4.1 naslovna stran načrta elektro inštalacij

Comments

Transcription

4.1 naslovna stran načrta elektro inštalacij
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]etkovski.si
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
4.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA ELEKTRO INŠTALACIJ
ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA
VRSTA NAČRTA
4.1
Načrt elektro inštalacij in elektro opreme
INVESTITOR
RS, MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
NAROČNIK
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11, 4260 Bled
OBJEKT
GRAD BLED - OBNOVA STAVBE A
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
projekt za izvedbo - PZI
ZA GRADNJO
Rekonstrukcija
PROJEKTANT
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Žig podjetja:
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana - Črnuče
Jernej Gnidovec, u.d.i.s.
podpis
ODGOVORNI PROJEKTANT
Osebni žig:
Božidar Čamer, el. teh.
IZS E-9168
podpis
ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA
011813/1-E, Ljubljana, oktober 2013
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
Osebni žig:
Matej Zupančič, u.d.i.a.
ZAPS 1600
podpis
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
3
4.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRO INŠTALACIJ
IN OPREME ŠT. 011813/1-E
4.1
NASLOVNA STRAN NAČRTA ELEKTRO INŠTALACIJ
1
4.2
KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRO INŠTALACIJ IN OPREME ŠT.
011813/1-E
3
4.3
4
4.3.1.
4.4
TEHNIČNO POROČILO
PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE
RISBE
011813_1-E .doc
20
36
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
4
4.3 TEHNIČNO POROČILO
SPLOŠNO
Izdelan je projekt PZI elektro inštalacij za objekt: GRAD BLED - OBNOVA STAVBE A, za
investitorja RS, MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Projektna dokumentacija (projekt za izvedbo PZI) električne instalacije razsvetljave, moči,
požarnega javljanja in strelovoda je izdelana skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, tehničnimi
smernicami in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim standardom.
Pri projektiranju so bili upoštevani ukrepi in rešitve veljavnih tehničnih smernic:
− TEHNIČNA SMERNICA ZA NIZKONAPETOSTNE INŠTALACIJE: TSG-N-002:2009
− TEHNIČNO SMERNICO ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE: TSG-1-004:2010
− TEHNIČNO SMERNICO ZA ZAŠČITO PRED DELOVANJEM STRELE: TSG-N-003:2009
V skladu z 11. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (UL RS, št. 28/09, 2/12) je
projektiranje objekta izvedeno po 5. členu Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS
28/09, 2/12) in sicer v skladu s smernico TSG-N-003:2009 - zaščita pred delovanjem strele.
NAPAJANJE
Napajanje novega razdelilca v podstrehi objekta R-Pod., bo iz obstoječega glavnega razdelilca muzeja
s kablom NYY-J 4x16mm2, kateri bo v R-G varovan s 3x35A varovalkami.
TIP IN IZVEDBA INŠTALACIJ
Karakteristični podatki inštalacije in naprav:
nazivna napetost
3x230V/400V,50Hz
sistem napajanja glede ozemljitve:
TN
sistem napajanja v objektu
TN-C-S
zaščita inštalacij in naprav:
s samodejnim odklopom napajanja
zaščita pred zunanjimi vplivi:
znak
zunanji vpliv
karakteristike, ki se
zahtevajo pri izbiri in
postavitvi opreme
AA4
okoliška temperatura
normalna
-5 °C do +40°C
AC1
nadmorska višina
normalna
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
5
manj od 2000m
AD1
prisotnost vode
okrov IP x0
vse pisarne, hodniki, skladišča in
ostali suhi prostori
okrov IP x3
sanitarije, strojnice prezračevanja
okrov IP x4
črpališča in delavnice, oprema na
prostem
okrov IP 2x
vse pisarne, hodniki, skladišča in
ostali suhi prostori
okrov IP 3x
stikalni bloki
okrov IP 4x
stikalni drobci v strojnicah
okrov IP 5x
zunanje inštalacije
zanemarljiva
AD3
prisotnost vode
škropljenje
AD4
prisotnost vode
brizganje
AE1
prisotnost trdih teles
zanemarljiva
AE2
prisotnost trdih teles
drobni predm. do 2,5mm
AE3
prisotnost trdih teles
drobci 1mm
AE4
prisotnost trdih teles
prah
AF1
prisotnost korodirnih
onesnažujočih snovi
in normalne
zanemarljiva
AG1
mehanske obremenitve
normalne
šibki udarci
AH1
vibracije – šibke
AK1
navzočnost
zanemarljiva
flore- normalne
AL1
navzočnost
zanemarljiva
favne- normalne
AM1
elektromagnetni
zanemarljivi
vplivi- normalne
AN1
sončno
011813_1-E .doc
normalne
sevanje- normalne
ni primerov
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
6
zanemarljivo
AN2
sončno sevanje-znatne jak.
oprema odporna na ohišja zunanjih svetilk
UV žarke
AQ1
strele – zanemarljive
normalne
BA2
uporaba inštalacij – otroci
zaščita
nedostopnost
BA5
uporaba inštalacij – izučeni
BC 1
dotik osebe z zemeljskim dovoljena
potencialom
opreme
0,0I,II,III
brez dotika
BC3
dotik osebe z zemeljskim prepovedana uporaba delavci v kuhinji, vzdrževalci v
potencialom
opreme razreda 0 in strojnici
0I
pogost dotik
podzemno napajanje,
strelovodno zaščiten
objekt
je
IP2x,t stikalni bloki so nepoklicnim osebam
nedostopni
strojnice in stik. bloki so dostopni
samo usposobljenim kadrom
uporaba vsi zaposleni in gostje objekta so na
razreda neprevodnih mestih
IZVEDBA INŠTALACIJE
Inštalacije v prostorih bodo izdelane pretežno s NYM-J in UTP kat.6 kabli ustreznih presekov: 0,8
mm2, 1,5 mm2 in 2,5 mm2, uvlečenimi v predhodno položene plastične cevi. V primeru polaganja v
lesenih stenah ali stropu, morajo bit kabli v samogasnih ceveh.
Priključki kablov do posameznih aparatov bodo izvedeni s plastično uvodnico in ustrezno fleksibilno
plastično cevjo, ki se ovije v uvodnico.
RAZSVETLJAVA
Pri projektiranju so bili upoštevani veljavni predpisi in priporočila za tovrstne prostore. Svetlobna
telesa bodo izbrana na osnovi izračuna osvetljenosti na nivoju 0,85 m od tal.
Sistem prižiganja razsvetljave bo preko stikal oziroma IR senzorjev.
