okrajšati abbreviation n(C)

Comments

Transcription

okrajšati abbreviation n(C)
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
English
Slovene
A
abbreviate v(T)
abbreviation n(C)
accelerate v(T)
acceleration n(U)
accelerator n(C)
accelerator pedal
acceptance n(C,U)
accessories usu. pl
accuracy n(U)
accurate adj
acid n(C,U)
acronym n(C)
act v(T),on, upon
action n(C,U)
acute adj
adapt v(T)
add v(T)
addition n(C)
additive n(C)
adhere v(I)
adhesive n(C)
adjoin v(T)
adjoining adj
adopt v(T): adopt a new method
advance n(C,U)
advanced adj
advantage n(C), over
aerial n(C) BrE
aerodynamics n(U)
aerofoil, also airfoil n(C)
affect v(T): corrosion affects surface wear
air-conditioning
air humidity
air pollution
airbag (avtom)
aircraft, pl aircraft n(C)
aircraft engine
aircraft wing
airframe n(C)
align v(T)
aligning pin
okrajšati
kratica
pospešiti
pospešek
pospeševalnik
pedal za plin (avtom.)
prevzem, sprejem
dodatna oprema
točnost
točen
kislina
skrajšanka, beseda sestavljena iz
začetnih črk ali zlogov, npr. laser
delovati
delovanje
oster
prilagoditi
1 sešteti 2 dodati
1 seštevanje 2 dodatek (zlitini)
dodatek (zlitini)
prilepiti se
lepilo
pristaviti
soseden
prevzeti, osvojiti
napredek
vrhunsko razvit
prednost pred
antena
aerodimanika
krilo, profil krila
(slabo) vplivati na
klimatizacija
vlažnost zraka
onesnaževanje zraka
zračna blazina, zračni meh
letalo, letala
letalski motor
letalsko krilo
osnovna konstrukcija letala
poravnati v vrsto
poravnalni zatič
134
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
allowable adj
allowance n(sing)
alloy n(C,U)
alloy v(T)
alter v(I,T)
alternate adj
alternate current (electr)
alternator n(C) (autom)
altitude n(U,C)
ambiguity n(C,U)
ambiguous adj
ammeter n(C) (electr)
amorphous adj
amount of substance
amplification n(U,C)
amplifier n(C)
amplify v(T)
amplitude n(C)
analysis, pl analyses n(U,C)
analyze, BrE also-lyse v(T)
anchor v(T): a cantilever beam is
anchored in the column
angle n(C)
angular adj
annealing n(U) (metallur.)
annulus, pl annuli n(C) fml
(geom.)
anticipate v(T)
anvil n(C)
appendix, pl appendixes, appendices n(C)
appliance n(C)
application n(C,U)
applications software
applied adj: applied mathe-matics
apply v(T) to: apply a force to a
body
approximate v(I)
approximately adv
approximately equal to (math)
approximation n(C,U)
area n(C,U)
arrest v(T)
arrow n(C)
article n(C)
articulated robot
dopusten
namenska razlika velikosti delov
v ujemu, ki omogoča zračnost
zlitina
legirati
spremeniti(se)
izmeničen
izmenični tok
alternator
višina
dvoumnost
dvoumen
ampermeter
amorfen, brezličen
množina snovi
povečanje
ojačevalnik
povečati, ojačati
največji odklon pri nihanju,
amplituda
analiza
analizirati
vsidrati
kot
koten
žarjenje
kolobar
predvideti, pričakovati
nastavek
dodatek (v knjigi)
gospodinjski stroj
1 uporaba 2 uvajanje
uporabniška programska oprema
uporaben (proti teoretičen)
1 uporabiti 2 delovati z nečim na
približati se
približno
približno enak
približek
1 površina/ploščina 2 področje
zaustaviti, zadržati
puščica
izdelek
členkast robot (s členkasto roko)
135
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
artificial adj
artificial intelligence
asperity n(C)
assemble v(T)
assembly n(C,U)
assembly line
assembly machine n(C)
assess v(T)
assessment n(C,U) (educ)
assign v(T) assign sth to sb:the manager assigned this task to
designers
assisting gas
assume v(T)
assumption n(C,U)
atomize, BrE also-ise v(T)
attach v(T)
attempt n(C)
attribute n(C)
austenite n(U)
automate v(T)
automation n(U)
automotive adj fml
automotive engineering
automotive industry
axis, pl axes n(C)
axisymmetric adj
axle n(C)
umeten
umetna inteligenca
hrapav del površine
sestaviti skupaj
1. sestav, sklop 2. montaža
montažna linija
montažni stroj
oceniti
1 ocena 2 pisno ocenjevanje
dodeliti (nalogo, delo)
pomožni plin
predpostaviti, domnevati
predpostavka, domneva
razpršiti
pritrditi
poskus
značilnost
avstenit
avtomatizirati
avtomatizacija
avtomobilski
avtomobilska tehnika
avtomobilska industrija
os (črta)
osnosimetričen
os (kolesa, vozila)
B
backlash n(C)
ball bearing
ball valve
bar n(C)
bar stock (metallur.)
barn n(C) (nucl. phys.
base n(C)
base v(T) on, upon
basis, pl bases n(C) of, for
battery n(C) (autom)
be under way phr.v
be well versed in v(I)
beam n(C)
bearing n(C)
belt n(C)
belt conveyor
belt drive
zračnost, rega
kroglični ležaj
kroglasti ventil
palica
material v palicah
površinska enota = 10 -24 cm2
temelj, podstavek stroja
osnovati na
temelj (ideje, zamisli)
akumulator
trenutno potekati
dobro znati nekaj
1 nosilec 2 žarek
ležaj
jermen
tekoči trak
jermenski pogon
136
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
belt pulley
bend, bent, bent v(I,T)
bending moment
bill of materials
billet n(C) (metallur.)
bitumen n(U)
blade n(C); turbine blade
blank n(C)
blast v(T): they are blasting a
tunnel through the mountain
bloom n(C) (metallur)
body n(C) (autom)
bolt n(C)
bonnet AmE hood n(C) (autom)
boost pump also booster pump
boost v(T)
boot up v(T) (comp)
bore n(C)
bore v(T) (mach proc)
boss n(C)
bottleneck n(C)
box-frame
box-frame construction
brace n(C)
bracket n(C)
brainstorming n(U) esp AmE
brake n(C)
brake fluid (autom)
brake pad
branch n(C): statics is a branch of
mechanics
brass n(U)
braze v(T)
breadth n(U)
breakthrough n(C)
brittle adj
brittleness n(U)
broach v(T) (mach proc)
broad adj
broadband adj
bronze n(U)
bug n(C) (comp.)
built-up edge
bullet-proof adj
jermenica
upogniti(se)
upogibni moment
seznam materialov
drog, vlečeni ingot
bitumen
lopatica
surovec
narediti z razstrelitvijo (skal)
grobo valjan blok
karoserja
vijak z matico
pokrov motorja
pomožna črpalka
povečati, dvigniti
zagnati (računalnik)
izvrtina, luknja
notranje vzdolžno stružiti,
povečati obstoječo luknjo
pesto
ozko grlo, zastoj (v proizvodnji)
škatlasti okvir
škatlasta zgradba / konstrukcija
zaviti oklepaj
1 oklepaj (oglati) 2 konzola
metoda iskanja odgovorov na
probleme, pri kateri se člani
skupine skušajo spomniti čimveč
idej čim hitreje
zavora
zavorna tekočina
zavorna obloga
veja (znanosti)
med, medenina
trdo lotati
širina
pomembno novo odkritje
krhek
krhkost
posnemati
širok
širokopasoven
bron
napaka
nalepek (odrezov.)
neprobojen
137
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
bumper n(C) (autom)
burn v(I)
burner n(C)
bus n(C) (comp)
buy into the notion v(I) infml
byproduct n(C)
odbijač
goreti
gorilnik
vodilo
verjeti ideji
stranski produkt
C
calamitous adj
calamity n(C,U)
calculus n(C) pl calculi
calculuses
calibrate v(T)
calibration n(U)
calipers also callipers n(C) usu pl:
the calipers are used to measure
the size of things
cam n(C)
camshaft n(C) (autom)
canal n(C)
cantilever beam
capacitance n(U) (electr)
capacitor n(C) (electr)
carbide n(U)
carbide tool
carbon n(U) (chem)
carbon dioxide
carbon fiber
carbon steel
carburettor also carburetor n(C)
(autom)
cargo n(C,U) pl cargoes, cargos
cartesian coordinate
car body (autom)
casing n(C)
cast iron
cast, cast, cast v(T)
casting n(U,C) (metallur.)
cater for phr v
cavity n(C)
cease v(I,T) fml
cellular phone
centre of gravity
centre punch
ceramic adj
ceramic tool
usoden, katastrofalen
razdejanje, katastrofa
račun, izračun
umeriti, določiti ali kontrolirati
mero s kalibrom
umerjanje
šestilo
1 krivuljni mehanizem 2 ovoza
odmična gred
kanal (umetno zgrajen)
konzola
kapacitivna upornost
kondenzator
karbid, karbidna trdina
orodje iz karbidne trdine
ogljik
ogljjikov dioksid
ogljikovo vlakno
ogljikovo jeklo
vplinjač
tovor
kartezijska koordinata
karoserija
ohišje
lito železo, železova litina
uliti, ulivati
1 ulivanje 2 ulitek
preskrbeti vse potrebno za
jama, jamica
prenehati, prekiniti
prenosni telefon
težišče
točkalo
keramičen
keramično orodje
138
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
ceramic n(U,C) pl ceramics:
ceramic is a hard substance;
ceramics are used in making
cutting tools
ceramist n(C)
chain n(C)
chain saw
chain transmission
channel n(C)
characteristic adj
characteristic n(C)
charge n(C)
chatter v(I)
chassis n(C) (autom)
check-valve
chest freezer
chiller n(C)
chip n(C)
chlorine n(U) (chem)
chuck n(C)
chuck v(T)
churn out phr v: churn out large
quantities of plastic products
circle n(C)
circuit breaker (electr.)
circular adj
circulate v(I)
circumference n(C)
circumscribe v(T) (geom)
civil engineering
classification n(U,C)
classify v(T) into, as
clearance angle
clearance n(C)
clutch n(C)
coarse-grained adj
cogeneration n(U)
cogeneration plant
coil n(C)
coin v(T): coin a word
coke n(U)
cold-working (metallur.)
cold extrusion (metallur.)
collimate v(T) (opt)
column chart
column n(C)
keramika, keramični material
keramik
veriga
verižna žaga, motorka
verižni prenos
kanal, morska ožina
značilen
značilnost
1polnitev (avtom) 2 naboj
tresti se
šasija, nosilno ogrodje
protipovratni ventil
hadilna skrinja
hladilnik, hladilni element
odrezek (odrezov. kovin)
klor
vpenjalna glava
vpeti (obdelovanec/orodje)
proizvjati v velikih količinah
krog
prekinjalo tokokroga; odklopnik
okrogel, krožen
krožiti
1 obseg kroga 2 obod
očrtati (krog)
gradbeništvo
razvrstitev
razvrstiti
prosti kot (odrezov.)
