Svet TŠC Nova Gorica Cankarjeva 10 5000 Nova Gorica

Comments

Transcription

Svet TŠC Nova Gorica Cankarjeva 10 5000 Nova Gorica
Svet TŠC Nova Gorica
Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica
Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica
tel: 05 330 87 00
faks: 05 330 87 20
e-pošta: [email protected]
www.tsc.si
Nova Gorica, 16. 3. 2012
Zadeva: Cenik 2011/12
Svet TŠC Nova Gorica prosimo, da sprejme cenik na osnovi katerega se ureja
plačevanje različnih storitev, ki zadevajo pedagoški (izobraževalni) proces in druge
storitve pri
 formalnem in neformalnem usposabljanju,
 dijakih, študentih in drugih izobraževalcih,
 učiteljih, predavateljih in drugih strokovnih sodelavcih, za šolsko oz. študijsko leto
2011/2012.
Na osnovi cenika bodo vse enote TŠC Nova Gorica v 2011/2012 dolžne pripravljati in
izdajati obvestila, račune, plačilne naloge, pripravljati podjemne pogodbe ter urejati
vse finančno poslovanje, ki je s tem procesom povezano.
Predlagamo, da Svet TŠC Nova Gorica na tej osnovi sprejme naslednje sklepe:
 Prenehanje veljavnosti cenika 2010/2011 s 8. 12. 2011.
 Sprejetje cenika 2011/2012, ki začne veljati s 15. 3. 2012.
 Direktorju TŠC Nova Gorica dopusti možnost spreminjanja določenih postavk in
sicer:
- priloga A: za občane, starejše od 50 let, velja dodaten popust, ki ga določi
ravnatelj višje strokovne šole v soglasju z direktorjem
- priloga B in C: za občane, starejše od 50 let, velja dodaten popust, ki ga določi
vodja MIC v soglasju z direktorjem.
- Priloga D: o ugodnostih cen najema prostorov odloča direktor ob sklenitvi
pogodbe.
Lep pozdrav
direktor
Egon Pipan
Priloge:
Pripravil:
Priloga A: Cenik Višja strokovna šola (VI. stopnja)
Miran Saksida
Priloga B: Cenik Izobraževanja odraslih (do vključno V. stopnje)
Lavra Vermiglio
Priloga C: Cenik usposabljanja odraslih (do vključno V. stopnje)
Blaž Weber
Priloga D: Cenik najema učilnic in drugih materialnih sredstev
Miran Saksida, Milutin
Pekeč
Barbara Miklavčič
Velikonja
Barbara Miklavčič
Velikonja, Jože Rutar,
Bernard Žgavec
Priloga E: Cenik storitev v dijaškem domu
Priloga F: Cenik pridelkov in izdelkov
Priloga G: Cenik storitev
Priloga H: Višina nagrad študentom za opravljeno praktično
izobraževanje in diplomsko delo
Priloga I: Višina nagrad dijakom za opravljeno praktično
izobraževanje
Priloga J: Cenik storitev v šolski knjižnici
Priloga K: Cenik tiskanja na tiskalniku velikega formata
Priloga L: Cenik storitev ZELIŠČNI CENTER HERBÍTIUM
Barbara Miklavčič
Velikonja, Jože Rutar
Miran Saksida
Barbara Miklavčič
Velikonja
Vasilija Rupnik
Miran Saksida, Aleš
Štrancar
Bogdan Pavlica
2
Priloga A: Cenik Višja strokovna šola (6.1. raven izobrazbe)
Ta del cenika velja od 20.8.2011 naprej.
Cenik je usklajen s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Ur. list
21/2011).
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Storitev
Cena v EUR
Opomba
Izredni način študija
Šolnina za izredne študente
za 1. ciklus (del 1. Letnika)
izobraževanja za vse VSŠ
programe*
1.650,00
Študent se ob vpisu obveže da bo
plačal vpisnino 412,5 EUR (prvi od
štirih obrokov šolnine).V času do 1.11.
tekočega leta lahko odstopi od
študija. Če študent od študija ne
odstopi do 1.11. se študent obveže,
da bo plačal preostali del šolnine
(3*412,5 EUR) za 1. Ciklus.
Šolnina za izredne študente
za 2. ciklus (del 1. in del 2.
letnika) izobraževanja za
vse VSŠ programe
1.650,00
Ob drugem vpisu – ob vpisu v drugi
ciklus obveže, da bo plačal šolnino za
2. Ciklus (drugi del 1. Letnika in prvi
del 2. Letnika).
Šolnina za izredne študente
3. ciklus (drugi del 2. Letnika,
diplomske del in diplomski
izpit) za vse VSŠ programe
800,00
Ob tretjem vpisu – ob vpisu v 3. Ciklus
(zadnji del 2. Letnik z diplomsko
nalogo).
Študent lahko šolnino plača v več
obrokih – največ v štirih enakih
obrokih za prvi dve leti študija in
največ v dveh obrokih za zadnje leto
študija (3. Ciklus)
Izpit iz predmeta (4., 5., …
polaganje).
40,00
Konzultacije med oz. po
zaključenih predavanjih in
vajah
brezplačno
Dodatna - individualna pomoč
posameznim študentom v omejenem
časovnem in vsebinskem obsegu.
(Obseg in vsebino skupaj določita
predavatelj in ravnatelj VSŠ.)
Pedagoška ura
predavatelja preko
pogodbe o delu (tarifa 1)
24,00 neto preko
podjemne oz.
44,00 preko
izstavljenega
računa (ddv
vključen)
oz. 52,00 EUR**
preko
izstavljenega
računa (ddv
vključen)
Habilitirani višješolski predavatelji,
katera koli oblika izobraževalnega
dela (predavanja, seminarske vaje,
laboratorijske vaje).
Predavatelj je dolžan pripraviti
gradivo v skladu z Letnim delovnim
načrtom in ga brezplačno
posredovati študentom, ravnatelju
šole in komisiji za kakovost.
Urna postavka vključuje vse priprave,
na pedagoško delo, pripravo gradivo
ter posredovanje slednjega
študentom in izvedbo izpitov v skladu
z LDN.
Pedagoška ura inštruktorja
20,00 neto preko
Inštruktorji (predavatelji brez
Za vsakokratno opravljanje izpita se
samo enkrat tudi, če gre za pregled
seminarske naloge, pisno in ustno
preverjanje v okviru istega izpita.
3
preko pogodbe o delu
(tarifa 2)
Plačilo laborantu
Plačilo predavatelju za
konzultacije
Plačilo predavatelju za
organizacija praktičnega
izobraževanja za izredne
(odrasle) študente za 1.
