizacija delovnega načrta
02. Pregled zaposlenih v letu 2012
03. Realizacija plana investicij in investicijskega vzdrţevanja
04. Viri financiranja investicij in nabav osnovnih sredstev
05. Realizacija finančnega načrta
06. Izkaz prihodkov in odhodkov januar – december 2012
07. Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
08. Bilanca stanja na dan 31.12.2012
09. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
10. Finančni kazalci poslovanja
36
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
REALIZACIJA DELOVNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2012
SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST
ZZZS
Delovni načrt
Realizacija
KOLIČNIKI
OBISKI
1.splošne amb.-SKUPAJ
- kurativa
- preventiva
2.otr. in šol. disp.- SKUPAJ
- kurativa
- preventiva
3.disp.za ženske
- od tega preventiva 4. SA v socialn.zavodu
5. patr.sl.in nega na domu
- patronaža
- nega
6 .fizioterapija*
7. klinična psihologija in disp.za
mentalno zdravje - SKUPAJ
- logoped
- psiholog
- klinična psihologija
8.antikoagul.amb.na prim.ravni
9.otorinolaringologija
10.psihiatrija
11.diabetologija
12.rentgen *
13.ultrazvok *
14.DMD
15.laboratorij
16.koloproktološka amb.
17.ortoped.amb.
TOČKE
OSTALI PLAČNIKI
% Realiz.del.načrta
KOLIČNIKI
OBISKI
TOČKE
Delovni načrt
KOLIČNIKI
OBISKI
TOČKE
Realizacija
KOLIČNIKI
OBISKI
TOČKE
SKUPAJ
% Realiz.del.načrta
KOLIČNIKI
OBISKI
TOČKE
Realizacija
KOLIČNIKI
OBISKI
TOČKE
% Realiz. delovnega
načrta
KOLIČNIKI
OBISKI
TOČKE
KOLIČNIKI
OBISKI
TOČKE
103.614
102.234
1.380
26.111
21.797
4.314
13.497
310.889
292.953
17.936
113.368
74.249
39.119
61.307
2.504
105.567 312.349,05
104.326 296.091,05
1.241 16.258,00
22.789 103.234,70
18.367 62.991,95
4.422 40.242,75
10.905 51.890,20
1.952,00
101,88
102,05
89,93
87,28
84,26
102,50
80,80
100,47
101,07
90,64
91,06
84,84
102,87
84,64
77,96
797
795
2
194
193
1
104
2.179,70
2.153,70
26,00
879,80
868,55
11,25
450,40
106.364
105.121
1.243
22.983
18.560
4.423
11.009
314.528,75
298.244,75
16.284,00
104.114,50
63.860,50
40.254,00
52.340,60
1.952,00
102,65
102,82
90,07
88,02
85,15
102,53
81,57
101,17
101,81
90,79
91,84
86,01
102,90
85,37
77,96
11.442
13.670
12.477
1.193
2.489
37.384
187.170
174.444
12.726
118.873
10.485 35.640,70
13.392 182.379,24
12.243 170.147,14
1.149 12.232,10
2.409 134.802,30
91,64
97,97
98,12
96,31
96,79
95,34
97,44
97,54
96,12
113,40
5
56
49
7
12
22,50
745,90
671,70
74,20
524,49
10.490
13.448
12.292
1.156
2.421
35.663,20
183.125,14
170.818,84
12.306,30
135.326,79
91,68
98,38
98,52
96,90
97,27
95,40
97,84
97,92
96,70
113,84
4.198
1.096
1.566
1.536
4.562
1.424
5.860
3.651
11.880
1.935
78.958
21.522
26.717
30.719
11.450
13.286
69.276
28.296
40.517
32.091
73,80
61,68
92,27
63,61
86,80
107,65
90,99
100,30
101,76
91,47
66,22
57,62
64,71
73,56
86,69
81,34
117,86
113,25
101,11
91,60
4.070
688
2.400
982
3.960
1.543
5.359
3.674
12.191
1.781
3.782
73.735,55
12.646,55
38.322,94
22.766,06
9.925,72
10.871,73
82.055,23
32.156,50
41.322,75
29.567,32
74.797,84
37.286,07
6.753,84
5.409,22
79,00
62,77
95,24
63,93
86,80
108,36
91,45
100,63
102,62
92,04
143,26
75,53
58,76
84,44
74,11
86,69
81,83
118,45
113,64
101,99
92,14
129,71
124,29
81,86
106,06
3.098
676
1.445
977
3.960
1.533
5.332
3.662
12.089
1.770
52.286,40
12.401,60
17.287,94
22.596,86
9.925,72
10.806,91
81.647,29
32.046,28
40.967,25
29.396,32
954
18.666
954
18.666
2.640
550
300
57.664
30.000
8.250
5.100
Opomba: * Pri fizioterapiji je v stolpcu obiski navedeno število primerov, pri RTG in UZ diagnostiki pa število preiskav.