zračnost; ohlap
sklopka
grobozrnat
kombinirano pridobivanje dveh
oblik energije (toplote in elektrike)
kogeneracijska elektrarna
tuljava
skovati
koks
hladna predelava
hladno iztiskovanje
naravnati žarke vzporedno, kolimirati, naravnati na optično os
stolpični diagram
1 steber 2 stolpič
139
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
combustible adj
combustion n(U)
combustion chamber
combustion engine
commercial vehicle (autom)
commonality n(C)
compact adj: compact construction, compact camera
comparator n(C)
compare v(T) to, with
comparison n(C,U) with, between
compartment n(C)
compel v(T) fml
competition n(U)
competitive adj
complement v(T) fml
complementary adj
completeness n(U)
completion n(U)
component n(C)
component drawing
composite n(C)
compound n(C) (chem)
compress v(T)
compressible adj
compression n(U) (autom)
compression/ compressive
strength
compression stroke (autom)
compressive adj
compressive force
compressive stress
compressive test
compressor n(C)
comprise v not used in progressive
form
conceive v(T): to conceive a new
design
concrete n(U)
conduct v(T): conduct an experiment
conductivity n(U)
conduit n(C)
cone n(C) (geom)
confluence n(U)
conic, conical adj
gorljiv
zgorevanje
zgorevalna komora
motor z notranjim zgorevanjem
gospodarsko vozilo
skupna lastnost
1 majhen a trden 2 majhen in
lahko prenosljiv
komparator, primerjalnik (priprava za primerjavo mer)
primerjati
primerjava
manjši zaprt prostor, komora
prisiliti
konkurenca (konkurenčni izdelovalci)
konkurenčen
dopolniti
dopolnilen
popolnost
dokončanje, dovršitev
del
sestavnica (risba)
kompozitno gradivo, kompozit
spojina
stisniti, stlačiti
stisljiv
kompresija
tlačna trdnost
kompresijski takt
tlačen
tlačna sila
tlačna napetost
tlačni preizkus
kompresor
obsegati
zasnovati
beton
izvesti
prevodnost
vod
stožec
stekanje (rek)
stožčast, koničen
140
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
conserve v(T) : conserve ener-gy
constrain v(T)
constraint n(C) of, on : financial
constraints on old projects
construct v(T)
construction n(U,C)
contaminant n(C)
contaminate v(T)
content n(U): carbon content
continuance n(U) fml
contract v(I)
control n(C,U)
control panel
control v(T)
converge v(I)
conversely adv sen
convert v(T)
convey v(T) from, to
conveyor n(C)
conveyor belt
convolution n(C usually plural)
cool down v(I,T)
cool v(I,T)
cooling n(U)
copper n(U)
core n(usu sing)
corrective actions
corrosion n(U)
corrosion resistance
corrosive adj
cosine n(C) (math)
cosine rule
contouring n(U) (mach. proc.)
couple v(T)
coupling n(C)
crack (C)
crack growth
crane n(C)
crankcase n(C) (autom)
crankshaft n(C) (autom)
creep n(U)
crevice n(C)
criterion, pl criteria n(C)
cross-reference v(T)
cross-section
ohraniti
omejiti, ovirati
omejitev pri
graditi, zgraditi
gradnja, konstrukcija
onesnaževalec
onesnažiti, kontaminirati
vsebnost
trajanje
skrčiti se
1 krmiljenje, vodenje 2 nadzor,
kontrola
komandna plošča
1 krmiliti 2 nadzorovati, kontro-lirati
stekati se, približevati se, konvergirati
obratno, po drugi strain
pretvoriti
prepeljati
mehanizirana transportna naprava
tekoči trak
guba; pregib
ohladiti (se)
hladiti (se)
hlajenje
baker
1 jedro/sredica 2 bistvo
korektivni ukrepi
korozija
odpornost proti koroziji
koroziven
kosinus
kosinusov izrek
obdelava po zunanjem obodu
spojiti, povezati
sklopka, spojnica
razpoka
rast razpoke
žerjav
okrov motorne gredi, karter
kolenčasta gred
lezenje (počasno raztezanje kovin
pod vplivom notranjih napetosti)
špranja
kriterij
označiti s kazalkami
prečni prerez
141
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
crude adj
crude oil/petroleum
crystal n(C)
crystal structure
crystaline also crystalline adj
cube n(C)
cube root (math)
cubed (math)
cubic adj: cubic metre
curiosity n(C)
current adj
current-day
adj:current
day
industrial robots
current n(C) (electr)
currently adv
curriculum n(C) pl curricula,
curriculums
curve v(T)
curvilinear adj
custom-designed adj :custom-designed installations
customer n(C)
cut, cut, cut v(T)
cutout n(C)
cutter n(C)
cutting n(U) (mach.proc.)
cutting edge
cutting force
cutting tool
cylinder head (autom)
cylinder n(C)
cylindrical adj
surov
surova nafta
kristal
kristalna struktura
kristalen, kristaliničen
kocka
kubični koren
na tretjo potenco
kubičen
zanimivost
sedanji, tekoč
dandanašnji
tok
trenutno, sedaj
učnik, kurikulum
ukriviti
krivočrten
načrtovan po želji kupca
kupec
odrezati, odrezovati
izrez, izrezana oblika
rezilo
odrezovanje
rezalni rob
rezalna sila
rezalno orodje
glava valja
valj, cylinder
valjast, cilindričen
D
dam n(C)
damage n(U): surface damage
damper n(C)
data n(pl,U) usage: although it is
plural in its Latin form, data is
now coming to be used as an
uncountable noun, e.g. these data
are very interesting, also this data
is very interesting
data acquisition (comp)
data file (comp)
data processing (comp)
database n(C) (comp)
jez
poškodba, poškodbe
blažilnik, blažilka, dušilka
podatek, podatki
pridobivanje/zajemanje podatkov
datoteka
obdelava podatkov
podatkovna zbirka
142
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
deaerate v(T)
deal with, dealt, dealt phr v
decline v(I)
deduction n(C,U)
deficiency n(C,U)
deformation n(C,U)
deliberately adv
deliberately exerted forces
delineate v(T) fml
dense adj
density n(C,U)
depend on, upon phr v
dependence n(C,U) on, upon
dependent adj, on, upon
depict v(T) fml
depth n(U)
depth of cut (cut. proc.)
derivative n(C) (math)
derive v(T)
design n(U,C)
design v(T)
design engineer
design life
designate v(T)
designation n(C)
designer n(C)
destroy v(T)
determine v(T) fml
devote v(T), to
dial n(C)
dial gauge
diameter n(C)
diaphragm n(C)
die n(C) (metallur.)
die casting
differential adj (math)
differential equation
differential gear (autom)
differentiate v(T) from
dimension n(C)
dimension v(T)
dimensioning n(U)
dipstick n(C) (autom)
disassembly n(U)
discharge n(U)
disciple n(C)
odzračiti, odvajati zrak
ukvarjati se z, zadevati
propadati, biti v zatonu
sklep, sodba
pomanjkljivost
sprememba oblike, deformacija
namenoma
povzročene sile
začrtati, skicirati
gost
gostota
biti odvisen od
odvisnost od
odvisen od
prikazati
globina reza
globina reza
odvod
izpeljati
1 konstruiranje, snovanje 2 kon-strukcija.
izvedba, zamisel
konstruirati, snovati
konstrukter
načrtovana življenska doba
označiti
oznaka
konstrukter
uničiti, porušiti
določiti
posvetiti
številčnica
merilna urica
premer
zaslonka; vložek
1 kokila za tlačno litje 2 forma
3 utop (kovanje)
tlačno litje
diferecialen
diferencialna enačba
diferencial
razlikovati
dimenzija
dimenzionirati
dimenzioniranje
šibka za merjenje olja
razgradnja
razelektritev
privrženec
143
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
discontinuous adj
discrete adj
disk-shaped adj
dispatch v(T)
disperse v(I,T)
displacement n(C)
disregard v(T)
dissipate v(T) dissipate heat
dissipation n(U)
distinct adj: there is a distinct
possibility that...
distinctive adj: distinctive properties of...
distinguish v(T) from
distort v(T)
distributor n(C) (autom).
district heating
diverse adj
diversify v(T)
divide v(T), into
divided by (math)
division n(U) (math)
dock n(C)
dock crane
domain n(C), fml
downtime n(C)
drag n(U)
drainage n(U)
draughtsman, AmE also draftsman, pl -men
draw in v(T)
draw, drew, drawn v(T)
drawing (metallur)
drawing n(C)
drawing office
drill n(C)
drill v(T)
drilling n(U) mach. proc.)
drive n(C)
drive shaft
drive, drove, driven v(T)
drivetrain also powertrain (autom)
drum n(C)
ductile adj (metallur.)