In/ali 2. Letnik.
podjemne oz.
37,50 EUR preko
izstavljenega
računa
11,00 neto
Do 7,00 neto
10,00 neto
habilitacije), katera koli oblika
izobraževalnega dela (seminarske
vaje, laboratorijske vaje).
Predavatelj je dolžan pripraviti
gradivo v skladu z Letnim delovnim
načrtom in ga brezplačno
posredovati študentom, ravnatelju
šole in komisiji za kakovost.
Urna postavka vključuje vse priprave,
na pedagoško delo, pripravo gradivo
in izvedbo izpitov v skladu z LDN.
Sodeluje pri lab. vajah, če je
zahtevnost vaj velika in/ali je na
vajah veliko študentov.
Plačane konzultacije se izvajajo
izjemoma. Npr. takrat ko se izbirni
predmet izvaja, pa je manj kot 8
kandidatov prijavljeno na ta predmet
se določen delež ur in vsebin, ki jih
določi ravnatelj šole obdela v obliko
konzultacij predavatelja s
posameznikom ali skupino študentov.
Neto plačilo se določi na osnovi
vnaprej dogovorjene vsebine
konzultacije, števila študentov in
skupnega števila ur konzultacij.
Urna postavka vključuje vse priprave,
na pedagoško delo, pripravo gradivo
in izvedbo izpitov v skladu z LDN.
Na študenta, ki uspešno opravi
praktično izobraževanje ter ga
uspešno zagovarja ali mu študijska
komisija prizna izpit iz praktičnega
izobraževanja kot opravljen.
Plačilo predavatelju ali
inštruktorju za mentorstvo ali
somentorstvo pri diplomski
nalogi
100,00 neto
preko podjemne
pogodbe oz.
170,00 EUR preko
izstavljenega
računa (ddv
vključen)
Plačilo strokovnega svetovanja, ki
mora obsegati vsaj 5 ur dela
predavatelja (20 EUR neto na uro).
Če pri mentorstvu študentu
sodelujeta mentor in somentor o
delitvi honorarja odloča direktor na
predlog ravnatelja VSŠ
Sodelovanje predavateljev
v komisiji za zagovor
diplomske naloge ali v drugi
obliki komisijskih izpitov
V delovni obvezi
(brez dodatnih
plačil)
Ravnatelj ovrednoti sodelovanje
predavatelja v komisiji z ti. ostalimi
deli.
Postopek priznavanja izpitov
(kreditnega vrednotenja
neformalno in formalno
pridobljenih znanj)
Brezplačno
Vsa potrdila, sklepi in drugi
dokumenti
Brezplačno
4
Storitev
Cena v EUR
Opomba
Redni način študija
Vpisnina rednih študentov 1.
letnik v vseh programih
30,00
Vpisnina rednih študentov v
2. Letnik ali ponavljanje v
vseh programih
20,00
Ponovni vpis v posamezni letnik
(ponavljanje) in vpis v 2. Letnik je
brezplačen za vse tiste, ki so že bili
vpisani na TŠC Nova Gorica, VSŠ v
študijskem letu 2010/11 ali pred tem.
Plačilo študenta za izpit iz
predmeta za vsako 4. in
vsako nadaljnje polaganje
40,00
Plača se samo enkrat tudi, če gre za
pregled seminarske naloge, pisno in
ustno preverjanje v okviru istega
izpita.
Dvojnik študentske izkaznice
z nalepko
7,00
Zdravniški pregledi, terenske
vaje, fotokpiranje, strokovne
ekskurzije in drugi vnaprej
nedoločeni stroški
Plačevanje po
dejanskih stroških
Konzultacije
V delovni obvezi
(brez dodatnih
plačil)
Ravnatelj prizna predavatelju
ustrezno število ur - ti. dodatnih del
Mentorstvo diplomske
naloge z zagovorom
V delovni obvezi
(brez dodatnih
plačil)
Ravnatelj prizna predavatelju
ustrezno število ur – ti. dodatna dela.
Sodelovanje v komisiji za
zagovor diplomske naloge
ali v drugi obliki komisijskih
izpitov
V delovni obvezi
(brez dodatnih
plačil)
Ravnatelj prizna predavatelju
ustrezno število ur – ti. dodatna dela.
Postopek priznavanja izpitov
(kreditnega vrednotenja
neformalno in formalno
pridobljenih znanj)
V delovni obvezi
(brez dodatnih
plačil)
Vsa potrdila, sklepi in drugi
dokumenti
V delovni obvezi
(brez dodatnih
plačil)
Storitev
Cena v EUR
Opomba
Študenti brez statusa
Prvo, drugo, tretje
opravljanje izpita
20,00
Plača se samo enkrat tudi, če gre za
pregled seminarske naloge, pisno in
ustno preverjanje v okviru istega
izpita.
Četrto in vsako nadaljnje
polaganje izpita
40,00
Plača se samo enkrat tudi, če gre za
pregled seminarske naloge, pisno in
ustno preverjanje v okviru istega
izpita.
Opravljanje obveznosti
povezanih z laboratorijskimi
vajami
40,00
Organizacija praktičnega
izobraževanja
40,00
Četrto in vsako nadaljnje
120,00
5
komisijsko opravljanje izpita
Diplomski izpit
Vsa potrdila, sklepi in drugi
dokumenti
30,00
Brezplačno
Opombe:
Stroški nostrifikacijskega postopka in postopka priznavanja predhodno pridobljenega
znanja se ne zaračunavajo.
*Šolnina se zaračunava za vse izredne študente v vseh programih, za študij za
izpopolnjevanje ter za redni študij tujcev, ki niso državljani držav EU in se ne izobražujejo
po meddržavnih sporazumih po načelih vzajemnosti.
Vrednost 24,00 EUR oz. 20,00 EUR velja za vse ure:
 predavanj, če obiskuje predavanja do vključno 150 študentov
 seminarskih vaj, če obiskuje sem. vaje do vključno 50 študentov
 laboratorijskih vaj, če obiskuje lab. vaje do vključno 23 študentov
Če se ure izvajajo na dislokaciji, na terenu v podjetju (npr. prikaz rezi v programu
upravljanje podeželja in krajine, ekskurzija v podjetje) se vrednost urne postavke ne
spremeni. Terenske vaje in ekskurzije (vodeni ogledi) lahko nadomeščajo druge oblike
izobraževalnega dela, če se vsebine in cilji skladajo s katalogi znanj posameznega
predmeta.
**Vrednost 52,00 EUR ima vključen DDV in velja samo za tiste ure, ki jih izvajajo
predavatelji oz. inštruktorji, ki so zaposleni na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova
Gorica v okviru njihove redne delovne obveze. Plačilo tega zneska se izvaja na osnovi
računa, ki ga Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izstavi TŠC Nova Gorica.
