razpis

Comments

Transcription

razpis
IPAK, INŠTITUT ZA SIMBOLNO ANALIZO IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
Koroška 18, Velenje,
tel: 03 891 90 40, fax: 03 891 90 42
www.ipak-zavod.si; [email protected]
Na podlagi 3. člena Pravilnika Sklada za razvoj majhnih projektov za nevladne organizacije
objavlja Ipak, inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologije, Koroška cesta 18,
Velenje (v nadaljevanju: Ipak inštitut),
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
MAJHNIH PROJEKTOV ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE SAVINJSKE REGIJE
I. Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa so majhni projekti nevladnih organizacij v Savinjski statistični regiji
(društva, zavodi, ustanove, klubi in druge nevladne organizacije), ki prispevajo k razvoju
delovanja nevladnih organizacij. Projekti morajo biti izvedeni v prvi polovici leta 2013.
II. Upravičenci sofinanciranja so:
− nevladne organizacije s sedežem v Savinjski statistični regiji.
III. Razpisni rok:
Prijavitelji lahko oddajo prijave najkasneje do 12. decembra 2012.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
− izpolnjen prijavni obrazec (vsak obrazec mora vsebovati podpis in žig prijavitelja),
− dokazilo o sedežu nevladne organizacije (kopija akta o ustanovitvi oz. statuta).
Prijavitelji morajo prijave poslati ali jih dostaviti osebno na naslov Ipak inštitut, Koroška cesta
18, 3320 Velenje. Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane najkasneje do 12. decembra 2012
do 14. ure. Za pravočasno oddane se bodo štele tudi prijave, oddane po pošti s poštnim žigom
na dan 12. 12. 2012.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje majhnih projektov za nevladne organizacije Savinjske regije«. Prijave, ki ne
bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne
bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane.
IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, Koroška 18, 3320 Velenje
matična štev.: 1365258, davčna štev.: SI15027511, TRR: 02426-0052194779
tel: 03 891 90 40, fax: 03 891 90 42
www.ipak-zavod.si, [email protected]
IPAK, INŠTITUT ZA SIMBOLNO ANALIZO IN RAZVOJ INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
Koroška 18, Velenje,
tel: 03 891 90 40, fax: 03 891 90 42
www.ipak-zavod.si; [email protected]
V. Odpiranje prijav in merila za ocenjevanje prijav:
Odpiranje in ocenjevanje prijav bo izvajala komisija Sklada za razvoj majhnih projektov za
nevladne organizacije. Komisija bo pri odločanju o sofinanciranju upoštevala predvsem:
− pomen projekta za razvoj delovanja nevladnih organizacij,
− pričakovano udeležbo,
− sorazmernost s sofinanciranjem podobnih prireditev oziroma drugih dejavnosti,
− cilje ter namene programov in projektov, ki so jasno opredeljeni,
− kvaliteto in izvedljivost,
− inovativnost in izvirnost (programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih
programov in projektov ter vsebujejo drugačen pristop),
− dosedanje sodelovanje izvajalcev pri aktivnostih nevladnih organizacij,
− delež lastnih sredstev.
Komisija bo izbrala najboljše majhne projekte, ki bodo sofinancirani v višini od 200,00 EUR
do 600,00 EUR. Skupna višina sredstev sofinanciranja znaša 3.000,00 EUR. Naročnik si
pridržuje pravico, da vseh sredstev ne razdeli. V tem primeru se sredstva prenesejo na
naslednji razpis v letu 2013.
VI. Izid razpisa:
Prijavitelji bodo o uspešnosti vloge obveščeni pisno.
VII. Objava razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ipak inštituta (www.ipak-zavod.si).
VIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani vsak delovni dan na
telefonski številki 03/891 90 40 (Biljana Škarja) ali po e-pošti [email protected]
Velenje, 30. 11. 2012
Direktor:
dr. Stanko Blatnik
IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, Koroška 18, 3320 Velenje
matična štev.: 1365258, davčna štev.: SI15027511, TRR: 02426-0052194779
tel: 03 891 90 40, fax: 03 891 90 42
www.ipak-zavod.si, [email protected]