ductility n(U)
durability n(U)
dynamics n(U)
prekinjen
ločen, posamezen
koluten, kolutast
razposlati
razpršiti
premik
prezreti, zanemariti
raztrositi; razsipati
raztros
očiten, jasno viden
značilen, prepoznaven
razlikovati
deformirati, izkriviti
razdelilnik vžiga
daljinsko ogrevanje
raznolik
povečati raznolikost
razdeliti na
deljen z
deljenje
pristaniški pomol
pristaniški žerjav
področje
neoperativni čas
zračni upor
odtočni kanali, drenaža
riser
vsesati
risati
vlečenje
risba
risalnica
1 sveder 2 vrtalni stroj
vrtati (v polno)
vrtanje
pogon
pogonska gred
poganjati, gnati
prenosnik moči
boben
preoblikovalen,tanljiv, duktilen
tanljivost, duktilnost
obstojnost
dinamika
144
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
E
eccentric adj
eccentric gear
economic adj: economic situation
of the country
izsreden, ekscentričen
ekscentrični zobnik
gospodarski, ekonomski
economical adj:. economical engine
economy n(U,C)
eddy n(C)
eddy current
eddy current testing
edge n(C)
effect n(C,U) on, upon
effect v(T) fml: efforts that will
effect savings in production
effective adj
effectiveness n(U)
efficiency n (U)
efficient adj
efflux n(U) fml
elastic adj
elastic limit
elasticity n(U)
electric adj: electric motor, electric
shaver
electrical adj: electrical engineer
varčen, ekonomičen
electrical conductivity
electrical conductor
electrical engineering
electrical resistance
electrical terminal
electro-chemical machining
electro-discharge machining
electro-plating
electron-beam machining
electronic circuit
electronics n(U)
eliminate v(T)
ellipse n(C) (geom)
elliptic, elliptical adj
embark on, upon sthg. phr v
1 gospodarstvo 2 varčnost
vrtinec
vrtinčasti tok
preiskave z vrtinčastimi tokovi
rob
vpliv, učinek
povzročiti, pripeljati do
učinkovit, dejanski
učinkovitost
izkoristek (izražen v %)
učinkovit, uspešen
odtok
elastičen
meja elastičnosti
elastičnost
elektro-, električen (gnan z elektriko)
elektro-, električen (za opis ljudi
in njihovega dela, stvari, ki so z
elektriko v posredni zvezi)
električna prevodnost
električni prevodnik
elektrotehnika
električni upor
električni priključek
elektrokemična obdelava
elektroerozijska obdelava
galvaniziranje
obdelava z elektronskim žarkom
elektronsko vezje
elektronika
odpraviti
elipsa
eliptičen
začeti (nekaj novega)
145
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
embed v(T)
emerge v(I)
emergence n(sing)
emergency n(C)
vstaviti, uležajiti
pojaviti se
pojavitev
nenadna nesreča, sila, nujen primer
emission n(U)
1 oddajanje, izsevanje 2 emisija
(avtom)
poudarek
emphasis, pl emphases n(U,C) on,
upon
emphasize, also BrE-sise v(T)
employ v(T)
employment n(U,C)
employment history
enabling adj: enabling discipline
encapsulate v(T)
encompass v(T)
encounter v(T): encounter a
problem
end-effector n(C)
end product
energetic adj
energy n(U)
energy & power engineering
energy conservation
energy consumption
energy conversion
energy generation
energy source
energy supply
engine jacket also engine water
jacket (autom)
engine n(C)
engine lathe
engineering n(U)
engineering drawing, also manufacturing drawing
engineering material
engrave v(T)
engraving machine
enhance v(T): to enhance resolution
enunciate v(T) fml
environment n(C,U)
environment-friendly adj also
environmetally friendly
environment pollution
poudariti
1 rabiti 2 zaposliti
zaposlitev
podatki o zaposlitvi
ki daje posebne možnosti
zapreti v zaščiten ovoj /lupino
zajemati, vključevati
srečati, naleteti na
roka, končno orodje robota
končni izdelek
odločen, podjeten, energičen
energija
energetsko strojništvo, energetika
ohranitev energije
poraba energije
pretvorba energije
pridobivanje energije
energetski vir
energetska preskrba
plašč motorja (s hladilno vodo)
1 motor (z notranjim zgorevanjem)
2 stroj
čelna stružnica
1 tehnika 2 inženiring
delavniška risba
tehnični material / gradivo
gravirati, vrezati risbo ali napis
gravirni stroj
povečati, zvišati
izjaviti
okolje
okolju prijazen
onesnaževanje okolja
146
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
environmental
adj: environmental policy
environmental protection
environmentally-sealed room
environmentally acceptable
environmentally benign
epoxy resin
equal adj, to (math)
equal v(+ obj): x equals z
equation n(C)
equilateral adj (geom)
equilibrium n (U)
equipment n(U): this is an important piece of equipment
erode v(T)
erosion n(U)
error n(C)
essence n(sing)
essentially adv(sen)
establish v(T)
etch v(T)
even adj: even surface
evenness n(sing)
eventually adv
evolution n(U)
evolve v(I), from
excavate v(T)
excavating machine
excavator, n(C)
exceed v(T):exceed the elastic
limit
excimer
excimer laser
excite v(T) (nuc.phys.): excite
atoms to a higher energy level
exert v(T): exert pressure/force
exhaust n(U)
exhaust gas
exhaust heat
exhaust manifold (autom)
exhaust stroke (autom)
exhaust valve (autom)
expand v(I)
expansion n(U,C)
expedite v(T)
exponential adj: at exponential
rate
okoljski
zaščita okolja
gluha komora, neprodušno zaprta
komora
ekološko sprejemljiv
okolju neškodljiv
epoksi smola
enak
biti enak
enačba
enakostraničen
ravnotežje
oprema
razjedati
razjedanje, erozija
1(meritveni) pogrešek 2 napaka
bistvo, osrednja značilnost
v bistvu
ugotoviti
jedkati
raven (površina)
ravnost (površine)
končno, sčasoma
razvoj, evolucija
razviti se iz
kopati, izkopati
stroj za izkopavanje, bager
rovokopač, bager
preseči, prekoračiti
eksimer
eksimer-laser (plinasti laser)
zbuditi
izvajati
izpuh
izpušni plin
odpadna toplota
izpušni kanal
izpušni takt
izpušni ventil
razširiti se
(toplotno) raztezanje, raztezek
odpraviti, razposlati
eksponencialen
147
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
extend v(I,T)
extension n(C)
extensive adj
extent n(sing): to a certain extent
extrusion (metallur)
raztegniti (se)
raztezek
obsežen
obseg
iztiskovanje
F
facility n(C)
factorial n(C) (math)
failure n(C)
fan n(C) (autom)
fan belt (autom)
fatigue n(U)
fatigue failure
fatigue strength
faucet, AmE tap n(C)
feasibility n(U)
feature n(C)
feed-back n(U)
feed rate
ferrous adj
ferrous metallurgy
fibre, AmE fiber n(C)
fibre optic cable n(C)
field n(C)
field installation
fighter aircraft
file n(C)
file v(T)
film n(C)
fin n(C)
finite adj
finite difference method
finite element method
fire extinguisher
first derivative (math)
fission n(U) (nuc.phys.)
fit n(C)
fit v(I)
fixture n(C)
flank n(C) (cut. proc.)
flash lamp
flask n(C)
flat adj
flatten v(I,T)
flaw n(C)
1 zgradba, objekt 2 oprema
fakulteta
porušitev, zrušitev
vetrnica
jermen vetrnice
utrujenost (gradiva)
utrujenostni lom
trajna dinamična trdnost
pipa
izvedljivost
lastnost, odlika
povratna informacija / zveza
hitrost podajanja
železov
črna metalurgija
vlakno
optični vodnik
1 področje 2 kraj, kjer potekajo
praktične operacije, teren
namestitev na terenu
bojno letalo, lovec
1 pila 2 datoteka (rač.)
piliti
tanka plast, film
rebro
končen
metoda končnih razlik
metoda končnih elementov
gasilni aparat
prvi odvod
cepitev jedra
ujem
ujemati/ prilegati se
prijemalo
prosta ploskev (rezalnega orodja)
bliskovna luč
steklenička
raven
izravnati (se)
napaka (v gradivu)
148
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
flex v(T,I)
flexibility n(U)
flexible adj
flexible manufacturing system
flexure n(U)
flow n(C)
flow chart
fluctuation n(C)
flue gas
fluid n(C)
fluid coupling
fluid mechanics
fluid friction
fluidity
flume n(C)
flush away v(T)
flywheel n(C)
foam n(U)
foam plastic
focal adj (opt)
focal length (opt)
focus n(sing) (opt)
focus v(I,T)
force n (C,U)
force couple
forearm n(C)
forecast, forecast, forecast, also
forecasted v(T)
forge v(T)
forging n(U,C) (metallur)
formidable adj
forming n(U) (metallur)
formula n(C) pl formulas,
formulae
formulate v(T)
fossil adj
fossil fuel
foundry n(C)
fracture mechanics
fracture n(C)
free-cutting steel
freezing compartment
frequency n(U,C)
fretting n(U)
friction n(U)
friction force
friction coefficient
razgibati (se); upogniti (se)
prilagodljivost, fleksibilnost
prilagodljiv, fleksibilen
prilagodljivi izdelovalni sistem
upogib
tok
tokovni diagram
odstopanje, nihanje
dimni plin
tekočina, fluid
hidravlična sklopka
fluidna mehanika
tekočinsko trenje
tekočnost
korito, žleb
izpirati
vztrajnik
pena
penasta guma
goriščen
goriščan razdalja
gorišče, žarišče
osredotočiti se, usmeriti
sila
dvojjica sil
podlaket
napovedati
kovati
1 kovanje 2 izkovek
ogromen
preoblikovanje
formula
oblikovati, sistematsko prikazati
fosilen
fosilno gorivo
topilnica, livarna
lomna mehanika
lom
jeklo za avtomate
zmrzovalnik (hladilnika)
pogostost, frekvenca
obraba pri majhnih amplitudah
(v spojih)
trenje
torna sila
torni koeficient
149
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
fuel n(usu sing)
fuel cell
fuel injector adjustment screw
(autom)
fuel pump (autom)
fulcrum n (usu sing)
furnace
fusibility n(U)
fusible adj
fusion n(U) (nuc.phys.)
gorivo
gorilna celica
vijak za nastavitev brizga
črpalka za gorivo
vrtišče
peč (industrijska)
taljivost
taljiv
spajanje jeder
G
gantry crane
gantry n(C)
gantry robot
gap n(C)
garnet n(C)
gas n(U,C)
gas main, also mains pl
gas supply
gaseous adj
gasket n(C)
gauge, AmE gage n(C)
gauss n(C)
gear n(C)
gear box (autom)
generate v(T)
generation n(C,U)
girder n(C)
give rise phr v to
globule n(C)
go astray phr v
go haywire v(I) infml
goods n(pl)+ pl verb: the goods
were delivered on time
graduate n(C) (educ)
graduate school (educ)
graduate v(I), from: he graduated
from the University of Ljubljana
grain n(C)
graph n(C)
gravitation n(U)
gravity-feed, -fed, -fed
gravity n(U)
grease n(U)
mostni žerjav
mostna konstrukcija
portalni robot
reža, vrzel
granat
plin
glavni vod plina, plinska omarica
dovod plina
plinast
tesnilni obroč, statično tesnilo
merilnik, merilni instrument
gauss (enota jakosti magnetnega
polja)
zobnik
menjalnik
pridobivati, proizvajati
pridobivanje, porajanje
večji nosilec
voditi k, biti povod za
kapljica
skreniti, narediti napako
pokvariti se
blago
diplomant, diplomiranec
podiplomska šola
diplomirati na
zrno
diagram
gravitacija, medsebojna privlačnost teles
dovajati po principu prostega pada
pospešek prostega pada, težnost
mast, mazivo
150
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
grey/gray iron
grind, ground, ground v(T)
grinding n(U) (mach. proc.)
groove n(C)
ground n(singular) (electr)
guide n(C)
siva litina
brusiti
brušenje
žleb
ozemljitev
vodilo
H
hair spring
hammer v(T)
hand brake
handle n(C)
handle v(T): to handle material
within the process
handling n(U)
hard adj
harden v(T)
hardening n(U)
hardness n(U,C)
hardware n(U)
harness v(T)
havoc n(U)
hazardous adj to: hazardous to
health
header tank also coolant tank
(autom)
heat n(U)
heat v(T)
heat dissipation
heat engine
heat exchanger
heat recovery
heat release
heat resistance
heat sink
heat transfer
heat transfer coefficient
heat treat
heat-treatable steel (metallur)
heat treatment
heater n(C)
heavy-duty adj
heavy-duty machine
heighten v(T)
hemi-sphere n(C)
fina vzmet
tolči s kladivom, kovati
ročna zavora
ročaj
1 obravnavati, ukvarjati se 2 streči
strega
trd (gradivo)
1 utrditi 2 kaliti
utrjevanje; kaljenje
trdota (gradiva)
strojna oprema
1 nadzorovati in izkoristiti
2 vpreči
nered, zmeda
nevaren, nevaren za zdravje
zbiralnik hladilne tekočine
toplota
segreti
raztros toplote
toplotni stroj
toplotni prenosnik
izkoriščanje odpadne toplote
sproščanje toplote
toplotna odpornost
ponor toplote
prestop toplote
prestopnost toplote, koeficient
prestopa toplote
toplotno obdelati
jeklo za poboljšanje
toplotna obdelava
grelnik, grelno telo
za težka dela
stroj za težka dela
zvišati
polobla
151
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
herald v(T)
hexagon n(C) geom)
hexagonal adj
historic adj: historic meeting
historical adj: our historical links
with Austria
hollow n(C)
homogeneous adj
honing n(U) (mach. proc.)