V primeru, da je število študentov večje od zgoraj navedenega se lahko oblikuje večje
število skupin.
Če je skupin za lab. vaje več in so druga ter vsaka naslednja skupina za laboratorijske
vaje manjša od 15 študentov, se vrednost neto izplačane ure lahko zmanjša za
sorazmerni delež. (Pri tarifi 24 EUR za 1,50 EUR in 20 EUR za 1,25 EUR za vsakega
manjkajočega študenta.)
Izračun plačila ostalih nenavedenih storitev redno zaposlenim predavateljem in
inštruktorjem ter laborantom za delo pri rednih študentih se izračuna v skladu z
veljavnimi pravilniki, ki jih je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport.
Potni stroški:
Vsem predavateljem, inštruktorjem in drugim strokovnim delavcem, ki so redno
zaposleni na TŠC Nova Gorica (v nadaljevanju: delavci) se za izvedbo vseh oblik
izobraževalnega dela določenih v podjemni pogodbi ne plačuje dodatnih potnih
stroškov, razen v primeru da:
 izvajajo laboratorijske vaje kot terenske vaje izven prostorov in kmetijskega
posestva TŠC Nova Gorica ali
 spremljajo študente na strokovnih ekskurzijah in ogledih.
V tem dveh primerih so delavci upravičeni do povračila potnih stroškov preko potnega
naloga, ki ga izda TŠC Nova Gorica.
6
Vsem predavateljem in inštruktorjem, ki niso redno zaposleni na TŠC Nova Gorica se za
izvedbo vseh oblik izobraževalnega dela po podjemni ali drugovrstni pogodbi plača
potne stroške v višini kot to določa

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo (URL 76/2008 z dne 25. 7. 2008)ali
za prevoz od kraja bivališča oz. kraja kjer ima predavatelj oz. inštruktor redno delovno
mesto do lokacije izvedbe opravljanja študijskega dela.
K znesku iz uredbe se doda ddv.
Plačniki šolnine so izredni študenti oziroma organizacije (podjetja) v njihovem imenu
Plačniki šolnine ob vpisu podpišejo izjavo oz. pogodbo, s katero se obvezujejo, da bodo
plačali celotno šolnino za posamezen ciklus.
Vse finančne obveznosti morajo študenti ali v njihovem imenu podjetja plačati v enem
ali v več enakomerno razporejenih obrokih. Tako bodo študentje ali njihove
organizacije morale poravnati:
 šolnino za 1. ciklus: v štirih obrokih ali v enem obroku,
 šolnino za 2. ciklus : v štirih obrokih ali v enem obroku,
 šolnina za 3. zaključni (diplomski) ciklus : v dveh obrokih ali v enem obroku.
Vsa plačila šolnine izvedejo študentje na podlagi izstavljenega računa s strani
Tehniškega šolskega centra Nova Gorica.
Shema plačevanja šolnin za študijsko leto 2011/12:
Plačilo šolnine za 1., 2. oz. 3. cikluse (leta šolanja) morajo organizacije (podjetja) in
samoplačniki izvesti do 15. oktobra 2011. Obstaja pa tudi možnost plačila v več obrokih.
Obročno plačevanje bo izvedeno v desetih enakovrednih in enakomerno razporejenih
obrokih, ki znašajo po desetino celotne šolnine. V študijskem letu 2011/12 so za obročno
plačevanje določeni naslednji štirje roki plačil:
 prvi obrok do 15. oktobra 2011, (za 1., 2. in 3. Ciklus)
 drugi obrok do 10. januarja 2012, (za 1., 2. in 3. Ciklus)
 tretji obrok do 1. aprila 2012, (za 1. in 2. Ciklus)
 četrti obrok do 1. junija 2012. (za 1. in 2. Ciklus)
Ugodnosti:
Za izredne študente, starejše od 50 let, velja dodaten popust, ki ga določi ravnatelj v
soglasju z direktorjem.
Za šolnine javno veljavnih višješolskih študijskih programov za zaposlene na TŠC velja
popust v višini 80%.
7
Priloga B: Cenik Izobraževanja odraslih (do vključno V. stopnje)
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (do vključno V. stopnje)
STORITEV
Šolnina za leto šolanja
(za srednje poklicno in
poklicno tehniško
izobraževanje)
Cena v EUR
enota
OPOMBE
990,00 €
/kandidata
Možnost plačila v več
obrokih.
600 €
/kandidata
Možnost plačila v več
obrokih.
Šolnina za sorazmerni
del predvidenih
obveznosti v letu šolanja
(za srednje poklicno in
poklicno tehniško
izobraževanje)
300,00 € (fiksni
del) +
sorazmerni del
stroškov glede
na delež
predvidenih
obveznosti, ki jih
bo kandidat
opravljal
/kandidata
Možnost plačila v več
obrokih.
Šolnina za sorazmerni
del, ki je manjši od 20 %
predvidenih obveznosti
v letu šolanja (za srednje
poklicno in poklicno
tehniško izobraževanje)
znesek
sorazmeren na
delež
izobraževalnega
programa +
število izpitov
krat 90 €
/kandidata
Možnost plačila v več
obrokih.
53 €
/kandidata
Začetni stroški za
samoizobraževalce za
eno šolsko leto glede na
manjkajoče obveznosti
v letniku.
53,00 € + 90 €
(vpisnina in en
izpit) = 143 €
/kandidata
Preostali znesek šolnine
za samoizobraževalce,
ki imajo tri ali več
manjkajočih obveznosti
v letniku.
po 90 € za vsak
izpit
Šolnina za pol leta
šolanja (za srednje
poklicno in poklicno
tehniško izobraževanje)
Vpisnina za
samoizobraževalce
53,00 € + 180 €
(vpisnina in dva
izpita) = 233 €
Znesek vključuje
vpisnino in vplačilo
enega ali dveh
izpitov. Začetne
stroške plača
kandidat v celoti
ob vpisu.
Tretjo in vsako
naslednjo
manjkajočo
obveznost kandidat
plačuje v skladu s
podpisano pogodbo
o izobraževanju.
Izpit
45,00
/izpit
Izpit s 5 konzultacijami
90,00
/izpit + 5
konzultacij
za predmet
oz.
programsko
enoto
Cena izpita
(končnega ali
delnega) in 5
konzultacij ne glede
na obliko preverjanja
znanja.
8
Konzultacija
15,00 €
/ped. uro
Gre za šesto in vsako
naslednjo uro
konzultacije, ki ni
všteta v plačilo izpita
z obveznimi 5 urami
konzultacij.