972 21.449,15
12
244,95
955 21.035,00
5
169,20
10
64,82
27
407,94
12
110,22
102
355,50
10
171,00
3.782 74.797,84
37.286,07
483 6.753,84
318 5.409,22
101,89
114,91
143,26
129,71
124,29
81,86
106,06
87,82
106,00
483
318
87,82
106,00
ZZZS
Delovni načrt
Realizacija
KOLIČNIKI
OBISKI
LABORATORIJ-evidenčno
- za količnike
- za točke
- SKUPAJ
TOČKE
% Realiz.del.načrta
KOLIČNIKI
OBISKI
71.923
10.795
82.718
DEŢURNA SLUŢBA
OSTALI PLAČNIKI
KOLIČNIKI
TOČKE
OBISKI
168.287,20
31.016,73
199.303,93
9.783
Delovni načrt
TOČKE
Realizacija
KOLIČNIKI
OBISKI
233,98
287,32
240,94
TOČKE
SKUPAJ
% Realiz.del.načrta
KOLIČNIKI
OBISKI
30.000
TOČKE
KOLIČNIKI
OBISKI
37.286,07
TOČKE
KOLIČNIKI
OBISKI
124,29
40.489,30
% Realiz. delovnega
načrta
Realizacija
TOČKE
KOLIČNIKI
OBISKI
236.590,00
9.783
TOČKE
286,02
40.489,30
(pavšal)
ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO
Delovni načrt
E 0230 delavnica ´zdravo hujšanje´
4
E 0231 delavnica ´zdrava prehrana´
4
E 0232 delavnica ´telesna dejav.-gibanje´
6
E 0233 delavnica ´da,opuščam kajenje´
2
E 0237 krajša delavnica ´življenski slog´
16
E 0238 krajša delavnica ´test hoje 1x´
14
E 0239 krajša del. ´dejavniki tveganja´
13
individ.svet. - opuščam kajenje
15
individ.svet. za tveganje pitja alkohola
2
Realizacija
3
6
4
9
9
8
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZZZS
Delovni načrt
1.zobozdr. za odrasle
- od tega protetika
2.mladinsko zobozdrav.
3.ortodontija
4.zobni RTG
ZOBNI RTG -evidenčno
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ-evidenčno
- za splošno zobozdr.
- za ortodonta
OSTALI PLAČNIKI
Realizacija
% Realiz.del.načrta
Delovni načrt
Realizacija
SKUPAJ
% Realiz.del.načrta
Realizacija
% Realiz. delovnega
načrta
OBISKI
TOČKE
OBISKI
TOČKE
OBISKI
TOČKE
OBISKI
TOČKE
OBISKI
TOČKE
OBISKI
TOČKE
OBISKI
TOČKE
OBISKI
TOČKE
4.638
108.974
54.487
27.784
23.042
4.707
113.214,91
72.506,37
17.145,04
23.475,97
101,49
103,89
133,07
61,71
101,88
300
4.500
2.250
184
2.923,7
1.088,07
758,84
16,60
5.621,21
61
64,97
4891
99,05
112,42
1465
938
0
116.138,59
73.594,44
17.903,88
23.492,57
5.621,21
102,35
129,71
64,44
101,96
112,42
2.545
1.387
1.336
934
52,50
67,34
129
4
5.000
2.808
2.753,85
29.772
8.959
37.569,31
2.399,00
98,07
38
57,56
67,63
2.753,85
98,07
37.569,31
2.399,00
126,19
26,78
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
PREGLED ZAPOSLENIH V LETU 2012
PLAN
31.12.2012
1. direktor
2. pomočnik direktorja
1
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
zdravnik specialist
zdravnik specializant
zdravnik
zobozdravnik
klinični psiholog spec.
