SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI V

Comments

Transcription

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI V
SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
RAZRED
1-9
DEJAVNOST
PLANINSKI KROŽEK
1–3
3–5
1–2
6–9
4–9
4–5
3–4
2–9
3–9
4–5
1–2
4–5
1–2
6–7
6–7
6–9
6
1–9
FOLKLORNA SKUPINA (Tržaška)
OPZ (Tržaška)
OPZ (Abramova)
MPZ
KLEKLJARSKI KROŽEK
OBLIKOVANJE
LIKOVNI KROŽEK
DRAMSKI KROŽEK
KNJIŽNIČARSKI KROŽEK
ITALIJANŠČINA (nadaljevalni)
PLES
PLES
GIMNASTIKA (Tržaška)
ODBOJKA (učenke)
ODBOJKA (Učenci)
KITAJŠČINA
ŠPANŠČINA
BRALNA ZNAČKA: v slovenščini,
angleščini, nemščini, francoščini,
španščini, ekološka bralna značka)
1–5
CICI VESELA ŠOLA
4–9
6–9
6–7
1–9
1–5
6–9
6
6–9
8–9
6–9
6–9
6–9
ZUNANJI IZVAJALCI
VESELA ŠOLA
ZGODOVINSKI KROŽEK
NARAVOSLOVNI KROŽEK
MLADI RAZISKOVALCI
NARAVOSLOVNO-EKOLOŠKI KROŽEK
TEHNIŠKI KROŽEK
KUHARSKI KROŽEK
ROČNA DELA
ROBOTIKA
PROSTOVOLJNO DELO
GLOBALNO UČENJE
ŠOLSKI PARLAMENT
MENTOR
MATEJA NOVOSELIČ
MILENA POLJANEC
MARJA PANKER
TADEJA ŽELEZNIKAR
ALENKA KOVAČIČ DIVJAK
ALENKA KOVAČIČ DIVJAK
IVICA GNEZDA, ALENKA KNAP
NATAŠA SENJUR
SONJA TURŠIČ
MARJETA BELAJ
ADA PIRŠ, BARBARA ODLAZEK
MAJA ROŽANEC
MAJA ROŽANEC
NADA BAMBIČ
TINA KLOPČIČ DOBRIĆ
KARMEN PLETERŠEK
ALEŠ ROT
ANA STRANŠČAK
MARIJA KUS
ADA PIRŠ, BARBARA ODLAZEK,
UČITELJI SLOVENŠČINE, CVETKA
ILOVAR, BARBARA JAKLIČ,
SUZANA PREBIL, IRENA
KONCILJA, RAHELA ZUPANČIČ,
MARIJA KUS
MAJA ŠUŠTARŠIČ, JERNEJA
BERGANT BELAJ
MATEJA HATLAK
DANILO LUKNER
CVETKA ILOVAR
MARUŠA MAJHEN, UČITELJI
TATJANA BREZAK RUS
MAJDA HORVAT
BARBARA JAKLIČ
CVETKA ILOVAR
MATJAŽ URBANČ
MARUŠA MAJHEN
ROBIN DEWA
IRENA GRLICA
RAZRED
1-9
1–9
1–9
DEJAVNOST
TABORNIKI
MLADI GASILEC
ŠAH
MENTOR
ZUNANJI IZVAJALEC
ZUNANJI IZVAJALEC
ZUNANJI IZVAJALEC
1–5
NEMŠČINA
ZUNANJI IZVAJALEC
Število ur interesnih dejavnosti predpisuje predmetnik. V povprečju interesne dejavnosti
potekajo 30 ali 35 tednov v šolskem letu.
Praviloma dejavnosti ne more obiskovati manj kot deset učencev v specialnih dejavnostih in
ne več kot 28 učencev v skupini. Če je učencev premalo, se dejavnost ne izvaja.
Interesne dejavnosti so organizirane za vse učence in je vključevanje lahko omejeno le na
starostno primernost oziroma na vrsto programa.
Vsaka interesna dejavnost deluje po programu, ki ga pripravi mentor dejavnosti ob
sodelovanju z učenci. Programi so v osnovi sestavljeni tako, da lahko v dejavnosti delujejo
tako učenci, ki so že v preteklem letu obiskovali interesno dejavnost, kakor tudi tisti, ki se
vanjo šele vključujejo (razen pri italijanščini).
Interesne dejavnosti delujejo v času, ki je razviden iz urnika in bo objavljen na šolski spletni
strani in na oglasni deski v šoli.
Dejavnosti pričnejo z delom po 1. oktobru in zaključijo svoje delovanje okrog 15. junija. V
okvir delovanja interesnih dejavnosti je upoštevan tudi čas za različna tekmovanja in
predstavitve, če so predvidene s programom dela. Nekatere interesne dejavnosti pa lahko
pričnejo z delom prej, če je tako dogovorjeno s starši in učenci.
Če ni posebej dogovorjeno, se interesne dejavnosti financirajo iz obsega rednega programa.
Starši dodatno plačujejo dejavnosti, ki presegajo dogovorjeno vsoto pedagoških ur. Osebno
opremo in material za vse zvrsti interesnih dejavnosti plačujejo starši.
Prijava k interesni dejavnosti je prostovoljna, vendar pa pričakujemo, da jo bo učenec po
prijavi obiskoval ves predvideni čas. Mentorji vodijo evidenco obiskovanja.
Učenci skupaj s svojimi starši ob začetku šolskega leta glede na ponudbo izpolnijo prijavnice
za obiskovanje dejavnosti. Priporočamo, da se vsak učenec vključi v izvajanje vsaj ene
interesne dejavnosti, vendar ne več kot v dve. Na bralne značke se učencem ni treba prijaviti
preko prijavnice, prijavijo se pri redni uri slovenščine, angleščine…
Osnovna šola Vič
Abramova 26, Ljubljana
PREDPRIJAVA ZA INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOL. LETU 2014/15
Učenec(ka) _____________________________________ iz _____ razreda bo obiskoval(a)
naslednje interesne dejavnosti:
Naziv interesne dejavnosti
Datum:
Mentor
Podpis staršev:

Similar documents