Izpit poklicne mature ali
zaključnega izpita (prva
in druga enota
zaključnega izpita)
55,00
/vsako
prijavljeno
enoto
poklicne
mature ali
zaključnega
izpita
Vplača se ob prijavi,
v primeru pravočasne
odjave se plačilo
upošteva samo za
prvi naslednji rok.
Izdelek ali storitev na
zaključnem izpitu – samo
zagovor
55,00
/zagovor
Vplača se ob prijavi,
v primeru pravočasne
odjave se plačilo
upošteva samo za
prvi naslednji rok.
Izdelek ali storitev na
zaključnem izpitu –
izdelava izdelka ali
storitve z zagovorom
90,00
/izdelava
izdelka ali
storitve z
zagovorom
Vplača se ob prijavi,
v primeru pravočasne
odjave se plačilo
upošteva samo za
prvi naslednji rok.
Priprava:
Poklicna matura: ena
enota
Zaključni izpit: ena
enota
35 €
/priprava na
izpit
Priprava na
posamezno enoto
poklicne mature in
zaključnega izpita.
/izpit
Cena posamezne
enote splošne
mature.
Izpit splošne mature
Šolnina za izpeljavo
praktičnega pouka ali
izdelave zaključnega
dela za zaključni izpit
37,00
od 0 € do 3 €
Cena pedagoške ure
za izpeljavo
praktičnega pouka
ali priprave
zaključnega dela za
zaključni izpit
TEČAJI – DDV vključen v ceno
Izobraževalni tečaji
Cena pedagoške ure
izobraževalnega tečaja
od 5,00 do 15,00
/ped. uro
od 5,00 € do
25,00 €
Cena pedagoške ure
izobraževalnega
tečaja.
Cena pedagoške ure
izobraževalnega
tečaja (bruto na
udeleženca).
VVT – tečaj ODRASLI
200,00
/kandidata
Cena se oblikuje v
skladu z velikostjo
skupine: +/- 20%
VVT – tečaj DIJAKI
100,00
/kandidata
Za dijake in študente
TŠC
Izdaja dvojnika VVT
5,00
/dvojnik
9
Izpit za pridobitev status
kmeta
190,00
Ura poučevanja vožnje s
traktorjem
40,00
/kandidata
/50 min
Plačilo učiteljem
Pedagoška ura
predavatelja v oddelkih
s predavanji
neto 14,00
/ped. uro
Plačilo za pedagoško
uro v organizirani
skupini
Pedagoška ura
predavatelja v skupinah
z organiziranimi
obveznimi 5 urami
konzultacij in izpeljanim
končnim izpitom
neto 14,00
/ped. uro
Plačilo za obveznih 5
ur
konzultacij
in
izpeljavo izpita (2 uri)
Izvedba končnega
izpita – samo pisni ali
ustni del
neto 10,00
/ izpit
Plačilo za izvedbo
posameznega izpita
samo pisni ali ustni del
Izvedba končnega
izpita – pisni in ustni del
neto 13,00
/ izpit
Plačilo za izvedbo
posameznega izpita z
pisnim in ustnim
delom
/konzultacijo
Plačilo za šesto in
vsako naslednjo uro
konzultacije, ki ni
všteta v plačilo izpita
z obveznimi 5 urami
konzultacij.
Izvedba konzultacije
neto 7,00
Plačilo učiteljem – poklicna matura in zaključni izpit
POKLICNA MATURA
Ocenjevanje pisnega izdelka iz slovenščine
Soocenjevalec pisnega izdelka iz slovenščine
neto 8,00 €
na
kandidata
neto 5,32 €
na
kandidata
neto 4,00 €
na
kandidata
neto 2,66 €
na
kandidata
neto 4,00 €
na
kandidata
neto 2,66 €
na
kandidata
neto 4,00 €
na
kandidata
neto 2,66 €
na
kandidata
neto 12,00 €
na
kandidata
neto 2,66 €
na
kandidata
neto 1,33 €
na kandidata
Ocenjevanje pisnega izdelka iz tujega jezika
Soocenjevalec pisnega izdelka iz tujega jezika
Ocenjevanje pisnega izdelka iz drugega
predmeta
Soocenjevalec pisnega izdelka iz drugega
predmeta
Ocenjevanje pisnega izdelka iz matematike
Soocenjevalec pisnega izdelka iz matematike
Konzultacija, poprava in ocenitev četrte enote
Ustni zagovor ali izpraševanje
Predsednik in član komisije
10
ZAKLJUČNI IZPIT
Ocenjevanje pisnega izdelka iz slovenščine
neto 8,00 €
na
kandidata
neto 2,66 €
na
kandidata
neto 5,00 €
na
kandidata
neto 20,00 €
na
kandidata
neto 5,00 €
na
kandidata
neto 1,33 €
na
kandidata
neto 2,66 €
na
kandidata
Ustno izpraševanje iz slovenščine
Ocenjevanje iz strokovnega predmeta
Mentorstvo in ocenitev storitve ali izdelka
Zagovor storitve ali izdelka (za udeležence, ki
imajo samo zagovor izdelka ali storitve)
Predsednik in član komisije
Tajnik komisije zaključnega izpita
Šolnina za zaključene skupine
Šolnina za oddelek - zaključene skupine
neto
18.400,00 €
za skupino 15 20
udeležencev
Ugodnosti:
Za zaposlene na Tehniškem šolskem centru Nova Gorica pa je šolnina odvisna od
sklepa direktorja glede na zahteve delovnega mesta udeleženca.