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
7
Izračun je izveden po enačbi:
E=
n ⋅ φ ⋅η ⋅ f
a ⋅b
kjer pomeni:
E (lx)........ osvetljenost prostora
n .............. število svetlobnih virov
φ (lm)....... svetlobni tok žarnice
f ............... faktor zaprašenosti in staranja
η...........
izkoristek razsvetljave
a·b (m2)... površina prostora
k=
a ⋅b
hk ⋅ (a + b )
kjer pomeni:
k .............
indeks prostora
hk ............ koristna višina hk = h - hd
h .............. višina prostora
hd ............ višina delovne površine (0,85 m)
Svetilke bo izbral arhitekt, vendar pa morajo te zagotoviti predpisane nivoje osvetljenosti in ustrezno
IP zaščito za posamezne prostore.
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
V celotnem objektu je skladno z zahtevami požarnega elaborata v prostorih predvidena varnostna
razsvetljava, omejena na zasilno razsvetljavo, ki ob izpadu električnega omrežja kaže najkrajšo pot do
izhoda iz objekta. Predvidene so svetilke z aku moduli. Za varnostno razsvetljavo se lahko uporabijo
tudi splošne svetilke, ki imajo dograjen ustrezni aku modul.
Svetilke varnostne razsvetljave naj bodo opremljene z ustreznimi piktogramskimi nalepkami, po
potrebi naj se predvidijo ustrezni fotoluminiscentni znaki. Upoštevati se mora vse zahteve požarnega
elaborata.
Zasilna razsvetljava mora zagotoviti ustrezne vidne pogoje v osi poti umika v primeru motenj v
električnem napajanju splošne razsvetljave. Zasilne svetilke v inštalaciji razsvetljave za umik morajo
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
8
biti izbrane in razporejene tako, da zagotavljajo predpisanih 1 lx na tleh na evakuacijski poti, tudi
zuanj do nivoja terena, gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se
dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 lx, merjeno na tleh. Taka osvetljenost mora biti tudi še tik pred
izpraznitvijo akumulatorja, to je po eni uri. Predvidene svetilke in nivoji osvetljenosti morajo ustrezati
namenom posameznih prostorov.
Oblika, barva, mere, namestitve, razdalje svetilk morajo biti izbrani v skladu z SIST 1013. Enako
velja za osvetljene znake za označitev naprav za gašenje(gasilni aparati, hidranti). Vse svetilke morajo
biti označene s številko pripadajočega tokokroga posameznega razdelilca in zaporedno številko
svetilke v tem tokokrogu. Predvidene svetilke zasilne razsvetljave so opremljene z aku moduli
IZENAČEVANJE POTENCIALOV
V objektu bo v skladu s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah +
tehničnih smernicah TSG-N-002:2009, izvedeno izenačevanje potencialov.
Na doze za izenačitev potenciala se morajo priključiti:
- glavni ozemljitveni vod
- glavni PEN ali PE vodnik
- strelovodno ozemljilo
- glavni vodniki za izenačevanje potenciala, ki povezujejo:
-
posamezne omarice za izenačevanje potenciala kovinskih mas in strojev,
-
glavne cevi vodovoda,
-
kanalizacije
-
centralne kurjave
-
plina
-
druge večje kovinske mase v zgradbi
Glavni ozemljitveni vod povezuje glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom zgradbe, ki bo
predviden kot združena zaščita. V kotlovnici bomo ozemljili »priključili« vse fiksne kovinske mase v
prostoru.
SISTEM NAPAJANJA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
V zgradbi bo izveden TN-C-S sistem napajanja glede na ozemljitev električne inštalacije, oziroma po
zahtevah pristojnega distribucijskega podjetja, kar pomeni:
-
da sta gledano z napajalne strani, funkciji zaščitnega (PE) in nevtralnega (N) vodnika
kombinirani, najprej združeni v enem (PEN) vodniku v delu inštalacije. Po ločitvi se ne smeta
nikjer več združiti.
-
vsi zaščitni vodniki bodo dodatno ozemljeni pri vhodu električne inštalacije v zgradbo
(glavno izenačenje potencialov).
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
9
-
pred pričetkom obratovanja bo vsa inštalacija pod napetostjo preizkušena, če ustreza pogojem
sistema za zaščito pred el. Udarom, oz. če so vsi ukrepi izbranega sistema zaščite pred
električnim udarom izpolnjeni.
OZNAČEVANJE RAZDELILCEV
Vsi razdelilniki in aparati v postroju bodo označeni z oznakami navedenimi v načrtih. Priključni kabli
bodo na obeh priključnih mestih označeni z oznako kabla. Oznake kablov bodo trajne in na vidnem
mestu.
R-Pod. bo naziv razdelilca v podstrešju objekta
OBREMENITEV RAZDELILCEV IN DIMENZIONIRANJE OPREME
R – Pod.
Pi = 30,33 kW; fi = 0,7
Pk = 21,23 kW; cos fi = 0,95
Ik = 32,26 A
Dovod - varovanje kabla NYY-J 4 x 16mm2 v R-G bo 3x35A.
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
10
TABELA DIMENZIONIRANJA KABLOV
RAZDELILEC
Napajanje razdelilca - tokokrog
PORABNIK
R-G
W-R-Pod.
R-Pod.
Skupna instalirana moč
Izkoristek
Faktor istočasnosti
Faktor obremenitve
Faktor prekrivanja
Faktor moči
Nazivna napetost
Pi
h
fi
fo
fp
cos(fi)
Un
kW
V
30,33
1
0,70
1
1
0,95
400
Konična delovna moč
Konična navidezna moč
Konični bremenski tok
Pk
Sk
Ib
kW
kVA
A
21,23
22,35
32,26
Tip el. instalacije
Faktor skupine kablov
Faktor okolne temperature
Dolžina tokokroga
fs
ft
l
m
C
1
1,06
70
Tip kabla
NYY-J 4x16mm2
Presek faznega vodnika
Presek zaščitnega vodnika
Impedanca do razdelilca
Impedanca od razdelilca do porabnika
Skupna impedanca
Sf
So
Zo
Z1
Z
mm2
mm2
W
W
W
16
16
0,200
0,1953
0,395
Tok okvare
Trajni zdržni tok kabla iz tabel
Trajni zdržni tok kabla Iz* x fs x ft
Nazivni tok zaščitne naprave
Tok ki zagotavlja delovanje zaščite
1,45xIz
Dejanski odklopni čas
Padec napetosti do razdelilca
Padec napetosti od razdelilca do porabnika
Skupni padec napetosti
Kontrola zaščitnega vodnika
Ia
Iz*
Iz
In
I2
A
A
A
A
A
556,54
79
83,74
35
56
121,42
0,1
0,5
1,04
1,54
1,53
Iz tabele vidimo, da velja: Ib<In<Iz
Kabli so pravilno izbrani
in
t
s
ur
%
up
%
u
%
Smin mm2
I2<Iz x1,45
DA
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
11
Kontrola zaščite pred prevelikimi tokovi
Kontrola zaščite pred prevelikimi tokovi. Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred
preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1.45·Iz
kjer pomeni:
In (A).... nazivni tok zaščitne naprave
Iz (A).... zdržni tok kabla
Ib (A).... tok, za katerega je tokokrog predviden,
izračunan po formuli:
Pm
3 ⋅ U ⋅ cos ϕ
Ib =
Ib =
Pm
U ⋅ cos ϕ
za trifazne porabnike U = 400V
za enofazne porabnike U = 230 V
I2 =k·In
I2 (A)....tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave
k...