medicinski biokemik spec.
8
6
6
4
1
1
psiholog
logoped
radiološki inženir
fizioterapevt s spec. znanji
analitik v laboratorijski
13. medicini
3
1
3
6
9.
10.
11.
12.
19
15. sred. medicinska sestra
16. zobozdravstvena asistentka
29
4
17. laboratorijski tehnik
18. strokovni sodelavec VII/2
19. strokovni sodelavec VII/1
skrbnik informacijskega
20. sisitema VII/1
finančno računovodski
21. delavec
22. zdrstveni administrator
23. zdravstven sodelavec III.
24. vzdrževalec - tehnik
25. voznik - kurir
26. vzdrževalec perila
27. čistilka III.
1
1
(1-36 ur/ted)
(1 DČ)
(1 DČ)
(1 DČ)
(1DČ-20
ur/ted.)
1
14. dipl. medicinska sestra
5
1
1
STANJE
31.12.2011
5
5
6
3
1
1
3
1
3
6
1
(1-30ur/ted.,
1DČ)
(2 PDČ)
(1-35
ur/ted.)
18
32
4
5
1
1
STANJE
31.12.2012
1
1
(1-36 ur/ted)
(1 DČ)
(1 DČ)
(1DČ-20
ur/ted.)
(1 PDČ)
(1-30ur/ted.,
1DČ)
(2-20ur/ted.,
1DČ -30
ur/ted.,2 PDČ)
(1-35 ur/ted.)
7
3
6
3
1
1
3
1
4
6
1
19
31
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
11
(1-30 ur/ted.)
11
(1-30 ur/ted.)
28. javna dela - administrator
(1-36 ur/ted)
(1 PDČ)
(1 PDČ)
(1 PDČ)
(1-30 ur/ted.)
(1-20 ur/ted.,
3 PDČ)
(1-35 ur/ted.,
1-30 ur/ted.)
9
(1-30 ur/ted.,
1-20 ur/ted.)
2
(1 DČ, 1 DČ20 ur/ted.)
(1 DČ-20
29. javna dela - urejanje okolice
SKUPAJ
120
od tega :
za nedoločen čas
109
za določen čas
2
1
1
4
2
1
117
103
2
20 ur/teden
30 ur/teden 2
30 ur/teden
35 ur/teden 1
35 ur/teden
36 ur/teden 1
36 ur/teden
3
PDČ
3 PDČ
20 ur/teden
1 30 ur/teden
1 20 ur/teden
1 ur/ted.)
119
103
2
20 ur/teden
3
30 ur/teden
1
35 ur/teden
1
36 ur/teden
1
6 PDČ
2 20 ur/teden
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, NABAV OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA
TER INVESTICIJSKEGA VZDRŢEVANJA V LETU 2012
I. REALIZACIJA NABAV NEPREMIČNIN, OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA
PLAN nabav nepremičnin, opreme in DI za leto 2012
Zap.
št.
1.