11
Priloga C: Cenik usposabljanja odraslih (do vključno V. stopnje)
CENIK USPOSABLJANJA ODRASLIH (do vključno V. stopnje)
STORITEV
Cena v EUR
Opombe
Usposabljanje odraslih – izredno izobraževanje
NPK – Izdelovalec spletnih strani
1.060,00
Cena z DDV
NPK –Oblikovalec spletnih strani
1.250,00
Cena z DDV
NPK - Operater na CNC stroju
1.440,00
Cena z DDV
NPK – Upravljalec strojev v proizvodnji izdelkov
1.290,00
Cena z DDV
NPK – Pomočnik vzdrževalca v proizvodnji
1.290,00
Cena z DDV
NPK – mizar restavratorski sodelavec
1.560,00
Cena z DDV
240,00
Cena z DDV
NPK – Strokovni sodelavec/ka za programske
aplikacije in podatkovne baze
2.010,00
Cena z DDV
NPK – Strokovni sodelavec/ka za računalniške
sisteme in omrežja
2.010,00
Cena z DDV
NPK - Voznik v cestnem prometu
NPK – certificiranje (izpit) s potrjevanjem
portfolija
106,41 neto
NPK – certificiranje(izpit) s preverjanjem in
potrjevanjem
131,45 neto
Pedagoška ura predavatelja preko avtorske
pogodbe, če predavatelj pripravi lastno
gradivo-specializirana znanja
17 neto
Pedagoška ura predavatelja preko avtorske
pogodbe, če predavatelj pripravi lastno
gradivo – običajna znanja
15 neto
Pedagoška ura predavatelja preko avtorske
pogodbe, če predavatelj nima pripravljenega
lastnega gradiva – običajna znanja
14 neto
Plačilo člana 3 članske komisije na izpitu
(certificiranje) za posamezno NPK (EUR
/kandidata za NPK) preko pogodbe o delu
14,50/kandidata neto
Ker je pri usposabljanju težko predvideti točno št. kandidatov, se pri oblikovanju cene
celotnega usposabljanja upošteva še sledeča merila:
Usposabljanja za osnovna znanja
3 –4€
/pedagoško
uro na
udeleženca
Usposabljanja za naprednejša znanja
5,00– 10€
/pedagoško
uro na
udeleženca
Usposabljanja za specialistična znanja
10 – 25€
/pedagoško
uro na
udeleženca
Cena programa je odvisna od števila kandidatov, cena programa se glede na njihovo
število spreminja za 10-20%.
12
Priloga D: Cenik najema učilnic in drugih materialnih sredstev
NAJEMI PROSTOROV
STORITEV
Cena v EUR
z DDV
enota
OPOMBE
Učilnica
18,00
/šolsko uro
Enkraten ali občasen najem
Računalniška
učilnica 1
30,00
/šolsko uro
16 računalnikov+internet
Računalniška
učilnica 2
35,00
/šolsko uro
26 računalnikov+internet
Velika telovadnica
25,00
/šolsko uro
Enkraten ali občasen najem
Mala telovadnica
18,00
/šolsko uro
Enkraten ali občasen najem
Jedilnica
18,00
/uro
Enkraten ali občasen najem
Uporaba
telovadnice
50,00
/dan
V sklopu večdnevnih delavnic in
bivanja v DD
V primeru odpovedi najema učilnice ali računalniške učilnice na dan najema najemnik
plača polovico s cenikom določene najemnine.
O ugodnostih odloča direktor ob sklenitvi pogodbe.
13
Priloga E: Cenik storitev v dijaškem dom
Turistične takse ni v ceni in znaša 1,01 €.
CENIK STORITEV V DIJAŠKEM DOMU – za goste dijaškega doma
V cene je že vračunan DDV. Cena je prilagojena velikosti skupine in času bivanja.
Sobe so dvoposteljne. Doplačilo za enoposteljno sobo je 30% cene, doplačilo za lastno
kopalnico v dvoposteljni sobi pa 40% cene. Za redne študente velja 30% popust.
Nočitve, nočitve z obroki
Nočitev
Nočitev z
zajtrkom
Polpenzion
Poln penzion
1 do 4 nočitve
22,00
23,10
25,40
29,70
5 ali več noči
(10% popusta)
19,80
20,79
22,86
26,73
1 do 4 nočitve
(5% pop.)
20,90
21,95
24,13
28,22
5 ali več nočitev
(15% pop.)
18,70
19,64
21,59
25,25
284,90/mesec
(z=1,40,
v=2,20)
377,30/mesec
(z=1,40,
v=2,20,
k=2,90)
Cene v EUR z DDV
Posamezni gost in
skupina 2-5
Skupine 6 gostov in
več
Dodatno
nad 30 oseb
ena oseba brezplačno
nad 60 oseb
dve osebi brezplačno
Stalno bivanje več
mesecev
176,00/mesec
218,90/mesec
(z=1,40)
Posamezni obroki
Zajtrk
Kosilo
Večerja
Posameznik, skupina
2-5
2,10
4,40
3,35
Skupina 6 gostov in
več(10% popust)
1,89
3,96
3,02
14
CENIK BIVANJA IN PREHRANE V DIJAŠKEM DOMU
DIJAKI IN ŠTUDENTI 2011-2012
Cena v EUR
Storitev
Nočitev s prehrano za 22 dni
208,00
Hrana
83,60
Stroški povezani s hrano
63,80
Nastanitev
60,60
Prenočišče za študente/mesec
60,60
Prenočišče z zajtrkom
Prenočišče z zajtrkom in večerjo
Zajtrk
1,31
Kosilo
3,06
Večerja
2,33
Skupaj prehrana na dan
3,80
Stroški povezani s prehrano
2,90

Cene veljajo za šolsko leto 2011-2012 za dijake in študente, ki so sprejeti v dijaški
dom.

Najvišjo ceno oskrbe določi MŠŠ.

Če biva študent v sobi sam, je cena za 30% višja.

Za nepravočasno odpoved rezervacije bivanja v dijaškem domu gostom in
študentom zaračunamo 30% dogovorjene cene bivanja. Nepravočasna
odpoved gostov in študentov se šteje vsaj 10 dni pred začetkom bivanja.

Prvi mesec bivanja v dijaškem domu – študentje plačajo do 18. v mesecu po
prejeti položnici.