hook n(C)
hot work (metallur)
household appliance
housing n(C)
hull n(C)
humanoid adj
humanoid n(C)
humidity n(U)
hurdle n(C)
hydraulic adj
hydraulic pump
hydraulics n(U)
hydrogen n(U) (chem)
hydromechanics n(U)
hydroplant n(C)
hypotenuse n(C) (geom)
oznaniti
šesterokotnik
šesterokoten
ki ga bodo pomnile prihodnje generacije
zgodovinski, ki zadeva preteklost
votlina, luknja
enovit, enakovrsten
honanje
kavelj
delo v vročem
gospodinjski stroj
ohišje
trup /lupina (ladje)
človeku podoben
človeku podoben robot
vlažnost
ovira
hidravličen
hidravlična črpalka
hidravlika
vodik
hidromehanika
vodna elektrarna
hipotenuza
I
identify v(T)
ignite v(I,T) fml
impact n(C,U)
impact load
impart v(T), fml, to: a force
imparts an acceleration to a body
implement v(T)
implementation n(U)
impose v(T),on, upon: impose
restrictions on sth
impurity n(C,U)
in-line adj: in-line linkage
in-process component
incalculable adj
inclination n(C,U)
incline v(I)
inclusion n(C) (metallur)
inconsistent adj, with
ugotoviti, prepoznati
vžgati (se), prižgati
1 vpliv 2 udarec
udarna obremenitev
podeliti,dati
uvesti v prakso
uvedba, uvajanje v industrijo
naložiti, postaviti, naprtiti
(predpise, omejitve)
nečistoča
ki ima elemente povezane po
vrsti znotraj enega samega sklopa
obdelovani del, obdelovanec
neizračunljiv
nagib
nagibati se
vključek
protisloven, nedosleden
152
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
incorporate v(T)
increase n(C), in
increase v(I,T)
increment n(C)
incur v(T), -rr- : an error is
incurred
indent v(T)
indentation test
independent adj, of
induce v(T) fml
induction hardening (metallur)
inefficient adj
inertia n(U)
inevitable adj
infer v(I,T) -rr- , from
infinite adj
infinity n(U)
inflow n(C)
information n(U)
infrared adj
infrared light
inherent adj, in
initial adj
initiate v(T)
inject v(T)
inlet n(C)
inlet valve
input data
input n(C,U)
inseparable adj
inspection n(C,U)
instability n(C,U)
install v(T)
installation, n(C,U)
instance n(C)
institute v(T), fml: new safety
measures should be instituted
insulate v(T)
insulation n(U)
intake stroke (autom)
integral n(C) (math)
integrate v(T)
integrated circuits (electron)
interaction n(C,U)
interchangeability n(U)
vključevati
povečanje, rast
naraščati, povečati(se)
porast, prirastek
nakopati si
vtisniti
preizkus z vtiskovanjem, trdotni
preizkus
neodvisen
povzročiti
indukcijsko kaljenje
neučinkovit
vztrajnost, inercija
neizogiben
sklepati iz, dati slutiti, namigniti
na pomen
neskončen
neskončnost
dotok
informacija; informacije
infrardeč
infrardeča svetloba
neločljivo povezan
začeten
začeti
vbrizgati
vstop (tekočinskega toka)
sesalni ventil
vstopni podatki
vstopna informacija; vstopna moč
neločljiv
pregled, nadzor
nestabilnost
namestiti, postaviti
postavitev, namestitev
primer
začeti, uvesti
toplotno /električno zaščititi, izolirati
toplotna/električna zaščita, izola-cija
sesalni takt
integral
sestaviti v celoto
integrirana vezja
vzajemno delovanje; medsebojen
vpliv
izmenljivost
153
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
interdependence n(U,C)
interdisciplinary adj
interface n(C)
interface v(T), fml
interfere with phr v
interference fit
interference n(U)
interferometer (opt)
interferometry
intergalactic adj
interlock v(I)
intermediate adj
intermittently adv
intersect v(I,T)
intersection n(C) (math)
inventory n(U),AmE: an
tory of parts
inventory control
inverse adj (math):
function
investigate v(T)
investigator n(C)
involute adj:involute gear
iron and steel industry
iron n(U)
iron ore
ironworks n(C) + sg/pl
ironworks has/have been
down
irregularity n(C)
irresponsible adj
isoceles adj (geom)
item n(C)
inven-
inverse
v: the
closed
medsebojna odvisnost
medpanožen, interdisciplinaren
vmesnik
medseboj povezati
nedopustno posegati v, dotikati se
tesni ujem
poseganje v prostor drugega
interferometer (optična priprava,
ki izrablja pojav interference za
meritve
interferometrija
medzvezen
spojiti se, vkleniti se drug v drugega
vmesen
pretrgoma, v presledkih
presekati (se)
presečišče
sistematizirane zaloge
upravljanje z zalogami
inverzen
raziskovati
raziskovalec
evolventen
črna metalurgija
železo
železova ruda
železarna
napaka, nepravilnost
neodgovoren
enakokrak
kos, posamezen del
J
jet n(C)
jet aircraft
jet engine
jet propulsion
jib crane
jig n(C)
job n(C)
job family
job order
curek, brizg
reaktivno letalo, reaktivec
reaktivni motor
reaktivni pogon
konzolni žerjav
vpenjalo
načrtovana delovna operacija
skupina sorodnih del
delovni nalog
154
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
job scheduling
razporejanje del (delovnih operacij), priprava rokovnika
proizvodni obrat, ki proizvaja
različne izdelke v majhnih serijah
proizvodnja v majhnih serijah
spajanje
1 zveza 2 zgib
členkasti robot
job-shop n(C)
job-shop production
joining n(U)
joint n(C)
jointed-arm robot
just-in time adj:
delivery system
just-in-time
sproten, na uro
K
key adj: key issue
key v(T)
kinematics n(U)
kinetics n(U)
kitchen appliance
knee n(C)
knee turning tool
knowledge n(U)
knowledge-driven technology
knowledgeable adj: knowledgeable staff
ključen, pomemben
zatesniti
kinematika
kinetika
gospodijski stroj
koleno
kolenasto strugalo
znanje
tehnologija, katere osnovno
gonilo je znanje
dobro izobražen, ki veliko ve
L
label n(C)
label v(T)
labour n(U)
laminated adj
lase v(I)
laser n(C) pl lasers
laser beam
laser beam machining
laser light
laser processing
laser welding
lasting adj
lateral adj
lathe n(C)
lather v(I)
latter adj, fml, opposite of for-mer
law n(C)
lawn-mower
lay, laid, laid v(T)
layer n(C)
oznaka, etiketa
označiti, napisati oznake
1 delovna sila 2 fizično delo
v tankih plasteh, laminiran
oddajati lasersko svetlobo
laser
laserski snop /žarek
laserska obdelava
laserska svetloba
laserska obdelava
lasersko varjenje
trajen
stranski
stružnica
peniti se (milo)
slednji (omenjeni)
zakon
kosilnica
položiti
plast
155
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
layout n(C): machine layout
lead n(U) (chem)
lead, led, led v(+ obj, adv) prep
esp.to
leak n(C)
leak v(I,T)
leakage n(U,C)
lease n(C)
lend oneself to phr v fml lent lent
length n(C,U)
lengthen v(I,T)
lens n(C)
lever n(C)
levitation n(U)
life time
lift n(C)
lift capacity
lift v(T)
light adj, opposite to heavy
light n(U)
light flux
light, lit, lit or lighted v(T),up
lightness n(U)
limo colloq pl limos same as
limousine
line n(C)
line graph
linear adj
link n(C)
link v(T)
linkage n(C)
liquid n(C,U)
liquid flow
list v(T)
load n(C,U)
load v(T)
load-carrying capacity
localizer n(C)
logic circuit
long-range adj long range aircraft
longitudinal adj
longitudinal section
loom large v(I)
loop n(C)
loose adj
loosen v(T)
lore n(U)
low-cost adj: low-cost auto-mation
razporeditev
svinec
voditi / pripeljati do
iztok, puščanje
puščati
izliv, iztok, puščanje
najem, najemna pogodba
biti primeren za
dolžina
podaljšati (se)
leča
vzvod
lebdenje
življenska doba, obstojnost
1 dvig 2 aerodinamični vzgon
zmogljivost dvigovanja
dvigniti
lahek
svetloba
tok svetlobe
prižgati
lahkost (majhna teža)
1 limuzina 2 avtobusu podoben
sedan za prevoz potnikov z letališča
črta
diagram, graf
premočrten, linearen
1 členek (v verigi) 2 vez
povezati
členkasti mehanizem
kapljevina
kapljevinasti tok
narediti seznam
obremenitev
obremeniti
nosilnost
aparat za ugotavljanje položaja
logično vezje
za dolge proge
vzdolžen
vzdolžni prerez
zdeti se (zastrašujoče) pomemben
zanka
zrahljan, odvit
odviti (vijak, matico)
izročilo, védenje
cenen
156
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
lubricant n(C)
lubricate v(T)
lubrication n(U)
luminous adj
luminous intensity
mazivo
mazati
mazanje
svetilen
svetilnost
M
machinability n(U)
machine n(C)
machine v(T)
machine-loading
machine-tool
machine chatter
machine design
machinery n(U)
machining n(U)
magnesium n(U) (chem)
magnitude n(U) fml
mainframe n(C) (comp)
maintain v(T)
maintenance n(U)
major adj
major n(C) (educ)
malleability n(U) (metallur)
malleable
management n(U)
manganese n(U) (chem)
manipulator n(C) also robot
manipulator
manual adj
manufacture n(U)
manufacture v(T)
manufacturer n(C)
manufacturing n(U)
manufacturing engineer
manufacturing system
mapping n(U)
mar v(T)
marginal adj
marine adj
market n(C) usu. sing
market demand
market leader
market niche
market research
marketable adj
obdelovalnost
stroj
strojno obdelati
strega stroja
obdelovalni stroj
tresenje strojev
konstruiranje
stroji, strojna oprema
strojna obdelava
magnezij
velikost
veliki centralni računalnik
vzdrževati, ohraniti
vzdrževanje
večji, pomembnejši
področje študija, v katerem se
študent specializira
preoblikovalnost, kovnost
preoblikovalen, koven
vodenje, upravljanje
mangan
manipulator
ročen
izdelovanje, proizvodnja
izdelovati, proizvajati
izdelovalec, proizvajalec
proizvodnja, izdelovanje
proizvodni inženir, tehnolog
proizvodni system
presliava
skaziti, pokvariti
obroben, postranskega pomena
pomorski
trg
povpraševanje/ potrebe trga
vodilni proizvajalec
tržna vrzel (niša)
raziskava trga
ki se da (dobro) tržiti
157
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
marketplace n(C) usu.sing
martensite n(U)
mass n(U)
mass-produce v(T)
mass production
master adj: master production
schedule
mate v(I)
material n(U,C)
material deposition
material handling
material property
material removal
material requirements
materials science
materials testing
matrix pl. matrices n(C)
matter n(U)
mean adj: mean value
means n pl means
means of transport
measure v(I,T)
measurement n(U,C)
measurement accuracy
measurement chain
mechanic n(C)
mechanical adj
mechanical energy
mechanical engineer
mechanical engineering
mechanics n(U)
mechanism n(C)
medium pl media n(C)
melamine n(C) (chem)
melt, melted, melted, v(I,T) also
molten adj: molten metal
meltability n(U)
melting point
member n(C)
memorandum fml
pl memoranda n(C)
memorization n(U)
mercury n(U) (chem)
mesh v(I), with
metal n(U,C)
metal-working industry
metal core
metal removal
tržišče
martenzit
masa
masovno proizvajati
masovna proizvodnja
glavni, osrednji
dotikati se, biti v kontaktu
gradivo, material
nanašanje materiala
strega materiala
lastnost gradiva
odvzem materiala
potrebe po materialu
nauk o gradivih
preizkušanje gradiv
1 osnovna masa 2 matrica
(fizična) snov
srednji
sredstvo
transportno sredstvo
meriti, izmeriti
1 merjenje 2 meritev
točnost merjenja
merilna veriga
mehanik
1mehanski 2 strojni
mehanska energija
strojni inženir
strojništvo
mehanika
mehanizem
sredstvo, medij
melamin
taliti (se)
taljivost
tališče
del, člen
memorandum (pisna izjava o
problemu z zahtevo, da se uredi)
pomnenje
živo srebro
ubirati se (zobje zobnika)
kovina
kovinsko-predelovalna industrija
kovinska sredica
odvzem(anje) kovine
158
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
metallurgical adj
metallurgist n(C)
metallurgy n(U)
metals industry
metals science
metrology n(U)
micrograph n(C)
mild steel (metallur)
mill v(T)
milling n(U) (mach. proc)
mindset n(U): to break the
mindset
misalign v(T)
misalignment n(C,U)
miscalculation n(C,U)
misread v(T) misread misread
mixture n(U,C) (chem)
mobile adj
module n(C)
modulus of elasticity
moisture n(U)
molybdenum n(U) (chem)
momentum n(U)
motion n(U,C)
motive adj: motive power
motor n(C) (electr)
motor vehicle fml
mould, AmE mold n(C)
moulding, AmE molding n(C, U)
(metallur)
mount v(T)
mounting n(C)
movement n(C,U)
muffler n(C) (autom)
multifamily adj: multifamily residential facility
multiple adj
multiplication n(U) (math)
multiply v(T) by (math)
multitude n(C) sing/pl v
mushroom-shaped adj
mutual adj
metalurški
metalurg
metalurgija
barvna metalurgija
nauk o kovinah
meroslovje
mikrografski posnetek
kovno železo
frezati
frezanje
star način razmišljanja
slabo poravnati
slaba poravnanost
napačen izračun
napačno odčitati, razbrati
zmes
gibljiv, premakljiv
modul
modul elastičnosti
vlaga
molibden
gibalna količina
gibanje
gonilen
(elektro)motor
avtomobil
1 kalup 2 forma (metalur.)