faktor določen s standardom in znaša
za talilne varovalke:
In = 2 in 4 A
k = 2,1
In = 6 in 10 A
k = 1,9
In = > 16 A
k = 1,6
za inštalacijske odklopnike:
In = za vsa območja
k = 1,45
za zaščitna stikala:
In = za vsa območja
011813_1-E .doc
k = 1,2
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
12
Impedanco izračunamo po formuli:
Z Ib =
l
GCu ⋅ S F
+
l
GCu ⋅ S N
kjer pomeni:
l (m) − dolžina kabla (vodnika)
GCu (Sm/m2) − specifična prevodnost vodnika (Cu = 56, Al = 36)
SF (mm2) − presek faznega vodnika
SN (mm2) − presek ničnega (zaščitnega) vodnika
Tok okvare izračunamo po formuli:
Ia =
U
Z
kjer pomeni:
U (V) − napetost proti zemlji
Z ( Ω) − impedanca zanke okvare - kratkostična impedanca, vključujoč vir,
fazni vodnik od izvora do mesta okvare in zaščitni vodnik (oz. nevtralni) vodnik od okvare do vira.
Kontrola padca napetosti se izračuna po formuli:
u% =
100 ⋅ Pm ⋅ l
GCu ⋅ S ⋅ U 2
za trifazne porabnike U = 400 V
u% =
200 ⋅ Pm ⋅ l
2
GCu ⋅ S ⋅ U f
za enofazne porabnike Uf = 230 V
kjer pomeni:
Pm (W) − moč porabnika
l (m) − dolžina kabla
S (mm2) − presek kabla
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
13
Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov bo izvedena po formuli:
S min =
Ia ⋅ t
k
kjer pomeni:
k − faktor določen v standardu
t (s) − izklopni čas zaščitne naprave (odčitan iz izklopne karakteristike
zaščitne naprave)
Ia (A) − tok okvare
Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm2 ali več, za manjše preseke pa kontrole
Smin ne izvajamo.
Kontrola presekov zaščitnih oz. ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenačevanje potenciala bo
- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm2
Dodatni vodnik za izenačevanje potenciala ne sme biti manjši od prereza najmanjšega zaščitnega
vodnika vezanega na te prevodne dele.
Kontrolni izračun izvedemo le za najneugodnejše tokokroge in sicer kontroliramo najdaljši tokokrog
izmed tistih, ki imajo enako zaščitno napravo in enak presek.
Zaščitni ukrep proti udaru električnega toka
Zaščitni ukrep proti udaru električnega toka bo izveden s samodejnim odklopom (varovalke).
Električna inštalacija se izvede v TN-C-S sistemu (oziroma po zahtevah pristojnega elektro
distribucijskega podjetja). Pogoj za uspešno delovanje zaščite bo:
Zs·Ia ≤ Uo
kjer pomeni:
Zs (Ω) − skupna impedanca tokokroga, ki vsebuje izvor,
prevodnik pod napetostjo do točke okvare in
zaščitni prevodnik od izvora do točke okvare
Uo (V) − nazivna napetost proti zemlji
Ia (A) − tok, ki garantira delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop:
♦ za fiksno priključene porabnike
Tizk = 5 s
♦ za vtičnico in fiksno priključene prenosne porabnike
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
14
Tizk = po tabeli 1
Uo (V)
t (s)
120
0,8
230 ali 220
0,4
400 ali 380
0,2
Nad 400
0,1
Glavno izenačevanje potencialov
Za glavno izenačevanje potencialov bo v zgradbi izvedena ozemljitvena zbiralnica, nameščena v
bližini R-G. Nanjo bo vezano naslednje:
-
glavni ozemljitveni vod
-
glavni PEN ali PE vodnik
-
glavni vodniki za izenačevanje potenciala, ki bo povezoval glavne cevi vodovoda,
kanalizacije, centralne kurjave, plina, kanale za prezračevanje in druge večje kovinske mase v
zgradbi. Glavni ozemljitveni vod bo povezoval glavno ozemljitveno zbiralnico z ozemljilom
zgradbe, ki je predviden kot združena zaščita in strelovodna ozemljitev.
Dopolnilno izenačevanje potencialov
V sanitarijah bo kot dodatni zaščitni ukrep izvedeno dopolnilno izenačevanje potencialov. Dopolnilno
izenačevanje potencialov bo povezovalo poleg vseh izpostavljenih prevodnih delov tudi vse tuje
prevodne dele (odtoki, vodovodne pipe, radiatorji in druge kovinske mase v prostoru). Vsi tuji
prevodni deli bodo z vodnikom HO7V-K 6 mm2 povezani z omarico za dopolnilno izenačevanje
potencialov PS49. Ta omarica bo z vodnikom HO7V-K 16 mm2 povezana z zbiralnico PE
pripadajočega razdelilnika.
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
15
STRELOVODNA INSTALACIJA
Predvidena je zaščita objekta pred udarom strele s strelovodno napravo v obliki Faradeyeve kletke v
skladu s: TEHNIČNO SMERNICO ZA ZAŠČITO PRED DELOVANJEM STRELE: TSG-N003:2009. LPS mora biti izdelan tako, da lahko odvede atmosfersko razelektritev v zemljo brez
škodljivih posledic in da pri tem ne pride do poškodb živih bitij, električnih preskokov in hkratnih
iskrenj. Glede na položaj objekta je LPS sestavljen iz zunanjega in notranjega LPS-a. Zunanji LPS
sestavljajo lovilniki, odvodi in sistem ozemljil, medtem ko notranji LPS obsega zaščitno ozemljitev in
zaščitno izenačitev potencialov, ki pa je zajeta tudi v sklopu točke Zaščita pred električnim udarom.
Izbrani zaščitni nivo
Glede na riziko in njegove komponente, ter lokacijo objekta in karto maksimalnih vrednosti strel je
določen nivo zaščite za predmetni objekt.
Riziko in njegove komponente
-
Izračunano po programu za določitev rizika, IEC Risk Assessment calculator.
Rezultati v arhivu.
Maksimalne vrednosti gostote strel za področje:
-
Bled (št. polja 069)
5,8 n/km2/leto
Določen zaščitni nivo:
-
Zaščitni nivo IV
Zaščitni nivo IV določa, da imamo razdalje med odvodi max. na 20m ter velikost lovilne mreže max.
20x20m. Vse projektirane razdalje so manjše od navedenih.