15
Priloga F: Cenik pridelkov in izdelkov
Cenik pridelkov in izdelkov
(DDV je vključen v ceno)
IZDELEK, PRIDELEK
Cena v EUR
****Izdelek
Marmelada 1 kg (odvisno od embalaže)
1,25 – 4,17
Med – akacija 900g
7,00
Med - mešani cvetlični 900g
6,00
Sadni kompot 1kg (odvisno od vrste sadja)
1,25 – 2,92
Suho sadje 1 kg (jabolka, kaki, mešano)
7,00-14,00
Sveža zelenjava in sadje**
Vložena zelenjava 1 kg (odvisno od vrste)
**
1,67 – 4,17
Žganje – Zlatka (kaki), liter-točeno
5,00
Žganje – Zlatka (kaki), 500 ml buteljka
6,00
Žganje – Marelka, liter-točeno
7,00
Žganje – Marelka, 500 ml buteljka
9,00
Žganje – Tropinka, liter točeno
4,00
Žganje – Tropinka, 500 ml buteljka
5,00
Žganje – zeliščno, 500 ml buteljka
6,00
Žganje – različno, 200 ml(darilno)
4,00
****Cvetje
Suhi šopek (odvisno od velikosti)
Cvetlični aranžma iz rezanega cvetja***
0,42 – 2,09
***
Narezki, pogostitve
Voda gazirana 1,5l
0,80
Voda gazirana 1,5l
0,85
Sokovi 1l (odvisno od vrste)
0,83 – 3,34
Mešani narezek 1 kg
12,00-25,00
Kraški narezek 1kg
20,00-40,00
Sirova plošča 1 kg
10,00-20,00
Dunajsko paniranje 1 kg
12,00-14,00
Pečenka ali meso na žaru 1kg
9,00-12,00
Zelenjava na žaru 1kg
7,00-9,00
Kruh 1 kg (odvisno od vrste)
1,00-2,00
Menu 1: hladni bife
13,00-30,00
Menu 2: hladno topli bife
18,00-40,00
Kava espresso
0,90
Macchiato
1,00
Kava z mlekom
1,00
Cappucino
1,00
Čaj 0,25l
0,60
Čaj z limono 0,25l
0,80
Mleko 0,2l
0,20
16
Malice, kosila
Sendvič in sok
2,42
Kosilo za zaposlene
3,30
Kosilo za dijake
3,10
Kosilo za zunanje
3,75
Topla malica zaposleni
2,80
Topla malica za zunanje
3,10
Večerja za zaposlene
2,50
Enolončnice (brez klobase), porcija
1,80
Golaž, porcija
1,90
Priloga, porcija
0,80
Solate (po ceniku sezonske solate)
2,50-3,50
Različni namazi – po izdelavi predračuna, odvisno od sestavin
Okrepčevalnica TŠC
Sadne rezine
Frutabela gozdni sadeži 30g
0,50
Frutabela jagoda 30g
0,50
Frutabela marelica 30g
0,50
Frutabela višnja 30g
0,50
Frutabela žita mleko 22g
0,50
Brezalkoholne pijače
Fruc pomaranča-limona 0,5l
0,50
Fruc korenček 0,5l
0,50
Fruc črni ribez aronija 0,5l
0,50
Fruc ledeni čaj brusnica-malina 0,5l
0,50
Voda 0,5l
0,40
Sendviči - OKREPČEVALNICA
Sendvič kmečki 200g
2,00
Sendvič šoferski 260g
2,50
Sendvič z zelenjavo in sirom 230g
2,00
Sendvič s piščančjim zrezkom 195g
2,50
Sendvič tramezin vegetarijanski 120g
1,50
Sendvič angleški lahki poli 120g
1,50
Sendvič mali TŠC
1,00
Sendvič veliki TŠC
1,50
Sladice - OKREPČEVALNICA
Croissant z marmelado 80g
0,80
Croissant s čokolado 80g
0,80
Piškoti mešani 250g
2,10
Torta sadna 100g
1,20
Torta sacher 100g
1,20
Pita 100g
0,80
Topli napitki - OKREPČEVALNICA
Kava espresso
0,90
17
Macchiato
1,00
Kava z mlekom
1,00
Cappucino
1,00
Čaj 0,25l
0,60
Čaj z limono 0,25l
0,80
Mleko 0,2l
0,20
*** Cene rezanega cvetja se gibljejo v skladu s cenami na trgu.
** Cene sezonske zelenjave in sadja se gibljejo v skladu s cenami na trgu.
Cena embalaže je enaka nabavni + 10%.
****Cenik vina
(DDV vključen v ceno)
Cena v EUR/ liter-točeno
CENA V EUR/ buteljko
Mešano belo
1,30
/
Tokaj
1,30
3,50
Rebula
1,30
3,50
Pinela
1,30
3,50
Sauvignon
1,30
3,50
Chardonay
1,30
3,50
Rumeni muškat
3,00
/
Mešano rdeče
1,50
/
Barbera
1,80
4,00
Roze
1,80
Merlot
1,80
4,50
Cabernet sauvignon
1,80
4,90
Vrsta vina
****Cenik izdelkov slaščičarske delavnice
Izdelek
Opis
Količina
Cena v EUR
Sladoled
sladoled
1 kepica
0,80
Sladoled
sladoled
1 kg
8,00
Embalaža
Embalaža - stiropor
kos
0,80
Breskvice
1 kg
8,00
Piškoti navadni
1kg
7,00
Piškoti ekstra
1kg
11,00
Zavitek
1kg
7,00
Minjon ekstra
Mini sladica
kos
0,70
Mini desert
Mini sladica
kos
0,50
Potica
1kg
9,00
Slano pecivo
1kg
6,00
18
Torta napis
1kg
11,00
Torta dekor
1kg
13,00
Torta oblikovana
1kg
15,00
Torta ekstra
oblikovana
1kg
18,00
Sirove štručke
1kg
4,00
Kruh
1kg
2,00
Kolač
1kg
6,00
Pica
1kg
6,00
****Pridelki, izdelki in storitve so za zaposlene na TŠC 5% cenejši.
19
Priloga G: Cenik storitev
****Cenik storitev pri pregledovanju naprav za nanašanje FFS
Vrsta naprave
Traktorski škropilniki in
pršilniki
Pnevmatski in
motkultivatorski
pršilniki in škropilniki
Cena v EUR z DDV
Cena v EUR z DDV
Pregled naprave na terenu
ter na sedežu
35,00
30,00
pregled za učence šole
30,00
28,00
pregled za delavce šole
28,00
26,00
vpis v register in izdaja
nalepke ( samo za nove
naprave )