1 ulitek 2 formanje, kalupar-jenje
namestiti, montirati
namestitev, pritrditev
gibanje
glušnik
večdružinski
večkraten
množenje
množiti z
množica
gobast
vzajemen, obojestranski
N
namely adv
nanonanotechnology
namreč, to je
nano- (10 -9)
nanotehnologija
159
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
narrowing n(C)
natural frequency
natural science
natural gas
naval adj
necessitate v(T) fml
necessity n(U,C)
neglect v(T)
negligible adj
neodymium, n (U) (chem)
network n(C)
Newton's law
nickel n(U) (chem)
nitiol n(U) (chem)
nominal adj
non-destructive
adj:
destructive testing
non-ferrous adj
non-ferrous metal
non-ferrous metallurgy
non-linear adj
non-metal n(U,C)
non-renewable adj
non-renewable energy
normal adv to
normalising (metallur)
not equal to (math)
nought num
nozzle n(C)
nozzle metre
nucleus pl nuclei n(C)
numerical control
nut n(C)
nut and bolt joint
nylon n(U)
non-
zožitev
lastna frekvenca
naravoslovna znanost
zemeljski plin
mornariški, pomorski
zahtevati, narekovati
nujnost
zanemariti
zanemarljiv
neodim (plin)
mreža, omrežje
newtonov zakon
nikel
nitiol (zlitina nikla in titana)
imenski, nominalni
neporušen
neželezov, barven
barvna kovina
barvna metalurgija
nelinearen
nekovina
neobnovljiv
neobnovljiva energija
pravokotno na
normaliziranje, prežarjevanje (jekla)
ni enako
nič
šoba
merilna šoba
jedro
numerično krmiljenje
matica
vijačna zveza
najlon (kem)
O
obedient adj
object n(C)
object v(T) to
objective adj
objective n(C)
oblique adj
obscure v(T)
observation n(U,C)
observe v(T)
obtain v(T) rather fml
ubogljiv
predmet
nasprotovati
stvaren, objektiven
cilj
poševen
prekriti, zatemniti
opazovanje, zapažanje
opazovati
dobiti
160
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
obtuse adj (geom)
occupy v(T)
occur, -rr- v(I) rather fml (esp. of
unplanned events): because of
high loads cracks have occurred
near the surface
occurrence n(C)
off-the-road adj
off-the-road vehicle
opening n(C)
operate v(I,T)
operating conditions
operating costs
operating instructions
operation n(U,C)
operations scheduling
operator n(C)
oppose v(T)
optimization n(U,C)
optimize, also BrE -mise v(T)
orbit n(C)
order n(C)
ordnance n(U) (militar)
organic adj
organic acid
orifice meter
orifice n(C) fml
orthogonal adj
oscillate v(I)
oscillation n(U,C)
outperform v(T)
output data
output n(C, U)
outstanding adj
overall adj: overall efficiency
overcome v(T) overcame overcome: to overcome resistance
overhead adj
overhead travelling crane
overload v(T)
oxide n(U,C) (chem)
oxygen n(U) (chem)
top
zasesti, zavzeti (mesto)
pojaviti se
pojavitev
terenski
terenec
odprtina
1 obratovati, delovati 2 upravljati
(stroj)
obratovalni pogoji
obratovalni stroški
navodila za uporabo/upravljanje
delovanje, obratovanje; operacija
priprava rokovnika
upravljavec stroja
upirati se, nasprotovati
optimiranje, optimizacija
optimirati
krožnica, orbita
naročilo
artilerija, topništvo
organski
organska kislina
merilnik pretoka z ostrorobo
zaslonko
1 odprtina 2 zaslonka z odprtino
pravokoten
nihati
1 nihanje 2 nihaj
preseči po zmogljjivosti
izhodni podatek/podatki
izhodna moč
pomemben, izstopajoč
celoten
premagati
1 dvignjen 2 mosten
mostni žerjav
preobremeniti
oksid
kisik
P
161
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
pace n(C)
packaging n(U)
packing n(C)
pad n(C)
panel n(C)
parallax n(U)
parallax angle
parallax error
parallelogram n(C) (geom)
parameter n(C)
paramount adj: paramount importance
parenthesis, pl parentheses n(C)
usu pl
part n(C)
partial adj
particle n(C)
parts-feeder
parts fabrication
path n(C)
pattern n(C)
payload n(C)
peak n(C)
peat n(U)
pedestal n(C)
pedestal robot
peening n(U)
pendulum, pl pendulums n(C)
penetrate v(I) into
perception n(U)
perfect v(T)
perform v(T)
performance n(U,C)
performance characteristics
perimeter n(sing) (geom)
permanence n(U)
permit v(T)
perpendicular adj, to
perpetual adj
perpetual motion
personnel n pl
tempo, hitrost (razvoja)
pakiranje
tesnilna obloga
obloga, blazina
plošča
paralaksa (dozdevna premaknitev
predmeta zaradi spremenjenega
opazovališča)
kot med dvema linijama,
ki potekata iz različnih izhodišč
k isti točki
pogrešek zaradi paralakse
parallelogram
parameter (vrednost, ki je za
določen lik konstantna)
izjemen
oklepaj
del
delen
delec
dodajalnik (strega)
izdelovanje delov
pot
vzorec
koristni tovor
vrh (diagrama)
šota
temelj
samostoječi robot
hladno površinsko kovanje
nihalo
1 prodreti 2 razumeti do dna
zaznavanje
izpopolniti
izvajati
1 izvajanje 2 zmogljivost
zmogljivostne karakteristike
obseg (mnogokotnika)
stalnost
dovoliti
pravokoten na
trajen, večen
trajno gibanje, ne da bi dovajali
energijo
osebje
162
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
petrol = AmE gasoline n(U)
petrol engine
petroleum n(U)
phase out v(T)
phenolic adj (chem)
phenolic resin
phenomenon n(C) pl pheno-mena
physical adj
physicist n(C)
pick up n(C)
pie chart
piezoceramic n(U,C) pl piezoceramics
pig iron
pile n(C) of
pin n(C)
pinion n(C)
pinpoint v(T)
pioneer v(I)
pipe n(C)
pipeline n(C)
piston n(C)
piston engine
pitch n(C)
pivot n(C)
plan, -nn- v(T)
plane n(C)
plane v(T) (mach.proc.)
planing n(U)
plank n(C)
planner n(C)
plant n(C)
plasma jet machining
plastic
n(U,C)
pl
plastics:
children's toys are mostly made of
plastic
plate v(T)
plating n(U)
play n(C)
plot n(C)
plot v(T)
plotter n(C) comp)
polyethylene n(U) (chem)
polygon n(C) (geom)
polygonal adj
polymer n(U,C) (chem)
polymeric adj
polystyrene n(U) (chem)
bencin
bencinski motor
nafta
umakniti iz rabe
fenolen
fenolna smola
pojav
fizikalen, fizičen
fizik
dostavno vozilo
tortni razrez
piezokeramika
grodelj, surovo železo
kup
1 moznik 2 čep, cvek
zobato kolo
jasno pokazati/povedati
biti prvi(pri razvoju)
cev
cevovod
bat
batni motor
korak navoja
1 tečaj 2 gred, ki rabi za vrtišče
načrtovati
ravnina
skoblati
skoblanje
deska
projektant
tovarna
obdelava s plazemskim curkom
plastika
obložiti s kovino
platenje
zračnost, rega
risba
risati
risalnik
polietilen
mnogokotnik
mnogokoten
polimer
polimeren
polistiren
163
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
polyurethane foam
pose v (T):pose a challenge
powder metallurgy
power n(U)
power density
power failure (electr)
power plant
power supply (electr.)