Strelovodno napravo sestavljajo:
- lovilni vodi
- odvodi
- merilni spoji
- ozemljitev
Lovilni vodi
So predvideni z nerjavečo žico Rf Φ 8 mm, pritrjenimi na strešnih nosilcih primernih za izbrano
streho.
Odvodi
Tvorijo povezavo med lovilnimi vodi in merilnimi spoji. Razmik med posameznimi odvodi ne sme
presegati 20 m. Odvodi so obstoječi.
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
16
Merilni spoji
Omogočajo ločitev ozemljitve od nadzemne instalacije. S tem je omogočena kontrola ozemljitve
strelovodne naprave. Merilni spoji so obstoječi.
Ozemljitev
Ozemljitev je obstoječa izvedena z ozemljilom Fe-Zn 25x4 mm položenim v zemljo. Z ozemljitvijo so
povezane vse kovinske mase v zemlji, kot so cevovodi itd.., če so od ozemljitve oddaljeni manj kot 3
m. Prav tako so z ozemljitvijo povezani vsi sosednji objekti, če so oddaljeni do 20 m. Od tu so
speljani tudi vsi odcepi na vse kovinske mase in tudi do glavne omarice za izenačitev potencialov.
Splošno
Na strelovodno napravo je potrebno povezati vse večje kovinske mase na strehi in fasadah objekta
(obrobe fasade, žlote, ograje, strešna okna, konstrukcije nadstrešnic). Te povezave se izvede z žicami
Rf Φ 8 mm, enako kot lovilni vodi. Vse kovinske ograje in ostale kovinske konstrukcije se poveže s
trakom Fe-Zn 25 x 4 mm oziroma 20 x 3 mm na ozemljilo.
Izračun ozemljitve
Za delovanje strelovodne naprave je odločilna njena udarna ponikalna upornost Ru.
Za odvajanje udarnega toka strele v zemljo je učinkovita dolžina 20 m od mesta uvoda v zemljo.
Udar strele se odvaja v zemljo najmanj v dve smeri, pri čemer nastopi v eni smeri dolžina ozemljila
20m.
Izračun ozemljilnega sistema
Ponikalna upornost temeljnega ozemljila Ru:
2⋅ ρ
Ru =
π⋅
4⋅l ⋅b
π
2 ⋅ 250
=
π⋅
4 ⋅ 20 ⋅ 34
= 5,4 Ω
π
kjer pomeni:
ρ-
specifična upornost betona (Ωm)
l-
dolžina ozemljila (m)
b-
širina ozemljila (m)
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
17
Izračun preskočne razdalje
- Preskočna razdalja D med strelovodno instalacijo in kovinskimi masami v objektu
D = 0,066 x Ru + 0,028 x L = 0,066 x 5,4 + 0,028 x 20
D = 0,9 m
- Izračunana vrednost velja za zrak, za zid vzamemo tretjinsko vrednost, to je 0,3 m.
- Vse kovinske mase, ki se nahajajo strelovodni napravi bližje kot 0,9 m na zunanji strani zidu in manj
kot 0,3 m v zidu je potrebno povezati s strelovodno napravo.
- Pregled in meritev strelovodne naprave se opravi po zgraditvi objekta skladno z veljavnimi
normativi in v poročilu navedenimi zahtevami. Pregledi strelovodne naprave pa se opravijo tudi v
sledečih primerih:
- predelava ali popravila strelovodne naprave
- udara strele v objekt
- v rednih presledkih
Pri projektiranju je upoštevan standard SIST.
PROTIPOŽARNO JAVLJANJE
Požarno javljanje v objektu je obstoječe, in ga je potrebno dopolniti z dodatnimi javljalniki požara v
podstrehi objekta. Novi javljalniki požara se priključijo na obstoječo požarno centralo, za to je
potrebno izbrati javlalnike in opremo, katera je kompatibilna z obstoječo centralo.
Požarna centrala, je vezana preko lastnega baterijskega sistema kateri omogoča 48 urno brezhibno
delovanje v primeru pomanjkanja omrežnega napajanja.
KRMILJENI ELEMENTI
Signalizacija požara, se izvede preko zvočnih in zvočno svetlobnih siren, istočasno se izvede prenos
alarma na 24 urni nadzorni center
Vsa požarna krmiljenja in signalizacija mora biti vezana preko sistema požarne centrale nameščene
v investitorjevemu objektu; centrala krmili:
-
deaktivacijo vrat, ki se odpirajo samo pooblaščenim osebam (električne ključavnice),
-
izklopi prezračevanje,
-
zapre dovod plina v objekt v primeru požara ali puščanja signal o požaru prenese do pristojne
gasilske enote ali družbe registrirane za požarno varovanje s stalno 24-urno prisotnostjo,
-
sproži sistem za alarmiranje, ki prisotne preko naprav za alarmiranje (zvočne in svetlobne
sirene) obvesti, da je v objektu prišlo do požara.
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
18
Vsa požarna krmiljenja morajo biti zajeta v projektih elektroinstalacij. Končna verzija
programskega krmiljenja mora biti navedena v požarnem redu. Vsaka sprememba krmiljenja
mora biti dokumentirana po postopku, kot ga predvidi požarni red.
Požarni sistem ima višjo prioriteto nad sistemom kontrole pristopa, zato se v primeru požara vsa vrata
vezana na kontrolo pristopa deblokirajo.
Vsa javljanja in krmiljenja v stavbi se izvedejo sektorsko. Sirene se vežejo preko vhodno izhodnih
modulov. Notranje sirene so lahko napajane preko dodatnega
24 Vdc napajanja ali pa direktno z
požarne linije ( število siren vezanih na požarno linijo je omejeno z izračunom max. porabe in porabe
vseh vezanih elementov na njej).
(zunanja sirena, notranja sirena, dodatni prikazovalnik z brenčačem (z leve proti desni))
(dimni senzor, ročni senzor, kombinirani senzor, podnožje (z leve proti desni))
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
19
PROTOKOLI IN SPLOŠNI POGOJI
Ti pogoji so sestavni del projektne dokumentacije in jih bo izvajalec v celoti upošteval. Pri izvajanju
elektroinštalacijskih del bo upošteval veljavne predpise in standarde. Zakon o varstvu in zdravju pri
delu, kot tudi vse ostale zahteve in pogoje, ki so definirani v tem projektu. Pred pričetkom del bo
izvajalec elektroinštalacij projekt podrobno pregledal in morebitne pripombe takoj posredoval
projektantu, investitorju in nadzornemu organu.
Vsa vgrajena oprema in instalacijski material, ki ju predvideva projektna dokumentacija, bo imela
ustrezne ateste, certifikate oziroma dovoljenja za uporabo na področju R Slovenije.
Pri izvajanju teh instalacij bomo posebno pazili, da ne pride do poškodb na drugih instalacijah. V
kolikor bi do poškodb prišlo, jih bo izvajalec elektroinštalacij odpravil na svoje stroške.