15,00
15,00
Vrsta storitve
****Cenik pranja
Vrsta pranja
Cena v EUR za kos z DDV
- pranje rjuh
0,80
- pranje prevlek vzglavnikov
0,45
- pranje brisač, nadprtov, predpasnikov
0,45
- pranje kuhinjskih krp, serviet
0,40
- pranje delovnih halj in srajc
1,50
- pranje odej enojnih
5,30
- pranje večjih odej
6,50
- pranje zaves 2,5 x 5 m
2,80
- pranje majic kratek rov, kratke hlače
0,60
- pranje majic dolg rokav, dolge hlače
0,70
****Cenik najema kmetijske mehanizacije
Vrsta in tip mehanizacije
Cena v EUR/uro z DDV
Traktor NEW HOLLAND
10,43 - 17,53
Traktor FIAT
10,43 - 17,53
Traktor STEYR
12,52 - 27,96
Enoosni traktor
3,34
Mulčar
18,78
20
Traktorski viličar
5,01
Planirne, snežne deske
1,67
Enoosna prikolica 4 t
3,00
Enoosna prikolica 5 t
5,00
Tandem prikolica 6t
6,50
Plug krajnik, enobrazdni
1,25
Plug krajnik, dvobrazdni
1,46
Obračalni plug, trobrazdni
7,93
Vrtavkasta brana
7,51
Trosilnik gnojil, nih. cev-tritočkovni
4,38
Sadilnik krompirja
2,71
Sadilnik sadik, polagalnik folije
5,42
Škropilnica, traktorska nošena, 200 l, 6 m
1,25
Pršilnik, traktorski nošeni, 500 l
4,17
Mulčar kladivni, 1,6 m
3,13
Odmikač hidravlični
4,17
Kultivator
2,09
Izkopalnik krompirja
4,00
Bobenski namakalnik
6,00
Najem delavca – izvajalca
6,26
****Pridelki, izdelki in storitve so za zaposlene na TŠC 5% cenejši.
Cenik izpiskov iz evidenc
Vrsta storitve
za izpise izgubljenih spričeval zadnjih pet let
za izpise starejših spričeval
za stroške dela izdaje sklepa o
verodostojnosti izdanih javnih listin zavoda
Cena v EUR z DDV
10,43
20,86
10,43
21
Priloga H: Višina nagrad študentom za opravljeno praktično izobraževanje in
diplomsko delo
Ta del cenika določa višino nagrade študentom, ki praktično izobraževanje ali
diplomsko delo opravljajo na Tehniškem šolskem centru Nova Gorica v kateri koli njeni
enoti (Medpodjetniški izobraževalni center, Biotehniška šola, Zeliščni center itd.).
Nagrada za praktično izobraževanje pokriva tudi vse materialne stroške prihod na delo.
Plačilo se izvede preko napotnic Študentskega servisa ali neposredno na osnovi
pogodb ob upoštevanju veljavne zakonodaje npr. uredb o davčni obravnavi povračil
stroškov in drugih dohodkov ali preko podjemne ali avtorske pogodbe.
Študentom se med opravljanje praktičnega izobraževanje ali diplomskega dela
zagotovi prehrana v količini (vrednosti) ti. dijaške malice.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Fiksni del nagrade za 400 ur opravljenega praktičnega izobraževanja:
 125,00 EUR bruto.
Fleksibilni del nagrade za 400 ur opravljenega praktičnega izobraževanja:
 največ 250,00 EUR bruto.
Opombe:


Tako fiksni kot fleksibilni del nagrade se v primeru, da študent ne opravlja
celotnega praktičnega izobraževanja (400 ur) v zavodu, obračuna sorazmerno,
glede na opravljeno število ur praktičnega izobraževanja v zavodu.
Fleksibilni del nagrade se izračuna glede na oceno mentorja in ob soglasju
direktorja, in sicer:
F X 125,00 EUR,
(F- faktor je ocena mentorja in direktorja, ki ovrednoti
uspešnost in učinkovitost in znaša min 0,0 in max 2,0)
Enačba s katero se izračuna nagrada študentu za praktično izobraževanje se torej glasi:
N = D/400 * (125 EUR + F * 125 EUR)
N…nagrada
D…število ur opravljenega praktičnega izobraževanja v zavodu
F…ocena v obliki faktorja, ki jo določi mentor ali skupina mentorjev
DIPLOMSKO DELO
Posamezen študent Višje strokovne šole ali študenti drugih študijskih programov, ki na
TŠC Nova Gorica opravljajo diplomsko delo katerega rezultat neposredno koristi TŠC
Nova Gorica so lahko nagrajeni z nagrado v višini do 500 EUR bruto.
Vrednost nagrade določita v soglasju zaposleni na TŠC Nova Gorica, ki je odgovoren
za koriščenje rezultatov diplomske naloge in ravnatelj VSŠ.
Vrednost nagrade je neodvisna o ocene dosežene na zagovoru diplomske naloge.
22
Priloga I: Višina nagrad dijakom za opravljeno praktično izobraževanje
Dijakom, ki praktično usposabljanje z delom opravljajo na Tehniškem šolskem centru
Nova Gorica v kateri koli njeni enoti (Medpodjetniški izobraževalni center, Biotehniška
šola, Zeliščni center itd.) pripada za njihovo delo nagrada..
Nagrada pokriva tudi materialni strošek: prihod na delo. Plačilo se izvede preko
napotnice Študentskega servisa ali neposredno na osnovi pogodb ob upoštevanju
veljavne zakonodaje npr. Uredb o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
dohodkov.
Dijakom se med opravljanjem praktičnega usposabljanja zagotovi prehrana v vrednosti
dijaške malice.
Fiksni del nagrade za 400 ur opravljenega praktičnega izobraževanja:
 100,00 EUR bruto.
Fleksibilni del nagrade za 400 ur opravljenega praktičnega izobraževanja:
 največ 200,00 EUR bruto.
Opombe:


Tako fiksni kot fleksibilni del nagrade se v primeru, da dijak ne opravlja celotnega
praktičnega izobraževanja (400 ur) v zavodu, obračuna sorazmerno, glede na
opravljeno število ur praktičnega izobraževanja v zavodu.
Fleksibilni del nagrade se izračuna glede na oceno mentorja in ob soglasju
direktorja, in sicer:
F X 100,00 EUR,
(F- faktor je ocena mentorja in direktorja, ki ovrednoti
uspešnost in učinkovitost in znaša min 0,0 in max 2,0)
Enačba s katero se izračuna nagrada dijaku se torej glasi:
N = D/400 * (100 EUR + F * 100 EUR)
N…nagrada
D…število ur opravljenega praktičnega izobraževanja v zavodu
F…ocena v obliki faktorja
23
Priloga J: Cenik storitev v šolski knjižnici
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Vrsta storitve
Čas trajanja članstva
Cena v EUR z
DDV
dijaki
Plača se v 1. letu
šolanja, velja pa vas
leta šolanja
4€
študenti
1 leto
0€
brezposelni, s potrdilom zavoda
1 leto
0€
izobraževalci ob delu
1 leto
4€
zaposleni
10 let
0€
naši upokojenci
10 let
0€
enkratni zunanji uporabniki
2 meseca
2€
enkratni zunanji uporabniki
1 leto
15 €
zamudnina
za enoto na dan
0, 10 €
izgubljena izkaznica
za izkaznico
0,50 €
24
Priloga K: Cenik tiskanja plakatov na tiskalniku velikega formata, snemanja in
fotografiranja
Format
A0
A1
A2
A3
B0
B1
B2
B3
Cena (brez DDV v
EUR)
43,00
21,00
10,00
5,00
64,00
32,00
16,00
8,00
Delo za računalnikom (oblikovanje, izris, poseganje v datoteko, priprava datoteke za
tisk) 20,00 EUR (brez ddv) na uro.
Popusti: od 4 do 7 izvodov istega plakata se prizna 5% popust; za 8 in več izvodov
istega plakata se prizna 20% popust na vse storitve.