OSNOVNO SREDSTVO
Nujna zamenjava opreme,
prevoznih sredstev idr. osnovnih
sredstev (avtomobili, kartotečne
vse enote
omare, preiskovalne mize,
medicinska oprema, pohištvena
oprema…)
laboratorij mikroskop BX3
psihiatrija pohištvena oprema
fizioterapija pohištvena oprema
ORL amb. pohištvena oprema
ortodontija pohištvena oprema
SA Prevalje pohištvena oprema
tehnična
stojalo s kerok plaščo 2 kosa
služba
dispanzer za
stojalo s kerok plaščo
ženske
šolski
svetilka
dispanzer
otroški
ultrazvočni inhalator
dispanzer
avtomat.merilnik gleženjskega
SA Prevalje
indeksa
patronažna
tehtnica otroška s prenosno torbo
služba
Vrednost
investicij
in nabav v
2012
97.000
REALIZACIJA nabav nepremičnin, opreme in DI v letu 2012
Lastna
sredstva
97.000
Vrednost
investicij in
nabav v
2012
Plačila v
2012 za
nabave v
2012
Lastna sredstva
Plačila v
Plačila v
2012 za
2011 za
nabave v
nabave v
2013
2012
19.472,37
17.672,37
4.572,17
1.870,89
407,32
194,08
2.142,01
600,20
4.572,17
1.870,89
407,32
194,08
2.142,01
600,20
400,13
400,13
200,07
200,07
513,82
513,82
1.429,13
1.429,13
1.945,51
145,51
430,96
430,96
Sofinanciranje
Donacije
podjetij in
fizičnih oseb
1.800,00
1.800,00
Kredit
dobavitelja
in računi z
valuto v
l.2013
PLAN nabav nepremičnin, opreme in DI za leto 2012
dispanzer za
ženske
SA Prevalje
patronažna
služba
otroški
dispanzer
dispanzer za
ženske
patronažna
služba
DS Ravne
DMDPŠ
2.
3.
fetalni doplex s sondo
641,53
641,53
jeklenka za kisik na vozičku
637,84
637,84
1.269,68
1.269,68
kartotečna omara
448,25
448,25
kartotečna omara
448,25
448,25
tehtnica otroška
261,64
261,64
klop
2 kosa
hladilna omara Gorenje
634,94
423,95
634,94
423,95
11.005,44
11.005,44
6.133,81
106,42
49,82
585,74
1.171,49
1.453,97
139,76
736,88
159,68
6.133,81
106,42
49,82
585,74
1.171,49
1.453,97
139,76
736,88
159,68
159,68
159,68
308,19
308,19
klima naprava
Računalniška oprema (tiskalniki,
dopolnitev, menjava osnovnih
enot in dodatna oprema)
vse enote LCD monitor 43 kosov
SA Prevalje tiskalnik Brother
DMDPŠ
tiskalnik Canon
DS Ravne računalnik station
PHD
računalnik in monitor 2 kosa
PHD
računalnik
2 kosa
PHD
LCD monitor
uprava
računalnik station in tiskalnik
DS Ravne tiskalnik Brother
šolski
tiskalnik Brother
dispanzer
ŠZA Ravne monitor Benq
vse enote
Diagnostični
Hematološki analizator
laboratorij
4.
Rentgen
5.
6.
7.
DMDPŠ
DMDPŠ
DS Ravne
DMDPŠ
REALIZACIJA nabav nepremičnin, opreme in DI v letu 2012
Dopolnitev digitalizacije zobnega
rentgena
Ergometer - treadmill
EKG z dodatno opremo
EKG in difibrilator
EKG cardiovit
defibrilator
54.000
54.000
33.000
33.000
7.317,98
7.317,98
14.000
14.000
11.788,92
11.788,92
12.500
11.500
7.500
12.500
11.500
7.500
11.896,14
11.675,71
10.617,15
5.753,89
4.863,26
11.896,14
11.675,71
10.617,15
5.753,89
4.863,26
41
PLAN nabav nepremičnin, opreme in DI za leto 2012
8.
9.
Zobne
Dopolnitev zobnih strojev za
ambulante slikovno diagnostiko
Zobne
Program za prenos slik Audax
ambulante
10. Fizioterapija Compax stimulator, tens aparati
11.
12.
13.
14.