Za eventualne spremembe tokom izvedbe instalacij, je izvajalec del dolžan pridobiti soglasje
nadzornega inženirja, investitorja in odgovornega projektanta.
Po končanih delih elektroinštalacij bo izvajalec opravil meritve in izdal naslednje izjave:
IZJAVA
v kateri izvajalec potrjuje, da so instalacije na omenjenem objektu izvedene po priloženi projektni
dokumentaciji in skladno z veljavnimi standardi in pravilniki
IZJAVA
merjenju izolacijske upornosti instalacij
IZJAVA
o merjenju upornosti ozemljila
IZJAVA
o funkcionalnem preizkusu sistemov telekomunikacij
IZJAVA
o preverjanju s pregledom
MERILNI LISTI
kjer so navedene posamezne kabelske linije in rezultati meritev
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
20
4.3.1. PREDVIDENA VREDNOST INVESTICIJE
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
SPLOŠNO
SVETILKE
MONTAŽNI MATERIAL
RAZDELILCI
AUDIO-VIDEO OPREMA
POŽARNO JAVLJANJE
OGREVANJE ŽLEBOV
STRELOVODNE INŠTALACIJE
OSTALE OBVEZNOSTI
SKUPAJ:
€ skupaj
13.788,24 €
7.922,78 €
2.466,30 €
15.000,00 €
5.178,93 €
2.844,35 €
2.168,72 €
1.100,00 €
50.469,30 €
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki
odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema
oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše
kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane
parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni
dokumentaciji.
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
21
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali
sistema navedenega v popisu upoštevati:
a)
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi
stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos
posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili
za obratovanje v slovenskem jeziku.
b)
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo
preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu
montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela,
izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d)
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih
del po vgradnji materiala.
e)
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in
cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali
proizvajalca, če je to potrebno.
f)
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
g)
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
h)
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
i)
V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema
proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste,
katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
22
j)
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k)
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje
upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
m Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
)
n) Vsa dolbenja morajo biti odobrena s strani spomeniškega varstva
o) Cene so projektantske informativne!
p) Cene ne vključujejo DDV!
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
23
I. SVETILKE
(dobava, montaža in priklop)
Opis postavke
e.m.
kol
1. SV1 - TRADDEL ROCK 2+2 LED x 2W (8W),
oziroma po zahtevah arhitekta
kos
23
2. SV2 - FOSNOVA LOWGLARE 1 614 LED 11W
25 2K CELL-D, oziroma po zahtevah arhitekta
kos
4
3. SV3 - FOSNOVA MATRIX A3 MASTERLED
5,5W LED CLD CNL-F, oziroma po zahtevah
arhitekta
kos
20
4. Tokovne tračnica za montažo svetilk Fosnova
Matrix A3, kpl. z drobnim montažnim in pritrdilnim
materialom, po zahtevah dobavitelja razsvetljave
m
30
5. SV6 - DISANO HYDRO 921 T5 1X54W CEL-F,
oziroma po zahtevah arhitekta
žarnica 54W, 4000K
kos
kos
12
12
6. SV7 - ERAL ALIX DOUBLE 56W LED 4000K,
IP65, oziroma po zahtevah arhitekta
kos
4
7. SV8 - DISANO RIGO 420 LED 7W CLD CTL
BIANCO, oziroma po zahtevah arhitekta
kos
3
8. SV1A - EMERGENCY 2 1708 LED 3W CLD
CELL-E BIA, oziroma po zahtevah arhitekta
kos
4
9. SV2A - Zasilna svetil. SIRIOS 8W
PRIP.SPOJ, oziroma po zahtevah arhitekta
1h
kos
3
10. SV3A - Zasilna svetil. SIRIOS 8W
PRIP.SPOJ, oziroma po zahtevah arhitekta
Dvostransko steklo DOL za SIRIOS
1h
kos
kos
2
2
ur
50
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Opomba:
PRED
DOBAVO
SVETIL,
MORA
SVETILKE ODOBRITI ARHITEKT!
VSE
ZASILNA RAZSVETLJAVA
OSTALO
11. Montaža svetil
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
24
12. Pregled splošne razsvetljave
kpl
1
13. Pregled in meritve zasilne razsvetljave
kpl
1
14. Drobni material
%
5
15. Transportni stroški
%
3
II. MONTAŽNI MATERIAL
(dobava, montaža in priklop)
Opis postavke
1. Kabelski vodniki z PVC izolacijo in plaščem položeni v
ceveh
- NYM-J 3-5x1,5 mm2
- NYM-J 3x2,5 mm2
- NYM-J 3x4 mm2
- NYM-J 5x4 mm2
- NYY-J 4x16 mm2
- Kabel UTP cat.6 4x2xAwG24
Signalni kabel LiYCY 2-5x0,75mm2, oziroma po
- zahtevi dobavitelja strojnih inštalacij za priključitev
zunanjega tipala, ECL,…
e.m.
kol
m
m
m
m
m
650
520
40
60
70
m
240
m
60
m
m
m
70
45
80
kos
35
m
m
m
900
70
70
m
m
m
230
80
60
2. Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
-
H07V-K (rum-zel) 1X35mm2
H07V-K (rum-zel) 1X16mm2
H07V-K (rum-zel) 1X6mm2
Razni spoji s fiksnimi kovinskimi masami (kovinske
ograje v stopnišču,vrata, kovinski okviri oken…)
3. Gibljive zaščitne cevi, dobava in montaža
OPOMBA:
v primeru polaganja po lesenih delih stavbe, je
potrebno uporabiti samogasne inštalacijske cevi
- Samogasna cev fi 16mm
- Samogasna cev fi 23mm
- Samogasna cev fi 48mm
4. PN cevi s skobami in drobnim montažnim materialom:
fi 16mm
fi 23mm
fi 29mm
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
25
5. Ognjevarne kabelske police z pokrovi, kpl. z stenskimi
ali stropnimi konzolami ter ostalim drobnim pritrdilnim in
montažnim materialom:
- PK 100
- PK 200
6.
7.
8.