Vrsta storitve
Cena (brez DDV v EUR)
Snemalec in kamkorder
60 € / uro
Snemalni dan do (10ur)
40 € / uro
Snemalni dan do (5 ur)
50 € / uro
Asistent snemalca
5 € / uro
Novinar – poročevalec
30 € / uro
Ideja (naša ali strankina),
 izdelava sinopsisa,
 priprava scenarija in teksta,
 načrtovanje, priprava, organizacija, ogled lokacij snemanja,
 snemanje (popust na število snemalnih dni),
 digitalna montaža,
 branje teksta,
 prevodi teksta in branje teksta v tujem jeziku,
 postprodukcija,
 izdelava mastra in razmnoževanje kopij.
Snemanje maturantskih plesov, valet, svečanih dogodkov, ….

Vrsta storitve
Cena (brez DDV v EUR)
od 20 do 25 DVD-jev
15 € / DVD
nad 25 DVD-jev
13 €/DVD
Fotograf in fotoaparat
50 € / uro
Fotografiranje prireditve
12 € / DVD
Foto knjiga
od 20 € naprej
Cene so seveda lahko tudi predmet razgovora.
25
Priloga L: Cenik storitev ZELIŠČNI CENTER HERBÍTIUM
ZELIŠČNI CENTER HERBÍTIUM
Vrsta storitve
Čas trajanja
Cena v EUR z DDV
Uporaba predavalnice
1 ura
20,00 EUR
Uporaba predavalnice
do 5 ur
60,00 EUR
Uporaba predavalnice
do 10 ur
105,00 EUR
Uporaba celotne kuhinje
do 5 ur
75,00 EUR
Uporaba celotne kuhinje
do 10 ur
135,00 EUR
Uporaba prostorov nedelje in praznike
Na ceno
+ 10 %
Uporaba prostorov delavniki po 20.30 uri
Na ceno
+ 10 %
Uporaba sušilnice na dan (24 ur)
1 polnjenje
14.75 EUR
Koruzni kruh
1 kg
3,00 EUR
Rženi kruh
1 kg
3,00 EUR
Pšenični kruh
1 kg
2,35 EUR
Koruzni kruh z zeliščni
1 kg
4,85 EUR
Pšenični kruh z zelišči
1 kg
4,20 EUR
Rženi kruh z zelišči
1 kg
4,85 EUR
Potica orehova
1 kg
10,55 EUR
Krhki metini piškoti
1 kg
11,35 EUR
Marmelada kozarček 210ml
kos
3,5-4,0 EUR *3
Marmelada kozarček 314ml
kos
4,15-4,75 EUR *3
Marmelada z zelišči kozarček 210ml
kos
4,50 EUR
Suho sadje kaki
100 g
1,95 EUR
Suho sadje jabolka (čips)
50g
0,82 EUR
Suho sadje slive
150g
2,50 EUR
Suho sadje češnje
100g
2,65 EUR
Zelišča za čaj
20g
2,5 EUR
Zelišča za čaj
10g
1,75 EUR
Zelišča začimbe
10g
1,82 EUR
Liker zeliščni
500 ml
9,87 EUR
Liker sadni
500 ml
8,45 EUR
največja količina sadja 20 – 30 kg *2
Trgovina
Degustacije*
2 vrste čaja + kruh + 3 vrste sira + 2 vrsti
štrukljev
oseba
5,23 EUR
1x štruklji, 1x frtalja, 2x čaj, 2 vrsti sira + kruh
oseba
5,23 EUR
kos
30 %
Trgovina
Trgovska marža *5
Gostinstvo
Juha
porcija
2,63 – 4,13 EUR *3
Solata
porcija
1,53 – 3,13 EUR *3
26
Vino
buteljka
7,00-11,00 EUR *3
Glavna jed
porcija
6,18 – 9 EUR *3
Sladica
porcija
1,63 – 3,23 EUR *3
Voda
0,5L v stekl.
1,50 EUR
Voda
1Lv
steklenici
2,5 EUR
Kava (turška)
skodelica
0,80 EUR
Čaj
skodelica
1,85 EUR
Kanape (obloženi kruhek)
kos
0,80 EUR
Koruzni kruh z zelišči
1 kg
4,85EUR
Pšenični kruh z zelišči
1 kg
4,20 EUR
Rženi kruh z zelišči
1 kg
4,85 EUR
Koruzni kruh
1 kg
3,00 EUR
Rženi kruh
1 kg
3,00 EUR
Pšenični kruh
1 kg
2,35 EUR
ZELIŠČNI CENTER HERBÍTIUM
Vrsta storitve
Čas trajanja
Cena v EUR z DDV
Izposoja kuhinjskega inventarja *7
količina
cena
krožniki, skodelice
kos
0,15 EUR
/
pribor
kos
0,10 EUR
/
kozarci
kos
0,15 EUR
/
servirni pribor (zajemalke, klešče, …)
kos
0,30 EUR
/
pladnji, jušniki,
kos
3,60 EUR
namizni grelci
kos
12,00 EUR
boksi za prevoz tople hrane
kos
12,00 EUR
Vrsta storitve
Čas trajanja
kotizacija
5,00 EUR
Cena v EUR z DDV
uporaba celotne kuhinje
do 5 ur
75,00 EUR
uporaba celotne kuhinje
do 10 ur
135,00 EUR
NOVO uporaba celotne kuhinje
do 5 ur
15,00 EUR *8
NOVO uporaba celotne kuhinje
do 10 ur
20,00 EUR *8
*1 Cena degustaciji je navedena okvirno seveda bo potrebno oblikovati ceno po želji
naročnika (več vrst sira, čaji, kruha).
*2 Priporočena največja količina sadja v sušilnici je določena glede na vrsto in
značilnosti sadja ter zagotavlja doseganje ustrezne kakovosti posušenega sadja.
*3 Ceno se oblikuje v navedenih okvirjih glede na vrsto izdelka (sestavin).
*4 Otroško porcijo se lahko obračuna le pri juhah, solatah in glavnih jedeh.
*5 Trgovska marža se zaračunava za izdelke ki jih prodajamo v trgovini Zeliščnega
centra in niso izdelani v okviru TŠC Nova Gorica.
*6 Cena za izdelke in storitve je za zaposlene na TŠC Nova Gorica 15 % nižja.
*7 V primeru, da je izposojeni inventar poškodovan ali uničen, je stranka dolžna plačati
novega. Kotizacija se ob vrnitvi nepoškodovanega inventarja vrne.
*8 Cena velja le za domačine, ki bi prostore uporabili za potrebe dodatne dejavnosti
na kmetiji in bodo 50% v teh prostorih pripravljenih izdelkov prodajali v trgovini ZCH.
27