Diagnostični
Stol za odvzem krvi
laboratorij
vse enote
SR števec
BF stimulatorja
Druge ne planirane nabave
Nabava drobnega inventarja
SKUPAJ
REALIZACIJA nabav nepremičnin, opreme in DI v letu 2012
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.000
1.500
15.000
2.000
1.500
15.000
261.500
261.500
616,48
616,48
3.906,19
3.522,84
88.296,38
86.113,03
42
383,35
0,00
0,00
1.800,00
383,35
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJ IN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV v
obdobju januar - december 2012
NAČRTOVANO
zap. VIRI FINANCIRANJA v obdobju od 01.01.
št.
(v EUR)
do 31.12.2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Amortizacija *
Lastni viri (del presežka)
Sredstva ustanovitelja
Leasing
Posojila
Donacije
Drugo *
SKUPAJ
261.500,00
REALIZIRANO
indeks
v obdobju od 01.01. realizirano 12 /
do 31.12.2012
načrtovano 12
115.773,58
-
261.500,00
115.773,58
44,27
-
44,27
Opomba:
* V letu 2012 je bila poravnana obveznost do dobavitelja v višini 29.562,06 evrov. Realizacija vključuje DDV.
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
za obdobje januar - december 2012
Rebalans
finančnega načrta
za leto 2012 v
EUR
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev po
zaračunani realizaciji
Prihodki od prodaje blaga in materiala
Deleţ v
prihodku
Realizacija za
I. - XII. 2012 v
EUR
Deleţ v
prihodku
% realizacije
RFN za l.
2012
5.486.020,00
99,9
5.467.701,08
99,8
99,7
5.477.030,00
99,8
5.459.881,08
99,6
99,7
8.990,00
0,2
7.820,00
0,1
87,0
B) FINANČNI PRIHODKI
1.000,00
0,0
340,41
0,0
34,0
C) DRUGI PRIHODKI
2.000,00
0,0
10.609,25
0,2
530,5
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki
1.450,00
200,00
1.250,00
0,0
0,0
0,0
1.475,00
225,00
1.250,00
0,0
0,0
0,0
101,7
112,5
100,0
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)
5.490.470,00
100,0
5.480.125,74
100,0
99,8
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala
Stroški storitev
1.660.490,00
711.680,00
948.810,00
30,2
13,0
17,3
1.784.496,17
770.738,96
1.013.757,21
32,6
14,1
18,5
107,5
108,3
106,9
F) STROŠKI DELA
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost delodajalcev
Drugi stroški dela
3.443.400,00
2.687.570,00
435.380,00
320.450,00
62,7
48,9
7,9
5,8
3.410.227,61
2.665.743,55
432.089,31
312.394,75
62,2
48,6
7,9
5,7
99,0
99,2
99,2
97,5
180.000,00
3,3
183.447,65
3,3
101,9
0,00
0,0
0,00
0,0
205.270,00
3,7
202.334,01
3,7
0,00
0,0
2.069,18
0,0
1.310,00
0,0
3.613,40
0,1
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
5.490.470,00
100,0
5.586.188,02
101,9
0,00
0,00
0,0
0,0
106.062,28
0,00
0,0
1,9
0,0
0,00
0,0
106.062,28
1,9
0,00
106.062,28
1,9
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki
N) CELOTNI ODHODKI ( E do M )
O) PRESEŢEK PRIHODKOV
P) PRESEŢEK ODHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Preseţek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja
Q) NEPOKRITI PRESEŢEK ODHODKOV
0
44
0,00
98,6
275,8
101,7