power transmission
power&process engineering
precursor n(C)
preliminary adj
press-fit, also shrink fit
press n(C)
press v(T)
pressure gauge
price tag
print v(T)
printer n(C) (comp)
prism n(C)
prismatic adj
pro short for professional pl pros
procedure n(C)
proceed v(I) with: they can now
proceed with testing
process engineering
process n(C)
process planning
process v(T)
processing n(U)
procurement n(U)
produce v(T)
producibility n(U)
product n(C)
product demand
product design
production n(U)
production engineer
production engineering
production planning
program, programme (educ)
progress n(U): the progress of
wear
progress v(I)
polivretanska pena
sprožiti, postaviti
sintranje; prašna metalurgija
1 moč 2 potenca (mat)
gostota moči
izpad napetosti
elektrarna
napajanje
prenos moči
energetsko in procesno stroj-ništvo
predhodnik, znanilec
predhoden
krčni nased
stiskalnica
stiskati
merilnik zračnega tlaka (v pneumatiki)
nalepka s ceno
tiskati
tiskalnik
prizma
prizmatičen
profesionalec
(tehnološki) postopek, metoda dela
nadaljevati
procesno strojništvo
proces ( celotnost usmerjenih
delovnih operacij)
tehnološko načrtovanje
1 predelati
2 obdelati, pro-cesirati
(podatke)
1 predelava 2 obdelava,
procesiranje podatkov
nabava, preskrba
izdelati, proizvajati
možnosti izdelave
izdelek
povpraševanje po izdelkih
snovanje/ konstruiranje izdelka
izdelovanje, proizvodnja
proizvodni inženir, tehnolog
proizvodno strojništvo
načrtovanje proizvodnje
program
1 potek 2 napredek
napredovati
164
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
projector n(C)
proliferation n(U) fml
propagate v(I)
propagation
n(U):
propagation
propel, -ll- v(T)
propeller n(C)
property n(C)
proportion n(C)
proportional adj
proprietary adj
crack
propulsion n(U)
prospect n(C)
protection n(U,C)
protective adj
prototype n(C)
protrusion n(C)
proven adj:proven hardware
provide v(T), for: provide service
for the users ; v + obj + with:
provide
the
engineer
with
information)
provided that conj
pulsar adj: pulsar valve
pump n(C)
pump v(T)
punch v(T)
punching n(U)
purchase n(U) fml
purchase v(T) fml
put forward phr v
put sth at sb's fingertips
projektor (priprava za projiciranje
slik)
hitra razširitev
širiti se
širjenje
poganjati, gnati
propeler (letalski ali ladijski vijak)
lastnost
1 delež 2 sorazmerje
sorazmeren
lastninski, zakonsko žaščiten
s patentom
pogon
izgled, nadejanje
zaščita
zaščiten, varovalen
prototip
iz površine izstopajoči del, izbočina
preizkušen
preskrbeti/ nuditi nekaj nekomu
oskrbeti nekoga z
če, pod pogojem da
utripalen, pulzatoričen
črpalka, tlačilka
črpati
luknjati, izsekovati, štancati
izsekovanje, štancanje
nakup, nakupovanje
kupiti
predstaviti javnosti
narediti nekaj dostopno
Q
qualified adj (educ): qualified
engineer
qualify v(I) as, for (edu):she
qualified as a pilot
qualitative adj: qualitative analysis
compare: quantitative
quality n(C,U)
quality assurance
quality audit
z ustrezno stopnjo izbrazbe
opraviti izpite in doseči ustrezno
stopnjo izobrazbe
kvalitativen
kakovost
zagotavljanje kakovosti
presoja kakovosti (popis z
odgovori 'da'/ 'ne')
165
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
quality control
quality-control v(T)
quality inspection
quality product
quantify v(T)
quantitative
adj:
quantitative
difference
quantity n(C,U)
quenching n(U) (metallur)
quest n(C) in the quest for
kontrola kakovosti, preverjanje
kakovosti
preveriti kakovost
nadzor kakovosti
kakovosten izdelek
količinsko določiti
količinski, kvalitativen
količina
gašenje
iskanje
R
rack n(C)
rack and pinion
radial adj:radial displacement
radiate v(T)
radiation n(U)
radiative adj: radiative heat
radiator n(C) (autom)
radiator cap
rail n(C)
raise to new heights
raise v(T):raise the load
rake angle (cut.proc.)
rake face
random adj
randomness n(U)
range n(C): measurement range, a
wide range of products
range v(I)
rapid adj
rate n(C)
ratio n(C)
raw adj
raw material
ray n(C)
read, read, read v(T)
reading n(C)
ream v(T) (mach. proc)
reamer n(C)
rear-wheel drive (autom)
rebel, -ll- v(I), against
zobata letev
zobata letev in kolo
radialen
sevati
sevanje
sevajoč, ki seva
hladilnik
pokrov hladilnika
tirnica
ponovno dvigniti na visok nivo
dvigniti, povečati nekaj
cepilni kot
cepilna ploskev
naključen
naključnost
1 območje 2 izbor, asortiment
gibati se v območju
hiter
stopnja, hitrost
razmerje
surov
surovina
žarek
odčitati (vrednost na merilnih
instrumentih)
odčitek, razbirek
povrtavati
povrtalo
pogon na zadnji kolesi
upreti se komu, čemu
166
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
receive v(T)
reception n(C,U)
reciprocate v(I)
reciprocating engine
record v(T)
recording n(C)
recover v(I)
recoverable
adj:
recoverable
deformation
recovery n(U)
rectangle n(C) (geom)
rectangular adj
rectangular solid
rectifier n(C) (electr)
rectilinear adj
recyclability n(U)
recyclable
reduce v(I,T)
reduction gear (autom)
reduction n(C,U) in
refer to, -rr- phr v sbdy/sthg
reference book
reference n(C,U) to
reference quantity
refine v(T) (metallur.)
refinement n(U) (metallur)
refrigerant n(C)
regardless adv of
regime n(C) (cut. proc.)
region n(C)
regulate v(T)
regulation n(C,U)
reinforce v(T)
reinforced concrete
reinforcement n(C,U)
reject v(T)
rejected heat
relate to phr v
related adj: related branch of
science
relationship n(C) between, with
relay n(C) (electr)
release v(T)
reliability n(C,U)
sprejeti
sprejem
gibati se sem in tja
batni motor
beležiti, snemati
beležka, posnetek
povrniti se (v prvotno stanje)
povračljiv
povrnitev (v prvotno obliko)
pravokotnik
pravokoten
kvader
usmernik
premočrten
zmožnost ponovne uporabe /
recikliranja
zmožen ponovne uporabe /
recikliranja
zmanjšati (se)
reduktor
zmanšanje
1 nanašati se na 2 omeniti,
sklicevati se
priročnik
navedenka; omemba
primerjalna količina
1 poboljšati (s toplotno obdelavo) 2
izboljšati, izpopolniti
poboljšanje
hladivo, hladilno stredstvo
ne glede na
odrezovalni pogoji, režim
področje, območje
uravnavati
uravnavanje, regulacija
ojačati
armirani beton, železobeton
ojačitev
zavreči
odpadna toplota
zadevati nekaj, biti povezan z
soroden
odnos, zveza
rele –ja
sprostiti
zanesljivost
167
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
reliable adj
relieve v(T)
remainder n(sing)
removal n(C,U) cut. proc.)
removal rate
remove v(T)
render v(T) + obj + adj: to render
sth invisible, fml
renew v(T)
renewable adj
renewable energy source
repeatability n(U)
reputation n(U)
require sth of sb (educ):
substantial knowledge is required
of all graduates
require v(T) not in progressive
form : this requires careful consideration
requirement n(C)
research n(U)
research engineer
research field
research institution
research project
research report
research work
researcher n(C)
reservoir n(C)
zanesljiv
razbremeniti, popustiti napetost
preostanek
odvzem
hitrost / stopnja odvzema
odvzeti, odstraniti
narediti / povzročati da je
obnoviti
obnovljiv
obnovljivi vir energije
ponovljivost
ugled
zahtevati nekaj od nekoga
zahtevati nekaj
reshape v(T)
residential adj. residential faci-lity
residual adj
residual stress
resilient adj
resin n(U)
resist v(T)
resistance n(C,U) to
resistant adj to
resolution n(U)
resource n(C) usu pl
respond v(T) to
response n(C)
response time
responsive adj.responsive steer-ing
zahteva
raziskava tudi raziskave
raziskovalni inženir, raziskovalec
raziskovalno področje
raziskovalna ustanova
raziskovalni projekt
poročilo o raziskovalnem delu
raziskovalno delo
raziskovalec
hranilnik, zbiralnik,
shranjevalna posoda
preoblikovati
stanovanjski
zaostal
zaostala napetost
prožen, odskočen
smola
biti odporen proti
1 odpornost proti 2 upor (el.)
odporen proti
ločljivost (slike)
naravno bogastvo
odzvati se na
odziv
odzivni čas
hitroodziven
rest n(U)
result in sth phr v(T)
mirovanje
imeti za posledico, povzročiti
168
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
result v(I) from
retain v(T)
retard v(T)
retarded adj: retarded motion
reveal v(T)
reverse adj
reverse v(I)
reversible adj: a reversible process
review n(C,U)
revolution n(C): 300 revolutions
per minute
riddle n(C)
right angle:at right angles
rigid adj
rigid body
rigid body mechanics
rigidity n(U)
rim n(C)
ring n(C)
ring spanner
rivet n(C)
riveted joint
roadblock n(C)
robot n(C)
robotics n(U)
robotize, BrE - ise v(T)
robotization n(U)
roll v(T,I)
roller bearing
roller n(C)
rolling n(U) (metallur)
rolling friction
rotametre n(C)
rotary adj: rotary IC engine
rotate v(I,T) around, about
rotating joint
rough adj: rough surface
rough check
roughness n(U): surface roughness
rub v(I,T)
rubber n(U)
rubbing area
ruby n(C)
rugged adj ; rugged construc-tion
zgoditi se kot posledica,
biti posledica nečesa
obdržati
zavirati, upočasniti
pojemajoč
razkriti, pokazati
nasproten
gibati se v nasprotni smeri
povračljiv
ocean
vrtljaj
uganka
pravi kot
tog
togo telo
mehanika togih teles
togost
platišče
obroč
natični ključ
kovica
kovičena zveza
cestna zapora, ovira
robot
robotika
opremiti z roboti
opremljanje z roboti, robotizacija
1 valjati (železo) 2 kotaliti se
valjčni ležaj
valj
valjanje
kotalno trenje
rotameter (merilnik pretoka s
plovcem)
rotacijski
vrteti se, vrteti
vrtljivi zgib
grob
grobi/površni preizkus
grobost
drgniti (se)
guma
drsno območje
rubin
trden, močan
169
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
rule n(C)
run, ran, run v(I)
running fit
runway n(C)
rutile n(U) (chem)
ravnilo
1 teči, potekati 2 prosto drseti
ohlapni ujem
letališka steza
titanov dioksid
S
safe adj
safe limit
safe load
safeguard n(C) against fml
safety n(U)
safety helmet
safety measure
safety valve
sample n(C)
sand casting (metallur)
sandwich material
sandwich program (educ)
satellite n(C)
satellite communication
saving n(C)
saw n(C)
sawing n(U) (mach.proc.)