9.
m
m
65
45
Stikalo instalacijsko - navadno TEM Modul line ali
VIMAR plana bele barve ali slično. V kompletu s p/o
razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v
knauf, opečno ali litobetonsko steno.
kos
8
Stikalo instalacijsko - izmenično TEM Modul line ali
VIMAR plana bele barve ali slično. V kompletu s p/o
razvodnico (enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v
knauf, opečno ali litobetonsko steno.
kos
2
Stikalo instalacijsko - križno TEM Modul line ali VIMAR
plana bele barve ali slično. V kompletu s p/o razvodnico
(enojno, dvojno, trojno), za vgradnjo v knauf, opečno ali
litobetonsko steno.
kos
1
Reverzibilna tipka za upravljanje pogona platna TEM
Modul line ali VIMAR bele barve ali slično. V kompletu
s p/o razvodnico (enojno, dvojno, trojno) za vgradnjo v
knauf, opečno ali litobetonsko steno.
kos
1
kos
25
Šuko vtičnica 230 V, 16 A, tip TEM Modul line ali
VIMAR plana bele barve ali slično v kompletu z
razvodnico (enojno, dvojno ali trojno) za vgradnjo v
knauf, opečno ali litobetonsko steno.
kos
4
Šuko vtičnica 230 V, 16 A, IP44, tip TEM Modul line ali
VIMAR plana bele barve ali slično v kompletu z
razvodnico (enojno, dvojno ali trojno) za vgradnjo v
knauf, opečno ali litobetonsko steno.
kos
4
kos
4
kos
1
kos
2
10. Priključnica stalna za priklop el. naprav, 3-5 polna, 16
A, v kompletu z p/o razvodnico za vgradnjo v knauf,
opečno ali litobetonsko steno.
11.
12.
13. IR senzor (stropni, stenski) za vklop luči
14.
Omarica G. I. P. (doza za glavno izenačitev
potencialov) PS 49 za vgradnjo v knauf, opečno ali
litobetonsko steno. V kompletu s priključno sponko in
vijaki.
15. Omarica D. I. P. (doza za izenačitev potencialov) PS 49
za vgradnjo v knauf, opečno ali litobetonsko steno. V
kompletu s priključno sponko in vijaki.
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
26
16. Talna doza ETD-9M komplet z dozo, podstavkom,
pokrovom in drobnim pritrdilnim materialom, ELBA ali
slična
kos
1
17. VGA vtičnica za montažo v talno dozo.
kos
2
18. XLR priključek za montažo v talno dozo.
kos
2
19. JACK 6,3MM priključek za montažo v talno dozo.
kos
2
Dvojna komunikacijska vtičnica 2 x RJ45, kat 6, za
montažo v talno dozo.
Priključitev komunikacijskih vtičnic na obstoječe
komunikacijsko omrežje v obstoječem objektu
kos
1
21. Vtičnice trojne za namestitev v talno dozo, komplet z
drobnim in pritrdilnim materialom, 3 x (16 A, 250 V, 50
Hz, ( P+N+Pe))
kos
1
kos
1
23. Tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor
izdelan s piroterm vrečkami; tesnenje odprtin do
300mm x 300mm
kg
25
24. Priklop konvektorjev po zahtevah strojnih inštalacij
kos
3
25. Priklop kanalskega ventilatorja do 200W
kos
1
26. Priklop klimatske naprave po zahtevah dobavitelja
strojnih inštalacij
kos
1
27. Priklop notranje enote toplotne črpalke, po zahtevah
dobavitelja strojnih inštalacij
kos
1
28. Priklop zunanje enote toplotne črpalke, po zahtevah
dobavitelja strojnih inštalacij
kos
1
29. Priklop el. bojlerja, po zahtevah dobavitelja strojnih
inštalacij
kos
1
30. Priklop elektronskega regulatorja pretoka, po zahtevah
strojnih inštalacij
kos
2
31. Meritve jakotočnih instalacij
kpl
1
32. Drobni material
%
5
20.
22.
Enojna komunikacijska vtičnica 1 x RJ45, kat 6, v
kompletu z razvodnico (enojno za vgradnjo v knauf).
Priključitev komunikacijskih vtičnic na obstoječe
komunikacijsko omrežje v obstoječem objektu
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
27
III. RAZDELILCI
(dobava, montaža in priklop)
Opis postavke
Razdelilec R-Pod.
1. Nadometni razdelilnik R-Pod. za jaki tok, dimenzij 600 x
1000 x 250 mm s kovinskimi vrati, ključavnico, v IP44
zaščiti in opremljen z:
-
glavno bremensko stikalo 63A, 3p
prenapetostni odvodnik Protect C, 3p, 40/230
prenapetostni odvodnik Protect C, 1p, 40/230
instalacijski odklopnik 6 A, C, 1p
instalacijski odklopnik 6 A, C, 2p
instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p
instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p
varovalčno stikalo TYTAN II, 1p
varovalčno stikalo TYTAN II, 3p
vložki za TYTAN II 16A
vložki za TYTAN II 20A
Izbirno stikalo ročno - 0 - avtomatsko (R-0-A)
- kontaktor RD 20-10 230V
- digitalna programska stikalna ura 0-24 ur
- Transformator AC/DC, 230V/24V, 24 W
- KZS 20 0,03A, 3p+N
- Temperaturni regulator ETV s tipalom
Krmilnik za taljenje ledu Devireg 850 ali sličen za zaščito
pred zmrzaljo in preprečitev pojava ledenih sveč v strešnih
- žlebovih in odtokih
-
Transformator AC/DC, 230V/24V, 24 W
kontaktor RD 20-10 230V
kontaktor RD 25-40 230V
instalacijski odklopnik 2 A, B, 1p
instalacijski odklopnik 6 A, B, 1p
instalacijski odklopnik 10 A, C, 1p
instalacijski odklopnik 16 A, C, 1p
Idikator delovanja sistema
alarm za nadzor tipala in senzorja
vrstne sponke razne velikosti
uvodnice razne velikosti
uvodnice razne velikosti
vezava stikalnega bloka
priklop stikalnega bloka
meritve stikalnega bloka
- Opomba: ostala grelna inštalacija za ogrevanje žlebov glej popis ogrevanje žlebov
011813_1-E .doc
e.m.
kol
kpl
1
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
1
1
1
2
1
8
10
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
kpl
1
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kpl
kpl
kpl
ur
ur
2
1
2
3
2
1
7
3
1
1
1
1
18
16
kos
1
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
28
2.
-
Dodatna oprema za vgradno v obstoječi R-G
varovalčno stikalo TYTAN II, 3p
vložki za TYTAN II 35A
vezava stikalnega bloka
priklop stikalnega bloka
meritve stikalnega bloka
kos
kos
ur
ur
kos
1
3
5
4
1
IV. AUDIO-VIDEO OPREMA
(dobava, montaža in priklop)
Opis postavke
1. Mešalna miza 12+2
odlični mikrofonski predojačevalni del, profesionalni
+48V fantomsko
napajanje za kondenzatorske mikrofone (že vgrajen),
2x grupi,
3x aux, 12 mono + 2 stereo kanala, stereo mix izhod,
3 band EQ
na mono in stereo vhodih, kontrola slušalk, monitorski
izhod, pre in post fade
2. Ojačevalnik moči 2x100W/4 ohm, zaščita pred
preobremenitvijo,
DC zaščita, zaščita pred kratkostičnimi tokovi, ločena
regulacija
vsakega kanala posebej, LED VU meter
3. Multi-prezentacijski preklopnik za preklop najmanj:
2xVGA/HDTV, 3xHDMI,
2x DVI, 9x avdio signalov, podpora HDMI
specifikacijam, ki vključujejo
prenos podatkov vsaj do 6,75 Gbps, do 12-bitno
globino barv,
3D ter Lyp Sync, podpora HDCP in EDID komunikacije
med
priključenimi napravami. Vključuje 48V fantomsko
napajanje za
mikrofone. Delovanje: kot enojni preklopnik (preklop
vira na ustrezen
izhod z izklopom drugih vhodov in izhodov) ali kot
ločen preklopnik
(kot štirje neodvisni preklopniki).