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobje januar - december 2012
REALIZACIJA
2011
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Prihodki od prodaje blaga in materiala
Deleţ v
Deleţ v
REALIZACIJA 2012
prihodku
prihodku
Indeks
2011=100
5.686.163,51
5.682.918,51
3.245,00
99,3
99,2
0,1
5.467.701,08
5.459.881,08
7.820,00
99,8
99,6
0,1
96,2
96,1
241,0
1.336,64
0,0
340,41
0,0
25,5
29.828,67
0,5
10.609,25
0,2
35,6
8.712,98
7.955,02
757,96
0,2
0,1
0,0
1.475,00
225,00
1.250,00
0,0
0,0
0,0
16,9
2,8
164,9
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)
5.726.041,80
100,0
5.480.125,74
100,0
95,7
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala
Stroški storitev
1.995.501,80
836.997,47
1.158.504,33
34,8
14,6
20,2
1.784.496,17
770.738,96
1.013.757,21
32,6
14,1
18,5
89,4
92,1
87,5
F) STROŠKI DELA
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost delodajalcev
Drugi stroški dela
3.301.202,00
2.560.909,52
414.817,02
325.475,46
57,7
44,7
7,2
5,7
3.410.227,61
2.665.743,55
432.089,31
312.394,75
62,2
48,6
7,9
5,7
103,3
104,1
104,2
96,0
194.445,58
3,4
183.447,65
3,3
94,3
0,00
0,0
0,00
0,0
207.202,98
3,6
202.334,01
3,7
97,7
44,22
0,0
2.069,18
0,0
4679,3
618,88
0,0
3.613,40
0,1
583,9
1.371,46
47,32
1.324,14
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.700.386,92
99,6
5.586.188,02
101,9
98,0
25.654,88
0,0
106.062,28
0,00
0,0
1,9
0,00
0,4
0,0
0
25.654,88
0,4
0,00
0,0
0,0
106.062,28
1,9
0,0
0,0
0
106.062,28
0,0
1,9
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)
O) PRESEŢEK PRIHODKOV
P) PRESEŢEK ODHODKOV
Davek od dohodka pravnih oseb
Preseţek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Preseţek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Preseţek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja
Q) NEPOKRITI PRESEŢEK ODHODKOV
0,00
45
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
za obdobje januar - december 2012
REALIZACIJA
2012
za izvajanje javne sluţbe
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
1. PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
1. PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2. DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
2.
3.
F)
1.
2.
3.
G)
H)
J)
K)
L)
M)
1.
2.
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
STROŠKI DELA
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA
REZERVACIJE
DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI (E+F+G+H+I+J+K+L+M)
od prodaje blaga in
storitev na trgu
4.713.926,68
4.713.926,68
0,00
334,88
0,00
0,00
0,00
0,00
753.774,40
745.954,40
7.820,00
5,53
10.609,25
1.475,00
225,00
1.250,00
4.714.261,56
1.538.486,46
664.485,29
874.001,17
3.102.290,22
2.425.031,72
393.072,43
284.186,07
158.157,65
0,00
174.440,35
1.783,92
0,00
0,00
0,00
0,00
765.864,18
246.009,71
106.253,67
139.756,04
307.937,39
240.711,83
39.016,88
28.208,68
25.290,00
0,00
27.893,66
285,26
3.613,40
0,00
0,00
0,00
4.975.158,60
611.029,42
O) PRESEŢEK PRIHODKOV (D-N)
154.834,76
P) PRESEŢEK ODHODKOV (N-D)