scalar adj
scalar quantity
scale n(C)
scanning electron microscope
scarce adj
scavenge v(T)
scavenge pump
schedule n(C)
schedule v(T)
science n(U,C)
scientific adj
scientist n(C)
scratch n(C)
screen n(C)
screw n(C)
screw thread
screwdriver n(C)
seal n(C)
sealing n(U)
search n(C,U)
search v(T) for
varen
meja varnosti, dopustna meja
specifična dopustna obremenitev
varovalo
varnost
zaščitna čelada
varnostni ukrep
varnostni ventil
vzorec
litje v pesek
sendvič plošča
izobraževalni program sestavljen
iz teoretičnega in praktičnega dela
satelit
sporočanje preko satelita
prihranek
žaga
žaganje
skalaren
skalar, skalarna količina
lestvica
rastrski mikroskop
pičel, redek
čistiti, izpirati
črpalka za spiranje
časovni razpored
časovno razporediti
znanost
znanstven
znanstvenik
praska
1 sito 2 zaslon, ekran (rač)
samorezni vijak
navoj vijaka
izvijač
tesnilo
tesnenje
iskanje
iskati (nekoga,nekaj)
170
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
securely adv
semiautomatic adj
semicircle n(C) (geom)
sense v(T)
sensing device
sensor n(C)
sequence n(C)
sequential adj
series n(sing) of
serve v(I) as, for
service n(C,U)
service behaviour
service conditions
sewing machine
shaft n(C)
shank cutter (cut. proc.)
shape memory
shape memory material
shaping n(U) (mach.proc.)
sharpening stone
shear n(U)
shear force
sheet n(C)
sheet metal
shield v(T)
shift v(T)
shipping n(U)
shock n(C)
shock absorber
shock resistant adj
shop-floor n(sing)
shoulder n(C)
shrink v(I) shrank shrunk
shunt circuit (electr)
sight n(C,U)
sign n(C) (math): the minus sign
significance n(U)
significant adj
silencer n(C)
silicon n(U) (chem)
silicone
simplicity n(U)
simplify v(T)
simultaneous adj
sine n(C) (math)
sinter v(T) (metallur)
varno
polavtomatski
polkrog
zaznavati
zaznavalna naprava
zaznavalo, senzor
zaporedje
zaporeden
niz, serija
služiti kot, rabiti za
1 servisna služba 2 obratovanje
obnašanje pri obratovanju
pogoji obratovanja
šivalni stroj
gred
paličasto frezalo
oblikovni spomin
gradivo z oblikovnim spominom
pehanje
brusni kamen
strig
strižna sila
plošča (kovine, stekla)
pločevina
zaščititi
pomakniti
razpošiljanje, prevoz blaga
udarec (ob)
blažilnik, dušilka
odporen proti udarcem
obrati / delavnice, kjer delajo
navadni delavci, primer. z upravo
rama, naslonek
(s)krčiti se
paralelno vezje
pogled; gledanje
znak, preznak
pomembnost
pomemben, važen
dušilnik zvoka
silicij
silikon (polimerizirana silicijeva
spojina)
enostavnost, preprostost
poenostaviti
istočasen, sproten
sinus
sintrati
171
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
sintering n(U)
site n(C)
sketch n(C)
skill n(U)
skilled adj: skilled programmer
slab n(C) (metallur)
slide n(C)
slide v(I)
sliding friction
slip v(I)
slope n(C)
sluff off v(I)
smart material
smelt v(T) smelted smelted
smooth adj
smoothness n(U)
socio-technical adj
soft adj
soften v(T)
softness n(U)
solar adj
solar cell
solar collector
solar energy
solar heating
solar power station
solar radiation
solder v(T)
solenoid n(C) (electr.)
solid adj
solid body mechanics
solid n(C)
solidify v(I)
solution n(C,U)
solve v(T)
solvent n(C) (chem)
soluble adj: soluble in water
sophisticated adj
sophistication n(U)
source n(C)
space n(U)
space heating
spaced adj equally spaced
spacing n(C)
span n(C)
spanner n(C)
spark n(C)
sintranje
mesto (uporabe/ delovanja)
skica
znanje, usposobljenost
vešč, izkušen
debela plošča, brama
drsnik
drseti
drsno trenje
zdrseti
nagib
odpasti, odkrušiti se
inteligentno gradivo
(gradivo z oblikovnim spominom)
taliti, topiti (rudo)
gladek
gladkost
družbenotehničen
mehek
omehčati
mehkost
sončen
sončna celica
sončni zbiralnik
sončna energija
sončno ogrevanje
sončna elektrarna
sončno sevanje
mehko lotati
solenoid, valjasta tuljava
trden
mehanika togih teles
trdnina, trdna snov
strditi se
1 rešitev 2 raztopina
rešiti (problem)
topilo
topljiv
dovršen, visoko razvit
izpopolnjenost, visoka razvitost
vir
1 prostor 2 vesolje
prostorsko ogrevanje
razmaknjen, z enakimi razmiki
razmik
razpon
ključ za odvijanje
iskra
172
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
spark erosion
spark plug (autom)
specialist adj
specialist n(C)
specialization n(U) (educ)
specialize, also BrE -ise v(I)in
specify v(T)
specimen n(C)
spectrum n(C) pl spectra: noise
spectra; a spectrum of activities
speed n(C,U)
speed ratio
spent gas
sphere n(C) (geom)
spherical adj
spin span/spun spun v(I,T)
spin-off n(C)
spindle n(C)
splinter n(C) of: a splinter of
wood; a splinter of glass
split split split v(I,T)
spoke n(C)
spool n(C)
spot n(C)
spot welding
spray n(C)
spraying n(U)
spring n(C)
spring balance
sprocket wheel
square adj (geom): square plate
square n(C) (geom)
square n(C)
square bracket
square metre
square root (math)
squared (math): ten squared
squeeze v(I,T)
stability n(U)
stable adj
stack n(C) of: a stack of dis-kettes
stack n(C)
stage n(C)
stainless adj:stainless steel
stamping die
elektroerozija
svečka
specialističen
strokovnjak, specialist
specializacija
specializirati se
podrobno opredeliti
preizkušanec
1 spekter 2 širok izbor
hitrost (skalarna količina)
hitrostno razmerje
izrabljen plin, izpuh
krogla
krogelne oblike, sferičen
vrteti (se) hitro
koristen dodaten rezultat, do katerega
pride poleg prvotnega namena
vreteno
1 trska 2 odkršek
odcepiti (se), razcepiti (se)
špica (pri kolesu)
1 motek, vreteno 2 rotirajoči
sklop (pri turbini)
mesto, točka
točkovno varjenje
(raz)pršilo
1 barvanje 2 pršenje
vzmet
vzmetna tehtnica
verižnik, verižno kolo
kvadraten
kvadrat
kotnik (mera za pravi kot)
oglati oklepaj
kvadratni meter
kvadratni koren
na kvadrat
stisniti (se)
stabilnost (konstrukcije)
stabilen (konstrukcijsko
solidno izveden)
kup (pravilno zložen)
visok dimnik
stopnja (razvoja), stadij
nerjaven
orodje za štancanje; štanca
173
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
stand-alone adj
stand n(C)
standpoint n(C)
standstill n(sing)
starter n(C) (autom)
state-of-the art adj: state-of-the art
technology
state n(C)
state of rest
state v(T)
stated objective
stated size
static adj
statics n(U)
stationary adj
steady adj: steady force /flow
steam n(U)
steam boiler
steam engine
steam power plant
steel n(U,C)
steel industry
steelworks n(C) + sing/pl v: the
steelworks has/have been closed
down
steep adj
steer v(T)
steering mechanism
steering wheel (autom)
stem from sth phr v
step n(C)
stepwise adj
stiff adj
stiffness n(U)
still adj: still air/water
stock n(U)
stock n(C) of
storage n(U)
store v(T)
straight adv: the beams were
directed straight towards the
workpiece surface
straight adj: a straight travelling
path
straight line (geom)
strain n(C,U)
samostojen, neodvisen
stojalo
stališče
stanje mirovanja
zaganjač
najmodernejši,najnovejši
stanje
stanje mirovanja
imenovati, navesti
zadani cilj
imenska vrednost (velikost)
statičen
statika
stacionaren
enakomeren (sila, tok)
para (pri vrenju)
parni kotel
parni stroj
termoelektrarna
jeklo
črna metalurgija, jeklarska industrija
jeklarna
strm (naklon)
krmiliti
krmilni mehanizem
krmilo, volan
biti posledica, izhajati iz
korak, etapa, faza
stopničast
tog
togost (elastičnega medija)
miren
snov, material
zaloga
1 shranjevanje 2 skladišče
3 pomnilnik (rač.)
1 shraniti, skladiščiti
2 shraniti v spomin (rač.)
naravnost
raven
premica
(specifična) deformacija
174
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
strain gauge
stream n(C)
streamline v(T) to streamline the
production process
streamlined adj: a streamlined
racing car
strength n(U)
strength of materials
strengthen v(T)
stress n(U,C)
stress v(T)
stress-relieve v(T)
stride n(C)
strip n(C) of
stroke n(C)
strong adj
structural adj
structural element
structural steel
structure n(C)
strut n(C)
subclassify v(T) as, into
subject n(C)
merilni listič
tok (kapljevine ali plina)
poenostaviti proizvodnjo in jo
narediti bolj učinkovito
aerodinamično oblikovan
subject v(T) to
submerge v(I,T) in
subscript n(C) (math)
subsequent adj
subsidiary n(C)
substance n(C)
substantial adj
substitute n(C)
substitute v(T) sth for sth:
substitute natural gas for coal
subtract v(T) (math)
subtraction n(U)
succeed v(I) in
succeed v(T) sb/sth
succession n(U)
trdnost (gradiva)
trdnost (gradiv)
ojačati
napetost
obremeniti (gradivo) z napetostjo
popustiti napetosti (v gradivu)
dolg korak
dolg, ozek kos
takt
močan, trden
konstrukcijski
konstrukcijski element
konstrukcijsko jeklo
konstrukcija; zgradba
opornik
razvrstiti v podvrste
1 (učni)predmet
2 predmet pogovora
podvreči nekaj nečemu
potopiti (se)
indeks spodaj
kasnejši
izpostava, podružnica
snov
znaten, precejšen
nadomestek
nadomestiti nekaj z nečim
nadomestiti premog z zemeljskim plinom
odštevati
odštevanje
uspeti
naslediti nekoga, slediti nečemu
zaporedje
successive adj
suck v(T)
sum n(C)
sum up phr v(T) -mmsummarize, BrE also -ise v(T)
summary n(C)
superconductivity n(U)
superconductor n(C)
zaporeden
posesati
vsota, seštevek
povzeti, na kratko navesti
povzeti, na kratko navesti
povzetek
superprevodnost
superprevodnik
175
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
superscript n(C) (math)
supervise v(T)
supervision n(U)
supervisor n(C)
supplement v(T) by with
supply n(C,U)
support n(C)
support structure
surface conditions
surface n(C)
surface plate
surface roughness
surface smoothness
surface tension
surface treatment
surround v(T)
suspend v(T) from: suspend a mass
from a spring balance
suspension n(C) (autom)
sustain v(T)
switch v(T) to
synthetic adj
syringe n(C) (med):disposable
syringe
indeks zgoraj
nadzirati
nadzorstvo
nadzornik
dopolniti
1 zaloga 2 preskrba, dobava
podpora, podporni element
podporna konstrukcija
stanje površine
površina
polirna plošča
grobost površine
gladkost površine
površinska napetost
obdelava površine
obkrožiti, obdajati
obesiti na
vzmetna obesa, vzmetenje
vzdrževati
preklopiti na
umeten, sintetičen
injekcijska igla
T
table n(C)
tabular adj
tailor v(T)
tangent n(C) (math)
tank n(C)
tap v(T) (mach. proc.)