4. Omrežna vklopna enota za vklop AV sistema,
16A, 7x 220V vtičnice za napajanje komponent, stikalo
za izklop projektorja
iz napajanja in stikalom za pogon platnaza
avtomatiziran vklop projektorja
e.m.
kol
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
29
in pogon el. platna
5. Ohišje naprave 19" iz jeklene pocinkane pločevine,
18HE, glob. 600 mm, 1x izvlečna polica, prilagojeno za
potrebno hlajenje vgrajenih elementov, zadnja in dve
stranski snemljivi
stranici vse opremljene s ključavnico, kolesi ter s
prednjimi toniranimi
steklenimi vrati s ključavnico
kos
1
kos
1
7. Stropna konzola projektorja z cevjo fi 60mm za uvlek
vseh potrebnih kablov, dolžina 90cm, univerzalni
pritrdilni
element za montažo različnih tipov projektorjev do
10kg teže,
komplet z posebnimi vijaki za zaščito proti kraji
kpl
1
8. Projekcijsko platno na elektromotorni pomik
vgrajen tih motor z 28 obr/m, opremljen z električno
zavoro in zaščito
pred neželjenim odvijanjem ter termično zaščito,
material mat bela,
refleksni faktor (gain) 1.0, kot gledanja 120 stopinj, 5
cm črna
obroba za večjo kontrastnost slike, hiter in tih motor,
stropna/stenska montaža, nastavljiva končna stikala,
ozadje platna: črno,
nepropustno za svetlobo, dim.: 200x200 cm
kos
1
9. Konferenčni kondenzatorski mikrofon
z 30cm dolgim labodnjim vratomter mikrofonsko
kapsulo kardioidne
karakteristike, frekvenčnirazpon 70-18.000 Hz,
občutljivost: 18mV/Pa,
sprejem: 125°,max. SPL: 125 dB (1% THD), kpl. z
XLR konektorjem
za konferenčno mizo ter namiznim mikrofonskim
stojalom s
pritrdilnim adapterjem
kpl
2
kpl
1
6. LED/laserski projektor, 3500 ANSI lumnov, resolucija
1920 x 1080,
kontrast najmanj: 10.000:1, vhodi: DVI-I, HDMI, RGB,
VGA (D-SUB15),
avdio vhod, video, RS-232, LAN,…24/7 DELOVANJE,
optični pomik objektiva
10. Brezžični mikrofonski diversity sistem na UHF
frekvencah
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
30
s sprejemnikom v ohišju in oddajnikom frekvenčnega
razpona
min. od 35Hz do max. 20.000 Hz, komplet z kravatnim
in naglavnim mikrofonom kardioidne karakteristike.
UHF frekvenčno področje,
do 16 prenastavljivih frekvenc po frekvenčni grupi,
dvobarvni
osvetljen LCD, možnost delovanja AA alkalnih baterij
ali
akumulatorskih baterij, pribor za vgradnjo v 19"
11. Brezžični mikrofonski diversity sistem na UHF
frekvencah,
s sprejemnikom v ohišju in oddajnikom frekvenčnega
razpona
min. od 35Hz do max. 20.000 Hz, komplet z ročnim
dinamičnim
mikrofonom superkardioidne karakteristike. UHF
frekvenčno
področje, do 16 prenastavljivih frekvenc po grupi,
dvobarvni
osvetljen LCD, možnost uporabe AA alkalnih baterij ali
akumulatorskih baterij, pribor za vgradnjo v 19"
kpl
2
kos
2
13. Stropna/stenska konzola za pritrditev zvočnika, dolžina
30cm, bele
barve
kpl
2
14. HDMI coupler
kos
2
kos
1
m
20
12. Zvočna kombinacija 2-sistemska Hi-Fi Pro, nizkotonec
6,5",
visokotonec 1", 200W/8 ohm (music-program),
vgrajena 3-nivojska
zaščita, zvoč. pritisk SPL: min. 92 dB 1W/1m, frekv.
razpon
60 Hz do 30.000 Hz ali boljše, disperzija: 120 st. (H) x
60 st. (V),
bele barve, komplet s konzolo za montažo na steno
15. HDMI kabelski ekvilizator za podaljšanje HDMI
signalov do 60m,
HDCP, avtomatska kabelska ekvilizacija izgube HDMI
signalov, podpora računalniškega video signala do
resolucije 1920x1200 vključno z
1080p/60 in 2k, napajanje preko HDMI signala
16. Oklopljen VGA kabel
3x specialni mini oklopljen kabel s 100% spiralni
oklop iz
pocinkanega bakra, vodnik iz pocinkanega bakra,
izolacija
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
31
vodnika iz PPE, zaščita iz Mylar traku, 3x75 ohm + 5x
0,08 mm2
upornost vodnika maksimalno 210ohm/1 km,
kapacitivnost 67 pF/m
ali manjše, maksimalno slabljenje -61,2dB/100m
17. Specialni oklopljen kabel v sestavi:
5x koaksialni kabel mini Hi-resolucijski, 100% oklop Al
folija,
DCR 40ohm/1 km, nom. kapacitivnost 54,8 pF/m,
nom. Impedanca
75 ohm, slabljenje -37dB/100m, za kvaliteten prenos
VGA
signalov
m
15
kos
2
kos
1
kos
2
21. High speed ultra fleksibilen HDMI kabel
podpora HDMI 1.3, signalov do [email protected],
1080/60p,
podatkovni prenos 10,2 Gbps z osveževalno frekvenco
120Hz,
globina barv 48 bitov - 16 bitov na barvo, dolžina 1.8m
kos
1
22. Visokokvalitetni HDMI kabel, HDMI 1.3, 2m
kos
1
18. Priključni kombinirani VGA/avdio kabel, 15-pin HD z
3.5mm avdio
konektorjem, ultra tanek, fleksibilni, dolžina 1,8m
19. High performance HDMI kabel za prenos
nekompresiranih video in
računalniških signalov, kot tudi večkanalnih digitalnih
avdio in
kontrolnih video signalov. Podpora HDMI 1.3, dolžina
15.2m,
kvaliteten, brez potrebe po ojačitvi HDMI signala z
dodatnim
ojačevalnikom za WUXGA resolucijo, 1080p/60
verificiran
20. High performance HDMI kabel za prenos
nekompresiranih video in
računalniških signalov, kot tudi večkanalnih digitalnih
avdio in
kontrolnih video signalov. Podpora HDMI 1.3, dolžina
10,6m,
kvaliteten, brez potrebe po ojačitvi HDMI signala z
dodatnim
ojačevalnikom za WUXGA resolucijo, 1080p/60
verificiran
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
32
23. Mikrofonski kabel, uvlek v parapetni kanal,
2x0,25mm2 v oklopu
m
40
m
25
kpl
1
kpl
1
27. Napajalni kabel NYM-J 5x1,5 mm2 - platno
m
15
28. Napajalni kabel NYM-J 3x2,5 mm2 - projektor
m
30
24. Zvočniški kabel
izolacija: negorljiv PVC, vodnik: rdeči baker,
pletena striktura, nominalna napetorst: 220 V, dim: 2x
1,5 mm2
(rdeč/črn) barva izolacije
25. Drobni vezni in konektorski material ter kabli za
zaključevanje inštalacije
v rack ohišju
26. Montaža kompletne opreme, projektorja, stropne
konzole,
elektromotornega platna. zvočnikov, rack omarice z
vgrajeno opremo,
mikrofonov ter specificiranih povezovalnih kablov na
pripravljene
elektroinštalacijske poti, povezava sistema, navodila
za uporabo,
šolanje uporabnika
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
33
V. POŽARNO JAVLJANJE
(dobava, montaža in priklop)
Opis postavke
e.m.