260.897,04
46
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012
SREDSTVA
Leto 2011
1
2
I. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
1. Neopredmetena sredstva in dolg. aktivne časovne razm.
Leto 2012
3
Indeks
3:2
4
3.346.568
4.416
3.121.008
0
518.426
416.146
2.833.713
2.315.287
2.886.321
2.470.175
93,3
0,0
100,0
108,4
95,5
100,0
107,2
80,3
101,9
106,7
56.995
52.579
56.995
56.995
2. Nepremičnine
2.637.236
2.518.372
- nabavna vrednost
4.288.678
1.651.442
4.288.678
1.770.306
186.490
186.490
100,0
647.803
231.440
158.482
94,4
29,3
107,7
253.839
611.470
67.883
170.612
4.605
340.128
4.042
28.242
698,7
0
0
3.994.371
3.732.478
93,4
480.409
229.141
125.058
83.232
42.978
446.681
242.570
89.314
78.142
36.655
93,0
105,9
71,4
93,9
85,3
II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
2. Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena OS
3. Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
4. Presežek prihodkov nad odhodki
5. Presežek odhodkov nad prihodki
3.513.962
36.630
3.296.844
186.490
3.285.797
42.140
3.168.757
186.490
93,5
115,0
96,1
100,0
6.002
111.590
1.859,2
PASIVA SKUPAJ
3.994.371
3.732.478
93,4
- nabavna vrednost
- popravek vrednosti
- popravek vrednosti
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
- nabavna vrednost
- popravek vrednosti
4. Dolgoročne finančne naložbe
5. Dolgoročno dana posojila in depoziti
II. KRATKOROČNA SREDSTVA
1. Denarna sredstva
2. Kratkoročne terjatve do kupcev
3. Dani predujmi in varščine
4. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
5. Kratkoročne finančne naložbe
6. Kratkotročne terjatve iz financiranja
7. Druge kratkoročne terjatve in aktivne časovne razmejitve
III. ZALOGE
1. Zaloge materiala in drobnega inventarja
AKTIVA SKUPAJ
134,0
VIRI SREDSTEV
I. KRATKOR. OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
4. Kratkor. obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
5. Druge kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
47
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA
Oznaka za
AOP
NAZIV KONTA
Tekoče leto
Predhodno leto
Indeks
I. SKUPAJ PRIHODKI
401
5.390.674,81
5.604.089,47
96,19
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
a. Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna
Prejeta sredstva iz drž. prorač. za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz drž. prorač. za investicije
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva iz skl. soc. zav. za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz skl. soc. zav. za investicije
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f. Prejeta sredstva iz proračunov iz drţavnega proračuna EU
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne sluţbe
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz nasl. izvaj. jav. sl.
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti
Prihodki od najemnin, zakupnin in dr. prih. od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz nasl. izvaj. jav. sl.
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
4.672.735,03
4.103.127,67
28.047,31
28.047,31
4.840.317,29
4.245.623,43
16.197,05
16.197,05
96,54
96,64
173,16
173,16
8.606,09
8.606,09
9.549,65
9.549,65
90,12
90,12
4.066.474,27
4.066.474,27
4.219.876,73
4.219.876,73
96,36
96,36
0,00
0,00
569.607,36
594.693,86
95,78
424,22
1.352,86
31,36
556.905,53
225,00
12.052,61
583.013,10
6.004,90
4.323,00
95,52
3,75
278,80
717.939,78
685.516,71
763.772,18
716.788,84
94,00
95,64
32.423,07
46.983,34
69,01
II. SKUPAJ ODHODKI
437
5.545.227,94
5.691.072,68
97,44
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŢBE
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolekt. dodat. pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
4.961.109,21
2.656.755,17
2.198.366,48
41.368,56
160.214,16
0,00
228.480,29
0,00
28.325,68
438.233,95
215.591,89
172.670,62
1.461,54
2.436,21
46.073,69
5.085.213,80
2.602.038,28
2.084.225,29
74.192,41
150.144,08
0,00
234.096,25
0,00
59.380,25
424.019,89
208.437,56
166.884,79
1.413,13
2.355,12
44.929,29
97,56
102,10
105,48
55,76
106,71
48
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
97,60
47,70
103,35
103,43
103,47
103,43
103,44
102,55
NAZIV KONTA
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne sluţbe
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine (leasing)
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferi
J. Investicijski odhodki
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok.,nadzor, investicijski inž.