tap wrench
tap, AmE faucet n(C)
taper n(C)
taper v(I)
tapered adj:tapered end of the tool
task n(C)
technique n(C)
telescoping adj
tempering (metallur)
preglednica, tabela
tabelaričen
prikrojiti željam kupca,
rezati po meri
tangens
hranilnik, zbiralnik
vrezati navoj
navojni vreznik
pipa
konični iztek, konična oblika
iztekati se v konico
stožčast, koničen
naloga
postopek (ponavadi zadeva
praktično znanje)
raztegljiv, sestavljen iz delov, ki
se lahko potisnejo drug v drugega
popuščanje
176
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
tensile adj
tensile force
tensile strength
tensile test
tension n(C,U)
term n(C)
term v(T) as
test tube (chem)
texture n(U)
thermal adj
thermal conductivity also heat
conductivity
thermal load
thermal power plant
thermoplastic, n (U,C)
pl thermoplastics
thermoset n(C)
thermostat n(C)
thick adj
thickness n(U,C)
thickness gauge
thimble n(C)
thin adj
thinness n(U)
thorough adj
though conj
thread n(C)
thread chasing (mach. proc.)
throttle valve (autom)
thrust n(U,C)
thrust force
thus adv, fml
tidal energy
tight adj
tight fit
timely adj: the timely warning
saved the workers
tin n(U) (chem)
titanium n(U) (chem)
tolerance n(U,C)
tool face (cut.proc.)
tool flank (cut.proc.)
tool n(C)
tooth, pl teeth n(C)
toothed adj
toothing n(sing)
topic n(C)
natezen
natezna sila
natezna trdnost
natezni preizkus
1 napetost žice, strune
2 površinska napetost
beseda, izraz, termin
imenovati
epruveta
preplet strukturnih niti, tekstura
toploten
toplotna prevodnost
toplotna obremenitev
termoelektrarna
termoplast
duroplast
thermostat
debel (plošča, stena)
debelina (plošče, stene)
merilnik debeline
1 obroč, ovoj 2 naprstnik
tanek (plošča, stena)
tankost
izčrpen, temeljit
čeprav, četudi
navoj
vrezovanje navojev ( v les)
dušilna loputa
potisk
potisna sila
tako, torej
energija plimovanja
tesen
tesni ujem
pravočasen
kositer
titan
toleranca, dopustna netočnost
cepilna ploskev orodja
prosta ploskev orodja
orodje
zob
ozobjen
ozobljenje
predmet /tema pogovora
177
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
topical adj: topical issue
topple v(I,T) over
torch n(C)
torque n(C)
total quality management
tough adj
toughness n(U)
train v(T) (educ)
trajectory n(C)
transducer n(C)
transfer -rr- v(T)
transfer n(C,U)
transform v(T) into
transmission n(U)
transmission line (electr)
transmit -tt- v(T) to
transport v(T)
transpose v(T) (math)
traverse v(T), fml: traverse a
distance
treat v(T)
treat v(T) for: treat a material for
corrosion
treatment n(C,U)
triangle n(C) (geom)
triangular adj
troubleshoot v(T)
truncate v(T)
truncated cone (geom)
tube n(C)
tug-boat
tune v(T) to
tungsten n(U) (chem)
tunnel n(C)
turbine n(C)
turbine blade
turbine engine
turboprop engine
turboshaft engine
turbulence n(U)
turbulent adj
turning n(U) (mach.proc)
turning tool
tweak v(T)
aktualen
prevrniti (se)
svetilka
vrtilni moment
celovito zagotavljanje kakovosti
žilav
žilavost (jekla)
usposobiti
pot, trajektorija
prenosnik, pretvornik
prenesti nekaj na
prenos (toplote)
pretvoriti v
1 prenos (moči)
2 transmisija (avtom.)
daljnovod
prenesti na
prepeljati, prevažati
transponirati
prepotovati
1 obravnavati
2 obdelati (toplotno)
zaščititi material proti
obdelava
trikotnik
trikoten
odpraviti zastoje v proizvodnem
procesu
prisekati
prisekani stožec
cev
vlačilec
uglasiti na
volfram
predor
turbine
lopatica turbine
turbomotor
turbopropelerski motor
turboosni motor
turbulenca (nastanek in pojav
vrtinčavosti)
vrtinčast
struženje
stružilni nož
narediti majhne izboljšave (na izdelku)
178
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
twisting joint
twisting moment
two-fold adj: two-fold increase
two-part adj
two-part adhesive
two-stage
adj:
two-stage
experiment
tyre, AmE also tire
zasučni zgib
zasučni/ torzijski moment
dvojen, dvakraten
dvodelen
dvokomponentno lepilo
dvostopenjski
avtoplašč
U
ultimate adj
ultimate stress
ultrasonic adj
ultrasound n(U)
underbody n(C) (autom)
undergo -went -gone v(T)
undergraduate adj (educ)
unevenness n(U)
uniform adj:uniform motion
uniformity n(U)
unify v(T)
unilateral adj
union (math)
unit n(C)
unit stress
universal adj
unknown n(C) (math)
unless conj
unload v(T)
unscramble v(T)
upgrade v(T)
uptime n(C)
urban car
user-friendly adj
user n(C)
utilization n(U)
utilization factor
utilize, also BrE -ise v(T)
kritičen, končen
lomna napetost
ultrazvočen
ultrazvok
podvozje
doživeti, prestati
(običajno nekaj neprijetnega)
dodiplomski
neravnost
enakomeren
enakomernost
poenotiti
enostranski
unija
enota
obremenitev na enoto površine
splošen
neznanka
če /razen če ... ne
razbremeniti, razložiti (tovor)
razrešiti, razvozljati
dograditi, izpopolniti
operativni čas (stroja)
avto za vožnjo po mesti
uporabniku prijazen, čigar
uporaba je preprosta
uporabnik
izkoriščanje
izkoristek
1 izkoristiti 2 uporabiti
V
179
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
vacuum n(C) usu. sing
vacuum vessel
valency n(C) (chem)
valid adj
validity n(U) of
value n(C)
valve n(C)
van n(C) (autom)
vapour n(U)
variability n(U)
variable adj
variable n(C) (math)
variation n(C) in: variation in
power density
variety n(C) of : a variety of
products
vary v(I) 1 from,
2 in
vast adj
vector n(C) (math)
vector product
vector quantity
vehicle n(C)
velocity n(U,C)
brezzračni prostor, vakuum
vakumska posoda
valenca
veljaven
veljavnost
vrednost
ventil
kombi, poltovorno dostavno vozilo
para, masa kapljic v zraku
spremenljivost
spremenljiv
spremenljivka
spreminjanje
širok izbor
viscous adj
1 razlikovati se od
2 spreminjati se glede na
ogromen, širen
vektor
vektorski produckt
vektorska količina
vozilo (ponavadi z motorjem)
hitrost v določeni smeri
(vektorska količina)
prezračiti (prostor)
prezračevanje (prostorov)
venturijeva cev za merjenje
količine kapljevin in plinov
vsestranski
vsestranskost
proti
ogljišče
1 plovilo 2 posoda
izvedljiv
(za)nihati, (za)tresti (se)
nihanje, tresenje
pogled
gledati
močan
viskoznost (lastnost tekočin,
da težko tečejo)
viskozen, gost in lepljiv
visible adj visible to the naked eye
vital adj to, for
volt n(C) (electr)
viden
največje pomembnosti za
volt, merska enota za el. napetost
ventilate v(T)
ventilation n(U)
venturi meter
versatile adj
versatility n(U)
versus prep: time versus speed
vertex n(C) pl vertices (geom)
vessel n(C) fml
viable adj
vibrate v(I,T)
vibration n(C,U)
view n(U,C)
view v(T)
vigorous adj
viscosity n(U)
180
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
voltage n(U,C) (electr)
volume n(C)
volume production, also highvolume production, compare to:
job-shop production
vortex, pl vortices n(C) fml
napetost
prostornina
serijska proizvodnja,
velikoserijska proizvodnja
vrtinec
W
wafer n(C)
wall n(C)
Wankel engine
warehouse n(C)
warn v(T) of, against: the alarm
signal warns of possible danger,
warn sb against smoking
warning device
warranty n(C)
waste n(U)
waste disposal
waste water
waste water treatment plant
wasted energy
water jet machining (mach proc)
water power plant
wave n(C)
wavelength n(C)
wear down wore worn phr v
wear n(U)
wear resistance
wear resistant
weave wove woven v(T)
wedge n(C)
wedge-shaped adj:wedge-shaped
tip of the tool
weigh v(I,T)
weight n(C,U)
weld n(C)
weld v(T)
weldability n(U)
weldable adj
welder n(C)
welding n(U)
wheel n(C)
whilst conj fml
tanka ploščica
stena
wanklov motor
skladišče
opozoriti na/pred
opozorilna naprava
garancija
izrabljen / odpadni material, od-padki
odlaganje odpadkov (jedrskih)
odpadne vode
čistilna naprava
neizrabljena energija
obdelava z vodnim curkom
vodna elektrarna, hidroelektrarna
val
valovna dolžina
obrabiti (se)
obraba
obrabna odpornost
odporen proti obrabi
tkati
klin, zagozda
klinast
tehtati, stehtati
teža
zvar
variti
varivnost
variv, sposoben varjenja
varilec
varjenje
kolo
medtem ko
181
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
wide adj
widespread adj: widespread use of
plastics
width n(U)
win raves v (colloq) won won
winning
windscreen (autom)
windscreen wiper (autom)
wing n(C)
wing nut
wipe out phr v
wire n(C)
withstand, -stood -stood v(T)
wood refuse
wood turner
workable
workforce n(C) usu sing also
labour
working conditions
working normal clearance (cut.
proc.)
working normal rake (cut.proc)
workpiece n(C)
workplace n(C)
works n(C) often in combinations:
cement works, ironworks, sing or
pl verb: the cement works
has/have been reopened
workshop n(C)
world-wide adj: cars with a worldwide reputation
wrench n(C)
wrist n(C)
wrought adj
wrought iron
X-ray, n(C) usu.pl
X-ray v(T)
širok
splošen, zelo razširjen
širina
požeti hvalo
vetrobran
brisalec stekla
krilo
krilata matica
izbrisati
žica
upirati se nečemu
lesni odpadki
lesni strugar
obdelovalen, sposoben
predelave/ obdelave
delovna sila (število
delavcev potrebnih za proizvodnjo)
delovni pogoji
prosti kot
cepilni kot
obdelovanec
delovno mesto
tovarna
delavnica
vsesplošen, splošno znan
ključ za odvijanje
zapestni sklop (robota)
kovan
kovano železo
rentgenski žarek
rentgensko pregledati
Y
182
___________________________________________________________________________________
GLOSSARY
_______________________________________________________________________________________
___
yard n(C)
yield n(C) (econ)
yield v (I)
yield stress = yield point
yttrium (chem)
jard, dolžinska merska enota =
0,914 m
dobiček, profit , donos
upogniti, zlomiti
meja plastičnosti
itrij
Z
zero adj: zero resistance
zero, BrE nought num
zinc n(U) (chem)
zirconium (chem)
zone n(C)
ničen
nič
cink
cirkonij
območje, cona
183
___________________________________________________________________________________

Similar documents