kol
1. FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na
principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije,
Ø 90 x 31mm (h)
kos
21
2. SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90
kos
21
3. FM500 Ročni javljalnik z povratnim steklom (realarm
sistem)
kos
1
4. Vhodno/izhodni modul z 1 nastavljivim izhodom
kos
5
5. Javljalnik plina CO z tremi relejskimi izhodi 1A 30V,
merilno območje od 0-300ppm, poraba 40mA na
12Vdc, IP55
kos
1
kos
4
kos
1
m
m
m
950
110
95
9. Napisne ploščice za javljalnik, mudule,…
kos
31
10. Fotoluminiscentna nalepka ročni javljalnik
kos
1
POŽARNO JAVLJANJE
Izbrati je potrebno opremo, katera je kompatibilna z
obstoječo vgrajeno opremo.
V projektu smo predlagali požarno zaščito z
elementi, ki jih dobavlja DOMUS-URMET.
Javljalniki
VZORČNE KOMORE
6. R820 vzorčna komora za montažo v prezračevalni
jašek
Sirene, prikazovalniki, magneti
7. Sirena 24V / 32mA za notranjo montažo(rdeča),
102dB - cooper, IP54 nizka 63mm
8.
-
Požarni kabli
H(ST)H E90 2X0,8mm2
NHXH 2x1,5 mm2 FE180/E90
NHXH 3x1,5 mm2 FE180/E90
Ostale storitve
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
34
11. Fotoluminiscentna nalepka notranja sirena
kos
1
12. Označevanje in programiranje elementov
kpl
33
13. Programiranje in spuščanje v pogon centrale
kpl
1
14. Sodelovanje pri tehničnem pregledu s strani
pooblaščene osebe
kpl
1
15. Drobni material
%
5
VI. OGREVANJE ŽLEBOV
(dobava, montaža in priklop)
Opis postavke
e.m.
kol
1. Senzor temperature in vlage
kpl
3
2. Priključni vodotesni raychem spoj
kpl
8
3. ATESTIRAN grelni kabel za taljenje ledu GL-49 dolžine
49 m, moč 980 W (20W/m), za vgradnjo v žlebove in
odtočne cevi, kpl. s pritrdilno in obesno opremo
kpl
1
4. ATESTIRAN grelni kabel za taljenje ledu GL-57 dolžine
57 m, moč 1150 W (20W/m), za vgradnjo v žlebove in
odtočne cevi, kpl. s pritrdilno in obesno opremo
kpl
1
5. ATESTIRAN grelni kabel za taljenje ledu GL-76 dolžine
76 m, moč 1516 W (20W/m), za vgradnjo v žlebove in
odtočne cevi, kpl. s pritrdilno in obesno opremo
kpl
5
6. Izvedba samoregulirane grelne inštalacije na odtočnih
ceveh kondenza moči 17W/m, 230V
m
10
7. Napajalni kabel OLFLEX 3x2,5mm2
m
340
8. Signalni kabel LiYCY 4x1mm2
m
140
9. Drobni material
%
5
%
3
10. Nepredvidena dela
VII. STRELOVODNE INŠTALACIJE
(dobava, montaža in priklop)
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
35
Opis postavke
e.m.
kol
m
280
2. Križne sponke za Rf fi 8mm
kos
35
3. Križne sponke za priključitev RF fi 8mm na obstoječe
odvode
kos
11
4. Razni spoji s kovinsko maso (strehe, vrata, ograje,
nadstreški, strešno okno, žlebovi, ...)
kos
35
5. Meritve strelovodne instalacije
kpl
1
6. Drobni material
%
5
7. Najem dvigalke za montažo strelovodnih elementov na
fasadi in strehi
dni
4
e.m.
kol
1. Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID.
kpl
1
2. Zavarovanje, transport in manipulativni stroški
kpl
1
1. Rf fi 8mm (lovilni, odvodni vodi) na strešnih konzolah
izbranih upoštevajoč kritino, in stenskih konzolah na
razdalji cca 0,8m z konzolami
OPOMBA:
- Strelovodno inštalacijo je potrebno priključiti na
obstoječe odvode (mikrolokacije je potrebno
prilagoditi dejanskemu stanju)
VIII. OSTALE OBVEZNOSTI
Opis postavke
011813_1-E .doc
BIRO PETKOVSKI, d.o.o., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inženiring
Brnčičeva 25, 1231 Ljubljana
E-mail: [email protected]
Tel.: 01/563-60-40, fax: 563-60-48
36
4.4 RISBE
Tloris 1. nadstropja – razsvetljava
M 1:50
1
Tloris podstrešja – razsvetljava
M 1:50
2
Tloris 1. Kleti - moč
M 1:50
3
Tloris podstrešja – moč, požarno javljanje
M 1:50
4
Tloris strehe – strelovod, ogrevanje žlebov
M 1:100
5
Blok shema napajanja
M 1:x
6
Dodatni tkg. v obstoječem razdelilcu R-G
M 1:x
7
Enopolna shema razdelilca R-Pod.
M 1:x
8
Blok shema zasilne razsvetljave
M 1:x
9
Blok shema požarnega javljanja
M 1:x
10
Blok shema prezentacijske opreme
M 1:x
11
Blok shema strukturiranega ožičenja
M 1:x
12
Glavna izenačitev potencialov - GIP
M 1:x
13
Dodatna izenačitev potencialov - DIP
M 1:x
14
011813_1-E .doc