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nasl. prod. bl. in stor. na trgu
B. Prispevki delodajalcev za soc.varnost iz nasl.prod.bl. in stor.na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz nasl. prod. bl. in stor. na trgu
III/1 PRESEŢEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
III/2 PRESEŢEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
Oznaka za
AOP
453
454
455
456
457
458
459
460
461
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
49
Tekoče leto
Predhodno leto
1.731.704,68
1.842.333,24
242.479,12
256.686,94
731.132,96
762.374,53
188.129,68
193.317,28
42.866,42
29.125,19
17.164,10
14.480,48
150.842,43
219.240,35
24.599,54
24.683,48
0,00
0,00
334.490,43
342.424,99
2.069,18
83,21
0,00
0,00
0,00
0,00
14.343,49
13.031,73
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
117.002,74
201.707,45
0,00
0,00
0,00
46.372,28
117.002,74
70.554,15
0,00
0,00
0,00
57.239,22
0,00
27.541,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.118,73
605.858,88
263.713,01
264.792,91
43.499,66
43.149,81
276.906,06
297.916,16
154.553,13
86.983,21
Indeks
94,00
94,46
95,90
97,32
147,18
118,53
68,80
99,66
97,68
2486,70
110,07
50,00
58,01
165,83
96,41
99,59
100,81
92,95
177,68
ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM
FINANČNI
KAZALNIKI
POSLOVANJA
1. GOSPODARNOST
1.1 Koeficient celotne gospodarnosti
K 1.1 = koeficient celotne gospodarnosti = celotni prihodki / celotni odhodki
Celotna gospodarnost
realizacija 2011
realizacija 2012
1,005
0,981
1.2 Koeficient gospodarnosti poslovanja
K 1.2 = koeficient gospodarnosti poslovanja = prihodki od
poslovanja / odhodki od poslovanja
Gospodarnost poslovanja
realizacija 2011
realizacija 2012
0,998
0,980
2. DONOSNOST
2.1 Stopnja donosnosti
K 2.1 = stopnja donosnosti = preseţek prihodkov / celotni prihodki
Stopnja donosnosti
50
realizacija 2011
realizacija 2012
0,448%
-1,935%
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV
3.1 Koeficient obračanja sredstev
K 3.1 = koeficient obračanja sredstev = celotni prihodki / povprečno stanje sredstev
Koeficient obračanja sredstev
realizacija 2011
realizacija 2012
1,409
1,418
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA
4.1 Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
K 4.1 = stopnja odpisanosti osnovnih sredstev = popravek vrednosti osnovnih sredstev /
nabavna vrednost osnovnih sredstev
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev
realizacija 2011
realizacija 2012
55,98%
59,42%
4.2 Stopnja odpisanosti opreme
K 4.2 = stopnja odpisanosti opreme = popravek vrednosti opreme /
nabavna vrednost opreme
Stopnja odpisanosti opreme
realizacija 2011
realizacija 2012
81,71%
85,58%
4.3 Stopnja osnovnosti investiranja
K 4.3 = stopnja osnovnosti investiranja = osnovna sredstva po neodpisani vrednosti /
sredstva
Stopnja osnovnosti investiranja
51
realizacija 2011
realizacija 2012
79,11%
78,62%
5. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV
SREDSTEV (ZADOLŢENOSTI) OZIROMA KAZALNIKI
STANJA FINANCIRANJA
5.1 Stopnja kratkoročnega financiranja
K 5.1 = stopnja kratkoročnega financiranja = kratkoročne obveznosti / obveznosti do
virov sredstev
Stopnja kratkoročnega financiranja
realizacija 2011
realizacija 2012
0,120
0,120
5.2 Stopnja dolgoročnega financiranja
K 5.2 = stopnja dolgoročnega financiranja = (lastni + dolgoročni tuji viri) / obveznosti do
virov sredstev
Stopnja dolgoročnega financiranja
realizacija 2011
realizacija 2012
0,880
0,880
6. KAZALNIKA KRATKOROČNE IN DOLGOROČNE
LIKVIDNOSTI OZ. KAZALNIKA VODORAVNEGA
6.1 Pospešeni koeficient
K 6.1 = pospešeni koeficient = kratkoročna sredstva in AČR / kratkoročne obveznosti
in PČR
Pospešeni koeficient
realizacija 2011
realizacija 2012
1,348
1,369
6.2 Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in
K 6.2 = koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog =
(lastni viri + dolgoročne rezervacije + dolgoročne obveznosti) / (osnovna sredstva +
dolgoroč. fin. naloţbe + dolgoročne terjatve + zaloge)
Koeficient dolgoroč. pokritosti dolgoroč.
sredstev in normalnih zalog
52
realizacija 2011
realizacija 2012
1,050
1,053

Similar documents